Jer. 7: de Duisternis komt (4)
‘ik ben al gered’ zal niet helpen
+ voorbeeld hoe begrippen
verkeerd gelezen worden ,
en men zichzélf veroordeelt
+ ‘dit lichaam’ als “de afgod”
+ Armageddon = (hareg-ah)
(goed leesbaar)

 

 

chapter context :
the coming Darkness (4)
the “I am already saved” won’t help :
great example how concepts are Misread ,
so believers are judging THEMSELVES ;
+ this body as the abominable image ,
+ Armageddon : it’s real origin ;
we keep on being surprised ,
so many themes also in this chapter ,
written under a magnificent buildup –
eventhough main theme is most Sober ..

 

hoofdstuk context
…. we vallen van de ene verbazing in de andere —
zoveel onderwerpen ook in dit hoofdstuk , onder een magnifieke opbouw ;
ja het hoofdthema is erg Sober –
maar het is ongelooflijk hoe vaak God , op verschillende manieren , waarschuwt ..

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jeremia 7

 
1-2
.. een analogie – gezegd tegen oud-Ishral én tegen gelovigen vandaag :
the·word which he-became to Jeremiah from·with ieue to·to-say-of stand-you !
in·gate-of house-of ieue and·you-proclaim there the·word the·this and·you-say hear-you !
word-of ieue all-of Judah the·ones-entering in·the·gates the·these to·to-worship-of to·ieue
The word that came to Jeremiah from the LORD, saying, Stand in the gate of the LORD’S house,
and proclaim there this word, and say, Hear the word of the LORD, all [ye of] Judah,
that enter in at these gates to worship the LORD.

 • context : an analogy – said to old-Ishral ánd to believers today :
  please follow the unexpected turn carefully ,

line ,
“the word [in right direction] – from – IEUE – which – becomes – to – Jeremiah / , saying / :
stand you ! / in the gate of – the house of – IEUE / ,
and proclaim – there – this – word [in right direction] / ,
and=by to say / : hear you ! / the word [in right direction] of – IEUE / , +
(you) all of – Judah – (who) enter – in=at – these – gates / to=for to worship – IEUE / :
(In en om het huis van God)
Het woord dat van de Heer gekomen is tot Jeremia :
ga in de poort van het huis van de Heer staan, en predik daar dit woord , en zeg :
hoor het woord van de Heer, heel Juda, u die door deze poorten binnengaat
om zich voor de Heer neer te buigen .

“het woord [in goede richting] van IEUE dat tot Jeremia komt , zeggend :
ga in de poort van het huis IEUE staan , en verkondig daar dit woord [in goede richting] ,
door te zeggen :
hoor het woord [in goede richting] van IEUE ! ,
(u) heel Judah , die door deze poorten binnengaat om IEUE te aanbidden ;

 
3-4-5
lees zorgvuldig :
thus he-says ieue-of hosts Elohim-of ishral make-good-you ! ways-of·you
and·actions-of·you and·I-shall-let-tabernacle you in·the·placeri the·this must-not-be
you-are-trusting for·you to words-of the·falsehood to·to-say-of temple-of ieue temple-of
ieue temple-of ieue they that if to-make-good you-shall-make-good ways-of·you and
actions-of·you if to-do you-shall-do judgment between man and·between associate-of·him
Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel, Amend your ways and your doings, and I will
cause you to dwell in this place. Trust ye not in lying words, saying, The temple of the LORD,
The temple of the LORD, The temple of the LORD, [are] these. For if ye throughly amend your
ways and your doings; if ye throughly execute judgment between a man and his neighbour;

 • context : read carefully :
  commentaries think that the thrice repeat “is some type enchantment”,
  the horrific is that they themsélves were enchanted –
  because by careful reading , the intention is immediately clear :

line ,
“thus – (he,) IEUE of – hosts – the deity of – Ishral – says / :
[+make you !] – your ways – and your actions – (to be) good / ,
and=then I (shall) let – you – to tabernacle / in – this – place / ;
(it) must not be – (that) you trust – to=ina fálse [‘inversion’] – concept [in right direction] / ,
saying / : this (is about) – the temple of – IEUE /, the temple of – IEUE /, the temple of – IEUE !! /;
 
that=because – if – [+you make] your ways – and – your actions – very good / ,
if=then – you shall surely make – ‘the right judgment’ – between – someone – and – his neighbour

