Jer.31 : de Originelen worden
uit het matrix-land geleid :
de zielen krijgen hun lichaam
+ de zonen worden geroepen
+ het Evangelie-verbond stopt
en wordt het eden-verbond
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
third comparison : .. in 29 was promised
the ‘return from the Babylonian exile’ ;
in 30 ‘the return of the saved souls to eden’,
and here ‘the return of the Originals to eden’ :
all souls will receive their Original (back)
and paradise will be restored ;
subthemes :
.. but then first the imprisoned eden-land
must be restored by the (144,000) sons ,
so they are called up here and ‘trained’ ;
+ the Gospel-covenant stops
and becomes the eden-covenant ;
+ a difficult (and corrupted) part IV ;

note : very readable , second version and
definitive , after cleanup ; was partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… als derde vergelijking :
waar in 29 “de terugkeer uit de ballingschap in Babel” werd beloofd (500 BC thema) ,
en in vorig 30 dat gespiegeld werd aan “de zielen die terug zullen keren naar eden”,
heeft dit hoofdstuk als thema “de Originelen die terug zullen keren uit het noorden” –
thema :
…God zal de Originelen (‘de eden-lichamen voor de zielen’) eerst redden ,
daarna Jacob (als alle adm-zielen op aarde die gered worden) ;
en wanneer ziel + lichaam weer éen zijn , is het paradijs eindelijk weer hersteld
subthema’s :
… maar vóor die terugkeer moet eerst het gevangen eden-land gerestaureerd worden :
dat is de taak van “de 144,000 zonen” , daarom worden zij hier opgeroepen en ‘getraind’ ;
+ het Evangelie-verbond stopt : en wordt het eden-verbond ;
+ een moeilijk (en gecorrumpeerd) deel IV ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en tegelijkertijd definitieve versie , na opruimen ;
gedeeltelijk gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 31

1-2
vervolg : introductie : … de Originelen :
in·the·era the·she averment-of ieue I-shall-become for·Elohim to·all-of families-of
ishral and·they they-shall-become to·me for·people thus he-says ieue he-finds grace
in·the·wilderness people survivors-of sword to-go to·find-respite-of·him ishral
At the same time, saith the LORD, will I be the God of all the families of Israel,
and they shall be my people. Thus saith the LORD, The people [which were] left of the sword
found grace in the wilderness; [even] Israel, when I went to cause him to rest
‘rest’ , H7280 raga ‘to settle, stir up, to rest, suddenly’ ;

 • context : introduction : … the Originals :
  ….

line ,
“in – that – time , (is) the declaration of – IEUE ,
I (will) become (to be) – the deity – to all – [eden-] Ishral ,                         [=’Originals’]
and=as they – (who) were – the people – to me ;

 

 • [=’below : ‘burning’ is more likely (see “Originals in the cooking pot” in index) ;
  this is about “the main group of the Originals who will leave their prison”,
  because the Originals for the 144,000 “must leave while touching nothing there” ;
  line :]

thus – says – IEUE :
the people – (who) survived – the (..burning..) (chrb=chme) ,     +        [=’in furnaces’]  
(will) find – grace – in (..tsiun..) [=’eden-residence’] ,
[+when] [+they] (will) go – to=and find rest – (..there..) (ishrl=achr) ;

(De terugkeer van Israël)
In die tijd, spreekt de Heer, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn ,
en zij zullen mij tot een volk zijn . Zo zegt de Heer : het volk dat aan het zwaard ontkomen was ,
heeft genade gevonden in de woestijn , toen ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen .

 • [=’zie Engels :]

“in die tijd , is de verklaring van IEUE ,
zal ik de godheid worden van heel [eden-] Ishral ,                                        [=’de Originelen’]
[=als] zij die mijn mensen waren ;
 
zo zegt IEUE :
de mensen die (..het verbranden..) hebben overleefd ,                     [=’in de matrix ovens’]
zullen genade vinden in (..tsiun..) [=’eden-residentie’] ,
[+wanneer] zij (op weg) zullen gaan [=en] (..daar..) (ishrl=achr) rust zullen vinden ;

 
3-4-5
… en de Originelen worden hersteld in hun oorspronkelijke staat :
from·afar ieue he-appeared to·me and·love-of eon I-love·you on·so I-draw·you kindness
further I-shall-build·you and·you-are-built virgin-of ishral further you-shall-ornament
tambourines-of·you and·you-go-forth in·fluting-of ones-making-mirth further you-shall-plant
vineyards in·mountains-of Samaria they-plant ones-planting and·they-are-fluting
The LORD hath appeared of old unto me, [saying], Yea, I have loved thee with an everlasting love:
therefore with lovingkindness have I drawn thee. Again I will build thee, and thou shalt be built,

O virgin of Israel: thou shalt again be adorned with thy tabrets, and shalt go forth in the dances
of them that make merry. Thou shalt yet plant vines upon the mountains of Samaria:
the planters shall plant, and shall eat [them] as common things.
‘common things’ , H2490 chalal ‘to begin [is negative, hence] to defile, profane’ ;
must be H2428 chayil ‘wealth, riches, etc’ ;

 • context : … and the Originals are restored to their previous state of being :

line ,
“from afar – IEUE – (..says..) (rae=amr) – to [=them] [=’Originals’] :
and=with – a forever – love – I love you ,
(..therefore..) – I (will) lead you out (from there) – (in) kindness ;              [=’out of matrix north’]

 
I (will) (..restore..) you – again ,                                                                           [=’from the burnings’]
and=as you (..the restored..) – virgin – [eden-] Ishral :
[+for] [=I] (will) – again – adorn [=you] – [+with] (..beauty..) (thph=yph) ,

 • [=’above lines :
  so far so good – the “restoration” here refers back to “the burning” in line 2 ;
  but the below “dancing and celebrating” can be corrupted after the supposed ‘tambourines’,
  while “planting vineyards” does absolutely not belong to the theme here ;
  2) the “mount tsiun” is valid – juxtaposed to line 6 next :]

———————-                                                                                               [below : unsure / corrupt]
and you (will) go forth – (..in dancing?..) – [+as] (..the ones celebrating?..) ;
again – you (…will be planted?..) – in=at the mountain of – (..tsiun..) ,
[+as?] (..the planted?..) – (..people?..) – (………..) :       +                                    [=’people + Ishral?’]

Van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen : met eeuwige liefde heb ik u liefgehad,
daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid . Ik zal u weer bouwen en u zult
gebouwd worden , maagd Israël . Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen ,
opnieuw zult u uittrekken in een reidans van vrolijke mensen .
Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria :
De planters zullen planten en de vruchten genieten .

“van ver weg (..zegt..) (rae=amr) IEUE – tot [=hen] [=’Originelen’] :
[=met] een eeuwige liefde heb ik u lief ,
(..daarom..) zal ik u (van daar) uitleiden in vriendelijkheid ;               [=’uit het matrix-noorden’]

 
ik zal u weer (..restaureren..) ,
[=als] u (..de gerestaureerde..) maagd [eden-] Ishral :
[+want] [=ik] zal [=u] weer tooien [+met] (..schoonheid..) (thph=yph) ,

 • [=’zinnen boven :
  goed , tot nu toe – het “restaureren” slaat terug op “het verbranden” in vers 2 ;
  zie Engels waarom zinnen beneden onzeker zijn vanwege corruptie :]

———————-                                                                                       [beneden : onzeker / corrupt]
en u zult voortgaan (..als dansend?..) (………..) ;
u zult weer (..geplant worden?..) [=op] de berg (..tsiun..) ,
[+als?] (..de geplante?..) (..mensen?..) (………..) :        +                                   [=’mensen + Ishral?’]

