Jer.5: de Duisternis komt :
uitleg van hoofdstuk 4 :
hoe de geestenwereld
een duivelse val voor Jacob
heeft gezet , om voor eeuwig
te kunnen vampieren op eden
(belangrijk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued of previous chapter 4 :
titled : the coming Darkness :
explanation of previous chapter :
how the spirits-world set up a devilish Trap
for Jacob ,
the trap is “the corruption of prophets”,
making Jacob to sleepwalk into his own
forever imprisonment , as in the cycle of
life and death on this earth ,
so that them spirits could vampire
forever upon eden-aspects ;

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after much cleanup + context
one of the most corrupted prophet chapters :
Esau had all the time to go corrupt ,
we but little time to restore all

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 4 :
nu volgt de uitleg waarom de gebeurtenissen (in 4) moeten gebeuren :
de geesten-wereld heeft een duivelse val opgezet voor Jacob ,
namelijk door “het corrumperen van de profeten”,
opdat Jacob slaapwandelend naar zijn eeuwige staat van gevangen-zijn zou wandelen ,
als opgesloten in de cyclus (van leven en dood) van deze aarde ,
zodat de geesten-wereld voor eeuwig zou kunnen vampieren op de aspecten van eden ;

 
opmerking :goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(het meeste was goed ; maar de onderliggende reden hebben we er nu ook uitgehaald) ;
een van de meest gecorrumpeerde profeten hoofdstukken :
Esau had alle tijd om te corrumperen – wij slechts kleine tijd om te restaureren

 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 5

1-2
vervolg : … de réden van het vorige hoofdstuk uitgelegd :                 (situatie : in onze dagen)
go-to-and-fro-you ! in·streets-of Jerusalem and·see-you ! please ! and·know-you !
and·mseek-you ! in·squares-of·her if you-are-finding man if there-is one-doing judgment
one-seeking faithfulness and·I-shall-pardon to·her and·if life ieue they-are-saying
therefore to·the·falsehood they-are-swearing
Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see now, and know, and seek in the broad
places thereof, if ye can find a man, if there be [any] that executeth judgment, that seeketh the truth;
and I will pardon it. And though they say, The LORD liveth; surely they swear falsely.

 • context : continued : … the réason of previous chapter explained :     (situation : our days)
  … per definition this chapter is “in our days”,
  since previous chapter was about Revelation ;

line ,
“go you through – the streets of – Jerusalem [=’earth’] ,           [=’intended here is “in our days”]
and see you ! – please ! , and understand ! ,
and seek you – in her squares – if – you (could) find – someone ,        +
if – (..anyone..) (is) doing – the right thing :

 

 • [=’below : once again the theme of “the difference between the gospel and the prophets”,
  as main theme of this chapter :]

(namely) seeking – the truth – and=so I can pardon – to=through her ;       [=’through the truth’]
[=for] [=even] – they (would) sáy : ‘IEUE – (is) [eden-] life’ ,
they (will be) swearing (allegiance) – to=as the falsehood [=’inversion’] ;

(Is er een die recht doet ?)
Trek rond door de straten van Jeruzalem , kijk toch en let op ,
zoek op zijn pleinen , of u iemand vindt , of er een is die recht doet ,
een die betrouwbaarheid nastreeft , dan zal ik Jeruzalem vergeven .
Als zij zeggen : “zo waar de Heer leeft”, leggen zij toch een valse eed af .

“ga door de straten van Jerusalem [=’aarde’] ,                            [=’bedoeld hier is “in onze dagen”] 
en zie ! , alstublieft ! , en begrijp ! ,
en zoek op haar pleinen of u iemand zou kunnen vinden ,   +
of er éen is die het juiste ding doet :

 

 • [=’beneden : alweer het thema van “het verschil tussen het Evangelie en de profeten” ,
  als het thema van dit hoofdstuk :]

(namelijk) de waarheid zoekend , opdat ik door haar kan vergeven ;   [=’vanwege de waarheid’]
[=want] [=zelfs] al zéggen zij : ‘IEUE is [eden-] leven’ ,
zullen zij (toch) een valse [‘omkering’] eed (van trouw) zweren ;

 
part II   —   deel III

 
3-4
… want gelovigen vandaag kennen ‘de weg van God’ niet :
ieue eyes-of·you ?·not for·faithfulness you-smote them and·not they-travailed
you-finished·them they-refused to-take-of admonition they-made-steadfast faces-of·them
from·crag they-refused to·to-return-of and·I I-said yea poor-ones-of they they-are-foolish
that not they-know way-of ieue judgment-of Elohim-of·them
O LORD, [are] not thine eyes upon the truth? thou hast stricken them, but they have not grieved;
thou hast consumed them, [but] they have refused to receive correction: they have made their
faces harder than a rock; they have refused to return. Therefore I said, Surely these [are] poor;
they are foolish: for they know not the way of the LORD, [nor] the judgment of their God
‘poor’, H1800 dal ‘poor, helpless, weak’ [but not the ‘humble’ colour] ;

 • context : .. because believers today do not know ‘the way of God’ :
  … continued in 5-6 ;

line ,

 • [=’likely Jeremiah speaks for you + we ; he will do that in more chapters ;
  line :]

“[+for] IEUE , (are) your eyes – [not] – (only) for=upon the truth ? ;
you smite – them – and=but – they – (are) not – in anguish ,                        [=’about a situation’]
you stop them in their tracks – [+but] they refuse – to accept – correction ,
they make – their faces – firm – [=like] stone , refusing – to return ;        [=to IEUE , as to eden]

 
and=so I – say (to myself) : indeed , the weak ones of – [=them] [=’believers’] – (are) a bit simple ,
that=because – they – (do) not – understand – the way of – IEUE ,
(namely) [+as] ‘the right perception of=about – their (own) deity’ ;       +

Heer, zien uw ogen niet uit naar betrouwbaarheid ?
U hebt hen geslagen, maar zij voelden geen pijn .
U hebt hen omgebracht, maar zij weigerden vermaning te aanvaarden .
Zij hebben hun gezichten harder gemaakt dan een rots , zij hebben geweigerd zich te bekeren .
Ík zei echter : zij zijn maar geringe mensen , zij gedragen zich als dwazen ,
omdat zij de weg van de Heer niet kennen , het recht van hun God .

