Jer.25 : de vernietiging
van 500 BC Jerusalem
en de 70 jaar ballingschap
gespiegeld aan de éindtijd
(=als onze dagen)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from 24 :
titled : the destruction of 500 BC Jerusalem
and the following 70 years of exile
mirrored to the éndtimes (=as our days) ;
a bit difficult chapter ,
containing a metaphysical concept :
becáuse Nebuchadnessar is allowed to destroy
Jerusalem (and Judah) , God will destroy
the matrix-land and its spirits in the endtime :
because ‘Nebuchadnessar’ now represents
the fallen angel Thoth as king of Mystery-Babylon ;
chapter links directly to (corrupted) Daniel 9 ;

note : very readable , first submitted version
and definitive ; was partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van 24 :
een wat moeilijk hoofdstuk omdat het een metafysisch concept bevat :
omdát Nebuchadnesar Jerusalem (en Judah) mag verwoesten ,
zal God het matrix-land en haar geesten verwoesten in de éindtijd :
want ‘Nebuchadnesar’ is nu ‘de gevallen engel Thoth als koning van Mystery-Babylon’ ;
hoofdstuk is direct gerelateerd aan (het corrumpeerde) Daniel 9 ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijkertijd definitieve versie ;
gedeeltelijk gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 25

1-2
nieuw thema : … introductie :
the·word which he-became on Jeremiah on all-of people-of Judah
in·the·year the·fourth to·Jehoiakim son-of Josiah king-of Judah she the·year the·first
to·Nebuchadrezzar king-of Babylon which he-spoke Jeremiah the·prophet on all-of
people-of Judah and·to all-of ones-dwelling-of Jerusalem to·to-say-of
The word that came to Jeremiah concerning all the people of Judah in the fourth year
of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, that [was] the first year of Nebuchadrezzar
king of Babylon; The which Jeremiah the prophet spake unto all the people of Judah,
and to all the inhabitants of Jerusalem, saying,

 • context : new theme : … introduction :
  … as a specific theme widened ;

line ,

 • [=’introduction appears Valid – said to have happened around 604 BC ;
  line :]

“the word [in right direction] – which – became – on=to – Jeremiah      +
on=concerning – all – the people of – Judah ,
in – the fourth – year of – Jehoiakim – son of – Josiah , king of Judah ,
[+as] the first year – to=of Nebuchadnessar – king of – Babylon ;

 
(as the word) which – Jeremiah – the prophet – spoke [in right direction]     +
on=to – all – the people of – Judah – and to – all – the inhabitants of – Jerusalem , saying :     +

(De zeventigjarige ballingschap)
Het woord dat tot Jeremia gekomen is over heel het volk van Juda, in het vierde jaar
van Jojakim, de zoon van Josia, koning van Juda – dit was het eerste jaar van Nebukadrezar,
de koning van Babel – dat de profeet gesproken heeft tot heel het volk van Juda
en tot al de inwoners van Jeruzalem :

 • [=’de introductie lijkt geldig te zijn – als gebeurd rond 604 BC ;
  line :]

“het woord [in goede richting] dat [=tot] Jeremiah kwam betreffende al de mensen van Judah ,
in het vierde jaar van Jehoiakim zoon van Josiah , de koning van Judah ,
[+als] het eerste jaar [=van] Nebuchadnesar de koning van Babylon ;

 
(als het woord) dat Jeremiah de profeet sprak [in goede richting]    +
[=tot] alle mensen van Judah en tot alle inwoners van Jerusalem , zeggend :     +

 
3-4
… vervolg van introductie :
from three-of ten year to·Josiah son-of Amon king-of Judah and·until the·day
the·this this three and·twenty year he-became word-of ieue to·me and·I-am-speaking
to·you to-rise-early and·to-speak and·not you-listened and·he-sent ieue to·you all-of
servants-of·him the·prophets to-rise-early and·to-send and·not you-listened and·not
you-stretched-out ear-of·you to·to-listen-of
From the thirteenth year of Josiah the son of Amon king of Judah, even unto this day,
that [is] the three and twentieth year, the word of the LORD hath come unto me, and I have
spoken unto you, rising early and speaking; but ye have not hearkened. And the LORD hath sent
unto you all his servants the prophets, rising early and sending [them]; but ye have not hearkened,
nor inclined your ear to hear.

 • context : … introduction continued :
  … the ‘rising early’ :
  sometimes as “right away , immediately”,
  but it has a tricky root of which we haven’t found a better description yet ;

line ,
from=since – (..the thirteenth..) – year – to=of Josiah – son of – (..Amon?..) , king of Judah ,
until – this – day , [+as] (..the twenty third..) – year (after that) ,
the word [in right direction] of – IEUE – (has) become – to me ,
and I (have) spoken [in right direction] (it) – to you ,
(..rising early?..) – and speaking [in right direction] (it) , and=but – you (have) – not – listened ;

 
and=like – you (have) – not – listened – (to) the prophets      +
[+as] all – his servants – (which) IEUE – (has) sent – to you ,
(..(who) rose early?..) – and (..spoke..) [in right direction] (it) [+to you] :
you (have) – not – inclined – your ear – to=for to listen ;

Vanaf het dertiende jaar van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda tot op deze dag –
dit is het drieëntwintigste jaar – is het woord van de Heer tot mij gekomen . Ik sprak vroeg en laat
tot u , maar u hebt niet geluisterd . Ook heeft de Heer zijn dienaren, de profeten, vroeg en laat
gezonden, maar u hebt niet geluisterd en uw oor niet geneigd om te luisteren .

“[=sinds] (..het dertiende..) jaar [=van] Josiah de zoon van (..Amon?..) , de koning van Judah ,
tot op deze dag , [+als] (..het drieëntwintigste..) jaar (sinds toen) ,
is het woord [in goede richting] van IEUE tot mij gekomen ,
en ik heb (het) tot u gesproken [in goede richting] ,
(..vroeg opstaand?..) en (het) sprekend [in goede richting] , [=maar] u hebt niet geluisterd ;

 
[=zoals] u niet geluisterd heeft (naar) de profeten       +
[+als] alle dienaars (die) IEUE tot u heeft gezonden ,
(..die vroeg opstonden?..) en (het) [+tot u] (..hebben gesproken..) [in goede richting] :
u hebt uw oor niet geneigd [=om] te luisteren ;

 
5-6-7
… de conclusie , na zoveel jaar :
to·to-say-of turn-back-you ! please ! man from·way-of·him the·evil and·from·evil-of
actions-of·you and·dwell-you ! on the·ground which he-gave ieue to·you and·to·fathers-of·you
to·from eon and·unto eon and·must-not-be you-are-going after Elohim other-ones
to·to-serve-of·them and·to·to-worship-of to·them and·not you-are-provoking-to-vexation
me in·deed-of hands-of·you and·not I-shall-bring-evil to·you and·not you-listened to·me
averment-of ieue so-that they-provoked-to-vexation·me in·deed-of hands-of·you to·evil to·you
They said, Turn ye again now every one from his evil way, and from the evil of your doings,
and dwell in the land that the LORD hath given unto you and to your fathers for ever and ever:
And go not after other gods to serve them, and to worship them, and provoke me not to anger
with the works of your hands; and I will do you no hurt. Yet ye have not hearkened unto me,
saith the LORD; that ye might provoke me to anger with the works of your hands to your own hurt.

