Jer.3: de zonen ontwaken
uit de hypnotische slaap
na het ontdekken van
Esau’s geknoei in de schrift
(a must read)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 
[the theme of land + divorce scroll in this Jer. 2 + 3
is the same – and expanded upon – in Is. 49 + 50]

 
[februari 2021 : it is possible that ‘the ark’ was mentioned in line 16 ;
see also the themes page ‘the ark of the covenant found’]

 

  chapter context :
continued from previous 2:
titled : the sons wake up from their hypnotic sleep
after discovering how Esau mutilated scripture ;
.. the chapter séems to start inconsistent ,
(and please bite through that part I) ,
but she tries to make the point how
the ‘dimensional centre’ (in ch.2)
is directly linked to ‘the eden-land’ (here) ,
as represented by the SONS —
who were in hypnotic sleep until now ;
then the chapter narrates how the sons
who represént the eden-land were fast asleep ,
but they discover the false translation of prophets

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after much cleanup + context

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 2 ;
het hoofdstuk lijkt wat inconsistent te beginnen (maar lees door deel I heen) ,
omdat zij het punt wil maken dat “het dimensionele-centrum” (zie vorig hoofdstuk)
direct verbónden is met de situatie van het eden-land ,
dat zelf vertegenwoordigd wordt door de ZONEN –
maar die waren in een hypnotische slaap , tot nu toe ;

 

…dan wordt gezegd hoe de zonen – die het eden-land vertegenwoordigen – wakker worden ,
want zij ontdekken de valse vertaling (tot nu toe) van de profeten ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; mooi hoofdstuk ; als tweede , nu definitieve versie ,
na opruiming thema’s duidelijker naar voren hebben gehaald ;
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 3

1
vervolg : … na de poort , nu het eden-land :
to·to-say-of behold ! he-is-sending-away man woman-of·him and·she-goes from·with·him
and·she-becomes to·man another ?·he-shall-return to·her further ?·not to-be-polluted
she-shall-be-polluted the·land the·she and·you you-commit-prostitution associates
many-ones and·to-return to·me averment-of ieue
They say, If a man put away his wife, and she go from him, and become another man’s,
shall he return unto her again? shall not that land be greatly polluted?
but thou hast played the harlot with many lovers; yet return again to me, saith the LORD.

 • context : continued : … after the gate , now the eden-land :
  … because the eden-land
  is immediately connected to the dimensional-centre ;

line ,
“(it) (is) said : behold ! ,
[+when] a man – sends away – his woman ,
and she leaves – him – and becomes – (the woman) [=of] – another – man ,
(shall) he return – to her – again ? ;
(will) – (she,) that – [eden-] land – not – (have been) totally – polluted ? ;

 
[+for] you [=’the eden-land’] – committed prostitution – [+as] the abundant – evil ,
and=yet , (do) return – to me , (is) the declaration of – IEUE ;

(Oproep om terug te keren naar de Heer)
Men zegt : als een man zijn vrouw wegstuurt , zij bij hem weggaat en de vrouw
van een andere man wordt , mag hij nog naar haar terugkeren ?
Zou dat land niet ten zeerste ontheiligd worden ? U echter, u hebt hoererij bedreven
met veel vrienden, en dan naar mij terugkeren ? – spreekt de Heer .

 • [=’het eden-land is direct verbonden aan het dimensioneel-centrum (vorig hoofdstuk) :]

“er wordt gezegd : zie ! ,
[+wanneer] een man zijn vrouw wegzendt ,
en zij gaat bij hem weg en wordt de vrouw van een andere man ,
zal hij dan naar haar terugkeren ? ;
zal (zij,) dat [eden-] land niet totaal verontreinigd zijn geworden ? ;

 
[+want] u [=’het eden-land’] hebt hoererij bedreven , [+als] het vele kwaad ,
[=en toch] , keer terug naar mij , is de verklaring van IEUE ;

 
2-3
… het eden-land (in het cherub-wiel) gevangen in de matrix :
lift-you ! eyes-of·you on ridges and·see-you ! whereat ? not K you-are-ravished
Q you-are-made-lie-down on ways you-sat for·them as·Arabian in·the·wilderness
and·you-pollute land in·prostitutions-of·you and·in·evil-of·you and·they-are-being-withheld
showers and·latter-rain not he-became and·forehead-of woman prostitute he-became to·you
you-refuse to-be-confounded-of
Lift up thine eyes unto the high places, and see where thou hast not been lien with.
In the ways hast thou sat for them, as the Arabian in the wilderness; and thou hast polluted
the land with thy whoredoms and with thy wickedness. Therefore the showers have been withholden,
and there hath been no latter rain; and thou hadst a whore’s forehead, thou refusedst to be ashamed.

