Jer. 30: de eindtijd + beloften (1) :
“Jacob’s benauwdheid”
(goed leesbaar)
tweeluik : het Legale Einde van het Report

 

chapter context :
“the time of Jacob’s trouble”
refers to the days of Revelation ,
please remember it’s all present-tense ;
a sober chapter but with many promises

 

hoofdstuk context :
… heel het hoofdstuk is direct gelinkt aan de tijd van Openbaring ;
het is NIET geschreven ivm. de herbouw van ‘een Jerusalem op deze aarde’ ,
daarvoor zijn de vele overstijgende aspecten (alweer) veel te groot ;
sober hoofdstuk maar met veel beloften ,

 

opm. : let op lijn 12-15 ,
waar “ons huidige lichaam” als “de ongeneeslijke ziekte” (sic) wordt beschreven ,
en de belangrijkste uitleg is voor de reden van “de tijd van benauwdheid” ;

 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jeremia 30

 

1-2
the·word which he-became to Jeremiah from·with ieue to·to-say-of thus he-says ieue
Elohim-of ishral to·to-say-of write-you ! for·you all-of the·words which I-speak to·you to scroll
The word that came to Jeremiah from the LORD, saying,
Thus speaketh the LORD God of Israel, saying,
Write thee all the words that I have spoken unto thee in a book.
line ,
“the word [in right direction] / from – IEUE – which – became – to – Jeremiah / , saying / :
thus / says / IEUE / deity of / Ishral                                    [=’souls within their Originals’] / :
write you ! / for yourself / all / the words [in right direction]   +
which / I speak [in right direction] / to you / to=upon / a scroll / ;
(Profetie van de verlossing)
Het woord dat van de Heer gekomen is tot Jeremia :
zo zegt de Heer , de God van Israël :
schrijf voor u al de woorden die ik tot u gesproken heb , in een boek .

“het woord [in goede richting] van IEUE dat gekomen is tot Jeremiah , zeggend :
zo zegt IEUE , de godheid van Ishral                                [=’zielen terug in hun Originelen’]  :
schrijf voor uzelf al de woorden [in goede richting] die ik tot u spreek , op een schriftrol ;

 
3
that behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-reverse captivity-of
people-of·me ishral and·Judah he-says ieue and·I-restore·them to the·land
which I-gave to·fathers-of·them and·they-tenant·her
For, lo, the days come, saith the LORD, that I will bring again the captivity
of my people Israel and Judah, saith the LORD: and I will cause them to return
to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.

 • context : days HAVE come : we chose present tense because of next chapter 31 ;
  would we stay in future tense then we can’t declare ;
  Ishral , Ishral and Judah , and Jacob :
  it’s not always easy to determine the content of these used terms :
  #   “(IEUE, deity of) Ishral” : as all saved souls who will have their Original back ;
  #   Ishral and Judah : not ‘both houses’ (per 144,000) are addressed here
  since that isn’t the theme ; so as “the souls of all believers in this world” ;
  #   Jacob (in next lines) : in a wider sense as previous “all believers in this world” ,
  here as “all the adamite-souls in this world who will be saved”
  (the helpless soul is the only thing of us what cán be saved) ;
 • zin context : de dagen ZIJN gekomen : we kozen de tegenwoordige-tijd vanwege Jer. 31 ;
  wanneer we toekomende-tijd zouden gebruiken , kunnen we niet ‘verklaren’ ;
  Ishral , Ishral en Judah , en Jacob :
  het is niet altijd makkelijk om de inhoud van die begrippen te duiden –
  “(IEUE , godheid van) Ishral” : als alle zielen die hun Origineel
  (hun originele lichaam , niet ons huidige) weer terug zullen hebben ;
  #   Ishral en Judah :  niet als ‘de beide huizen’ (per 144,000) want dat is het thema niet ,
  maar hier als “de zielen van alle gelovigen in deze wereld” ;
  #   Jacob (in volgende zin) : een wijdere term als “alle gelovigen in deze wereld” ,
  als “alle adam-zielen in deze wereld die gered worden” ;

line ,
“that=because / behold ! / , the days – (have) come (!) / , (is) the declaration of / IEUE / ,
and=that I return / the captivity of / my people / Ishral / and Judah  +
[=’the souls of all believers in this world’] , says / IEUE / ,
and=for I make them to return / to / the land     [=’new eden’]   +
which / I gave / to their fathers / , and they (will) inherit her / ;
Want zie, er komen dagen, spreekt de Heer ,
dat ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van mijn volk, Israël en Juda ,
zegt de Heer, en ik zal hen terugbrengen naar het land dat ik hun vaderen gegeven heb ,
en zij zullen het in bezit nemen .