 • context : … the conclusion , after so many years :
  … eden-land :
  though we added it for here for context ,
  they never understood it was about ‘eden’ ;

line ,
(all the prophets) saying :
return you ! , please ! , each – from – his – evil – way , and=as from – your – evil – deeds ,
and=so you (would) dwell – on=upon – the [adm-] ground [=’eden’] ,    +
which – IEUE gave – to you – and to your fathers – from=for – ever – and – ever ;     [=’Jer.24 etc’]

 
and=for (it) must not be – (that) you (are) [=following] – other – deities ,    +
to=for to serve them – and to worship – them ;
and (it must) not (be) – (that) you (would) provoke – [=me] [=IEUE] – to anger     +
in=by – the works of – your hand [=’action’] ,
and=so (that) [=you] (would) bring – evil – to=upon yourselves ;

 
and=but – you (have) – not – listened – to me , (is) the declaration of – IEUE ,
so that (indeed) – [=you] (have) provoked me to anger – in=by the works of – your hands ,     +
to=as your – evil (doing) ;

Ze zeiden : bekeer u toch , ieder van zijn slechte weg en van uw slechte daden . Dan zult u
eeuw uit en eeuw in blijven wonen in het land dat de Heer u en uw vaderen gegeven heeft .
Ga niet achter andere goden aan om die te dienen en u voor hen neer te buigen .
Verwek mij niet tot toorn door het werk van uw handen, dan zal ik u geen kwaad doen .
Maar u hebt niet naar mij geluisterd, spreekt de Heer, zodat u mij tot toorn
verwekte met het werk van uw handen, uzelf ten kwade .

(alle profeten) zeggend :
keer terug ! , alstublieft ! , ieder van zijn slechte weg , [=als] van uw slechte daden ,
[=opdat] u zou wonen [=op] de [adm-] grond [=’eden’] ,      +
dat IEUE u en uw vaderen gegeven heeft , voor altijd en eeuwig ;                                [=’Jer.24 etc’]

 
[=want] het moet niet zijn dat u andere goden [=achternaloopt] ,
[=om] hen te dienen en hen te aanbidden ;
en het moet niet zijn dat u mij tot woede uit zou dagen [=door] de werken van uw handen ,    +
[=zo] (dat) [=u] onheil [=over] uzelf zou brengen ;

 
[=maar] u hebt niet naar mij geluisterd , is de verklaring van IEUE ,
zodat u (inderdaad) mij tot woede hebt uitgedaagd [=door] het werk van uw handen ,     +
[=als] uw slechtheid ;

 
8-9-10
… daarom zal Nebuchadnesar tegen Judah optrekken :
therefore thus he-says ieue-of hosts because which not you-listened words-of·me
behold·me ! sending and·I-take all-of families-of north averment-of ieue and·to
Nebuchadrezzar king-of Babylon servant-of·me and·I-bring·them on the·land the·this
and·on ones-dwelling-of·her and·on all-of the·nations the·these round-about
and·I-doom·them and·I-place·them to·desolation and·to·hissing and·to·desertions-of
eon and·I-destroy from·them sound-of elation and·sound-of rejoicing voice-of bridegroom
and·voice-of bride sound-of millstones and·light-of lamp
Therefore thus saith the LORD of hosts; Because ye have not heard my words, Behold,
I will send and take all the families of the north, saith the LORD, and Nebuchadrezzar the king
of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof,
and against all these nations round about, and will utterly destroy them, and make them an
astonishment, and an hissing, and perpetual desolations. Moreover I will take from them the voice

of mirth, and the voice of gladness, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride,
the sound of the millstones, and the light of the candle.

 • context : … therefore Nebuchadnesar will come up against Judah :
  … the ‘hissing’ and ‘perishing voices’ :
  the ‘hissing’ was in previous chapter , the latter in Jer.7 ,
  showing already a Link between the end-times
  and with what will happen now to 500 BC Jerusalem ;
  2) Dutch KJV lost the plot ;

line ,
“therefore , thus – IEUE of – hosts – says :
because – you (did) not – (want to) listen – (to) my words [in right direction] ,
behold ! , [+I] (will) (let) all – (..the families?..) of – (Judah..) – (to be) seized      +
to=by – my servant – Nebuchadnesar – king of – Babylon :

 
and=for I (will) bring [=him] – on=against – this – [=city] [=’Jerusalem’] ,    +
and=as on=against – her inhabitants , and on=against – all – [=the people] – around [+her] ;
and [=he] (will) completely destroy [=her] [=’Jerusalem’] – and make [=her] – desolate ,
and=as to a hissing – and a ruin – (for) a long time ;

 
and – the joyful – voices of – (..the people..) (em=om) – (will) perish ,
and=as – the voices of – gladness – (of) the bridegroom – and the bride ,
[+for] (..the [Judah-] land..) (aur=artz) – (will be) (..deserted..) (rchim=chrbe) ;     [=’Jer 7:34, etc’]

Daarom, ze zegt de Heer van de legermachten : omdat u niet naar mijn woorden hebt geluisterd,
zie, ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heer,
en ook een boodschap zenden naar Nebukadrezar, de koning van Babel, mijn dienaar.
Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom .
Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting,
en tot eeuwige puinhopen . Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van vreugde,
de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp .

“daarom , zo zegt IEUE van de legermachten :
omdat u niet (wilde) luisteren (naar) mijn woorden [in goede richting] ,
zie ! , [+ik] zal al (..de families?..) van (..Judah..) gevangengenomen laten worden    +
[=door] mijn dienaar Nebuchadnezar , koning van Babylon :

 
[=want] ik zal [=hem] [=tegen] deze [=stad] [=’Jerusalem’] doen optrekken ,     +
[=als] [=tegen] haar inwoners , en [=tegen] alle [=mensen] rondom [+haar] ;
en [=hij] zal [=haar] [=’Jerusalem’] compleet vernietigen en [=haar] desolaat maken ,
[=als] een aanfluiting en een ruïne (voor) een lange tijd ;

 
en de blijde stemmen van (..de mensen..) (em=om) zullen verdwijnen ,
[=als] de vreugdevolle stemmen van de bruidegom en de bruid ,
[+want] (..het [Judah-] land..) (aur=artz) zal (..verlaten zijn..) (rchim=chrbe) ;     [=’Jer.7:34 etc’]

 
11-12-13
… nu wordt de 500 BC situatie – metafysisch – verbonden met Mýstery-Babylon :
and·she-becomes all-of the·land the·this to·desertion to·desolation and·they-serve
the·nations the·these king-of Babylon seventy year and·he-becomes in·to-be-fulfilled-of
seventy year I-shall-check on king-of Babylon and·on the·nation the·he averment-of ieue
depravity-of·them and·on land-of Chaldeans and·I-place him to·desolations-of eon
and·I-bring on the·land the·she all-of words-of·me which I-spoke on·her all-of
the·one-being-written in·the·scroll the·this which he-prophesied Jeremiah on all-of the·nations
And this whole land shall be a desolation, [and] an astonishment; and these nations shall serve
the king of Babylon seventy years. And it shall come to pass, when seventy years are accomplished,
[that] I will punish the king of Babylon, and that nation, saith the LORD, for their iniquity,

and the land of the Chaldeans, and will make it perpetual desolations. And I will bring upon that
land all my words which I have pronounced against it, [even] all that is written in this book,
which Jeremiah hath prophesied against all the nations.

