Jer.6: de Duisternis komt :
Jacob moet van deze
aarde afgesneden worden ;
nogmaals ‘moederschepen’
en een thema ‘vervolging’
(vergelijk Openbaring 13)
(belangrijk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued of previous chapter 5 :
titled : the coming Darkness :
Jacob needs to be cut-off from this earth
(with violence – cause they refused to listen) ;
again the ‘motherships’ theme
also the theme of ‘persecution’
compare Revelation 13) ;
we realize us
a ‘motherships theme’ seems to undermine
colour of the intended prophets message ,
Rev.13 is about ‘another type humans’
will take over the rule on earth ,
‘persecution’ is described there , as well ;
part III the situation even gets more grave ..

note : very readable , 3d submitted version
and definitive , after cleaning up + context
was a rather heavily corrupted chapter ,
hence the required third version ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 5 :
Jacob (als alle adm-zielen die gered worden) moet van deze aarde ‘afgesneden’ worden ,
maar jammer genoeg moet dat gebeuren ‘met geweld’ — omdat hij weigerde te luisteren ;

 

… nogmaals het thema ‘moederschepen’ —
we realiseren ons dat dit thema de boodschap in de profeten lijkt te ondermijnen ,
maar Openbaring 13 beschrijft “een ander soort mensen” die deze wereld gaan regeren ,
en in datzelfde hoofdstuk wordt óok ‘de vervolging’ beschreven ;
… in deel III wordt de situatie zelfs nog grimmiger ….

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als derde , definitieve versie , na opruiming + context (het meeste was goed) ;
maar redelijk zwaar gecorrumpeerd hoofdstuk , vandaar de vereiste derde versie
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 6

1
vervolg : … terug naar vandaag : de zonen worden opgeroepen :
strengthen-you ! sons-of Benjamin from·within-of Jerusalem
and·in·Tekoah blow-you ! trumpet and·on Beth~Haccerem lift-up-you !
lifting that evil she-gazes from·north and·breaking great
O ye children of Benjamin, gather yourselves to flee out of the midst of Jerusalem,
and blow the trumpet in Tekoa, and set up a sign of fire in Bethhaccerem:
for evil appeareth out of the north, and great destruction

 • ‘benjamin’, as opposed to original version a blatant corruption ; never is listed
  the phrase ‘sons of Benjamin’, only ‘land’ and ‘gate’ [+1 corruption in Hos.5] ;
 • ‘teqoa’, H8620 teqoa 2x ; Amos was from Teqoa , taquoa ‘trumpet’ 1x ; taqa ‘to blow
  (trumpet)’ (to encamp) 68x ; in previous chapter 4 we had “the pitched tent” ;
 • ‘beth hakkerem’ ,H1021 beth-hakkerem ; -kerem 3754 ‘vineyard’ 93x ;
 • ‘sign of fire’, H4864 maseth ‘(raising-up-) burden, portion, cloud, tribute, gift’ 16x ;
  as ‘attribute’ ; 4863 masha ‘burden’ ;
 • context : continued : … back to today : the sons are called up :
  … was corrupted ;

line ,

 • [=’openingline : restored according to the usual expressions
  (=as the meaning of the “line upon line , precept upon precept”, Is.28) ;
  line :]

“strengthen youselves ! , (you) sons of – [eden-] (..Ishral..) ,       [=’144,000, on earth’]
(being the ones) within – (..my people..) ,                                                     [=’as Jacob’]
and blow you – the trumpet – in (..Jerusalem..) ,                                      [=’this earth’]
and lift up you ! – (..the [eden-] standard..) – on=in (..Judah..) ,                 [=’this world’]
that=because – evil – (is) looking-down – from the north ,         [=’Mystery-Babylon’]
and – (there will be) a great – disaster ;

(Het beleg en de wegvoering)
Breng u in veiligheid, nakomelingen van Benjamin, uit het midden van Jeruzalem !
Blaas de bazuin in Tekoa, geef een vuursignaal af boven Beth-Cherem !
Want er ziet onheil neer vanuit her noorden , een grote ramp !

 • [=’openingszin : gerestaureerd volgens de gebruikelijke uitdrukkingen
  (=als de betekenis van “gebod op gebod, regel op regel” , Is.28) ;
  zin :]

“maak uzelf sterk ! , (u) zonen van [eden-] (..Ishral..) ,                          [=’144,000, op aarde’]
(die degenen zijn) te midden van (..mijn mensen..) ,                                             [=’als Jacob’]
en blaas de trompet in (..Jeruzalem..) ,                                                            [=‘als deze aarde’]
en hef (..de [eden-] standaard..) op [=in] (..Judah..) ,                                          [=’deze wereld’]
want het kwaad ziet neer vanuit het noorden ,                                        [=’Mystery-Babylon’]
en er zal een grote ramp komen ;

 
2-3
… want deze aarde wordt omsingeld – als het beleg :           (in deze dagen !)
the·homestead and·the·one-being-delicate I-still daughter-of tziun to·her
they-are-coming ones-being-shepherds and·droves-of·them they-pitch on·her
tents round-about they-graze man hand-of·him
I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate [woman]. The shepherds with
their flocks shall come unto her; they shall pitch [their] tents against her round about;
they shall feed every one in his place

 • ‘comely’ , H5000 naveh ‘comely, etc’, but interl. has ‘homestead’ ,
  nod ‘skin bottle’, nad ‘heap’ ; 2) h5116a naveh ‘homestead, abode’, sic ! , but ‘empty’ ;
  H5115 navah ‘home, habitation’ 2x attempt to make ‘comely’ ;
 • ‘delicate’ , H6026 anag ‘delicate, etc’ ; 28 anog , same ; oneg ‘luxurious’ ;
 • ‘flocks’ , H5739 eder ‘flock’ 39x , negative, Assyr. stormgod , “speckled’ theme ;
  adar ‘missing, lacking, to arrange or keep rank [as in battle]’ ;
 • ‘pitch’ , H8628 taqa ‘to pitch [a tent], to (en)camp, to blow [trumpet],
 • ‘feed’ , H7462 ra-ah ‘to tend a flock’ 164x ; used as “shepherds, pasturing,
  to feed upon (as to graze) , etc’ ; can be ‘evil’ as well ;
 • ‘man’ can also be ‘fire’ ; or added to confuse ;
 • context : .. for this earth is being surrounded – as the siege :           (in these days !)
  … continued in 4-5 :

line ,

 • [=’IMPORTANT : before reading on , see what context KJV will suggest :
  Benjamin (why he?) has to flee out of Jerusalem , because shepherds (why, who?)
  will “besiege the city” and “destroy her citadels” – does that make ány sense…? ;
  below :
  in verse 1 “evil was looking down”, so the theme is “this éarth” now :
  line :]                 [was very corrupt]