‘high places’, H8205 shephi ‘bare height’ 6x ;
‘lien with’, H7693 shagel ‘ravish, violate’ , unclear root ;
‘forehead’ , H4696 metsach ‘forehead’ 12x , but only as personal ; must be -qdqd ;

 • context : … the eden-land (within the cherub-wheel) imprisoned in the matrix :
  … the “lift up your eyes”
  compare Is. 60 “lift up your round-about eyes” ,
  and compare how Ezekiel described the wheel as land ;

line ,

 • [=’the lines are impossible without understanding previous chapter :
  the “way” as “dimensional-vector” is explained in previous chapter ,
  here telling that the land is now “at the angle of their West-dimension (of the he-goat)” ;
  line :]

“lift up you ! – your (round-about-) eyes – [=over] – the bare height ,          [=’where she is now’]
and see you ! – where – you – (are being) ravished (right now) ,                    [=’by matrix’]
because – you dwell – [+upon] the way [=’vector’]      +           [=’matrix dimensional-angle’]
[=of] [=their] [=’matrix’] – Arabian – wilderness ;            [=’Arabia’ = the West dimension’]
and [=they] pollute – [+your] [eden-] land – in=by your prostituation – in=as your (own) evil ;

 

 • [=’below : because the eden-land is feminine , she fóllowed her “fallen crown”
  (as the fallen dimensional-centre of eden , see previous chapter) ,
  therefore she is in the wrong place , tóo : as also being in the matrix ;
  the “rainshowers” come to her only THROUGH that dimensional-centre (at the right place) ;
  line :]

and=so – the rainshowers (on you) – (were) withheld , and – (there) was – no – spring rain ,
and=for – (..your..) (=ath) – (..top of the head [=’crown’] ..) – is – whoring – to=agáinst you ,
[+but] you refused – (to be) confused (about it) ;

Sla uw ogen op naar de kale hoogten, en zie, waar bent u niet beslapen ?
U bent voor hen langs de wegen gaan zitten , als een Arabier in de woestijn .
Zo hebt u het land ontheiligd met uw hoererijen en uw kwaad .
Daarom werden de regendruppels ingehouden en is er geen late regen geweest .
U hebt het voorhoofd van een hoer , u weigert daarvoor beschaamd te zijn .

 • [=’de zinnen zijn onmogelijk zonder vorig hoofdstuk te hebben begrepen :
  de “weg” als “dimensionele-vector” is beschreven in vorig hoofdstuk ,
  hier zeggend dat het land nu “onder de hoek van hun West-dimensie (de geitenbok)” is ;
  zin :]

“sla uw ogen (die rondom u zijn ; Is.60) op over de kale hoogte ,            [=’waar zij nu is’]
en zie ! waar u (op dit moment) geschonden wordt ! ,                      [=’door de matrix’]
want u verblijft [+op] de weg [=’vector’]      +              [=’dimensionele-hoek van matrix’]
[=van] [=hun] Arabische – wildernis ;            [=’Arabisch’ : the Westelijke geit-dimensie’]
en [=zij] ontheiligen [+uw] [eden-] land [=vanwege] uw hoererij [=als] uw (eigen) kwaad ;

 

 • [=’beneden : omdat het eden-land vrouwelijk is , vólgde zij haar “gevallen kroon”
  (als het gevallen dimensioneel-centrum van eden – zie vorig hoofdstuk) ,
  daarom is zij nu óok in de verkeerde plaats : in de matrix ;
  de “regen” komt tot haar alleen VIA het dimensionele-centrum (op de goede plaats) ;
  zin :]

[=dus] de regenbuien (op u) werden u onthouden , en er-was-geen voorjaars regen ,
[=want] (..uw..) (..top van het hoofd [=’kroon’]..) hoereert [=tégen] u ,
[+maar] u weigerde om daarover ongerust te zijn ;

 
4-5
… het land zou moeten zeggen ‘dat ze terug wil keren’ :
?·not from·henceforth you-called to·me father-of·me mentor-of youths-of·me
you ?·he-shall-be-custodian for·eon or he-shall-keep to·permanence behold !
you-speak and·you-are-doing the·evils and·you-are-prevailing
Wilt thou not from this time cry unto me, My father, thou [art] the guide of my youth?
Will he reserve [his anger] for ever? will he keep [it] to the end?
Behold, thou hast spoken and done evil things as thou couldest.
‘guide’, H5201 natar ‘caretaker , hold a grudge’ 9x ; unclear root ; use both ;

 • context : .. the land should speak out ‘that she wants to return’ :
  … so simple line ,
  yet in first submission we made a mess of it blush ;

line ,
“(will) you – not – call out – to me , from now on :
you – (are) my father , [+as] the guide of – my youth ? ;              [=’in time of Paradise’]

 
[+because] (would) he (as caretaker) hold a grudge – for ever ,      +
or – hold on (to that) – continuously ? ;
behold ! , [+when] you (will) speak [in right direction] (it) ,          [=’as the calling out’]
and=then you (will) – [+nót] – do – evil , and=for you (will) prevail ;

Zult u niet van nu af aan tot mij roepen : mijn vader , u bent de leidsman van mijn jeugd ?
Zou hij soms voor eeuwig zijn toorn handhaven of die voor altijd vasthouden ? –
Zie, zo spreekt u , maar u doet alles wat slecht is , en speelt het klaar !