 
6-7-8
… en dat zal gebeuren wanneer de (144,000) zonen op gaan staan :
that there-is day they-call ones-preserving in·mountain-of Ephraim rise-you !
and·we-shall-go-up tziun to ieue Elohim-of·us that thus he-says ieue jubilate-you !
for·Jacob rejoicing and·make-a-noise-you ! in·head-of the·nations announce-you !
praise-you ! and·say-you ! save-you ! ieue people-of·you remnant-of ishral behold·me !
bringing them from·land-of north and·I-convene·them from·recesses-of earth in·them
blind-one and·lame-one pregnant-one and·one-giving-birth together assembly great
they-shall-return hither
For there shall be a day, [that] the watchmen upon the mount Ephraim shall cry, Arise ye,
and let us go up to Zion unto the LORD our God. For thus saith the LORD; Sing with gladness
for Jacob, and shout among the chief of the nations: publish ye, praise ye, and say, O LORD,
save thy people, the remnant of Israel. Behold, I will bring them from the north country,
and gather them from the coasts of the earth, [and] with them the blind and the lame,
the woman with child and her that travaileth with child together: a great company
shall return thither.
‘sing’ , H7442 ranan ‘sing or shout of joy [by having overcome (or by) something]’;
‘shout’ , H6670 tsahal ‘to neigh [as stallion ; 2 x negative in Jer.], cry aloud’ ;
‘praise’ , H1984 halal ‘proper: to be clear [of sound] ; to praise, to boast, to shine, etc’ ;
‘woman with child’ , H2030 harah ‘pregnant, woman with child’ ; (=mountain -har?) ;
‘travaileth’ ; H3205 yalad ‘bring forth, beget, etc’ ;

 • context : … and that will happen when the (144,000) sons will arise :

line ,
that=when – the day – (will) be – (that) the watchmen [=‘you + we’]   +
in=upon the mountain [=’earth’] of – Ephraim [=’soul in this body’] – (will) call :       
rise-up you ! , and=for we (will) go up – (to) tsiun [=‘eden-residence’] , to – IEUE – our deity ;
 
that=because – thus – says – IEUE :
jubilate you ! [=’we’] , (you) rejoicing ones – [=among] Jacob [=’all to-be-saved-souls’] ,
and=as (you) – (..the cheering..) – (..first ones..) [=’144,000’] of – (..the people..) [=’adm-souls’] ;            
report you ! – (as) you being perfectly clear ! ,                                                  
and say :                                                                                                                   [=’as a legal declaration’]
IEUE , you (will) save – your people – (who are) the remnant – [eden-] Ishral ;        [=’as Originals’]

———————–

 • [=’below : it could be possible that “lame and blind” refers back to the being burnt ;
  but “pregnant” is not a proper continuation of “blind”,
  line :]

behold me ! , [+I] (will) bring – them – [-back] from the [matrix-] land of – the north ,           
and=for I (will) gather them – from the recess of – the [matrix-] land ;
in=as the ones (who are) blind – and lame ,       +                                      [=’because of the burnings’]
the (……..) – and (………) , together ,                                                        [=’perhaps ‘females + males’?’]
[+for] the great – assembly – (will) return – (to) here ;                                                        [=’to tsiun’] 

Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm :
sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de Heer, onze God !
Want zo zegt de Heer : zing vrolijk over Jakob , met blijdschap !
Juich om het hoofd van de heidenvolken ! laat het horen, prijs Hem en zeg :
verlos uw volk , Heer , het overblijfsel van Israël .
Zie, ik doe hen komen uit het land van het noorden ,
ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde ;
onder hen zijn blinden en verlamden , zwangeren en barenden met elkaar :
met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen .

“[=wanneer] de dag zal zijn (dat) de wachters [=’u + wij’]       +
op de berg [=’aarde’] van Efraïm [=’ziel in dit lichaam’] zullen roepen :
sta op ! , [=want] wij zullen opgaan (naar) tsiun [=’eden-residentie’] , naar IEUE onze godheid ;

 
[=want] zo zegt IEUE :
wees blij ! , (u) [=’wij’] die vreugdevol bent [=te midden van] Jacob [=’zielen die gered worden’] ,
[=als] (u) (..de juichende..) (..eerstelingen..) [=’144,000’] van (..de mensen..) [=’adm-zielen’] ;
rapport-eert u ! (als) u die glashelder bent ! ,
en zeg :                                                                                                                     [=’als legale declaratie’]
IEUE , u zult uw mensen redden die het overblijfsel [eden-] Ishral zijn ;             [=’als Originelen’]

———————-
zie ! , [+ik] zal hen [terug-] brengen vanuit het [matrix-] land in het noorden ,
[=want] ik zal hen verzamelen van de uithoek van het [matrix-] land ;
[=als] degenen die blind zijn en  verlamd ,        +                                  [=’vanwege het verbranden’]
de (………..) en (…………) samen ;                                                      [=’wellicht ‘mannen + vrouwen’?’]
[+want] de grote menigte zal hierheen terugkeren ;                                                     [=’naar tsiun’]

 
9-10
… de Originelen worden uit het matrix-land geleid :                        (+introductie van Jacob)
in·lamentation they-shall-come and·in·supplications I-shall-fetch·them
and·I-shall-cause-to-go·them to watercourses-of waters in·way straight not they-shall-stumble
in·her that I-ambc to·ishral for·father and·Ephraim firstborn-of·me he hear-you ! word-of ieue
nations and·tell-you ! in·the·coastlands from·afar and·say-you ! one-winnowing-of ishral
he-shall-convene·him and·he-guards·him as·one-being-shepherd drove-of·him
They shall come with weeping, and with supplications will I lead them: I will cause them
to walk by the rivers of waters in a straight way, wherein they shall not stumble: for I am a father
to Israel, and Ephraim [is] my firstborn. Hear the word of the LORD, O ye nations, and declare [it]
in the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him,
as a shepherd [doth] his flock.

 • context : … the Originals are led out of the matrix-land :                (+introduction to Jacob)

line ,
“they (will) come (to me) – in weeping ,
and in=under [+their] supplication [-for favor] – I (will) lead them (out) ;
and (will) cause them to walk – to=within – a river of – [eden-] waters ,   +  [=’dimensional-road’]
in=as– the straight – way ,
[and] they shall – not – stumble – in her ;
that=because – I am – the [generational-] father – to [eden-] Ishral [=’as Originals’] ,
and=as (..my people..) – (who) are (ene=eie) – my firstborn ;                               [=‘birth-right theme’] 

 

 • [=’above : the “firstborn” theme relates to thém – not to “our type body” ;
  when the adm-soul will dwell again within the Original, then the birthright is restored ;
  line :]

(now about Jacob,)
hear you ! – (you) nations [=’of spirits’] – the word [in right direction] of – IEUE ,
and tell you ! – in [+your] regions – far away ,                                                    
saying : he [=IEUE] (will) gather – the scattered – (..adm-souls..) [=’on earth’] ,
and (will) keep them – as=like a shepherd – his flock (-odr) ;       +    

Onder geween zullen zij komen , onder smeekbeden zal ik hen leiden .
Ik zal hen doen gaan naar waterbeken, op een rechte weg , waarop zij niet zullen struikelen ,
want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm – mijn eerstgeborene is hij .
Hoor het woord van de Heer, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg ,
en zeg : hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden ,
zoals een herder zijn kudde hoedt . 