“I compare – the (..house..) (bath=bth) of – (..Jacob..)      +            [=’Jacob as “my people”]
to=with – the pleasant – (..habitation..) (nveh=nvah) :                  [=’as this world / earth’]

 
(..the evil ones..) (rah=rath) – (..staying in rank..) – (are) coming – towards her ,              [=’earth’]
[+as] (..the evil..) (rah=ra) – hands      +                            [=’motherships’, see Jer 4’]
(who) encamp – on=against – the tent [=’earth’, Jer.4:20’] [+from] every side ;           [=’as in Jer.4’]

Die bekoorlijke en die verwende, ik roei de dochter van Sion uit .
Er komen herders naar haar toe met hun kudden.
Zij zetten rondom tegen haar tenten op , ieder weidt zijn stukje af

 • [=’BELANGRIJK : vóor het verder lezen , zie wat voor context Statenbijbel suggereert :
  Benjamin (waarom hij?) moet vluchten uit Jerusalem , omdat herders (wie, waarom?)
  de “stad zullen belegeren en haar citadellen verwoesten” – sláat dat ergens op ? ;
  beneden :
  in vers 1 was “ziet neer uit het noorden”, dus het thema is nu “deze aarde”;
  zin :                                  [was erg corrupt]

“ik vergelijk het (..huis..) (bath=bth) van (..Jacob..)      +              [=’Jacob = mijn mensen’]
[=met] de plezierige (..woonplaats..) (nveh=nvah) :                [=’als deze aarde / wereld’]

 
(..de boosaardigen..) (rah=rath) (..die in slagorde blijven..) komen op haar [=’aarde’] af ,
[+als] (..de boosaardige..) (rah=ra) handen      +                  [=’moederschepen’, Jer.4’]
die zich legeren [=tegen] de tent [=’aarde, Jer.4:20’] [+van] alle kanten ;      +      [=’als in Jer.4’]

 
4-5
… vervolg : hun leger positioneert zichzelf :
hallow-you ! on·her battle arise-you ! and·we-shall-go-up in·the·noons alack ! to·us
that he-faces-about the·day that they-are-being-stretched-out shadows-of evening
arise-you ! and·we-shall-go-up in·the·night and·we-shall-wreck citadels-of·her
Prepare ye war against her; arise, and let us go up at noon.
Woe unto us! for the day goeth away, for the shadows of the evening
are stretched out . Arise, and let us go by night, and let us destroy her palaces
‘noon’ , H6672 tsohar ‘midday, noon, (window 1x)’ 24x ;

 • context : continued : … their army positions itself :
  … the type corruption :
  Esau forgot to change ‘shadows’ into something else ,
  from there onwards , the rest can be reconstructed ;
  … 2) interesting is the connection with “empty cities”
  as described in Jeremiah 4 with the moviescript –
  it could write here “for to destroy her citadels”
  (or “palaces”) , but then why not use ‘cities’..?) ;
  but the command to attack whole éarth is in line 6 ;

Independence Day (1996)
(pinterest)

line,

 • [=’now it gets tricky , and we can easily accused of ‘framing’,
  but again , read KJV : does that make sense ? and if so – why ? ;          [was very corrupt]

line ,
“(..they are on high..) (qdsh=qum) – [+for] the battle – on=against her [=’earth’] ,
and=as – (..the oppressors..) (tshr=tsir) – ascending [=’jer.4’] – (..over..) (ole=al) (..her..) ,

 
woe ! to [=them] [=’Jacob’] ,
that=because – the day – (has) appeared +
that=when – (..the evil ones..) (ereb=ra) – (are) stretching out – [+their] shadows ;

 
they arose (-qum) – (and) (are) ascending [=’hovering’, Jer.4’]in=over (lile=al) (..her..) +
[+as] the [matrix-] destroying – citadels ;      +              [=’who go attack éarth ; line 6’]

Verklaar haar de oorlog ! Sta op, laten we midden op de dag oprukken !
Wee ons, want de dag is bijna verstreken, want de avondschaduwen worden langer .
Sta op, laten we dan in de nacht oprukken, laten we haar paleizen te gronde richten !

 • [=’nu wordt ’t link , en we kunnen beschuldigd worden van “tekst naar eigen hand zetten”,
  maar nogmaals , lees de Statenvertaling : slaat die ergens op ? , en zo ja – waarom ? ;
  zin :]                              [was erg corrupt]

“(..zij zijn in de hoogte..) (qdsh=qum) [+voor] de oorlog [=tegen] haar [=’de aarde’] ,
[=als] (..de onderdrukkers..) (tshr=tsir) die opgerezen zijn [=’Jer.4’] (..over..) (ole=al) (..haar..) ,

 
wee [=hen] [=’Jacob’] ,
[=omdat] de dag is verschenen      +
[=waarop] (..de boosaardigen..) (ereb=ra) [+hun] schaduwen uitstrekken ;

 
zij stegen op en rijzen op [=’zweven’, Jer.4’] [=over] (lile=al) (..haar..) +
[+als] de vernietigende citadellen ;      +                 [=’die de áarde aanvallen , zin 6’]

 

part II — deel II

 
6-7-8
.. Jacob (‘alle zielen die gered worden’) moet van deze aarde afgesneden worden :
that thus he-says ieue-of hosts cut-down-you ! tree and·pour-out-you ! on Jerusalem
earthwork she the·city he-is-checked all-of·her extortion in·within-of·her as·to-scoop-of
cistern waters-of·her so she-scoops evil-of·her violence and·devastation he-is-being-heard
in·her on faces-of·me continually illness and·smiting be-admonished-you ! Jerusalem lest
she-shall-strain soul-of·me from·you lest I-shall-place·you desolation land not
she-is-indwelt
For thus hath the LORD of hosts said, Hew ye down trees, and cast a mount against Jerusalem:
this [is] the city to be visited; she [is] wholly oppression in the midst of her. As a fountain casteth
out her waters, so she casteth out her wickedness: violence and spoil is heard in her;
before me continually [is] grief and wounds. Be thou instructed, O Jerusalem, lest my soul depart
from thee; lest I make thee desolate, a land not inhabited.
‘hew down’, H3772 karath ‘to cut [a covenant’] ; cut off [from people, from land, etc] ;
‘cast‘ , 8210 shaphak ‘shed or pour [usually of blood]’; or -haphak ‘turn, inverse’ ? ;
‘mount’ , H5550 solel-ah ‘siege ramp’ 11x ; sela+el (deity) “Horus-tile +deity” ,
‘oppression’ , H6233 osheq ‘oppression’ 15x ; ashaq ‘oppress’ 35x ; eseq/aseq ‘contend’, unclear ;