 • context : … now the 500 BC situation gets – metaphysical – connected to Mýstery-Babylon :
  … prelude to part II ;

line ,

 • [=’IMPORTANT : Daniel 9 links immediately to this chapter :
  Daniel “has read about the 70 year captivity of Judah” (vers 2) ,
  and he understánds that the main theme is about “mt tsiun” (line 16 and 20) ,
  then “the 70 weeks” return in the endtime context of eden (line 24) ;
  but the chapter is so corrupted that we’re not sure to can restore it ; we’ll try ;
  line :]

and=for – this – whole – land [=’Judea’] – (will be) deserted – to=as a desolation ,
and=because – these – [=people] – (will) serve – the king of – Babylon – seventy – years ;

 
and – in=when – the seventy – years – (will have) been – filled [=’completed’] ,
I (will) visit [=’to judge’]on=upon – the king of – [Mystery !-] Babylon ,        +
and on=upon – [=his] – nations [=’of spirits’] ,
(is) the declaration of – IEUE ;
(..+upon..) (..their city..) (oun=oir) – and on=upon – the [matrix-] land of – Chaldea [=’land GEB’] ;
and I (will) make – [=them] (both) – desolate – forever ;

 • [=’line above :
  when ‘land’ then it requires ‘a city’, as the land where Mystery-Babylon sits upon ;
         line below : a key phrase : this concept will return lateron in this chapter !  :]

 
and=for I (will) bring – on=against – the [matrix-] land       +
all – the words [in right direction] – which – I speak [in right direction] – [=against] her ,
[+as] all – the ones written – in – this – scroll       +                                      [=’see 2nd half below’]
which – Jeremiah – (now) prophecies – on=against – the nations [=’of spirits’] ;

Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop , tot een verschrikking .
Deze volken zullen de koning van Babylon zeventig jaar dienen . Maar het zal gebeuren
wanneer de zeventig jaar voorbij zijn, dat ik de koning van Babel en dat volk
– spreekt de Heer – hun ongerechtigheid zal vergelden , en ook het land van de Chaldeeën
en ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen . Ik zal over dat land al de woorden brengen
die ik daarover gesproken heb , al wat in dit boek geschreven is ,
wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken .

 • [=’BELANGRIJK : Daniel 9 linkt onmiddellijk naar dit hoofdstuk :
  Daniel “heeft over de zeventigjarige ballingschap van Judah gelezen” (vers 2) ,
  en hij begríjpt dat het hoofdthema “de berg tsiun” is (vers 16 en 20) ,
  dan keren “de 70 weken” terug in de eindtijd context van eden (zin 24) ;
  maar het hoofdstuk is zo gecorrumpeerd dat het ons een vraag is om te restaureren ;
  zin :]

“[=want] heel dit land [=’Judea’] zal verlaten worden , [=als] de desolaatheid ,
[=omdat] deze [=mensen] de koning van Babylon zeventig jaar zullen dienen ;

 
en [wanneer] de zeventig jaar vol zullen zijn [=’geëindigd zijn] ,
zal ik de koning van [Mystery !-] Babylon bezoeken [=’om te oordelen’] ,     +
en [=zijn] volken [=’van geesten’] ,
is de verklaring van IEUE ;
(..hun stad..) (oun=oir) en het [matrix-] land Chaldea [=’GEB’] bezoekend [=’om te oordelen’] ,
en ik zal [=hen] (beide) voor eeuwig desolaat maken ;

 • [=’zin boven :
  wanneer ‘land’ dan heeft het ‘een stad’ nodig , als het land dat Mystery-Babylon ‘draagt’  ;
  zin beneden : sleutelzin : dit concept zal terugkeren verderop in dit hoofdstuk ! :]

 
[=want] ik zal [=tegen] het [matrix-] land       +
alle woorden [in goede richting] brengen die ik [=tegen] haar spreek [in goede richting] ,
[+als] allen die in deze [schrift-] rol geschreven zijn ,                                                   [=’zie deel II’]
die Jeremiah (nu) profeteert [=tegen] de naties [=’van geesten’] ;

 
part II   —   deel II

 
14-15-16-17
… de beker van God’s toorn (symbolisch-) gepresenteerd aan de naties van geesten :
that they-serve in·them even they nations many-ones and·kings great-ones
and·I-repay to·them as·contrivance-of·them and·as·deed-of hands-of·them that thus
he-said ieue Elohim-of ishral to·me take-you ! cup-of the·wine the·fury the·this
from·hand-of·me and·you-give-to-drink him all-of the·nations whom I sending you
to·them and·they-drink and·they-reel and·they-rave from·faces-of the·sword which
I sending among·them and·I-am-taking the·cup from·hand-of ieue and·I-am-giving-to-drink
all-of the·nations whom he-sent·me ieue to·them
For many nations and great kings shall serve themselves of them also: and I will recompense
them according to their deeds, and according to the works of their own hands. For thus saith
the LORD God of Israel unto me; Take the wine cup of this fury at my hand, and cause all
the nations, to whom I send thee, to drink it. And they shall drink, and be moved, and be mad,
because of the sword that I will send among them. Then took I the cup at the LORD’S hand,

and made all the nations to drink, unto whom the LORD had sent me:

 • context : … the cup of God’s wrath (symbolically-) presented to the nations of spirits :

line ,

 • [=’many commentaries stumble about the second half of this chapter :
  some think that it was a later addition by scribes (oh the irony…) ,
  or some would deléte all lines 20-31 ;
  from here originates the (invented !) expression ‘deutero-Jeremianic’ ,
  wherewith scholars address all the sections which were not understood by them ;
  line :]

that=because – the many – nations [=’of spirits’]and=as – the great – kings ,     +
(will) (..perish..) (obd=abd) ,
and=for I (will) repay – their works – to them – as the deeds of – their (own) hands ;

 • [=’above :
  the “their deeds” is “the destruction of Jerusalem (and Judah)” ,
  and , effectively , an entire generation of adm-souls :]

 
(..therefore..) (ki=lkn) ,
thus – says – IEUE , the deity of – [eden-] Ishral , to me :
take – the wine cup of – this – fury (-chme) – from my hand ,                                
and you give – him – to drink – (to) all – the nations [=’of spirits’]       +
to – whom – (..I..) – send [=’present’] (it) ;

 
and they (will) drink , and stagger , and go mad ,
(..because of..) – the sword – which – I – (will) send – among them ;     [=’per Revelation’]

