Jer.30 : ‘Jacob in de tijd
van zijn benauwdheid’ :
omdat de adm-ziel van dit
lichaam gescheiden wordt
(+belofte van nieuw lichaam)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
previous couple of chapters turned back
to the situation of 500 BC Judah ;
where in 29 “the return from the exile”
was promised : this chapter juxtaposes that
with ‘the saved adm-souls returning to éden’ :
title :
the ‘time of Jacob’s trouble’ —
because the soul will be separated from this
no-good type mortal present body , by death ;
(same theme as in Gaia chapter)

 
+ promise of the souls receiving their Original
+ “who of you (sons) will draw close to Me
(in order to start the restoration of eden) ?” ;

note : very readable , second version and
definitive , after cleanup ; was partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… de vorige paar hoofdstukken keerden terug naar de situatie van 500 BC Judah ;
waar in 29 “de belofte van terugkeer uit de ballingschap” werd beloofd ,
vergelijkt dit hoofdstuk die belofte met “de terugkeer van zielen naar éden” :

 

… de zielen [als ‘Jacob’] zullen van dit huidige waardeloze lichaam afgesneden worden
door middel van lichamelijk sterven ; daarop volgt de belofte dat zij hun Origineel krijgen ;
(zelfde thema als in Gaia hoofdstuk)
+ “wie van jullie (zonen) zal Mij naderen (opdat het herstel van eden zal beginnen) ?”

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en tegelijkertijd definitieve versie , na opruimen ;
gedeeltelijk gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 30

1-2-3
context : … inleiding :
the·word which he-became to Jeremiah from·with ieue to·to-say-of thus
he-says ieue-of ishral to·to-say-of write-you ! for·you all-of the·words which I-speak
to·you to scroll that behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-reverse captivity-of
people-of·me ishral and·Judah he-says ieue and·I-restore·them to the·land which I-gave
to·fathers-of·them and·they-tenant·her
The word that came to Jeremiah from the LORD, saying, Thus speaketh the LORD God of Israel,
saying, Write thee all the words that I have spoken unto thee in a book. For, lo, the days come,

saith the LORD, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, saith the LORD:
and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.

 • context : introduction :

line ,
“the word [in right direction] – [=of] – IEUE – becomes – to – Jeremiah , saying :
thus – says – IEUE , the deity of – [eden-] Ishral :
————————
write you ! – for yourself – the words [in right direction] – which – I speak [in right direction]     +
to=on – a scroll ;

 • [=’above line :
  very doubtful — this chapter won’t refer báck to any ‘scroll’ (unlike the setup of Jer. 25) ;
  it is very possible that Esau added this line “to disarm suspicion about his corrupted theme” ;
  below : “the land I gave to the fathers” is always ‘eden’ :]

———————–
(that=because) – behold ! ,
the days – (will) come , (is) the declaration of – IEUE ,
and=that I (will) return [=’undo’] – the captivity of – my people – [=Jacob] [=’all to-be saved souls’] ,
and I (make) them to return – to – the [eden-] land – which – I gave [=’promised’] – to their fathers ,
and they (will) inherit her ;

(Profetie van verlossing)
Het woord dat van de Heer gekomen is tot Jeremia : zo zegt de Heer, de God van Israël :
schrijf voor u al de woorden die ik tot u gesproken heb, in een boek . Want zie, er komen dagen,
spreekt de Heer, dat ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van mijn volk, Israël en Juda,
zegt de Heer, en ik zal hen terugbrengen naar het land dat ik hun vaderen gegeven heb,
en zij zullen het in bezit nemen .