 • ‘lest’ , H6435 phen ‘because 2, fear 1, might 4, no 2, none 1, or 36, or else 6, otherwise 16,
  perhaps 1, so 12’ ; -pan-ah ‘turn, turn away or around’ ; into face-cluster ;
 • ‘casteth out’ , H3363 yaqa ‘to severe oneself (to hang someone, be disgusted by actions)’ 8x ,
  context : .. Jacob (‘all to-be saved souls’) must be severed from this earth :
  … line 8 :
  cannot be (-phn) because it is NOT ‘a conditional line’ ;

line ,
that=because – thus – says – IEUE of – hosts :
cut [=’as in a covenant’] – (..them?..) [=’Jacob’] (off) – (..from?..) (..the (other?) people?..) ,
and shed – (..their?..) (..blood?..) – on (..the land?..) [=’earth’] ,
[+as] she – the city [=’earth’] – (which is) visited [=’for to be judged’]      +
[+for] all – the extortion – in her midst ;                [=’refers to previous chapter’]

 • [=’above : difficult to restore –
  term is -karth , not “hew down (trees)”, while “cut off + shed blood” can match ;
  the lines should be good , in context of “severing Jacob from earth”:]

 
as=like – a cistern – walls (around) (contains) – her waters , she walls – her evil :
violence (-chm) – and devastation – (are) heared – in her ,
(being) the continuous – illness [=’corrupt eden-life’]and=as the wound – on=in – front of me :

 
(be) chastened , (you) Jerusalem ! [=’this earth’] ,              [=’as “Gaia” in other chapters’]
(..so..) (phn=ki) – she , the adamite-soul [=‘which I made’] , (shall) be severed – from you [=’earth’] ,
(..for..) (phn=ki) I (shall) make you [=’Gaia’] – (to) a desolation ,      +
[+as] the not – inhabited – land [‘world’] ;                              [=’see part IV for ‘the severing’]

Want zo zegt de Heere van de legermachten: hak bomen om,
werp tegen Jeruzalem een belegeringsdam op.
Dit is de stad die gestraft zal worden, enkel onderdrukking is in haar midden.
Zoals een bron zijn water opwelt, zo welt zij haar slechtheid op. Geweld en verwoesting
wordt in haar gehoord, voor mijn aangezicht is voortdurend ziekte en plaag .
Laat u straffen, Jeruzalem, anders zal mijn ziel zich van u losrukken ,
anders zal ik een woestenij van u maken , een onbewoond land !

“[=want] zo zegt IEUE van de legermachten :
snij [=‘als in een verbond’] (..hen?) [=’Jacob’] (van) (..de mensen?..) af ,
en vergiet (..hun?..) (..bloed?..) op (..het land?..) [=’aarde’] ,
[+als] zij de stad [=’aarde’] (die) bezocht wordt [=’om geoordeeld te worden’]      +
[+vanwege] alle afpersing in haar midden ;                [=’refereert aan vorig hoofdstuk’]

 • [=’boven : lastig te restaureren :
  term is -karth , niet als “omhakken”, terwijl “afsnijden + bloed vergieten” een paar zijn ;
  de zinnen moeten goed zijn , in context van “het verwijderen van Jacob van de aarde”:]

 
[=zoals] een cistern haar water ommuurt (=qir) , (zo) ommuurt zij haar kwaad :
geweld en verwoesting worden in haar gehoord ,
dat de continue ziekte [=’corrupt eden-leven’] is [=als] de wond voor mijn aangezicht :

 
wordt gestraft , Jeruzalem ! [=’deze aarde’] ,                [=’als “Gaia” in andere hoofdstukken’]
(..opdat..) (phn=ki) zij , de adm-ziel [=’die ik maakte’] , van u [=’aarde’] verwijderd zal worden ,
(..want..) (phn=ki) ik zal u [=’Gaia’] desolaat maken ,      +
[+als] het niet bewoonde land [=’wereld’] ;                 [=’zie deel 4 voor ‘het verwijderen’]

 
9-10
… Jacob – die niet wilde luisteren – wordt verzameld als een druivenoogst :
thus he-says ieue-of hosts to-clean-glean they-shall-clean-glean as·the·vine
remnant-of ishral bring-back-you ! hand-of·you as·one-picking over trays on whom ?
I-shall-speak and·I-shall-testify and·they-shall-listen behold ! uncircumcised ear-of·them
and·not they-are-being-able to·to-pay-attention-of behold ! word-of ieue he-becomes
for·them to·reproach not they-are-delighting in·him
Thus saith the LORD of hosts, They shall throughly glean the remnant of Israel as a vine:
To whom shall I speak, and give warning, that they may hear? behold, their ear [is]
uncircumcised,
and they cannot hearken: behold, the word of the LORD is unto them
a reproach; they have no delight in it
‘grapegatherer’ , H1219 batsar ‘fortified (walls)’ ‘to gather (grapes)’ ? ; into -Bozrah , this earth ;
‘baskets’ , H5552 salsill-ah 1x ; salsal+el ? sela+sela+el ? ; -solelel-ah ‘siege-ramp’, previous ;
‘warning’ , H5749 uwd ‘to testify, to warn’ 44x ; root colour : ‘to repeat’ ;

 • context : .. Jacob – who didn’t want to listen – is collected like a grape harvest :
  … you see the ‘hand’ in line 9 ,
  but this time it’s nót a ship , grin ;

line ,
“thus – says – IEUE of – hosts :
(..the daughter?..) [=’adm-souls’] of (..my people?..) [=’Originals’]      +          [=’see line 23 + 26’]
(will be) thoroughly gleaned – as=like a vine ,
(…………) (-shb) – (…………) – (…………) – (…………) – (………..) ;
             [<< lost]

 • [=’above : can be anything ,
  but probably something like “…because my people did not return” — see next line :]

 
[+as] (..my people..) [=’Jacob’] (mi=am) – whom – I (have) spoken [in right direction] (to) ,
and – (who should have) listened – and=to [=my] warning ,
(but) behold ! ,
their ear – (was) uncircumcised – and=so – they (were) – not – able – to hearken [it] ;
(for) behold ! ,
the word of – IEUE – (had) become – a disgráce – for=unto them ,
[+for] they (had) – no – delight – in her ;      +          [=’the word-theme will return, later on’]

Zo zegt de Heer van de legermachten:
zij zullen het overblijfsel van Israël als een wijnstok nauwkeurig nalopen ,
Laat uw hand terugkeren als een druivenplukker langs de ranken .
Tegen wie zal Ik spreken en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren ?
Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan ,
Zie, het woord van de Heer is hun tot smaad, ze vinden er geen vreugde in .

