Jer.24: een gelijkenis :
de twee manden met vijgen
als twee groepen adm-zielen
(de 144,000 en Jacob)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from 23 :
titled : the two baskets of figs ,
as an allegory for 2 groups of adm-souls :
the 144,000 sons – and Jacob ;
after the attribute was transferred to
the sons (in 23) , it makes Sense that
now this chapter follows ;
Esau’s corruption :
he tried to make it look as if these lines
were ‘the promise of return fróm Babylon’
in order to cover up the real theme
(the promise of return from that exile
appears first in Jer.29)

note : very readable , first submitted version
and definitive ; was heavily corrupted

 

Hoofdstuk context :
… de twee manden met vijgen als een gelijkenis tussen twee groepen zielen ;
nadat het attribuut was overgegaan op de zonen (in 23)
is het zinnig dat nu dit hoofdstuk daarop volgt ;

 

… Esau’s corruptie :
hij deed het voorkomen alsof het hier over “de belofte van de terugkeer úit Babylon” gaat ,
om op die manier het echte thema te verbergen
(de belofte van die terugkeer uit ballingschap komt pas in Jer.29) ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijkertijd definitieve versie ;
zwaar gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 24

1-2-3
vervolg : … de twee manden met vijgen – als twee groepen adm-zielen :
he-showed·me ieue and·behold ! two-of panniers-of figs ones-being-set
to·faces-of temple-of ieue after to-deport-of Nebuchadrezzar king-of Babylon
Jeconiah son-of Jehoiakim king-of Judah and chiefs-of Judah and the·artificer and
the·locksmith from·Jerusalem and·he-is-bringing·them Babylon the·pannier one figs
good-ones very as·figs-of the·first-ripe and·the·pannier one figs bad-ones very which
not they-are-being-eaten from·badness and·he-is-saying ieue to·me what ? you seeing
Jeremiah and·I-am-saying figs the·figs the·good-ones good-ones very and·the·bad-ones
bad-ones very which not they-are-being-eaten from·badness
The LORD shewed me, and, behold, two baskets of figs [were] set before the temple of the LORD,
after that Nebuchadrezzar king of Babylon had carried away captive Jeconiah the son of Jehoiakim
king of Judah, and the princes of Judah, with the carpenters and smiths, from Jerusalem, and had
brought them to Babylon. One basket [had] very good figs, [even] like the figs [that are] first ripe:

and the other basket [had] very naughty figs, which could not be eaten, they were so bad.
Then said the LORD unto me, What seest thou, Jeremiah? And I said, Figs; the good figs, very good;
and the evil, very evil, that cannot be eaten, they are so evil.

‘basket’ , H1736 duday ‘mandrake’ 6x ; – dod ‘uncle’ ; – dud ‘kettle, basket’ ;
‘first ripe’ ,H1037 bakkurah ‘firstripe’ 1x ; -bikkurah , same , 2x ; from -bkr ‘birthright’ H1062 ;

 • context : continued : … the two baskets of figs – as two groups of adm-souls :
  … continued from 23 ;

line ,

 • [=’we skipped Esau’s whole corrupt non-sensical addition in the first line :
  the theme is “basket of figs” – not kings and carpenters and smiths and clowns ;
  note the “firstfruits / birthright” connection ;
  line :]                                                                                                                  [line 1 : restored]

“[+then] IEUE – (makes) me to see ,
and behold ! , two – baskets of – figs – (are) placed – in front of – the temple of – IEUE ;
———————
2 (in) the one – basket – (were) very – good ones ,      +
as=like – first-ripe – figs ;                                                           [=’read : firstborns + birthright’]
and=but (in) the (other) – one – (were) very – bad ones ,
which – (could) not – (be) eaten , from=for (they were that) bad ;