“zij zullen huilend (tot mij) komen ,
en [=onder] hun smeekbeden [-om gunst] zal ik hen (uit) leiden ;
en ik zal hen [=in het midden van] een rivier van [eden-] wateren doen wandelen ,     +
[=als] de rechte weg ,                                                                                                 [=’dimensioneel-pad’]
[en] zij zullen daarin niet struikelen ;
[=want] ik ben de [generationele-] vader [=voor] [eden-] Ishral [=’als Originelen’] ,
[=als] (..mijn mensen..) die mijn eerstgeborenen zijn (ene=eie) ;              [=’geboorterecht thema’]

 

 • [=’boven : het ‘eerstgeboorterecht’ thema hoort bij hén – niet bij ‘ons type lichaam’ ;
  wanneer de ziel weer woont in het Origineel is het geboorterecht hersteld ;
  zin :]

(nu over Jacob,)
hoor ! , (u) naties [=’van geesten’] het woord [in goede richting] van IEUE ,
en vertel in [+uw] regio’s ver weg , zeggend :
hij [=IEUE] zal de (..verdreven..) (..adm-zielen..) [=’op aarde’] bijeenbrengen ,    [=’hoofdstuk 30’]
en zal hen hoeden zoals een herder zijn kudde (-odr) ;     + 

 
11-12
.. want nu wordt ook Jacob verlost – en ieder ziel krijgt het Origineel :
that he-ransoms ieue Jacob and·he-redeems·him from·hand-of unyielding-one from·him
and·they-come and·they-are-jubilant in·height-of tziun and·they-beam to goodness-of
ieue on grain and·on grape-juice and·on clarified-oil and·on sons-of flock and·herd
and·she-becomes soul-of·them as·garden soaked and·not they-shall-add to·to-pine-of further
For the LORD hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of [him that was]
stronger than he. Therefore they shall come and sing in the height of Zion,
and shall flow together to the goodness of the LORD, for wheat, and for wine,
and for oil, and for the young of the flock and of the herd:
and their soul shall be as a watered garden; and they shall not sorrow any more at all.

 • context : … because now also Jacob gets saved – and each soul receives the Original :

line ,

 • [=’below line : “the ones stronger than he” should be ‘spirits’ (per previous line 10)
  who are “the iron ones who will destroy the flesh ones” in another chapter ;
  an option can be “this body” (as the stronger one) because that context is similar ;
  line :] 

              
that=because – IEUE – (will) rescue – Jacob ,                                             [=’all to-be-saved-souls’]
and=as redeeming him – [=out] of the hand of – the ones [=’spirits’] stronger – [=than] he ;
———————
and they [=’souls’] (will) arrive – jubilating – [=unto] the [new-] height of – tsiun [=’new eden’] ,
and=as they stream – [=towards] – the [eden-] goodness of – IEUE :
on=towards – the grain – and on=towards – the new wine , and on=towards – the clarified oil ;

 
and=then (..they (will) become..) (bni=eie) – the flock (-tzn !)and=as (..my people..) ,
and – their adm-souls – (will be) – as=like – drenched – gardens ,        [=’because of new body’]
and=for – they (will) – not – (ever) languish – anymore ;

Want de Heer heeft Jakob vrijgekocht , en hem verlost uit de hand van hem
die sterker was dan hij . Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion ,
zij zullen toestromen naar het goede van de Heer :
naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen .
Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof , zij zullen voortaan niet meer treurig zijn .

“[=omdat] IEUE Jacob zal redden ,                                                      [=’alle zielen die gered worden’]
[=als] hem verlossend uit de hand van degenen [=’geesten’] die sterker zijn [=dan] hij ;

———————-
en zij [=’zielen’] zullen jubelend de [nieuwe-] hoogte van tsiun binnengaan ,  [=’als nieuw eden’]
[=als] toestromend naar de [eden-] goedheid van IEUE :
[=naar] het graan en [=naar] de nieuwe wijn en [=naar] de pure olie ;

 
[=dan] (..zullen zij..) (bni=eie) de kudde (-tzn !) (..worden..) [=als] (..mijn mensen..) ,
en hun adm-zielen zullen zijn [=zoals] bewaterde tuinen ,                  [=’vanwege nieuw lichaam’]
[=want] zij zullen nooit meer uitgeput zijn ;

 
13-14
.. en eindelijk is het paradijs weer hersteld :
then she-shall-rejoice virgin in·fluting and·choice-young-men and·old-ones together
and·I-turn mourning-of·them to·elation and·I-comfort·them and·I-make-rejoice·them
from·affliction-of·them and·I-satiate soul-of the·priests sleekness and·people-of·me with
goodness-of·me they-shall-be-satisfied averment-of ieue
Then shall the virgin rejoice in the dance, both young men and old together:
for I will turn their mourning into joy, and will comfort them, and make them rejoice
from their sorrow. And I will satiate the soul of the priests with fatness,
and my people shall be satisfied with my goodness, saith the LORD.
context : … and finally paradise is restored again :
…’priests’ has no use here ;
line ,
“then – the virgins – (will) rejoice – in=as the dancing , 
and the choice young men – and old ones , together ;
and=when I (will have) changed – their mourning – [=into] rejoicing ,        +
and=for I (will) comfort them – and I make them to rejoice – from their sorrow ;

 

 • [=’below : the line *must* contain a term relating to the next theme of part II ;
  line :]

I (will) satiate – the adamite-souls of – (..my people..) – (with) abundance  ,
and=when – (..they will return..) (shbo=shb) – (to) (..the [eden-] land of..) – my goodness ,
(is) the declaration of – IEUE ;

Dan zullen de jonge vrouwen zich verblijden in een reidans ,
ook de jongemannen en de ouderen met elkaar . Ik zal hun rouw veranderen in vreugde ,
ik zal hen troosten , ik zal hen blij maken na hun verdriet .
Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed ,
mijn volk zal met het goede van mij verzadigd worden , spreekt de Heer .

“dan zullen de maagden zich verblijden [=als] het dansen ,
en de jonge mannen en de ouderen , samen ;
[=wanneer] ik hun rouw veranderd zal hebben in vreugde ,         +
[=want] ik zal hen troosten en hen blij maken na hun verdriet ;

 

 • [=’beneden : de zin *moet* een term bevatten die verwijst naar het thema van deel II ;
  zin :]

ik zal de adm-zielen van (..mijn mensen..) met overvloed verzadigen ,
[=wanneer] (.. zij terug zullen keren..) (shbo=shb) (naar) (..het [eden-] land..) van mijn goedheid ,
is de verklaring van IEUE ;

 
part II   —   deel II

 
15-16-17
… maar dan moet wel eerst het rouwende eden-land gerestaureerd worden :
thus he-says ieue voice in·Ramah he-is-heard plaint lamentation-of bitternesses
Rachel weeping over sons-of·her she-refuses to·to-be-comforted-of over sons-of·her
that there-is-no·him thus he-says ieue withhold-you ! voice-of·you from·lamentation
and·eyes-of·you from·tear that there-is hire for·contrivance-of·you averment-of ieue
and·they-return from·land-of one-being-enemy and·there-is expectation
for·hereafter-of·you averment-of ieue and·they-return sons to·boundary-of·them
Thus saith the LORD; A voice was heard in Ramah, lamentation, [and] bitter weeping;
Rahel weeping for her children refused to be comforted for her children,
because they [were] not. Thus saith the LORD; Refrain thy voice from weeping,
and thine eyes from tears: for thy work shall be rewarded, saith the LORD;
and they shall come again from the land of the enemy. And there is hope in thine end,
saith the LORD, that thy children shall come again to their own border.
‘rachel’, as -rahel ‘ewe’ , female deer ; no other usable root ;