“zo zegt IEUE van de legermachten :
(..de dochter?..) [=’adm-zielen’] van (..mijn mensen?..) [=’Originelen’]      +      [=’zie zin 23+26’]
zal zorgvuldig geoogst worden , als van een wijnstok ,
(………….) (-shb) – (…………) – (…………) – (…………) ;
             [<< verloren]

 • [=’boven : kan van alles zijn ,
  maar waarschijnlijk een “… want mijn mensen keerden niet terug” – zie volgende zin :]

 
[+als (..mijn mensen..) (mi=am) [=’Jacob’] (tegen) wie ik gesproken [in goede richting] heb ,
en die naar mijn waarschuwing zouden hebben moeten luisteren ,
(maar) zie ,
hun oor was onbesneden , [=dus] waren zij niet in staat om (het) te horen ;
(want) zie ,
het woord [in goede richting] van IEUE was hen tot een schánde geworden ,
[+want] zij vonden er geen vreugde in ;      [=’het woord-thema keert nog terug, verderop’]

 
11-12-13
… de woede wordt uitgegoten (in deze zinnen beginnend met ‘vervolging’) :
and fury-of ieue I-am-full I-am-tired to-contain-of pour-out-you ! on unweaned-child
in·the·street and·on deliberation-of choice-young-men alike that moreover aish man
with woman they-shall-be-seized old-one with one-full-of days and·they-are-turned-about
houses-of·them to·others fields and·women alike that I-shall-stretch-out hand-of·me on
ones-dwelling-of the·land averment-of ieue that from·small-one-of·them and·unto
great-one-of·them all-of·him one-being-greedy-of gain and·from·prophet and·unto priest
all-of·him one-doing falsehood
Therefore I am full of the fury of the LORD; I am weary with holding in: I will pour it out upon
the children abroad, and upon the assembly of young men together: for even the husband
with the wife shall be taken, the aged with [him that is] full of days. And their houses shall be
turned unto others, [with their] fields and wives together: for I will stretch out my hand upon
the inhabitants of the land, saith the LORD. For from the least of them even unto the greatest
of them every one [is] given to covetousness; and from the prophet even unto the priest
every one dealeth falsely
‘fury’ , H2534 chem-ah ‘anger, wrath, poison, fury’ 122x ; as mutilated-Cham ; matrix ;
‘full’ , H4392 male ‘full’ ; (male=am) ;
‘wearied’ , H3811 laah ‘wearied’ ,
‘holding in’, H3557 kul ‘to contain, to provide’ , (-kl ‘implements’ or ‘all’ ?) ;

 • context : … the fury is poured out (in these lines starting with ‘persecution’) :
  … silent ;

line ,

 • [=’in lines 22-24 the situation will get worse , but here a persecution must be described ;
  the link with “the motherships” should be “that other type humans will exercise rule”,
  as described in Rev.13 ;
  2) note how it is about ‘Jacob’ only – so we changed terms as ‘inhabitants’ etc ;
  line :]

“(..therefore..) – the fury [=’-chme=aph?’] of – IEUE – (is) full ,                [=’tipping-point’]
[+and] I (am) wearied – (of) holding her in :

 
(be) poured-out ! [=’fury’]on=upon – the children – in the streets ,      +
and on=upon – the assembly of – the choice young men , alltogether ;
also – (..the husbands…and…wives..) – (will be) seized ,
[+and] the older ones – and – the ones full of – days ;           [=’so ‘the fury’ seems ‘persecution’]

 
and – their houses – (will be) handed-over – to others ,      +
together (with) – [=their] fields – and (..wives?..) ,
that=for – I (will) stretch out – my hand – on=against – (..my people..) of=in – the land [‘this world’] ,
(is) the declaration of – IEUE ;

 
that=because – from the smallest of them – unto – the greatest ,
all of them – (are) greedy (for) – unjust gain ,              [=’referring to previous chapter’]
[=through] the prophets – until – the priests , (who are) all – dealing – falsely [‘inversion’] : +

Daarom ben ik vol van de grimmigheid van de Heer, ik ben het moe haar in te houden .
Giet haar dan uit over de kleine kinderen op straat, over de kring van de jongemannen bij elkaar.
Ja, ook de man zal met de vrouw gevangen genomen worden, de oudere met de hoogbejaarde.
Hun huizen zullen overgaan in de handen van anderen, samen met de akkers en de vrouwen ,
Want ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners van dit land, spreekt de Heer .
Want van hun kleinste tot hun grootste, ieder van hen is uit op winstbejag .
Van profeet tot priester pleegt ieder van hen bedrog .

 • [=’in zinnen 22-24 wordt de situatie erger , maar hier moet een vervolging beschreven zijn ;
  de link met “de moederschepen” moet zijn “dat een ander type mens zal heersen”,
  als beschreven in Openbaring 13 ;
  2) zie hoe het alleen over ‘Jacob’ gaat – dus we hebben termen als ‘inwoners’ aangepast ;
  zin :]

“(..daarom..) is de woede [=’-chme=aph?’] van IEUE vol ,              [=’omslagpunt’]
[+en] ik ben het moe haar in te houden :
wordt uitgegoten ! [=’woede’] over de kleine kinderen op de straten ,      +
en over de kring van de jongemannen , (over allen) samen ;
ook de (..echtgenoten en echtgenotes..) zullen gevangen genomen worden ,
en de ouderen en de hoogbejaarden ;              [=’dus ‘de woede’ lijkt ‘een vervolging’]

 
en hun huizen zullen overgaan in de handen van anderen ,
samen (met) [=hun] akkers en (..vrouwen?..) ,
[=want] ik zal mijn hand uitstrekken tegen (..mijn mensen..) [=in] het land [=’deze wereld’] ,
is de verklaring van IEUE ;
[=omdat] van de kleinste tot de grootste van hen     +
ieder gulzig uit is op onterecht verkregen profijt ,           [=’refererend aan vorig hoofdstuk’]
[=vanwege] de profeten tot de priesters , (die) allen bedrog [=’inversie’] plegen ;      +