“want zie , de dagen zijn gekomen (!) , is de verklaring van IEUE ,
dat ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van mijn mensen Ishral en Judah  +
[=’de zielen van alle gelovigen in deze wereld’] , zegt IEUE ,
want ik laat hen terugkeren naar het land    [=’nieuw eden’]  +
dat ik hun vaderen gegeven heb , en zij zullen het in bezit nemen ;

 
4-5-6
and·these the·words which he-spoke ieue to ishral and·to ieude that thus he-says ieue
voice-of trembling we-hear afraidness and·there-is-no peace ask-you ! please ! and·see-you !
if one-giving-birth zkr male for-what-reason I-see every-of master hands-of·him on
loins-of·him as·the·woman-giving-birth and·they-are-turned all-of faces to·mildew
And these [are] the words that the LORD spake concerning Israel and concerning Judah.
For thus saith the LORD; We have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace.
Ask ye now, and see whether a man doth travail with child? wherefore do I see every man
with his hands on his loins, as a woman in travail, and all faces are turned into paleness?

 • context : in present-tense ! ;  here (-zkr) is used as ‘masculine’ , so we left it like that ;
  the ‘masterful-man’ can relate back to the Amos chapter (about ‘selfassured hearts’) ;
 • zin context : in tegenwoordige-tijd ! ;

line ,
“and=for these – (are) the words [in right direction] – which – IEUE   +
speaks [in right direction] / to / Ishral / and to / Judah    [=’souls of all believers in this world’] / :
thus / says / IEUE / :
we  [=‘in Heaven’] hear – trembling – voices of – fear   [=’upon this earth’, sic] ,  +
and=as there-is-no / [eden-] peace / ;
ask yourselves ! / please ! / and see you / if=whether / masculine – gives birth ? / ;
for what reason / (do) I see / every / (masterful-) man / (with) his hands / on / his loins ,  +
as a woman giving birth / , and – all – faces – changed – to paleness ? / ;
Dit zijn de woorden die de Heer gesproken heeft tot Israël en tot Juda .
Want zo zegt de Heer :
een schrikwekkende stem hebben wij gehoord, angst is er, geen vrede.
Vraag toch en zie of een man baren kan ?
Waarom heb ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw,
en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken ?

“want dit zijn de woorden [in goede richting] die IEUE spreekt [in goede richting]   +
tot Ishral en Judah  [=’de zielen van alle gelovigen in deze wereld’]  :
zo zegt IEUE :
wij  [=’in de Hemel’] horen bevende stemmen van angst  [=’op deze aarde’, sic] ,  +
omdat er-geen vrede is ;
vraag uzelf af , alstublieft ! , en zie of het mannelijke baren kan ? ;
waarom zie ik dan iedere (meesterlijke-) man met zijn handen op zijn heupen ,  +
als een barende vrouw , en alle gezichten lijkbleek weggetrokken ? ;

 
7-8
woe ! that great the·day the·he from·there-is-no like·him and·season-of distress she
to·Jacob and·from·her he-shall-be-saved and·he-becomes in·the·day the·he averment-of
ieue-of hosts I-shall-break-down yoke-of·him from·on neck-of·you and·bonds-of·you
I-shall-pull-away and·not they-shall-make-serve in·him further alien-ones
Alas! for that day [is] great, so that none [is] like it: it [is] even the time of Jacob’s trouble;
but he shall be saved out of it. For it shall come to pass in that day,
saith the LORD of hosts, [that] I will break his yoke from off thy neck,
and will burst thy bonds, and strangers shall no more serve themselves of him:

 • context : Jacob as both ‘him’ and ‘you’ : Jacob as “all to-be saved adamite-souls”
  switches from being addressed as third person to second person ;
  matrix-reality : see log from four days ago about the Gotthard tunnel opening ;
  strangers : also as “people in this world” but we left ‘spirits’ for context ;
 • zin context : Jacob als beide ‘hij’ en ‘u’ : wisselend van tweede naar derde persoon ,
  of beter , van persoonlijk naar het attribuut (als ‘Jacob’) ;

line ,
“woe ! / , that=because – that – day – (is) great / from=for there-(will be)-no / (day) like it / ,
and=as the time of / she – the distress – to=for Jacob       [=’all adamite-souls to-be saved’] / ,
and=but – he  [=’you’] shall be saved – from=out of her / ;
and=for it happens – in – that – day / , (is) the declaration of – IEUE of – hosts / ,
(that) I shall break down / his yoke  [=’this earthly matrix reality’] / from off / your neck / ,
and – I shall tear away – your bonds / ,
and – the alien ones  [=’spirits’] – shall – not – (be) served – anymore – in=by him [=’by you’] / ;  +
Wee ! Want die dag is groot , er is er geen zoals hij .
Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob , toch zal hij daaruit verlost worden .
Want op die dag zal het geschieden , spreekt de Heer van de legermachten ,
dat ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren .
Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen ,   +

“wee ! want die dag is groot , er is er zal geen zoals hij ,
als de tijd van benauwdheid voor Jacob              [=’alle adam-zielen die gered worden’] ,
maar hij  [=’u’] zal verlost worden uit haar         [=’uit die dag’] ;
want op die dag gebeurt het , is de verklaring van IEUE ,
dat ik zijn juk  [=’de matrix werkelijkheid van deze aarde’]  van uw nek zal breken , 
en ik uw banden zal verscheuren ,
en de vreemden  [=’geesten’] zullen niet meer door hem [=’door u’] gediend worden ;  +

 
9-10
and·they-serve ieue Elohim-of·them and David king-of·them whom I-shall-raise-up
for·them and·you must-not-be you-are-fearing servant-of·me Jacob averment-of ieue
and·must-not-be you-are-being-dismayed ishral that behold·me ! saving-of·you
from·afar and seed-of·you from·land-of captivity-of·them and·he-returns Jacob
and·he-is-quiet and·he-is-tranquil and·there-is-no one-making-tremble
But they shall serve the LORD their God, and David their king, whom I will raise up unto them.
Therefore fear thou not, O my servant Jacob, saith the LORD; neither be dismayed, O Israel:
for, lo, I will save thee from afar, and thy seed from the land of their captivity;
and Jacob shall return, and shall be in rest, and be quiet, and none shall make [him] afraid.

 • context : our Originals , far away : our original bodies imprisoned below Mystery-Babylon ;
  making indeed our souls (who got separated from them) as ‘offspring upon this earth’,
  see for similar line Jer. 46 ;
  David as ‘masculine rule’ : not as the ‘masculine type’ we know in this world ,
  the latter is polluted and factually the dualistic-masculine of the spirits ;
 • zin context : onze Originelen , ver weg : onze Originelen als ‘de kudde’ (-tzan) ,
  gevangengezet onder Mystery-Babylon ; inderdaad zijn ‘de afstammelingen’
  onze zielen nu op deze aarde , van hun gescheiden ;
  David als ‘mannelijke heerschappij’ : niet als de corruptie die wij ‘mannelijk’ noemen ;

line ,
“and=but they  [=’as Jacob’] (shall) serve – IEUE – their [=’your’] deity / ,
and=through – David – your king  [=’eden masculine rule’] – whom – I shall raise up – for you / ;
and=so you / , (it) must not be – (that) you fear / , (you) my servant – Jacob / ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and (it) must not be – (that) – you are scared / , Ishral        [=’the Originals of all souls’] / ,
that=because / behold me ! / saving you   [=’Originals’] / (being) (from=as) far away / ,
and your offspring – from the land – of their captivity               [=‘souls fróm this earth’] / ,
and=for – Jacob  [=’all adamite-souls to-be saved’] – (shall) return                 [=’to eden’] / ,
and shall be in rest – and be comfortable – and there-is-no – one making him afraid / ;   +
maar zij zullen de Heer, hun God, dienen, en hun Koning David, Die ik hun zal doen opstaan.
U dan, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jakob, spreekt de Heer ,
wees niet ontsteld, Israël, want zie, ik ga u verlossen uit verre landen ,
uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap , zodat Jakob terugkeert ,
rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem schrik aanjaagt .