 • [=’het mag zijn dat Jeremia voor u + wij spreekt ; hij doet dat ook in andere hoofdstukken ;
  zin :]

“[+want] IEUE , zijn uw ogen niet (alleen) op de waarheid (gericht) ? ;
u slaat hen , [=maar] zij zijn niet gekweld ,                                          [=’vanwege een lastige situatie’] 
u ‘blokkeert hun eigen wegen’ , [+maar] zij weigeren vermaning te aanvaarden ,
zij maken hun gezichten harder dan een rots , weigerend om terug te keren ; [=naar IEUE + eden] 

 
[=dus] zeg ik (tegen mijzelf) : inderdaad , de zwakkeren van [=hen] [=’gelovigen’] zijn wat simpel ,
[=omdat] zijde weg van IEUE niet begríjpen ,
(namelijk) [+als] ‘de juiste perceptie hebbend [=over] hun (eigen) godheid’ ;      +

 
5-6
… maar ook ‘de christelijke opiniemakers (etc)’ begrijpen het niet :
I-shall-go for·me to the·great-ones and·I-shall-speak with·them that they they-know
way-of ieue judgment-of Elohim-of·them yea they alike they-broke yoke they-pulled-away
bonds on·so he-smites·them lion from·wildwood wolf-of gorges he-is-devastating·them
leopard being-alert over cities-of·them any-of the·one-going-forth from·them
he-shall-be-torn-to-pieces that they-are-numerous transgressions-of·them they-are-plentiful
backslidings-of·them
I will get me unto the great men, and will speak unto them; for they have known the way of
the LORD, [and] the judgment of their God: but these have altogether broken the yoke, [and] burst
the bonds. Wherefore a lion out of the forest shall slay them, [and] a wolf of the evenings shall

spoil them, a leopard shall watch over their cities: every one that goeth out thence shall be
torn in pieces: because their transgressions are many, [and] their backslidings are increased.
‘watch over’ , H8245 shaqad ‘to watch over’, 12x ;

 • context : .. but also ‘the christian opinioners (etc)’don’t understand it :
  … KJV suggests “the yoke is God”;

line ,
“[+but] I (could) get – myself – to – the great ones ,     +                        [=’christian opinioners etc’]
and I (will) speak [in right direction] – with thém ,
that=for – they – (cóuld) understand – the way of – IEUE ,     +
[+as] the right judgment of=about – their deity :
[=but] (ak=ki) – they – [+neither] – break – [+their] – yoke , [+neither] tear away – [+their] bonds ;

 
(God speaks again,)
[=therefore] – the [matrix-] lion – from (..the den..) (ior=sbk) – (will) smite them ,         [=’Jer.4’]
[+as] (..the powerful one..) (zab=oz) – (..crossing-over..) (orb=obr) – to destroy them ;

————————                                                                                         [line below : too corrupted]

 • [=’the ‘lion’ (crossing-over) is in Jer. 4 but ‘wolf’ and ‘leopard’ are Esau inventions ;
  below : impossible ; he used the verb “to tear” to fit his wolf and leopard ,
  so crucial words are lost :]

[+for?] (…the Watchers?..) [=’spirits?’]over=in? – (…………)     +
(will) (……….) – (..anyone?..) – (..entering, going?..) – from=in, to, by? them? [=’watchers?’] ;
————————
that=because – their [=’the people’s’]  transgression [=’by splitting-off’] – (is) (..great..) ,
and=as – their – enormous – (main) backsliding ;      +

Laat ik naar de aanzienlijken gaan en met hen spreken ,
want die kennen de weg van de Heer wel, het recht van hun God .
Zij echter hebben samen het juk gebroken, de banden verscheurd .
Daarom zal een leeuw uit het woud hen doden ,  een wolf van de vlakten
zal hen uiteenrijten, terwijl een luipaard op de loer ligt bij hun steden ,
– al wie daar uitgaat , wordt verscheurd –
want hun overtredingen zijn talrijk geworden, machtig veel hun afdwalingen .

“maar ik zou naar de aanzienlijken kunnen gaan ,     +           [=’christelijke opiniemakers etc’]  
en ik zal met hén spreken [in goede richting] ,
want zij moeten de weg van IEUE kúnnen begrijpen ,     +
[+als] het juiste oordeel [=over] hun (eigen) godheid :
[=maar] (ak=ki) (ook) zij breken [+hun] juk [+niet] , [+noch] verbreken zij hun banden ;

 
(God spreekt weer,)
[=daarom] zal de [matrix-] leeuw van (..de den..) hen neerslaan ,                              [=’Jer.4’]
[+als] (..de machtige..) (zab=oz) (..die oversteekt..) (orb=obr) om hen te ruïneren ;

———————                                                                                         [zin beneden : te corrupt]

 • [=’de ‘leeuw’ (overstekend) is in Jer.4 maar ‘wolf’ en ‘luipaard’ zijn Esau’s grap ;
  beneden : onmogelijk ; hij gebruikte werkwoord ‘verscheuren’ om bij zijn wolf te passen ,
  dus de belangrijkste termen missen :]

