Jer. 5: de Duisternis komt (1)
de herhaling van Gen.6 :1-4
maar ons eigen ‘serpent-Ik’
is blind voor wat komt :
+ een bepaald soort
‘wolken-strijdwagens’..
(erg goed leesbaar)

 

 

 chapter context :
the coming Darkness (1)
the repeat of Gen. 6 : 1-4
but our ‘serpent-Ego’ is too blind to see it ;
also a theme alike “cloud-chariots”
which appear to be ‘motherships’ ….
All ‘commentaries’ maintain that this army
is ‘chaldean’ – in spite of the very clear
cosmological setting of this chapter …

 

hoofdstuk context
…. als vervolg op vorig (al gepost) hoofdstuk ,
weten we dat hier zin 1-2 over de 144,000 zonen gaat ;
het onderwerp is dan ook “ontsnap aan deze aarde !” ,
en vervolgens wordt omschreven hoe deze wereld donker gaat worden
door de vergelijking met Genesis 6: 1-4 te maken —

 

.. het is werkelijk ongelooflijk hoe álle commentaren vast blijven houden
aan ‘een Chaldees leger’ dat oud-ishral zal binnenvallen ,
ONDANKS de kosmische setting waarin dit hele hoofdstuk geschreven is ;

 

– het ‘serpent-Ik’ en ‘de wolk-strijdwagens’ zijn onverwachte thema’s ….

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jeremia 4

 
1-2
context : vervolg van vorig hoofdstuk : over de zonen :
if you-are-returning ishral averment-of ieue to·me you-are-returning and·if
you-are-taking-away abominations-of·you from·faces-of·me and·not you-are-wandering
and·you-swear life ieue in·truth in·judgment and·in·righteousness
and·they-shall-bless-themselves in·him nations and·in·him they-shall-boast
If thou wilt return, O Israel, saith the LORD, return unto me: and if thou wilt put away
thine abominations out of my sight, then shalt thou not remove. And thou shalt swear,
The LORD liveth, in truth, in judgment, and in righteousness;
and the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory
‘abominations’ , H8251 shiqquts ‘idol, abomination [ás Chemosh], etc’ ;
‘remove’, H5110 nud ‘to wander, waver, be light, shake, etc’,

 • context : continued from previous chapter : about the sons :
  it is very possible that these first 2 lines originally belonged to prévious chapter still ;
  just like the last 2 lines in THIS chapter likely were the start of chapter 5 ;
  the swearing : in the other chapter (‘the sign upon the clouds’) we saw that souls
  will ‘first have to make a pledge’ – but here the added attributes are so large
  that it appears more logical that this swearing is áfter having received the body ;

line ,
“when – you (will have) returned / , (you) [+sons of] – Ishral           [=’144,000’] / ,
(is) the declaration of – IEUE / ,
you (will be) restored – to=by me / :
when – your abominable images [=’this body’] – (will be) removed / , from=in front of me , +
you (will) – not – (be) unstable and wavering (anymore) / ;
and=then you (will) swear +
in truth – in judgment – and in righteousness (that)– IEUE – (is) [eden-] life / ,
and=as – the [people] [=’144,000’] – (having been) blessed – in=by him / ,
and=for – in=by him – they (shall) radiate

 • [=’the “receiving the Original in front of Me” is the Joshua theme (see index) ;
  we don’t think “they bless themselves , or call themselves blessed” is an option’]
  / ;

Als u zich bekeert, Israël, spreekt de Heer, bekeer u dan tot mij ,
en als u de afschuwelijke afgoden wegdoet van voor mijn aangezicht , en niet meer rondzwerft ,
en als u zweert : zo waar de Heer leeft, in waarheid, in recht en in gerechtigheid ,
dan zullen de heidenvolken zich in Hem zegenen en zich in hem beroemen .

“wanneer u zult zijn teruggekeerd , (u) [+zonen van] Ishral       [=’144,000’] ,
is de verklaring van IEUE ,
zult u gerestaureerd worden door mij :
wanneer uw +

afschuwelijke afbeeldingen[=’dit lichaam’]  verwijderd zullen worden, voor mijn aangezicht, +
zult u niet (meer) onstabiel zijn ;
dan zult u zweren , in waarheid , in recht en in gerechtigheid , dat IEUE [eden-] leven is ,
als de [mensen] [=’144,000’] die zijn gezegend door hem , want door hem zullen zij stralen

 • [=’het “krijgen van het Origineel – voor Mijn aangezicht”, zie Joshua thema (index)’] ;

 
part II — deel II

 
3-4
… nog steeds hetzelfde thema – maar nu 1 stap terug , naar ónze dagen :
that thus he-says ieue to·man-of Judah and·to·Jerusalem till-you ! for·you tillage
and·must-not-be you-are-sowing to thorns be-circumcised-you ! to·ieue and·take-away-you !
foreskins-of heart-of·you man-of Judah and·ones-dwelling-of Jerusalem phn lest
she-shall-go-forth as·the·fire fury-of·me and·she-consumes and·there-is-no one-quenching
m·phni from·faces-of evil-of actions-of·you
For thus saith the LORD to the men of Judah and Jerusalem, Break up your fallow ground,
and sow not among thorns. Circumcise yourselves to the LORD, and take away the foreskins
of your heart, ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem: lest my fury come forth like fire,
and burn that none can quench [it], because of the evil of your doings
‘break up’, H5214 nir ‘break up, till’, 2x [once Hosea] ; -naur ‘youth’ , naar ‘young men, servants’ ;
‘fallow ground’ , H5215 niyr ‘fallow ground [also Hosea] , 5216 ner ‘lamp’ ; -nur ‘fire’ (Aram.) ;
‘lest’ , H6435 phen ‘lest, unless, otherwise’ , -phanah ‘to turn’, into face-cluster ;