 • [=’above :
  that Jeremiah is asked to present that cup , links immediately to the end of this chapter ,
  because – as often – Jeremiah represents the (144,000) sons :]

    
and=then I take – the cup – from the hand of – IEUE ,
and give – all – the nations [=’of spirits’] – to drink – to – whom – IEUE – (is) sending [=it] :       +

Want vele volken en grote koningen zullen zich door hen laten dienen .
Zo zal ik hun naar hun daden en naar het werk van hun handen vergelden .
(De beker van Gods toorn)
Want zo heeft de Heer, de God van Israël, tegen mij gezegd :
neem deze beker van de wijn van mijn grimmigheid uit mijn hand , en geef die te drinken
aan al de volken tot wie ik u zend , zodat zij drinken en waggelen
en zich als een waanzinnige gedragen vanwege het zwaard dat ik onder hen zend .
Toen nam ik deze beker uit de hand van de Heer en gaf die te drinken aan al de volken
tot wie de Heer mij gezonden had :

 • [=’veel commentaren struikelen over de tweede helft van dit hoofdstuk ,
  sommigen zeggen dat het een latere toevoeging door schriftgeleerden was (oh ironie..) ,
  anderen willen de zinnen 20-31 maar direct verwijderen ;
  hier is het (bedachte !) begrip ‘deutero-Jeremia’ onstaan ,
  waarmee alle gedeelten worden bedoeld die door hen niet begrepen zijn ;
  zin :]

“[=omdat] de vele naties [=’van geesten’] – [=als] de grote koningen      +
zullen (..vergaan) (obd=abd) ,
[=want] ik zal hun daden als de werken van hun handen aan hen vergelden ;

 • [=’boven :
  het “hun daden” is “de vernietiging van Jerusalem (en Judah)”,
  en effectief ook een hele generatie van adm-zielen :]

 
(..daarom..) (ki=lkn) ,
zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral , tegen mij :
neem de wijnbeker van deze toorn (-chme) uit mijn hand ,
en geef hem te drinken aan al de naties [=’van geesten’] tot wie ik het zend [=’presenteer’] ;

 
en zij zullen drinken , en waggelen , en waanzinnig worden ,
(..vanwege..) het zwaard dat ik onder hen zal sturen ;                              [=’per Openbaring’]

 • [=’boven :
  dat Jeremiah het moet presenteren , is direct gelinkt naar het eind van dit hoofdstuk ,
  omdat – zoals zo vaak – Jeremiah de (144,000) zonen vertegenwoordigt :]

 
[=dan] neem ik de beker uit de hand van IEUE ,
en geef al de naties [=’van geesten’] te drinken tot wie IEUE [=het] zendt [=’presenteert’] ;

 
18-19
… nu begint de lijst van gebieden en type-geesten in hun boze dimensie :
Jerusalem and cities-of Judah and kings-of·her chiefs-of·her to·to-give-of them
to·desertion to·desolation to·hissing and·to·slighting as·the·day the·this Pharaoh
king-of Egypt and servants-of·him and chiefs-of·him and all-of people-of·him
[To wit], Jerusalem, and the cities of Judah, and the kings thereof, and the princes thereof,
to make them a desolation, an astonishment, an hissing, and a curse; as [it is] this day;
Pharaoh king of Egypt, and his servants, and his princes, and all his people;

 • context : … now begins the list of regions and type-spirits in their evil dimension :
  … no ‘Jerusalem’ here ;

line ,

 • [=’to have an idea of where are all these regions , we used the Edfu temple-plan concept ;
  see diagram in top of page (and Jer.22 : 13-14 for the different sections of that temple) ;
  line :]

“[+to] (..[Mystery-] Babylon..) – and – the cities of – (..Chaldea..) [=’GEB-land’] ,
and – her kings – (and) princes ,
to=for – they [=’cities’] – (will be) made – to desolate – ruins ,
to a hissing – and a curse , as=in – [=that] (!) – day ;                                                  [=’Revelation’]

 
[+to] Pharaoh [=’the dragon?’] – king of – Egypt ,                             [=’field of reeds in red cube’]
and – his servants – and his princes – and all – his people ;

aan Jerusalem en de steden van Juda, zijn koningen en zijn vorsten, om die te maken
tot een puinhoop, tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot een vloek,
zoals het heden ten dage is ; aan de farao, de koning van Egypte, zijn dienaren,
zijn vorsten en heel zijn volk ;

 • [=’om een iede te hebben waar de regio’s zijn , gebruiken we het concept van de Edfu ;
  zie diagram in top pagina (en Jer. 22 : 13-14 voor een dwarsdoorsnede van die tempel) ;
  zin :]

“[+aan] (..[Mystery-] Babylon..) en de steden van (..Chaldea..) [=’GEB-land’] ,
en haar koningen (en) prinsen ,
[=want] zij [=’steden’] zullen tot desolate ruïnes worden ,
tot een aanfluiting en een vloek , in [=die] (!) dag ;                                                 [=’Openbaring’]

 
[+aan] Pharao [=’de draak?’] de koning van Egypte ,                [=’veld van rieten in rode kubus’]
en zijn dienaren en zijn prinsen en zijn mensen ;

 

20-21-22
… vervolg :
and all-of the·mixture and all-of kings-of land-of the·Uz and all-of kings-of land-of
Philistines and Ashkelon and Gaza and Ekron and remnant-of Ashdod Edom and
Moab and sons-of Ammon and all-of kings-of Tyre and all-of kings-of Sidon and
kings-of the·coastland which in·across the·sea
And all the mingled people, and all the kings of the land of Uz, and all the kings of the land
of the Philistines, and Ashkelon, and Azzah, and Ekron, and the remnant of Ashdod, Edom,
and Moab, and the children of Ammon, And all the kings of Tyrus, and all the kings of Zidon,
and the kings of the isles which [are] beyond the sea, 
‘mingled people’ , H6154 ereb ‘mixed people , mixture’ [physical] ;

 • context : continued :

line ,

 • [=’after ‘Egypt’  must now follow ‘Assyria’, as dual term ;
  (though Adam is also called ‘king of Assyria’, he has no play here) ;
  line :]

“[=to] – all – the people as [physical-] mixture ,     +
and the kings of (..Assyria..) ;                                               [=’hypostyle + barque hall’]

 
[=to] – the kings of – the land – Philistea ,                                         [=’hypostyle hall’]
and=as – the kings of – (..Gat..) , and – Ashkelon ,
and – Gaza – and – Eqron – and – Ashdod ;

 • [=’above :
  the region where our Originals are burned ; Eqron as “to root up”,
  and Gaza as “to shear” – compare “like a lamb before his shearers”, see index ;
  in glyphs likely as the T’UAT region (symbol : 5-pointed star) , like the 5 cities :]

 
(to) (the kings of) Edom ,                                                                   [=’solarplane region’]
[=to] (the kings of) Moab ,                                     [=’red cube ; as corrupted eden-sky’]
and=as the sons of – Ammon ,      [=’BA-bird spirit-bodies of the corrupt adm-souls’]