[+want?] (..de Wachters?..) [=’geesten?’] over=in? (…………)      +
(zullen) (…………..) (..ieder?..) (..die gaat, komt?..) van=in, door, met? hen? [=’Wachters?’] ;
——————–
[=omdat] hun [=’mensen’] overtreding [=’door afsplitsing’] (..groot..) is ,
[=als] hun enorme afdwaling ;     +         

 
7-8-9
… de gelovigen zijn zo koppig omdat ze gecorrumpeerde teksten blijven lezen :
wherein ? for·this I-shall-pardon to·you sons-of·you they-forsake·me and·they-are-swearing
in·not Elohim and-I-am-adjuring them and·they-are-committing-adultery and·house-of
prostitute they-are-mutilating-themselves horses ones-rutting one-being-early they-arebc
each to woman-of associate-of·him they-are-neighing ?·on these not I-shall-check
averment-of ieue and·if in·nation which as·this not she-shall-avenge-herself soul-of·me
go-up-you ! in·barricades-of·her and·mruin-you ! and·finish must-not-be you-are-making
take-away-you ! abandoned-twigs-of·her that not to·ieue they
How shall I pardon thee for this? thy children have forsaken me, and sworn by [them that are]
no gods: when I had fed them to the full, they then committed adultery, and assembled themselves
by troops in the harlots’houses. They were [as] fed horses in the morning: every one neighed
after his neighbour’s wife . Shall I not visit for these [things]? saith the LORD: and shall not my soul
be avenged on such a nation as this? Go ye up upon her walls, and destroy; but make not a full end:
take away her battlements; for they [are] not the LORD’S.

 • ‘assembled troops’, H1413 gadad ‘to slash or cut or incise [the body]’ ; -gud ‘invade, attack’ ;
  from -gad ‘band, troop ; fortune’ ;
 • ‘fed’ , H2109 zun ‘well fed’ 1x , no other given ; -zun ‘fed’ (Aram.) 1x ; -zan ‘various kinds, sorts’ ;
 • ‘morning’ , H7904 shak-ah 1x , said mistake for -shakam ‘rise early’ ; 7914 skiyah ‘picture[s]’ [Is.] ,
 • ‘neighed’ , H6670 tsahal ‘neigh, call out, shrill’ , very unclear ;
 • context :… the believers are that stubborn because they keep reading corrupted texts :
  … the ‘houses of prostitution’ :
  written as (bith zune) , in corrupted repeat as (susim miznim) ;
 • the consequence of the evil words :
  … will be further explained in lines 25-28 —
  the problem of many in our days is “the difference between the OT and the NT”,
  for “they cannot understand the wrathful God , compared to the sweet Jesus” ;
  but there IS NO difference between OT and NT : it is the corrupted text in OT causing that !
  … this chapter , about “the way of IEUE”
  is not about the new-testament : that’s all fine and good when read ,
  but the NT is only about “the soul hersélf getting saved” (hence the term ‘prostitution’) ,
  for it causes people to be not concerned about ‘the return to eden’ ;

line ,                                                                                                 [line 8 : the probable restored context]
“I (will) – [=not] (ai=la) – pardon – this – to [=them] ,
[+for] (…my people…) – (have) abandoned me ,
and swear (loyalty)in=to – a non – deity ,               [=’matrix-consciousness , see 25-28’]
and=while – I (should be) (..sworn..) (loyality) to , (by) them :       +                             

————————-
and=for they commit adultery – (…[+as] the groups?..) (-gd) – [=in] the houses of – prostitution ;
(..[+as] the houses of…) (ssm=bth) (…prostitution…) (zun=zune)      +
(..where..) the evil ones [=’words’] (ro=rth) (..are read?..instead of?..the humble ones [=’words’]..) ,

 • [=’above : our best option ;
  because the same theme returns in line 25-28 , and we had this expression now several times ;
  here , “the act of swearing (loyalty)” can render the houses of prostitution as “churches”,
  because “the evil and humble words” would require a setting :]

————————
(shall) I – not – visit [=’to judge’] – because of – these [things] ? ,
is the declaration of – IEUE ,
(shall) [=I] – not – take revenge – (upon) the adm-souls      +
which – [+have become] – [=the people] – as=like this ? ;

 
ascend you ! on=upon her wall ,                       [=’the motherships on earth’s wall , previous chapter’]
and (go) ruin [+them] – and (go) spoil [+them] ! ;                             [=’ruin : (-shchth) , matrix-colour’]
(it) must not be – (that) [=they] (…(would be) saved…) (osh=iash) ,               [=’common corruption’]
[+but] (…make them…) (ntshh=natsh) – (…prisoners…) (sur=sr) ,     +                  [=’make = place, set’]
that=because – they – (are) not – to=of IEUE ;

Hoe zou ik dit vergeven ? Uw kinderen hebben mij verlaten en zweren bij wat geen goden zijn .
Als ik hun overvloed geef , plegen zij overspel , en in het hoerenhuis drommen zij samen .
Weldoorvoede, hitsige hengsten zijn het, ieder hinnikt naar de vrouw van zijn naaste .
Zou ik deze dingen niet straffen ? spreekt de Heer, of op een volk als dit mijzelf niet wreken ?
Klim zijn wijnbergen op, richt ze te gronde, maar maak er geen vernietigend einde aan.
Verwijder zijn ranken, want die zijn niet van de Heer .