 
3 and=then – IEUE – says – to me : what (do) – you – see , Jeremiah ? ,
and I say : the very – good ones , [+as] (..the first-ripe..) – figs ,                        [=’per line 2’]
and – the very – bad ones , which – (can) not – (be) eaten , from=for (they are that) bad ;

(Twee manden met vijgen)
De Heer liet mij zien, en zie, twee manden met vijgen waren neergezet voor de tempel
van de Heer, nadat Nebukadrezar, de koning van Babel, Jechonia, de zoon van Jojakim,
de koning van Juda en de vorsten van Juda, de ambachtslieden en de smeden
uit Jeruzalem in ballingschap gevoerd had, en hen naar Babel gebracht had .
In de ene mand zaten zeer goede vijgen, zoals de eerste vroege vijgen zijn .
In de andere mand zaten zeer slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit
niet te eten waren. Toen zij de Heer tegen mij : wat ziet u, Jeremia ?
Ik zei ; vijgen. De goede vijgen zijn zeer goed, maar de slechte zeer slecht ,
die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn .

 • [=’we hebben alles van Esau’s corrupte nonsens gewoon verwijderd :
  het thema is “mand met vijgen” – geen koningen , houthakkers en smeden en clowns ;
  let op de “eerstelingen / geboorterecht” connectie ;
  zin :]                                                                                                             [zin 1 : gerestaureerd]

“[+dan] laat IEUE mij zien ,
en zie ! , twee manden met vijgen zijn geplaatst aan de voorkant van de tempel van IEUE ;
————————                                                                                         
2 (in) de ene mand waren hele goede vijgen , [=als] de eerst-gerijpte ,     [=’geboorterecht’]
[=maar] (in) de (andere) waren de hele slechte ,      +
die niet gegeten konden worden , [=zo] slecht waren zij ;

 
3 [=dan] zegt IEUE tegen mij : wat ziet u , Jeremiah ? ,
en ik zeg : de hele goede vijgen , [=als] (..de eerst-gerijpte..) ,                               [=’per zin 2’]
en de hele slechte die niet gegeten kunnen worden , [=zo] slecht zijn zij ;

 
4-5-6-7
… dan de uitleg over de mand met goede vijgen :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of thus he-says ieue Elohim-of
ishral as·the·figs the·good-ones the·these so I-shall-recognize deportation-of Judah
whom I-sent from the·place the·this land-of Chaldeans for·good and·I-place eyes-of·me
on·them for·good and·I-restore·them on the·land the·this and·I-build·them and·not
I-shall-pull-down and·I-plant·them and·not I-shall-pluck-up and·I-give to·them heart
to·to-know-of me that I ieue and·they-become to·me for·people and·I I-shall-become
to·them for·Elohim that they-shall-return to·me in·all-of heart-of·them
Again the word of the LORD came unto me, saying: Thus saith the LORD, the God of Israel;
Like these good figs, so will I acknowledge them that are carried away captive of Judah,
whom I have sent out of this place into the land of the Chaldeans for [their] good. For I will
set mine eyes upon them for good, and I will bring them again to this land: and I will build them,
and not pull [them] down; and I will plant them, and not pluck [them] up. And I will give them
an heart to know me, that I [am] the LORD: and they shall be my people, and I will be their God:
for they shall return unto me with their whole heart.
‘acknowledge’ , H5234 nakar ‘to recognize, acknowledge’ ;

 • context : … then the explanation about the basket with good figs :
  … continued ;

line ,                                                                                                                              [line 5 : restored]
“[=then] – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me , saying :
thus – says – IEUE , the deity of – [eden-] Ishral :
as=like – these – good (or: first-ripe) – figs ,      
so – I (will) acknowledge – (..the sons..) of – (..[eden-] Ishral..) [=’144,000’] ,                    
whom – I (will) (..take..) out – (out) from – this – place [=’earth’] ;

 
and=for I (will) set – my eyes – upon them – for [eden-] good ,
and I (will make) them to return – on=to – [=their] [eden-] land ;
and=for I (will) build them , and not – ruin them ,
and=as planting them – and – not – rooting them out ;

 
and=for I (will) give – them – a (new) heart – (which) knows – me , that – I (am) – IEUE ;
and they (will) be – the people – for me , and I – (will) be – their – deity ,
that=because – they (will) return – to me – in=with all of – their heart ;  

