De dubbele profetie :
De kómende terugkeer uit de
Ballingschap in Babylon
Bevestigd de toekómstige
Terugkeer naar eden

Jer. 33: ‘metafysisch schaakspel’ (4)
de dubbele profetie :
de komende terugkeer uit
de ballingschap in Babylon
bevestigt de toekómstige
terugkeer naar eden
(goed leesbaar)

 

 

chapter context :
the ‘metaphysical chessgame’ (4)
the double prophecy :
the coming return from the exile in Babylon
is a foreshadowing of the fúture return to eden ;

 

hoofdstuk context
…. hoewel er een aantal hoofdstukken tussen 20 (deel 3) en dit deel zitten ,
hoort dit hoofdstuk 33 bij hetzelfde hoofdthema ;

 

… Jeremiah zit nog steeds gevangen in Jeruzalem
terwijl de belegering van de stad door de Chaldeeën al in volle gang is ,
en God zegt hem dat ná de gevangenschap in Babel heel Judah weer terug zal keren ;

 

.. de vér overstijgende aspecten in deel II laten zien dat het daar over Eden gaat ,
en dit deel legt het verband tussen eden en de terugkeer uit de ballingschap in Babel

opzet van de verzen :

 

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jeremia 33

 
1-2-3
.. Jeremiah zit nog steeds in de gevangenis in het paleis van de koning van Judah :
and·he-is-becoming word-of ieue to Jeremiah second-time and·he still·him
being-retained in·court-of the·jail to·to-say-of thus he-says ieue one-making-of·her
ieue one-forming her to·to-establish-of·her ieue name-of·him call-you ! to·me
and·I-shall-answer·you and·I-shall-tell to·you great-things and·restricted-things
not you-know·them
Moreover the word of the LORD came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up
in the court of the prison, saying, Thus saith the LORD the maker thereof, the LORD that formed it,
to establish it; the LORD [is] his name; Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great
and mighty things, which thou knowest not.
context : .. Jeremiah is still in the prison in the palace of the king of Judah :
       while the Chaldean army stárted their siege upon Jerusalem , already ;
you call : can be read also as “you have been calling” ;
line ,
“and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to – Jeremiah – a second time / ,
and=while he – (is) still – (being) detained – in the prison – court / , saying / :
thus – (he,) IEUE – says / , (being) the one making it / , forming it / [and] establishing it

 • [=’the entire theme of the double prophecy in this chapter’] / ,

IEUE / (is) his name / :
you call ! / to me / , and I answer you / ,
and I show – to you – a great – and mysterious [matter] – you – (did) not – know [about] / ;
(Verlossing uit Babel)
Het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot Jeremia ,
toen hij nog opgesloten zat op het binnenplein van de wacht :
zo zegt de Heer, die het doet, de Heer, die het vormt om het te bevestigen – Heer is zijn naam :
roep tot mij , en ik zal u antwoorden , ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken ,
die u niet weet .

“dan komt het woord [in goede richting]  van IEUE voor de tweede keer tot Jeremiah ,
terwijl hij nog opgesloten zit in het binnenplein van de gevangenis , zeggend :
zo zegt IEUE , die degene is die het maakt , het vormt en het bevestigd

 • [=’het hele thema van de dubbele profetie in dit hoofdstuk’] ,

IEUE is zijn naam :
u roept tot mij , en ik antwoord u ,
en ik toon u een grote en mysterieuze zaak waarvan u niet wist ;

 
4-5
.. Jerusalem zal ingenomen en vernietigd worden :
that thus he-says ieue Elohim-of ishral on houses-of the·city the·this and·on houses-of
kings-of Judah the·ones-broken-down to the·earthworks and·to the·sword ones-coming
to·to-fight-of ath with the·Chaldeans and·to·to-fill-of·them with corpses-of the·human
whom I-smote in·anger-of·me and·in·fury-of·me and·whom I-concealed faces-of·me
from·the·city the·this on all-of evil-of·them
For thus saith the LORD, the God of Israel, concerning the houses of this city, and concerning
the houses of the kings of Judah, which are thrown down by the mounts, and by the sword;
They come to fight with the Chaldeans, but [it is] to fill them with the dead bodies of men,
whom I have slain in mine anger and in my fury,
and for all whose wickedness I have hid my face from this city.

