Jer. 31: eindtijd + beloften (2) ;
de Originelen en geboorterecht
(goed leesbaar)
het Legale Einde van het Report

 
chapter context :
continuation of ch. 30 ;
first as the dream-vision of Jeremiah ,
where our Originals are rescued at the
moment when Ephraim will stand up
(the latter as type of us 144,000) ,
because at that point the ‘firstborn-right’
has been restored , being the relation
between our souls and our Originals ;

 

hoofdstuk context :
het droom-visioen van Jeremia –
onze Originelen worden uit hun gevangenis (in het noorden) geleid ,
wanneer Efraim op zal staan – ‘Efraim’ staat voor “onze ziel , gevangen in dit lichaam” ;
op dat moment is het eerst-geboorterecht hersteld
(als de relatie tussen onze ziel en onze Originelen) ;
daarna komen alle geredde-zielen van deze aarde aan in eden voor het (bruilofts) banket ;

 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jeremia 31

 

1-2
vervolg van laatste alinea van vorig hoofdstuk :
in·the·era the·she averment-of ieue I-shall-become for·Elohim to·all-of families-of
ishral and·they they-shall-become to·me for·people thus he-says ieue he-finds grace
in·the·wilderness people survivors-of sword to-go to·find-respite-of·him ishral
At the same time, saith the LORD, will I be the God of all the families of Israel,
and they shall be my people. Thus saith the LORD, The people [which were] left of the sword
found grace in the wilderness; [even] Israel, when I went to cause him to rest

 • context : continued from last paragraph of previous chapter :
  where ‘the sinners’ were dragged and writhed ; we had “the families” in another chapter ,
  and the “escaped the sword” is the same as “why would you die , sons of Ishral ?”;
  Ishral as all to-be-saved-souls : there is nó “I (went)” , so the line must intend something else ;
  compare also how the theme , now , runs further into the néxt line ;
 • zin context : in de laatste alinea van vorig hoofdstuk stonden ‘de zondaren’ nog onder
  de woede (die wegsleepte en kronkelde) ; we hadden al eerder “de families” ;
  en “aan het zwaard ontkomen” is hetzelfde als “waarom zou u sterven , zonen van Ishral?” ;
  Ishral als alle geredde-zielen nu hun Origineel zullen hebben : de zin bevat géen “Ik (ga)” ,
  dus iets anders moet zijn bedoeld ; vergelijk ook de overgang nu naar de vólgende zin ;

line ,
“in – that – timeframe  [=’now’] / , (is) the declaration of – IEUE / ,
I shall become (to be) – the deity – to all – the families of – Ishral  [=’as the 144,000’] / ,
and they – shall become – to=as the people – to me / ;
thus – says – IEUE / :
the people – (being) the survivors of – the sword               [=’the sword against earth’]   +
find – grace – in the wilderness                                                          [‘north’, see diagram]  ,
going (there) – to=so – Ishral [=’all saved-souls having their Original’] – finds rest by him=them / ;
(De terugkeer van Israël)
In die tijd, spreekt de Heer, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn ,
en zij zullen mij tot een volk zijn . Zo zegt de Heer : het volk dat aan het zwaard ontkomen was ,
heeft genade gevonden in de woestijn , toen ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen .

“in die tijd  [=’nu’] , is de verklaring van IEUE ,
zal ik de godheid worden van al de families van Ishral              [=’als de 144,000’] ,
en zij zullen mijn mensen worden ;
zo zegt IEUE :
de mensen die aan het zwaard ontkomen zijn      [=’het zwaard tegen de aarde’]   +
vinden genade in de wildernis                                 [=’in het noorden’, zie diagram] ,
(daar) gaand opdat Ishral [=’alle geredde-zielen in hun Origineel’] rust zal hebben door hen ;
 

 
3-4
begin van het thema : Jeremiah’s droom-visioen :
from·afar ieue he-appeared to·me and·love-of eon I-love·you on·so I-draw·you kindness
further I-shall-build·you and·you-are-built virgin-of ishral further you-shall-ornament
tambourines-of·you and·you-go-forth in·fluting-of ones-making-mirth
The LORD hath appeared of old unto me, [saying], Yea, I have loved thee
with an everlasting love: therefore with lovingkindness have I drawn thee.
Again I will build thee, and thou shalt be built, O virgin of Israel: thou shalt again
be adorned with thy tabrets, and shalt go forth in the dances of them that make merry

 • context : start of theme : Jeremiah’s dream-vision :
  perhaps technically , line 1-2 were part of chapter 30 , still ;
  the virgin-Ishral as ‘emblem’ : representing all saved-souls as ‘Ishral’ ,
  compare how in the NT souls “are part of a body” ;
  see also the Amos chapters , where she is depicted “being within their valley”,
  this can relate to the “lead you out” and “appeared from afar” ;
 • zin context : de maagd-Ishral als “embleem” ; alle geredde-zielen als ‘Ishral’ representerend ,
  vergelijk hoe in het NT zielen ook “deel van een lichaam” zijn ;
  zie ook de Amos hoofdstukken , waarin zij geplaatst is “in hun vallei”,
  dat kan slaan op “het uitleiden” en “veraf”,

line ,
“IEUE – appeared – from afar – to me                    [=’probably intended as ‘in Heaven’] / :
and=with – a forever – love – I love you / ,
on so [‘therefore’] / (with kindness) – I (will) lead you out             [=’out of their valley’] / ,
I shall – again – rebuild you – and you (will be) rebuilt / ,   +
(you) virgin of – Ishral            [=’as emblem , representing all the saved-souls as Ishral’] / ;
you shall – again – be adorned with – your tambourine / ,   +
and go forth – in dancing – (being) the one celebrating / ;
Van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen : met eeuwige liefde heb ik u liefgehad,
daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid . Ik zal u weer bouwen en u zult
gebouwd worden , maagd Israël . Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen ,
opnieuw zult u uittrekken in een reidans van vrolijke mensen .

“IEUE verschijnt van veraf aan mij                       [=’waarschijnlijk als ‘in de Hemel’] :
met een eeuwige liefde heb ik u lief ,
daarom zal ik u met vriendelijkheid uitleiden                                   [=’uit hun vallei’] ,
Ik zal u weer bouwen en u zult herbouwd worden ,  +
(u) maagd Ishral                    [=’als embleem , van alle geredde-zielen nu als Ishral’] ;
u zult weer getooid worden met uw tamboerijn ,   +
en dansend voortgaan als degene die feest viert ;

 

 
5-6
dat zal gebeuren wanneer de 144,000 opstaan :
further you-shall-plant vineyards in·mountains-of Samaria they-plant ones-planting
and·they-are-fluting that there-is day they-call ones-preserving in·mountain-of
Ephraim rise-you ! and·we-shall-go-up tziun to ieue Elohim-of·us
Thou shalt yet plant vines upon the mountains of Samaria: the planters shall plant,
and shall eat [them] as common things. For there shall be a day, [that] the watchmen
upon the mount Ephraim shall cry, Arise ye, and let us go up to Zion unto the LORD our God.