Toen kwam het woord van de Heer tot mij : zo zegt de Heer, de God van Israël :
zoals die goede vijgen, zo zal ik de ballingen van Juda, die ik uit de plaats heb weggestuurd
naar het land van de Chaldeeën , kennen ten goede .
Ik zal mijn oog op hen gericht houden te goede en ik zal hen naar dit land doen terugkeren.
Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken .
Ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heer ben ,
en zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hen tot een god zijn ,
want zij zullen zich tot mij bekeren met heel hun hart .

“[=dan] komt het woord [in goede richting] van IEUE tot mij , zeggend :
zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral :
[=zoals] deze goede (of: eerst-gerijpte) vijgen ,
zo zal ik (..de zonen..) van (..[eden-] Ishral..) [=’144,000’] erkennen ,
die ik uit deze plaats [=’aarde’] (..weg zal nemen..) ;

 
 [=want] ik zal mijn oog op hen gericht houden ten goede [=’eden-goed’] ,
en ik zal hen [=naar] [+hun] [eden-] land doen terugkeren ;
ik zal hen bouwen , en hen niet afbreken ,
[=als] hen plantend en niet hen verdelgend ;

 
[=want] ik zal hen een (nieuw) hart geven (dat) mij kent , dat ik IEUE ben ,
en zij zullen de mensen zijn voor mij , en ik zal hun godheid zijn ,
[=omdat] zij naar mij terug zullen keren met heel hun hart ;

 
8-9-10
slot : … dan de mand met slechte vijgen … :
and·as·the·figs the·bad-ones which not they-are-being-eaten from·badness
that thus he-says ieue so I-shall-give Zedekiah king-of Judah and chiefs-of·him and
remnant-of Jerusalem the·ones-remaining in·the·land the·this and·the·ones-dwelling
in·land-of Egypt and·I-give·them to·commotion to·evil to·all-of kingdoms-of the·earth
to·reproach and·to·proverb to·byword and·to·slighting in·all-of the·places which
I-shall-expel·them there and·I-send in·them the·sword the·famine and the·plague until
to-come-to-end-of·them from·on the·ground which I-gave to·them and·to·fathers-of·them
And as the evil figs, which cannot be eaten, they are so evil; surely thus saith the LORD,
So will I give Zedekiah the king of Judah, and his princes, and the residue of Jerusalem,
that remain in this land, and them that dwell in the land of Egypt: And I will deliver them
to be removed into all the kingdoms of the earth for [their] hurt, [to be] a reproach
and a proverb, a taunt and a curse, in all places whither I shall drive them. And I will send
the sword, the famine, and the pestilence, among them, till they be consumed from off
the land that I gave unto them and to their fathers.
‘removed’, H2113 zeevah ‘a terror , a trembling’ [=passive ; we had that]  ;
‘taunt’ , H8148 sheninah ‘byword, taunt’ ; [Deut.28:37 has similar line] ;
‘curse’ , H7045 qelalah ‘curse’ ; by -qalal ‘triviality’ ;

 • context : closing : … then the basket with poor figs… :
  … next chapter 25

will start a different theme ;
line ,                                                                                                                            [lines 8+9+10 : restored]

 • [=’no “Zedekiah + princes + Egypt” here —
  but first line 8 is restored according to the terms used in Jeremiah ;
  last line is a prómise , because “land I gave to your fathers” is ‘eden’ (Jer.16:15) ;
  line :]

and=but as=about – the bad – figs ,     +
which – (can) not – (be) eaten – from=for (they are that) bad ;
surely , thus – says – IEUE :
so – I (will) let – (..Jacob..) – and=as (..my people..)       +                            [=’to-be saved adm-souls’]
(to be) the remnant – [+in] Jerusalem [=’this earth’] ,
and=as the ones (who will be) (..left behind..) – in the land of – (..Judah..) [=’this world’] ;