 • [=’so there is ANOTHER temple in play here ! , namely : as eden ,
  hence the empathic thrice repeat of “the temple of IEUE” ,
  strengthened with the expression “someone and his neighbour”’]
  / ;

Zo zegt de Heer van de legermachten , de God van Israël :
laat uw wegen en uw daden goed zijn , dan laat ik u wonen in deze plaats .
Stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden :
de tempel van de Heer , de tempel van de Heer , de tempel van de Heer is dit !
Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert ,
als u werkelijk recht doet tussen iemand en zijn naaste , +

“zo zegt (hij,) IEUE van de legermachten , de godheid van Ishral :
maakt u ! dat uw wegen en uw daden goed zijn ,
dan laat ik u wonen in deze plaats ;
het moet
niet zijn dat u vertrouwt op een bedriéglijk [=’inversie’] concept [in goede richting] ,
zeggend : dit (gaat over) de tempel van IEUE , de tempel van IEUE , de tempel van IEUE ! ;

 
want indien u uw wegen en daden werkelijk goed maakt ,
dan zult u zeker ‘een juist oordeel’ maken tussen iemand en zijn naaste

 • [=’dus er is een ANDERE tempel in het spel hier ! , namely : as eden ,
  dáarom is “de tempel van IEUE” tot driemaal herhaald ,
  en versterkt door de uitspraak “iemand en zijn naaste”]
  ;

 
6-7
… de voorwaarden voor het verblijven … – in éden :
sojourner orphan and·widow not you-are-extorting and·blood innocent must-not-be
you-are-shedding in·the·place the·this and·after Elohim other-ones not you-are-going
to·evil to·you and·I-let-tabernacle you in·the·place the·this in·the·land which I-gave
to·fathers-of·you to·from eon and·unto eon
[If] ye oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood
in this place, neither walk after other gods to your hurt: Then will I cause you to dwell
in this place, in the land that I gave to your fathers, for ever and ever.

 • context : … the conditions for to dwell … – in éden :
  note how these conditions mentioned here will be juxtaposed in néxt section ;

line ,
“[+it must not be] – (that) you opress – the sojourner / , the orphan – and the widow / ,
[and] (it) must not be – (that) you shed – innocent – blood – in – this – place [=this world !’] / ,
and – you (must) not – follow – after – other – deities / , (being) the evil – to yoursélf / :
and=then I (will) let – you – to tabernacle – in – this [=thát] – place , +
an=as the land – which – I gave – to your fathers / , to=for – ever – and – ever / ;
als u de vreemdeling, de wees en de weduwe niet onderdrukt ,
geen onschuldig bloed in deze plaats vergiet , en geen andere goden achternagaat ,
uzelf ten kwade , dan zal ik u in deze plaats , in het land dat ik uw vaderen gegeven heb ,
laten wonen , eeuw uit en eeuw in .
[+het moet niet zijn] dat u de vreemdeling , de wees en de weduwe onderdrukt ,
en het moet niet zijn dat u onschuldig bloed vergiet in deze plaats [=’deze wereld !’] ,
en u moet niet achter andere goden aangaan , uzelf ten kwade :
dan zal ik u laten wonen in deze
[=dié] plaats ,
als het land dat ik uw vaderen gegeven heb ,
voor altijd en eeuwig ;

 
8-9-10
… maar er zijn nog grotere zonden , waar de ziel geeneens wéet van heeft :
behold ! you ones-trusting for·you on words-of the·falsehood to·so-as-not
to-benefit-of ?·to-steal to-murder and·to-commit-adultery and·to-swear to·the·falsehood
and·to-fume-incense to·the·Baal and·to-go after Elohim other-ones whom not you-know
and·you-come and·you-stand to·faces-of·me in·the·house the·this which he-is-called name-of·me over·him and·you-say we-are-rescued so-that to-do-of all-of the·abhorrences the·these
Behold, ye trust in lying words, that cannot profit. Will ye steal, murder, and commit adultery,
and swear falsely, and burn incense unto Baal, and walk after other gods whom ye know not;
And come and stand before me in this house, which is called by my name, and say,
We are delivered to do all these abominations?