”wilt u mij niet van nu af aan tot mij roepen :
u (bent) mijn vader , [+als] de leidsman van mijn jeugd ? ;            [=’tijdens het Paradijs’]

 
[+want] zou hij (als verzorger) voor altijd een wrok koesteren ,      +
of die voor altijd vasthouden ? ;
zie , [+wanneer] u (het) zal spreken [in de goede richting] ,          [=’als het roepen’]
[=dan] zult u [+géen] slechte dingen doen , [=want] u zult overwinnen ;

part II — deel II

 
6-7
… maar zij kan dat kan alleen via de zónen – en die zijn nog steeds verdwaald :
and·he-is-saying ieue to·me in·days-of Josiah the·king ?·you-see which she-does
backsliding-one ishral one-going she on every-of mountain lofty and·to under every-of
tree flourishing and·she-is-committing-prostitution there and·I-am-saying after
to-do-of·her all-of these to·me she-shall-return and·not she-returned and·she-is-seeing
and·she-is-seeing treacherous-one sister-of·her Judah
The LORD said also unto me in the days of Josiah the king, Hast thou seen [that] which
backsliding Israel hath done? she is gone up upon every high mountain and under
every green tree, and there hath played the harlot. And I said after she had done all these
[things], Turn thou unto me. But she returned not. And her treacherous sister Judah saw [it].

 • context : .. but she can only do that via the sóns – and those have still lost their way :
  … hence “the two witnesses” : as two houses ;

line ,

 • [=’the “sons theme” is first explained as “they who belong to the 2 houses”
  (as the 120,000 of Ishral and the 24,000 of Judah , making together 144,000) ,
  both houses represent a main Attribute :]

and=then – IEUE – says – to me ,      +
in the days of – Josiah – the king :                          [=’Josiah represents the 144,000’]
you (have) seen – [=what] – the backsliding – (house-) Ishral – did ? ,     [=’as northern kingdom’]
she (was) going – [=upon] – every – lofty – mountain ,      +
and under – every – flourishing – tree ,
and=for to commit prostitution – there ;                 [=’upon mountain = adore matrix-consciousness’]

 
and=yet I [=IEUE] said :
(even) after – [=they] did – all – these (things) , she (will) return – to me ;
and=but – she (would) – not – return ;
and – her treacherous – sister – Judah – (had) seen (it) ;      +          [=’Judah = southern kingdom’]

(Juda en Israël, de twee ontrouwe zusters)
In de dagen van koning Josia zei de Heer tegen mij :
hebt u gezien wat het afvallige Israël gedaan heeft?
Zij ging elke hoge berg op en onder elke bladerrijke boom, en bedreef daar hoererij.
Ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had : keer terug naar mij, maar zij keerde niet terug.
Dat zag haar trouweloze zuster Juda.

 • [=’het “zonen thema” wordt eerst uitgelegd als “zij die aan de 2 huizen behoren”
  (als de 24,000 van Judah en de 120,000 van Ishral – samen 144,000) ,
  beide huizen vertegenwoordigen een hoofd-Attribuut :]

“[=dan] zegt IEUE tegen mij , +
in de dagen van koning Josiah :               [=’Josiah representeert de 144,000’]
hebt u gezien wat het afvallige (huis-) Ishral deed ? ,                        [=’als noordelijk koninkrijk’]
zij ging elke hoge berg op , en onder iedere groene boom ,      +
om daar hoererij te bedrijven ;          [=’op de top van bergen : matrix-bewustzijn aanbidden’]

 
toch zei ik [=IEUE] :
(zelfs) nadat zij al deze dingen deed , zal zij naar mij terugkeren –
maar zij keerde niet terug ;
en haar trouweloze zuster Judah had (het) gezien ;      + [=’Judah = zuidelijk koninkrijk’]

 
8-9-10
… de ‘scheidingsbrief’ werd gegeven aan het huis Ishral :
and·I-am-seeing that on all-of cases which she-commits-adultery backsliding-one ishral
I-send-away·her and·I-am-giving scroll-of divorces-of·her to·her and·not she-feared
one-being-treacherous Judah sister-of·her and·she-is-going and·she-is-committing-prostitution
and·he-became from-lightness-of prostitution-of·her and·she-is-polluting the·land
and·she-is-committing-adultery with the·stone and·with the·wood and·even in·all-of
this not she-returned to·me treacherous-one sister-of·her Judah in·all-of heart-of·her
but rather in·falsehood averment-of ieue
And I saw, when for all the causes whereby backsliding Israel committed adultery
I had put her away, and given her a bill of divorce; yet her treacherous sister Judah feared not,
but went and played the harlot also. And it came to pass through the lightness of her whoredom,
that she defiled the land, and committed adultery with stones and with stocks. And yet for all this
her treacherous sister Judah hath not turned unto me with her whole heart, but feignedly,
saith the LORD.
‘bill’, H5612 sepher ‘scroll, book’ 186x ; Is.34 ‘the heavens are rolled (up) like a scroll’ ,

 • context : … the ‘bill of divorce’ was given to the house Ishral :
  … well at least is clear now
  why we dreamt so often about ‘finding the brother Judah’ ;

line ,
and=for [=she] [=’Judah’] sées – that – I sent her away ,      + [=’in exile to Assyria’]
because of – all – the instances – (in) which – backsliding – Ishral – (had) committed adultery ,
and=so I gave – the scroll of – divorce – to her [=’Ishral house’] ;      +