 
14-15
.. vervolgend , over priesters en profeten (=pastors, opiniemakers, etc) :
and·they-are-healing breaking-of people-of·me on one-being-made-light-of
to·to-say-of peace peace and·there-is-no peace they-acted-shamefully
that abhorrence they-did however to-be-ashamed-of not they-are-being-ashamed
even to-be-confounded-of not they-know therefore they-shall-fall in·the·ones-falling
in·era I-check·them they-shall-stumble he-says ieue
They have healed also the hurt [of the daughter] of my people slightly, saying,
Peace, peace; when [there is] no peace. Were they ashamed when they had
committed abomination? nay, they were not at all ashamed,
neither could they blush: therefore they shall fall among them that fall:
at the time [that] I visit them they shall be cast down, saith the LORD
‘slightly’ , H7043 qalal ‘to curse, trivial, a light thing’ 82x ;
‘abomination’ , H8441 toeb-ah ‘abomination’ 117x ; 2896 tub, eden-good tub ‘reply’8x ;

 • context : continued , about priests and prophets (=pastors, opinioners, etc) :
  … took some time to get this one ;
  the “brokenness” cannot be “needing Christ”,
  but refers (per chapter context) to “the coming disaster” ;

line ,
and=for they (wanted to) heal – the [coming-] disaster – (for) my people      +
on=by means of – a curse [=’a trivial thing’] ,
saying :
(there will be) [eden-] peace ,              [=’a rescue (by Christ) out of the disaster ,
(there will be) [eden-] peace ,              based on the wrong premise in chapter 5’]
and=but there-(will be)-no – [eden-] peace ;

 
they acted shamefully – that=because (of) – the abomination [=’corrupt eden-good] – they did ,
however , they (were) – nót – ashamed – (about) (that) shameful [thing] ,
they – would – not – even – blush ;
therefore – they (shall) fall – in=with the ones (who will) fall – in (that) time :
[+for] I (will) visit them [=‘to judge’] ,      +
[+as] the ones (having caused) the stumbling , says – IEUE ;

Zij genezen de breuk van mijn volk op het lichtst,
door te zeggen: Vrede, vrede ! Maar er is geen vrede .
Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben ?
Ze schamen zich niet in het minst, ja zij weten van geen blozen.
Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen;
ten tijde dat ik hen zal straffen, zullen zij struikelen, zegt de Heer .

 • [=’de “breuk” (gebrokenheid) kan niet het “Christus nodig hebbend” zijn ,
  maar refereert (vanwege context van dit hoofdstuk) aan “de komende ramp” :]

“want zij wilden de [komende-] ramp (voor) mijn mensen +
genezen [=door] (middel van) een vloek [=’trivialiteit’] ,
zeggend :
(er zal) [eden-] vrede zijn ,                 [=’een redding (door Christus) uit de ramp ,
(er zal) [eden-] vrede zijn ,                 gebaseerd op de foute veronderstelling in h. 5’]
[=maar] er-zal geen [eden-] vrede zijn ;

 
zij hebben beschamend gehandeld vanwege hun gruweldaad [=’corrupt eden-goed’] ,
maar toch schamen zij zich niet in het minst , ze weten van geen blozen ;
daarom zullen zij vallen (net) als degenen die zullen vallen , in (die) tijd :
[+want] ik zal hen bezoeken [=‘om te oordelen’] , +
[+als] degenen die het struikelen veroorzaakt hebben , zegt IEUE ;

 
16-17
… want alle pastors, opiniemakers — allen verworpen het concept ‘terug naar eden’ :
thus he-says ieue stand-you ! on ways and·see-you ! and·ask-you ! for·tracks-of eon
where ? this way-of the·good and·go-you ! in·her and·find-you ! respite for·soul-of·you
and·they-are-saying not we-shall-go and·I-set-up over·you men-watching pay-attention-you !
to·sound-of trumpet and·they-are-saying not we-shall-pay-attention
Thus saith the LORD, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths,
where [is] the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls.
But they said, We will not walk [therein]. Also I set watchmen over you, [saying],
Hearken to the sound of the trumpet. But they said, We will not hearken

 • context : …because all pastors, opinionmakers — all rejected the concept ‘back to eden’ :
  … and we can witness that ;
  and no that isn’t said with a grudge ;

line ,
“[=because] (ke=ki) – IEUE – (has) said :
you (should have been taking) up a position – concerning – the way ,
and (should have) observed , and=as (having) asked – for the – eternal – path :
where (than) – (could be) this – [eden-] good – way ? ;            [=’referring to previous chapter’]

 
and (you should have) wálked – in=upon her ,
and you (would have) found – rest – for your adamite-souls ;            [=’by returning to eden’]
and=but you (have) said : we (will) – not – walk (therein) ;

 

 • [=’above : we interpret the lines as “what each leading figure should have done”,
  referring to finding “the way of IEUE” in chapter 5 ;
  below : “the trumpet” links back to the start of this chapter – so it must be in óur days ,
  and in contextual sense about “the return to eden, declared as concept” , see line 24 ;
  line :]

and=then I installed – watchmen – over=for you ,            [=’these days ; ’see line 24’]
(who said,) pay attention you ! – to the sound of – the trumpet ! ,
and=yet [=you] said : we (will) – nót – (be) attent ;

Zo zegt de Heer: ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden,
Waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel .
Maar zij zeggen : wij bewandelen die niet .
Ik heb wachters over u aangesteld : sla acht op het geluid van de bazuin !
Maar zij zeggen : daar slaan wij geen acht op .

“[=want] (ke=ki) IEUE heeft gezegd :
u had een positie in moeten nemen wat de weg betreft ,
en had moeten observeren , [=als] gevraagd hebbend naar het eeuwige pad :
waar zou deze [eden-] goede weg kunnen zijn ? ;            [=’refererend aan vorig hoofdstuk’]

 
en u zou erop hebben moeten wándelen ,
en u zou rust hebben gevonden voor uw adm-zielen ;        [=’door terug te keren naar eden’]
[=maar] u hebt gezegd : wij zullen die niet bewandelen ;

 

 • [=’boven : we interpreteren de zinnen als “wat iedere leidende figuur moet doen”,
  verwijzend naar “de weg van IEUE” in hoofdstuk 5 ;
  beneden : “de trompet” linkt naar ‘t begin van dit hoofdstuk – dus dit moet in ónze dagen zijn ;
  zin :]