 
[=to] – all – the kings of – Tyre ,                                                          [=’in top of the hall of columns’]
[=to] – all – the kings of – Sidon ,         [=same ; ’H’ETEP-field as trading market of eden-aspects’]
[=to] – the kings of – the [eden-] islands ,     +              [=’same ; ÁAT-regions , see 7 cows theme’]    
which – crossed over – (to) the sea [=’matrix-dimension’] ;

aan alle mensen van allerlei herkomst en al de koningen van het land Uz, aan alle koningen
van het land van de Filistijnen, aan Askelon, Gaza, Ekron en het overblijfsel van Asdod ,
aan Edom, Moab, en de Ammonieten, aan al de koningen van Tyrus, al de koningen van Sidon,
en de koningen van de kustlanden die liggen aan de overkant van de zee ;

 • [=’na ‘Egypte’ moet nu ‘Assyrië’ volgen als dual term ;
  (hoewel ook Adam ‘koning van Assyrië” wordt genoemd , speelt hij hier niet) ;
  zin :]

“[=aan] al de mensen als [fysieke-] vermenging ,      +
en de koningen van (.. Assyrië..) ;                                                                     [=’hypostyle + boot hal ‘]

 
[=aan] de koningen van het land Philistea ,                                                                 [=’hypostyle hal’]
[=als] de koningen van (..Gat..) , en Ashkelon ,
en Gaza , en Eqron , en Ashdod ;

 • [=’boven :
  de regio waar onze Originelen verbrand worden ; Eqron als “uitrukken”,
  en Gaza als “scheren” – vergelijk ‘als een lam voor zijn scheerders’ , zie index ;
  in glyphs als T’UAT regio (symbool : 5-puntige ster) , zoals de 5 steden :]

 
(aan) (de koningen van) Edom ,                                                                                        [=’zonnestelsel’]
[=aan] (de koningen van) Moab ,                                   [=’rode kubus als corrupte eden-atmosfeer’]
[=als] de zonen van Ammon ;                          [=’BA-vogels als lichamen voor corrupte adm-zielen’]

 
[=aan] al de koningen van Tyrus ,                                                  [=’in de top van de hal van pilaren’]
[=aan] al de koningen van Sidon ,       [=’hetzelfde ; als H’ETEP-veld handelend in eden-aspecten’]
[=aan] de koningen van de [eden-] eilanden    +    [=’zelfde ; als ÁAT-regio’s , zie 7 koeien thema’]
die overstaken naar de zee [=’matrix-dimensie’] ;
   

 
23-24
… vervolg :                                                           [23 + 24 als poging]
and Dedan and Tema and Buz and all-of ones-cutting-away-of edge-of-their-hair and
all-of kings-of Arabia and all-of kings-of the·mixture the·ones-tabernacling in·the·wilderness
Dedan, and Tema, and Buz, and all [that are] in the utmost corners, And all the kings of Arabia,
and all the kings of the mingled people that dwell in the desert,

 • context : … continued :                                   [23 + 24 as attempt]

line ,

 • [=’we simply lack more information about these regions to can proper identify them ;
  line 24 could have written ‘Arabia’ , but as far we understood the term Arabia
  denotes “the evil West dimension of the he-goat”, and seems a bit Off here ;
  line :]

                                                                                       
“[=to] (the kings of) Dedan ,    [=’bottom of hall of columns ? ; Djed-pillar TCHT’, previous T’ET’UN ?’]
[=to] (the kings of) Thema ,                   [=’bottom of hall of columns ; new (=doubled) matrix south ?’] 
[=to] (the kings of) (………..) ,
and=as – all of – (..the ones (who) cut off?..) – (..the corner?..) ;    [=’of the original eden house?’]

 
and – all – the kings of – (..the dark plain?..) (-orb) ,                        [=’roof of original eden-house ?’]
and=as all – the kings of – [physical-] mixture     +                                                                  
(who) (now) dwell – in the wilderness ;                                                    [=’in lower hall of columns ?’]

 
aan Dedan, Tema, Buz, en allen die kaalgeschoren zijn aan hun slapen, aan al de koningen van
Arabië en al de koningen van de gemengde bevolking die in de woestijn woont ;

 • [=’we missen gewoon de informatie om deze regio’s beter te kunnen duiden ;
  zin 24 mag ‘Arabië’ hebben geschreven , maar zover we begrepen is de term Arabië
  de “kwade West dimensie van de geitenbok”, en lijkt hier niet passend ;
  zin :]

“[=aan] (de koningen van) Dedan ,        [=’onderin de hal van pilaren ? , Djed-pilaar / T’ET’UN ?’]
[=aan] (de koningen van) Thema ,        [=’onderin hal van pilaren ; als (=dubbel) matrix-zuiden?’]
[=aan] (de koningen van) (……….) ,
[=als] allen (..die de hoek? … af hebben gesneden?..) ;                    [=’van origineel-eden-huis ?’]

 
en alle koningen van (..het verdonkerde plateau?..) ,               [=’dak van origineel eden-huis ?’]
[=als] al de koningen van [fysieke-] vermenging        +                                                   
(die) (nu) in de wildernis verblijven ;                                                     [=’onderin hal van pilaren ?’] 

 
25-26
… vervolg :
and all-of kings-of Zimri and all-of kings-of Elam and all-of kings-of Media and all-of
kings-of the·north the·ones-near and·the·ones-far man to brother-of·him and all-of
the·kingdoms-of the·earth which on surfaces-of the·ground and·king-of Sheshach
he-shall-drink after·them
And all the kings of Zimri, and all the kings of Elam, and all the kings of the Medes,
And all the kings of the north, far and near, one with another, and all the kingdoms of
the world, which [are] upon the face of the earth: and the king of Sheshach shall drink
after them
‘zimri’ , H2174 zimriy ; corrupt [1x in prophets] ; Elam + Qir who invaded eden ? ;

 • context : … continued :
  … the ‘Sheshach’ :
  said as transcript for ‘Babylon’ ,
  yet anyway only Babylon can match the context ;

line ,
“[=to] – all – the kings of – (..Qir?..) ,                                 [=’matrix wall , hypostyle hall region’]
[=to] – all – the kings of – Elam ,                           [=’dimensional-centre, hypostyle hall region’]
[=to] – all – the kings of – Media ;           [=’bronze soldiers , see index ; as maruts in Rg-Veda’]

 
(concluding,)
and=as – all – the kings of – the [matrix-] north ,                                     [=’above original-eden’]
the ones (who are) far – and the ones (who are) near ,                    [=’compare Edfu diagram’]
each – to=with – his (..associate..) ;
and – all – the kingdoms of – (..the [matrix-] world..) ,
which (are) – on=upon – the surfaces of – (.. the [matrix-] lands..) ;                        [=’as plural ]
and the king [=’Thoth’] of – (..[Mystery-] Babylon..) – (himsélf) (will) drink – after those (have) ;

aan al de koningen van Zimri, al de koningen van Elam en al de koningen van Medië,
aan al de koningen van het noorden, die dichtbij en veraf zijn, de een na de ander ;
ja, aan al de koninkrijken van de aarde, die op de aardbodem zijn.
Na hen zal de koning van Sesach drinken .