 • [=’scroll of divorce :
  we saw that it is “the enigma of understanding prophets” – linked to the sealed gate in ch. 2 ;
  the house Ishral (as 120,000) represents the eden-land itself
  (the house represents the attribute “eden’s Feminine”, see also Amos chapters) ,
  while Judah has the attribute “masculine” (and eden-sky + infrastructure) :]

 
and=but – her – treacherous – sister – Judah – (did) not fear (that fate) ,
and also – she – went – and committed prostitution ;

 
and=yet it was – from=by the frivolity of – her prostitution      +          [=’not thinking it over’]
and=that she [=’Ishral’] (kept) – the [eden-] land – (to be) polluted ,
and=while she committed adultery – with – stone – and with – wood ;          [=’this earth reality’]

 
and=but even – in=after all of – this ,
her – treacherous – sister – Judah – (did) not – return – to me – [=with] – her – whole – heart ,
but – rather – in deceit [=’inversion’] , (is) the declaration of – IEUE ; +

Maar ik zag, toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd,
haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda,
haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven.
Zo gebeurde het dat het land door haar lichtzinnige hoererij ontheiligd werd ,
want zij pleegde overspel met steen en hout .
Zelfs in dit alles heeft haar trouweloze zuster Juda
zich niet tot mij bekeerd met heel haar hart, maar slechts in schijn, spreekt de Heer.

”[=want] [=zij] [=’Judah’] ziét dat ik haar wegstuur ,          [=’in ballingschap naar Assyrië’]
vanwege al de keren dat het afvallige Ishral overspel had gepleegd ,
[=dus] gaf ik haar [=’Ishral’] de echtscheidingsbrief [=’rol’] ;      +

 • [=’echtscheidingsbrief :
  we zagen dat dit “het raadsel van het begrijpen van profeten” is , gelinkt aan de
  verzegelde poort in hoofdstuk 2 ; het huis Ishral vertegenwoordigt het eden-land zelf
  (het huis vertegenwoordigt het attribuut “eden’s Vrouwelijke” , zie ook Amos in index) ,
  terwijl Judah het “mannelijke” attribuut heeft – als eden-atmosfeer + infrastructuur :]

 
[=maar] was haar trouweloze zuster Judah niet bevreesd (voor dat lot) ,
en ook zij ging hoererij bedrijven ;

 
[=hoewel] het de frivoliteit van haar prostitutie was      +            [=’zonder nadenken’]
[=dat] zij [=’Ishral’] het [eden-] land ontheiligd (liet blijven) ,
[=terwijl] zij overspel pleegde met steen en hout ;          [=’deze aardse werkelijkheid’]

 
[=maar] zelfs na dit alles ,
keerde haar trouweloze zuster Judah niet met haar hele hart terug naar mij ,
maar slechts in leugenachtigheid [=’inversie’] , is de verklaring van IEUE ;      +

 
11-12-13
… daarom wordt het huis Ishral ‘een voorsprong’ gegeven :
and·he-is-saying ieue to·me she-showed-righteous soul-of·her backsliding-one ishral
from·one-being-treacherous Judah to-go and·you-proclaim the·words the·these
north·ward and·you-say return-you ! backsliding-one ishral averment-of ieue not
and·I-shall-cast-down faces-of·me in·you that kindly I nam averment-of ieue not
I-shall-be-custodian for·eon yea acknowledge-you ! depravity-of·you that in·ieue
Elohim-of·you you-transgressed and·you-are-dispersing ways-of·you to·the·alien-ones
under every-of tree flourishing and·in·voice-of·me not you-listened averment-of ieue
And the LORD said unto me, The backsliding Israel hath justified herself more than
treacherous Judah. Go and proclaim these words toward the north, and say,
Return, thou backsliding Israel, saith the LORD; [and] I will not cause mine anger
to fall upon you: for I [am] merciful, saith the LORD, [and] I will not keep [anger] for ever.
Only acknowledge thine iniquity, that thou hast transgressed against the LORD thy God,
and hast scattered thy ways to the strangers under every green tree, and ye have not obeyed
my voice, saith the LORD.

 • context : … therefore the house Ishral is given ‘a head start’ :
  … much to ponder… ;

line ,
and=then – IEUE – says – to me :
[+so] the backsliding – adm-souls of – (the house-) Ishral – showed (to be) (more) righteous     +
[=than] (the ones of the) treacherous – (house-) Judah :
go – and proclaim – these – words [in right direction] – towards the north ,               [=’Europe’]
and you say :

 • [=’the north : also explains “the king of the north” in Daniel :]

 
return you ! [=to IEUE] – (you) backsliding – (house-) Ishral , (is) the declaration of – IEUE ,     
and=for – I (will) – not – (make) (…my anger…) (phn=aph) – to fall down – in=upon you ,
that=because – I – (will be) kind , (is) the declaration of – IEUE ;

 
I (will) – not – (be) (a caretaker) holding a grudge – for ever :                          [=’same as line 5’]
just – acknówledge you ! – your depravity ,      +
(namely) that – you transgressed [=’by splitting-off’]in=against IEUE – your deity ;     +

 

 • [=’below : is this “the long trip of exiled Ishral from Assyria to the land Asareth”
  (which we (hR) identify with Europe) ? ;
  the same book Jubilees tells “how the north kingdom completely forgot their roots”,
  and compare this line :]

and=therefore – your ways – (were) scattered – to the foreigners [=’heathens’]       +
(who are) under – every – flourishing – tree ,                                                
and=so – you (could) – not – hear – my voice (anymore) , (is) the declaration of – IEUE ;