“het woord [in goede richting] komt [=tot] Jeremiah , zeggend :
zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral :
————————
schrijf voor uzelf de woorden die ik spreek [in goede richting] [=op] een [boek-] rol ;

 • [=’zin boven :
  erg onzeker – er zal in dit hoofdstuk niet terug worden verwezen naar ‘een rol’
  (zoals bv. in Jer.15) ; het is goed mogelijk dat Esau deze zin heeft toegevoegd
  met de bedoeling om “verdenking van zijn corrupt thema te ondermijnen” ;
  beneden : “land gegeven aan vaderen” is altijd ‘eden’ :]

————————
(=want) zie ! ,
de dagen zullen komen , is de verklaring van IEUE ,
[=dat] ik de gevangenschap van Jacob [=’alle zielen die gered worden’] (..ongedaan zal maken..) ,
en ik doe hen terugkeren naar het [eden-] land dat ik hun vaderen heb gegeven [=’beloofd’] ,
en zij zullen haar in bezit nemen ;

 
4-5-6-7
… want Jacob zal het moeilijk krijgen – in de tijd van Openbaring :
and·these the·words which he-spoke ieue to Israel and·to Judah that thus he-says
ieue voice-of trembling we-hear afraidness and·there-is-no peace ask-you ! please !
and·see-you ! if one-giving-birth male for-what-reason I-see every-of master hands-of·him
on loins-of·him as·the·woman-giving-birth and·they-are-turned all-of faces to·mildew
woe ! that great the·day the·he from·there-is-no like·him and·season-of distress she
to·Jacob and·from·her he-shall-be-saved
And these [are] the words that the LORD spake concerning Israel and concerning Judah.
For thus saith the LORD; We have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace.
Ask ye now, and see whether a man doth travail with child? wherefore do I see every man
with his hands on his loins, as a woman in travail, and all faces are turned into paleness?
Alas! for that day [is] great, so that none [is] like it: it [is] even the time of Jacob’s trouble;
but he shall be saved out of it.

 • context : … because there will come a tough time for Jacob – during Revelation :

line ,

 • [=’line 4 : the theme is ‘Jacob’ ; Esau added 4 to make sure his lie would be followed ;
  while any superfluous type line like this repeat never appears (neither per syntax) ;
  line :]

4 [deleted line]                                                                                             [<< was corrupt]
————————

5 “that=because – thus – says – IEUE :
we (will) hear – [+their] voices – trembling – (of) fear , and=for there-(will be)-no – peace ;
ask yourself – please ! , and see – if – a male – (can) give birth ? ,
(..yet..) – [=we] (will) see – each – [=man] – (with) his hands – [=upon] – his loins ,     +
as=like a woman giving birth ,
and – all – faces – (will) turn – pale ;

 
woe ! – [=to] (ki=al) – that – day ! ,                                                            [=’Revelation’]
[=because] – there-(will be)-none – like it :
(..(it will) be..) (eia=eie) – the time of – trouble – to Jacob ;                [=’oppression’]
and=yet – he (will be) saved – [=out of] it ;

Dit zijn de woorden die de Heer gesproken heeft tot Israël en Juda .
Want zo zegt de Heer : een schrikwekkende stem hebben wij gehoord ,
Angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baren kan ? Waarom heb ik dan
iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw, en waarom
zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken ? Wee ! want die dag is groot , er is er geen als hij.
Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob , toch zal hij daaruit verlost worden .

 • [=’zin 4 : het thema is ‘Jacob’ ; Esau voegde deze toe om zeker te zijn dat zijn leugen
  gevolgd zou worden ; bovendien komt dit type overbodige zin nergens voor ;
  zin :]

4 [verwijderde zin]                                                                                           [<< was corrupt]
———————–

5 “[=want] zo zegt IEUE :
wij zullen [+hun] stemmen horen die trillen van angst , [=omdat] er-geen vrede zal zijn ;
vraag uzelf af , alstublieft ! , en zie of een man baren kan ? ,
(..en toch..) zullen [=wij] iedere [=man] zien (met) zijn handen [=op] zijn heupen ,     +
[=zoals] een vrouw die een kind krijgt ;

 
wee die dag ! ,                                                                                                   [=’Openbaring’]
[=want] er-zal er geen zijn zoals hij :
(..het zal..) (eia=eie) de tijd van benauwdheid zijn [=voor] Jacob ;       [=’verdrukking’]
[=en toch] zal hij [=daaruit] verlost worden ;