“[=aan] al de koningen van (..Kir?..) ,                                [=’matrix-muur , hypostyle hall regio’]
[=aan] al de koningen van Elam ,                       [=’dimensioneel-centrum, hypostyle hal regio’]
[=aan] al de koningen van Media ;      [=’bronzen soldaten, zie index ; als maruts in Rg-Veda’]

 
(de conclusie,)
[=als] al de koningen van het [matrix-] noorden ,                                 [=’boven origineel-eden’]
degenen die ver weg en zij die dichtbij zijn ,                                        [=’vergelijk Edfu diagram’]
ieder met zijn (..collega..) ;
en alle koninkrijken van (..de [matrix-] wereld..) ,
die op de oppervlakten van (..de [matrix-] landen..) zijn ;                                      [=’meervoud’]
en de koning [=’Thoth’] van (..[Mystery-] Babylon..) (zélf) zal als laatste drinken ;  

 
part III   —   deel III

 
27-28
… hetzelfde thema wordt nu overgezet naar ónze dagen :
and·you-say to·them thus he-says ieue-of hosts Elohim-of ishral drink-you !
and·get-drunk-you ! and·vomit-you ! and·fall-you ! and·not you-shall-rise from·faces-of
the·sword which I sending among·you and·he-becomes that they-are-refusing to·to-take-of
the·cup from·hand-of·you to·to-drink-of and·you-say to·them thus he-says ieue-of hosts
to-drink you-shall-drink
Therefore thou shalt say unto them, Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Drink ye,
and be drunken, and spue, and fall, and rise no more, because of the sword which I will send
among you. And it shall be, if they refuse to take the cup at thine hand to drink,
then shalt thou say unto them, Thus saith the LORD of hosts; Ye shall certainly drink.

 • context : … the same theme is now transferred to óur days :

line ,

 • [=’the theme of “presenting the cup to them” is repeated here
  as introduction to this part III – which will happen 2500+ years later ;
  line :]

“you say – to them :                                                                                     [=’previously listed’]
thus – says – IEUE of – hosts , the deity of – [eden-] Ishral :
drink ! , and get drunk ! , [=until] vomiting (from it) , and fall down ! ;
you (will) – not – rise up (anymore)       +
(..because of..) – the sword – which – I – (will) send – among you ;

 
and (it) (will) happen ,        +
[=if] – they refuse – to take – the cup – from your hand – [=for] to drink ,
and=that (then) you (will) say – to them :
thus – says – IEUE of – hosts : you (shall) certainly drink :      +

Dan moet u tegen hen zeggen : zo zegt de Heer van de legermachten , de God van Israël :
drink, wordt dronken, spuw uit, val neer zodat u niet weer opstaat, vanwege het zwaard
dat ik onder u zend . Mocht het gebeuren dat zij weigeren de beker uit uw hand te nemen
om te drinken , dan zult u tegen hen zeggen : zo zegt de Heer van de legermachten :
drinken zult u !

 • [=’het thema van “het hen presenteren van de beker” wordt hier herhaald
  als introductie tot dit deel III – dat 2500+ jaar later zal gebeuren ;
  zin :]

“zeg tegen hen :                                                                                        [=’genoemd hiervoor’]
dus zegt IEUE van de legermachten , de godheid van [eden-] Ishral :
drink ! , en wordt dronken ! , (tot aan) overgevens (toe) , en val neer ! ;
u zult niet (weer) opstaan       +
(..vanwege..) het zwaard dat ik onder u zal zenden ;

 
en het zal gebeuren ,      +
[=indien] zij weigeren om de beker uit uw hand te nemen [=om] te drinken ,
[=dat] u (dan) tegen hen zal zeggen :
zo zegt IEUE van de legermachten : u zult zeker drinken :       +

 
29-30
… namelijk : wanneer de (144,000) zonen deze profetie zullen herhalen :
that behold ! in·the·city which he-is-called name-of·me on·her I starting
to·to-bring-evil-of and·you to-be-innocent you-shall-be-innocent not you-shall-be-innocent
that sword I calling on all-of ones-dwelling-of the·earth averment-of ieue-of hosts and·you
you-shall-prophesy to·them all-of the·words the·these and·you-say to·them ieue from·height
he-shall-roar and·from·habitation-of holiness-of·him he-shall-give voice-of·him to-roar
he-shall-roar over homestead-of·him whooping as·ones-treading he-shall-respond to all-of
ones-dwelling-of the·earth
For, lo, I begin to bring evil on the city which is called by my name, and should ye be utterly
unpunished? Ye shall not be unpunished: for I will call for a sword upon all the inhabitants of

the earth, saith the LORD of hosts. Therefore prophesy thou against them all these words,
and say unto them, The LORD shall roar from on high, and utter his voice from his holy habitation;
he shall mightily roar upon his habitation; he shall give a shout, as they that tread [the grapes],
against all the inhabitants of the earth.

 • context : … namely : when the (144,000) sons will repeat this prophecy :
  … the “called my name over”
  as relating to the sons : see Jer.15 ;

line ,

 • [=’the whole idea here is related to “the 70 years / weeks” :
  Jeremiah presented the cup to them (lines 15-17) , the drinking being postpóned
  until the end-time : and they *will* drink it when the sóns will repeat this prophecy ! ,
  because this was the reason “that the words were written in this scroll” in line 13 ! ;
  2) to say “you would be innocent” is superfluous ; while it’s doubtful that ‘Jerusalem’
  has been called the name upon : but she wás called “over the sons”, a few chapters back ;
  3) the (-nq) ‘innocent’ was made from (-qr) ;
  line :]

that=because – behold ! ,
I (will) start – to bring doom – and=upon you ,      
in=when (..the sons..) – on=over – whom – (will be) called – my name ,    +                  [=’144,000’]
(will) call – (..to me..) – that  – I – bring – the sword – [=upon] – all – the inhabitants of    +
the [matrix-] land ,
(is) the declaration of – IEUE :       +

 
and=for [=they] [=’you + we’] – (will) prophecy – on=against [=you] [=’spirits’]       +
all – these – words [in right direction] ,                                                                                  [=’see line 13’]
and [=they] [=’you + we’] (will) say – to [=you] :

 

 • [=’line above :
  the sons are nót asked “to name all those regions also”, for their text is different
  (see next lines) , though those regions áre an integral part of this prophecy ;
  because Jeremiah must have séen those regions —
  while we can only do our best to describe them as best possible :]

 
IEUE – (will) roar – [=against] the [matrix-] height [=’above eden’] ,
and=for – he (will) roar – from – his sacred – habitation      +                                     [=’Heaven’]
over=against – [=their] [matrix-] world ;
he (will) respond [+to us] – as the one (who will) tread [-grapes] – (under) shouting ,
on=against – all – the inhabitants [=’spirits’] of – the [matrix-] lands ;       +

Want zie, in de stad waarover mijn naam is uitgeroepen, begin ik met onheil aan te richten
en u zou dan in in enig opzicht voor onschuldig worden gehouden ?
U zult niet voor onschuldig worden gehouden, want ik roep het zwaard op tegen alle
bewoners van de aarde, spreekt de Heer van de legermachten .
En ú moet tegen hen al deze woorden profeteren, en tegen hen zeggen :
de Heer zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte, vanuit zijn heilige woning zijn stem
laten klinken. Hij zal geweldig brullen tegen Zijn woonplaats, hij zal een vreugdegeroep
als van druiventreders aanheffen tegen alle bewoners van de aarde .