 • context : … the same theme still – but now 1 step back , to óur days :
  corrupted section – following upon previous , these can only be ‘the sons’ (not: men) ;
  they are clearly called up in this section , also by the extreme “foreskin of HEART” ;
  the ‘lest’ : impossible and contextually Off ,
  simply because the entire chapter is about this earth becóming dark ;
  here Esau changed ‘facing’ (-phnh) into ‘lest’ (-phn) , thereby suggesting a complete
  different storyline ;

line ,
“that=because – thus – (he,) IEUE – says +
to the [sons] of – [Ishral] – and=as (being) to=in Jerusalem        [=’this earth’] / :
till you ! – for yourselves – untilled ground !       [=’find a new , other mindset’] , +
and=for it must not be – (that) – you (keep on) sowing – to=among – thorns / ;
be circumcised you ! / to IEUE / ,
and remove – the foreskin of – your héarts / , (you) [sons] of – [Ishral]        [=’144,000’] , +
and=as the ones dwelling – (in) Jerusalem             [=’this earth’] /;

forshe [=’Jerusalem’] [phn= (will be) facing] – my fury / , going forth – as the fire / ,
and she (will) burn – and there-(will be)-no – quenching / from=by – the evil – deeds – in her / ;
Want zo zegt de Heer tegen de mannen van Juda en van Jeruzalem :
ploeg voor uzelf ongeploegd land om ! Zaai niet tussen de dorens .
Besnijd u voor de Heer, en doe de voorhuid van uw hart weg ,
mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem ; anders zal mijn grimmigheid uitslaan
als een vuur en branden zonder dat iemand kan blussen , vanwege uw slechte daden .

“want zo zegt (hij,) IEUE +
tegen de [
zonen] van [Ishral] die in Jerusalem zijn             [=’de 144,000 , op deze aarde’] :
ploeg voor uzelf ongeploegd land om !            [=’zoek een nieuw, ander soort denken’] ,
want het moet niet zijn (dat) u (blijft) zaaien tussen de dorens ;
wees besneden voor IEUE , en doe de voorhuid van uw harten weg , (u)
[zonen] van [Ishral] ,
als degenen die verblijven in Jerusalem             [=’deze aarde’] ;

want zij [=’Jerusalem’] zal mijn woede tegemoet zien , uitslaand als een vuur ,
en zij zal branden en er-zal-niet uitgedoofd worden , vanwege de slechte daden
in haar

 • [=’dit hele hoofdstuk gaat júist over “de aarde wordt donker”, dus ‘anders’ KAN niet ;
  de oproep hier aan de 144,000 gaat verder in volgende sectie’]
  ;

 
5-6
… dus de oproep aan de 144,000 om VAN deze aarde weg te gaan :
tell-you ! in·Judah and·in·Jerusalem announce-you ! and·say-you ! blow-you ! trumpet
in·the·land call-you ! do-fully-you ! and·say-you ! be-gathered-you ! and·we-shall-come
to cities-of the·fortress lift-up-you ! banner tziun·ward make-you-strong ! must-not-be
you-are-staying that evil I bringing from·north and·breaking great
Declare ye in Judah, and publish in Jerusalem; and say, Blow ye the trumpet in the land:
cry, gather together, and say, Assemble yourselves, and let us go into the defenced cities.
Set up the standard toward Zion: retire, stay not:
for I will bring evil from the north, and a great destruction
‘retire’ , H5756 uz ‘take refuge’, must be -oz , see interl. ,

 • context : .. therefore the call to the 144,000 to go out FROM this earth :
  we had in other chapters exact the same phrasing “out of that fortress” ;
  trumpet : normally one blows the trumpet – but following upon ‘saying’ ,
  we interpret the trumpet AS the report ;

line ,
“tell you ! [=’we’] [s-w] / in Judah [=’this world’] / and=as in Jerusalem  [=’this earth’] / ,
report you ! / and say you ! / : blow you ! / , (you) trumpet – in the land [=’this world’] / ;

 • [=’the report IS the trumpet !’]

name you ! [=’the 144,000’] / (that) you (are in) full (number) ! / and say you ! / :
gather youselves ! / and we (shall) go – OUT of – the fortressed – city       [=’this earth’] / ;
lift up you ! / the [eden-] banner – towards tsiun / , make yourselves strong ! / ,
[+for] it must not be – (that) you (are) staying             [=’staying in this world’] / ,
that=because – I – (will be) bringing – evil – from the north    [=’from Mystery-Babylon’] +
and=as – the great – disaster / ; +
Maak het in Juda bekend , laat het horen in Jeruzalem en zeg :
blaas de bazuin in het land, roep luidkeels [letterlijk: roep, vul] en zeg :
verzamel u, en laten we gaan naar de versterkte steden .
Hef de banier omhoog naar Sion , breng u in veiligheid , sta niet stil ,
want ik ga onheil brengen uit het noorden , een grote ramp .