 
8-9-10-11
… want Jacob (als adm-zielen) zullen uit dit type lichaam verlost worden :
and·he-becomes in·the·day the·he averment-of ieue-of hosts I-shall-break-down
yoke-of·him from·on neck-of·you and·bonds-of·you I-shall-pull-away and·not
they-shall-make-serve in·him further alien-ones and·they-serve ieue Elohim-of·them and
David king-of·them whom I-shall-raise-up for·them and·you must-not-be you-are-fearing
servant-of·me Jacob averment-of ieue and·must-not-be you-are-being-dismayed ishral that
behold·me ! saving-of·you from·afar and seed-of·you from·land-of captivity-of·them
and·he-returns Jacob and·he-is-quiet and·he-is-tranquil and·there-is-no one-making-tremble
that with·you I averment-of ieue to·to-save-of·you that I-shall-make finish in·all-of the·nations
which I-scattered·you there yea you not I-shall-make finish and·I-discipline·you for·the·judgment
and·to-hold-innocent not I-am-holding-innocent·you
For it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts, [that] I will break his yoke from
off thy neck, and will burst thy bonds, and strangers shall no more serve themselves of him:
But they shall serve the LORD their God, and David their king, whom I will raise up unto them.
Therefore fear thou not, O my servant Jacob, saith the LORD; neither be dismayed, O Israel:

for, lo, I will save thee from afar, and thy seed from the land of their captivity; and Jacob shall
return shall return, and shall be in rest, and be quiet, and none shall make [him] afraid.
For I [am] with thee, saith the LORD, to save thee: though I make a full end of all nations
whither I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee: but I will correct thee
in measure, and will not leave thee altogether unpunished.

 • context : … because Jacob (as adm-souls) will be saved out of this type body :

line ,
and=for (it will) happen – in – that – day , (is) the declaration of – IEUE ,
(that) I (will) break – [=his] [=’Jacob’s] yoke [=’this present body for the adm-soul’] ,       +
and=as pulling away – [=his] bonds ;
and=so (that) strangers [=’spirits’] – (will) not – (be) served – [=by] him [=’Jacob’] – anymore ;

 
and=but [=he] [=’Jacob as adm-souls’] (will) serve – IEUE – [=his] deity ,
and=as – (..my people..) – (.. [eden-] Ishral [=’Original + soul’]..) – whom – I (will) raise up ;

 
and=therefore – (it) must not be – (that) you fear , my servant – Jacob ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and (it) must not be – (that) you (would be) confused , (..you remnant..) ;                 [=’per Micah 2’]

 

 • [=’above : the soul will receive her new body (as ‘the Original’ ) ;
  below : clearly “this earth” is meant (and see hR Introduction) ,
  as the soul imprisoned in this body – and the latter on this earth ;
  line :

that=because – behold ! , [+I] (will) save you – (..who ..) (m=mi) – (are) far away ,         [=’on earth’]
and=as – you the descendants [=’as souls’] – [=out of] – their – prison – land [=’planet’][=’earth’]
and Jacob – (will) return [=’to eden’] – and (will have) rest – and (will) settle (there) ,
and there-(will be)-no – one (who) (will make him) afraid ;

 
that=because – I (will be) – with you , (is) the declaration of – IEUE , [=for] to save you ,
[=when] – I (will) make – an end – [=to] all – the nations – [=where] – you (will be) scattered (in) ,
(..but..) (ak=ki) – I (will) – not – make – an end – (to) you :
and=yet I (will) discipline you – for=as the judgment (over you) ,   
and=for – I (will) certainly not hold you innocent :        +

Want op die dag zal het geschieden, spreekt de Heer van de legermachten,
dat ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren .
Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen de Heer,
hun God, dienen, en hun Koning David, Die ik hun zal doen opstaan .
U dan, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jakob, spreekt de Heer, wees niet ontsteld,
Israël, want zie, ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land
van hun gevangenschap, zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is,
en niemand hem schrik aanjaagt . Want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te verlossen,
want ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen ik u verspreid heb,
maar aan u zal ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate ,
maar u beslist niet voor onschuldig houden .