 • context : .. but there are even greater sins , of which the soul is not even awáre :
  opposed to previous section the ones listed here must be “spiritual sins”,
  we made an attempt to describe the terms , keeping the above in mind ;
  corruption : you + .. : like in previous section “it must now be” fell away (=deleted?) ,
  also here the deeds require a subject – we chose “adam-soul” in this context ;

line ,
“[+but] behold ! / ,
you – (are) the ones trusting – on=in – a false [‘inversion’] – concept [in right direction] +
which (will) not – benefit [you] / :
 
(being) the one making – your adam-soul ) to steal       [=’to steal redemption’?] / ,
[+and] to murder       [=’murder Gods words to the soul’?] / ,
and to commit adultery       [=’to accept corrupted concepts’?] / ,
and swear – false [things] [‘inversion’]       [=’to decláre a corrupted context’?] / ;
and=therebý fuming incense – to Baal [‘behemoth-realm’]                [=’bý doing all the above’] / ,
and=ás the following – after – other – deities / whom – you – (do) nót – know /;
 

 • [=’the problem of “the house earth having the eden-atmosphere”
  (the latter as ‘the Judah-house’) :
  this is the previous description about ‘the two temples’ —
  the “do not shed blood” relates to the present mixed-situation of earth ,
  but the “spiritual sins” in THIS section refers to the (spiritual-) sins
  being done within the eden-atmosphere glued to this earth” :]

and=yet you (would) come – and stand – to=in front of me +
in – this – house – over – which – (was) called – my name [=’the Judah-house atmosphere’] ,
saying / :
we (have been) rescued – from – doing – all – these – abominations ?

 • [=’as : “.. have been rescued from shedding innocent blood”
  etcetera – as the conditions mentioned in previous section 6-7 ;
  because the intent of these lines must be
  that “the soul is not even awáre that she does the listed things here” ;
  the ‘abominations’ as “corrupt eden-good” here’]
  / ;

Zie, u vertrouwt op bedrieglijke woorden , die niet van nut zijn .
Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baäl,
andere goden achterna gaan, die u niet gekend hebt ,
en dan voor mijn aangezicht komen staan in dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen,
en zeggen : wij zijn gered – om al deze gruweldaden te doen ?

 • [=’tegengesteld aan de ‘begrijpbare’ zonden in vorige sectie ,
  moet het hier gaan over een omschrijving van “geestelijke zonden” ;
  het subject is weggevallen (=corruptie) en wij hebben ‘de adam-ziel’
  gekozen vanwege de context hier :]

maar zie ,
u bent degenen die vertrouwen op een bedrieglijk [‘inversie’]concept [in goede richting] ,
dat u niet van nut zal zijn :
 
als degene die uw adam-ziel laat stelen
      [=’verlossing stelend’?] ,
en laat moorden       [=’God’s woorden voor de ziel vermoordend’?] ,
en overspel laat plegen       [=’corrupte concepten accepterend’?] ,
en valse
[‘inversie’] eden laat afleggen       [=’corrupte concepten úitsprekend’?] ;
daardóor reukoffers brengend aan de Baäl [‘behemoth-realm’]     [=’vanwége bovenstaande’] ,
áls het achterna gaan van andere goden die u niet kent ;
 

 • [=’het probleem van “het huis aarde dat de eden-atmosfeer heeft” :
  (de laatste als ‘het Judah-huis’) :
  dit is de voorgaande beschrijving van “de twee tempels” —
  het “vergiet geen bloed” slaat op de huidige vermengde situatie van de aarde ,
  maar “de spirituele zonden” in DEZE sectie slaan op “de (spirituele-) zonden
  die gedaan worden in de eden-dimensie die rond deze aarde geplakt is” :]

en dan zou u tóch voor mijn aangezicht komen staan +
in dit huis waarover mijn naam was uitgeroepen
[=”de atmosfeer als Judah-huis”] ,
zeggend : wij zijn gered geworden van het doen van al deze gruweldaden ?