“vertelt u het ! [=’wij’] in Juda   [=’deze wereld’] als in Jerusalem         [=’deze aarde’] ,
rapport-eer het ! en zeg : blaas , (u) trompet , in het land !             [=’deze wereld’] ;

 • [=’het report IS de trompet !’]

noemt u ! [=’de 144,000’] (dat) u (met het) volle (aantal bent) , en zeg :
verzamel u , en wij zullen
UIT de versterkte stad gaan         [=’deze aarde’] ;
hef de [eden-] banier omhoog richting tsiun , maak uzelf sterk ! ,
want het moet niet zijn dat u blijft
       [=’in deze wereld blijft’] ,
omdat ik onheil zal brengen uit het noorden
  [=’uit Mystery-Babylon’] , als de grote ramp ;

 
7-8-9
he-comes-up lion from·thicket-of·him and·one-ruining-of nations he-decamps
he-goes-forth from·placeri-of·him to·to-place-of land-of·you to·desolation cities-of·you
they-shall-crumble from·there-is-no one-dwelling on this gird-you ! sackcloths wail-you !
and·howl-you ! that not he-turns-away heat-of anger-of ieue from·us and·he-becomes
in·the·day the·he averment-of ieue he-shall-perish heart-of the·king and·heart-of the·chiefs
and·they-are-desolated the·priests and·the·prophets they-shall-be-amazed
The lion is come up from his thicket, and the destroyer of the Gentiles is on his way;
he is gone forth from his place to make thy land desolate; [and] thy cities shall be laid waste,
without an inhabitant. For this gird you with sackcloth, lament and howl:
for the fierce anger of the LORD is not turned back from us. And it shall come to pass at that day,
saith the LORD, [that] the heart of the king shall perish, and the heart of the princes;

and the priests shall be astonished, and the prophets shall wonder.
‘thicket’ , H5441 sebok ‘thicket’ 1x ; -sabak ‘interwoven [things]’ 2x ;

“[+for] the [matrix-] lion – (has) come up – from his thicket      [=‘see also chapter 5’] / ,
and=as the one ruining [=’by Evil’] – the nations   [=’on earth’] / (being) on his way / ;
he goes forth – from his place – to=for to make – your land – to=as a desolation [‘no-name’] / ,
[+and] your cities – will be stripped and ruined – from=so there-(will be)-no – one dwelling / ;

[now addressed to souls on earth :]
because of – this / , gird yourselves – (with) sackcloth / , wail you – and howl you ! / ,
that=because – the hot – anger of – IEUE – (will) not – (be) turned back – from us=you / ;
and=for it will happen – in that day / , (is) the declaration of – IEUE / ,
(that) the hearts of – the kings – and the princes – (will) lose courage / ,
and – the priests – (will be) desolated / , and the prophets – dumbfounded / ;
Een leeuw is opgesprongen uit zijn struikgewas , de verderver van de heidenvolken
is uitgetrokken, is zijn plaats uitgegaan om van uw land een woestenij te maken ,
uw steden zullen vernietigd worden , zodat er geen inwoner meer is .
Omgordt u daarom met een rouwgewaad , bedrijf rouw en weeklaag ,
want de brandende toorn van de Heer keert zich niet van ons af .
Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer :
vergaan zal de moed [letterlijk: hart] van de koning en de moed van de vorsten ,
de priesters zullen ontzet zijn en de profeten verbijsterd .

want de [matrix-] leeuw is opgekomen uit zijn den        [=’zie ook hoofdstuk 5’] ,
als degene die de volken
[=’op aarde’] zal ruïneren   [=’door Kwaad’] ;
hij trekt op vanuit zijn plaats om uw land desolaat te maken ,
en uw steden zullen vernietigd worden , zodat er geen inwoner meer zal zijn ;

[nu gezegd tegen de zielen op aarde :]
omgordt u daarom met een rouwgewaad , huil en weeklaag ! ,
omdat de brandende woede van IEUE zal niet terugkeren van u ;
want die dag zal het gebeuren , is de verklaring van IEUE ,
(dat) de harten van de koningen en de harten van de vorsten de moed zullen verliezen ,
en de priesters zullen desolaat zijn , en de profeten verbijsterd ;

 
part III — deel III

 
10-11-12
… omdat zij de situatie totáal verkeerd ingeschat hebben (=in deze dagen) :
and·I-am-saying alas ! my-Lord ieue surely to-clure you-lured to·the·people the·this
and·to·Jerusalem to·to-say-of peace he-shall-become to·you and·she-touches sword
unto the·soul in·the·era the·she he-shall-be-said to·the·people the·this and·to·Jerusalem
wind-of tzch glazing-of ridges in·the·wilderness way-of daughter-of people-of·me not
to·to-winnow-of and·not to·to-purify-of wind full from·these he-shall-come for·me now
even I I-shall-mspeak judgments with·them
Then said I, Ah, Lord GOD! surely thou hast greatly deceived this people and Jerusalem, saying,
Ye shall have peace; whereas the sword reacheth unto the soul. At that time shall it be said
to this people and to Jerusalem, A dry wind of the high places in the wilderness toward
the daughter of my people, not to fan, nor to cleanse, [Even] a full wind from those [places]
shall come unto me: now also will I give sentence against them.
‘cleanse’ , H1305 barar ‘purge, purify, sharpen’ ,