“[=want] op die dag zal het gebeuren , is de verklaring van IEUE ,
(dat) ik [=zijn] [=’Jacob’] juk [=’dit lichaam’] zal verbreken ,       +
[=als] het verwijderen van [=zijn] banden ;
[=zodat] vreemden [=’geesten’] zich niet meer [=door] hem zullen laten dienen ;

 
[=maar] [=hij] [=’Jacob als adm-zielen’] zal IEUE [=zijn] godheid dienen ,
[=als] (..mijn mensen..) (..[eden-] Ishral [=’Origineel + ziel’]..) die ik zal doen opstaan ;

 
[=daarom] moet het niet zijn dat u bang zou zijn , mijn dienaar Jacob ,
is de verklaring van IEUE ,
en het moet niet zijn dat u in verwarring zou zijn , (..u die het overblijfsel bent..) ;  [=’per Micha 2’]

 

 • [=’boven : de ziel zal haar nieuwe lichaam krijgen (het ‘Origineel’) ;
  beneden : duidelijk is “deze aarde” bedoeld (en zie hR Introductie) ,
  als de ziel gevangen in dit lichaam , en de laatste op deze aarde ;
  zin :]

[=want] zie ! , [+ik] zal u (..die..) (m=mi) ver weg [=’op aarde’] bent , verlossen ,
[=als] u de nakomelingen [=’als zielen’] [=uit] het land [=’aarde’] van hun gevangenschap ;
en Jacob zal terugkeren [=’naar eden’] en zal rust hebben en zich (daar) installeren ,
en er-zal niemand zijn die hem schrik aan zal jagen ;

 
[=omdat] ik met u zal zijn , is de verklaring van IEUE , [=om] u te verlossen ,
[=wanneer] ik een vernietigend einde zal maken [=aan] alle naties waarin u verspreid zult zijn ,
[=maar] (ak=ki) aan u zal ik geen vernietigend einde maken :
(..en toch..) zal ik u straffen , als het oordeel (over u) ,
[=want] ik zal u absoluut niet voor onschuldig houden :       +  

 
part II   —   deel II

 
12-13-14-15
… want de grote zonde van de adm-ziel is ‘het verblijven in dit type lichaam’ :
that thus he-says ieue mortal to·breaking-of·you being-ill smiting-of·you
there-is-no one-adjudicating adjudication-of·you for·malady remedies-of application
there-is-no for·you all-of ones-loving-of·you they-forgot·you you not they-are-inquiring
that smiting-of one-being-enemy I-smote·you discipline-of cruel-one on vastness-of 
depravity-of·you they-are-serried sins-of·you what? you-are-crying-out over breaking-of·you
mortal pain-of·you on vastness-of depravity-of·you they-are-serried sins-of·you I-do these to·you
For thus saith the LORD, Thy bruise [is] incurable, [and] thy wound [is] grievous. [There is] none
to plead thy cause, that thou mayest be bound up: thou hast no healing medicines. All thy lovers
have forgotten thee; they seek thee not; for I have wounded thee with the wound of an enemy,
with the chastisement of a cruel one, for the multitude of thine iniquity; [because] thy sins
were increased. Why criest thou for thine affliction? thy sorrow [is] incurable for the multitude
of thine iniquity: [because] thy sins were increased, I have done these things unto thee.
‘incurable’ , H605 anash ‘sick, incurable’ , but see interl. -anush ;

 • context : … because the great sin of the adm-soul is ‘the dwelling in this type body’ :

line ,

 • [=’compare for this theme also Haggai 2 , where “the adm-soul becomes unclean
  the very moment she comes in contact with (this) flesh”
  (and this is the real reason why Christ became human – to save the soul out of it) ;
  line :]

that=because – thus – says – IEUE :
[+your] mortality – (is) your disaster , [+as] the grievous – smiting of you [=’as adm-soul’] ;
there (can) – absolutely – (be) no – justification – for [+your] wound [=’this body’] ,       +
(..+and..) there-is-no – healing – medicine – for you ;

 
(..therefore..) (kl=lkn) – the one [=’body’] you loved – (will be) forgotten ,
(..because..) (k=ki) – (it is) not – (..[the right-] concept?..) (drsh=dbr?) :        +