maar zij  [=’als Jacob’] zullen IEUE hun godheid dienen ,
door (middel van) uw koning David  [=’eden’s mannelijke heerschappij’]   +
die ik voor u zal doen opstaan ;
dus u , het moet niet zijn dat u bang bent , mijn dienaar Jacob ,
is de verklaring van IEUE ,
en het moet niet zijn dat u bevreesd bent , Ishral               [=’de Originelen van alle zielen’] ,
want zie , ik ga u  [=’Originelen’] die ver weg zijn , verlossen ,
en uw afstammelingen uit het land van hun gevangenschap       [=’zielen ván deze aarde’] ,
want Jakob  [=’alle adam-zielen die gered worden’] zal terugkeren                [=’naar eden’] ,
en zal rust hebben en zonder zorgen zijn , en niemand zal hem schrik aanjagen ;   +

 
11
that with·you I averment-of ieue to·to-save-of·you that I-shall-make finish in·all-of
the·nations which I-scattered·you there yea you not I-shall-make finish
and·I-discipline·you for·the·judgment and·to-hold-innocent not I-am-holding-innocent·you
For I [am] with thee, saith the LORD, to save thee: though I make a full end of all nations
whither I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee:
but I will correct thee in measure, and will not leave thee altogether unpunished.

 • context : scattered = expelled : deliberate corruption by Esau , so that the context
  suggests “collecting the people out of the heathen nations” ; comp. Jer. 46 ;
 • zin context : verspreid = verdreven : corruptie door Esau , zodat het lijkt alsof dit
  hoofdstuk gaat over “het verzamelen van de mensen uit de heidenvolken” ; zie Jer. 46 ;

line ,
that=because / I (am) with you [=’Jacob’] / , to=for to save you / ,
that=surely / I shall make – an end – in=to all – the nations   +
to=as there – which [=’where’] – I expelled you – to            [=’expelled you to this earth’] / ,
and=but – I shall – not – make – an end – (to) yóu / ;
and=yet – I discipline you – for=by the judgment                [=’per Revelation’] ,  +
and=for – I will – certainly – not – hold you innocent / .
Want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te verlossen ,
want ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen ik u verspreid heb ,
maar aan u zal ik geen vernietigend einde maken .
Ik zal u bestraffen met mate , maar u beslist niet voor onschuldig houden .

“want ik ben met u  [=’Jacob’] , om u te verlossen , is de verklaring van IEUE ;
voorzeker ,   +
ik ga een einde maken aan alle volken waarheen ik u verdreven heb   [=’naar deze aarde’] ,
maar ik zal geen einde aan ú maken ;
toch zal ik u bestraffen door middel van een oordeel      [=’per Openbaring’] ,
want ik zal u zeker niet voor ónschuldig houden ;

 
12-13-14-15
thema : er is maar 1 ding ‘ongeneeslijk’ : dit huidige lichaam :
that thus he-says ieue mortal to·breaking-of·you being-ill smiting-of·you there-is-no
one-adjudicating adjudication-of·you for·malady remedies-of application there-is-no for·you
all-of ones-loving-of·you they-forgot·you you not they-are-inquiring that smiting-of
one-being-enemy I-smote·you discipline-of cruel-one on vastness-of depravity-of·you
they-are-serried sins-of·you what ? you-are-crying-out over breaking-of·you mortal
pain-of·you vastness-of depravity-of·you they-are-serried sins-of·you I-do these to·you
For thus saith the LORD, Thy bruise [is] incurable, [and] thy wound [is] grievous.
[There is] none to plead thy cause, that thou mayest be bound up: thou hast no healing medicines.
All thy lovers have forgotten thee; they seek thee not; for I have wounded thee with the wound of
an enemy, with the chastisement of a cruel one, for the multitude of thine iniquity; [because]
thy sins were increased. Why criest thou for thine affliction? thy sorrow [is] incurable for the
multitude of thine iniquity: [because] thy sins were increased, I have done these things unto thee.