 • [=’als : “… wij zijn gered geworden van het onschuldig bloed vergieten”
  etcetera – als de condities genoemd in de voorgaande sectie 6-7 ;
  want de intentie van déze zinnen moet zijn
  dat “de ziel zich niet eens bewúst is dat ze de dingen doet als hier genoemd”]
  ;

 
11-12
het probleem : ‘deze aarde’ heeft de eden-atmosfeer om zich heen (als ‘het Judah-huis’) :
?·cave-of burglars he-became the·house the·this which he-is-called name-of·me
over·him in·eyes-of·you moreover I behold ! I-see averment-of ieue that go-you !
please ! to place-of·me which in·Shiloh which I-made-tabernacle name-of·me there
in·the·first and·see-you ! which I-did to·him from·faces-of evil-of people-of·me ishral
Is this house, which is called by my name, become a den of robbers in your eyes? Behold, even
I have seen [it], saith the LORD. But go ye now unto my place which [was] in Shiloh, where I set
my name at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people Israel.
‘den’ , H4631 mear-ah ‘cave’ (many ; ‘den’ said only 1x !) , likely “light+m-realm” ;
‘burglars’ , H6530 parits ‘violent , [robbers virtually 1 x !]’ ; -parats ‘breach’ ,
as ‘breach through or into or forth’,

 • context : the problem : this earth has ‘the eden-atmosphere’ around her (as ‘the Judah-house’) :
  several corruptions in this section ;
  syntax : there was no ‘question’ as the first line – that was invented to support
  the “den of thieves” suggestion ; for the same reason it is “my eyes” ,
  strengthened by “I behold” and “I see” – as conclúsion ;

line ,
“this – house – over – which – was – called – my name +
became – the breached (and violent) – cave – in=before my eyes

 • [=’read : “eden’s Judah-atmosphere became glued around this earth” ;
  Esau suggested a “den of robbers” theme which Christ cleared out’]
  ,

surely – I – behold [it so] ! / [+and] I see [it so] / , (is) the declaration of – IEUE / ;
 
that=therefore / , go you ! / , please ! / , to – mý place – which (will be) – Shiloh [=’new eden’] / ,
there – where – I (will) make – my name – to tabernacle / , in=as the foremost place / ;
and=but – they (do) – [+not] – sée – what – I (will be) making – (to=as her) / ,
(because of) – the evil of – my people – [+in] Judah [=’this world’] / ;

 • [=’originally it wrote : “but-not they-see” , as introduction to next part II ,
  therefore ‘Ishral’ must be ‘Judah’ here ;
  the ‘Shiloh’ refers back to Genesis 49’]
  ;

Is dan dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen , in uw ogen een rovershol ?
Ook ik, zie, ik heb het gezien , spreekt de Heer .
Want ga toch naar mijn plaats die in Shiloh was ,
daar waar ik vroeger mijn naam heb laten wonen,
en zie wat ik daarmee gedaan heb vanwege de slechtheid van mijn volk Israël .

“dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen +
is
de gewelddadige grot geworden , voor mijn ogen

 • [=’lees : “eden’s Judah-atmosfeer werd geplakt rondom deze aarde” ;
  Esau suggereerde het “rovershol” thema dat Christus uitruimde’ ;
  de syntax was niet “een vraag” maar “een conclusie”]
  ,

zeker zie ik (het zo) ! en bezie ik het (zo) , is de verklaring van IEUE ;
 
daarom , gaat u ! , alstublieft ! , naar mijn plaats die Shiloh zal zijn      [=’nieuw eden’] ,
daar waar ik mijn naam zal laten wonen , als de belangrijkste plaats ;
maar
zij zién [+niet] wat ik zal gaan maken ,
vanwege de slechtheid van mijn mensen in [Judah] [=’deze wereld’]