 
I (will) smite you , (using) the enemy – (who will) smite [+you]       +                     [=’see line 16’]
[+as] the cruel – chastisement (of you) ,
on=because of – your – [=great] – depravity [=’this body’] ,    +
[+as] your – enormous – sin [=’corrupt eden-life’] ;

 
you (will be) crying out – (..because of..) (-ol) – the breaking of you ,      +             [=’per line 5’]
[+as] your pain – (by being) a mortal ,
(+when) I (will) do – this – to you – on=because of – your – [=great] – depravity [=’this body’] ,
[+as] your – enormous – sin [=’corrupt eden-life’] ;

Want zo zegt de Heer : ongeneeslijk is uw breuk, pijnlijk uw wond. Er is niemand die
uw zaak behartigt ; voor een gezwel zijn er medicijnen, maar voor u is er geen herstel .
Al uw minnaars zijn u vergeten, zij vragen niet naar u, want ik heb u getroffen met een wond
als door een vijand, met een bestraffing als door een medogenloze, vanwege de grootheid
van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn .
Wat schreeuwt u het dan uit vanwege uw breuk, omdat uw leed ongeneeslijk is ?
Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn ,
heb ik u deze dingen aangedaan .

 • [=’vergelijk voor dit thema ook Haggai 2 , waar “de adm-ziel onrein wordt
  op hetzelfde moment dat zij in contact komt met (dit) vlees”
  (en dit is de echte reden van het door Christus redden van de ziel) ;
  zin :]

“[=want] zo zegt IEUE :
[+uw] sterfelijkheid is uw ramp , [+als] de vreselijke verwonding van u [=’adm-ziel’] ;
er kan absoluut geen rechtvaardiging zijn voor [+uw] wond [=’dit lichaam’] ,       +
(..+en..) er-is geen medicijn voor uw herstel ;

 
(..daarom..) (kl=lkn) zal degene [=’lichaam’] waar u van hield , vergeten worden ,
(..omdat..) (k=ki) het niet (..[het goede-] concept?..) (drsh=dbr?) is :        +
 
ik zal u treffen , (door) de vijand (te gebruiken) die u zal treffen      +                [=’zie zin 16’]
[+als] de wrede bestraffing (van u) ,
[=vanwege] uw [=grote] ongerechtigheid [=’dit lichaam’] ,
[+als] uw enorme zonde [=’corrupt eden-leven’] ;

 
u zult het uitschreeuwen (..vanwege..) (-ol) het breken van u ,      +                   [=’per zin 5’]
[+als] uw pijn (omdat u) sterfelijk (bent) ,
[+wanneer] ik u dit aan zal doen [=vanwege] uw [=grote] ongerechtigheid [=’dit lichaam’] ,
[+als] uw enorme zonde [=’corrupt eden-leven’] ;

 
16-17
… maar daarna worden de vijanden van Jacob geoordeeld :
therefore all-of ones-devouring-of·you they-shall-be-devoured and·all-of foes-of·you
all-of·them in·the·captivity they-shall-go and·they-become ones-robbing-of·you to·robbery
and·all-of ones-plundering-of·you I-shall-give for·plunder that I-shall-cause-to-ascend
longevity for·you and·from·smitings-of·you I-shall-heal·you averment-of ieue that
one-being-expelled they-call to·you tziun she one-inquiring there-is-no to·her
Therefore all they that devour thee shall be devoured; and all thine adversaries,
every one of them, shall go into captivity; and they that spoil thee shall be a spoil,
and all that prey upon thee will I give for a prey. For I will restore health unto thee,
and I will heal thee of thy wounds, saith the LORD; because they called thee an Outcast,
[saying], This [is] Zion, whom no man seeketh after.