 • context : theme : there is only 1 thing incurable — this body ; as “the wound by the enemy” ;
  repeated in ‘the sickness’ and ‘no medicine’ , and showing by ‘the lovers’ ;
  not I do these things : shown in next line 16 that NOT God does these things  —
  it is more like when God stops suppórting , then this body will show to be … the animal
  which it factually IS (= and compare ‘the wound by the enemy’) ;
  but yes , “to stop supporting” is the same time “I smite”  (line 14)  –
  careful understanding is required here , because all other lines tell nothing else as
  “I will save you , help you” , and so on ;
 • zin context : niet Ik doe dit : volgende zin 16 laat zien dat NIET God dit doet –
  dit lichaam als “de wond door de vijand” werd tot nu toe nog ‘ondersteund’ door God
  (maar alleen vanwege de ziél) ; op het moment dat die ondersteuning verdwijnt (vs 14)
  is het in zekere zin ook ‘een treffen dóor God’, maar de nuance is bepalend hier ;

line ,       
“that=because – thus – says – IEUE / ,
your brokenness – (is) uncurable          [=’this present body we have now’] / ,
[+for] your wound – (is) the sickness    [=’no eden-life’] / ;
there-is-no / one to plead / your case / ,
for  a malady – (exist) remedies – [but] there-is-no – medicine – for you / ;
all – your lovers – forgot you   [=‘social media, career, etc’] / , they are – not – seeking – you / ,
that=because – I smite you – (being) the wound – (by) the enemy                   [=’this body’] / ,
(as) the cruel – chasticement – on=account of – your great – depravity      [‘superficiality’] / ,
(being) your – mighty – sin          [=’corrupt eden-life’] / ;
why (then) / you cry out / over / your breaking ? / ,
your pain – (is) uncurable – on=account of – your – great – depravity         [‘superficiality’] ,
(being) your mighty – sin               [=’corrupt eden-life’] /  :
[+not] – I do – these [things] – to you / ;  +
Want zo zegt de Heer : ongeneeslijk is uw breuk , pijnlijk uw wond .
Er is niemand die uw zaak behartigt ; voor een gezwel zijn er medicijnen ,
maar voor u is er geen herstel . Al uw minnaars zijn u vergeten, zij vragen niet naar u ,
want ik heb u getroffen met een wond als door een vijand ,
met een bestraffing als door een meedogenloze ,
vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn .
Wat schreeuwt u het dan uit vanwege uw breuk, omdat uw leed ongeneeslijk is ?
Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid ,
omdat uw zonden machtig veel zijn , heb Ik u deze dingen aangedaan .

“want zo zegt IEUE :
uw gebrokenheid is ongeneeslijk   [=’dit huidige lichaam van ons’] ,
want uw wond is de ziekte              [=’geen eden-leven’] ,
er is niemand die uw zaak behartigt ,
voor een aandoening zijn er oplossingen , maar er-is-geen medicijn voor u ;
al uw minnaars zijn u vergeten  [=’carriere, social media, etc’] , zij vragen niet naar u ,
want ik heb u getroffen met de wond door de vijand          [=’dit lichaam’]  ,
als de wrede bestraffing vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid [=’oppervlakkigheid’] ,
als uw machtige zonde               [=’corrupt eden-leven’] ;
waarom schreeuwt u het dan uit vanwege uw gebrokenheid ? ,
uw leed is ongeneeslijk vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid   [=’oppervlakkigheid’] ,
als uw machtige zonde               [=’corrupt eden-leven’]   :
niet ik doe u deze dingen aan ;   +

 

B)
 

16-17
hoofdstuk wisseling : God’s wraak op hen + begin van beloften ;
therefore all-of ones-devouring-of·you they-shall-be-devoured and·all-of foes-of·you
all-of·them in·the·captivity they-shall-go and·they-become ones-robbing-of·you to·robbery
and·all-of ones-plundering-of·you I-shall-give for·plunder that I-shall-cause-to-ascend
longevity for·you and·from·smitings-of·you I-shall-heal·you averment-of ieue that
one-being-expelled they-call to·you tziun she one-inquiring there-is-no to·her
Therefore all they that devour thee shall be devoured; and all thine adversaries,
every one of them, shall go into captivity; and they that spoil thee shall be a spoil,
and all that prey upon thee will I give for a prey. For I will restore health unto thee,
and I will heal thee of thy wounds, saith the LORD; because they called thee an Outcast,
[saying], This [is] Zion, whom no man seeketh after.
‘health’ , H724 aruk-ah ‘health, recovery, repair’ ;