 • context : .. Jerusalem will be captured and destroyed :
  syntax : skipped 1 (-ath) for it is not “fight WITH Chaldeans” , as if it were kings fighting ;
  for the same reason changed the ‘kings’ for that isn’t logical ; and for the same reason
  the ‘to come’ belongs to ‘the Chaldeans’ ;

line ,
“that=because – thus – (he,) IEUE – the deity of – Ishral – says   +
on=about – the houses of – this – city         [=’Jerusalem’] ,  +
and=as about – the houses of – [the men] of – Judah / ,
[the houses] [which] (will be) torn down – to=through – the siege-ramp – and by – the sword / :
 
the Chaldeans – (having) arrived – to=for the battle     +
(will) fill them – with – dead bodies of – the humans   +
whom – I (will) cause to be smitten – in my anger / and my fury / ,
which=for – I (have) hidden – my face – from – this – city / because of – all – their evil / ;
Want zo zegt de Heer , de God van Israël , van de huizen van deze stad en van de huizen
van de koningen van Juda die zijn afgebroken voor de belegeringsdammen en voor het zwaard,
waar ze zijn gekomen om te strijden tegen de Chaldeeën : het is om ze te vullen met de
dode lichamen van mensen die Ik verslagen heb in mijn toorn en in mijn grimmigheid,
en omdat ik mijn aangezicht voor deze stad verborgen heb om al hun kwaad.

“want zo zegt IEUE , de godheid van Ishral ,
over de huizen van deze stad   
[=’Jerusalem’]
als over de huizen van de
[mannen] van Judah ,
[de huizen] die afgebroken zullen worden door de belegeringsdam en het zwaard :
 
de Chaldeeën die gearriveerd zijn voor de strijd    +
zullen ze vullen met de dode lichamen van mensen   +
die zal laten verslaan in mijn woede en mijn toorn ,
want ik heb mijn aangezicht voor deze stad verborgen heb vanwege al hun kwaad ;

 
6-7
… maar ook de belofte van herstel  (na de ballingschap) :
behold·me ! bringing-up for·her longevity and·health and·I-heal·them and·I-reveal
to·them entreaty-of peace and·truth and·I-reverse captivity-of Judah and captivity-of
Israel and·I-build·them as·in·the·first
Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them
the abundance of peace and truth. And I will cause the captivity of Judah
and the captivity of Israel to return, and will build them, as at the first.

 • context : .. but also the promise of restoration  (after the exile) :
  syntax : ‘ishral’ must ofcourse be ‘the people’ ,
  since this chapter is only about the Southern kingdom ;

line ,
“behold me ! / making to ascend – healing – and restoration – for her       [=’later ; during Nehemiah’] / ,
and I (will) restore thém        [=‘the people Judah’] / ,
and I (shall) reveal – to them – an abundance of – peace – and=as the stability / :
and=when I (will) return [=’undo’] – the exile of – Judah              [=’from Babylon’]   +
and=as the captivity of – [the people] / ,
and I (will) rebuild them – as=like in the beginning                     [=’like under David’] / ;
Zie, ik ga haar herstel en genezing bevorderen , ik zal hen genezen :
een overvloed van duurzame vrede zal ik hun bekend maken .
Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en in de gevangenschap van Israël,
en hen opbouwen als vroeger .

“zie , ik zal herstel en restauratie over haar brengen                            [=’later , tijdens Nehemia’],
en ik zal hén herstellen                                                                                      
[=’de mensen Judah’] ;
en ik zal hen een overvloed van vrede , als de stabiliteit , bekend maken :
wanneer ik de ballingschap van Judah terug doe keren                             [‘ongedaan maak’]    +
als de gevangenschap van
[de mensen] ,
en hen op zal bouwen zoals in het begin                                                      
[=’als onder David’] ;

 
8-9
.. vervolg :
and·I-cleanse·them from·all-of depravity-of·them which they-sinned to·me and·I-pardon
to·all-of depravities-of·them which they-sinned to·me and·which they-transgressed in·me
and·she-becomes for·me to·name-of elation for·praise and·for·beauty to·all-of nations-of
the·earth who they-shall-hear all-of the·good which I doing them and·they-are-in-awe
and·they-are-disturbed on all-of the·good and·on all-of the·peace which I doing to·her
And I will cleanse them from all their iniquity, whereby they have sinned against me;
and I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned, and whereby they have
transgressed against me. And it shall be to me a name of joy, a praise and an honour before
all the nations of the earth, which shall hear all the good that I do unto them: and they shall fear
and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I procure unto it.