“ik zal [=hen] dit [=niet] (ai=la) vergeven ,
[+want] (…mijn mensen..) hebben mij verlaten ,
en zweren (trouw) aan een non-godheid ,                           [=’matrix-bewustzijn , zie 25-28’]
[=terwijl] ik degene ben waar zij (trouw) aan moeten zweren ;
————————
[=want] zij plegen overspel (..[+als] de groepen?..) (-gd) [=in] de huizen van prostitutie ,
(..[+als] de huizen van..) (ssm=bth) (..prostitutie..) (zun=zune) , (..waar..)     +
de kwaden [=’woorden’] (ro=rth) (..gelezen worden?..in plaats van?..de nederigen [=’woorden’]..) ,

 • [=’boven : onze beste optie ;
  hetzelfde thema komt terug in zin 25-28 , en we hadden deze uitdrukking al vaker ;
  hier , ‘het (trouw) zweren’ kan ‘de huizen van prostitutie’ tot “kerken” maken ,
  want “de kwade en nederige woorden” hebben een setting nodig :]

———————–
zal ik niet bezoeken [=’om te oordelen’] vanwege deze [dingen] ? ,
is de verklaring van IEUE ,
zal [=ik] niet wraak nemen (op) de adm-zielen      +
die [=de mensen] als dezen [+zijn geworden] ? ;

 
stijg op , op haar muur ,                [=’de moederschepen op de muur van de aarde , Jer.4’]
ruïneer [+hen] en richt [+hen] te gronde ! ;                           [=’ruïneer : (-shchth) , matrix’]
het moet niet zijn (dat) [=zij] (..verlost worden..) (osh=iash) ,
[+maar] (..maak hen (tot)..) (ntshh=ntsh) (..gevangenen..) (sur=sr) ,    +
[=omdat] zij niet [=van] IEUE zijn ;

 
part III   —   deel III

 
11-12-13
… de zonen – de 144,000 – hebben wel de juiste tekst gelezen :                               (vgl Jer 3)
that to-be-treacherous they-are-treacherous in·me house-of ishral and·house-of Judah
averment-of ieue they-dissimulate in·ieue and·they-are-saying not he and·not
she-shall-come on·us evil and·sword and·famine not we-shall-see and·the·prophets
they-shall-become to·wind and·the·word is-no in·them thus he-shall-be-done to·them
For the house of Israel and the house of Judah have dealt very treacherously against me,
saith the LORD. They have belied the LORD, and said, [It is] not he; neither shall evil
come upon us; neither shall we see sword nor famine: And the prophets shall become wind,
and the word [is] not in them: thus shall it be done unto them.

 • context : ..the sons – the 144,000 – did read the right text :                                     (see Jer 3)
  …  (osh=iash) corruption :
  very beloved by Esau , as “to do” and “to save”;
 • all sons have read ? :
  … no , and that neither is required ;
  when a number of them have read it , then it counts as ‘all of them’,
  since the attribute of each (separate) one is for the good of , as valid for , the whole group ;

line ,
that=but – the house – Ishral – and the house – Judah – (are) [+nót] – treacherous – to me ,                  
(is) the declaration of – IEUE ,
they – (do) [+nót] – deal falsely – in=with IEUE ,
and=for they say : (it is) not – he ! ,                       [=’is not the right text ! – that is the theme’] 
[=for] – evil – (will be) coming , and the sword – and famine – (will be) seen (amr) ;    +

 
and=for – the spirit – became – [+to] the prophets ,                     [11-13 : was very corrupted]
and=as the words (or : (for) the concept) [in right direction]in=to them ,
[=therefore] (ke=lkn) – (…salvation…) (osh=iash) – (is) in=by [=her] [=’right text of prophets’] ;           

Zij hebben immers volkomen trouweloos tegen mij gehandeld ,
het huis van Israël en het huis van Juda, spreekt de Heer .
Zij hebben de Heer verloochend en zeggen : hij is er niet !
Geen onheil zal over ons komen, zwaard of honger zullen wij niet zien !
Die profeten zullen worden als wind, het woord is niet bij hen .
Zo zal aan hen gedaan worden .

“[=maar] het huis Ishral en het huis Judah zijn [niét] trouweloos tegenover mij ,
is de verklaring van IEUE ,
zij verloochenen IEUE [+niét] ,
[=omdat] zij zeggen : hij is (het) niet ! ,                         [=’is niet de juiste tekst – dat is het thema’]
[=want] er zal onheil komen , en het zwaard en hongersnood zal gezien worden ;      +

 
[=want] de Geest kwam tot de profeten ,                                                  [11-13 : was heel corrupt]
[=als] de woorden (of : voor het concept) [in goede richting] aan hen ,
[=daarom] (ke=lkn) is er (..verlossing..) (osh=iash) [=door] [=haar] [=’juiste tekst van profeten’] ;  

 
14-15-16-17
… daarom worden de zonen – als leger – ingezet tegen een natie van geesten :
therefore thus he-says ieue Elohim-of hosts because to-speak-of·you the·word the·this
behold·me ! giving words-of·me in·mouth-of·you to·fire and·the·people the·this woods
and·she-devours·them behold·me ! bringing on·you nation from·afar house-of ishral
averment-of ieue nation perennial he nation from·eon he nation not you-are-knowing
tongue-of·him and·not you-are-hearing what ? he-is-speaking quiver-of·him as·tomb
one-being-opened all-of·them masterful-men and·he-devours harvest-of·you
and·bread-of·you they-shall-devour sons-of·you and·daughters-of·you he-shall-devour
flock-of·you and·herd-of·you he-shall-devour vine-of·you and·fig-tree-of·you
he-shall-make-destitute cities-of fortresses-of·you which you trusting in·them in·the·sword
Wherefore thus saith the LORD God of hosts, Because ye speak this word, behold,
I will make my words in thy mouth fire, and this people wood, and it shall devour them.
Lo, I will bring a nation upon you from far, O house of Israel, saith the LORD: it [is] a mighty nation,
it [is] an ancient nation, a nation whose language thou knowest not, neither understandest
what they say. Their quiver [is] as an open sepulchre, they [are] all mighty men. And they shall eat
up thine harvest, and thy bread, [which] thy sons and thy daughters should eat: they shall eat up
thy flocks and thine herds: they shall eat up thy vines and thy fig trees: they shall impoverish
thy fenced cities, wherein thou trustedst, with the sword.