 • context : … but then first the mourning eden-land will have to be restored :

line ,

 • [=’lines below : in several chapters , “the sons are responsible for the eden-land”,
  therefore turning the subject here into ‘the daughter of tsiun’ ;
  line :]

“thus – says – IEUE :
a voice – (is) heared – in Raamah ,                           [=’matrix-height (-rum) , Damascus region’]
a weeping – (as) a bitter – lamentation :
(.. the daughter of tsiun..) [=’eden-land’] – weeping – over – her sons ,           [=’the 144,000’]
she refuses – to be comforted – over – her sons , that=for – there-áre-no (sons) ;

 
thus – says – IEUE :
withold you ! – your voice – from lamenting , and your eyes – from tears ,
that=because – there is – payment – for your work , (is) the declaration of – IEUE ,
and=for they (will) return – [=out of] the land of – the adversary ;        [=’sons leaving earth’] 

 

 • [=’above : the “land of the adversary” is THIS EARTH ! ,
  see hR Introduction how nót God “made a covenant with Noah” ;
  line :]

and=so there is – hope – afterall for you , (is) the declaration of – IEUE ,
and=for – the sons – (will) return – to their territory :       +                   [=’to her as eden land’]
Zo zegt de Heer : er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween :
Rachel weent over haar kinderen . Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen ,
want zij zijn er niet meer . Zo zegt de Heer : bedwing uw stem van geween ,
en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de Heer .
Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen, en er is hoop voor uw nakomelingen ,
spreekt de Heer , uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied .

 • [=’zinnen beneden : in verschillende hoofdstukken “zijn de zonen verantwoordelijk
  voor het eden-land”, wat het onderwerp hier “de dochter van tsiun” maakt ;
  zin :]

“zo zegt IEUE :
een stem wordt gehoord in Raamah ,                   [=’matrix-hoogte (-rum) , Damascus regio’]
een huilen , als de bittere rouwklacht :
(..de dochter van tsiun..) [=’eden-land’] huilt over haar zonen ,                       [=’de 144,000’]
zij weigert om getroost te worden over haar zonen , [=want] (zij) zijn-er niet ;

 
zo zegt IEUE :
bedwing uw stem van rouwklacht , en uw ogen van tranen ,
[=omdat] er loon is voor uw werk , is de verklaring van IEUE ,
[=want] zij zullen terugkeren [=uit] het land van de vijand ;           [=’zonen verlaten aarde’]

 

 • [=’zin boven : “het land van de vijand” is DEZE AARDE ;
  zie hR Introductie hoe niet Gód een verbond sloot met Noach ;
  zin :]

[=dus] er is alsnog hoop voor u , is de verklaring van IEUE ,
[=want] de zonen zullen naar hun gebied terugkeren :      +        [=’naar haar als eden land’]

 
18-19-20
… dan ándere rouwende stemmen – gehoord op deze aarde :
to-hear I-hear Ephraim condoling-himself you-disciplined·me and·I-am-being-disciplined
as·calf not he-is-taught restore-you·me ! and·I-shall-return that you ieue Elohim-of·me
that after to-turn-away-of·me I-regretted and·after to-be-informed-of·me I-slapped
on thigh I-am-ashamed and·moreover I-am-confounded that I-bear reproach-of
youths-of·me ?·son precious to·me Ephraim or child-of delectations that from·as-often-as
to-speak-of·me in·him to-remember I-am-remembering·him still on·so they-clamor
bowels-of·me for·him to-have-compassion I-am-having-compassion·him averment-of ieue
I have surely heard Ephraim bemoaning himself [thus]; Thou hast chastised me,
and I was chastised, as a bullock unaccustomed [to the yoke]: turn thou me, and I shall be turned;
for thou [art] the LORD my God. Surely after that I was turned, I repented; and after that
I was instructed, I smote upon [my] thigh: I was ashamed, yea, even confounded, because I did bear

the reproach of my youth. [Is] Ephraim my dear son? [is he] a pleasant child? for since I spake
against him, I do earnestly remember him still: therefore my bowels are troubled for him;
I will surely have mercy upon him, saith the LORD.
‘dear’ , H3357 yaqqir ‘dear’ 1x ; yaqar ‘precious’, several ;
‘pleasant’ , H8191 shaashuim ‘delight’, [1x Is.] ; unclear root combined with -im suffix ;
‘since’ , H1767 day ‘sufficiency, enough, as often as’ ,

 • context : … then óther mourning voices – heared upon this earth :

line , 
“I surely hear – (.. [each of-] the adm-souls..) [=’of the 144,000’] – condoling himself :
you [=IEUE] disciplined me ,
I got disciplined – as=like a calf – (which had to be) taught – to return [=’to eden’] ;
and=yes I (will) return – that=because – you – IEUE – (are) my deity ;

 • [=’above line :
  compare 27-28 lateron , where the (candidates for) the sons will be
  smitten and shattered – and after that are being restored as the sons :]

 
that=because – I (was) comfortable – [=in] – (..my wandering-astray..) ,
and=but after – understanding (it) [=’the return theme’] ,        +
I slapped – on – my thigh – (..+because of..) my shame ;
and indeed – I (am) confused ,      +
that=because – I (have to) bear – the reproach of – my youth ;                  [=’when not listening’]

 
(God speaks now,)
(..+this..) (..adm-soul..) – (is) a precious – son – to me , or=as – a delightful – child ;
that=because – everytime  – he – speaks of me [in right direction] ,      +
I surely remember him – again ;                                                 [=’to speak : per correct prophets’]
therefore – my inside – surely (will have) compassion (upon) him ,
(is) the declaration of – IEUE ;

Ik heb zeker gehoord dat Efraïm zich beklaagt :
u hebt mij gestraft, ik ben gestraft als een ongetemd kalf .
Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want u bent de Heer mijn God .
Want nadat ik bekeerd was, heb ik berouw gekregen .
Nadat ik met mijzelf bekend ben gemaakt, heb ik mij op de heup geslagen .
Ik ben beschaamd, ja, ook te schande geworden, omdat ik de smaad van mijn jeugd meedraag.
Is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon, is hij voor mij niet een lievelingskind ?
Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem .
Daarom is mijn binnenste bewogen over hem ,
ik zal mij zeker over hem ontfermen , spreekt de Heer .

“zeker hoor ik (..[ieder van-] de adm-zielen..) [=’van de 144,000’] zichzelf beklagend :
u [=IEUE] hebt mij gedisciplineerd ,
ik werd gestraft [=als] een kalf dat geleerd moest worden [=om] [naar eden-] terug te keren ;
[=ja] , ik zal terugkeren [=want] u bent IEUE mijn godheid ;

 • [=’zin boven :
  vergelijk 27-28 verderop , waar (de kandidaten voor) de zonen gebroken
  en geslagen worden – om daaarna gerestaureerd te worden als zonen :]

 
[=omdat] ik me (wel) comfortabel voelde [=in] (..mijn afdwalingen..) ,
[=maar] na het begrijpen [=’het thema ‘terugkeer’] ,      +
sloeg ik mijzelf op de heup (..+vanwege..) mijn schaamte ;
en ik ben inderdaad in verwarring ,      +
[=omdat] ik de smaad van mijn jeugd moet dragen ;                      [=’de tijd van niet luisteren’]

 
(God spreekt nu,)
(..+deze..) (..adm-ziel..) is voor mij een dierbare zoon , [=als] een geliefd kind ;
[=omdat] iedere keer (wanneer) hij van mij spreekt [in goede richting] ,       +
ik mij hem weer herinner ;                                                        [=’spreekt : per correcte profeten’]
daarom zal mijn binnenste zeker ontferming over hem hebben ,
is de verklaring van IEUE ;