 • context : … but after that , the enemies of Jacob are judged :

line ,
“[=but] (lkn=ki) – all – the ones (who will) devour you , (will be) devoured (themselves) ,
and=as all – your enemies , all of them ,       +                                         [=’spirits + humans’]
(who will) go – in=into captivity ;
and=for the ones (who will) plunder you – (will become) a spoil (themselves) ,
and=as all – the ones (who will) prey upon you – (becoming) a prey (themselves) ;

 

 • [=’below : a bit unclear : the syntax “I will restore you + (insert a reason)”
  with “to ask” does not make much sense , but with “return” is possible  —
  line :]

that=then – (..I (will) restore..) – health – [=to] you ,
and=for – I (will) heal you – from your wound , (is) the declaration of – IEUE ;
that=because – they [=’enemies’] (have) called – you : the banished ones ,
(..+who..) (would) – not – (..return?..) – to – tsiun [=’eden-residence’] ;           [<< possible ?]

Evenwel zullen allen die u verslinden, zelf verslonden worden , al uw tegenstanders –
zij allen zullen in gevangenschap gaan. Wie u plunderen, zullen tot buit worden ,
allen die u uitplunderen zal ik als buit geven .
Ja, ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de Heer ,
al noemen ze u : verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar .

“[=maar] (lkn=ki) al degenen die u zullen verslinden , zullen (zelf) worden verslonden ,
[=als] uw vijanden , zij allen ,                                                               [=’geesten + mensen’]
die [=in] gevangenschap zullen gaan ;
[=want] degenen die u plunderen , zullen (zelf) geplunderd worden ,
[=als] al degenen die u tot een prooi zullen maken , (maar zelf) tot een prooi zullen worden ;

 

 • [=’beneden : wat onduidelijk : de syntax “ik zal u herstellen + (vul reden in)”
  is moeilijk met “vragen” maar mogelijk met “terugkeren” ;
  zin :]

[=dan] zal ik uw gezondheid [=aan] u (..herstellen..) ,
[=want] ik zal u van uw wond genezen , is de verklaring van IEUE ;
[=omdat] zij [=’vijanden’] u genoemd hebben : zij die verbannen zijn ,
(..die..) niet (..terug zouden keren?..) naar tsiun [=’eden-residentie’] ;          [<< mogelijk ?]

 
part III   —   deel III

 

18-19-20
… dan krijgen de zielen daadwerkelijk hun Origineel :
thus he-says ieue behold·me ! reversing captivity-of tents-of Jacob
and·tabernacles-of·him I-shall-have-compassion and·she-is-built city on ruin-rise-of·her
and·citadel on customary-place-of·him he-shall-sit and·he-comes-forth from·them
acclamation and·sound-of ones-making-mirth and·I-increase·them and·not they-shall-decrease
and·I-glorify·them and·not they-shall-be-inferior and·they-become sons-of·him as·aforetime
and·congregation-of·him to·faces-of·me she-shall-be-established and·I-visit on all-of
ones-oppressing-of·him
Thus saith the LORD; Behold, I will bring again the captivity of Jacob’s tents, and have mercy on
his dwellingplaces; and the city shall be builded upon her own heap, and the palace shall remain
after the manner thereof. And out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them
that make merry: and I will multiply them, and they shall not be few; I will also glorify them,
and they shall not be small. Their children also shall be as aforetime, and their congregation
shall be established before me, and I will punish all that oppress them.
‘make merry’, H7832 shachaq ‘to laugh, mock, amuse, celebrate’ ; 7891 shir ‘to sing’ ;

 • context : … then the souls receive their Original :

line ,                                                                                                                                [line below : restored]
“thus – says – IEUE : behold ! ,
[+I] (will) return [=’undo’] – the captivity [=’on this earth’] of – (..the adm-souls..) of=as – Jacob ,
and (will have) compassion – (on) (..his vessels?..) [=’as Originals’] ;       +

 
(..then I (will) restore?..) – (..my people?..) – (..[eden-] Ishral..) ,
and=as (..the people?..) – (who will) dwell – on=upon – (..their (own) [adm-] ground?..) [=’eden’] ;

 • [=’lines above :
  the theme is absolutely not about “palaces and tents and churches” , but is Esau’s corruption ;
  2) the term “vessels” (carrying the soul) is used for the Originals also in other chapters :]