 • context : .. continued :
  syntax : “the nations” are obviously NOT included in this restoration ,
  question is whether “earthly nations” are intended , or if this is about them spirits –
  2) removed the doublet “which they sinned to me” (see blue) ;

line ,
“and=then I (will) cleanse them – from all – their depravity         [=‘superficiality’]   +
(by) which – they sinned       [=’corrupt eden-life’] – to me / ,
for I (will) pardon – all – their depravities – and=by which – they transgressed [‘splitting off’] – to me / ;
and she (will) be – for me – to=as – the joyful – name / ,
for=as the praise – and beauty – to=against all – the nations of – the land         [=’as earth here?’] / ,  +
who – (shall) hear – all – the good – which – I – (will have) done – (to) her / ,
and they (will) be in shock – and (will) be trembling – about – all – the good   +
and about – all – the peace – which – I – (will have) performed – to=for her / ;
Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid , waarmee zij tegen mij gezondigd hebben .
Ik zal al hun ongerechtigheden vergeven, waarmee zij tegen mij gezondigd hebben ,
en waarmee zij tegen mij in opstand zijn gekomen .
Het zal voor mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot luister
bij alle heidenvolken op aarde, die al het goede zullen horen dat ik hun doe .
Zij zullen beangst zijn en sidderen vanwege het goede en vanwege al de vrede die ik het verschaf.

“ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid  [=’oppervlakkigheid’]   +
waarmee zij tegen mij gezondigd   
[=’corrupt eden-leven’] hebben ,
want ik zal al hun ongerechtigheden vergeven   +
waarmee zij tegen mij in opstand zijn gekomen  
[=’als afsplitsing’] ;
en zij zal voor mij worden tot een vreugdevolle naam ,
tot roem en tot luister
tegen alle volken op het land                                         [=’als de aarde hier?’] ,
die al het goede zullen horen dat ik aan
haar zal hebben gedaan ,
en zij zullen geschokt zijn en beven vanwege al het goeds    +
en vanwege alle vrede die ik haar zal hebben verschaft ;

 
10-11
.. het land Judah zal desolaat worden – maar daarna weer worden hersteld :
thus he-says ieue further he-shall-be-heard in·the·placeri the·this which athm you
ones-saying deserted he from·there-is-no human and·from·there-is-no beast in·cities-of
Judah and·in·streets-of Jerusalem the·ones-being-desolate from·there-is-no human
and·from·there-is-no one-dwelling and·from·there-is-no beast sound-of elation and·sound-of
rejoicing voice-of bridegroom and·voice-of bride voice-of ones-saying acclaim-you ! ieue-of
hosts that good ieue that for·eon kindness-of·him ones-bringing acclamation house-of ieue
that I-shall-reverse captivity-of the·land as·in·the·first he-says ieue
Thus saith the LORD; Again there shall be heard in this place, which ye say [shall be] desolate
without man and without beast, [even] in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem,
that are desolate, without man, and without inhabitant, and without beast, The voice of joy,
and the voice of gladness, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride, the voice of
them that shall say, Praise the LORD of hosts: for the LORD [is] good; for his mercy [endureth]
for ever: [and] of them that shall bring the sacrifice of praise into the house of the LORD.
For I will cause to return the captivity of the land, as at the first, saith the LORD.