 • ‘common things’ , H2490 chalal ‘to begin [is negative, hence] to defile, profane’ ;
  must be H2428 chayil ‘wealth, riches, etc’ ;
 • context : the virgin returns when the 144,000 stand up :
  here is used the term ‘keepers’ , we had that before ; it is nót sectarian-intended ,
  since just ago the term ‘sinners’ was used – but showing Gód keeps his covenant ;
  (mountain) Ephraim : Ephraim represents “this body we have” , but in closer sense
  “this body imprisoning our soul” ; compare how in other chapters is said
  how “Ephraim is the silly one (and won’t be part of the 12 son-tribes in Revelation)”,
  referring to him representing this body ; and see next lines ;
  Samaria and richness : Samaria carries Damascus (see diagram) ,
  note how Samaria is mentioned to juxtapose with this earth (in diagram) ;
  we exchanged the negative ‘profane’ (in KJV as ‘common’) into the correct ‘wealth’ ;
 • zin context : de ‘volgers’ (van het verbond) : we hadden deze term al een keer eerder ;
  de term is altijd gerelateerd aan ‘het verbond’;
  hier niet “een secte” beschrijvend , want zojuist waren deze nog ‘de zondaars’ –
  maar in plaats daarvan aangevend dat Gód zijn verbond niet is vergeten ;
  (berg) Efraim : Efraim vertegenwoordigt “ons huidige lichaam” , of precieser ,
  “onze ziel opgesloten in dit lichaam”; daarom wordt in een ander hoofdstuk gezegd hoe
  “Efraim de domme zoon  is (geen deel heeft in de 12 zoon-stammen uit Openbaring)”,
  juist omdat hij dit lichaam vertegenwoordigt ; zie volgende zinnen ;
  Samaria en rijkdom : Samaria draagt Damascus (zie diagram) ,
  zij is expres genoemd om zo de juxtapositie te scheppen wbt. deze aarde (diagram) ;
  we hebben het negatieve en onbruikbare (-chll) veranderd in het correcte ‘rijkdom’ ;

line ,
“again / you shall plant / vineyards / in=on the mountain of – Samaria [‘carrying wilderness’] / ,
the ones planting – (will) plant – (and=as) the richness / :
[and that will happen when :]
that=when – there is  – the day – (that) the keepers  [=‘of the covenant’ ; we’]   +
call – in=from the mountain  – Ephraim                   [=’this earth , keeping our soul in this body’]  :
rise-up you ! / and=for we shall ascend – (to) tsiun [‘eden-residence’] / , to – IEUE – our deity / ;
Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria :
De planters zullen planten en de vruchten genieten .
Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm :
sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de Heer, onze God !

“opnieuw zult u wijngaarden planten op de berg Samaria           [=’de wildernis dragend’] ,
degenen die planten zullen de rijkdom planten :

[dat zal gebeuren wanneer :]
wanneer de dag er is dat de volgers        [=’van het verbond ; wij’]  +
roepen vanaf de berg Efraïm                     [=’deze aarde, onze ziel in dit lichaam houdend’]  :
sta op ! , want wij zullen opgaan naar tsiun  [‘eden-residentie’] , naar IEUE onze godheid ;

 
7-8
that thus he-says ieue jubilate-you ! for·Jacob rejoicing and·make-a-noise-you !
in·head-of the·nations announce-you ! praise-you ! and·say-you ! save-you !
ieue people-of·you remnant-of ishral behold·me ! bringing them from·land-of north
and·I-convene·them from·recesses-of earth in·them blind-one and·lame-one
pregnant-one and·one-giving-birth together assembly great they-shall-return hither
For thus saith the LORD; Sing with gladness for Jacob, and shout among the chief
of the nations: publish ye, praise ye, and say, O LORD, save thy people, the remnant of Israel.
Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the coasts of the earth,
[and] with them the blind and the lame, the woman with child
and her that travaileth with child together: a great company shall return thither.
‘sing’ , H7442 ranan ‘sing or shout of joy [by having overcome (or by) something]’;
‘shout’ , H6670 tsahal ‘to neigh [as stallion ; 2 x negative in Jer.], cry aloud’ ;
‘praise’ , H1984 halal ‘proper: to be clear [of sound] ; to praise, to boast, to shine, etc’ ;

 • context : triumph fór Jacob : still the keepers are addressed , the colour ‘to sing’ is Off ;
  instead , it must be intended as an exhortation ;
  2) the (neighing) is possible when considered ‘an attacking mode’ , but unsure ;
  remnant as our Originals : we base this upon the context of both chapters , so far ,
  as well as the continuation in néxt lines —
  the ‘blind and lame ones’ we can understand as “because of the fiery furnaces” ,
  but ‘the pregnant ones’ is tricky : related to the group of females ? (see Amos + log) ;
  say you ! ; again the exhortation to go declare ;
 • zin context : triomfeer vóor Jacob : nog steeds worden ‘de volgers’ geadresseerd ,
  maar de kleur ‘zing vrolijk over’ is ongepast – meer als ‘oproep’ hier ;
  2) het (briesen) is mogelijk indien er ‘een aanval-modus’ wordt bedoeld , maar onzeker ;
  overblijfsel – als onze Originelen : gebaseerd op de context van beide hoofdstukken
  tot zover , maar ook op het vervolg als de vólgende zinnen ;
  de “blinden en lammen” kunnen we begrijpen ivm. de vurige ovens ,
  maar “de zwangeren” is moeilijker – gerelateerd aan de groep vrouwen ? (zie Amos+log) ;
  zegt u ! ; alweer de oproep ‘om te verklaren’ ;

line ,
“that=because / thus / says – IEUE / :
triumph you ! [=’keepers’, we] / for=só Jacob – (will) rejoice  [=’all to-be-saved-souls on earth’] / ,
and (neigh you?) / in=as the head of – the nations                    [=’be they human or spirits’] / ,
report you ! – (as) you being perfectly clear ! / ,
and say you / : IEUE / , save you ! / your people / (being) the remnant of – Ishral    [=’Originals’] / ;
behold me ! / bringing – them – (back) fróm the land of – the north / ,
and=for I gather them / from the recesses of – the land / ,
in=as them / the blind ones / and lame ones / ,  +
the pregnant ones / and ones giving birth / , together / ,
(being) the great – company – (who) shall return – (to) here      [=’to new-eden’] / ;
Want zo zegt de Heer : zing vrolijk over Jakob , met blijdschap !
Juich om het hoofd van de heidenvolken ! laat het hore, prijs Hem en zeg :
verlos uw volk , Heer , het overblijfsel van Israël .
Zie, ik doe hen komen uit het land van het noorden ,
ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde ;
onder hen zijn blinden en verlamden , zwangeren en barenden met elkaar :
met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen .
v
“want zo zegt IEUE :  triomfeert u !   [=’de volgers ; wij’] ,
zodát Jacob blijdschap zal hebben                    [=’als alle geredde-zielen van deze aarde’] ,
en (briest) u ! als het hoofd van de volken      [=’zij het mensen of geesten’] ,
rapport-eert u ! (als) u die volkomen duidelijk bent ! / ,
en zegt u ! : IEUE , verlos het overblijfsel van Ishral                               [=’onze Originelen’] ;
zie mij ! hen (terug-) brengen uit het land in het noorden ,
als hen de blinden en verlamden , de zwangeren en barenden , samen ,
als de grote menigte die hierheen zal terugkeren                                [=’naar nieuw-eden’] ;

 
9-10
de Originelen komen vrij omdat het eerstgeboorte-recht is hersteld :
in·lamentation they-shall-come and·in·supplications I-shall-fetch·them
and·I-shall-cause-to-go·them to watercourses-of waters in·way straight not they-shall-stumble
in·her that I-ambc to·ishral for·father and·Ephraim bkr·i firstborn-of·me he hear-you !
word-of ieue nations and·tell-you ! in·the·coastlands from·afar and·say-you ! one-winnowing-of
ishral he-shall-convene·him and·he-guards·him as·one-being-shepherd drove-of·him
They shall come with weeping, and with supplications will I lead them:
I will cause them to walk by the rivers of waters in a straight way, wherein they shall not stumble:
for I am a father to Israel, and Ephraim [is] my firstborn. Hear the word of the LORD,
O ye nations, and declare [it] in the isles afar off, and say,
He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd [doth] his flock.