 • ‘quiver’ , H827 ashph-ah ‘quiver’; 826 -ashshaph ‘sorcerer’ 2x ; [epheh , tsepha ‘viper’]  ,
  ashpoth ‘ash [pit], refuse’ ;
 • context : … therefore the sons – as army – are deployed against a nation of spirits :

line ,

 • [=’this section is not only used as introduction to the next theme ,
  but also shows whý the “mixing up the evil and humble words” is so wrong ,
  see “the words of fire” here :]

“therefore – thus – [+your] deity – IEUE – hosts – says :
because – you [=’sons’] – speak [in right direction] – this – concept [in right direction] ,
behold me ! – giving – my words [in right direction] – [=of fire] – in your mouth ,
and she [=’fire’] (will) devour– those – (..strong..) (ets=otsb) people [=’of spirits’] :

 
behold me ! ,    +
placing – you – the house – [eden-] Ishral – [=against] a nation [=’of spirits’] – far away ,
(is) the declaration of – IEUE ,
[+against] (..a firm?..) – nation , [+as] a nation – from olden times ,
[+whose] tongue [=’language’] – you – (do) not – know (of) ,
[=neither] – (…understand…) – what – (…they talk…) ;                     [=‘cannot be -dbr ‘speak’]
—————————                                                  
(..then..) all of [=you] – masterful-men [=’skilled’]           +
(will) open – [their] (…fortress…) as a tomb (-qbr) ,      +       

 • [=’above : as likely restoration ,
  because the ‘fortress’ returns again at the end of this section :]

————————–            
and [=you] (will) devour [=’by fire’] – [=their] harvest – and [=their] (..crops?..) ,
[=you] (will) devour – [=their] sons – and [=their] daughters ;
[=you] (will) devour – [=their] flocks – and [=their] herds ,
[=you] (will) devour – [=their] vines – and [=their] fig trees ,

 
[+and] [=you] (will) (..demolish?..) – [=their] – fortressed – city    +
which – [=they] – (have) trusted – in , in=with the sword ;

Daarom, zo zegt de Heer, de God van de legermachten : omdat u dit woord spreekt,
zie, ik ga mijn woorden in uw mond tot een vuur maken en dit volk tot hout ,
zodat het hen zal verteren .
Zie, ik ga over u een volk van ver weg brengen, huis van Israël, spreekt de Heer .
Een taai volk is het, een volk, van oude tijden af is het er,
een volk waarvan u de taal niet kent, en niet verstaat wat het spreekt .
Zijn pijlkoker is als een open graf, het zijn allen helden .
Verslinden zal het uw oogst en uw brood, verslinden zullen ze uw zonen en uw dochters,
verslinden zal het uw schapen en uw runderen, verslinden uw wijnstok en uw vijgenboom,
met het zwaard uw versterkte steden verwoesten, waarop u vertrouwt .

 • [=’deze sectie wordt niet alleen gebruikt als inleiding tot het volgende thema ,
  maar laat ook zien waaróm “het vermengen van de kwade en nederige woorden”
  zo verkeerd is – zie “de woorden van vuur” hier :]

“daarom , zo zegt [+uw] godheid , IEUE van de legermachten ,
omdat u [=’zonen’] dit concept [in goede richting] spreekt [in goede richting] ,
zie ! , ik zal mijn woorden [in goede richting] [=van vuur] u in de mond leggen ,
en zij [=’vuur’] zal die (..sterke..) (ets=otsb) mensen [=’geesten’] verslinden :

 
zie ! , ik zal u het huis [eden-] Ishral plaatsen [=tegen] een natie [=’van geesten’] ver weg ,
is de verklaring van IEUE ,
[+tegen] (..een ferme?..) natie , [+als] een natie van oude tijden af ,
[+wiens] tong [=’taal’] u niet kent ,
[=noch] (…begrijpt..) wat (..zij zeggen..) ;                               [=’kan niet -dbr ‘spreken’ zijn’]   
—————————-
(..dan..) zullen allen van [=u] meesterlijke-mannen [=’vakman’]     +
[=hun] (..vesting..) als een tombe openen ,     +

 • [=’boven : de waarschijnlijke restauratie ,
  omdat ‘de vesting’ terugkeert aan het eind van deze sectie :]

—————————
en [=u] zult [=hun] oogst en [=hun] (……….) verslinden [=’door vuur’] ,
[=u] zult [=hun] zonen en [=hun] dochters verslinden ,
[=u] zult [=hun] vee en [=hun] kuddes verslinden ,
[=u] zult [=hun] wijnstokken en [=hun] vijgenbomen verslinden ,

 
[+en] [=u] zult [=hun] versterkte stad  waar zij op vertrouwd hebben ,     +
(..neerhalen?..) [=met] het zwaard ;  

 
18-19
… de nu ontheemde geesten gaan naar de aarde:            (als 200 miljoen koningen…)
18 and·even in·the·days the·they averment-of ieue not I-shall-make you finish
19 and·he-becomes that you-shall-say under what ? he-did ieue Elohim-of·us to·us all-of
these and·you-say to·them as·which you-forsook me and·you-are-serving Elohim-of
foreigner in·land-of·you so you-shall-serve alien-ones in·land not to·you
Nevertheless in those days, saith the LORD, I will not make a full end with you.
And it shall come to pass, when ye shall say, Wherefore doeth the LORD our God all these
[things] unto us? then shalt thou answer them, Like as ye have forsaken me,
and served strange gods in your land, so shall ye serve strangers in a land [that is] not yours.