 • context : chapter change : God’s revenge on them + start of promises :
  the “adversaries” should be both ‘the spirits’ as well as ‘people on earth’ ;
  no one (of them) seeking tsiun : that is “tsiun in the other reality” ,
  see also last line in this chapter , where this theme returns ;
 • zin context : niemand (van hen) zoekt tsiun : dat is , “tsiun in de andere werkelijkheid” ;
  vergelijk de laatste zin van dit hoofdstuk waar het thema terugkeert ;

line ,
“therefore / , all – the ones [=’spirits+people’] (having) devoured you  – shall be devoured / ,
and all – your adversaries / , each of them / , shall go – in=into captivity / ;
and=for – the ones (having) robbed you – become – robbed (themselves) / ,
and all – the ones (having) plundered you – I shall give – for=as plunder / ;
that=because / I shall cause – recovery – to come up – for you / ,  +
and=when – I shall heal you – from your wounds / , (is) the declaration of – IEUE / ;
that=because / they  [=’spirits’] name – (to) you / :
“the expelled ones                [=’(to-be saved) souls on this earth’] ,   +
[and] there-is-no – one (of them) seeking – to=after – she – tsiun    [=’in the other reality’] / ;
Evenwel zullen allen die u verslinden , zelf verslonden worden  ,
al uw tegenstanders – zij allen zullen in gevangenschap gaan .
Wie u plunderen, zullen tot buit worden, allen die u uitplunderen zal ik als buit geven .
Ja, ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de Heer ,
al noemen ze u : verdrevene , het is Sion , niemand vraagt naar haar .

“daarom zullen al degenen  [=’geesten + mensen’] die u verslonden hebben ,  +
zelf verslonden worden ,
en al uw tegenstanders – ieder van hen – zullen in gevangenschap gaan ;
want degenen die u geplunderd hebben zullen zelf tot buit worden ,
en allen die u geplunderd hebben zal ik als buit geven ;
want ik zal herstel laten opkomen voor u ,  +
wanneer ik u van uw wonden zal genezen , is de verklaring van IEUE ;
want zij  [=’geesten’] noemen u :
de verdrevenen   [=’zielen op deze aarde (die gered worden)’] ,  +
en er-is niemand (van hen) die tsiun zoekt            [=’in de andere werkelijkheid’] ;
 

 
18-19
thus he-says ieue behold·me ! reversing captivity-of tents-of Jacob
and·tabernacles-of·him I-shall-have-compassion and·she-is-built city on ruin-rise-of·her
and·citadel on customary-place-of·him he-shall-sit and·he-comes-forth from·them
acclamation and·sound-of ones-making-mirth and·I-increase·them and·not
they-shall-decrease and·I-glorify·them and·not they-shall-be-inferior
Thus saith the LORD; Behold, I will bring again the captivity of Jacob’s tents,
and have mercy on his dwellingplaces; and the city shall be builded upon her own heap,
and the palace shall remain after the manner thereof. And out of them shall proceed
thanksgiving and the voice of them that make merry: and I will multiply them,
and they shall not be few; I will also glorify them, and they shall not be small.

 • context : tents and city : all commentaries (ofcourse) interpret it as the rebuilding
  of Jerusalem on this earth , but that is not the intention here :
  Jacob has been saved , now he also needs housing ;
  insignificant : the term ‘glorify’ is of high rank  [not ‘serpent-way’ related] ,
  therefore the ‘insignificant’ must describe our soul’s présent state ;
 • zin context : tenten en stad : alle mogelijke commentaren interpreteren dit als
  de herbouw van Jerusalem op aarde – maar dat is niet de intentie hier ;
  Jacob is gered , nu heeft hij ook behuizing nodig ;

line ,  
“thus – says – IEUE / : behold me ! ,  +
(turning around) / the captivity of / the tents   [=’housing in eden’] of / Jacob / ,
and – I shall have mercy – (on) his tabernacle   [=’in eden’] / :
and=for – the [eden-] city – (will be) built – on – her [previous-] ruin-hill / ,  +
and the palace / shall dwell – on=upon – his rightful place / ;
and – thanksgiving – comes forth – from them / and=as the sound of – celebrating ones / ,
and I (will) increase them – and – they shall – nót – be diminished / ,
and I (shall) glorify them (kbd) – and – they shall – nót – be insignificant   [=’without power’] / ;
Zo zegt de Heer : zie, ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap
van de tenten van Jakob en zal mij ontfermen over zijn woningen .
De stad zal herbouwd worden op haar ruïne
en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn .
Van hen zal dankzegging uitgaan, en het geluid van vrolijke mensen .
Ik zal hen talrijk maken, ze zullen niet in aantal verminderen .
Ik zal hen tot aanzien brengen , ze zullen niet veracht worden .