 • context : … because they completely MISjudged the situation (=in these days) :
  it is ofcourse a Crime what both KJV’s have written : God does nothing élse but ‘warn’ ,
  and it shows how amazing Poorly the prophets have been understood ;
  (scorching) : still hard to trace this root , very unusual ;
  2) having removed the double negation because that makes no sense ;

line ,
“and=then I say / : ah ! / myLord – IEUE / ,
surely – (to=as) these – people – (have) beguiled themsélves very much / ,
to=by saying / : (to=as) “ you=we – (shall) have – peace “/ ;
and=yet – the sword – (will be) touching [s-w] – into – the adam-souls / ;

in – that – time – (shall) be said – to – these – people / and=as to=in Jerusalem [=’this earth’] / :
(there is?) a (scorching?) – consciousness of – the ridges / in=at the wilderness [=’north’] , +
fór to winnow – and – for to purify – the way [‘manner’] of – the daughter (being) – my people / ;
the consciousness – (being) full – from=of these / (has) arrived – (being) for=against you – now / ,
since – I (myself) – (shall) speak [in right direction] / judgment – with=over you / : +
Toen zei ik : ach , Heere HEERE ,
voorwaar, U hebt
(sic !, hR) dit volk en Jeruzalem ten zeerste bedrogen door te zeggen :
u zult vrede hebben . Het zwaard wordt ons immers
(sic !, hR) op de keel gezet .
In die tijd zal gezegd worden tegen dit volk en tegen Jeruzalem :
een zinderende wind van de kale hoogten in de woestijn is op weg naar de dochter van mijn volk,
maar niet om te wannen, en niet om te zuiveren .
Een wind, sterker dan deze, komt er van Mij aan. Nu zal ik ook oordelen over hen uitspreken .

“dan zeg ik : ach Heer , IEUE ,
deze mensen hebben absoluut zichzélf ontzettend bedrogen , +
door te zeggen : “
wij zullen vrede hebben” ;
terwijl het zwaard zal raken
[‘serpent-manier’] tot in hun adam-zielen ;

in die tijd zal tegen deze mensen in Jerusalem [=’deze aarde’] gezegd worden :
(er is?) een (verzengend?) bewustzijn van de kale hoogte op de wildernis [=’noorden’] , +
óm de weg [‘manieren’] van de dochter die mijn mensen zijn te wannen en te zuiveren ;
het bewustzijn dat vol van deze is , is nu aangekomen en is tégen u ,
sinds ik zélf oordeel zal spreken [in goede richting] over u : +

 
13-14-15
… eerste benoeming van ‘wolken-strijdwagens’ –- en ons eigen ‘serpent-Ik’ :
behold ! as·the·clouds he-shall-ascend and·as·the·sweeping-whirlwind chariots-of·him
they-are-fleet from·vultures horses-of·him woe ! to·us that we-are-devastated launder-you !
from·evil heart-of·you Jerusalem so-that you-shall-be-saved until when ? she-shall-lodge
in·within-of·you devisings-of lawlessness-of·you that voice telling from·Dan
and·announcing lawlessness from·mountain-of Ephraim
Behold, he shall come up as clouds, and his chariots [shall be] as a whirlwind: his horses
are swifter than eagles. Woe unto us! for we are spoiled. O Jerusalem, wash thine heart from
wickedness, that thou mayest be saved. How long shall thy vain thoughts lodge within thee?

For a voice declareth from Dan, and publisheth affliction from mount Ephraim.

 • context : first allusion to ‘cloud-chariots’ – and our own ‘serpent-Ego’ :
  the most obvious corruption is here ofcourse ‘Jerusalem’ ;
  the “shall be saved” refers to the situation when souls can make an oath
  (see ‘sign at the clouds’ chapter in pinned index) ;

line ,
“behold ! / , they (shall) be hovering – as=like clouds / ,
and=for – his chariots – (will be) as=like a whirlwind / ;
his horses – (are) faster – from=then eagles / : woe – to you – that=for – you (will be) ruined ! / ;

 • [=’in next sections these “cloud-chariots” will be described further ;
  the lines below are about “our abstract consciousness” and shows how our
  own horrible Self (glyph TCHES) gets her thoughts directly from the serpent ! :]

 
wash you ! / your hearts / from evil / , (you) [Jacob]    [=’all to-be saved souls’] , +
so-that / you (shall) be saved / :
until – when – (shall) – your – lawless – mindset – remain – within you ? / , +
that=for / (it is) a voice – talking [‘serpent-way’] – from Dan [=’mindset is by a serpent-voice !’] /,
and the listening – (is) the lawlessness – from=at the mountain of – Ephraim [=’rule of this body’]/ ;

Zie, als wolken komt de vijand opzetten, als een wervelwind komen zijn wagens ,
sneller dan arenden zijn zijn paarden . Wee ons, want wij worden verwoest !
Was het kwaad van u af, Jeruzalem , opdat u verlost wordt .
Hoelang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten ?
Want een stem verkondigt het uit Dan en doet onheil horen uit het bergland van Efraïm .

“zie , zij zullen ‘zwevend stilstaan’ als wolken ,
want zijn strijdwagens zullen als een wervelwind zijn ;
zijn paarden zijn sneller dan arenden : wee u , want u zult te gronde worden gericht ! ;

 • [=’in volgende secties zullen deze “wolken-strijdwagens” verder worden beschreven ;
  de volgende zinnen beneden gaan over ons “abstracte soort bewustzijn”
  en er wordt GOED duidelijk gemaakt dat ons ‘Ik’ haar gedachten van de slang krijgt ! ;
  het “verlost worden” slaat op de eed die de ziel zal kunnen doen (zie gepind hoofdstuk) :]

was uw harten van kwaad , (u) [Jacob] [=’alle zielen die gered worden’] , +
opdat u verlost zult worden :
hoelang zal
uw wetteloos soort denken (nog) in uw binnenste verblijven ? , +
want het is een pratende stem [‘serpent-manier’] vanuit Dan [=’dit denken is door een serpent !’] ,
en
het luisteren is de wetteloosheid op de berg van Efraïm        [=’heerschappij van dit lichaam’] ;

 
16-17-18
… daarom , terug naar onze dagen – geadresseerd aan de zonen : vertel over Gen. 6 ! :
remind-you ! to·the·nations behold ! announce-you ! over Jerusalem ones-besieging
ones-coming from·land-of the·far-off and·they-shall-give on cities-of Judah voice-of·them
as·ones-guarding-of field they-become on·her from·round-about that me she-rebelled
averment-of ieue way-of·you and·actions-of·you to-do these to·you this evil-of·you
that bitter that he-touches unto heart-of·you
Make ye mention to the nations; behold, publish against Jerusalem, [that] watchers come
from a far country, and give out their voice against the cities of Judah. As keepers of a field,
are they against her round about; because she hath been rebellious against me, saith the LORD.
Thy way and thy doings have procured these [things] unto thee; this [is] thy wickedness,
because it is bitter, because it reacheth unto thine heart.