 • context : theme : the Originals are freed because the firstborn-right is restored :
  the firstborn-right is here represented by Ephraim , who factually represents ús :
  namely like how our soul is imprisoned in our present body —
  when the soul will escápe it [as the 144,000] , they will be the first group to receive
  their own Originals (as eden bodies) ; later on in this chapter ‘Efraim’ will be explained ;
  not ‘firstborn’ : Ephraim was the second son of Joseph , but Jacob switched his hands
  by blessing Ephraim and (older) Manasse – bestowing the firstbornright upon Ephraim ;
  walking in the watercourse : the watercourse ‘is’ the way ;
  hear you nations : it were them who imprisoned the Originals in the first place ;
 • zin context : de Originelen en eerstgeboorte-recht : de laatste hier vertegenwoordigd
  door Efraim : als jongste van Jozef’s beide zonen verkreeg hij door Jacob dit recht ,
  toen Jacob zijn handen kruiste bij het zegenen van hem en zijn (oudere) broer Manasse ;
  Efraim als ‘wij’ : Efraim , als concept , staat voor “onze ziel gevangen in dit lichaam”;
  wanneer de ziel zal ontsnappen [per 144,000] , verkrijgt deze eerste groep
  hun Origineel (als de eden-lichamen) ; het hoofdstuk komt nog terug op Efraim ;

line ,
“they  [‘Originals’] shall come – in=with weeping – and=but – I shall lead them – in=with favours / ,
and I shall cause them to walk / to=in (the middle of) / the watercourse of – [eden-] waters / ,  +
(being) in=as– the straight – way / , [and] they shall – not – stumble – in her / ;
that=because – I am – (for=as) the [generational–] father – to Ishral         [=’as Originals’] / ,
and Ephraim  [=’the soul imprisoned in this body’] – (is) he – my firstborn [‘as birth-right] / ;
[said to them spirits :]
hear you ! – (you) nations  [=’of spirits’] / the word [in right direction] of – IEUE / :
and tell you !  [‘serpent-way’] / in the regions / (being) (from=as) far away / ,
and say you ! / : the one scattering – Ishral  [=’Originals’] – (now) gathers them / ,
and he keeps them – as=like a shepherd – his flock (odr) / ;
Onder geween zullen zij komen , onder smeekbeden zal ik hen leiden .
Ik zal hen doen gaan naar waterbeken, op een rechte weg , waarop zij niet zullen struikelen ,
want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm – mijn eerstgeborene is hij .
Hoor het woord van de Heer, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg ,
en zeg : hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden ,
zoals een herder zijn kudde hoedt . 

“huilend zullen zij komen , maar ik zal hen leiden met gunsten ,
en ik zal hen doen wandelen in (het midden van) de beek van [eden-] wateren ,  +
als de rechte weg , (en) zij niet zullen struikelen in haar ;
want ik ben Ishral  [=’Originelen’]  tot een [generationele-] vader,
en Efraïm is hij mijn eerstgeborene          [=’als eerst-geboorte-recht’] ;

[gezegd tegen de geesten :]
hoor het woord [in goede richting] van IEUE , volken [=’van geesten’] ,
en vertel  [‘serpent-manier’] in de regio’s die ver weg zijn ,
en zeg : hij die Ishral verstrooid heeft , verzamelt hen (nu) ,
en hij hoedt hen zoals een herder zijn kudde ;

 
11-12
nu alle Originelen veilig zijn , wordt Jacob verlost :
that he-ransoms ieue Jacob and·he-redeems·him from·hand-of unyielding-one from·him
and·they-come and·they-are-jubilant in·height-of tziun and·they-beam to goodness-of
ieue on grain and·on grape-juice and·on clarified-oil and·on sons-of flock and·herd
and·she-becomes soul-of·them as·garden soaked and·not they-shall-add to·to-pine-of further
For the LORD hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of [him that was]
stronger than he. Therefore they shall come and sing in the height of Zion,
and shall flow together to the goodness of the LORD, for wheat, and for wine,
and for oil, and for the young of the flock and of the herd:
and their soul shall be as a watered garden; and they shall not sorrow any more at all.

 • context : now that all Originals are safe , Jacob is redeemed :
  the root (stronger) has no identifiable colour ;
  new-height : as (m-rum) , higher up as ‘Raamah’ , their height (-rum) ;
  sons and flock : the used terms do NOT suggest “that these are but foods” ;
  instead , the line should read that they “stream to the 144”, as recognizing them ;
  (tzn) is often used for ‘the Originals’, where (-bqr) links to the eden-morning ;
 • zin context : nieuwe-hoogte : als (m-rum) , hogerop als hun ‘Raamah’ , wortel (-rum) ;
  de kleur van de term ‘sterker’ is nog onduidelijk ;
  zonen en kudde : de gebruikte wortels laten zien dat dit GEEN “ander eten” is ;
  de zin als “zij stromen naar de 144 toe”, hen herkennend ; (tzn) wordt meestal
  gebruikt voor ‘de Originelen’ , en (-bqr) linkt naar de eden-morgen
  (Nederlands heeft geen ander woord voor ‘kudde’) ;

line ,                
“that=then – IEUE – ransoms – Jacob                              [=’all to-be-saved-souls from earth’] / ,
and=for he redeems him – from=out of the hand of – the one being stronger – from=as he / ;
and they arrive – jubilating – in=onto the [new-] height of – tsiun            [=’eden-residence’] / ,
and=as they stream / to / the [eden-] goodness of – IEUE / :
on=towards / the grain / and on=towards / the new wine / and on=towards / the clarified oil / ,
A)     and on=towards / the sons of – the flock (tzn) / and=as the herd (bqr) / ;
B)     and on=towards – the sons of – the flock (tzn) – and=for (to be) the eden-dawn (bqr) / ;
and – their  [=’Jacobs’] adamite-souls – become – as=like – a drenched – gardens / ,
and – they shall – not – again – pine – anymore / ;
Want de Heer heeft Jakob vrijgekocht , en hem verlost uit de hand van hem
die sterker was dan hij . Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion ,
zij zullen toestromen naar het goede van de Heer :
naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen .
Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof , zij zullen voortaan niet meer treurig zijn .

“daarna koopt IEUE Jacob vrij                    [=’alle zielen die gered worden van deze aarde’] ,
want hij verlost hen uit de hand van hem die sterker is dan hij ;
en zij komen juichend aan op de [nieuwe-] hoogte van tsiun                [=’eden-residentie’] ,
terwijl zij toestromen naar het [eden-] goede van IEUE :
naar het koren , en naar de nieuwe wijn en naar de olie ,
A)    en naar de zonen van de kudde (tzn) die de schare is (bqr) ;
B)    en naar de zonen van de kudde (tzn) om de eden-morgen (bqr) te worden ;
en hun  [=’Jacobs’] adam-zielen worden als doordrenkte tuinen ,
en zij zullen nooit meer wegkwijnen ;

 
13-14
then she-shall-rejoice virgin in·fluting and·choice-young-men and·old-ones together
and·I-turn mourning-of·them to·elation and·I-comfort·them and·I-make-rejoice·them
from·affliction-of·them and·I-satiate soul-of the·priests sleekness and·people-of·me with
goodness-of·me they-shall-be-satisfied averment-of ieue
Then shall the virgin rejoice in the dance, both young men and old together:
for I will turn their mourning into joy, and will comfort them, and make them rejoice
from their sorrow. And I will satiate the soul of the priests with fatness,
and my people shall be satisfied with my goodness, saith the LORD.
line ,
“then – the virgins – shall rejoice – in=as the dancing / ,  +
and the choice young men – and old ones / (by being) together / ;
and=for I (will) change – their morning – to=into rejoicing / ,  +
and I comfort them – and I make them to rejoice – from their sorrow / ;
and I (will) satiate – the adamite-soul of – the priests – (with) abundance / ,
and my people – shall be satiated – with – my [eden-] goodness / , (is) the declaration of – IEUE / ;
Dan zullen de jonge vrouwen zich verblijden in een reidans ,
ook de jongemannen en de ouderen met elkaar . Ik zal hun rouw veranderen in vreugde ,
ik zal hen troosten , ik zal hen blij maken na hun verdriet .
Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed ,
mijn volk zal met het goede van mij verzadigd worden , spreekt de Heer .