 • context : .. the land Judah will be desolate –  but after that it will be restored :
  syntax : added “rebuild” per previous lines ; 2) the (-athm) ‘you’ can be just (-ath)
  and be skipped , because of next “ones” (as multiple ‘them’) , must have been ‘they’ ;

line ,
“thus – (he,) IEUE – says / : in – this – place        [=’Jerusalem’] / ,
(of) which – they (will) say         [‘=the people of Judah who will be in Babylon’]   +
(that) it – (is) deserted – from=for there-(are)-no – humans   +
and there-(are)-no – animals / in the cities of – Judah / ,
and in – the desolated – streets of – Jerusalem / (are)-no – humans / for there-is-no – inhabitant /,
and neither there-(are) – animals / ;  +
 
again – (will) be heared – the sound of – joy – and the voice of – gladness / ,
(being) the voice of – the groom – and the voice of – the bride / ,
[as] the ones saying / : “give thanks to / IEUE of – hosts / , that=for – IEUE – (is) good / ,
that=because – his kindness – (is) forever   +
[towards] the ones bringing – praise – [in] the house of – IEUE“/ ;
that=because / I (shall) return  [=‘undo’] / the captivity of – [Judah]             [‘being in Babylon’] / ,   +
[+and I will rebuild them] – as=like in the beginning / , says – IEUE / ;
Zo zegt de Heer : in deze plaats , waarvan u zegt : zij ligt verwoest , zodat er
geen mens en geen dier meer is – in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem ,
die zo verwoest zijn, dat er geen mens, geen inwoner en geen dier meer te vinden is ,
zal weer gehoord worden de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap ,
de stem van de bruidegom en van de bruid , de stem van hen die zeggen :
loof de Heer van de legermachten , want de Heer is goed , want zijn goedertierenheid
is voor eeuwig , en de stem van hen die in het huis van de Heer een lofoffer brengen .
Ik zal namelijk een omkeer brengen in de gevangenschap van het land ,
zodat het weer wordt als vroeger , zegt de Heer .

“zo zegt IEUE : in deze plaats      [=’Jerusalem’] ,
– waarvan
zij zullenzeggen            [=’de mensen van Judah die in Babylon zullen zijn’]   +
dat het verlaten ligt want er zijn geen mensen noch dieren in de steden van Judah   +
en in de desolate straten van Jeruzalem zijn geen mensen als inwoners , noch dieren  –

 
zal het geluid van vreugde weer gehoord worden , en de stem van blijdschap ,
als de stem van de bruidegom en van de bruid ,
degenen die zeggen : “geef dank aan IEUE van de legermachten , want IEUE is goed ,
omdat zijn vriendelijkheid voor altijd is   +
(tegenover) degenen die eer brengen in het huis van IEUE” ;
want ik zal een terugkeer brengen 
[=’ongedaan maken’] in de gevangenschap van [Judah],
[+en ik zal hen opbouwen] zoals in het begin , zegt IEUE ;

 
12-13
.. vervolg – en het is duidelijk dat dit alléen over het zuidelijke koninkrijk gaat :
thus he-says ieue-of hosts further he-shall-become in·the·placeri the·this the·deserted
from·there-is-no human and·unto beast and·in·all-of cities-of·him homestead-of
ones-being-shepherds ones-reclining flock in·cities-of the·mountain in·cities-of the·low-foothill
and·in·cities-of the·Negev and·in·land-of Benjamin and·in·round-about Jerusalem and·in·cities-of
Judah further they-shall-pass the·flock on hands-of one-counting he-says ieue
Thus saith the LORD of hosts; Again in this place, which is desolate without man and without beast,
and in all the cities thereof, shall be an habitation of shepherds causing [their] flocks to lie down.

 In the cities of the mountains, in the cities of the vale, and in the cities of the south, and in the land
of Benjamin, and in the places about Jerusalem, and in the cities of Judah, shall the flocks
pass again under the hands of him that telleth [them], saith the LORD
context : .. continued – and it’s clear that this is only about the sóuthern kingdom :
line ,
“thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
in – these – [‘soon to be’-] deserted – places / ,  +
in=as all – the cities – from=where (will)-be-no / humans – nor – animals  [anymore] / ,
(will) be – shepherds – [with] reclining – flocks – again / :
in the cities of – the mountains / , in the cities of – the slopes / , and in the cities of – the negev / ,
and=as in the land of – Benjamin / and around – Jerusalem / , and=as in the cities of – Judah ,  +
again – the flocks – (shall) pass – under – the hands of – the ones counting [them] / , says – IEUE / ;
Zo zegt de Heer van de legermachten : in deze plaats – hij ligt verwoest ,
zodat er geen mens en geen dier meer in te vinden is – en in al zijn steden zal weer
een weideplaats voor herders zijn die de kudden doen neerliggen .
In de steden van het Bergland, in de steden van het Laagland, in de steden van het Zuiderland,
in het land van Benjamin, in de omstreken van Jeruzalem en in de steden van Juda
zullen de kudden weer onder de handen van de teller doorgaan , zegt de Heer .