 • [=’origineel stond er : “maar-niet zij-zien”, als inleiding op deel II ,
  om dezelfde reden moet ‘Ishral’ dan “Judah” zijn ;
  het ‘Shiloh’ refereert aan Genesis 49’]
  ;

 
part II — deel II

 
13-14-15
geadresseerd aan u en wij :
and·now because to-do-of·you all-of the·deeds the·these averment-of ieue
and·I-am-speaking to·you eshkm to-rise-early and·to-speak and·not you-listen
and·I-am-calling you and·not you-answer and·I-do to·the·house which he-is-called
name-of·me over·him which you ones-trusting in·him and·to·the·place which I-gave
to·you and·to·fathers-of·you as·which I-did to·Shiloh and·I-fling you from·on faces-of·me
as·which I-flung all-of brothers-of·you all-of seed-of Ephraim
And now, because ye have done all these works, saith the LORD, and I spake unto you,
rising up early and speaking, but ye heard not; and I called you, but ye answered not;
Therefore will I do unto [this] house, which is called by my name, wherein ye trust, and unto
the place which I gave to you and to your fathers, as I have done to Shiloh. And I will cast you
out of my sight, as I have cast out all your brethren, [even] the whole seed of Ephraim.

 • context : addressed to you and we :
  the line can never read “I am making something positive cause you did NOT listen”,
  so the subject is ‘us’ and the double [not] is corrupt
  (as the inversed corruption of prévious section , “they do nót see”) ;
  straight away : as attempt , for “rise early in the morning” is but a grasp , as well ;

line ,
“and=but now / , because of – all – these – deeds – you (are) doing [=’you and we !’] / ,
(is) the declaration of – IEUE / ,
and=for I spoke [in right direction] – to you / (‘straight away’?) / ,
and=by to speak [in right direction] – and – you (wére) listening / ,
and=for I (was) calling – you – and – you (did) respond / ; +
 
and=therefore I (am) making – the house – over – which – (will be) called – my name , +
which – you (are) trusting (in) / ,
and=as the place – which – I (have) given – to you – and to your fathers / , +
[being the house] which – I (am) making – to=as Shiloh [=’new-eden’] / ;
 
and=but I (will) fling – them – away – from – before me / ,
as how – I (will) fling away – all – your brothers – (being) ‘the whole – seed – Ephraim’ [‘this body’] / ;
Welnu, omdat u al deze daden doet, spreekt de Heer, en ik vroeg en laat tot u sprak ,
maar u niet geluisterd hebt, en ik u geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt ,
zal ik met dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen , waarop u vertrouwt ,
en met deze plaats, die ik u en uw vaderen gegeven heb, doen zoals ik met Silo heb gedaan .
Ik zal u van voor mijn aangezicht wegwerpen, zoals ik al uw broeders weggeworpen heb ,
heel het nageslacht van Efraïm .

“maar nu , omdat u al deze daden doet [=’u en wij !’] ,
is de verklaring van IEUE ,
omdat ik gesproken heb [in goede richting] , (‘recht door zee’?) ,
door te spreken [in goede richting] en
u gelúisterd hebt ,
omdat ik u riep en u hébt geantwoord ; +
 
daarom maak ik het huis waarover mijn naam uitgeroepen zal worden ,
waarop u vertrouwt ,
als de plaats die ik u en uw vaderen gegeven heb , +

[als het huis] dat ik maak als Shiloh       [=’nieuw eden’] ;
 
maar ik zal hen wegwerpen van voor mijn aangezicht ,
zoals ik al uw broeders weg zal werpen die ‘heel het zaad Efraïm’ zijn
[=’dit lichaam’] ;

 • [=’deze zinnen kunnen niet zeggen : “ik maak iets moois omdat u NIET luistert”,
  dus het onderwerp is ‘wij’ en de twee ontkenningen [‘niet’] zijn corrupt –
  als de omgekeerde corruptie in vorige sectie “zij zien niét”] ;