[=dan] stel ik wachters [=voor] u aan ,                [=’deze dagen ; zie zin 24’]
(die zeiden,) sla acht op het geluid van de trompet ! ,
[=maar] [=u] zei : daar zullen wij geen acht op slaan ;

 
part III — deel III

 
18-19-20-21
…. daarom :
therefore hear-you ! the·nations and·know-you ! crowd which in·them hear-you !
the·earth behold ! I bringing evil to the·people the·this fruit-of devisings-of·them that
on words-of·me not they-are-attentive and·law-of·me and·they-are-rejecting in·her to·what ?
this to·me frankincense from·Sheba she-is-coming and·reed the·good from·land-of far-off
therefore thus he-says ieue behold·me ! giving to the·people the·this stumbling-blocks
and·they-stumble in·them fathers and·sons alike neighbor and·associate-of·him they-shall-perish
ascent-offerings-of·you not for·acceptance and·sacrifices-of·you not they-are-congenial to·me
Therefore hear, ye nations, and know, O congregation, what [is] among them 
Hear, O earth: behold, I will bring evil upon this people, [even] the fruit of their thoughts, 
because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it.
To what purpose cometh there to me incense from Sheba, and the sweet cane from a far country? 
your burnt offerings [are] not acceptable, nor your sacrifices sweet unto me.
Therefore thus saith the LORD, Behold, I will lay stumblingblocks before this people, and the
fathers and the sons together shall fall upon them; the neighbour and his friend shall perish 

 • ‘congregation’ , H5712 ed-ah ‘congregation, company’ 149x ; many times in exodus ,
  term virtually absent in prophets ; ad-ah ‘to adorn, decorate’ 10x ; ada ‘removed’ 10x ,
  ed ‘filthy (garments)’ 1x ; ad ‘forever’ 53x , into -eden ;
 • ‘thoughts’ , H4284 machashab-ah ‘thought, plan, cunning work, design’ 56x , negative ;
  from -chasab , same but more positive 124x ; so here m-realm , ‘modern consciousness’,
 • context : … therefore :
  … syntax of 18 :
  this isn’t addressed to “the nations” nor “to earth” (see ‘frankincense’ etc) ,
  neither does the “who” or “which” appear almost at the end of a line , but is always a hub ,
  therefore line 19 must start with ‘behold !’ ;

line ,     
“therefore – hear-you ! , (you) (..people..) ,               
and=as (..the ones knowing..) – [=they] (are) the congregation [=’Jacob’] ,     +
who (is) – in the [+midst] – (..+of the nations..) [=’on earth’] :                     [=’for syntax : see note’]
———————-                                                                                                          [line above : probably]
behold ! , I – (will) bring – evil – to=upon – these – people ,     +
[+as] the fruit of – their (own) mindset ,
that=because – they (were) – not – attentive to – my words (or: ‘concept’) [in right direction] ,
and=as (having) rejected – my law ;

 
(so) to=for what – this – frankincense – (should be) coming – to me – from Sheba [=’?’] ,
[or?] – the good [-type] – reed [=’fragrance-sticks’] – from – a far-away – land ? ;
your [=’believers’] ascend-offerings – (are) not – acceptable [=’because of haste’?] – to me ,
[+and] your sacrifices – are – not – pleasing [=’because spiritual darkness’?] – to me ;

 
therefore – thus – says – IEUE :
behold-me ! , I (will) place – a stumblingblock – to – these – people ,
and – the fathers – and=as (well as) the sons – (will) stumble – in=over it , 
[+and] the neighbour – and his friend – alike – (shall) perish :        +

Daarom, heidenvolken, luister, weet, gemeenschap, wat er onder hen leeft !
Luister, aarde, zie, ik breng onheil over dit volk. Dat is de vrucht van hun gedachten.
Want op mijn woorden hebben zij geen acht geslagen, en mijn wet, die hebben zij verworpen .
Waarom zou voor mij wierook uit Sjeba moeten komen en de beste kalmoes uit een ver land ?
Uw brandoffers zijn mij niet welgevallig, en uw slachtoffers zijn mij niet aangenaam .
Daarom, zo zegt de Heer: zie, ik ga dit volk struikelblokken geven waarover zij zullen struikelen :
De vaders samen met de zonen, de buurman met zijn naaste, zij zullen omkomen .

“daarom luister ! , (u) (..mensen..) ,
[=als] (..degenen die weten..) (dat) [=zij] de gemeenschap [=’Jacob’] zijn ,     +
die te (midden) van (..+de naties..) [=’op aarde’] is :                          [=’voor syntax : zie Engels’]
———————–                                                                                         [zin boven : waarschijnlijk]
zie , ik zal onheil [=over] deze mensen brengen ,      +
[+als] de vrucht van hun (eigen) ‘manier van denken’ ,
[=omdat] zij op mijn woorden (of: ‘concept’) [in goede richting] geen acht hebben geslagen ,
[=als] het hebben verworpen van mijn wet ;

 
(dus) waarom zou (zonodig) voor mij wierook uit Sheba [=’?’] moeten komen ,  
[of?] de goede [types-] riet  [‘geurstokken’] uit een ver land ? ;
uw [=’gelovigen’] opstijg-offers zijn niet acceptabel [=’vanwege haast’?]  voor mij ,
en uw offers zijn mij niet aangenaam [=’want spiritueel donker’?] ;   

 
daarom , zo zegt IEUE :
zie , ik zal een struikelblok plaatsen voor deze mensen ,
en (zowel) de vaders en de zonen zullen erover struikelen ,
(en) de buurman en zijn naaste zullen omkomen :         +

 
22-23-24
… het leger van geesten komt naar de aarde :                                  (als die in hoofdstuk 5?)
thus he-says ieue behold ! people coming from·land-of north and·nation great
he-is-being-roused from·recesses-of earth bow and·dart they-are-holding-fast cruel he
and·not they-are-showing-compassion voice-of·them as·the·sea he-is-clamoring and·on
horses they-are-riding being-arrayed as·man for·the·battle on·you daughter-of tziun
we-heard report-of·him they-fall-slack hands-of·us distress she-holds-fast·us travail
as·the·woman-giving-birth
Thus saith the LORD, Behold, a people cometh from the north country, and a great nation
shall be raised from the sides of the earth . They shall lay hold on bow and spear; they [are] cruel,
and have no mercy; their voice roareth like the sea; and they ride upon horses, set in array as men
 for war against thee, O daughter of Zion. We have heard the fame thereof: our hands wax feeble: 
anguish hath taken hold of us, [and] pain, as of a woman in travail 
‘sides’ , H3411 yerek-ah ‘flank, rear, remote’ 28x ; as Ez.38 ‘remote parts of the north’ ,
‘spear’ , H3591 kidon ‘spear’ 9x , often as ‘axis’ ,

 • ‘cruel’ , H394 akzari ‘cruel’ 8x ; exact same lines in Jer.50 (40-43) , added there ,
  “the king of Babylon (Thoth) heared the report , and he gets in distress” ;
  this “cruel” related to “venom (of asps)”, no further root ;
 • context : … the army of spirits comes to earth :                               (as those in chapter 5?)
  … because of the juxtaposition with Jer. 50 ,
  it appears to us that these are ‘the locusts’ ;

line ,

 • [=’all three lines below :
  they are exactly juxtaposed to three lines in Jeremiah 50 (as 41-43) ,
  where the SONS as the people will go tó ‘the northland’ (Mystery-Babylon) ,
  and ‘firmly holding their bow and spear’ ,
  as ‘the men equipped for war’ —
  yet there , “the hands of the king (=Thoth) of Mystery-Babylon will tremble”
  at ‘the hearing of the report’ :]