 • context : .. therefore , back to our days : addressed to the sons : tell about Gen. 6 !
  we cannot say at this point whether the same Watchers as in Genesis are intended ,
  for that would link them to the ‘cloud-chariots’ – they keyword is “rememberance” here ,
  we’re not sure whether the Genesis event is intended , or they themsélves (also) ;
  bitter : as root (mr) ;

line ,
“make you to remind ! / the [people] / : behold ! / ;
report you ! / over – Jerusalem [=’this earth’] +
(that) the watchers / (are) arriving / from – the faraway – land            [=’Genesis theme !’] / ,
and (that) they (shall) give – their voice – over=against – the cities of – Judah  [=’this world’] / ;
 
as=like keepers and guards of – a field – they (will) be – on=against her [‘earth’] – from every side / ,
that=because – she=they rebelled [=’souls loving this world’] – (against) me / ,
(is) the declaration of – IEUE / ;
their (own) ways – and actions – (have) done – this – to themselves / ,
(being) this – evil of them / that – (will be) bitterness            [=‘this world loving thém BACK’] , +
that=because – it (will) touch [‘serpent-way’] – unto – their (own) heart / ;
Roep het in herinnering bij de volken, zie, laat Jeruzalem het horen :
er komen belegeraars uit een ver land, zij laten hun stem klinken tegen de steden van Juda.
Zoals wachters van de velden staan zij rondom tegenover haar ,
omdat zij mij ongehoorzaam is geweest , spreekt de Heer .
Uw wegen en uw daden hebben u deze dingen aangedaan .
Dit is uw kwaad, dat het zo bitter is, dat het u in het hart treft .

“roep het in herinnering bij de mensen , zie ! ;
rapport-eert u ! over Jerusalem
    [=’deze aarde’] +
(dat) de wachters arriveren vanuit het verre land                [=’Genesis thema !’] ,
en (dat) zij hun stem zullen laten klinken tegen de steden van Judah
     [=’deze wereld’] ;
 
zoals wachters en behoeders van een veld zullen zij tegen haar zijn , van rondom ,
want
zij rebelleerden [=’zielen van deze wereld houdend’] tegen mij ,
is de verklaring van IEUE ;

hun (eigen) wegen en daden hebben dit henzelf aangedaan ,
dat dit kwaad is van hen , dat bitterheid
[=’deze wereld nu houdend van hén’] zal zijn ,
omdat het
hen in hun (eigen) hart zal raken   [‘op serpent-manier’] ;

 
part IV — deel IV

 
19-20-21-22
… Jeremiah ziet in een visioen wat er zal gaan gebeuren op deze aarde :
bowels-of·me bowels-of·me I-am-travailing sidewalls-of heart-of·me clamoring to·me
heart-of·me not I-shall-be-silent that sound-of trumpet I-hear soul-of·me shouting-of war
breaking on breaking he-is-heralded that she-is-mdevastated all-of the·land suddenly
they-are-devastated tents-of·me moment sheets-of·me until when ? I-shall-see banner
I-shall-hear sound-of trumpet that foolish people-of·me auth·i »·me not they-know sons
silly-ones they and·not ones-understanding they wise-ones they to·to-cdo-evil-of
and·to·to-do-good-of not they-know
My bowels, my bowels! I am pained at my very heart; my heart maketh a noise in me;
I cannot hold my peace, because thou hast heard, O my soul, the sound of the trumpet,
the alarm of war. Destruction upon destruction is cried; for the whole land is spoiled:
suddenly are my tents spoiled, [and] my curtains in a moment. How long shall I see
the standard, [and] hear the sound of the trumpet? For my people [is] foolish,
they have not known me; they [are] sottish children, and they have none understanding:
they [are] wise to do evil, but to do good they have no knowledge.
‘tent’ , H168 ohel ‘tent, tabernacle-tent’ ; -ohel ‘pitched tent’ [Is.] ; 166 ahal 1x ; (6000 obs.) ;
‘curtains’, H3407 yeriah ‘curtain, drape’, can be -ra ‘evil’ or -air ‘city’, more logical after ‘land’ ;

 • context : .. Jeremiah sees in a vision what will happen on this earth :
  syntax corruptions : 1) the “sons” must be “men” here :
  since Jeremiah himself represents the sons , he ‘d never be this careless (Esau wóuld) ;
  2) the ‘curtains’ by Esau , to suggest “a 500 BC environment”, making ‘city’ to (-yeriah) ;
  3) the “pitched tent” is tricky ; no other solution , so perhaps as ‘this earth’ ;
  yet “cities” would fit after “this earth” (as ‘the tent’) ;
  4) the (-ath) ‘me’ is corrupt : originally wrote “they-know-him” (as ‘don’t know it’) ;

line ,
“my inside / , my inside ! / , I am writhing – (by) the oven – (being) my heart [=’heartache !’] / ;
my heart – (is) in tumult – to=in me / , I can – not – keep silent / ,
that=because – my adam-soul – hears – the sound of – the trumpet / , (as) the alarm of – war / ;
disaster – on=upon – disaster – is named / , +
that=because – the whole – land [=’this world’] – (shall) be devastated / :
by surprise – (‘the pitched tent’, as earth’?) – (will be) devastated , +
[+and] in one moment – my=her [cities] / ;
up to – how long – (will) I see – the [eden-] standard / [+and] hear – the sound of – the trumpet ? / ;
 