“dan zullen de maagden zich verblijden als in dans ,
en de jongemannen en ouderen door samen te zijn ;
want ik zal hun rouw veranderen in vreugde ,
en ik troost hen , en zal hen blij maken na hun verdriet ;
en ik zal de adm-ziel van de priesters verzadigen met overvloed ,
en mijn volk zal met het [eden-] goede van mij verzadigd worden , is de verklaring van IEUE ;

 
B)

 
15-16-17
thema wisseling in het droom-visioen :
thus he-says ieue voice in·Ramah he-is-heard plaint lamentation-of bitternesses Rachel
weeping over sons-of·her she-refuses to·to-be-comforted-of over sons-of·her that
there-is-no·him thus he-says ieue withhold-you ! voice-of·you from·lamentation
and·eyes-of·you from·tear that there-is hire for·contrivance-of·you averment-of ieue
and·they-return from·land-of one-being-enemy and·there-is expectation for·hereafter-of·you
averment-of ieue and·they-return sons to·boundary-of·them
Thus saith the LORD; A voice was heard in Ramah, lamentation, [and] bitter weeping;
Rahel weeping for her children refused to be comforted for her children,
because they [were] not. Thus saith the LORD; Refrain thy voice from weeping,
and thine eyes from tears: for thy work shall be rewarded, saith the LORD;
and they shall come again from the land of the enemy. And there is hope in thine end,
saith the LORD, that thy children shall come again to their own border.
‘rachel’, as -rahel ‘ewe’ , female deer ; no other usable root ;

 • context : theme change within the dream-vision :
  the vision now restarts at another angle ;
  the location is now Raamah , as we saw in Amos
  was “the city of the virgin Ishral , now in their north”
  and “birthing less adamite-souls as son-candidates” ;             skipping book of Gates VI ,
  Rachel : we’re not sure why she is projected here –                  the deer-heads on high
  a possibility is that she was the mother of Joseph ,
  who represents “the house Ishral” (see Amos)
  which has to be the first one starting to return ;
  while Ephraim was Joseph’s son ;
  note : we don’t want to expand , but see Introduction
  how Rg-Veda writes “how much Eve (Yami) wants her sons back” ;
 • I)  Rachel and the Matthew 2 connection :
  Matthew 2 writes how Herod murdered all the boy-babies ,
  saying “then was fulfilled Jer.31 , Rachel weeping about her [children]” (not ‘sons’ , sic) ;
  proving that this section in Matthew 2 was either corrupted ,
  or the entire line was added as corruption :
  though certainly as a foreshadowing , it was NOT “the fulfillment”, that’s impossible ;

line ,
“thus / says / IEUE / :
a voice – (is) heared – in Raamah              [=’their new-throne Isis , at their height -rum’] / ,
(being) the weeping – (as) a bitter – lamentation / :
Rachel – weeping – over – her sons       [=’the 144,000’] / ,
she refuses / to=for to be comforted – over – her sons / , that=for – there-áre-no (sons) / ;
thus / says / IEUE / :
withold you !  [=’Rachel’] / your voice / from lamenting / , and your eyes – from tears / ,
that=because / there is – payment – for your work / , (is) the declaration of – IEUE / ,
and=for they return – from the land of – the adversary         [=’sons return from this earth’] / ;
and=so there is – expectation – for=as after this for you / , (is) the declaration of – IEUE / ,
and=for – the sons [‘144’] – return – to their territory            [=’as new eden’] / ;     +
Zo zegt de Heer : er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween :
Rachel weent over haar kinderen . Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen ,
want zij zijn er niet meer . Zo zegt de Heer : bedwing uw stem van geween ,
en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de Heer .
Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen, en er is hoop voor uw nakomelingen ,
spreekt de Heer , uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied .

“zo zegt IEUE :
er wordt een stem gehoord in Raamah         [=’hun nieuwe-troon Isis , op hun hoogte -rum’] ,
als het huilen dat een bittere rouwklacht is :
Rachel huilt over haar zonen                            [=’de 144,000’] ,
zij weigert zich te laten troosten over haar zonen , want er-zíjn-geen (zonen) ;
zo zegt IEUE : bedwing uw stem van rouwklagen , en uw ogen van tranen ,
want er is loon voor uw werk , is de verklaring van IEUE ,
omdat zij terugkeren uit het land van de vijand              [=’de zonen komen van deze aarde’] ;
en er is hoop voor u na dit , is de verklaring van IEUE ,
want de zonen  [=’144’] keren terug naar hun gebied    [=’als nieuw-eden’] ;      +

 
18-19-20
dan een ándere rouwende stem – gehoord op deze aarde :
to-hear I-hear Ephraim condoling-himself you-disciplined·me and·I-am-being-disciplined
as·calf not he-is-taught restore-you·me ! and·I-shall-return that you ieue Elohim-of·me
that after to-turn-away-of·me I-regretted and·after to-be-informed-of·me I-slapped
on thigh I-am-ashamed and·moreover I-am-confounded that I-bear reproach-of
youths-of·me ?·son precious to·me Ephraim or child-of delectations that from·as-often-as
to-speak-of·me in·him to-remember I-am-remembering·him still on·so they-clamor
bowels-of·me for·him to-have-compassion I-am-having-compassion·him averment-of ieue
I have surely heard Ephraim bemoaning himself [thus]; Thou hast chastised me,
and I was chastised, as a bullock unaccustomed [to the yoke]: turn thou me, and I shall be turned;
for thou [art] the LORD my God. Surely after that I was turned, I repented; and after that
I was instructed, I smote upon [my] thigh: I was ashamed, yea, even confounded,
because I did bear the reproach of my youth. [Is] Ephraim my dear son? [is he] a pleasant child?
for since I spake against him, I do earnestly remember him still:
therefore my bowels are troubled for him; I will surely have mercy upon him, saith the LORD.
‘dear’ , H3357 yaqqir ‘dear’ 1x ; yaqar ‘precious’, several ;
‘pleasant’ , H8191 shaashuim ‘delight’, [1x Is.] ; unclear root combined with -im suffix ;
‘since’ , H1767 day ‘sufficiency, enough, as often as’ ,