Daarom zei de Heer tegen mij : het afvallige Israël heeft zichzelf nog rechtvaardig doen lijken,
vergeleken bij het trouweloze Juda . Ga deze woorden prediken tegen het noorden, en zeg :
keer terug, afvallig Israël, spreekt de Heer, mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken ,
want ik ben goedertieren, spreekt de Heer, ik handhaaf mijn toorn niet voor eeuwig .
Alleen, erken uw ongerechtigheid, want u bent tegen de Heer, uw God, in opstand gekomen,
en u hebt zich in alle richtingen verspreid op zoek naar vreemden, onder elke bladerrijke boom,
maar u hebt niet geluisterd naar mijn stem, spreekt de Heer .

“[=dan] zegt IEUE tegen mij :
[=dus] de afvallige adm-zielen van (het huis-) Ishral bleken rechtvaardiger     +
[=dan] (degenen van) het trouweloze (huis-) Judah :
ga , en verklaar deze woorden [in goede richting] aan het noorden ,                      [=’Europa’]
en zeg :

 • [=’het noorden : verklaart ook “de koning van het noorden” in Daniël :]

 
keer terug ! , (u) afvallig (huis-) Ishral , is de verklaring van IEUE ,
[=want] ik zal (…mijn woede…) (phn=aph) niet op u laten vallen ,
[=omdat] ik vriendelijk zal zijn , is de verklaring van IEUE ;

 
ik zal niet voor eeuwig een wrok koesteren :                                                   [=’zelfde als zin 5’]
erkén gewoon uw ongerechtigheid ,       +
(namelijk) dat u in overtreding bent [=’door afsplitsing’] tegenover IEUE uw godheid ;     +

 • [=’beneden : is dit “de lange reis van Assyrie naar het land Asareth”
  (dat wij – hR – identificeren met Europa) ? ;
  hetzelfde book Jubileeën beschrijft “hoe het noordelijke rijk zijn wortels is vergeten”,
  en vergelijk deze zin :]

 
[=daarom] werden uw wegen verspreid naar de vreemdelingen [=’heidenen’]     +
(die) onder iedere bladerrijke boom zitten ,
[=zodat] u mijn stem niet (meer) kon horen , is de verklaring van IEUE ;

 
14-15-16
… aan de terugkeer is een belofte gekoppeld :
return-you ! sons backsliding-ones averment-of ieue that I I-possess in·you
and·I-take you one from·city and·two from·family and·I-bring you tziun and·I-give to·you
ones-being-shepherds as·heart-of·me and·they-graze you knowledge and·to-use-intelligence
and·he-becomes that you-are-increasing and·you-are-fruitful in·the·land in·the·days the·they
averment-of ieue not they-shall-say further coffer-of covenant-of ieue and·not he-shall-ascend
on heart and·not they-shall-remember in·him and·not they-shall-miss and·not
he-shall-be-madedo further
Turn, O backsliding children, saith the LORD; for I am married unto you:
and I will take you one of a city, and two of a family, and I will bring you to Zion:
And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge
and understanding. And it shall come to pass, when ye be multiplied and increased in the land,
in those days, saith the LORD, they shall say no more, The ark of the covenant of the LORD:
neither shall it come to mind: neither shall they remember it; neither shall they visit [it];
neither shall [that] be done any more
‘understanding’ , H7919 sakal ‘prudent wisdom, careful discernment, understanding’ 63x ;
‘multiplied’, H7235 rab-ah ; ‘to become much, many, abundant, etc’ ,
‘ark’ , H727 aron ‘coffin (1x), chest, ark [of covenant] (194x)’ ; unclear root ; why here? ;
‘visit’ , H6485 paqad ‘to visit [often as judgment] , appoint’ ;

 • context : … a promise is connected to the return :
  … ‘the ark’ is no theme here ;

line ,
“return you ! , (you) backsliding – sons ,    +       [=’likely as the 120,000 of Ishral house here’]
(is) the declaration of – IEUE ,
that=then – I (will) own – [+all of] you ;                                                        [=’as the full 144,000’]
and I (will) snatch – you – up : one – from a city – and two – from a family ,
and I (will) bring – you – to tsiun [=’eden-residence’] ;

 

 • [=’below : must be when the 144,000 are sent back to earth ,
  as ‘the two witnesses’ (both houses) :]

and I (will) make – you – [+as] the shepherds – according to my heart ,
and [=you] (will) feed – [=them] [=’souls’] – [+with] the knowing of me – and=as the discernment ;
and=for it (will) happen – that – you (will) increase [+them] ,      +
and=as [+the ones] (who will) bear fruit – in the land [=’earth’] – in – those – days ,
(is) the declaration of – IEUE ,
————————–                                                                                  [below : probably restored]
[+when] they [=’souls’] (will) – say – again : (…we see…) (arn=rea) – the covenant of – IEUE ,
and – it – (has) come up – on=in – [+our] heart ;
and=for they (will) remember – it – and=when (…they will be visited [=’as being judged’]…) ,
and (…they [=’as souls’] will be saved…) (osh-iash) – (…in that time?…) (oud=oth) ;         +

Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de Heer, want Ík heb u getrouwd.
Ik zal u nemen één uit een stad en twee uit een geslacht, en ik zal u naar Sion brengen.
Ik zal u herders geven naar mijn hart, die u zullen weiden met kennis en verstand.
En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land,
Spreekt de Heer, dan zal men niet meer zeggen : de ark van het verbond van de Heer .
Zij zal niet meer in het hart opkomen . Men zal er niet meer aan denken
en niet meer naar haar omzien . Zij zal niet opnieuw gemaakt worden .