“thus – says – IEUE : 
behold ! , people [=’spirits’] – (are) arriving – from – the north – land ,        [=’Mystery-Babylon’]
and=as – a great – nation [=’of spirits’] – (which has) risen – from the remote – land ;
they firmly hold – [=their] bow – and spear ,
he=they – (are) cruel [=’by venom?’] – and (will) – not – show compassion ;

 
their voice – roars – as=like the sea ,                                                      [=’sea as matrix-dimension’]
and they ride – on=upon – horses [=’as energy-fields’]     +
as the men – equipped – for the war – on=against yóu ,   +
(you) daughter [=’adm-souls’] of – (..my people..) [=’Originals’] :     +            [=’see next line 26’]

 

 • [=’next line : remember the line “of that day the angels know not , but the father”..?
  what are the odds that Christ referred to “go read the way of IEUE”,
  as we saw now in the past several chapters ?
  line :]

[+after] – the report  – (will be) heared ,                                 [=’like hR is doing’]                                                  
[=your] hands – (will) tremble , [+and] distress – (will) take hold of [=you] ,
[+as] the anguish – [=of] a woman in travail ;      +

Zo zegt de Heer: zie, een volk komt uit het land in het noorden ,
Een grote natie zal opgewekt worden van de uithoeken van de aarde .
Boog en werpspies grijpen zij vast, meedogenloos is het, zij zullen geen medelijden hebben.
Hun geluid bruist als de zee, en zij rijden op paarden,
als mannen opgesteld voor de strijd tegen u, dochter van Sion .
Wij hebben het gerucht over hem gehoord, wij hebben de moed verloren ,
Benauwdheid heeft ons aangegrepen, smart als van een barende vrouw .

 • [=’alle drie de zinnen beneden :
  zij zijn exact tegengesteld aan drie zinnen in Jeremia 50 (als 41-43) ,
  waar de ZONEN als de mensen náar ‘het noord-land gaan’ (als Mystery-Babylon) ,
  terwijl zij “hun boog en speer ferm vasthouden” ,
  als “de mannen die uitgerust zijn voor de strijd” –
  maar daar is het “de koning van Babylon (=Thoth) die zal beven”
  bij “het horen van het report” :]

“zo zegt IEUE :
zie , mensen  [=’geesten’] arriveren vanuit het land in het noorden ,      [=’Mystery-Babylon’]
[=als] een grote natie [=’van geesten’] die is opgerezen vanuit het verre land ;
zij houden de boog en speer stevig vast ,
[=zij] zijn wreed  [=’door gif’?] en zullen geen medelijden hebben ;

 
hun stem buldert als de zee ,                                                                 [=’zee als matrix-dimensie’] 
en rijden op paarden [=’energie-velden’] als de mannen uitgerust voor de strijd   +
tegen ú , dochter [=’adm-zielen’] van (..mijn mensen..) [=’Originelen’] :     +        [=’zie zin 26’]    

 

 • [=’volgende zin : herinner het “maar die dag weten de engelen niet maar de vader” –
  hoe groot is de kans dat Christus bedoelde “lees de weg van IEUE”,
  wat we gezien hebben in de afgelopen hoofdstukken…? ,
  zin :]

[+nadat] het report gehoord zal worden ,                                                            [=’zoals hR doet’]
zullen [=uw] handen trillen , en oppressie zal [=u] vastgrijpen ,
[+als] de pijn [=van] een barende vrouw ;       +

 
25-26
…sober vervolg :
must-not-be you-are-going-forth the·field and·in·the·way must-not-be you-are-going
that sword to·one-being-enemy shrinking-fear from·round-about daughter-of people-of·me
gird-you ! sackcloth and·wallow-you ! in·the·ash mourning-of only-son do-you ! for·you
wailing-of bitternesses that suddenly he-shall-come the·one-devastating on·us
Go not forth into the field, nor walk by the way; for the sword of the enemy [and] fear [is]
on every side. O daughter of my people, gird [thee] with sackcloth, and wallow thyself in ashes: 
make thee mourning, [as for] an only son, most bitter lamentation:
for the spoiler shall suddenly come upon us 
‘fear’ , H4032 magor ‘terror’ 8x ; (guwr  ‘sojourn’ 98x ; gor ‘lion cubs (matrix)’ 2x) ;

 • context : … soberly continued :
  … heartache ;

line ,
“(it) must not be – (that) you (would be) going out – (into) the field ,               [=‘at that time’]
and – (it) must not be – you (would be) walking – in=on the road ,
that=because – the sword – to=of the enemy – (will be) the terror – from every side ;

 

 • [=’next line : not only as expression of grief ,
  but also as introduction to the closing of this chapter
  (the ‘sackcloth’ represents ‘this present body we have’) ;
  line :]

gird-on-you ! – sackcloth , (you) daughter [=’adm-souls’] of my people [=’Original’] ,
and throw – ashes – over you – (as by) the mourning (-abl) of – an only (son) , 
do you ! – the wailing of – bitterness ,
that=for – suddenly – the destroyer – (will) come – on=upon you ;

Trek het veld niet in, ga de weg niet op, want daar is het zwaard van de vijand, angst van rondom .
Dochter van mijn volk, omgord u met een rouwgewaad,
wentel u in de as, bedrijf rouw over een enig kind,
Betoon een zeer bittere rouwklacht, want plotseling zal over ons de verwoester komen .