————————–                                                                                
and – thanksgiving – (will) go forth – from them , and=as – (..the [joyful-] singing..) – voices ;
and [=they] (will be) numerous – and (will) – not – (be) diminished ,
and=for I (will) glorify them – and – they (will) – not – (become) inferior (again) ;

 
and they (will) be – (..my people..) – as=like aforetime ,                             [=’as originally intended’]
and=as the assembly – (who will be) established – in front of me ;
and I (will) visit [=’to judge’]on=upon – (whoever would) oppress [=them] ;

Zo zegt de Heer : zie, ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jakob
en zal mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne
en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn. Van hen zal dankzegging uitgaan,
en het geluid van vrolijke mensen. Ik zal hen talrijk maken, ze zullen niet in aantal verminderen.
Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen niet veracht worden . Zijn zonen zullen zijn als vanouds,
en zijn gemeente zal voor mijn aangezicht bevestigd worden.
Ik zal al zijn onderdrukkers straffen.
“zo zegt IEUE : zie ! ,
[+ik] zal de gevangenschap [=’op aarde’] van (..de adm-zielen..) [=als] Jacob (..ongedaan maken..) ,
en zal ontferming hebben (over) (..zijn kruiken?..) [=’als Originelen’] ;        +

 
(..dan zal ik..) (..mijn mensen?..) (..[eden-] Ishral..) (..herstellen?..) ,
[=als] (..de mensen?..) die zullen verblijven [=op] (..hun [adam-] grond?..) [=’eden’] ;

 • [=’zinnen boven :
  het thema is absoluut niet “paleizen en tenten en kerken”, dat is Esau’s corruptie ;
  2) de term “kruiken” (de ziel dragend) wordt in profeten vaker gebruikt voor de Originelen
  (hoewel er geen goed Nederlands alternatief is voor de term ‘vessels’) :]

————————-                                                                                              [zin boven : gerestaureerd]
en dankzegging zal van hen voortgaan , [=als] (.. de [blijde-] zingende..) stemmen ;
en zij zullen met velen zijn en zullen niet verminderd worden ,
[=want] ik zal hen verheerlijken en zij zullen niet (nogmaals) inferieur worden ;

 
en zij zullen (..mijn mensen..) zijn als vanouds ,                                          [=’zoals origineel bedoeld’]
[=als] de gemeenschap die voor mijn aangezicht opgericht zal worden ;
en wie hen zouden willen onderdrukken zal ik bezoeken [=’om te oordelen’] ;

 
part IV   —   deel IV

 
21-22
… terug naar onze huidige dagen nu :
and·he-becomes noble-one-of·him from·him and·one-ruling-of·him from·within-of·him
he-shall-come-forth and·I-bring-near·him and·he-comes-close to·me that who ? he this
he-gives-as-surety heart-of·him to·to-come-close-of to·me averment-of ieue
and·you-become to·me for·people and·I I-shall-become to·you for·Elohim
And their nobles shall be of themselves, and their governor shall proceed from the midst of them;
and I will cause him to draw near, and he shall approach unto me: for who [is] this that engaged
his heart to approach unto me? saith the LORD. And ye shall be my people, and I will be your God.
‘engage’ , H6148 arab ‘assurance, insurance, guarantee’ ;

 • context : … back to our present days now :
  … some promise … ;

line ,

 • [=’the term “sons” was moved by Esau to previous line 20 (see interlinear) ,
  and used a Vague term here to hide the (common) theme “the sons going out of Jacob” ;
  line :]

“and (this all) (will) happen (..+when..) – the sons [=’144,000’] – [=among] [him] [=’Jacob’]        +
and=as the ones (who will) rule ,                                                                   [=’as ‘David’ = eden-rule’]
(will) go forth – from within him [=’Jacob’] ,
and=when I (will cause) – (..their adm-soul..) (ngsh=nphsh) – to draw near – to me :

 
(..therefore..) (ki=lkn) , who – (will) be (eua=eie) – the ones – (who are) convinced – (of) heart      +
to=for to (go) approach – me ? ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and=then you [=’as sons, first’] (will) become – the people – to me ,
and I – (will) be – the deity – to you ;

Zijn Machtige zal éen van hen zijn, zijn Heerser (=Christ, hR) zal uit Zijn midden voorkomen.
Ik zal Hem naderbij doen komen, en Hij zal tot Mij naderen. Want wie is hij die met zijn hart
borg wordt om tot mij te naderen ? – spreekt de Heer .
En u zult mij tot een volk zijn en ík zal u tot een God zijn .