“keer terug ! , (u) afgedwaalde zonen ,     +        [=’waarschijnlijk de 120,000 als huis Ishral hier’]
is de verklaring van IEUE ,
[=dan] zal ik [+ieder van] u bezitten ;                                                           [=’als complete 144,000’]
en ik zal u opnemen : éen uit een stad , en twee uit een familie ,
en ik zal u naar tsiun [=’eden-residentie’] brengen ;

 

 • [=’beneden : moet zijn wanneer de 144,000 naar de aarde worden teruggezonden ,
  als ‘de twee getuigen’ (de twee huizen) :]

en ik zal u de herders maken naar mijn hart ,
en [=u] zult [=hen] [=’zielen’] voeden [+met] het kennen van mij , [=als] het onderscheiden ;
[=want] het zal gebeuren dat u [=hen] zult vermeerderen ,       +
[=als] degenen die vrucht zullen dragen in het land [=’aarde’] in die dagen ,
is de verklaring van IEUE ;
————————-                                                              [beneden : waarschijnlijk gerestaureerd]
[+wanneer] zij [=’zielen’] weer zullen zeggen : (…wij zien…) (arn=rea) het verbond met IEUE ,
en het is in [=ons] hart opgekomen ;
[=omdat] zij het zich zullen herinneren [=wanneer] (…zij bezocht zullen worden [=’oordeel’]…) ,
en (…zij gered zullen worden…) (osh=iash) (…in die tijd?…) (oud=oth) ;       +   

 
17
… en alle geredde zielen komen in eden :
in·the·era the·she they-shall-call to·Jerusalem throne-of ieue and·they-are-expectant
to·her all-of the·nations for·name-of ieue to·Jerusalem and·not they-shall-go further
after control-of heart-of·them the·evil
At that time they shall call Jerusalem the throne of the LORD; and all the nations shall be
gathered unto it, to the name of the LORD, to Jerusalem:
neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart.

 • context : … and all saved souls will come to eden :
  … so small line yet tricky ;

line ,

 • [=’the “evil heart” requires an opposition :
  similar root (-nq) as “innocent” , but line could alter :]

(after that,)                                                                                                                       [review?]
[=at] – that – time ,
[eden-] Jerusalem – (will be) named : the throne of – IEUE ,
and – all – [=my people] – to=in her – (will be) (…the innocent ones…) (nq=nq) ,      +
for=through the name of – IEUE – to=in Jerusalem ,
[=for] – they (will) – not – [=follow] – anymore – the hardness of – their (own) – evil – heart ;

In die tijd zal men Jeruzalem de troon van de Heer noemen.
Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de naam van de Heer, tot Jeruzalem.
Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.

 • [=’een kwaad hart’ heeft een antipode nodig ; zie Engels :]                            [nakijken?]

(daarna,)
in die tijd , zal [eden’s-] Jerusalem worden genoemd : de troon van IEUE ,
en al [=mijn mensen] [=in] haar zullen (…degenen zijn die geen zonde kennen…) (nq=nq) ,    +
[=vanwege] de naam van IEUE [=in] Jerusalem ,
[=omdat] zij niet meer de hardheid van hun (eigen) kwade hart [=zullen volgen] ;

 
part III   —   deel III

 
18-19-20
… onze dagen : de zonen – die in hypnotische slaap waren als iedereen – worden wakker :
in·the·days the·they they-shall-go house-of Judah on house-of ishral
and·they-shall-enter together from·land-of north on the·land which I-allotted fathers-of·you
and·I I-say how ! I-shall-set·you in·the·sons and·I-shall-give to·you land-of coveted
allotment-of stateliness-of hosts-of nations and·I-am-saying father-of·me you-shall-call
to·me and·from·after·me not you-shall-turn-away surely she-is-treacherous woman
from·associate-of·her so you-are-treacherous in·me house-of ishral averment-of ieue
In those days the house of Judah shall walk with the house of Israel, and they shall come together
out of the land of the north to the land that I have given for an inheritance unto your fathers.
But I said, How shall I put thee among the children, and give thee a pleasant land, a goodly heritage
of the hosts of nations? and I said, Thou shalt call me, My father; and shalt not turn away from me.