 
(..[=as] those (who will) – [+not] – (have been) saved (ishb=iash) – [=from] the land [=’world’] ..) ;

 • [=’above line : optional ,
  because this expression appeared elsewhere but we’re not sure if it was part of the text here :]

————————-
9 and I (will) let them – (..(to be) terrorized..) ,      +
to=as the evil – to=by – (..the strong..) (artz=otzm) – (..nations..) [=’of spirits’] ;             [=’Jer.15:8’]
(..+and they will be..) – a reproach [=’or: astonishment’] – and an allegory ,     +
a taunt – and a curse [=’by triviality’] – in all – the places – [=where] they (will be) driven to ;

 
10 and=for I (will) send – the sword , the famine – and the plague – in=upon them :       [=’Jer.15’]
(but then the promise,)
until – (..I (will make) them to return..) – from=to – the [adam-] ground (-adme) [=’eden’] ,     +
which – I gave – to them [-adm-souls] – and to their fathers .

Maar zoals de slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn –
want zo zegt de Heer – zo zal ik Zedekia maken, de koning van Juda, zijn vorsten,
het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven en die in het land Egypte wonen.
Ik zal hen voor alle koninkrijken van de aarde tot een schrikbeeld stellen hoe slecht
het kan aflopen, tot smaad en tot een spreekwoord, tot een voorwerp van spot en tot een vloek
in alle plaatsen waarheen ik hen zal verdrijven . Ik zal onder hen zenden het zwaard, de honger
en de pest, totdat zij omgekomen zullen zijn uit het land dat ik hun en hun vaderen heb gegeven.

 • [=’geen “Zedekiah + prinsen + Egypte” hier —
  maar eerste vers 8 is gerestaureerd volgens de termen gebruikt in Jeremiah ;
  laatste zin is een belófte omdat “land aan hun vaderen gegeven” ‘eden’ is (Jer.16:15) ;
  zin :]

“[=maar] [=over] de slechte vijgen ,     +                                                        [zin 8+9+10 : gerestaureerd]
die niet gegeten kunnen worden , [=zo] slecht zijn zij ;
voorwaar , zo zegt IEUE :
zo zal ik (..Jacob..) [=als] (..mijn mensen..)      +                         [=’adm-zielen die gered gaan worden’]
het overblijfsel [+in] Jeruzalem [=’deze aarde’] laten zijn ,
[=als] degenen die (..achtergelaten zullen worden..) in het land (..Judah..) [=’deze wereld’] ;

 
(..[+als] zij die – [+niet] – [=uit] het land [=’wereld’] – (.. verlost..) (ishb=iash) zullen zijn..) ;

 • [=’zin boven : optioneel ,
  want die uitdrukking hadden we al eerder – maar weten niet of het deel was van de tekst hier :]

————————
9 en ik zal hen (..geterroriseerd laten worden..) ,      +
[=als] het kwaad [=door] (..de sterke..) (artz=otzm) (..naties..) [=’van geesten’] ;             [=’Jer.15:8’]
(..+en zij zullen..) – tot smaad en een allegorie ,      +
tot spot en tot een vloek worden gemaakt , in alle plaatsen waarheen zij verdreven zullen zijn ;

 
10 [=want] ik zal het zwaard , de hongersnood en de pest op hen af sturen :                      [=’Jer.15’]
(maar dan de belofte,)
totdat (..ik hen doe terugkeren..) [=naar] de [adam-] grond (-adme) [=’eden’] ,
dat ik hen [-adm-zielen] en hun vaderen heb gegeven .

 


09.06june.2020   —   submitted as first version , and definitive   —   report series