[.. yet Jeremiah sighs in himself :]
that=but – my people – (are) foolish / , they – (do) not – understand [+it] / ,
they – (are) foolish – [men] / and=for – they – (have) no – insight / ,
they – (are) wise – to=in [+doing] – evil / and=but – (do) not – know – to=how [+to do] good / ;
Mijn binnenste, mijn binnenste, ik krimp ineen, wanden van mijn hart !
Mijn hart is onrustig in mij, ik kan niet zwijgen,
want u, mijn ziel, hoort bazuingeschal en krijgsgeschreeuw .
Ramp op ramp, wordt er geroepen, want heel het land wordt verwoest .
Plotseling zijn mijn tenten verwoest, in een ogenblik mijn tentkleden .
Hoelang moet ik de banier nog zien, het bazuingeschal horen ?
Voorzeker, Mijn volk is dwaas, men kent Mij niet .
Verstandeloze kinderen zijn het, inzicht heeft men niet .
Wijs is men in het kwaaddoen, maar van goeddoen weet men niet .

“mijn binnenste , mijn binnenste ! , ik krimp ineen door de oven die mijn hart is [=’hartzeer !’] ;
mijn hart is in tumult , ik kan niet zwijgen ,
want mijn adam-ziel hoort het geluid van de trompet , als het alarm voor de oorlog ;
ramp op ramp wordt genoemd , +
want heel het land
[=’deze wereld’] zal worden verwoest :
bij verassing zal (de neergezette tent’, als deze aarde’?) worden verwoest ,
en in een ogenblik
haar [steden] ;
hoelang moet ik de [eden-] standaard zien , en het geluid van de trompet horen ? ;

 
[.. maar Jeremiah verzucht tegen zichzelf :]
maar mijn [mensen] zijn dwaas , zij begrijpen [het] niet ,
zij zijn dwaze
[mannen] want zij hebben geen inzicht ,
zij zijn wijs is men in
het doen van kwaad , maar weten niet hoe goed te doen ;

 
23-24-25-26
… Jeremiah’s visioen gaat verder : let op de ‘kosmologische’ context ! :
I-saw the·earth and·behold ! chaos and·vacancy and·to the·heavens and·there-is-no
light-of·them I-saw the·mountains and·behold ! ones-quaking and·all-of the·hills
they-staggered I-saw and·behold ! there-is-no the·human and·every-of flyer-of the·heavens
they-wandered I-saw and·behold ! the·crop-land the·wilderness and·all-of cities-of·him
they-are-broken-down from·faces-of ieue from·faces-of heat-of anger-of·him
I beheld the earth, and, lo, [it was] without form, and void; and the heavens,
and they [had] no light. I beheld the mountains, and, lo, they trembled, and all the hills
moved lightly. I beheld, and, lo, [there was] no man, and all the birds of the heavens were fled.
I beheld, and, lo, the fruitful place [was] a wilderness, and all the cities thereof
were broken down at the presence of the LORD, [and] by his fierce anger.

 • context : … Jeremiah’s vision continues : pay attention to the ‘cosmological’ context ! :
  no remarks , your honour ;
  yet we try see how to compare this with the dream-vision (index) ;

line ,
“I see – the land [=’this world’] – and behold ! / , [dimensional-] chaos – and voidness [=’Gen.1’] / ,
and (see) – the sky [=’of this earth’] – and=but there-is-no / light (in) them / ;
I see – the mountains – and behold ! / , they quake / , and all – the hills – waver / ;
I see – and behold ! / there-is-no / human / , and – every – bird of – the sky – flew away / ;
I see – and behold ! / , ‘nature’ – (is) a wilderness / , and all – the cities – (are) torn down / :
[+this all] from=in front of – IEUE / , from=as (earth) facing – his – burning – anger / ;
Ik zag het land, en zie, het was woest en leeg, en keek naar de hemel – zijn licht was er niet.
Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvels schudden door elkaar.
Ik zag, en zie, er was geen mens, en alle vogels in de lucht waren weggevlogen.
Ik zag, en zie, het vruchtbare land was woestijn, en al zijn steden waren afgebroken,
door de Heer , door zijn brandende toorn .