“zo zegt IEUE :
zie mij een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten [‘behuizing in eden’] van Jakob ,
en ik zal mij ontfermen over zijn tabernakel  [=’in eden’]  :
want de [eden-] stad zal herbouwd worden op haar  [vorige-] ruïne-heuvel ,  +
en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn ;
en van hen zal dankzegging uitgaan als het geluid van hen die feest vieren ,
en ik zal hen talrijk maken en zij zullen niét in aantal verminderen ,
en ik zal hen glorieus maken , en zij zullen niét verwaarloosbaar zijn      [=’zonder kracht’] ;

 
20-21-22
and·they-become sons-of·him as·aforetime and·congregation-of·him to·faces-of·me
she-shall-be-established and·I-visit on all-of ones-oppressing-of·him and·he-becomes
noble-one-of·him from·him and·one-ruling-of·him from·within-of·him he-shall-come-forth
and·I-bring-near·him and·he-comes-close to·me that who ? he this he-gives-as-surety
heart-of·him to·to-come-close-of to·me averment-of ieue and·you-become to·me
for·people and·I I-shall-become to·you for·Elohim
Their children also shall be as aforetime, and their congregation shall be established before me,
and I will punish all that oppress them. And their nobles shall be of themselves,
and their governor shall proceed from the midst of them; and I will cause him to draw near,
and he shall approach unto me: for who [is] this that engaged his heart to approach unto me?
saith the LORD. And ye shall be my people, and I will be your God.
‘engaged’ , H6148 arab ‘to braid [intermix]’, often colour of ‘to mingle, intermingle’ ;

 • context : aforetime : it cannot be “as in eden” , and also the rather negative (-qdm)
  is used as ‘aforetime’, so we take it as the time of Moses and David ;
  nobility : also half-negative (-adr) , rather suiting the ‘aforetime’ ;
  note how the theme is still related to the assembly of sons ;
  I) theme : God speaks from within them :
  it can hardly be “the governor proceeds from within them”, first because of (-adr) ,
  as supposed reference to Christ ; instead , the lines 20-22 belong together :
  the assembly will be guided becáuse of God speaking from within them ;
  explained by the line “who allies their heart” ;
 • zin context : God spreekt vanuit hun binnenste : het kan moeilijk ‘een gouverneur’ zijn ,
  gerelateerd aan Christus ; eerst omdat de gebruikte wortel ‘nobel, adel, etc’
  het nogal negatieve (-adr) is ; in plaats daarvan horen de zinnen 20-22 bij elkaar ,
  de assemblee wordt geleid dóordat God van binnen spreekt ;

line ,
“and – their sons – become – as aforetime                [=’in time of Moses and David’?] / ,
and=when their assembly [‘as those sons’]  – shall be established – to=in before me / ,
and I (will) visit [to judge] / any – ones [‘from the nations in eden’] oppressing them / ;
and – their nobility (adr) – becomes (to be) – from=for them        [=’the sons’] / ,
and=as the one  [=IEUE] ruling them – shall come forth – from within [‘from inside’] them / ,
and=so (that) I bring them near – and they approach [s-w] – to me / ,
that=because – who – (is) he  [=IEUE] – (as) the one – (who) mingles [‘allies’] – their heart   +
to=in order to approach [sw]– to me ? / ,
(is) the declaration of – IEUE / ;
and you become – for=as the people – to me / ,   +
and I myself – shall become – for=as the deity – to you / ;
Zijn zonen zullen zijn als vanouds, en zijn gemeente zal voor mijn aangezicht bevestigd worden.
Ik zal al zijn onderdrukkers straffen .
Zijn Machtige zal éen van hen zijn, zijn Heerser zal uit zijn midden voortkomen .
Ik zal Hem naderbij doen komen , en Hij zal tot Mij naderen .
Want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te naderen ? – spreekt de Heer .
En u zult mij tot een volk zijn , en ík zal u tot een God zijn .