 • [=’het hele idee hier is gerelateerd aan “de 70 jaar / weken” :
  Jeremiah presenteerde de beker in 15-17 , en het drinken is uitgesteld tot de eind-tijd :
  en zij *zullen* het drinken wanneer de zónen deze profetie herhalen ! ,
  dat was de reden dat “deze woorden werden opgeschreven op deze rol” in zin 13 ! ;
  2) voor syntax zie Engels ;
  zin :]

“[=omdat] , zie ! ,
ik zal onheil [=over] u brengen ,
[=wanneer] (..de zonen..) [=over] wie mijn naam uitgeroepen zal zijn ,     +                 [=’144,000’]
(..mij..) aan zullen roepen dat ik het zwaard breng [=over] alle bewoners van het [matrix-] land ,
is de verklaring van IEUE ;       +

 
[=want] [=zij] [=’u + wij’] zullen al deze woorden [in goede richting]       +
[=tegen] [=u] [=’geesten’] profeteren ,                                                                                 [=’zie zin 13’]
en [=zij] zullen tegen [=u] zeggen :

 • [=’zin hierboven :
  de zonen wordt niét gevraagd “om al die regio’s te benoemen”, want hun tekst is anders
  (zie volgende zinnen) , hoewel die regio’s per definitie deel van deze profetie zijn ;
  omdat Jeremiah al die regio’s gezién moet hebben –
  terwijl wij hen slechts zo goed mogelijk kunnen beschrijven :]

 
IEUE zal brullen [=tegen] de [matrix-] hoogte [=’boven eden’] ,
[=want] hij zal brullen vanuit zijn heilige woning      +                                                    [=’de Hemel’]
[=tegen] [=hun] [matrix-] wereld ;
hij zal [+op ons] reageren als degene die [-druiven] treedt (onder) een schreeuw ,
[=tegen] alle inwoners van het [matrix-] land ;

 
31-32-33
… vervolg :
he-comes tumult unto end-of the·earth that contention to·ieue in·the·nations
judging he to·all-of flesh the·wicked-ones he-gives·them to·the·sword averment-of
ieue thus he-says ieue-of hosts behold ! evil going-forth from·nation to nation
and·tempest great he-is-being-roused from·recesses-of earth and·they-become
ones-wounded-of ieue in·the·day the·he from·end-of the·earth and·unto end-of
the·earth not they-shall-be-bewailed and·not they-shall-be-gathered and·not
they-shall-be-entombed for·manure on surfaces-of the·ground they-shall-become
A noise shall come [even] to the ends of the earth; for the LORD hath a controversy with
the nations, he will plead with all flesh; he will give them [that are] wicked to the sword,
saith the LORD. Thus saith the LORD of hosts, Behold, evil shall go forth from nation to nation,
and a great whirlwind shall be raised up from the coasts of the earth. And the slain of the LORD
shall be at that day from [one] end of the earth even unto the [other] end of the earth:
they shall not be lamented, neither gathered, nor buried; they shall be dung upon the ground.

 • context : … continued :
  …..

line ,

 • [=’important : this chapter links “the 70 years / weeks” to the ENDTIMES – per context ;
  which means that the idea of “these weeks are related to Messiah” (Dan. 9) is WRONG :
  again ; we’ll try see what corrupted Daniel 9 ;
  line :]

“a tumult – (will) come – unto – the ends of – the [matrix-] land ,
that=because – IEUE – (has) a controversy – in=with the nations [=’of spirits’] :
he – (will be) judging – all – flesh [=’of spirits ; as mixture’] ,
[+as] the wicked ones – (whom) he (will) deliver – to the sword , (is) the declaration of – IEUE ;

 
thus – IEUE of – hosts – says :
behold ! , doom – (will) go forth – [=to] the nations [=’of spirits’] ,
(..as..) a great – whirlwind (of) – (..fury..) ,                                                [=’see a previous chapter’]
stirred up – [=at] the recess of – the [matrix-] land ;

 
and the slain ones [=’spirits’] of=by – IEUE     +
(will) be – in – that – day – from [the one-] end of – the [matrix-] land – until – [the other-] end ;
they (will) – not – (be) lamented , [=neither] gathered , [=nor] (be) buried ,
[+but] they (will be) for=as manure – on=upon – the surface of – (..the [matrix-] land..) ;

Vreselijk gedruis zal komen tot aan het einde der aarde , want de Heer heeft een rechtszaak
met de volken ; híj zal een rechtszaak voeren met alle vlees . De goddelozen heeft hij
overgegeven aan het zwaard, spreekt de Heer. Zo zegt de Heer van de legermachten :
zie, onheil gaat uit van volk tot volk . Een zware storm wordt opgewekt van de uithoeken
van de aarde. De door de Heer dodelijk gewonden zullen op die dag van het ene einde
der aarde tot aan het andere einde der aarde liggen. Er zal over hen geen rouw bedreven
worden, zij zullen niet verzameld en niet begraven worden :
tot mest op de aardbodem zullen zij zijn .

 • [=’belangrijk : dit hoofdstuk linkt “de 70 jaar / weken” naar de EINDTIJD – per context ;
  dus het geaccepteerde idee “dat deze 70 gerelateerd zijn aan Messias” (Dan.9) is FOUT :
  nogmaals , we moeten zien wat te doen met de corrupte Daniel 9 ;
  zin :]

“(er) zal een tumult komen tot aan de einden van het [matrix-] land ,
[=omdat] IEUE een controverse heeft [=met] de naties [=’van geesten’] :
hij zal alle vlees [=’van geesten, als vermenging’] oordelen ,
[+als] degenen die boosaardig zijn , overleveren aan het zwaard , is de verklaring van IEUE ;

 
zo zegt IEUE van de legermachten :
zie ! , onheil zal uitgaan [=naar] de naties [=’van geesten’] ,
(..als..) een grote wervelstorm (van) toorn ,                                    [=’zie een vorig hoofdstuk’]
opgewekt [=aan] de uithoek van het [matrix-] land ;

 
en de dodelijk gewonde [-geesten] [=door] IEUE     +
zullen op die dag van [het ene-] eind van het [matrix-] land tot [het andere-] einde zijn ;
er zal niet over hen worden gerouwd , zij zullen niet worden verzameld en niet worden begraven , [+maar] zullen [=als] mest [=op] het oppervlak van (..het [matrix-] land..) zijn ;