Surely [as] a wife treacherously departeth from her husband, so have ye dealt treacherously
with me, O house of Israel, saith the LORD.
‘but I’, H595 anoki ‘I ; myself’ 395x ;

 • context : … our days : the sons – who were in hypnotic sleep like everyone else – are waking up :
  … see how Esau went in overdrive here ;

line ,

 • [=’impressive part III , you can feel it in your soul ;
  note how fluent the entire part runs now ! :]

(first a quote,)                                                                                                       [19+20 : completely restored]
“in – those – days ,     +
the house – Judah – (will) walk – on=with – the house – Ishral ,         [=’144,000’, the “one stick” in Ez.’]
and – together – they (will) come – (out) from the land of=in – the north [=’earth’]       +
on=to – the [eden-] land – which – I gave [=’promised’] – as the inheritance – (to) your fathers”;

 
(but some sons say about that line,)
and=but [=they] [=’some sons’] – say : HÓW – (will) [=he] [=IEUE] make [=us] – in=as sons ,      
and give – to [=us] – the pleasant – land ,        +
[+which is] the stately – heritage – [+as] the host [=’eden-dimension’] of=for [=his people] ? ;

 
(so they start to think about it,)
and=then [=they] (will) say :
[=we] (must) name – [=his] [=IEUE’s] – (…concept…) [in right direction] (ab=dbr) – to him [=IEUE] ,
and=for – [=we] (will) return  – after (that) :
surely – (…[+his] word…) [in right direction] – (was) treasoned – from=by evil ones [=’Esau etc’] ,
therefore – me=we – [+as] the house – Ishral – (now) (have) a tréasoned – declaration of – IEUE ;

In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan . Tezamen zullen zij komen
uit het land in het noorden naar het land dat ik uw vaderen in erfelijk bezit heb gegeven .
Ik had wel gezegd : hoe kan ik u tot kinderen maken en u een begerenswaardig land geven,
het sierlijke erfelijk bezit van de heidenvolken ?
Ik zei : u zult tot mij roepen : mijn vader, en u zult zich van achter mij niet afkeren .
Voorwaar, zoals een vrouw haar levensgezel ontrouw wordt ,
Zo bent u mij ontrouw geworden, huis van Israël, spreekt de Heer .

 • [=’indrukwekkend deel III . je kunt ’t voelen in je ziel ;
  merk op hoe vloeiend het hele gedeelte nu loopt ! :]

(eerst een quote,)                                                                                   [19+20 : totaal gerestaureerd]
“in die dagen ,        +
zal het huis Judah [=met] het huis Ishral wandelen ,            [=’144,000’, als de ‘ene staf’ in Ez.’]
en samen zullen zij komen uit het land [=’deza aarde’] in het noorden ,      +
[=naar] het [eden-] land als het erfelijk bezit dat ik uw vaderen heb gegeven [=’beloofd’]“ ;

 
(maar sommige zonen zeggen over die zin,)
[=maar] [=zij] [=’sommige zonen’] zeggen : HÓE zal [=hij] [=IEUE] [=ons] als zonen maken ,
en [=ons] het begerenswaardige land geven ,        +
[+dat] het sierlijke erfelijk bezit is , [+als] de host [=’eden-dimensie’] [=voor] [=zijn mensen] ? ;

 
(dus gaan ze daarover nadenken,)
[=dan] zullen [=zij] zeggen :
[=wij] moeten [=zijn] [=IEUE’s ] (…concept..) [in goede richting] benoemen aan hem [=IEUE] ,
[=want] daarna zullen [=wij] terugkeren :
zeker moet (..[+zijn] woord…) [in goede richting] ondermijnd zijn door boosaardigen [=’Esau etc’] ,
daarom hebben [=wij] [+als] het huis Ishral (nu) een ondermijnde verklaring van IEUE ;    

 
21-22-23
… en die verdenking was waar … :
sound on ridges being-heard lamentation-of supplications-of sons-of ishral that
they-made-depraved way-of·them they-forgot ieue Elohim-of·them return-you ! sons
backsliding-ones I-shall-heal backslidings-of·you behold·us ! we-arrive to·you that you
ieue Elohim-of·us surely to·the·falsehood from·hills clamor mountains surely in·ieue
Elohim-of·us salvation-of ishral
A voice was heard upon the high places, weeping [and] supplications of the children of Israel:
for they have perverted their way, [and] they have forgotten the LORD their God.
Return, ye backsliding children, [and] I will heal your backslidings. Behold, we come unto thee;
for thou [art] the LORD our God. Truly in vain [is salvation hoped for] from the hills,
[and from] the multitude of mountains: truly in the LORD our God [is] the salvation of Israel.

 • context : … and that suspicion was true … :
  ..’hills’ and ‘mountains’ are Invalid ;

line ,
“[+then] voices – (are being) heared – on=in – [=the land] [=’this earth’] ,    +
[+as] the tearful – prayers of  – the sons of – [eden-] Ishral ,                                     [=’as 144,000’]
[=who] (ki=mi) – (had) made – their way – depraved [=’simplistic?’] ,
[+by] (having) forgotten – IEUE – their deity :

 
[=we] , [+your] sons – (who) went astray – (are) returning ,
[+for] [=you] (have) healed – [=our] backslidings ;
behold us ! , we (are) returning to you – that=because – you (are) – IEUE – our deity :
————————-                                                                                                       [below : restored]

 • [=’below : see next lines 24-25 why this is a valid option ;
  also because there must now follow a réason why they return ,
  which is “by understanding prophets” :]

(…(there) was…) (akn=eie) – fálsehood [=’inversion’]from=in (…the [scripture-] scroll…) ,
[+but] (…we (have) seen…) (hr=rea) – (…the true one…) (emun=amn) ;
indeed – the salvation of – [+the sons of] – [eden-] Ishral – (is) in=by IEUE – our deity ;        +

Er wordt een geluid gehoord op de kale hoogten , een geween , smeekbeden door de Israelieten ,
Want zij hebben hun weg krom gemaakt, zij hebben de Heer, hun God, vergeten .
Keer terug, afkerige kinderen, ik zal u van uw afdwalingen genezen .
Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want u bent de Heer, onze God .
Voorwaar, tevergeefs verwacht men het van de heuvels, en de menigte van de bergen .
Voorwaar, in de Heer, onze God, is het heil van Israël .