“zo zegt IEUE van de legermachten :
in deze
[‘binnenkort’- ]  verlaten plaatsen ,   +
als al de steden waar-geen mensen noch dieren (meer) zullen zijn ,
zullen weer herders zijn met hun kudden die neerliggen :
in de steden van de bergen , in de steden van de heuvelruggen , en in de steden van de Negev ,

als in het land van Benjamin en de omstreken van Jerusalem , als in de steden van Judah ,  +
zullen de kudden weer onder de handen van degenen die (hen) tellen doorgaan , zegt IEUE ;

 
part II   —   deel II

 
14-15-16
.. dáarom is ook “de terugkeer naar het (verwoeste) eden” veiliggesteld :
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-carry-out the·word the·good which
I-spoke to house-of ishral and·on house-of Judah in·the·days the·they and·in·the·era the·she
I-shall-make-sprout for·David sprout-of righteousness and·he-does judgment and·justice
in·the·land in·the·days the·they she-shall-be-saved Judah and·Jerusalem she-shall-tabernacle
to·trusting and·this which he-shall-call to·her ieue righteousness-of·us
Behold, the days come, saith the LORD, that I will perform that good thing which I have promised
unto the house of Israel and to the house of Judah. In those days, and at that time, will I cause

the Branch of righteousness to grow up unto David; and he shall execute judgment and righteousness
in the land. In those days shall Judah be saved, and Jerusalem shall dwell safely:

and this [is the name] wherewith she shall be called, The LORD our righteousness.

 • context : .. thát is why also “the return to (destroyed) eden” is being secured :
  syntax : the “good” isn’t an adjective of “concept [in right direction]” ;
  2) it’s possible that “IEUE names her” was intended ,

line ,

 • [=’note the parallels : the people returning to a destroyed country and capital ;
  but Nebuchadnessar (still representing the fallen archangel !) had to let them GO :
  ofcourse , in the literal situation , everyone of old-Judah would still die , physically ,
  like all of us will loose this awful physical body  —
  but in the mean time Christ was born ,
  securing that all saved souls WILL be in eden (soon) :]

“behold ! / , the days – (will be) coming / , (is) the declaration of – IEUE / ,                [=’have come !’]
and=that I (will) make to arise [‘into existence’] – the concept [in right direction] / ,   +
(being) the [eden-] good – which – I spoke [in right direction] – to=about   +
the house – Ishral – and on=about – the house – Judah                                                  [=’the 144,000’] / ;
 
in – those – days – and=as in – that time     +                                                                                    [=’now’]
I (shall) make to sprout – for David  [=’eden-rule’] – a righteous – main branch                 [=’144,000’] / ,
and he=they – (will) do – right judgment – and justice – in=fór the land                           [=’new eden’] / ;
in – those  -days / [Jacob] – (shall) be saved                                                [=’all now to-be saved souls’] / ,
and – she=they (shall) dwell – safely – [in] Jerusalem                                                       [=’in new eden’] / ,
and this – (is) what – she=they (will) name her                                                                      [=’Jerusalem’] / :
IEUE – (is) our righteousness / ;
Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik het goede woord gestand zal doen
Dat ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda .
In die dagen en in die tijd zal ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen .
Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde .
In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen .
Dit is hoe men de stad noemen zal : DE HEER ONZE GERECHTIGHEID .