“het moet niet zijn dat u het veld in zou gaan ,                                                          [‘in die tijd’]
en het moet niet zijn dat u de weg op zou gaan ,
want het zwaard van de vijand zal de horror van alle kanten zijn ;

 

 • [=’volgende zin : niet alleen als de uitdrukking van rouw ,
  maar ook als introductie tot het slot van dit hoofdstuk
  (het ‘rouwgewaad’ vertegenwoordigt ‘dit huidige lichaam van ons’) ;
  zin :

omgord u met een rouwgewaad , dochter [=’adm-zielen’] van mijn mensen [=’Originelen’] ,  
strooi as over uzelf uit (als bij) de rouw over een enig (kind) ,
betoon een bittere rouwklacht , want plotseling zal de verwoester over u komen ;

part IV — deel IV

 
27-28-29-30
… slot : uitleg ‘waarom het nooit wat wordt met ons huidige lichaam’ :
lookout I-gave·you in·people-of·me fortress and·you-shall-know and·you-test
way-of·them all-of·them ones-withdrawing-of ones-being-stubborn ones-going-of
talebearing copper and·iron all-of·them ones-bringing-ruin they he-is-heated
bellows from·fire-of·them lead to·the·futility he-refines to-refine and·evil-ones not
they-are-drawn-off silver being-rejected they-call to·them that he-rejected ieue in·them
I have set thee [for] a tower [and] a fortress among my people, that thou mayest know
and try their way.They [are] all grievous revolters, walking with slanders: [they are] brass
and iron; they [are] all corrupters. The bellows are burned, the lead is consumed of the fire;
the founder melteth in vain: for the wicked are not plucked away. Reprobate silver
shall [men] call them, because the LORD hath rejected them

 • ‘tower’ , H969 bachown 1x ; bachan ‘to test, to try’ 29x ; bachin ‘tower’ 1x ;
  bochan ‘tested (eden-stone)’ 1x ; no root -bach ; repeated in next ;
 • ‘grievious (withdrawing)’ , H5493 sur ‘to remove, turn aside, withdraw , turn-away’ 300x ;
 • ‘revolters’, H5637 sarar ‘stubborn, rebellious’ 16x ;
 • ‘slanders’ , H7400 rakil ‘to slander’ 6x ; rakal ‘merchant’ 17x ; rak+el ; rak ‘frail, weak’ 16x ;
 • ‘corrupters’, H7843 schachath ‘to decay, to corrupt, to destroy’ 147x ; shachath ‘pit’ 43x ;
  shach-ah ‘bow-down, worship’ 173x ; seach-ah ‘to swim’ 3x ; matrix-dimension ;
 • ‘bellows’ , H4647 mappuach ‘bellow’ 1x ; said from -naphach ‘to blow, to fan, to boil’ ;
  mappach context ‘expiring’ 1x (Job) ; -pach ‘snare,trap’ 27x ; +m-realm ? ,
 • ‘burned’ , H2787 charar ‘charred, burnt, scorch, parched, kindle’ 11x ; chor ‘nobles’ 11x ;
  chere ‘dung’ 1x ; char-ah ‘(burning) anger’ 90x ;
 • ‘consumed’, either 8535 tham ‘complete’ but no prophets ; added as option (Q) ;
 • ‘lead’ , H5777 ophereth ‘lead’ 9x ; used by the woman in the coffin (Zech.,page) ;
 • ‘fire’, H800 eshsh-ah ‘fire’ 1x ; -ishsh-ah ‘offering by fire’ ; hardly ‘woman’ ;
 • ‘reprobate + reject’, H3988 maas ‘to reject, despise’;
 • context : closing : .. explanation why our body is the incurable main problem :
  … the expression “refine you as silver”
  several times in prophets , must be the clue to these lines ;
 • silver and gold :
  … then “the adm-soul” is likened to ‘silver’, and the Originals (as body) to ‘gold’ ? ,
  or why would Judas betray “for silver” ? , that is no coincidence ;
  we tend to view ‘silver’ as “less than gold” but that isn’t necessarily true ;

line ,

 • [=’after “the sackcloth” (as our type body) in previous line , this theme continues now ;
  the expression “I will refine you like silver” appears several times ;
  line :]

“I (will) let – the people – [in] the fortress [=’earth’] – (to be) [=tried] [=’tested’] ,
and they (will) know – and=that – their ways – (are) tried :
—————-
[+for] all of them [=’souls’] – [+are] (..prisoners..) (sur=sr) – [+in] the stubborn ones    [=’bodies’] ,
[+as] the [matrix-] corrupt – talebearers ;                      [=’these bodies’]

 • [=’talebearers ? , referring to the Ego theme? :]            [27-30 : likely restored]

 
all of them [=’bodies’] – (are) copper – and iron ,                  [=‘as the character of matrix’]
[+as] – the corrupt ones – [+for] [=them] [=’adm-souls’] ;
—————
(..the charred?..) – (..adm-souls?..) (nphch=nphsh) – (will be) (..the silvers?..) – in the fire ,
(and) [+not] – to=in vain – [=she] [=’fire’] (will) refine – to refine [+them] :
and=for – the silvers [=’souls’] – (will be) torn off – [+from] the evil ones [=’these bodies’] ,

 
[=which] [=’bodies’] (are) named – ‘the rejected ones’ , that=because – IEUE – rejected – them .
Ik heb u aangesteld tot keurmeester onder Mijn volk, tot een vesting,
opdat u hun weg zou kennen en beproeven. Zij allen zijn de afvalligsten van de afvalligen,
zij gaan rond met lasterpraat, als koper en ijzer zijn ze, verdervers zijn het, allemaal .
De blaasbalg is verbrand, het lood is door het vuur vergaan,
Tevergeefs heeft de smelter zo ijverig gesmolten, want de slechten zijn niet uitgezuiverd .
Verworpen zilver noemt men hen, want de Heer heeft hen verworpen .

 • [=’na het “rouwgewaad” (als dit lichaam) in vorige zin , gaat dat thema hier verder ;
  de expressie “ik zal u louteren als zilver” komt regelmatig voor ;
  zie Engels voor “zilver en goud”:]

“ik zal de mensen [in] de vesting [=’deze aarde’] [=beproefd] laten worden ,
en zij zullen weten [=dat] hun wegen beproefd worden ;
—————
[+want zij [=’zielen’] allen zijn [=gevangenen] (sur=sr) +
[+in] degenen die koppig zijn    [=’ons soort lichaam’] ,
die [matrix-] corrupt zijn en die lasteren    [=’de lichamen’] ;

 • [=’lasteren ? terugslaand op het Ego thema ? :]            [27-30 : waarschijnlijk gerestaureerd]

 
zij allen [=’lichamen’] zijn koper en ijzer ,                      [=’als het karakter van matrix’]
[+als] degene die corrupt zijn [+voor] [=hen] [=’adm-zielen’] ;
————–
(..de geschroeide?..) (adm-zielen?..) (nphch=nphsh) zullen (..de zilvers?..) in het vuur zijn ,
(en) zij [=’het vuur’] zal [+niet] tevergeefs louteren (om) [+hen] te louteren :
[=want] de zilvers – zullen afgescheurd worden – [+van] degenen die boosaardig zijn [=’lichamen’] ,

 
[=die] [=’lichamen’] genoemd worden : zij die verworpen zijn , omdat IEUE hen heeft verworpen .

 
02-03.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
15.10.19 — submitted as revised version ;
13.05may.2020 — submitted as 3d version – now definitive — after cleaning up + context