“[+dan] worden stemmen gehoord [=in] [=het land] [=’deze aarde’] ,      +
[+als] de tranenvolle gebeden van de zonen van [eden-] Ishral ,                               [=’144,000’]
[=die] (ki=mi) hun weg krom [=’simplistisch?’] hadden gemaakt ,
[+doordat] zij IEUE hun godheid hadden vergeten :

 
[=wij] , [+uw] afgedwaalde zonen keren terug ,
[+want] [=u] hebt [=onze] afdwaling genezen ;
zie ons ! , wij keren naar u terug [=want] u bent IEUE onze godheid ;
———————–                                                                                        [beneden : gerestaureerd]

 • [=’beneden : zie volgende zinnen 24-25 waarom dit een valide optie is ;
  ook omdat er nu een réden moet volgen waarom zij terugkeren ,
  als “het begrijpen van profeten” :]

(…(er) was…) (akn=eie) léugen [=’inversie’] [=in] (…de [schrift-] rol…) ,
[+maar] (…wij hebben…de ware [versie] (emun=amn)… gezien…) ;
inderdaad is de verlossing van [+de zonen van] [eden-] Ishral [=bij] IEUE onze godheid ;     +

 
24-25
slot : … de zonen huilen vanwege de tekst (die ze nu begrijpen) … :
and·the·shame she-devoured labor-of fathers-of·us from·youths-of·us
flock-of·them and herd-of·them sons-of·them and daughters-of·them we-shall-lie-down
in·shame-of·us and·she-shall-cover·us confounding-of·us that to·ieue Elohim-of·us
we-sinned we and·fathers-of·us from·youths-of·us and·until the·day the·this and·not
we-listened in·voice-of ieue Elohim-of·us
For shame hath devoured the labour of our fathers from our youth; their flocks and their herds,
their sons and their daughters. We lie down in our shame, and our confusion covereth us:
for we have sinned against the LORD our God, we and our fathers, from our youth even unto
this day, and have not obeyed the voice of the LORD our God.

 • context : closing : … the sons weep because of the text (they now understand) … :
  … in next chapter will be asked to go clean up (corrupted) texts ;
 • flock + we + fathers :
  … some type identification is going on here —
  all souls (inclusive the sons) wére imprisoned ‘by the fathers’,
  but now the sons take over the role of the fathers ;
 • shame and sinned :
  … as opposite to what was said by the souls in previous chapter ;

line ,
and=for – the labour of – our fathers – [+as] the shameful [thing]       +     [=’KJV translation !’]
(has been) devouring us – [+as] their [=’fathers’] flock – [=since] our youth ,
(just) and=as (it did) their herd – (being) their sons – and daughters ;           [=’most believers’]

 • [=’labour of our fathers :
  only because we recently had the Isaiah chapter we know it’s about “translation” ;
  note how it states that the sons néither knew , until now :]

 
(therefore) we lie down – in our shame ,        +
and=as – our dishonour – (which is) covering us ,
that=because – we sinned [=’corrupt eden-life’] – to IEUE – our deity ,
we – and=like our fathers , [=since] our youth – until – this – day ;                                  [=’sic !’]
and=for – we (have) – not – heared – the voice [=’in prophets’] of – IEUE – our deity .

Die schande heeft de arbeid van onze vaderen verslonden , van onze jeugd af ,
hun schapen en hun runderen , hun zonen en hun dochters .
Wij liggen in onze schande en onze smaad overdekt ons ,
want tegen de Heer, onze God, hebben wij gezondigd ,
wij en onze vaderen, van onze jeugd af , tot op deze dag ,
wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heer, onze God .

“[=want] de arbeid van onze vaderen , [=als] het schandelijke [ding]      +    [=’statenvertaling !’]
heeft ons verslonden [+als] hun [=’vaderen’] kudde [=sinds] onze jeugd af ,
(net) [=als] hun groep die hun zonen en dochters zijn ;                              [=’de meeste gelovigen’]

 • [=’arbeid van de vaderen :
  alleen vanwege het Jesaja hoofdstuk weten we dat hier ‘vertaling’ bedoeld wordt ;
  merk op hoe de zonen het óok niet wisten , tot nu toe :]

 
(daarom) liggen wij neer in onze schaamte ,     +
[=als] onze smaad die ons bedekt ,
[=omdat] wij gezondigd [=’corrupt eden-leven’] hebben tegen IEUE onze godheid ,
wij (net) [=als] onze vaderen , [=sinds] onze jeugd af tot aan deze dag ;                            [=’sic !’]
[=want] wij hebben de stem [=’in profeten’] van IEUE niet gehoord .

 


11.02.19 — submitted — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
10.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up MUCH + context