 • [=’vergelijk de parallelen : de mensen keren terug naar een vernietigd land en hoofdstad ;
  maar Nebuchadnessar (nog steeds als ‘de gevallen engel’!) moest hen VRIJlaten :
  natuurlijk zou in de letterlijke situatie iedereen van oud-Judah lichamelijk sterven
  (net als ieder van ons van dit verschrikkelijke lichaam af moet komen)  —
  maar in de tussentijd werd Christus geboren ,
  veiligstellend dat alle geredde zielen in eden ZULLEN zijn (zometeen) :]

“zie , er komen dagen , is de verklaring van IEUE ,                                                         [=’zijn gekomen !’]
dat ik het concept  [in goede richting]  zal doen oprijzen ,   +
als het [eden-] goede   +
dat ik gesproken heb over het huis Ishral en over het huis Judah                               
     [=’de 144,000’] ;
 
in die dagen als in die tijd    +                                                                                               
[=’deze dagen’]
zal ik voor David  [=’eden-heerschappij’] een rechtvaardige tak doen opkomen     
     [=’de 144,000’] ,
en
zij zullen recht en gerechtigheid doen vóor het land                                                [=’als nieuw eden’] ;
in die dagen zal [Jacob] verlost worden                                          
     [=’alle zielen nu die gered worden’] ,
en zij zullen veilig in Jerusalem wonen                                                                          
     [=’in nieuw eden’] ,
en dit is hoe men haar 
[=’Jerusalem’] noemen zal : IEUE is onze gerechtigheid ;

 
17-18
… de 144,000 als de priesters , eden’s “status-quo” onderhoudend :
that thus he-says ieue not he-shall-be-cut-off to·David man one-sitting on throne-of
house-of ishral and·to·the·priests the·Levites not he-shall-be-cut-off man from·to·faces-of·me
one-offering-up ascent-offering and·fuming present-offering and·doing sacrifice all-of the·days
For thus saith the LORD; David shall never want a man to sit upon the throne of the house of Israel;
Neither shall the priests the Levites want a man before me to offer burnt offerings,
and to kindle meat offerings, and to do sacrifice continually.

 • context : … the 144,000 as the priests , maintaining eden’s “status quo” :
  in prophecy , “David” is always “the masculine protective rule of eden” ;

line ,
“that=because – thus – (he,) IEUE – says / :
no – man  [=‘nobody’] – (shall)  be cut off / , to=because of David [=’eden-rule’] – sitting – upon       +
the throne of – the house of – Ishral                                       [=’all saved-souls having their Originals’] / ;
for – no – man  [‘nobody’] – (shall) be cut off – to=because of – the Levite – priests         [‘144,000’] ,   +
[who] (will) offer up – ascent-offerings / from=in front of me / ,
offering – gifts – and=as performing – sacrifices – all – the days / ;
Want zo zegt de Heer : aan David zal het niet aan een man ontbreken
die op de troon van het huis van Israël zit , en aan de Levitische priesters zal geen man
voor mijn aangezicht ontbreken die het brandoffer brengt ,
het graanoffer in rook laat opgaan en het slachtoffer bereidt , alle dagen .

“want zo zegt IEUE :
geen man 
[=’niemand’] zal afgesneden worden , vanwege David  [=’eden-heerschappij’]   +
zittend op de troon van het huis van Ishral          
[=’alle zielen die hun Origineel hebben’] ;
want geen man  
[=’niemand’]  zal afgesneden worden  +
vanwege de Levitische priesters   
[=’144,000’]    +
die voor mijn aangezicht opstijg-offers zullen brengen ,
giften offerend als het uitvoeren van offers , alle dagen ;

 
19-20-21-22
… bevestiging dat de veilige woonplaats eden zeker tot stand zal komen :
and·he-is-becoming word-of ieue to Jeremiah to·to-say-of thus he-says ieue if
you-are-annulling covenant-of·me the·day and covenant-of·me the·night and·to·so-as-not
to-become-of by-day and·night in·time-of·them moreover covenant-of·me she-shall-be-annulled
ath with David servant-of·me from·to-become-of to·him son reigning on throne-of·him and·with
the·Levites the·priests ones-ministering-of·me which not he-shall-be-numbered host-of the·heavens
and·not he-shall-be-measured sand-of the·sea so I-shall-increase seed-of David servant-of·me
and the·Levites ones-ministering-of me
And the word of the LORD came unto Jeremiah, saying, Thus saith the LORD; If ye can break
my covenant of the day, and my covenant of the night, and that there should not be day and night
in their season; [Then] may also my covenant be broken with David my servant, that he should not
have a son to reign upon his throne; and with the Levites the priests, my ministers.