“en hun zonen worden als vanouds                                   [=’als in de tijd van Moses en David’?],
wanneer hun assemblee  [‘als de zonen’] voor mijn aangezicht tot stand zal worden gebracht ,
en ik zal ieder [‘van de naties in eden’] die hen onderdrukt , bezoeken           [‘om te straffen’] ;
en hun adel (adr) zal voor hen ontstaan                [=’voor de zonen’]  ,
wanneer degene  [=IEUE] die over hen heerst uit hun binnenste zal voortkomen ,
zodat ik hen naderbij breng , en zij mij naderen  [s-w] ,
want wie is hij  [=IEUE] als degene die hun hart allieert om zo tot mij te naderen ? ,
is de verklaring van IEUE ;
en u zult mij tot een volk zijn , en ík zelf zal de godheid tot u zijn ;

 

C)
 
23-24
hoofdstuk wisseling : de 144,000 worden wakker geschud om bovenstaande te bereiken :
behold ! tempest-of ieue fury she-goes-forth tempest swirling on head-of wicked-ones
he-shall-perforate not he-shall-turn-back heat-of anger-of ieue until to-do-of·him and·until
to-carry-out-of·him plans-of heart-of·him in·hereafter-of the·days you-shall-sunderstand in·her
Behold, the whirlwind of the LORD goeth forth with fury, a continuing whirlwind: it shall fall with pain
upon the head of the wicked. The fierce anger of the LORD shall not return, until he have done [it],
and until he have performed the intents of his heart: in the latter days ye shall consider it.

‘whirlwind’ , H5591 sa’ar ‘whirlwind, tempest’ , unclear root ; yet Eliah was taken by this tempest ;
‘fall with pain’ , H1641 garar ‘drag off or away’ , -guwr ‘sojourn’ ,

 • context : chapter change : the 144,000 are shaken to can realize the previous :
  the key here is “you will discern” and “sinners” (not : wicked !) ;
  it is ús who have to discern what it says here –
  1)  it makes no sense that the anger stays upon the wicked until the intent is performed ;
  2)  we had the chapter “I believe in Christ so Im saved – as a danger”, where the sinner
  should go find and restore things – this is the same theme ,
  related to a previous Amos chapter with the “then I will turn them inside-out ,
  and then they wíll return to me” ;
  3) the ‘dragging’ (to eden) and ‘writhe’ (to give birth) belongs to 1) , above ;
 • zin context : de zin gaat over óns — nu ; want “einde der dagen” ;
  het “de toorn blijft net zo lang op de goddelozen , totdat…” is onlogische context ;
  sleutelwoord hier is niet ‘goddelozen’ maar “zondaren”, de laatste term is gekoppeld
  aan “wegslepen” (naar eden) en “kronkelen” (als bij baren) ;
  hetzelfde thema als het Amos-hoofdstuk , dat “pas wanneer Ik hen binnenste-buiten
  zal keren , dán zullen zij terugkeren” ;

line ,
“behold ! / , the tempest of – IEUE – goes forth – (being) the fury  [‘nostril’] / :
the – dragging – tempest – shall writhe – upon – the heads of – the sinners        [=’upon ús …] / ;
the – hot – anger [‘nostril’] of – IEUE – shall – not – return – until – he will execute (this) / ,
and until – he performs – the intent of – his heart                                 [=’to have eden back ….] / :
in the last – days  [=’now’] – you shall discern – it .
Zie, een storm van de Heer, grimmigheid is uitgegaan,
een aanhoudende storm, op het hoofd van de goddelozen zal hij blijven .
De brandende toorn van de Heer zal zich niet afwenden,
tot hij gedaan en tot hij tot stand gebracht heeft de gedachten van zijn hart .
In later tijd zult u dat begrijpen .

“zie , een storm van IEUE gaat uit als de woede  [‘nostril’]  :
een wegslepende storm zal kronkelen op de hoofden van de zondaren     [=’op óns…]  ;
de brandende toorn  [‘nostril’] van IEUE zal zich niet afwenden totdat hij (dit) heeft uitgevoerd ,
en totdat hij de bedoeling van zijn hart tot stand brengt                 [=’om eden terug te hebben’]  :
in de laatste dagen  [=’nu’] zult u het inzien .

 


 

01.08.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport