Jer.46:de kwade realm :
hun caduceus-construct
houdt de (eden-) poort
gevangen
(wat moeilijk thema)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
(it’s unclear where the short chapter 45
belongs to – so we skipped that for now) ;
new theme , titled :
the evil realm – their caduceus-construct
keeps the (eden-) gate imprisoned ;
.. the themes are rather difficult :
the Nile (as the river which the dragon made)
floats towards the north of eden ,
and where she enters the matrix-land
it formes a caduceus (compare a DNA-helix) ,
out of which the captured gate can’t escape –
until the helix will be hewn down ;

note : very readable , second version and
definitive , after much cleanup + context ;
partly heavy corrupted

 

Hoofdstuk context :
(het is onduidelijk waartoe het korte hoofdstuk 45 behoort ,
het lijkt ingevoegd maar als vervolg op een ánder thema – dus we laten 45 voor nu) ;
hier begint een nieuw thema :
… de Nijl (als de rivier die de draak maakte) stroomt naar het noorden van eden ,
en waar zij het matrix-land binnenkomt vormt zij een caduceus (vgl een DNA spiraal) ,
waaruit de gevangen (eden-) poort niet kan ontsnappen –
totdat de helix omgehakt zal worden ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie , na opruiming + context ;
gedeeltelijk zwaar gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 46

1-2
nieuw thema : … eerst een introductie op deze aarde :
which he-became word-of ieue to Jeremiah the·prophet on the·nations to·Egypt
on army-of Pharaoh Neco king-of Egypt which he-became on stream-of Euphrates
in·Carchemish which he-smote Nebuchadrezzar king-of Babylon in·year-of the·fourth
to·Jehoiakim son-of Josiah king-of ieude
The word of the LORD which came to Jeremiah the prophet against the Gentiles;
Against Egypt, against the army of Pharaohnecho king of Egypt, which was by
the river Euphrates in Carchemish, which Nebuchadrezzar king of Babylon smote
in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah
‘pharaohnecho’ , H6549 pharoh-neko ; glyph NEKAU ; Karkemisch as Abydos ;
context : new theme : … first an introduction upon this earth :
line ,

 • [=’we skipped ‘nations’ and ‘Egypt’ because it’s Esau’s deflection , see lateron ;
  for the cartouche of NEKAU see chapter 44 annex ;
  line :]

“the word [in right direction] of – IEUE      +
which – became – to – Jeremiah – the prophet ,      +
[=about] – the army of – pharaoh – Neco [=’NEKAU’] – king of – Egypt ,
which – was – in Karkemish – on=at – the river – Euphrates ,                  [=’in 605 BC’]

 
which [=’army’] – Nebuchadnessar – king of – Babylon – (is) smiting ,
in – the fourth – year of – Jehoiakim – the son of – Josiah – king of – Judah :      +

(Profetie over Egypte)
Het woord van de Heer dat tot de profeet Jeremia kwam tegen de heidenvolken .
Over Egypte. Tegen het leger van farao Necho, de koning van Egypte ,
dat zich aan de rivier de Eufraat bij Karchemis bevond ,
dat Nebukadrezar, de koning van Babel, in het vierde regeringsjaar van Jojakim ,
de zoon van Josia, de koning van Israël , verslagen heeft .

 • [=’zie Engels :]

“het woord [in goede richting] van IEUE      +
dat tot Jeremiah de profeet kwam , 
[=over] het leger van pharaoh Neco [=’NEKAU’] koning van Egypte ,
dat in Karkemish aan de rivier de Eufraat was ,                                      [=’in 605 BC’]

 
dat [=’leger’] verslagen wordt (door) Nebuchadnessar koning van Babylon ,
in het vierde jaar van Jehoiakim de zoon van Josiah , de koning van Judah ;

 
3-4
… gezegd tot het leger van Egypte :
array-you ! shield and·targe and·come-close-you ! for·the·battle hitch-you !
the·horses and·mount-up-you ! the·horsemen and·station-yourselves !
in·helmets scour-you ! the·lances put-on-you ! the·cuirasses
Order ye the buckler and shield, and draw near to battle.
Harness the horses; and get up, ye horsemen, and stand forth with [your] helmets;
furbish the spears, [and] put on the brigandines.
‘shield’, H6793 tsinn-ah , ‘hook’ related ; unclear root ;

 • context : … said to the army of Egypt :

line ,
“prepare you ! – the shield – and (..the great shield..) , and come near – for the battle ;
attack (with) – [+your] horses – and (make) [+them] to go up , (you) horsemen ! ,
position yourselves – in=with [+your] helmets (on) ,
brand – the spears – and check – [+your] harnesses ;

Maak het kleine en het grote schild gereed , bind de strijd aan, span de paarden in ,
Bestijg ze, ruiters , stel u op, met de helmen op, scherp de speren, trek de pantsers aan .

“maak het schild en (..het grote schild..) gereed , en kom dichterbij de strijd ;
val aan met [+uw] paarden en laat [+hen] opgaan , (u) ruiters ! ,
positioneer uzelf met [+uw] helmen (op) ,
scherp de speren en controleer uw harnassen ;

 
5-6
… vervolg :
for-what-reason I-see they dismayed-ones ones-being-turned-away back
and·masterful-men-of·them they-are-being-pounded and·flight they-flee and·not
they-face-about shrinking-fear from·round-about averment-of ieue must-not-be
he-is-fleeing the·fleet-one and·must-not-be he-is-escaping the·masterful-man
north·ward on side-of stream-of Euphrates they-stumble and·they-fall
Wherefore have I seen them dismayed [and] turned away back? and their mighty ones
are beaten down, and are fled apace, and look not back: [for] fear [was] round about,
saith the LORD. Let not the swift flee away, nor the mighty man escape;
they shall stumble, and fall toward the north by the river Euphrates.

 • context : … continued :

line ,
“for what reason – I see – (that) they – (are) terrified , retreating – backwards ? ;
their skilled men – (are being) crushed , and (are) fleeing – to escape ,
and=because – they – (can) not – face – the terror – (coming) from every side ,
(is) the declaration of – IEUE ;

 
(it) must not be – (that) the swift ones – (would) escape ,
and it must not be – (that) the skilled men – (would) flee :
they stumble – and fall – on=at – the north – bank of – the river – Euphrates ;       +

Waarom zie ik hen verschrikt terugwijken ?
Hun helden zijn te gronde gericht, zij slaan ijlings op de vlucht ,
zij keren zich niet om, angst van rondom ! spreekt de Heer .
Laat de snelle niet op de vlucht slaan , laat de held niet ontkomen ;
in het noorden, aan de oever van de rivier de Eufraat, struikelen zij en vallen .

“waarom zie ik dat zij doodsbang zijn (en) terugwijken ? ;
hun machtige mannen worden verslagen , en vluchten om te ontsnappen ,
[=want] zij kunnen de verschrikking die van iedere kant (komt) niet aanzien ,
is de verklaring van IEUE ;

 
het moet niet zijn dat degenen die snel zijn zouden ontsnappen ,
en het moet niet zijn dat de machtige mannen zouden vluchten :
zij struikelen en vallen op de noordelijke oever van de rivier de Eufraat ;      + 

 
7-8
… van de rivier Eufraat naar een rivier in de andere werkelijkheid :
who ? this as·the·Nile he-is-ascending as·the·streams they-are-reeling waters-of·him
Egypt as·the·Nile he-is-ascending and·as·the·streams they-are-reeling waters and·he-is-saying
I-shall-ascend and·I-shall-cover land I-shall-destroy city and·ones-dwelling-of in·her
Who [is] this [that] cometh up as a flood, whose waters are moved as the rivers?
Egypt riseth up like a flood, and [his] waters are moved like the rivers; and he saith, I will go up,
[and] will cover the earth; I will destroy the city and the inhabitants thereof.
‘moved’, H1607 gaash ‘to agitate violently’, also ‘to surge’ ;
context : … from the Euphrates river to a river in the other reality :
line ,

 • [=’last word was ‘Euphrates’ so that must be the start subject here ;
  Plato described the mighty river ascending to them , out from Tartarus (=eden) ;
  line :]

7 “[=which] [=’Euphrates’] (is) – as=like the ascended – Nile ,     +                  [=’north of eden’]
as the river (of) – surging – [eden-] waters ;                                              [=’dimensional quality’]
8 [+for] Egypt [=’matrix-land’] – (is) in=bý the – ascending – Nile ,              [=’to matrix-north’]
and=as the river (of) – surging – [eden-] waters ,      +                                      [=’compare Plato’]

————————

 • [=’line below : is still part of line 8 ;                                                             [below : restored ?]
  the repeat above suggests a similar required context for the line below ;
  there is no subject who can “say (something)”, and though the dragon who made
  the Nile said “she is mine – I made it” (Ezekiel) , the theme is not the dragon ;
  line :]

and=for (..the [eden-] waters..) (amr=mim) – ascended     +
and (are) (now) covering – the [matrix-] land of – (..Egypt..) ,                 [=’Jer.2, Rg-Veda,etc’]
the city – and the ones [=’spirits’] dwelling – in her ;

Wie is dat ? Als de Nijl komt hij opzetten , als rivieren kolkt zijn water .
Egypte – als de Nijl komt het opzetten, als rivieren kolkt zijn water .
Het zegt : ik kom opzetten, ik zal de aarde bedekken, ik zal de stad verdelgen en wie daarin wonen.

 • [=’laatste woord was ‘Eufraat’ dus dat moet hier het onderwerp zijn ;
  Plato beschreef de machtige rivier die naar hen opstijgt uit Tartarus (=eden) ;
  zin :]

7 “[=die] [=’Eufraat’] [=als] de opstijgende rivier de Nijl is ,     +           [=’ten noorden van eden’]
[=als] de rivier van kolkende [eden-] wateren ;                                       [=’dimensionele kwaliteit’]
8 [+want] Egypte [=’matrix-land’] is [=dóor] de opstijgende Nijl ,           [=’naar matrix-noorden’]
[=als] de rivier van kolkende [eden-] wateren ,         +

———————–                                                                                          [beneden : gerestaureerd ?]

 • [=’zie Engels :]

[=want] (..de [eden-] wateren..) (amr=mim) stegen op       +
en bedekken (nu) het [matrix-] land (..Egypte..) ,                                            [=’Jer.2, Rg-Veda,etc’]
de stad en degenen [=’geesten’] die daarin wonen ;

 
9-10
… nu moeten de legers van geesten in het matrix-noorden zich verdedigen :
come-up-you ! the·horses and·rave-you ! the·charioteer and·they-shall-go-forth
the·masterful-men Cush and·Phut ones-grasping-of shield and·Ludim ones-grasping-of
ones-bending-of bow and·the·day the·he for·my-Lord ieue-of hosts day-of vengeance
to·to-be-avenged-of from·foes-of·him and·she-devours sword and·she-is-surfeited
and·she-is-soaked from·blood-of·them that sacrifice to·my-Lord ieue-of hosts
in·land-of north to stream-of Euphrates
Come up, ye horses; and rage, ye chariots; and let the mighty men come forth;
the Ethiopians and the Libyans, that handle the shield; and the Lydians, that handle
[and] bend the bow. For this [is] the day of the Lord GOD of hosts, a day of vengeance,
that he may avenge him of his adversaries: and the sword shall devour,
and it shall be satiate and made drunk with their blood:
for the Lord GOD of hosts hath a sacrifice in the north country by the river Euphrates.

 • context : … now the armies of spirits in the matrix-north have to defend themselves :
line ,

 • [=’same concept – there was ‘north’
  and ‘who dwell there’, so the theme is “spirits” ;
  Phut and Lud are a type spirits – but very tricky
  to identify  (glyph P-TCH is Phut ? , see to right) ;
  line :]

ph + t = P + TCH …?
(rpt)

“(let) [+your] horses – go up – and (..rage..) , (you) charioteers ! ,
(let) the skilled men [=’spirits’] – of – Cush – and Phut – go forth ,      +
[+as] the ones handling – the shield ,
and (those of) Lud – (as) the ones handling – [and] bending – the bow ;

 
and=for – this – day – (is) [=of] myLord – IEUE of – hosts ,
[+as] the day of – [+his] vengeance [=’for un-purity’] ,     +
[=for] to avenge – [=upon] his enemies [=’spirits’] :
the – devouring – sword – (is) satiated – and=as stained – [=with] their blood ,
that=because – (it is) the sacrifice – to myLord – IEUE of hosts – in the northern – [matrix-] land ,
to=at – the river – (..Nile..) ;

Kom op, paarden, raas, strijdwagens, laten de helden uittrekken ,
De Cusjieten, de Puteeërs, die het schild hanteren, de Lydiërs die de boog hanteren en spannen.
Deze dag is van de Heer, de HEERE van de legermachten ,
een dag van wraak om zich te wreken op zijn tegenstanders .
Het zwaard zal verslinden en verzadigd worden, en dronken worden van hun bloed .
Want het is een slachting voor de Heer, de HEERE van de legermachten ,
in het land in het noorden, aan de rivier de Eufraat .

 • [=’zelfde concept – er was ‘noorden’ en ‘die er wonen’ dus het thema is nu “geesten” ;
  Phut en Lud zijn een type geesten – maar lastig te plaatsen (hieroglyf P-TCH is Phut ?) ;
  zin :]

“(laat) [+uw] paarden opgaan en (..raas..) , (u) wagenmenners ! ,
(laten) de machtige mannen [=’geesten’] van Cush en Phut voortgaan die het schild hanteren ,
en (die van) Lud (als) degenen die de boog hanteren en spannen ;

 
[=want] deze dag is [=van] de Heer , IEUE van de legermachten ,
[+als] de dag van [+zijn] wraak [=’voor on-reinheid’] ,      +
[=om] zich te wreken [=op] zijn vijanden [=’geesten’] :
het verslindende zwaard is verzadigd , en zit onder hun bloed ,
[=als] het offer aan de Heer , IEUE van de legermachten , in het noordelijke [matrix-] land ,
aan de rivier (..de Nijl..) ;    

 
11-12
… het construct op de plek waar de Nijl het (matrix-) land binnenkomt :
ֲascend-you ! Gilead and·take-you ! balm virgin-of daughter-of Egypt to·the·futility
you-increase remedies application there-is-no for·you they-hear nations dishonor-of·you
and·yelling-of·you she-fills the·earth that masterful-man in·masterful-man they-stumble
together they-fall two-of·them
Go up into Gilead, and take balm, O virgin, the daughter of Egypt: in vain shalt thou use
many medicines; [for] thou shalt not be cured. The nations have heard of thy shame,
and thy cry hath filled the land: for the mighty man hath stumbled against the mighty,
[and] they are fallen both together.
‘balm’ , H6875 tsori ‘balm’ ,
‘medicines’ , H8585 th’al-ah ‘trench, conduit, channel’ 11x ; in Jer.30 as personal ‘application’ ;
‘cry’ , H6682 tsavach-ah ‘outcry’ (2x in Jer) ; H6680 tsav-ah ‘to command’, many ;

 • context : … the construct at the place where the Nile enters the (matrix-) land :
 • the caduceus construct :
  … we don’t think it’s coincidence
  that ‘medicine’ is mentioned here ,
  because the caduceus is another
  version of the ‘rod of Asclepius’ ;
  and compare how both (serpents)
  fall down together (in line 12) ;
 • both serpents in amtuat X :
  … note again the sun in top ;
  a number of glyphs is lacking ,
  but the figures next to the serpents
  are shown in the ‘baby position’ ,
  having one finger in their mouth
  which depicts “eternal youth” ;

(left : vectorstock ; right : sacredtexts com)
 • implying (per this verse) that (at least one) energy-stream comes “from Gilead” ;
 • Gilead :
  … as ‘the eden hill’ which “the sons of Ammon have broken open” in another chapter ;
  this hill must have contained “the seven women” (Is.5) as ‘the seven cows’ theme —
  it is however very tricky to describe and locate constructs ;
 • virgin daughter of Egypt :
  … perhaps “as the centre pole (=stream) in the middle of both serpents” ;

line ,  

 • [=’previously was ‘Nile + land’ , that is where we are now ;
  note the (red) sun in both pics , because that will be part II ;
  line :]

“go (up) you ! – (to) Gilead ,                                                                           [=’the opened eden-hill’]
and get – balm (from there) , (you) virgin – daughter of – Egypt :      [=‘top of Nile as caduceus’]
[+yet] [=in] vain – you (would) increase  – the medicines ,
(because) there-is-no – [possible-] remedy – for you ;                               [=’remedy : or ‘channel’]

 
the nations [=‘of spirits’] – (will) hear – (that) you (will be) disgraced , 
and=when your outcry  [=‘not being in charge anymore’] – (will) fill – the [matrix-] land ;

 
that=because – the (one) masterful (-mistress)  [=‘1st serpent-axis’] – (will) stumble     +
in=over the (other) masterful (-mistress)  [‘2nd serpent-axis’] ,      
[+and] both of them – (will) fall down – together ;

Ruk op naar Gilead en haal balsem, maagd, dochter van Egypte .
Tevergeefs verhoogt u de medicijnen, herstel is er niet voor u .
De volken hebben van uw schande gehoord, het land is vol van uw gejammer ,
want de ene held is over de andere gestruikeld, samen zijn zij gevallen – zij beiden .

 • [=’hiervoor was ‘Nijl + land’, daar zijn we nu ;
  zie Engels voor caduceus construct ;
  let op de (rode) zon in beide afbeeldingen want dat wordt deel II ;
  zin :]

“ga (op) naar Gilead ,                                                                                  [=’de geopende eden-heuvel’]
en neem (van daar) balsem , (u) maagdelijke dochter van Egypte :    [=’top van Nijl als caduceus’]
[+maar] tevergeefs zou u de medicijnen verhogen ,                           [=’medicijnen : vgl. Asklepios’]
want er-is geen herstel [mogelijk] voor u ;                                                          [=’herstel : of ‘kanaal’]

 
de naties [=’van geesten’] zullen horen (dat) u tot schande zult worden ,
[=wanneer] uw gejammer [=’niet meer de baas zijn’] het [matrix-] land zal vullen ;

 
[=omdat] de (ene) kundige (-meesteres) [=’eerste serpent-as’] zal struikelen      +
[=over] de (andere) kundige (-meesteres) [=’tweede serpent-as van caduceus’] ,
[+en] beiden zullen zij samen neervallen ;

 
 
part II  —  deel II

 
13-14
… de situatie gespiegeld aan het letterlijke land Egypte :                     (belangrijk)
the·word which he-spoke ieue to Jeremiah the·prophet to·to-come-of Nebuchadrezzar
king-of Babylon to·to-smite-of land-of Egypt tell-you ! in·Egypt and·announce-you !
in·Migdol and·announce-you ! in·Noph and·in·Tahpanhes say-you ! station-yourself !
and·prepare-you ! for·you that she-devours sword round-about·you
The word that the LORD spake to Jeremiah the prophet,
how Nebuchadrezzar king of Babylon should come [and] smite the land of Egypt.
Declare ye in Egypt, and publish in Migdol, and publish in Noph and in Tahpanhes:
say ye, Stand fast, and prepare thee; for the sword shall devour round about thee.

 • context : … the situation mirrored to the literal land Egypt :              (important)
  … as far we gathered now ,
 • No and Tahpanhes :
  … as Thebes and Memphis , to right ;
  the concept of ‘upper and lower Egypt’ is about
  “the dimensional background” (as eden)
  and “dimensional foreground” (their realm) ,
  where both cities are like the entrance and exit
  of a wormhole (from background to foreground)
  which is represented by the Nile ;

    (quizlet com)
 • Migdol :
  … meaning “tower”, and if we remain with the same analogy ,
  then Migdol should represent ‘the wormhole itself’ (and not Pelusium in the delta) ;
  also because we are still with the Nile theme ;
 • relation to Mystery-Babylon :
  … in the Egypt setting , Mystery Babylon can be the important city Heliopolis (glyph ÁNNU ,
  direct related to the red sun (see images a few lines back) ,
  located above Memphis , where the Nile delta begins ;
  but scripture uses Nebuchednessar (of Babylon) who represent Thoth (‘Nebu’)
  in order for us to can identify him (better) ;
 • (the land Assyria)
  … below Thebes (in the dimensional background) the Nile ‘enters Egypt’ at the first nome ,
  where – ritually – the Nile sprung from two caves ; this is in prophets “the land Assyria”,
  and the “two” are the temple-fundament stone (where Adam is) and the Horus stone
  (as the two gemstones which Jeremiah buried – see chapter 43) ;

 
line ,

 • [=’see also diagram at top of page for locationing ;
  line :]

“the word [in right direction] – which – IEUE spoke [in right direction]     +
to – Jeremiah – the prophet ,       +
to=about the arrival of – Nebuchadnessar [=’Thoth’] – king of – [Mystery-] Babylon ,   +
to=for to smite – the land of – Egypt [=’north of eden and Assyria’] :

 
tell you – in=to Egypt , and report you – in=to Migdol [=‘wormhole as Nile, likely’] ,
and report you – in=to No [=’Thebes’] – and in=to Tahpanhes  [=’Memphis’] ,
saying :
stand firm – and prepare – yourselves ,
that=because – the sword – (will) devour – round about you ;      +

(De inval van Nebukadrezar in Egypte)
Het woord dat de Heer sprak tot de profeet Jeremia
over de komst van Nebukadrezar, de koning van Babel, om het land Egypte te treffen :
Verkondig in Egypte, laat het horen in Migdol, laat het horen in Nof en in Tachpanhes .
Zeg : stel u op, maak u gereed, want het zwaard heeft verslonden wat rondom u is .

“het woord [in goede richting] dat IEUE sprak [in goede richting]      +
tot de profeet Jeremiah ,
over de komst van Nebuchadnessar [=’Thoth’] koning van [Mystery-] Babylon ,      +
[=om] het land Egypte [=’ten noorden van eden en Assyrie’] te verwoesten :

 

 • [=’beneden : zie Engels , de afbeelding en afbeelding in top pagina voor interpretatie ;
  zin :]

vertel [=tegen] Egypte , en rapport-eer [=aan] Migdol [=’wormgat als Nijl, waarschijnlijk’] ,
en rapport-eer [=aan] No [=’Thebes’] en [=aan] Tahpanhes [=’Memphis’] ,
zeggend :
sta sterk en maak u gereed ,
[=want] het zwaard zal rond om u heen verslinden ;       +

 
15-16-17
… want ‘het dimensionele-centrum’ zal uit hun dimensie weggaan :
for-what-reason he-is-flattened sturdy-ones-of·you not he-stands that ieue
he-thrusts-down·him he-increases one-stumbling moreover he-falls man to
associate-of·him and·they-are-saying rise-you ! and·we-shall-return to people-of·us
and·to land-of kindred-of·us from·faces-of sword the·one-tyrannizing they-call there
Pharaoh king-of Egypt tumult he-let-pass-by the·appointed-time
Why are thy valiant [men] swept away? they stood not, because the LORD did drive them.
He made many to fall, yea, one fell upon another: and they said, Arise, and let us go again
to our own people, and to the land of our nativity, from the oppressing sword. They did cry there,
Pharaoh king of Egypt [is but] a noise; he hath passed the time appointed.

‘swept away’ , H5502 sachaph 1x ; sach-ah ‘to scrape’ 1x ; corrupt ; shchth ? ;
‘drive’ , H1920 hadaph ‘to push or drive out or away’ ;
‘noise’ , H7588 shaon ‘roar, uproar, rumbling’ ; -shaan ‘at ease, secure’ (3x Jer.) ;
H873 shaa ‘stare, blind stare’ ;

 • context : … because ‘the dimensional-centre’ will leave their dimension :

line ,

 • [=’the dimensional-centre decides which realm rules – eden’s , or theirs ;
  line :]

“[+for] [+at] (..the appointed time..) (mduo=muod) ,     + 
the sturdy – (..[matrix-] pit..) [=’dim.-centre’] (schph=schth) – (will) not – (stay) positioned ,
that=because – IEUE – (will) drive it [=’centre’] away ;                                   [=’back to eden’]

 
[+and] it (will cause) many [=’spirits’] – to stumble ,
and=so they say : arise you , and we (will) return – to our people – [=in] our home – land ,
(..because of..) – the violent – sword ;    

 

 • [=’below : however strange , the centre is ‘speaking’ (as well) ,
  in lines 22-24 is how this speaking is “as a serpent voice” (hence ‘noisy’ here ?) ;
  in another chapter God tells “how the eden-gate spoke flawless , and they (=spirits)
  hated that” , so we must have the same theme here but now for their realm
  (the ‘speaking’ may be “music” in the sense of ‘frequencies’…?) ;
  apparently ‘pharaoh’ is the same as ‘the Vitruvian man’ and see image elsewhere ;
  line :]

[+for] they (will) [+not] – (..hear..) (shm=shma) – (..the voice..) (qr=qul)     +
(of) pharaoh – king of – Egypt ,
(..+when..) (..the noise one?..) – (will) crossed over – (at) the appointed time ;

Waarom zijn uw machtigen weggevaagd ?
Zij hebben geen stand gehouden, omdat de Heer hen heeft verjaagd .
Hij maakt het aantal van hen die struikelen groot, ja, de een viel over de ander .
Toen zeiden zij : sta op, laten wij terugkeren naar ons volk en naar ons geboorteland ,
vanwege het zwaard van de onderdrukker .
Daar riepen zij : de farao, de koning van Egypte, is een grootspreker :
hij heeft het juiste moment voorbij laten gaan !

 • [=’het dimensionele-centrum bepaalt welke dimensie heerst : eden’s , of de matrix ;
  zin :]

“[+want] [+op] de (..vastgestelde tijd..) (mduo=muod) ,       +
zal de sterke (..[matrix-] put..) [=’dim.-centrum’] (sphch=shchth) niet gepositioneerd (blijven) ,
[=omdat] IEUE hem [=’centrum’] weg zal drijven ;                                           [=’terug naar eden’]

 
[+en] het veroorzaakt dat velen [=’geesten’] zullen struikelen ,
[=dus] zeggen zij : sta op , en we zullen terugkeren naar onze mensen [=in] ons eigen land ,
(..vanwege..) het onderdrukkende zwaard ;

 

 • [=’het dimensioneel-centrum spréekt ook (als ‘frequenties’?) , zie Engels (en 22-24) ;
  zin :]

[+want] zij zullen (..de stem..) (qr=qul)       +
(van) pharaoh de koning van Egypte [+niet] (..horen..) (shm=shma) ,
[+want] (..degene die luidruchtig is?..) zal overgestoken (op) de vastgestelde tijd ; 

 
18-19
… want het dimensionele centrum (‘de poort’) zal naar eden terugkeren :
life I averment-of the·king ieue-of hosts name-of·him that as·Tabor in·the·mountains
and·as·Carmel in·the·sea he-shall-come luggages-of deportation makedo-you ! for·you
one-dwelling-of daughter-of Egypt that Noph to·desolation she-shall-become
and·she-is-ravaged from·there-is-no one-dwelling
[As] I live, saith the King, whose name [is] the LORD of hosts, Surely as Tabor [is] among the
mountains, and as Carmel by the sea, [so] shall he come. O thou daughter dwelling in Egypt,

furnish thyself to go into captivity: for Noph shall be waste and desolate without an inhabitant.
‘tabor’, H8396 thabor ; 8406 -thbar ‘brittle’ 1x (Aram.) ; related to the Ishral house and ‘a net’ ;
from 2898 -tub [ eden-] good but corrupted ? or -bar [son,pool] +th prefix ? ;

 • context : … because the dimensional-centre (‘gate’) will return to eden :

line ,
“I (am) – [eden-] life ,
(is) the declaration of – the king – (whose) name (is) – IEUE of – hosts ;
[=surely] – (..the [dim.-] gate?..) (thbr=shr) – (will) come – [=from] the [matrix-] mountain ,
and=as – coming – as=to (..the mountain of..) – (..tsiun..) ;

 

 • [=’above : another one of Esau’s “roses are red , violets are blue” (and ‘luggage’ below) ;
  2) last term is ‘mountain’ so “mountain of tsiun” is most probable ;
  below :
  see Is 44 how God (as ‘smith’) makes the new centre for the eden-land ,
  hence after that , the matrix will be set on fire ;
  line :]

[=I] (will) fashion – the implement [=’Is.44’] – for – the daughter of – (..tsiun..) [=’eden-land’] ,
that=then – (..Egypt..) – (will) become – a desolation ,
and=for she (will be) set on fire – [=so] there-(will be)-no – one dwelling (there) ;

Zo waar ik leef, spreekt de king – Heer van de legermachten is zijn naam –
Voorzeker, als de Tabor onder de bergen en als de Karmel bij de zee zal hij komen !
Pak uw boedel bij elkaar voor de ballingschap, dochter van Egypte .
Want Nof zal tot een verwoesting worden
en het zal vernietigd worden, zodat er geen inwoner meer is.

“ik ben [eden-] leven ,
is de verklaring van de koning (wiens) naam IEUE van de legermachten is ;
[=zeker] zal (..de [dimensionele-] poort?..) (thbr=shbr) komen [=van] de [matrix-] berg ,
[=als] komend [=naar] (..de berg..) (..tsiun..) ;

 

 • [=’boven : weer een van Esau’s spreekwoordelijke corrupties (en ‘boedel’ beneden) ;
  2) laatste woord is ‘berg’ dus ‘berg tsiun’ is erg waarschijnlijk ;
  beneden :
  in Jes. 44 maakt God (als ‘smid’) een nieuw centrum voor het eden-land ;
  zin :]

[=ik] zal het voorwerp [=’Jes.44’] maken voor de dochter van (..tsiun..) [=’eden-land’] ,
[=dan] zal (..Egypte..) desolaat worden ,
[=want] zij zal in brand worden gestoken [=zodat] er-geen inwoner zal zijn ;

 
20-21
… maar de poort is nu nog gevangen in de caduceus :
heifer lovely-lovely Egypt twitching-insect from·north he-comes he-comes moreover
hirelings-of·her in·within-of·her as·calves-of stall that moreover they they-face-about
they-flee together not they-stand that day-of calamity-of·them he-comes on·them
era-of visitation-of·them
Egypt [is like] a very fair heifer, [but] destruction cometh; it cometh out of the north.
Also her hired men [are] in the midst of her like fatted bullocks; for they also are turned back,
[and] are fled away together: they did not stand, because the day of their calamity
was come upon them, [and] the time of their visitation.
‘very fair’, H3304 yepheh-phiyahh 1x ; -yaphah ‘to be or make pretty’, 2x in Jer. , negative ;
or a combination of 6310 pheh ‘mouth’ (gate) ; pheah ‘side’ ; [=menát?] ; which verb ? ;
‘heifer – bullock’ , H5697 egl-ah ‘heifer’ ; H5695 egel ‘calf’ ; -gl ‘round’ ? ;
‘destruction’ , H7171 qerets ‘horsefly’ 1x ; -qarats ‘to pinch, to wink’ 5x ; (just -arts ‘land’?) ;
qeres ‘clasp, [hook]’ , qereth ‘city’ (few) , (‘voice’ qul , ‘to call’ qer?, qabar ‘bury’?) ;
‘hired men’ , H7916 shakir ‘hired one’ ; -shakar ‘to hire’ ;
‘fatted’ , H4770 marbeq ‘stall’ ; (qbr? tomb ? , rb ‘many’? ) ;

 • context : … but the gate is now still imprisoned in the caduceus :
  … yes it looks messy ,                                                                              [20+21 : restored context]
  but that isn’t our mistake ;

line ,
20 “(..the imprisoned..) (ogle=gul) – (..mouth?..) (yphh=phh)     +            [=’mouth = eden gate’]
(is) (..at the [dimensional-] side of?..) (phyh=phah) – Egypt ,                            [=’not eden’s side’]
[+as] the one (who) went – [+to] (..the land..) (qerts=arts) – [=in] the north – (………..) ;              
———————-
21 indeed – the hired one [=’gate’] – in her [=’caduceus’] midst      +                                    
(is) (..imprisoned?..) (ogle=gul) – (..by the serpents..) ;                   [=’two serpents of caduceus’]
that=but – they – (will) (try to) turn around – [+and] flee – together ,      +                                  

 

 • [=’line 20 : indeed the gate is called also ‘mouth’, and he “fell down” and therefore
  the eden-lánd followed him (to the matrix) , see Is. 44 and Jer. 2 ;
  line 21 : the choice for ‘serpents’ is based upon the ‘two of them’ (as in line 12) ,
  while ‘serpent’ will show in next line 22 ; the ‘hired one’ here is the gate ;
  line :]

[+for] they (will) – not – stand – [=when] – the day of – their calamity – (will) come – on them ,
[+as] the time of – them (being) visited [=‘for to be judged’] ;       +

Egypte is een bijzonder mooi kalf, maar de horzel uit het noorden komt eraan – hij komt eraan!
Zelfs zijn huursoldaten zijn in zijn midden als gemeste kalveren, maar ook zij keren zich om.
Zij slaan tezamen op de vlucht, zij houden geen stand,
want de dag van hun ondergang is over hen gekomen, de tijd van vergelding aan hen .

20 “(..de gevangen..) (ogl=gul) (..mond?..) (yphh=phh)      +                   [=’mond = eden-poort’]
is (..aan de [dimensionele-] zijde van?..) (phyh=phah) Egypte ,            [=’niet aan eden’s kant’]
[+als] degene die ging – [+naar] (..het land..) (qerts=arts) [=in] het noorden – (………..) ;

 
21 ja , de huurling [=’poort’] in haar [=’caduceus’] midden       +
wordt gevangen gehouden (..door de slangen..) ;                     [=’twee slangen van caduceus’]
[=maar] zij zullen (proberen) zich om te draaien [=en] beiden te vluchten ,     +

 

 • [=’boven : zie Engels voor interpretatie (gelinkt aan Jes. 44 en Jer. 2) ;
  zin :]

[+want] zij zullen geen standhouden [=wanneer] de dag van hun ondergang zal komen ,
[+als] de tijd waarin zij bezocht [=’om geoordeeld te worden’] zullen worden ;     +   

 
22-23-24
… de caduceus wordt omgehakt en de poort gaat op weg naar eden :
sound-of·her as·the·serpent he-is-going that in·potency they-are-going and·in·hatchets
they-come to·her as·ones-chopping-of trees they-cut-down wildwood-of·her averment-of
ieue that not he-shall-be-investigated that they-are-numerous from·locust and·there-is-no
to·them numbering she-is-put-to-shame daughter-of Egypt she-is-given in·hand-of people-of north
The voice thereof shall go like a serpent; for they shall march with an army, and come against her
with axes, as hewers of wood. They shall cut down her forest, saith the LORD, though it cannot be
searched; because they are more than the grasshoppers, and [are] innumerable. The daughter of
Egypt shall be confounded; she shall be delivered into the hand of the people of the north