 
34-35-36-37
slot : … maar voordat dit gebeurt , worden eerst de Originelen gered :
howl-you ! the·ones-being-shepherds and·cry-out-you ! and·swallow-you !
nobles-of the·flock that they-are-fulfilled days-of·you for·to-slaughter-of
and·shatterings-of·you and·you-fall as·vessel-of coveted and·he-perishes flight from
the·ones-being-shepherds and·deliverance from·nobles-of the·flock sound-of cry-of
the·ones-being-shepherds and·howling-of nobles-of the·flock that devastating ieue
pasture-of·them and·they-are-stilled oases-of the·peace from·faces-of heat-of anger-of
ieue he-left as·the·sheltered-lion covert-of·him that she-became land-of·them to·desolation
from·faces-of heat-of the·one-tyrannizing and·from·faces-of heat-of anger-of·him
Howl, ye shepherds, and cry; and wallow yourselves [in the ashes], ye principal of the flock:
for the days of your slaughter and of your dispersions are accomplished; and ye shall fall
like a pleasant vessel. And the shepherds shall have no way to flee, nor the principal of the flock
to escape. A voice of the cry of the shepherds, and an howling of the principal of the flock,
[shall be heard]: for the LORD hath spoiled their pasture. And the peaceable habitations are cut
down because of the fierce anger of the LORD. He hath forsaken his covert, as the lion:
for their land is desolate because of the fierceness of the oppressor, and because of his fierce anger.
‘dispersions’ , H8600 tphowtsah ‘dispersion’ 1x ; -puwts ‘scatter’ ;
‘to flee’ , H4498 manus ‘(place of) refuge’ 8x ; corrupt ; -nus ‘to flee’ ;
‘escape’ , H6413 peletah ‘escape, deliverance’ ;
‘cut down’ , H1826 damam ‘still, silent, motionless’ ; blood + human + image cluster ;
‘habitation’, H4999 naah ‘abode, pasture’ ;
‘oppressor’ , H3238 yanah ‘treat wrong, opress’ ;

 • context : closing : … but before that will happen , first the Originals will be saved :
  … was corrupted ;

line ,

 • [=’our Originals are imprisoned in “an open place surrounded by an earthen wall”
  according to another chapter , “where locusts sit upon the wall guarding them”,
  and “they select a girl from the flock before each eden-morning would start” ;
  compare how John describes them as having human (=Originals) traits in Revelation ;
  line :]

“howl you ! , (you) shepherds [=’locust-kings’] ,
and cry out you ! , (you) chieftains – (..(who) guard..) – the flock [=’Originals’] ,
that=because – the days of – your slaughtering of  – (..the flock..) – (have) ended ,
and=as the fallen – precious – vessels ;                                                                [=’vessels = Originals’]

———————–
[=for]  (..the refuge [-place] ?..) of – (..the flock?..) (mn=tzn) (of) – the shepherds – (will) perish ,
and – the flock – (will be) deliveredfrom [+her] chieftains [=’locusts’] ;

 • [=’above line :
  not sure ; though the flock needed “a refuge place because they were afraid of Gód” ;
  the separate [‘from’] in the line aroused suspicion , and can easily be ‘the flock’ :]

———————–                                                                                                   [above line : restored ?]
the sound of – the outcries of – the shepherds (..+(will be) heared..) ,
and=as the howling of – the chieftains [=’locusts’] of=over – the flock ,
that=when – IEUE – (will) devastate – (..their pasture..) ;              [=’open place for the Orginals’]

 
and=then – (..the flock..) – (..[+as] the images [of God] ..) (dmm=dmh) – (will have) [eden-] peace ,
(..ahead of..) – the burning – anger (-aph) of – IEUE ;

 
[+because] [=they] [=’Originals’] – (will) leave – as=like sheltered lions – (from) [=their] (..covert..) ,
that=before – the [matrix-] land – (will) become – a desolation ,   
from=as – the burning – (..surface..) (phn=phn) of – (..the [matrix-] world..) (ynh=nh) ,
(..because of..) – his – burning – anger (-aph) .

Weeklaag, herders, en schreeuw het uit ! Wentel u in as, gebieders van de kudde !
Want uw dagen zijn aangebroken, dat men u afslachten zal, en uw verstrooiing,
zodat u zult vallen als kostbaar vaatwerk. De mogelijkheid tot ontvluchten voor de herders
gaat verloren, de mogelijkheid tot ontkoming voor de gebieders van de kudde .
Hoor het geschreeuw van de herders, en het gejammer van de gebieders van de kudde,
omdat de Heer hun weide verwoest. De vredige weiden worden vernield vanwege
de brandende toorn van de Heer. Als een jonge leeuw heeft Hij zijn schuilplaats verlaten,
want hun land is geworden tot een woestenij vanwege de brandende toorn van
de onderdrukker, ja, vanwege zijn brandende toorn .

 • [=’onze Originelen zijn gevangen in “een open plaats omringd door een aarden wal”
  volgens een ander hoofdstuk, “waar sprinkhanen op de wal hen bewaken”,
  en “zij selecteren een deerne voordat elke eden-morgen zal beginnen” ;
  vgl. hoe Johannes de sprinkhanen met menselijke (=Originelen) kenmerken beschrijft
  in Openbaring :]

“weeklaag ! , (u) herders [=’sprinkhaan-koningen’] ,
en schreeuw het uit ! , (u) gebieders die de kudde [=’Originelen’] (..bewaken..) ,
[=omdat] de dagen van het door u afslachten van de kudde afgelopen zijn ,
[=als] de gevallen kostbare kruiken [=’lichaam’] ;                                             [=’kruiken = Originelen’]

———————–
[=want] (..de vluchtplaats?..) van (..de kudde?..) (mn=tzn) (van) de herders zal verdwijnen ,
en de kudde zal gered worden van [+haar] gebieders [=’sprinkhanen’] ;

 • [=’zin hierboven :
  onduidelijk ; hoewel de kudde “een vluchtplaats nodig hadden omdat zij bang waren voor Gód” ;
  het alleenstaande [‘van’] in de zin kan makkelijk ‘de kudde’ zijn ;
  beneden : bedoeld als “naar het beeld van God” :]

———————–                                                                                                         [zin boven : hersteld ?]
het geluid als het geschreeuw van de herders (..+zal worden gehoord..) ,
[=als] het gejammer van de gebieders [=’sprinkhanen’] van de kudde ,
[=wanneer] IEUE (..hun weide..) zal verwoesten ;                         [=’open plaats voor de Originelen’]

 
[=dan] zal (..de kudde..) (..[+als] de beelden [van God] ..) (dmm=dmh) [eden-] vrede hebben ,
voordat de brandende woede (-aph) van IEUE (begint) ;

 
[+want [=zij] [=’Originelen’] zullen weggaan [=zoals] jonge leeuwen (uit) [=hun] schuilplaats ,
[=voordat] het [matrix-] land desolaat zal worden ,
[=als] het brandende (..oppervlak..) (phn=phm) van (..de [matrix-] wereld..) (ynh=nh) ,
(..vanwege..) zijn – brandende woede (-aph) .

 


12.06june.2020   —   submitted as first version , and definitive   —   report series