 • context : … the now displaced spirits go to earth :                (as 200 million kings…)
  … end of part III ;

line ,
and=yet – in – those – days ,
(is) the declaration of – IEUE ,
I (will) – not – make – a full end – (to) them ;                                        [=’to the spirits of that nation’] 

 • [=’above line :
  no it doesn’t write they ‘leave to earth’ but it is impliéd ;
  compare line below , but also the section following upon that ,
  where “a dimensional border” is addressed – and compare ‘Euphrates’ in Revelation ;
  2) alternatively Esau deleted that – for it’s a weird small line , see interlinear :]

 
(then the situation on earth,)
and=then it (will) happen – (that) they (will) say (to you) :          [=’they = souls on now dark earth’]
[=wherefore] – does – IEUE – our deity – all – these [things] – unto us ? ;
and [=you] (will) say – to them :
as=like [=how] – you (had) abandoned – [=him] – and served – a foreign – deity – in your land  ,
so – you (are) (now) serving – strangers [=’spirits’]in=from a land – not – (being) yours ;

Maar ook in die dagen , spreekt de Heer, zal ik geen vernietigend einde aan u maken.
En het zal gebeuren, wanneer u zult zeggen :
waarom heeft de Heer, onze God, ons al deze dingen aangedaan ? dat u tegen hen zult zeggen :
zoals u mij hebt verlaten en vreemde goden bent gaan dienen in uw land ,
zo zult u vreemden dienen in een land dat niet het uwe is .

“en toch , in die dagen , is de verklaring van IEUE ,
zal ik geen vernietigend einde aan [=hen] maken             [=’aan de geesten van die natie’] ;

 • [=’zin boven :
  nee er staat niet ‘dat zij naar de aarde gaan’, maar dat wordt veronderstéld ;
  vergelijk de zin beneden , maar ook de volgende sectie waar ‘een dimensionele grens’
  behandeld wordt – en vergelijk ‘de Eufraat’ in Openbaring ;
  2) alternatief is dat Esau het weggelaten heeft want ’t is een vreemde kleine zin 18 :]

 
[=dan] zal het gebeuren dat [=zij] (tegen u) zullen zeggen :    [=’zij = zielen op nu donkere aarde’]
wat is de reden dat IEUE onze godheid ons al deze [dingen] aandoet ? ;
en [=u] zult zeggen :
[=zoals] u [=hem] hebt verlaten en een vreemde godheid bent gaan dienen in uw land ,
zo dient u [nu] vreemden [=’geesten’] uit een land dat niet het uwe is ;

 
part IV   —   deel IV

 
20-21-22
… wat de zonen uit zullen leggen aan de gevangen zielen :
tell-you ! this in·house-of Jacob and·announce-you·her ! in·Judah to·to-say-of hear-you !
please ! this people silly and·without heart eyes to·them and·not they-are-seeing ears
to·them and·not they-are-hearing ?·me not you-are-fearing averment-of ieue if
from·faces-of·me not you-are-travailing who I-placed sand boundary for·the·sea
statute-of eon and·not he-shall-pass-beyond·him and·they-are-reeling and·not they-shall-prevail
and·they-clamor billows-of·him and·not they-shall-pass-over·him
Declare this in the house of Jacob, and publish it in Judah, saying, Hear now this, O foolish people,
and without understanding; which have eyes, and see not; which have ears, and hear not:
Fear ye not me? saith the LORD: will ye not tremble at my presence, which have placed the sand
[for] the bound of the sea by a perpetual decree, that it cannot pass it: and though the waves
thereof toss themselves, yet can they not prevail; though they roar, yet can they not pass over it?
‘sand’, H2344 chol ‘sand’ ; -chul ‘twist, whirl, anguish, etc’ ;

 • context : … what the sons will explain to the imprisoned souls :
  … as the witnesses in Revelation ;

line ,

 • [=’timeframe disclaimer :
  though we looked , it doesn’t seem that part IV is about “our days , now”,
  but that this is said to the same souls on dark earth , as in previous line –
  because if not understood in part I , then why would they , here ? ,
  it makes more sense that this is said becáuse they understand the situation now ;
  line :]

“tell you ! [=’sons’] – this – in=to the house of – Jacob ,                       [=’all to-be saved souls’]
and=as report-ing it – in (..the land..) [=’this (now dark) world’] , saying :
hear you ! – please ! – this ,       +
(you) (who were the) foolish – people – and=as (..without..) – heart ,
(who had) eyes – and=but (did) not – see , [+and] (who had) ears – and=but (did) not – hear :

 
you – (have) not – revered [=’feared’] – me , (is) the declaration of – IEUE , 
[+as] (..the people..) (am=om) – (who did) not – tremble – [=in] front of me ,
who [=IEUE] – placed – the boundary – for the sea [=‘matrix-dimension’] , [+as] the decree – of old :

 
and (though) he [=’sea’] (was) reeling , he (was) – not – (able) to cross over [-dimensionally] ,
and (though) – his waves – (were) billowing ,     +
they (did) – not – succeed – to cross over [-dimensionally] ;      +

Maak dit aan het huis van Jakob bekend , laat het horen in Juda :
hoor toch dit, dwaas volk, zonder verstand,
zij hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar zij horen niet .
Zou u voor mij niet bevreesd zijn, spreekt de Heer,
of zou u voor mijn aangezicht niet beven ?
Ik die het zand gemaakt heb tot een grens voor de zee ,
een eeuwige verordening , die zij niet zal overschrijden .
Al kolken haar golven , zij zullen niets kunnen uitrichten ,
al bruisen zij, zij zullen hem niet kunnen overschrijden .