 • context : then anóther mourning voice – heared upon this earth :
  now from Ephraim , as the grandchild of Rachel – factually all of us as the 144 ;
  why go connect everything to the 144 ? : yes ofcourse there have been many
  who have said the same things like in this line , the past 2000 years ;
  yet the entire context of this chapter are the themes of thése days ;
  speaking of me : or , “to speak (about) me by him” ;
  note : one of the most beautiful lines in the prophets ;
 • zin context : Ephraim , als de kleinzoon van Rachel ; feitelijk ons allen als de 144 ;
  waarom moet alles slaan op de 144 ? : in de afgelopen 2000 jaar zijn er
  natuurlijk velen die dezelfde dingen gezegd hebben als in dit vers ,
  maar alle thema’s hebben de context van déze dagen ;
  over mij spreekt : of “sprekend (over) mij door hem” ;

line , 
“I surely heared – Ephraim  [=’the soul imprisoned in this body’]  – condoling himself / :
you disciplined me [‘as 144’] / and I got disciplined / as the calf / (who was) never – táught (things) / ;
make you me to return ! [‘to eden’] / and I shall return / that=because / you – IEUE – (are) my deity / ;
that=because / after / I turned (away) / I regretted (it) / ,
and after / (being) informed [‘of the situation’] / , I slapped – on – my thigh / (being) ashamed / ;
and also / I am confused   +
that=because / I (have to) bear / the reproach of / my youth    [=’bombarded with bad memories’] / ;
[God speaks now :]
(is) Ephraim  [=‘the soul imprisoned in this body’] – [+not] – a precious – son – to me / ,  +
or=as / a delightful – child ?/ ;
that=because / from=as often  – in=when he – speaks of me [in right direction] / ,  +
I surely remember him / continuously / ,
on so [=therefore] / my inside – surely (has) compassion – for him / , (is) the declaration of – IEUE / ;
Ik heb zeker gehoord dat Efraïm zich beklaagt :
u hebt mij gestraft, ik ben gestraft als een ongetemd kalf .
Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want u bent de Heer mijn God .
Want nadat ik bekeerd was, heb ik berouw gekregen .
Nadat ik met mijzelf bekend ben gemaakt, heb ik mij op de heup geslagen .
Ik ben beschaamd, ja, ook te schande geworden, omdat ik de smaad van mijn jeugd meedraag.
Is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon, is hij voor mij niet een lievelingskind ?
Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem .
Daarom is mijn binnenste bewogen over hem ,
ik zal mij zeker over hem ontfermen , spreekt de Heer .

“ik heb zeker gehoord dat Efraïm  [=’de ziel opgesloten in dit lichaam’] zichzelf beklaagt :
u hebt mij [‘als 144’] gestraft , en ik ben gestraft als een kalf dat nooit dingen geléerd is ;
maak dat ik terugkeer [‘naar eden’] , en ik zal terugkeren want u bent IEUE mijn godheid ;
want nadat ik mij afgekeerd had kreeg ik er spijt over ,
en nadat ik geinformeerd was [‘over de situatie’] , sloeg ik mij op de heup van schaamte ;
en ik ben ook verward ,  +
omdat ik de schande van mijn jeugd moet dragen [=’bombardement van slechte herinneringen’] ;

[God spreekt nu :]
is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon , als een aangenaam kind ? ;
want zo dikwijls als hij over mij spreekt [in goede richting] , herinner ik hem voortdurend ,
daarom heeft mijn binnenste ontferming over hem , is de verklaring van IEUE ;

 
21-22
Efraïm’s terugkeer veroorzaakt dat de maagd Ishral terugkeert (uit de ÁNT-vallei) :
set-up-you ! for·you cairns place-you ! for·you fingerposts set-you ! heart-of·you
to·the·highway way you-went return-you ! virgin-of ishral return-you ! to cities-of·you
these until when ? you-shall-make-yourself-elusive the·daughter the·backsliding that
he-created ieue new-thing in·the·earth female she-shall-surround master
Set thee up waymarks, make thee high heaps: set thine heart toward the highway,
[even] the way [which] thou wentest: turn again, O virgin of Israel, turn again to these thy cities.
How long wilt thou go about, O thou backsliding daughter?
for the LORD hath created a new thing in the earth, A woman shall compass a man.
‘waymarks’ , H6725 tsiyyun ‘mark, marker’, unclear ;
‘high heaps’ , H8564 thamrur ‘guidepost’ 1x ; – thamar ‘palm tree’ ,
‘go about’ , H2559 chamaq ‘withdraw, turn away’ 1x ; no other root ;
‘new thing’ H2319 chadash ‘new’, moon cluster ;

 • context : Ephraim’s return causes the return of the virgin Ishral (from the ÁNT-valley) :
  we saw in Amos how the virgin was in the ÁNT-valley below Thebes (diagram) ,
  now she , as personified emblem , is asked to return the way she went to there –
  that this line follows upon previous suggests a causal theme ;
  feminine surrounding master : in the Amos chapter we said that the way
  of eden is “feminine being the inside , the core of masculine” :
  here is said “something néw” , as ‘feminine surrounding the master’ —
  yet only referring to a construct ; see next lines
  (hence here the rather negative term (gbr) ‘master’, not (zkr) as ‘(eden) masculine’) ;
 • zin context : causaal verband : dat deze zinnen volgen op de vorige over Efraim
  veronderstelt dat de maagd terugkeert omdát Efraim terugkeert ;
  uit het noorden : ze was tot nu toe in de ÁNT-vallei beneden Thebes (zie diagram) ,
  maar wordt opgeroepen om via diezelfde weg weer terug te keren ;
  het vrouwelijke omringt de meester : in de Amos hoofdstukken zeiden we
  dat de eden manier is als “het vrouwelijke is het binnenste van het mannelijke” –
  hier wordt die situatie omgedraaid : maar alleen refererend aan ‘een construct’
  (vandaar de wat negatieve term ‘meester’ (gbr) hier , niet (zkr) ‘(eden) mannelijk’) ;

line ,
“station you ! / for yourself / markers / , appoint you / for yourself / (tree posts) / ,
direct you ! / your heart / to the highway / (being) the way / you went  [=’to the north’] / ;
return you ! / (you) virgin of – Ishral                                               [=’from the valley north’] / ,
return you ! / to / these – cities of you / ,
untill – when – (shall you withdraw yourself) / , (you) backsliding – daughter ? / ;
that=because / IEUE – created / a new thing / in= the land  [‘new eden’] / :
feminine – shall surround – the master [=’as the eden-atmosphere’, represented by Judah] / ;
Richt u merktekens op, zet u wegwijzers neer . Richt uw hart op de gebaande weg ,
De weg die u bent gegaan . Keer terug, maagd Israël, keer terug naar deze steden van u.
Hoelang blijft u draaien , afvallige dochter ? Voorzeker, de Heer heeft iets nieuws
geschapen op de aarde : een vrouw zal een man omvatten .

“zet voor uzelf merktekens op , stel voor uzelf (wegwijzers) aan ,
richt uw hart naar de hoofdweg , als de weg die u bent gegaan     [=’naar het noorden’] ;
keer terug ! , (u) maagd Ishral                                              [=’van de vallei in het noorden’] ,
keer terug naar deze steden van u ,
hoelang zult u zich nog terugtrekken , afvallige dochter ? ;
want IEUE heeft iets nieuws geschapen in het land  [‘nieuw eden’]  :
het vrouwelijke zal de meester omringen                     [‘meester als de eden-atmosfeer’] ;

 
23-24-25-26
de eden-atmosfeer beschermd (omringd) door tsiun :
thus he-says ieue-of hosts Elohim-of ishral further they-shall-say the·word
the·this in·land-of Judah and·in·cities-of·him in·to-reverse-of·me captivity-of·them
he-shall-bless·you ieue homestead-of righteousness mountain-of the·holiness
and·they-dwell in·her Judah and·all-of cities-of·him together farmers and·they-journey
in·the·drove that I-satiate soul faint and·every-of soul she-pines I-fill on this I-awoke
and·I-am-seeing and·sleep-of·me she-was-congenial to·me :
Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; As yet they shall use this speech
in the land of Judah and in the cities thereof, when I shall bring again their captivity;
The LORD bless thee, O habitation of justice, [and] mountain of holiness. And there shall dwell
in Judah itself, and in all the cities thereof together, husbandmen,
and they [that] go forth with flocks. For I have satiated the weary soul, and I have replenished
every sorrowful soul. Upon this I awaked, and beheld; and my sleep was sweet unto me.
‘husbandmen’, H406 ikkar ‘plowman , Akk. ‘official’ ;
‘go forth’ , H5265 nasa ‘start journeying’, ; is nasa ‘lift up, set, give’ cluster 5375 ? ;