As the host of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured:
so will I multiply the seed of David my servant, and the Levites that minister unto me
context : .. confirmation that the secure habitance eden will come to pass :
== switched counted and measured
line,
“and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to – Jeremiah / , saying / :
thus – (he,) IEUE – says / :
if – my covenant / [with] the [eden-] day    +
and my covenant / [with] the [eden-] night – (could) [+ever] (be) anulled / ,
and=as to prevent – (that) the [eden-] day – and night – (would) be – in their [proper] time / ,
[then] also – my covenant – with – my servant – David  [=’eden-rule’] – (will) be anulled / :
[as the covenant] from=that (there will) become – to=for him – the ruling – sons / on – his throne / ,
and=as – the Levite – priests – ministering (to) me / ;
1 line free
[+like] how – the host [‘dimension’] of – the heaven – (can) not – (be) [measured] / ,
and – the sand – (at) the sea – (can) not – (be) [counted] / ,
so – I (shall) increase – the descendants of – David – my servant ,   +
and=by – the Levite [+priests] – ministering – (to) me

 • [=’the “descendants” are “the souls who will be born IN new eden” ,
  but they are not OF “the Levite priests” – the latter but guard the eden-situátion’]
  / ;

En het woord van de Heer kwam tot Jeremia : Zo zegt de Heer :
als u mijn verbond met de dag en mijn verbond met de nacht kunt verbreken ,
zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn ,
dan zal ook mijn verbond met mijn dienaar David verbroken kunnen worden ,
zodat hij geen zoon zal hebben die koning is op zijn troon ,
en ook het verbond met de Levieten, de priesters, mijn dienaren .
Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten kan worden ,
zo talrijk zal ik het nageslacht van mijn dienaar David maken, en de Levieten, die mij dienen.

“dan komt het woord [in goede richting] van IEUE tot Jeremiah , zeggend :
zo zegt IEUE :
indien mijn verbond met de [eden-] dag en mijn verbond met de nacht   +
[+ooit] verbroken zou kunnen worden ,
om te voorkómen dat de [eden-] dag en nacht er niet meer op hun
[propere-]
tijd zouden zijn ,
dan zal ook mijn verbond met mijn dienaar David  
[=’eden-heerschappij’]
verbroken worden :
[als het verbond] dat er voor hem de heersende zonen op zijn troon zullen zijn ,
als de Levitische priesters die mij zullen dienen ;

 
[+zoals] het leger  [=’dimensie’] van de hemel niet gemeten kan worden ,
en het zand aan de zee niet
geteld kan worden ,
zo talrijk zal ik het nageslacht van mijn dienaar David maken , e
door de Levitische [+priesters] die mij dienen

 • [=’het “nageslacht” zijn “de zielen die in nieuw-eden geboren zullen worden” ,
  zij zijn natuurlijk niet VAN de priesters  – de laatsten beschermen alleen de eden-situatie’]
  ;

 

part III   —   deel III

 
23-24
slot : gezegd tegen Jeremiah – maar ook tegen ons :
and·he-is-becoming word-of ieue to Jeremiah to·to-say-of ?·not you-discerned what ?
the·people the·this they-speak to·to-say-of two-of the·families which he-chose ieue
in·them and·he-is-rejecting·them and people-of·me they-are-spurning from·to-bebc-of
further nation to·faces-of·them
Moreover the word of the LORD came to Jeremiah, saying, Considerest thou not what this people
have spoken, saying,
The two families which the LORD hath chosen, he hath even cast them off?
thus they have despised my people, that they should be no more a nation before them.