“ik zie het land [=’deze wereld’] , en zie , het was [dimensioneel-] ‘woest en ledig’ [=’Gen.1’] ,
en (zie) de lucht maar er-is-geen licht in hem ;
ik zie de bergen , en zie , zij beven , en alle heuvels trillen ,
ik zie , en zie , er-is-geen mens , en alle vogels in de lucht zijn weggevlogen ;
ik zie , en zie , ‘de natuur’ is een wildernis , en alle steden zijn afgebroken :
[+dit alles] voor het aangezicht van IEUE , als (de aarde) die zijn brandende toorn ontmoet ;

 
27-28-29
… na deze ‘kosmologische’ beschrijvingen volgt het thema ‘ruimteschepen’ :
that thus he-says ieue desolation she-shall-become all-of the·earth and·finish not
I-shall-make on this she-shall-mourn the·earth and·they-are-somber the·heavens from·above
on that I-spoke I-planned and·not I-regret and·not I-shall-turn-back from·her from·sound-of
horseman and·one-raising-of bow running-away-of every-of the·city they-enter in·the·thickets
and·in·the·caverns they-ascend every-of the·city one-being-forsaken and·there-is-no
one-dwelling in·them man
For thus hath the LORD said, The whole land shall be desolate; yet will I not make a full end.
For this shall the earth mourn, and the heavens above be black: because I have spoken [it],
I have purposed [it], and will not repent, neither will I turn back from it. The whole city shall flee
for the noise of the horsemen and bowmen; they shall go into thickets, and climb up upon the rocks:
every city [shall be] forsaken, and not a man dwell therein.

‘(bow-) men’ , H7411 ramah ‘deceive, beguile, betray, to hurl, cast’,
‘thickets’ , H5645 ab ‘thick cloud, cloud’ ; into -ab ‘father’ ; scarily close to “mother (bow=ship)” ;

 • ‘rocks’ , H3710 keph ‘rock’ 1x ; -kaph ‘handpalm [or sole of foot]’ ; kiphah ‘palmbranch’ Is.9 ;
  2) H404 akaph ‘to curve [with a burden], to urge, crave’ 1x ; -ekeph ‘pressure, load’1x ;
 • context : … after this ‘cosmological’ descriptions follows the theme ‘mother-ships’ :
 • we stress that we carefully consider themes ,
  and are even fearful for connecting any
  theme in prophets with “sci-fy” ;
  but in this case we’ve no choice :
  the cosmic colour of this chapter :
  previous section hints so Overtly to the
  concepts mentioned hére ,
  that it’s silly to ignore them —
  bow + handpalm + cloud + hovering :
  see depiction to right ; indeed “a handpalm”

independent co uk
 • is an aspect ‘which covers (something)’ ;
  a “cloud” is equally appropriate for this concept ; while “bow” describes ‘a weapon’ ,
  connected with root (-rmh) ‘beguile or shoot’ (as opposed to the ‘bending the bow’) ;
  the “ascending” is not necessarily active – but can be ‘hovering over’ , as well ;
  2) the ‘horsemen’ as same root like “separate one” ;
  syntax + beguiling previous-translation : crucial terms as ‘thickets’ and ‘rocks’
  simply DO NOT HOLD there : so why would our version be impossible – in context ? ;
  additional context : study “the ringmakers of Saturn” theme , but with discernment ;

line ,
“that=because – thus – (he,) IEUE – says / :
the whole – land [=’this world’] – shall become – desolate / ,
and=yet – I shall – not – make – a full end [of it]     [=’namely : because Jacob is still inside it !’] / ;
that=because – I spoke [in right direction] – (what) I purposed / ,
on=therefore – this / land [‘earth’] – (shall) mourn – and – the sky – above [it] – (will be) somber / ,
and=yet – I will – not – be moved to pity – and – shall – not – return – upon it     [=’this decision’] / :

 
at the sound of – the separate – (and=as) beguiling and shooting – bows      [‘motherships’] , +
every – city – (shall) flee / ,
A) [+for] they (will) enter – in=from the clouds / and=as – the ascended – handpalms / ,
B) [+for] they (will) enter like clouds / , and=as hovering handpalms / ,
every – city – (will) be abandoned / , and – there-(will be)-no / one – dwelling – in them / ;
Want zo zegt de Heer : heel het land zal een woestenij worden –
toch zal ik er geen vernietigend einde aan maken .
Hierom zal de aarde treuren en de hemel daarboven in zwart gehuld worden ,
want ik heb gesproken, ik heb het mij voorgenomen ,
en ik zal er geen berouw over hebben en er niet op terugkomen .
Voor het geroep van ruiters en boogschutters slaat heel de stad op de vlucht .
Ze gaan de struiken in of klimmen op de rotsen.
Elke stad is verlaten – niemand die er nog in woont.

“want zo zegt (hij,) IEUE : heel het land [=’deze aarde’] zal desolaat worden ,
toch zal ik er geen vernietigend einde aan maken
 [=’omdat Jacob er zich nog in bevindt !’] ;
omdat ik heb gesproken [in de goede richting] (wat) ik mij heb voorgenomen ,
daarom zal dit land
[=’deze wereld’] treuren en de lucht daarboven zal donker worden :
 
het geluid van de verschillende bedrieglijke en schietende bogen [=’ruimteschepen’] , +
zal iedere stad laten vluchten ,
A) want zij zullen aankomen door de wolken als de opgestegen handpalmen ,
B) want zij zullen aankomen als wolken , als ‘stilliggende zwevende’ handpalmen ,
iedere stad zal verlaten zijn , en niemand zal er (nog) in wonen ;

 
30
… dit leger zal niet gaan onderhandelen :
and·you one-being-devastated what ? you-are-doing that you-are-putting-on
double-dipped-scarlet that you-are-ornamenting ornament-of gold that you-are-tearing
in·the·pigment eyes-of·you to·the·futility you-are-making-lovely-yourself they-reject
in·you ones-doting soul-of·you they-are-seeking
And [when] thou [art] spoiled, what wilt thou do? Though thou clothest thyself with crimson,
though thou deckest thee with ornaments of gold, though thou rentest thy face with painting,
in vain shalt thou make thyself fair; [thy] lovers will despise thee, they will seek thy life.
‘lovers’ , H5659 agab ‘to lust [after], pant [after]’, often Ez. ;