 • [=’de term “zonen” werd door Esau verplaatst naar vorige zin 20 (zie interlineair) ,
  en gebruikte hier een vage term om het thema “de zonen gaan uit van Jacob” te verbergen ;
  zin :]

“en (dit alles) zal gebeuren (..+wanneer..) de zonen [=’144,000’] [=onder] [=hem] [=’Jacob’]      +
[=als] degenen die zullen heersen ,                                                [=’als ‘David’ = eden-heerschappij’]
uit het midden van hem [=’Jacob’] weg zullen gaan ,
[=wanneer] ik maak dat (..hun adm-ziel..) (ngsh=nphsh) tot mij zal naderen :

 
(..daarom..) (ki=lkn) , wie zullen (eua=eie) degenen zijn die de verzekering van hart hebben     +
om tot mij te (gaan) naderen ? ,
is de verklaring van IEUE ,
[=dan] zult u [=’de zonen, eerst’] de mensen zijn voor mij , en ik zal u tot de godheid zijn ;

 

23-24
slot : … dan begint de moeilijke tijd voor Jacob … :                                           (zie deel II)
behold ! tempest-of ieue fury she-goes-forth tempest swirling on head-of wicked-ones
he-shall-perforate not he-shall-turn-back heat-of anger-of ieue until to-do-of·him and·until
to-ccarry-out-of·him plans-of heart-of·him in·hereafter-of the·days  you-shall-sunderstand in·her
Behold, the whirlwind of the LORD goeth forth with fury, a continuing whirlwind: it shall fall with
pain upon the head of the wicked. The fierce anger of the LORD shall not return, until he have
done [it], and until he have performed the intents of his heart: in the latter days ye shall consider it.

 • context : closing : … then starts the difficult time for Jacob :                         (see part II)
  … few chapters ago
  was ‘the desire of his heart’ ;

line ,

 • [=’it is probable that these 2 lines were the start next chapter 31 , which continues the theme ;
  while we had a few chapters ago two similar lines like these ;
  line :]

“behold ! , the whirlwind of – fury (-chme) – (will) go forth – [+from] IEUE ,
[+as] the whirlwind – swirling – on=upon – the head of – the wicked ones [=’as Jacob’] ,
(causing) pain ;

 
the burning – anger (-aph) of – IEUE – (will) not – turn back      +
until – he [=IEUE] (will have) done – and executed – the desire of – his heart ;    [=’to make eden’]
after – (that) day [=’Revelation’] – [=they] [=’Jacob’] (will) understand – it.  

Zie, een storm van de Heer, grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudende storm ,
op het hoofd van de goddelozen zal hij blijven. De brandende toorn van de Heer zal zich
niet afwenden, tot hij gedaan en tot hij tot stand gebracht heeft de gedachten van zijn hart .
In later tijd zult u dat begrijpen .

 • [=’het is waarschijnlijk dat deze 2 zinnen het begin waren van 31 , dat dit thema vervolgt ;
  terwijl we een paar hoofdstukken geleden al soortgelijke zinnen hadden ;
  zin :]

“zie ! , de wervelwind van toorn (-chme) zal uitgaan [+van] IEUE ,
[+als] de wervelwind die wervelt op het hoofd van degenen die slecht zijn [=’Jacob’] ,
pijn veroorzakend ;

 
de brandende woede (-aph) van IEUE zal niet terugkeren [=’ophouden’]       +
totdat hij [=IEUE] het verlangen van zijn hart gedaan en volbracht heeft ;        [=’eden te maken’]
na (die) dag [=’Openbaring’] zullen [=zij] [=’Jacob’] dat begrijpen .

 


16.06june.2020   —   submitted as second version , and definitive , after clean up