 
21-22
… maar de zonen moeten de weg naar eden gaan leren :
set-up-you ! for·you cairns place-you ! for·you fingerposts set-you ! heart-of·you
to·the·highway way you-went return-you ! virgin-of ishral return-you ! to cities-of·you
these until when ? you-shall-make-yourself-elusive the·daughter the·backsliding that
he-created ieue new-thing in·the·earth female she-shall-surround master
Set thee up waymarks, make thee high heaps: set thine heart toward the highway,
[even] the way [which] thou wentest: turn again, O virgin of Israel, turn again to these thy cities.
How long wilt thou go about, O thou backsliding daughter?
for the LORD hath created a new thing in the earth, A woman shall compass a man.
‘waymarks’ , H6725 tsiyyun ‘mark, marker’, unclear ;
‘high heaps’ , H8564 thamrur ‘guidepost’ 1x ; – thamar ‘palm tree’ ,
‘long’ H4970 mathay ‘how , how long, when’ ;
‘go about’ , H2559 chamaq ‘withdraw, turn away’ 1x ; no other root ; -chme ‘fury’ ? ;
‘new thing’ H2319 chadash ‘new’, moon and kindness cluster ;

 • context : … but the sons need to learn the way to eden :

line ,

 • [=’lines below : sounds very much like “mapping the regions in the other reality”..! ,
  line :

“station you ! – (..markers?..) – for yourself ,                                          [21+22 : restored]
place you ! – (..guidingposts?..) – for yourself ,
direct you ! – your heart – to the highway – [+as] the way – (which) you (must) go :
return you ! – [+to] (..the daughter of..) – (..tsiun..) [=’eden-land’] ,                                             
return you ! – to – this – (..land of you..) ;

 

 • [=’line below : option very possible – and see next 23-26 ;
  before the eden-land fell , she was nót ruled by ‘144,000 sons’ ;
  2) it can’t be “backsliding daughter” etc because previously God was kind to her ;
  daughter (-bth) is ‘sons’ (bn) ; ‘encompass’ (-subb) is ‘return’ (-shb) , etc ;
  line :]  

(..in the time..) – when – you (will have) returned (shubb=shb) , (you) (..sons..) of – (..Ishral..) ,
that=then – IEUE – (will have) created – a new (thing) – in=for the [eden-] land :
(..the innocent ones?..) (nqbe=nq)  – (..(will have) returned..) – [+as] the masterful-men ;     +

Richt u merktekens op, zet u wegwijzers neer . Richt uw hart op de gebaande weg ,
De weg die u bent gegaan . Keer terug, maagd Israël, keer terug naar deze steden van u.
Hoelang blijft u draaien , afvallige dochter ? Voorzeker, de Heer heeft iets nieuws
geschapen op de aarde : een vrouw zal een man omvatten .

 • [=’zinnen beneden : klinkt erg als “het in kaart brengen van de andere werkelijkheid”..! ,
  zin :]

“richt (..merktekens?..) voor uzelf op ,
plaats (..wegwijzers?..) voor uzelf ,
richt uw hart op de hoofdweg [+als] de weg die u (moet) gaan :
keer terug ! [+naar] (..de dochter van..) (..tsiun..) [=’eden-land’] ,
keer terug ! naar dit (..land van u..) ;

 

 • [=’zin beneden : een goede optie – zie volgende sectie 23-26 ;
  vóordat het eden land viel , werd zij niét geregeerd door ‘144.000 zonen’ ;
  2) voor syntax zie Engels ;
  zin :]

(..in de tijd..) wanneer u teruggekeerd (shubb=shb) zult zijn , (u) (..zonen van..) (..Ishral..) ,
[=dan] zal IEUE (iets) nieuws hebben geschapen [=voor] het [eden-] land :
(..de onschuldigen?..) (nqb=nq) (..zullen zijn teruggekeerd..) [+als] de meesterlijke-mannen ; 

 
23-24-25-26
… de zonen als co-voogden over het eden-land :
thus he-says ieue-of hosts Elohim-of ishral further they-shall-say the·word
the·this in·land-of Judah and·in·cities-of·him in·to-reverse-of·me captivity-of·them
he-shall-bless·you ieue homestead-of righteousness mountain-of the·holiness
and·they-dwell in·her Judah and·all-of cities-of·him together farmers and·they-journey
in·the·drove that I-satiate soul faint and·every-of soul she-pines I-fill on this I-awoke
and·I-am-seeing and·sleep-of·me she-was-congenial to·me :
Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; As yet they shall use this speech
in the land of Judah and in the cities thereof, when I shall bring again their captivity;
The LORD bless thee, O habitation of justice, [and] mountain of holiness. And there shall dwell
in Judah itself, and in all the cities thereof together, husbandmen,
and they [that] go forth with flocks. For I have satiated the weary soul, and I have replenished
every sorrowful soul. Upon this I awaked, and beheld; and my sleep was sweet unto me.
‘husbandmen’, H406 ikkar ‘plowman , Akk. ‘official’ ;
‘go forth’ , H5265 nasa ‘start journeying’, ; is nasa ‘lift up, set, give’ cluster 5375 ? ;

 • context : … the sons as (secondary) caretakers of the eden-land :

line ,

 • [=’lines below : we had other chapters “where the sons restore the eden land”
  and even “call her to go up to the wilderness” (place of new eden in the north) ;
  line :]

“(..because..) (ke=ki) – IEUE – of hosts , the deity of – [eden-] Ishral , says :
(..in that time..) (oud=oth) – they [=’sons’] (shall) say – these – words [in right direction]       +
in=to (..the daughter..) of – (..tsiun..) – and=as the [eden-] (..land..) ,  
in=when [=they] (will) return [=’undo’] – [=her] captivity :
IEUE – blesses you , (you) righteous – habitation of – the sacred – mountain [=’tsiun’] ;

 
and=for – (..your people..) [=’as eden-Ishral’] – (will) dwell – in [=you] ,
and=as all of – (..Ishral..) [=’Originals’]      +
united (with) (!) – (..their adm-souls..) – and=as – the (..returning..) – flock ;
——————–                                                                                                [above 23+24 : restored]
that=because – [=he] [=IEUE] (will) satiate – the weary – [saved-] adm-souls ,     +
and=as filling – all – the fainting – adm-souls ;
upon – this – I [‘Jeremiah’] woke up – and=from the seeing [=’probably : dream’] ,
and (it had been) – a pleasant – sleep – to me ;

Zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël :
Zij zullen in het land Juda en in zijn steden dit woord zeggen, wanneer ik een omkeer
zal brengen in hun gevangenschap : moge de Heer u zegenen ,
woonplaats van gerechtigheid , heilige berg .
Daarin zullen Juda en al zijn steden met elkaar wonen , akkerbouwers en wie met de
kudde rondtrekken . Want ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elke treurig
geworden ziel heb ik met voedsel vervuld .
Hierop ontwaakte ik en ik keek. Mijn slaap was mij aangenaam geweest .