 • context : the eden-atmosphere protected (surrounded) by tsiun :
  a bit tricky theme but this is what we get , so far –
  the “feminine attribute” is ‘the land’ (represented by the house Ishral) ,
  while the masculine attribute is ‘her atmosphere’ , represented by the house Judah
  (the atmosphere as defense but also the arranging of the land , hence ‘cities’ here) ;
  surrounded : at eden’s fall , the spirits broke through her defense – the atmosphere ,
  here is not said that “the land will surround” but tsiun will as ‘eden-residence’ ;
  corrupted line : no way it could write ‘plowman’, not even in combination with ‘herd’,
  that suggestion can only have been done by Esau (to keep all context in 500 BC) ;
  yet we fail to restore here because we’re not sure about the intention ;

line ,       
“thus / IEUE – of hosts – the deity of – Ishral – says / :
they shall – also – say – this – word [in right direction]  +
in (=to?, over?) the land of – Judah [=’eden-atmosphere’] / and in his cities / ,  +
in=when – I (have) (turned around) – their captivity / :
IEUE – shall bless you – (you) righteous – habitation / (being) the sacred – mountain / ;
and=for – Judah  [‘eden-atmosphere’] – (shall) dwell – in her / and all – his cities – together / ,
(———) – (and?) (in?) (herd?, nobility?) – (start to journey?, to lift up?) / ;     [corrupted 1x]
that=because / I (will) satiate / the weary – adamite-souls / ,   +
and – I (will) fill – all – the fainting – adamite-souls / ;
upon – this – I  [‘Jeremiah’] woke up / and saw / (it was) and=as – a pleasant – sleep – to me / ;
Zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël :
Zij zullen in het land Juda en in zijn steden dit woord zeggen, wanneer ik een omkeer
zal brengen in hun gevangenschap : moge de Heer u zegenen ,
woonplaats van gerechtigheid , heilige berg .
Daarin zullen Juda en al zijn steden met elkaar wonen , akkerbouwers en wie met de
kudde rondtrekken . Want ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elke treurig
geworden ziel heb ik met voedsel vervuld .
Hierop ontwaakte ik en ik keek. Mijn slaap was mij aangenaam geweest .

“zo zegt IEUE van de legermachten , de godheid van Ishral :
zij zullen ook dit woord [in goede richting] zeggen  +
in (=tegen?, over?) het land Judah en in zijn steden ,  +
wanneer ik een omkeer heb gebracht in hun gevangenschap :
IEUE zal u zegenen , (u) woonplaats van gerechtigheid , die de heilige berg is ;
want Judah [‘atmosfeer’] zal in haar wonen , en al zijn steden samen ,
(——–) – (en?) (in?) (kudde?, adel?) – (uittrekken?, optillen?) ;                            [corrupt 1x]
want ik zal de vermoeide adam-zielen verzadigen , en alle uitgeputte adam-zielen vullen ;
hierop ontwaakte ik  [‘Jeremiah’] en zag dat het mij een aangename slaap was geweest ;

 
part II — deel II
 

C)

 
27-28
hoofdstuk wisseling : hoe het droom-visioen zal beginnen , in onze werkelijkheid , nu :
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-sow house-of ishral and house-of Judah
seed-of human and·seed-of beast and·he-becomes as·which I-was-alert over·them
to·to-pluck-up-of and·to·to-break-down-of and·to·to-demolish-of and·to·to-destroy-of
and·to·to-smash-of so I-shall-be-alert over·them to·to-build-of and·to·to-plant-of averment-of ieue
Behold, the days come, saith the LORD, that I will sow the house of Israel and the house of Judah
with the seed of man, and with the seed of beast. And it shall come to pass, [that] like as I have
watched over them, to pluck up, and to break down, and to throw down, and to destroy,

and to afflict; so will I watch over them, to build, and to plant, saith the LORD
‘watched over’ , H8245 shaqad ‘to watch (over)’, used in Jer. , as one expression ;

 • context : chapter change : how the dreamvision will start , in our reality , now :
  starting with the 144 : the “sowing” often means “to die and become new”,
  as expressed by the lines about demolishing and destroying –
  but note how that happens “under supervision”;
  offspring of -adm and animal : term used literally as “beast”,
  sharply declared whát is the real problem of us   (and compare Jer.30) ;
  3 x “the days have come”: here as the first of three ; see also previous Jer. 30 ;
  we have taken the legal liberty to write (have come) ;
 • zin context : beginnend met de 144,000 te zaaien :
  het ‘zaaien’ wordt altijd gelinkt aan “sterven en nieuw worden” ,
  en in de hierop volgende zinnen wordt het vernietigen en slaan genoemd –
  maar duidelijk wordt gezegd dat dit slaan “onder supervisie gebeurt”;
  nakomelingen van -adm en dier : de letterlijk gebruikte term is “beest” ,
  haarscherp vertellend wát ons echte probleem is (en vergelijk Jer. 30) ;
  3 x “de dagen zijn gekomen”: hier als eerste van drie (en vgl. Jer. 30) ;
  we hebben de legale vrijheid genomen om (zijn gekomen) te schrijven ;

line ,
“behold ! / , the days – (=have) come  [FIRST time] / , (is) the declaration of – IEUE / ,
and=that I sow / the house – Ishral [=‘120,000’] / and the house – Judah  [=’24,000’] / ,  +
(being) the offspring of / the adm-human / and the offspring of / an animal       (sic!) / ;
and it happens / as when [=’during’] / I watch over – them / ,
to=for to (be) plucked up  [‘them’] / and to=for to (be) broken down    +
and to=for to (be) demolished / and to=for to (be) destroyed / and to=for to (be) smashed / ,
[+but] so=afterwards / I shall watch over – them   +
to=for to (be) build-up / and to=for to (be) planted / ,
(is) the declaration of – IEUE / ;
(Belofte van een nieuw verbond)
Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda
bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van dieren .
Dan zal het gebeuren, dat ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten,
zoals ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken ,
om omver te halen en te vernielen, en hun kwaad te doen, spreekt de Heer .

“zie , de dagen zijn gekomen  [eerste keer] , is de verklaring van IEUE ,
dat ik het huis Ishral [=’120,000’] en het huis Judah  [=’24,000’]  zaai ,
die de afstammelingen zijn van de adm-mens en de afstammelingen van een dier   (sic!) ;
en het gebeurt dat terwijl ik over hen waak ,
dat er weggerukt wordt  [=’wat de 144,000 betreft’] ,
en afgebroken wordt en omver gehaald wordt en vernield wordt en geslagen wordt ,
maar daarna zal ik over hen waken om opgebouwd en om geplant te worden ,
is de verklaring van IEUE ;

 
29-30
in·the·days the·they not they-shall-say further fathers they-ate unripe-grape and·teeth-of
sons they-are-being-blunted but rather man in·depravity-of·him he-shall-die every-of
the·human the·one-eating the·unripe-grape they-shall-be-blunted teeth-of·him
In those days they shall say no more, The fathers have eaten a sour grape,
and the children’s teeth are set on edge. But every one shall die for his own iniquity:
every man that eateth the sour grape, his teeth shall be set on edge.

 • context : we expect these lines address the theme of “the Original Sin” ,
  following upon previous lines , and preceding next lines about the new covenant ;
  considered this colour we opt for B) ;

line ,
A) in – these – days – they  [=’144’?] – shall – not – say – anymore / :
  B)   in=from – these – days (onward) – it shall – not – (be) said – anymore / :
the fathers – ate – unripe grapes – and=so the teeth of the sons – became roughened / ,
but – instead / , (that) each – shall die – in=for his own depravity          [‘superficiality’] / ,
humans – eating – unripe grapes – shall (have) roughened – teeth / ;
In die dagen zullen zij niet meer zeggen : de vaders hebben onrijpe druiven gegeten ,
en de tanden van de kinderen zijn stroef geworden.
Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven.
Ieder mens die onrijpe druiven eet – zijn tanden zullen stomp worden .