‘axes’ , H7134 qardom ‘axe’ (1x prophets here) ; -qdam ‘to meet’ ;
‘searched’ , H2713 2713 chaqar ‘to seek’, many ;
‘grasshoppers’ , H697 arb-eh ‘locust’ ; H6137 aqrab ‘scorpion’ ; Nah.3 “multiply+locusts” ;

 • context : … the caduceus is hewn down and the gate goes on his way to eden :
  … the gate is ‘masculine’
  hence the eden-land (feminine) followed him ;

line ,        
“(..+because..) [=his] [=’eden gate’] voice – (now) as=like a serpent – (will) (..end..) (ylk=klh) ,     +
that=when – the army [=’led by Thoth’] – (will) arrive :
and=for – they (will) come – in=with axes to=against [=them] [-both] ,                    
as=and – (..the serpents..) – (will be) hewn down ;

 • [=’above :
  it is superfluous to add ‘like trees are cut’ after ‘axes’ – the subject was intended here :]

 
[+then] (..the [eden-] gate..) (oir=shor) – (will be) cut off (-krth) [+from them] ,
(is) the declaration of – IEUE ,
that=so – [=he] (will) seek – (..to cross over..)  (arb=obr) ,                  [=’cross over back to eden’]
and=when there-(will be)-no – (..imprisonment?..) – [=of him] ;
———————-                                                                                                             [above : restored]
(..+therefore..) the daughter of – Egypt – (will be) put to shame ,       +               [=’as caduceus’]
[+when] she (will be) given – in the hand of – the people [=’Thoth & company’] of – the north ;

Het geluid van Egypte is als dat van een slang die wegschuifelt , want met een legermacht
zullen zij erheen gaan ; met bijlen zullen zij bij hem komen, als houthakkers.
Zij zullen zijn woud omhakken, spreekt de Heer, al is het ondoordringbaar .
Want zij zijn talrijker dan sprinkhanen , zodat zij niet te tellen zijn .
De dochter van Egypte staat beschaamd, zij is in de hand van het volk van het noorden gegeven.

 • [=’zie hoofdstuk “de (eden-) poort sprak vloeiend – en zij (=geesten) haatten dat” ;
  zin :]

“(..+omdat..) [=zijn] [=’eden-poort’] stem , (nu) [=als] een slang , zal (..eindigen..) (ylk=klh) ,   +
[=wanneer] het leger [=’geleid door Thoth’] zal arriveren :
[=want] zij zullen met bijlen [=tegen] [=hen] [-beiden] optrekken ,
[=en] (..de slangen..) zullen omgehakt worden ;

 
[+dan] zal (..de [eden-] poort..) (oir=shor) [+van hen] afgesneden (-krth) zijn ,
is de verklaring van IEUE ,
[=zodat] [=hij] zal zoeken (..om over te steken..) (arb=obr) ,                           [=’terug naar eden’]
[=wanneer] er-geen (..gevangenschap?..) [=voor hem] zal zijn ;
———————-                                                                                                  [boven : gerestaureerd]
(..+daarom..) zal de dochter van Egypte tot schande worden ,                             [=’als caduceus’]
[+wanneer] zij in de hand van de mensen [=’Thoth & co’] van het noorden wordt gegeven ;

 
25-26
… dan worden de geesten veroordeeld – door hun eigen baas :
he-says ieue-of hosts Elohim-of ishral behold·me ! visiting to Amon from·No and·on
Pharaoh and·on Egypt and·on Elohim-of·her and·on kings-of·her and·on Pharaoh and·on
the·ones-trusting in·him and·I-give·them in·hand-of ones-seeking-of soul-of·them
and·in·hand-of Nebuchadrezzar king-of Babylon and·in·hand-of servants-of·him and·after
so she-shall-tabernacle as·days-of aforetime averment-of ieue
The LORD of hosts, the God of Israel, saith; Behold, I will punish the multitude of No,
and Pharaoh, and Egypt, with their gods, and their kings; even Pharaoh, and [all] them
that trust in him: And I will deliver them into the hand of those that seek their lives,
and into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of his servants:
and afterward it shall be inhabited, as in the days of old, saith the LORD.

 • context : … then the spirits are judged – by their own boss :

line ,         
“[+thus] – says – IEUE of – hosts , the deity of – [eden-] Ishral :
behold me ! ,
[+I] (will) visit [=’to judge’] – [=upon] – (..the multitude..)      +
(..+who are..) and=by (?) – the Pharaoh  – (..king of..) – Egypt , [=their] deity ;                [=’Osiris ?’]
[=as] – [=his] kings – (who were) the ones trusting – in [=him] :                  [=’in matrix dim-centre’]

 • [=’above : unsure ;
  it’s possible that it wrote “Amon + No” , but that has no further reference in the text ;
  they are the multitude in the image of the pharaoh as Vitruvian-man
  (as Osiris ? , because spells often use the term “I am your son , Osiris”) ,
  representing the phallic matrix-type body :]

————————-                                                                                                               [above : possible]
I give them – in the hand of – the ones seeking – their adm-soul ,                             [=’seek their life’]
(namely) in the hand of – Nebuchadnessar [=’Thoth’] – king of – [Mystery-] Babylon ,      +
and in the hand of – his servants [=‘his henchmen-spirits’] ;

 
and after that – (..my people..) (kn=am) – (will) dwell – as (in) – the former – days ,  [=’paradise’]
(is) the declaration of  -IEUE ;        +

De Heer van de legermachten, de God van Israël, zegt :
zie, ik ga Amon, de god van No, de farao, Egypte, en zijn koningen straffen ,
ja ik straf de farao en wie op hem vertrouwen .
Ik zal hen geven in de hand van hen die hen naar het leven staan ,
zowel in de hand van Nebukadrezar , de koning van Babel, als in de hand van zijn dienaren.
Maar daarna zal zij bewoond worden als in de dagen van weleer, spreekt de Heer .