 • [=’zinnen beneden : we hadden andere hoofdstukken waar “de zonen het eden-land
  restaureren en haar oproepen om naar de wildernis te gaan” (plaats van nieuw eden) ;
  zin :]

“(..omdat..) (ke=ki) IEUE van de legermachten , de godheid van [eden-] Ishral zegt :
(..in de tijd..) zullen zij [=’zonen’] deze woorden [in goede richting] zeggen     +
[=tot] (..de dochter..) van (..tsiun..) [als] het [eden-] (..land..) ,
[=wanneer] [=zij] de [om-] keer in [=haar] gevangenschap zullen brengen :
IEUE zegent u , (u) rechtvaardige woonplaats van de heilige berg [=’tsiun’] ;

 
[=omdat] (..uw mensen..) [=’als eden-Ishral’] in [=u] zullen wonen ,
[=als] heel (..Ishral..) [=’Originelen’]       +
verenigd (met) (!) (..hun adm-zielen..) [=als] de (..terugkerende..) kudde ;
——————–                                                                                                [23+24 boven : hersteld]
[=want] [=hij] [=IEUE] zal de vermoeide [geredde-] adm-zielen verzadigen ,     +
[=als] het vullen van alle treurende adm-zielen ;
hierop ontwaakte ik [=’Jeremia’] [=uit] het zien [=’waarschijnlijk : droom’] ,
en de slaap (was) aangenaam (geweest) voor mij ;
 

 
part III (restart)   —   deel III (herstart)

 
27-28
…het Oordeel begint met de afbraak van de 144,000 – maar dan hun restauratie :
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-sow house-of ishral and house-of Judah
seed-of human and·seed-of beast and·he-becomes as·which I-was-alert over·them
to·to-pluck-up-of and·to·to-break-down-of and·to·to-demolish-of and·to·to-destroy-of and
to·to-smash-of so I-shall-be-alert over·them to·to-build-of and·to·to-plant-of averment-of ieue
Behold, the days come, saith the LORD, that I will sow the house of Israel and the house of Judah
with the seed of man, and with the seed of beast. And it shall come to pass, [that] like as I have
watched over them, to pluck up, and to break down, and to throw down, and to destroy,

and to afflict; so will I watch over them, to build, and to plant, saith the LORD
‘watched over’ , H8245 shaqad ‘to watch (over)’, used in Jer. , as one expression ; 

 • context : … the Judgment starts with the 144,000 being smitten – but then restored :

line ,

 • [=’compare 1 Peter 4 “judgment must begin at the house of God” ;
  note how the reason for the smiting is given – because of being a mixture ;
  line :]

“behold ! , the days – (will) come , (is) the declaration of – IEUE ,                        [=’count: 1x’]
and=that I (will) winnow – [the candidates for-] the house – Ishral – and the house – Judah ,
(who are) the [present-] offspring of – the adm-human – and of – an animal :             [=’sic !’]

 
and=for it (will) happen – (that) (just) [=like] – I (will) watch over – them      +
[=when] (..+they..) (are) rootedup – and broken down ,   +
demolished – and destroyed – and smashed ,      +

 
(..likewise..) I (shall) watch over – them – (being) build-up – and (being) planted ,
(is) the declaration of – IEUE ;                                                [=’to become the factual 144,000’]

(Belofte van een nieuw verbond)
Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda
bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van dieren .
Dan zal het gebeuren, dat ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten,
zoals ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken ,
om omver te halen en te vernielen, en hun kwaad te doen, spreekt de Heer .

 • [=’vergelijk 1 Petrus 4 “oordeel moet beginnen bij het huis van God” ;
  merk de reden op voor het afbreken – vanwege ‘vermenging’ ;
  zin :]

“zie ! , de dagen zullen komen , is de verklaring van IEUE ,                                 [=’telling: 1x’]
[=dat[ ik [de kandidaten voor-] het huis Ishral en het huis Judah zal dorsen ,
(die) de [huidige-] nakomelingen van de adam-mens en van een dier zijn :              [=’sic !’]

 
[=want] het zal gebeuren dat (net) [=zoals] ik over hen zal waken    +
[=wanneer] (..+zij..) ontworteld en afgebroken worden ,
geruïneerd en vernield en omver gehaald ,       +

 
zo zal ik ook over hen waken dat zij opgebouwd en geplant zullen worden ,
is de verklaring van IEUE ;                                            [=’om de feitelijke 144,000 te worden’]

 
29-30
… vanaf dat moment ‘stopt’ het huidige (Evangelie-) verbond :
in·the·days the·they not they-shall-say further fathers they-ate unripe-grape and·teeth-of
sons they-are-being-blunted but rather man in·depravity-of·him he-shall-die every-of
the·human the·one-eating the·unripe-grape they-shall-be-blunted teeth-of·him
In those days they shall say no more, The fathers have eaten a sour grape,
and the children’s teeth are set on edge. But every one shall die for his own iniquity:
every man that eateth the sour grape, his teeth shall be set on edge.
context : … from that moment the present (Gospel-) covenant ‘will cease’ :
line ,

 • [=’important : the above title is NOT heresy :
  Christ himself tells in Dan.10:14 “that the sacrifice will cease”
  (explaining the same line in Dan.9 – and will have factually stopped at the abomination) ,
  since the reason this world cán get dark is the ceasing of the sacrifice ;
  it does NOT mean that souls won’t be saved anymore , but it’ll come with a price …
  below :
  the “unripe grapes” represent “current teachings , interpretations”,
  read : as the present interpretation of “only the Gospel matters”
  (these current teachings indeed pass on from generation to generation) ;
  but from now onwards , each soul herself will be accountable for adhering their choice;
  line :]

“in – those – days – [=it] (will) – not – (be) said – anymore :
the fathers – ate – unripe grapes – and=so the teeth of – the sons – became roughened ;

 
but – instead :
each – (shall) die – in=for his [-or her] (own) depravity ,                   [=’die – per Revelation’]    
[+as] every – human – (who will [keep on-]) eating – unripe grapes     +
(shall have) roughened – teeth ;

In die dagen zullen zij niet meer zeggen : de vaders hebben onrijpe druiven gegeten ,
en de tanden van de kinderen zijn stroef geworden.
Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven.
Ieder mens die onrijpe druiven eet – zijn tanden zullen stomp worden .

 • [=’waarom de titel GEEN ketterij is , zie Engels ;
  beneden : de : “onrijpe druiven” zijn ‘huidige leringen , overtuigingen’ ,
  lees : als de huidige interpretatie van “alleen het Evangelie is belangrijk”
  (die huidige leringen gaan inderdaad over van generatie op generatie) ;
  maar van nu af aan zal iedere ziel verantwoordelijk zijn voor het volgen van onwaarheid ;
  zin :]

“in die dagen zal [=er] niet meer gezegd worden :
de vaderen hebben onrijpe druiven gegeten ,     +
[=dus] zijn de tanden van de zonen stroef geworden ;

 
maar in plaats daarvan :
ieder zal sterven [=vanwege] zijn (eigen) ongerechtigheid ,     [=’sterven – per Openbaring’]
[+als] ieder mens die onrijpe druiven (blijft) eten      +
stroeve tanden zal hebben ;

 
31-32
… maar er wordt een nieuw soort verbond voorbereid :
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-cut with house-of ishral and·with
house-of Judah covenant new not as·the·covenant which I-cut with fathers-of·them
in·day-of to-hold-fast-of·me in·hand-of·them to·to-bring-forth-of·them from·land-of Egypt
which they they-annulled covenant-of·me and·I I-possessed in·them averment-of ieue
Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covenant with the house of Israel,
and with the house of Judah: Not according to the covenant that I made with their fathers
in the day [that] I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt;
which my covenant they brake, although I was an husband unto them, saith the LORD:

 • context : … but a new type covenant is being prepared :

line ,
31 “behold ! , the days – (will) come , (is) the declaration of – IEUE ,                  [=’count: 2x’]
[=that] – I (will) make – a néw [-type] – covenant ,       +   
(..+first..) with – the house – Ishral – and the house – Judah :     +                    [=’the 144,000’]

————————-                                                                                          [32 below : corruption]
32 [deleted line]

 • [=’we havent deleted it “because it conflicts with the interpretation of this chapter”,
  but because this line kept on being a problem – and therefore a suspected corruption :
  we are at this point virtually pást Revelation , and it just doesn’t make Sense
  that “the Exodus fathers” are dragged in the theme now , not even “the 500 BC fathers” :
  Esau added line 32 so that “the Gospel” would seem the theme in next 33
  (and considered all commentaries , he succeeded …) ;

Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda
een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb
op de dag dat ik hun hand vastgreep om hem uit het land Egypte te leiden –
mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer .

31 “zie ! , de dagen zullen komen , is de verklaring van IEUE ,                              [=’telling: 2x’]
[=dat] ik een niéuw [-type] verbond zal sluiten ,       +  
(..+eerst..) met het huis Ishral en het huis Judah :       +                                       [=’de 144,000’]
————————                                                                                            [32 beneden : corrupt]
32 [verwijderde zin]

 • [=’het is geen verwijderen “omdat het niet past bij de interpretatie van dit hoofdstuk” ,
  maar omdat de zin problematisch bleef – en daarom verdacht was , als corruptie :
  op dit punt zijn we praktisch voorbíj Openbaring , en het is onzinnig om nu nog
  de ‘Exodus vaderen’ erbij te slepen , zelfs niet de ‘500 BC vaderen’ :
  Esau heeft 32 toegevoegd om het thema ‘het Evangelie’ te laten lijken in volgende 33
  (en gezien alle commentaren is het hem ook gelukt …) ;

 
33-34
… als het verbond in nieuw eden :
that this the·covenant which I-shall-cut with house-of ishral after the·days the·they
averment-of ieue I-give law-of·me in·within-of·them and·on heart-of·them I-shall-write·her
and·I-become to·them for·Elohim and·they they-shall-become to·me for·people and·not
they-shall-teach further man associate-of·him and·man brother-of·him to·to-say-of
know-you ! ieue that all-of·them they-shall-know me from·the·small-one-of·them and·unto
great-one-of·them averment-of ieue that I-shall-pardon to·depravity-of·them
and·to·sin-of·them not I-shall-remember further
But this [shall be] the covenant that I will make with the house of Israel; After those days,
saith the LORD, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts;
and will be their God, and they shall be my people. And they shall teach no more every man
his neighbour, and every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know me,
from the least of them unto the greatest of hem, saith the LORD:
for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more

 • context : … as the covenant in new eden :

line ,    
“(..as..) the [new-] covenant       +
which – I (will) make – with – the house – [=Jacob]     +                [=’all to-be saved souls’]
after – those – days ,                                                                                   [=’after Revelation’] 
(is) the declaration of – IEUE :

 • [=’above :
  now the context runs properly : the same covenant made with the 144,000
  is now also made with the millions of saved souls :]

 
I (will) place – my law – in their inside , and – (will) write her – on=in – their heart ,
and I (will) be – the deity – to them , and they – (will) be – the people – to me ;

 
and – each – (will) not – teach – his associate – anymore , [=nor] – a man – his brother ,
saying : get to know you ! – IEUE ;
that=because – all of them – (shall) know – me ,
from their little ones – unto – their great ones , (is) the declaration of – IEUE ;

 
that=because – I (will have) forgiven – their depravity ,                     [=’having this body’]
and=as their sin [=’corrupt eden-life’] – (which) I (shall) – not – remember – anymore ;

Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal ,
spreekt de Heer : ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven .
Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn .
Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen
door te zeggen : ken de Heer , want zij zullen mij allen kennen , vanaf hun kleinste tot
hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven
en aan hun zonde niet meer denken .

“(..als..) het verbond      +
dat ik na die dagen       +                                                                            [=’na Openbaring’]
zal sluiten met het huis [=Jacob] ,                                   [=’alle zielen die gered worden’]
is de verklaring van IEUE :

 • [=’boven :
  nu loopt de context goed : hetzelfde verbond dat met de 144,000 gemaakt was
  wordt nu ook gesloten met de miljoenen geredde zielen :]

 
ik zal mijn wet in hun binnenste geven , en haar in hun hart schrijven ,
en ik zal de godheid voor hen zijn , en zij zullen mijn mensen zijn ;

 
en ieder zal zijn naaste niet meer leren , [=noch] een man zijn broeder ,
zeggend : u moet IEUE gaan kennen ;
[=omdat] zij allen mij zullen kennen ,
vanaf hun kleinsten tot aan hun grootsten (toe) , is de verklaring van IEUE ;

 
[=want] ik zal hen hun ongerechtigheid hebben vergeven ,   [=’dit lichaam hebbend’]
[=als] hun zonde [=’corrupt eden-leven’] die ik mij niet meer zal herinneren ;

 
part IV  (difficult / corrupted)   —   deel IV  (moeilijk / gecorrumpeerd)

 
35-36-37
thema : … deze zinnen als introductie van het thema :
thus he-says ieue one-giving sun for·light by-day statutes-of moon and·stars for·light
night one-splitting-apart the·sea and·they-are-clamoring billows-of·him ieue-of hosts
name-of·him if they-are-being-removed the·statutes the·these from·to·faces-of·me
averment-of ieue moreover seed-of ishral they-shall-cease from·to-bebc-of nation
to·faces-of·me all-of the·days thus he-says ieue if they-are-being-measured heavens
from·to·up·ward and·they-are-being-investigated foundations-of earth to·below moreover
I I-shall-reject in·all-of seed-of ishral on all-of which they-do averment-of ieue
Thus saith the LORD, which giveth the sun for a light by day, [and] the ordinances of the moon
and of the stars for a light by night, which divideth the sea when the waves thereof roar;
The LORD of hosts [is] his name: If those ordinances depart from before me, saith the LORD,
[then] the seed of Israel also shall cease from being a nation before me for ever. Thus saith the LORD;
If heaven above can be measured, and the foundations of the earth searched out beneath,

I will also cast off all the seed of Israel for all that they have done, saith the LORD.
‘cast off’ , H3988 maas ‘reject, despise’ ;

 • context : … these lines as introduction of the theme :

line ,

 • [=’for eden’s sun and moon as binary system (both passing thróugh the eden-house)
  see Henoch’s descriptions + chapter in index (and Rg-Veda section) ;
  divide the sea : to restore new-eden again in the middle of the Dualistic realm :]

“thus – says – IEUE ,
the one (who will) place – the [real-] sun – for the light – by day ,
[+and] the fixed order of – the [real-] moon , and the stars , for – the light – by night ,
(who will) divide – the sea  [=’matrix-dimension’] – [=so] – his waves – (will) [+not] – roar ,
IEUE of – hosts – (is) his name :

————————

 • [=’below lines :
  situation is ‘the other reality’ now , not a “roses are red , violins are blue , …”,
  it is not “IF can be measured”, because in next 38-39 is the act of measuring ! ;
  the nations of spirits will return in next line 40
  line :]

36 (..and..) these – fixed orders – (will) [+not] (am=la) – (be) removed – from before me ,
(is) the declaration of – IEUE ,
(..when..) – the nations [=’of spirits’] – (will have) ceased – to exist – in front of me     +
(..in those?..) – days ;

 
37 thus – says – IEUE :                                                                                                 [36 + 37 : attempt]
(..then..) (am=ki) – [+I] (will) measure – the heavens – above ,
and – [+I] (will) explore – the foundations – below – of – the [new eden-] land ,

 
(..and I (will) restore?..) – (..all of?..) – (………..) – (……….) ,
(..when?..) – (..all of?..) – (..[eden-] Ishral?..) – (..(will be) saved?..) (osh=iash) ,
(is) the declaration of – IEUE ;

Zo zegt de Heer, die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van de maan
en de sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen ,
Heer van de legermachten is zijn naam .
Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heer,
dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn ,
Alle dagen ! Zo zegt de Heer : als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden
en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden ,
dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen ,
om alles wat zij gedaan hebben , spreekt de Heer .