 • [=’tijdperk disclaimer :
  we hebben gekeken , maar het lijkt dat dit deel IV niet gaat over “onze dagen”,
  maar dat het gezegd wordt tegen zielen op de donkere aarde , als in vorige zin –
  want indien niet begrepen in deel I , waarom nu dan wel ? ,
  dit moet gezegd zijn omdat zij de situatie nu wél begrijpen ;
  zin :]

“vertelt u ! [=’zonen’] dit [=aan] het huis Jacob ,              [=’alle zielen die gered worden’]
[=als] het rapport-erend in (..het land..) [=’de (nu donkere) aarde’] , zeggend :
luister alstublieft ! (naar] dit ,
(u die) dwaze mensen waren , [=als] geen hart hebbend ,
die ogen hadden [=maar] niet zagen , [+en] oren hadden [=maar] niet hoorden :

 
u hebt geen ontzag voor mij gehad , is de verklaring van IEUE ,
[+als] [=de mensen] (am=om) die niet beefden voor mijn aangezicht ,
(voor degene) die de grens voor de zee [=’matrix-dimensie’] geplaatst heeft ,      +
[+als] de verordening van oude tijden af ;

 
en (hoewel) hij [=’de zee’] onstuimig was , was hij niet (in staat om) over te steken ,
en (hoewel) zijn golven bruisten ,      +
lukte het hen niet om [dimensioneel-] over te steken ;      +

 
25-26-27-28
… het ‘moderne denken’ van gelovigen heeft de door de geesten gezette strik niet gezien :
depravities-of·you they-turned-aside these and·sins-of·you they-withheld the·good
from·you that they-are-found in·people-of·me wicked-ones he-is-lying-in-wait as·to-lay-of
traps they-set-up one-ruining mortals they-are-seizing as·crate full flyer so houses-of·them
ones-full deceit on·so they-are-great and·they-are-being-rich they-are-stout they-reflect
moreover they-surpass matters-of evil adjudication not they-adjudicate adjudication-of
orphan and·they-shall-prosper and·judgment-of needy-ones not they-judge
Your iniquities have turned away these [things], and your sins have withholden good [things]
from you. For among my people are found wicked [men]: they lay wait, as he that setteth snares;
they set a trap, they catch men. As a cage is full of birds, so [are] their houses full of deceit:
therefore they are become great, and waxen rich. They are waxen fat, they shine:
yea, they overpass the deeds of the wicked: they judge not the cause,
the cause of the fatherless, yet they prosper; and the right of the needy do they not judge.
‘lay wait’, 7789 shur ‘observe’ 7x , only 2x in prophets , corrupt ;
‘setteth snares’, H7918 shakak ‘subside [of water or anger]’ 4x ;
‘set a trap’ , H3353 yaqush ‘fowler, trapper’ 2x ; 3369 yaqosh ‘to snare’ [verb] ; needs noun ;
‘cage’ , H3619 kelub ‘basket, cage’ 3x ; -keleb ‘dog’ ; (foolish -skl?) ;
‘shine’ , H6245 ashath ‘sleek’ 1x ; -ashith ‘think,plan’ 1x ; ‘hold,thought’ 1x ; -ashte ‘eleven’,

 • ‘cause’, H1779 din ‘lawsuit, case, judgment, pleader, lawyer, tribunal, etc’ ; into -din ‘strife’,
  into -dan , but as earthly type judgment ;
 • ‘prosper’ , H6743 tsalach ‘succeed , prosper’;
 • context : .. the ‘modern mindset’ of believers didn’t see the snare the spirits have set :
  … some lines ..;

line ,                                                                                                     [whole section : 95% restored]

 • [=’we were close in the first version but not close enough –
  previous lines had “a dimensional theme” so it can’t be ‘fat and rich guys’ here ;
  factually , it explains “the mystery of lawlessness” :
  the goal of the spirits was “to make an eternal prison-earth for the adm-souls”
  so that they would be able to vampire forever upon all the aspects of eden ;
  also the strange theme “the decided end-date” is involved here ,
  as a date when will show which dimension “will have won”, and see closingline of chapter ;
  lines :]

“[+but] your depravity – turned away – these (themes) ,                     [=’as “being un-scientific’]                    
and=as your sin [=’corrupt eden-life’] – (which) withheld – the good (version) – from you :

 
[=therefore] – my people – (did) [+nót] – find – (..the important ones [=‘words’]..) (rsh=rsh)       +
(…out of…the evil ones [=‘words’]..) ,
[+as] the snare – (..for Jacob..) (yqsh=yqb)      +
(having been) set-up [=’by the spirits’] – [+for] [+his] destruction ,
[+for] (to be) the seized – mortal [-mankind] :                                      [=’cycle of birth and death’]

 
as=like a cage – full of – birds ,                                                     [=’Jacob imprisoned on this earth’]
so – (would be) the house [=’earth’] – [+for] the ones – full of – deceit ,                         [=’spirits’]
thereby – they [=’spirits’] (would have become) great – and rich :                       [=’by vampiring’]

 
(the spirits counted on this,)
[+for] they [=’souls’] – (would) [+nót] – listen (shmn=shm) – [+for] (..to be saved..) (ashth=iash) ,
yea , [=their] ‘evil – outward formality’     +                                                                      [=’legalism’]
 surpassed – the (needed) condition [in right direction] ;     +     

 
they [=’souls’] (but) formally judged – the formality of – (..the evil ones [=’words’]..) (ythm=rth) ,    
and=so they [=’as people’] (would) prósper ,
and=but they – (had) no – right judgment of=for – to judge – the needy ones [=‘words’] (rightly) ;

Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, uw zonden onthouden u het goede .
Want onder mijn volk worden goddelozen gevonden .
Men ligt op de loer , ineengedoken als vogelvangers .
Zij zetten een vernielende strik , mensen vangen zij .
Hun huizen zijn zo vol bedrog als een kooi voor vol vogels .
Daarom zijn zij groot en rijk geworden , vet en vadsig .
Zelfs overtreffen zij de slechtste dingen : geen rechtszaak behartigen zij ,
zelfs niet de rechtszaak van een wees , en toch hebben zij voorspoed ,
het recht van de armen laten zij niet gelden .