“[+zo] zegt IEUE van de legermachten , de godheid van [eden-] Ishral :
zie ! ,[+ik] zal (..de menigte..) [=’van geesten’] bezoeken [=’om te oordelen’] ,       +
(..+die zijn..) [=door] pharaoh koning van Egypte , [=hun] godheid ,                                  [=’Osiris ?’]
[=als] [=zijn] koningen die degenen zijn die op [=hem] vertrouwden :       [=’op dimens.-centrum’]

 • [=’boven : zie Engels :]

————————                                                                                                               [boven : mogelijk]
ik geef hen in de hand van degenen die hun ziel zoeken ,                             [=’naar het leven staan’]
(namelijk) in de hand van Nebuchadnessar [=’Thoth’] koning van [Mystery-] Babylon ,      +
en in de hand van zijn dienaren [=’zijn handlangers’] ;

 
en daarna zullen (..mijn mensen..) (kn=am) wonen als in de dagen van vroeger ,    [=’in paradijs’]
is de verklaring van IEUE ;       +                                                                          

 
part III   —   deel III

 
27-28
slot : … gezegd tegen onze Originelen , en tegen Jakob :
and·you must-not-be you-are-fearing servant-of·me Jacob and·must-not-be
you-are-being-dismayed ishral that behold·me ! saving-of·you from·afar and seed-of·you
from·land-of captivity-of·them and·he-returns Jacob and·he-is-quiet and·he-is-tranquil
and·there-is-no one-making-tremble you must-not-be you-are-fearing servant-of·me Jacob
averment-of ieue that with·you I that I-shall-make finish in·all-of the·nations which
I-expelled·you there·ward and you not I-shall-make finish and·I-discipline·you
for·the·judgment and·to-hold-innocent not I-am-holding-innocent·you
But fear not thou, O my servant Jacob, and be not dismayed, O Israel: for, behold,
I will save thee from afar off, and thy seed from the land of their captivity; and Jacob shall return,
and be in rest and at ease, and none shall make [him] afraid. Fear thou not, O Jacob my servant,
saith the LORD: for I [am] with thee; for I will make a full end of all the nations
whither I have driven thee: but I will not make a full end of thee,
but correct thee in measure; yet will I not leave thee wholly unpunished.

 • context : closing : … said to our Originals , and to Jacob :

line ,
(first said to the Originals,)
“(it) must not be – (that) you (would) fear , my servant – [eden-] (..Ishral..) [=’Originals’] ,
and (it) must not be – (that) you (would be) confused , (..my people..) ;               [=’our Originals’]
that=because – behold ! ,
[+I] (will) save you – (who are) far away ,                             [=’because imprisoned in matrix-north’]
and your descéndants – from the land of – their captivity ;                    [=’adm-souls on this earth’]
and=for Jacob  – (will) return ,      +                                                      [=’as all to-be saved adm-souls’]   
and (will be) in rest [=’in new eden’] – and at ease – and there is – no one making him afraid ;

 

 • [=’above : the Originals (‘new bodies’) will have their adm-souls back ;
  the theme now juxtaposes with “the spirit-souls who were in the image of Pharaoh” ;
  line :]

(now to Jacob,)
(it) must not be – (that) you (would) fear , my servant – Jacob , (is) the declaration of – IEUE ,
that=because – I (will be) with you ;
that=surely – I (will) make – an end – in=to all – the nations   +                      [=’as non-saved souls’]
to=as there – [=where] – I (will) expell you – to ;                                                  [=’during Revelation’]               
and=but – I shall – not – make – an end – (to) you ,                                 [=’to the souls themsélves’]
and=yet – I discipline you – [=by] the judgment ,           [=’because of this body ; theme of Jer. 30’] 
and=for – I (will) – certainly – not – hold you innocent .

U dan, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jakob, wees niet ontsteld, Israël !
Want zie, ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap.
Jakob zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn, en niemand zal hem schrik aanjagen.
U dan, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jakob, spreekt de Heer, want ik ben met u .
Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle heidenvolken waarheen ik u verdreven heb.
Aan u echter zal ik geen vernietigend einde maken .
Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden .

(eerst gezegd tot de Originelen,)
“het moet niet zijn dat u angst zou hebben , mijn dienaar [eden-] (..Ishral..) [=’Originelen’] ,
en het moet niet zijn dat u in verwarring zou zijn , (..mijn mensen..) ;                        [=’Originelen’]
[=want] zie ! ,
ik zal u die ver weg bent , redden ,                                             [=’want gevangen in matrix-noorden’]
en uw nákomelingen uit het land van hun gevangenschap ;               [=’adm-zielen op deze aarde’]
[=omdat] Jacob terug zal keren ,     +                                                      [=’als alle geredde adm-zielen’]
en hij zal rust hebben [=’in nieuw-eden’] en zonder zorgen zijn ,
en er-zal niemand zijn die hem schrik aan zal jagen ;

 

 • [=’boven : de Originelen (‘nieuwe lichamen’) krijgen hun adm-zielen terug ;
  het thema staat nu tegenover “de geesten-zielen die in het beeld van Pharaoh waren” ;
  zin :]

(nu tot Jacob,)
het moet niet zijn dat u angst zou hebben , mijn dienaar Jacob , is de verklaring van IEUE ,
[=omdat] ik met u zal zijn ;
ik zal beslist een einde maken [=aan] alle naties    +                                        [=’niet-geredde zielen’]
waarheen ik u verdreven zal hebben ;                                                                 [=’tijdens Openbaring’]
maar aan u zal ik geen einde maken ,                                                                      [=’aan de zielen zélf’]
[=hoewel] ik u zal bestraffen [=door] een oordeel ,    [=’vanwege dit lichaam ; thema van Jer. 30’]
[=want] ik zal u zeker niet voor onschuldig houden .

 


28.07.19   —   submitted   —   first version   —   het-report
29.06june.2020   —   submitted as second version , and definitive –  after cleanup + context