A)   in deze dagen zullen zij  [=’144’?] niet meer zeggen :
  B)   vanaf deze dagen zal er niet meer gezegd worden :
de vaders hebben onrijpe druiven gegeten dus zijn de tanden van de zonen stroef geworden ,
maar in plaats daarvan ,  +
dat ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid  [‘oppervlakkigheid’] zal sterven ,
mensen die onrijpe druiven eten zullen stroeve tanden hebben ;

 
31-32
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-cut with house-of ishral and·with
house-of Judah covenant new not as·the·covenant which I-cut with fathers-of·them
in·day-of to-hold-fast-of·me in·hand-of·them to·to-bring-forth-of·them from·land-of Egypt
which they they-annulled covenant-of·me and·I I-possessed in·them averment-of ieue
Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covenant with the house of Israel,
and with the house of Judah: Not according to the covenant that I made with their fathers
in the day [that] I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt;
which my covenant they brake, although I was an husband unto them, saith the LORD:

 • context : new covenant : we interpret the both houses to be as “the represents óf Jacob”,
  which is factually true ; the moment they will receive their Originals (as the covenant) ,
  the covenant is also sealed for all saved souls ; compare posted Zech. 3 ;
 • zin context : nieuw verbond :
  we interpreteren beide huizen als “de vertegenwoordigers ván Jacob” ; het moment
  waarop zij hun Originelen ontvangen (als het nieuwe verbond) ,
  is het verbond ook bekrachtigd voor alle geredde zielen (vgl. Zach. 3 , gepost) ;

line ,
“behold ! / the days – (=have) come  [SECOND time] / , (is) the declaration of – IEUE / ,
and=that – I make – a new- covenant – with – the house – Ishral  +
and with – the house – Judah                                   [=’probably the 120,000 + 24,000’] / ;
not – as=like the covenant – which – I made – with – their fathers  +
in the days – (when) I took their hand – to=for to bring them out – from the [literal-] land of – Egypt / ,
(being) my covenant – which – they – annulled – and-when I – owned – (in=as) them / ,
(is) the declaration of – IEUE / ;  +
Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda
een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb
op de dag dat ik hun hand vastgreep om hem uit het land Egypte te leiden –
mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer .

“zie , de dagen zijn gekomen [tweede keer] , is de verklaring van IEUE ,
dat ik met het huis Ishral en met het huis Judah                                  [=’waarschijnlijk de 144’]  +
een nieuw verbond sluit –-
niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb  +
op de dag dat ik hun hand vastgreep om hem uit het land Egypte te leiden ,
als mijn verbond dat zij verbroken hebben , hoewel ik hen bezat , is de verklaring van IEUE ;  +
 

 
33-34
that this the·covenant which I-shall-cut with house-of ishral after the·days the·they
averment-of ieue I-give law-of·me in·within-of·them and·on heart-of·them I-shall-write·her
and·I-become to·them for·Elohim and·they they-shall-become to·me for·people and·not
they-shall-teach further man associate-of·him and·man brother-of·him to·to-say-of
know-you ! ieue that all-of·them they-shall-know me from·the·small-one-of·them and·unto
great-one-of·them averment-of ieue that I-shall-pardon to·depravity-of·them
and·to·sin-of·them not I-shall-remember further
But this [shall be] the covenant that I will make with the house of Israel; After those days,
saith the LORD, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts;
and will be their God, and they shall be my people. And they shall teach no more every man
his neighbour, and every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know me,
from the least of them unto the greatest of hem, saith the LORD:
for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more
line ,    
“that=because / this (is) / the covenant / which / I make / with / the house – Ishral      +
[=’all saved-souls having their Originals’] / after / those – days            [=’after Revelation’] / ,
(is) the declaration of – IEUE / :
I place – my law – in their inside – and – shall write her – on=in – their hearts / ,
and I will be – (for=as) the deity – to them / , and they – will be – (for=as) the people – to me / ;
and – a man – shall – not – teach – his associate – anymore / , and=nor – a man – his brother / ,
saying / : get to know you ! / IEUE / ,
that=because / all of them / shall know / me / ,
from their little ones / and=as unto / their great ones / , (is) the declaration of – IEUE / ;
that=because / I shall forgive / (to=as) their depravity          [=‘superficiality’] / ,
and their sin  [=’corrupt eden-life’] – I shall – not – remember – anymore / ;
Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal ,
spreekt de Heer : ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven .
Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn .
Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen
door te zeggen : ken de Heer , want zij zullen mij allen kennen , vanaf hun kleinste tot
hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven
en aan hun zonde niet meer denken .

“want dit is het verbond dat ik sluit met het huis van Ishral   +
[=’alle geredde-zielen nu hun Origineel hebbend’]  na die dagen          [=’na Openbaring’] ,
is de verklaring van IEUE :
ik plaats mijn wet in hun binnenste , en zal haar in hun hart schrijven ,
en ik zal hun tot de godheid zijn , en zij zullen mijn mensen zijn ;
en een man zal zijn naaste niet meer onderwijzen , noch een man zijn broer ,  +
zeggend : ken IEUE ,
want zij zullen mij allen kennen , van de kleinsten onder hen tot de grootsten onder hen ,
is de verklaring van IEUE ;
want ik zal hun ongerechtigheid  [=’oppervlakkigheid’]  vergeven ,
en aan hun zonde  [=’corrupt eden-leven’] zal ik niet meer denken ;

 
35-36-37
thema : deze alinea’s als introductie tot het slotgedeelte :
thus he-says ieue one-giving sun for·light by-day statutes-of moon and·stars for·light
night one-splitting-apart the·sea and·they-are-clamoring billows-of·him ieue-of hosts
name-of·him if they-are-being-removed the·statutes the·these from·to·faces-of·me
averment-of ieue moreover seed-of ishral they-shall-cease from·to-bebc-of nation
to·faces-of·me all-of the·days thus he-says ieue if they-are-being-measured heavens
from·to·up·ward and·they-are-being-investigated foundations-of earth to·below moreover
I I-shall-reject in·all-of seed-of ishral on all-of which they-do averment-of ieue
Thus saith the LORD, which giveth the sun for a light by day, [and] the ordinances of the moon
and of the stars for a light by night, which divideth the sea when the waves thereof roar;
The LORD of hosts [is] his name: If those ordinances depart from before me, saith the LORD,
[then] the seed of Israel also shall cease from being a nation before me for ever. Thus saith the LORD;
If heaven above can be measured, and the foundations of the earth searched out beneath,

I will also cast off all the seed of Israel for all that they have done, saith the LORD.