 • [=’we waren dichtbij in eerste versie maar niet dichtbij genoeg —
  vorige zinnen hadden “een dimensioneel thema” dus “vet en vadsige kerels” kan niet ;
           het doel van de geesten was om “deze aarde tot een eeuwige gevangenis voor zielen”
  te maken , zodat zij voor eeuwig konden vampieren op alle aspecten van eden ;
  ook het vreemde thema “de besloten eind-datum” speelt hier ,
  als een datum waarop zal blijken welke dimensie ‘gewonnen zal hebben’ (zie ook slotzin) ;
  vers :

“[+maar] uw ongerechtigheid heeft deze (thema’s) afgewimpeld ,       [=’als on-wetenschappelijk’]
[=als] uw zonde [=’corrupt eden-leven’] (die) de goede (versie) tegenhield :

 
[=daarom] hebben mijn mensen (..zij die belangrijk zijn [=’woorden’]..) [+niet] gevonden       +
(…tussen …de kwaden [=’woorden’]…) ,
[+als] de valstrik voor (…Jacob…) (yqsh=ycb)    +
(die) was opgezet [=’door de geesten’] [+voor] [+zijn] vernietiging ,   
[+om] (zo) de gevangen sterfelijke [-mensheid] (te zijn) :                 [=’cyclus van geboorte + dood’]

 
[=zoals] een kooi vol met vogels ,                                                      [=’Jacob gevangen op deze aarde’]
zo zou het huis [=’de aarde’] worden [+voor] degenen die vol bedrog zijn ,                    [=’geesten’]
daardoor zouden zij [=’geesten’] groot en rijk geworden zijn :        [=’het voor eeuwig vampieren’]

 
(de geesten rekenden hierop,)
[+want] zij [=’zielen’] zouden [+niét] luisteren (shmn=shm) [+om] (..verlost te worden..) ,
meer nog , [=hun] ‘boosaardige uiterlijke formaliteit’        +                                          [=’wetticisme’]
overtrof de (benodigde) staat-van-zijn [in goede richting] ;      +

 
formeel oordeelden zij [=’zielen’] de formaliteit van (…de kwaden [=’woorden’]..) (ythm=rth) ,    
[=zodat] zij [=’als mensen’] vóorspoed zouden hebben ,
[=maar] zij hadden geen juist oordeel om de verdrukten [=’woorden’] juist te oordelen ; 

 
29-30-31
… Jacob was hard op weg om voor eeuwig gevangen te blijven op aarde :
?·on these not I-shall-check averment-of ieue if in·nation which as·this not
she-shall-avenge-herself soul-of·me desolation and·horrible-thing she-has-become
in·the·land the·prophets they-prophesy in·the·falsehood and·the·priests they-are-holding-sway
on hands-of·them and·people-of·me they-love so and·what ? you-shall-do to·last-of·her
Shall I not visit for these [things]? saith the LORD: shall not my soul be avenged
on such a nation as this? A wonderful and horrible thing is committed in the land;
The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means;
and my people love [to have it] so: and what will ye do in the end thereof?
‘horrible thing’ , H8186 sha’aruwr-ah ‘horrible thing’ ; gaze+light? , 3 x in Jer. ;

 • context : … Jacob was well on his way to stay forever imprisoned on earth :
  … as said –
  these Jeremiah chapters are hurricanes … ;

line ,
“(would) I – not – visit [‘to judge’] – because of – these [things] ? ,        [=’see line 9’]
(is) the declaration of – IEUE ,
(would) [=I] – not – take revenge (upon) the adm-souls      +
which – [+had become] – [=the people] – as=like this ? ;

 • [=’line above :
  must be read in relation to the final line below ,
  as Jacob was sleepwalking into his forever imprisonment ,
  so – however strange it seems – this is all a rescue action of God ;
  the “future” (below) must be “the birds in the cage future” ,
  since line 29 is the same as line 9 , where after line 9 the spirits are allowed to go ruin :

 
[+for] the astonishing – and horrible [thing] – happened – in the land [=’this world’]  :
the prophets – prophecied – falsehood ,                                                       [=’inversion’]
and the priests – ruled – on=according to – their (own) hand ,            [=’own insight’]
and my people – loved – (to have it) so ;
and – [=they] (would) – [+not] (…(have been)…saved…) (osh=iash)in=of [=their] future .

Zou ik vanwege deze dingen niet straffen ? spreekt de Heer ,
of op een volk als dit mijzelf niet wreken ?
Iets verschrikkelijks, iets afschuwelijks gebeurt er in het land :
de profeten profeteren leugens, de priesters heersen door hun handen ,
en mijn volk heeft het graag zo .
Maar wat zult u doen aan het einde hiervan ?

 • [=’Jacob slaapwandelde naar zijn eeuwige gevangenis – zie Engels :]

“zou ik niet bezoeken [‘om te oordelen’] vanwege deze [dingen] ? ,
is de verklaring van IEUE ,
zou ik geen wraak nemen (op) de adm-zielen     +
die [+zijn geworden tot] de mensen zoals dezen ? ;

 
(in onze dagen – nu,)
[+want] het verbijsterende en afschuwelijke gebeurde er in het land [=’deze wereld’] :
de profeten profeteerden leugens ,                                       [=’inversie’] 
de priesters heersten volgens hun (eigen) hand ,       [=’eigen inzicht’]
en mijn mensen vonden het prima ;
en [=zij] zouden [+niet] (…verlost geworden zijn…) (osh=iash) [=van] [=hun] toekomst .

 


11.10.19   —   submitted   —   first version   —   het-report
12.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + rephrasing