 • context : closing : said to Jeremiah – but also to us :
  the negation we left out , not important ;

line ,
“and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to – Jeremiah / , saying / :
(have) you – noticed – what – these – people  [=’old-Judah’] – (are) speaking [in right direction]  ? / ,
saying / :
“the two – families  [=’N. and S. kingdom’] – which – IEUE – chose / (have been) rejected by him / ,
and our people – (are) despised – from being – a nation – anymore – in front of him  [=IEUE] ? / ;
Het woord van de Heer kwam tot Jeremia : hebt u niet gemerkt wat dit volk spreekt :
De twee geslachten die de Heer verkozen had, die heeft hij nu verworpen ?
Ja, zij verwerpen Mijn volk , zodat het voor hen geen volk meer is .

“dan komt het woord in goede richting]  van IEUE  tot Jeremia , zeggend :
hebt gemerkt wat deze mensen 
[=’oud-Judah’] spreken  [in goede richting]  ? ,
zeggend :
de twee families 
[=’N. en Z. koninkrijk’]  die IEUE verkozen had , heeft hij verworpen ,
en onze mensen zijn verworpen om nog een natie te zijn , voor zijn aangezicht ;

 
25-26
.. maar beide rijken (vandáag verdeeld onder de volken !) zullen de 144,000 voortbrengen :
thus he-says ieue if not covenant-of·me by-day and·night statutes-of heavens and·earth
not I-placed moreover seed-of Jacob and·David servant-of·me I-shall-reject from·to-take-of
from·seed-of·him ones-ruling to seed-of Abraham Isaac and·Jacob that I-shall-return
captivity-of·them and·I-have-compassion-on·them
Thus saith the LORD; If my covenant [be] not with day and night, [and if] I have not appointed
the ordinances of heaven and earth; Then will I cast away the seed of Jacob, and David my servant,
[so] that I will not take [any] of his seed [to be] rulers over the seed of Abraham, Isaac, and Jacob:

for I will cause their captivity to return, and have mercy on them.

 • context : .. but both kindoms (todáy scattered in all nations !) will bring forth the 144,000 :
  syntax : we have cut the third line in 2 , to can better show the intent ;

line ,

 • [=’again : all these things are UNrelated to a country in the middle-east
  which has been founded halfway the past century –
  prophets are clear enough that bóth houses are scattered in the nations : untill today :]

“thus – (he,) IEUE – says / :
if=when – my covenant – [with] the [eden-] day – and night – (will) [+ever] nót (be) / ,
(being) the ordinances of – the heaven – and the [eden-] land – [which] I (will) set in place / ,
[+only thén] also – I (would) reject – the seed of – [Judah] – and [Ishral] – (being) my servants / ,
from=for to snatch away – their descendants      [=’by ‘a snatching away’] / ,
 
(being) the ones [who] (will) govern / , out of +
the descendants of – Abraham / , Isaac / and Jacob      [=’as all to-be saved souls !’] / ,
that=when / I (shall) return [=’undo’] – their captivity       [=’any day now’] , +
and (will have) compassion upon them / .
Zo zegt de Heer : als mijn verbond met de dag en de nacht er niet is ,
als ik de vaste orde van de hemel en aarde niet geregeld heb ,
dan zal ik ook het nageslacht van Jakob en mijn dienaar David verwerpen ,
zodat ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nageslacht van Abraham ,
Isaac en Jakob zal nemen .
Want ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en mij over hen ontfermen .


 • [=’nogmaals : al deze dingen hebben niets te maken met een landje
  in het midden-oosten dat midden vorige eeuw gesticht is –
  profeten zijn duidelijk genoeg dat béide huizen zijn verstrooid : tot op vandaag :]

“zo zegt IEUE :
als mijn verbond met de [eden-] dag en de nacht er
[ooit] niét zou zijn ,
die de vaste orde van de hemel en het [eden-] land die ik zal installeren ,
(alleen dán) zal ik ook het nageslacht van
[Judah] en [Ishral] mijn dienaren verwerpen ,
om hun nakomelingen ‘op te nemen’ 
[=’door ‘een opname’] ,
 
die degenen zijn die zullen heersen , uit (van) +
de nakomelingen van Abraham , Isaac en Jakob
[=’als alle zielen die gered worden’] ,
wanner ik hun gevangenschap terug doe keren
[=’ongedaan maak’ ; ieder moment , nu’] , +
en ik mij over hen zal ontfermen .

 


 
22.10.19   —   submitted   —   first version   —   het-report