 • context : … this army won’t be negotiating :
  syntax : the “and·you” separate from “violently” is a passive construct ;
  2) the “lust after” is a what strange description , perhaps referring to Gen. 6 ,
  here in the sense of “desiring the energy” ;

line ,
“and=when you – (will be) dealt violently with / , what – (will) you do ? / ;
that=though – you (would) dress yourself – (in) scarlet / ,
that=though – you (would) put on – golden – ornaments / ,
that=though – you (would) call [attention] upon – your eyes – in=with makeup / ,
to=in vain – you would beautify yourself / :
‘the ones who lust after you’ – (will) reject – you / [+for] they seek [to destroy] – your adam-soul/;
U, verwoeste, wat gaat u nu doen ?
Al zou u zich kleden in karmozijn, al zou u zich tooien met een gouden sieraad ,
al zou u uw ogen opmaken met oogschaduw, tevergeefs zou u zich mooi maken .
Uw minnaars verwerpen u, staan u naar het leven .

“wanneer er gewelddadig met u gehandeld zal worden , wat zult u (dan) doen ? ;
al zou u zich kleden in karmozijn , al zou u zich tooien met gouden sieraden ,
al zou u uw ogen opmaken met oogschaduw ,
tevergeefs zou u zich mooi maken :
‘zij die u begeren’ zullen u verwerpen want zij zoeken [‘om te vernietigen’] uw adam-ziel ;

 
part V — deel V

 
31
slot : na het inktzwarte toekomstbeeld , nu de introductie tot volgend hoofdstuk 5 :
that sound as·woman-travailing I-hear distress as·one-cgiving-birth-firstborn sound-of
daughter-of tziun she-is-puffing-to-herself she-is-spreading palms-of·her alack ! please !
to·me that she-is-faint soul-of·me to·ones-killing
For I have heard a voice as of a woman in travail, [and] the anguish as of her that bringeth forth
her first child, the voice of the daughter of Zion, [that] bewaileth herself, [that] spreadeth her hands, [saying], Woe [is] me now! for my soul is wearied because of murderers.

 • ‘woman in travail’, H2470 chal-ah ‘weak, sick, ill, sorry’ , in Jer. as ‘grievous, uncurable,
  entreat [beseech]’ ; 2) -chuwl ‘writhe, agony, to birth, travail’ , in Jer. as ‘anguish [here],
  sorrow, grief’, but in Is. as ‘give birth’ ; other ? wealth, riches, estate ? ;
 • ‘first child’, H1069 bakar ‘firstborn’ [noun] ; -bikkurim ‘firstfruits’ ; (-bkr) firstborn, fistbornright ;
 • ‘bewaileth’, H3306 yaphach 1x ; -yapheach ‘breathing’ 1x ; 1) the -ch can be easy -h , -yaphah
  ‘beautiful’ (same in this line) ; -yapheh , same ; no other cluster ; -aphah ‘cook, bake’ ? -aph ? ;
 • ‘wearied’ , H5888 iph ‘faint , weary’ 1x ; 5889 ayeph ‘weary, faint’, admissable = ‘yaphach’ ,
 • context : after the Inkblack future was painted , now the introduction to next chapter 5 :
  next chapter 5 starts with “searching the 144,000” so the context is right here ;
  we assume Esau corrupted this line to disguise the juxtaposition to previous sections :
  the theme of “birthing” has no follow-up here ;
  spreading out palms : as sign of helplessness ;

line ,

 • [=’the virgin-Ishral represents hersélf all born adam-souls ,
  and she is in need of the 144,000 (continued in next chapter) ;
  therefore better A) is intended here , that shé could perish :]

that=then / I hear – the beseeching – voice / ,
(as the voice of) – distress – as=about the firstborns    [‘firstfruits’, as the 144,000’] of +
the weary – daughter of – tsiun     [=’the virgin-Ishral’ aka Revelation-woman’] / ;
she spreads out / her handpalms / (saying) ah ! / please ! / to me / ,            [restored]

 • A) that=because – my adamite-soul [‘representing áll souls’] – (will) faint [‘vanish’] +
  to=when the ones [=’souls’] (will be) murdered / .
 • B) that=because – my adamite-soul – faints – to=about the ones [=’souls’] (being) murdered / .

Want ik hoor een geluid als van een vrouw in barensnood ,
benauwdheid als van een die haar eerste kind aan het baren is .
Het is het geluid van de dochter van Sion ,zij snakt naar adem, zij spreidt haar handen uit :
wee toch ! want mijn ziel is uitgeput , vanwege de moordenaars .

 • [=’de maagd-Ishral vertegenwoordigt zélf alle geboren adam-zielen ,
  in zij heeft de 144,000 nodig (vervolg in volgend hoofdstuk) ;
  daarom beter optie A) , namelijk dat zíj zou kunnen verdwijnen :]

“dan hoor ik de smekende stem ,
(als de stem) van benauwdheid over de eerstgeborenen [=’144,000’] +
van de vermoeide dochter van tsiun
[=’maagd-Ishral’ aka Openbaring-vrouw’] ;
zij spreidt haar handen uit (zeggend) : ach ! , alstublieft ! , over mij ,

 • A) want mijn adam-ziel [=’álle zielen vertegenwoordigend’] zal verdwijnen +
  wanneer zij
  [=’zielen’] zullen worden vermoord .
 • B) want mijn adam-ziel valt flauw vanwege zij [=’zielen’] die vermoord zullen worden .

 


 
11.10.19 — submitted — first version — het-report
12.10.19 — completed , added last two sections + line 10-12