 • [=’voor eden’s zon en maan als binair systeem (beiden reizen dóor het eden-huis)
  zie Henoch’s beschrijving + hoofdstuk in index (en in Rg-Veda sectie) ;
  splijten van de zee : nieuw-eden herstellend in het midden van de Dualistische dimensie :]

“zo zegt IEUE ,
degene die de [echte-] zon zal plaatsen voor het licht overdag ,
[+en] de vaste orde van de [echte-] maan , en van de sterren , voor het licht in de nacht ,
die de zee [=’matrix-dimensie’] zal splijten [=zodat] zijn golven niet zullen bruisen ,
IEUE van de legermachten is zijn naam :

———————–

 • [=’zinnen beneden : zie Engels :]

36 (..en..) deze vaste orders zullen [+niet] van voor mijn aangezicht worden verwijderd ,
is de verklaring van IEUE ,
(..wanneer..) de naties [=’van geesten’] opgehouden zullen zijn te bestaan     +
voor mijn aangezicht (..in die?..) dagen ;

 
37 zo zegt IEUE :                                                                                                  [36 + 37 : poging]
(..dan..) (am=ki) zal [+ik] de hemel boven uitmeten ,
en [+ik] zal de fundamenten beneden van het [nieuw-eden-] land verkennen ,

 
(..en ik zal – al de?..) – (…………) – (……….) – (..restaureren?..) ,
(..wanneer?..) – (..heel?..) – (..[eden-] Ishral?..) – (..verlost zal zijn?..) (osh=iash) ,
is de verklaring van IEUE ;    

 
38-39
… de regio van nieuw-eden wordt opgemeten :                                  (corrupt)
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·she-is-built the·city to·ieue
from·tower-of Hananel gate-of the·corner and-he-goes-forth further tape-of
the·measurement in-front-of·him on hill-of Gareb and·he-turns-around Goah·ward
Behold, the days come, saith the LORD, that the city shall be built to the LORD
from the tower of Hananeel unto the gate of the corner. And the measuring line
shall yet go forth over against it upon the hill Gareb, and shall compass about to Goath.
‘hananeel’, H2606 chananel ; gracious+deity ; but Zerubbabel was nót ‘gracious’ ;
‘gareb’ , H1619 gareb ; 1618 -garab ‘eczema, scab’ ;
‘goath’, H1601 goah 1x ; 1600 gaah ‘to low [as cattle]’ 2x ; ge ‘proud’ 1x ; geah, geeh ‘proud’

 • context : … the region of new-eden is measured out :                       (corrupt)
  … similar theme in Zech. 14 ,
  but there (also) corrupted ;

line ,
“behold ! , the days – (will) come , (is) the declaration of – IEUE ,                         [‘count: 3x’]
and=that – the (..[eden-] land..) – (will be) re-built – [=to] IEUE    +                         [=’line 23’]
[=upon] the tower – (..Zerubbabel..) ,       +

———————-                                                                                                  [below : impossible]

 • [=’above : there is no other ‘tower’ we saw in prophets but “the Zerubbabel standard”
  carrying the new eden-house in the north (see diagram in annex) ;
  yet below is impossible to restore because we can’t know what was intended ;
  line :]

(..at the main?..) – (..[dimensional-] gate?..) ;
and – the measuring – line [‘as vector’] – goes forth – further – (…………) ,
(..unto?..) – (…………) – and=as? (…………) – (..towards?..) (………..) ;

Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat de stad herbouwd zal worden voor de Heer ,
van de Hananaëltoren tot aan de Hoekpoort ,
en dat het meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor ,
tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa .

“zie ! , de dagen zullen komen , is de verklaring van IEUE ,                               [=’telling: 3x’]
[=dat] het (..[eden-] land..) her-bouwd zal worden tot IEUE     +                             [=’zin 23’]
[=op] de toren (..Zerubbabel..) ,     +                                    [=’het nieuw-eden huis dragend’]

———————                                                                                           [beneden : onmogelijk]

 • [=’zie Engels :]

(..(waar) de belangrijkste?..) – (.. [dimensionele-] poort (is)?..) ;
en het meetlint [=’als vector’] zal verder gaan (………..) ,
(..tot aan?..) – (………….) – en=als? (..richting?..) – (………….) ;

 
40
het ‘valse oosten’ (-qdm) – als het gebied tussen eden en de Hemel in :            
and·all-of the·vale the·cadavers and·the·greasy-ash and·all-of the·plantations unto
watercourse-of Kidron unto corner-of gate-of the·horses east·ward holiness to·ieue
not he-shall-be-plucked-up and·not he-shall-be-demolished further for·eon
And the whole valley of the dead bodies, and of the ashes, and all the fields unto
the brook of Kidron, unto the corner of the horse gate toward the east, [shall be] holy
unto the LORD; it shall not be plucked up, nor thrown down any more for ever.
‘dead bodies’, H6297 peger ‘carcass’ ; H6296 pagar ‘exhausted’ 2x [no proph.] ,
paga ‘to meet, reach’ ; seems to be the only term ;
‘ashes’ , H1880 deshen ‘ashes, fatness [abundance’, both used in this Jer. ,
‘fields’ , H8309 sherem-ah ‘field’ 1x , said error for -shedemah ‘field’;

 • context : … the ‘false east’ (-qdm) – as the region between eden and Heaven :

line ,

 • [=’below : see diagram in annex ;                                                                        [our interpretation]
  the idea must be that the spirits “conquered this region just in front of Heaven”
  (as their base to try feed off eden…?) , 
  for Henoch mentions “how their tree of good and evil is there” (in the false east) ;
  we can’t be sure – but it is *possible* that the first half will be the valley of the slain ,
  while the second half will be clean (because it’s in front of Heaven) ? ;
  line :]

              
“and the whole – [Armageddon-] valley – (with) the dead [spirits-] bodies – and the ashes ,
and=as the whole – field – unto – the brook – Kidron (-qd*run) ,         [=’halfway the false east?’]
(..in front of?..) (phn=phn) – (..the field?..) – towards the [real-] east (-mzrch)  +        [=’Heaven’]  
(will be) sacred (-qd*sh) – to IEUE :
it [=’the region’] (will) – not – (be) plucked up     +                                       [=’conquered by spirits’]
[=nor] – (be) thrown down – anymore , for ever .

Heel het dal met de dode lichamen en de as en al de velden tot aan de beek Kidron ,
tot aan de hoek van de Paardenpoort naar het oosten toe, zal een heiligheid voor de Heer zijn.
Voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken .

 • [=’zie diagram en Engels :]                                                                           [onze interpretatie]

“en de hele [Armageddon-] vallei (met) de dode [geesten-] lichamen en de as ,
[=als] het hele veld tot aan de beek Kidron (-qd*run) ,                          [=’halverwege valse oosten?’]
(..gelegen vóor?..) (phn=phn) – (..het veld?..) richting het [echte-] oosten (-mzrch)[=’de Hemel’]
zal heilig (-qd*sh) zijn voor IEUE :
het [=’de regio’] zal niet meer weggerukt worden     +                                [=’veroverd door geesten’]
[=noch] afgebroken worden – voor eeuwig .

 


03.08.19   —   submitted   —   first version   —   het-report
18-25.06june.2020   —   submitted as second version , and definitive , after clean up

 
 
annex :