 • context : these paragraphs as introduction to the closing of this chapter :
  it’s not just “poëtic language” being used here  ;
  (new-) eden won’t agáin be invaded : the “dividing the sea” is as Gen. 1 ,
  (dividing their Dualistic dimension) so that eden will rule again in the middle ,
  these lines addressed to their spirits realm ;
 • zin context : (nieuw-) eden zal niet nógeens binnengevallen worden :
  het zijn niet allen maar “poëtische zinnen” hier (zie slot D) ;
  het “scheiden van de zee” is hetzelfde thema als in Gen. 1 , waar eden heerste
  in het midden van hun Dualistische dimensie ;
  deze alinea’s gericht aan hun geesten-dimensie ;

line ,
“thus / IEUE – says / : the one giving – the sun – for (to be) the daily – light / ,
[+and] the ordinances of – the moon – and stars – for – the night – light / ,
the one dividing  [‘as Gen.1’] – the sea  [=’matrix-dimension’] – and=so – his waves – are roaring / ,
IEUE of – hosts  [‘eden-dimension’] – (is) his name / :
if=would – these – ordinances – (be) removed – from before me / , (is) the declaration of – IEUE / ,
(then) also / the offspring of / Ishral / shall cease / from being / a nation / before me / all / days / ;
thus / IEUE – says / : if=would / the heavens – (be) measured / from=up to above / ,
and – the foundations of – the [new eden-] land – (be) searched out – to below / ,
(then) also / I / shall reject / in=as all / the offspring of – Ishral / on=over / all / which / they did / ,
(is) the declaration of – IEUE / ;
Zo zegt de Heer, die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van de maan
en de sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen ,
Heer van de legermachten is zijn naam .
Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heer,
dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn ,
Alle dagen ! Zo zegt de Heer : als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden
en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden ,
dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen ,
om alles wat zij gedaan hebben , spreekt de Heer .

“zo zegt IEUE : degene die de zon tot een dagelijks licht geeft ,
(en) de vaste orde van de maand en de sterren tot het nachtelijke licht ,
degene die de zee  [=’matrix-dimensie’] klieft [‘als Gen.1’] , zodat zijn golven bruisen ,
IEUE van de legermachten [‘eden-dimensie’]  is zijn naam :
zouden deze verordeningen verwijderd worden van voor mijn aangezicht ,
is de verklaring van IEUE ,
(dan) zal ook het nageslacht van Ishral ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn ,  +
alle dagen ;
zo zegt IEUE : zouden de hemelen boven opgemeten worden ,
en de fundamenten van het [nieuwe eden-] land beneden onderzocht worden ,
(dan) zal ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat zij gedaan hebben ,
Is de verklaring van IEUE ;

 
D)    — part III  —  deel III

 
38-39
hoofdstuk wisseling : (moeilijk) : beschrijving van gebieden en constructen :
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·she-is-built the·city to·ieue
from·tower-of Hananel gate-of the·corner and-he-goes-forth further tape-of
the·measurement in-front-of·him on hill-of Gareb and·he-turns-around Goah·ward
Behold, the days come, saith the LORD, that the city shall be built to the LORD
from the tower of Hananeel unto the gate of the corner. And the measuring line
shall yet go forth over against it upon the hill Gareb, and shall compass about to Goath.
‘hananeel’, H2606 chananel ; gracious+deity ; also ‘from Hananel to the royal winepresses’ ;

 • ‘gareb’ , H1619 gareb ; 1618 -garab ‘eczema, scab’, =scarab [=hill?] as beetle , KHEPER ?  ;
  ger,guwr ‘sojourner [stranger]’ ;
  2) Zech 14 uses ‘to, as far as’ , the land will be ‘on high’ there ;
 • ‘goath’, H1601 goah 1x ; 1600 gaah ‘to low [as cattle]’ 2x ; ge ‘proud’ 1x ; geah, geeh ‘proud’
  [used in Is.] ; gehah ‘to cure, medicine’ [a few] ; guy ‘nation’ ? ;
  2) 1660 gath ‘winepress’, ah ;
 • context : chapter change : (difficult) : description of regions and constructs :
  we still try to get a grip upon mentioned themes and names – but see line 40 ;
 • zin context : we proberen nog grip te krijgen op de genoemde regio’s en namen ,
  maar zie volgende zin 40 ;

line ,
“behold ! / the days – (=have) come  [THIRD time] / , (is) the declaration of – IEUE / ,
and=that – the [eden-] city – is built – for (=by?) IEUE / ,
from the – Hananel – tower (mgdl) of – (to?) the [dimensional-] side – gate / ;
and – the measuring – line  [‘as vector’] – goes forth – further – in front [opposite] of him / ,
to / the Gareb [scarab?] – hill / , and he (turns around?) – towards Goah [winepress?] / ;

Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat de stad herbouwd zal worden voor de Heer ,
van de Hananaëltoren tot aan de Hoekpoort ,
en dat het meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor ,
tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa .

“zie , de dagen zijn gekomen  [derde keer] , is de verklaring van IEUE ,
dat de [eden-] stad herbouwd wordt voor (=door?) IEIE ,
van de Hananaël-toren (tot?) de poort aan de [dimensionele-] zijde ;
en het meetlint [=’vector’] gaat verder door (tegenover) (hem) ,
tot aan de heuvel Gareb [kheper?] en hij (buigt af?) naar Goa [=’wijn-pers, Gath’?] ;

 
40
het ‘valse oosten’ – als het gebied tussen eden en de Hemel in :
and·all-of the·vale the·cadavers and·the·greasy-ash and·all-of the·plantations unto
watercourse-of Kidron unto corner-of gate-of the·horses east·ward holiness to·ieue
not he-shall-be-plucked-up and·not he-shall-be-demolished further for·eon
And the whole valley of the dead bodies, and of the ashes, and all the fields
unto the brook of Kidron, unto the corner of the horse gate toward the east,
[shall be] holy unto the LORD; it shall not be plucked up, nor thrown down any more for ever.

 • ‘dead bodies’, H6297 peger ‘carcass’ ; H6296 pagar ‘exhausted’ 2x [no proph.] ,
  paga ‘to meet, reach’ ; seems to be the only term ;
 • ‘ashes’ , H1880 deshen ‘ashes, fatness [abundance’, both used in this Jer. ,
 • ‘fields’ , H8309 sherem-ah ‘field’ 1x , said error for -shedemah ‘field’;
 • context : ‘the false east’ : as the region inbetween eden and Heaven (see diagram) ;
  though lines 38-39 were puzzling , here the Qdrn-valley refers to the east (-qdm) ,
  as the region which Henoch described in his journey –
  where the tree of good&evil is situated ;
  we leave this theme for now (is for other chapters about ‘constructs’)  —
  the intention must be that “since this region is inbetwéen Heaven and eden ,
  it will not be used again by their realm to drive a wedge between both” ;
 • zin context : valse oosten : zie diagram , de regio tussen de Hemel en eden in ,
  als de regio welke Henoch beschreef in zijn reis ,
  en waar (onder andere) de “boom van goed en kwaad staat” (als in Shinar)  ;
  we laten dit thema voor nu , dat komt wel terug in een ander hoofdstuk —
  maar de intentie moet zijn dat hun dimensie niet nógeens dit ooster-land
  zal gebruiken om daarmee een wig tussen de Hemel en eden te drijven ;

line ,               
“and the whole – [Armageddon-] valley – (of) the dead bodies – and the ashes / ,
and=as the whole – field – unto – the river – Qdr*un              [=’whole region of the false-east’] / ,
unto / the [dimensional-] side – gate of – the horses – towards [the real-] east        [=’Heaven’]   +
(will be) sacred (qd*sh) – to IEUE / :
it  [=’that region’] shall – not – be plucked up – and not – be thrown down – anymore – for ever / .
Heel het dal met de dode lichamen en de as en al de velden tot aan de beek Kidron ,
tot aan de hoek van de Paardenpoort naar het oosten toe, zal een heiligheid voor de Heer zijn.
Voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken .

“en heel de [Armageddon-] vallei met de dode lichamen en de as ,
als het hele veld tot aan de beek Qdr*n                               [=’de hele regio als het valse-oosten’]  ,
tot aan de [dimensionele-] zijde van de paarden-poort naar het [echte-] oosten  [=’de Hemel’]  +
zal heilig (qd*sh) zijn voor IEUE :
het [=’die regio’] zal nooit meer worden weggerukt of afgebroken .

 


 
03.08.19   —   submitted   —   first version   —   het-report