 
16-17-18-19
.. vervolg ,
and·you must-not-be you-are-praying about the·people the·this and·must-not-be
you-are-lifting-up about·them jubilation and·prayer and·must-not-be
you-are-making-intercession in·me that there-is-no·me hearing you ?·there-is-no·you
seeing what ? they ones-doing in·cities-of Judah and·in·streets-of Jerusalem the·sons
ones-picking-up woods and·the·fathers ones-making-consume the·fire and·the·women
ones-kneading dough to·to-makedo-of biscuits for·queen-of the·heavens and·to-libate
libations to·Elohim other-ones so-that to-provoke-to-vexation-of·me ?·»·me they
ones-provoking-to-vexation averment-of ieue ?·not them so-that shame-of faces-of·them
Therefore pray not thou for this people, neither lift up cry nor prayer for them, neither make
intercession to me: for I will not hear thee. Seest thou not what they do in the cities of Judah

and in the streets of Jerusalem? The children gather wood, and the fathers kindle the fire,
and the women knead [their] dough, to make cakes to the queen of heaven, and to pour out
drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger. Do they provoke me to anger?
saith the LORD: [do they] not [provoke] themselves to the confusion of their own faces?

context : .. continuing ,
line ,
“and=so you / , (it) must not be – (that) you – pray / about – these – people / ,
and (it) must not be – (that) you lift up – a cry – and=as the prayer – about them / ,
and (it) must not be – (that) you make intercession – to me / ,
that=because – there-will be-no – me – hearing – you / :

 • [=’harsh words , once you know who are the subjects in these lines … ;
  next section about “the queen of heaven” is nót just some old heathen practice –
  the queen is Isis (glyph ÁST) , representing the matrix-throne producing this body ,
  and pictured is a situation “where everyone works in unison
  to “fulfill the needs of this body we have now” (as ‘Ephraïm’) :]

 
(do) you see – what – they are doing – in the cities of – Judah [=’this world’] , +
and in the streets of – Jerusalem ? [=’this earth’] / ;
the sons – gather – the wood / , and the fathers – make – the fire – to burn / ,
and=then the women – knead – the dough – to=for to make – cakes – for the queen of – heaven / ,
and pour out – libations – to – other – deities / , therewith – provoking me to anger / ;
(are) they – [+not] – provoking me to anger ? / , (is) the declaration of – IEUE / ,
(should) they / not – (have) ashamed – faces – because of (it) ? / ;
En u, bid niet voor dit volk, hef voor hen geen geroep of gebed aan ,
dring niet bij mij aan, want ik zal niet naar u luisteren .
Ziet u niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem ?
De kinderen sprokkelen hout, de vaders steken het vuur aan en de vrouwen kneden deeg
om offerkoeken van te maken voor de koningin van de hemel .
Zij gieten plengoffers uit voor andere goden , zodat zij mij tot toorn verwekken .
Verwekken zij mij tot toorn ? spreekt de Heer .
Doen zij het zichzelf niet aan , tot schande van hun eigen gezicht ?

“dus u , het moet niet zijn dat u bidt niet voor deze mensen ,
en het moet niet zijn dat u een geroep als het gebed aanheft over hen ,
en het moet niet zijn dat u voorbede doet tegenover mij ,
want ik zal niet naar u luisteren :

 • [=’harde woorden , wanneer het eenmaal duidelijk is wie bedoeld worden … ;
  volgende sectie , over ‘de koningin van de hemel’, is niet maar een antiek ritueel –
  de koningin is Isis (glyf ÁST) , de matrix-troon die ons lichaam produceert ,
  en een situatie wordt voorgesteld waarin gezamenlijk gewerkt wordt
  om “de verlangens van dit lichaam te vervullen” (wat ‘Efraïm’ is) :]

 
ziet u wat zij doen in de steden van Judah [=’deze wereld’] , +
en in de straten van Jeruzalem ?
     [=’deze aarde’] ;
de zonen verzamelen het hout , en de vaders steken het vuur aan ,
dan kneden de vrouwen kneden het deeg +
om offerkoeken van te maken voor de koningin van de hemel ,
en gieten plengoffers uit voor andere goden , zodat zij mij uitdagen tot toorn ;
dagen zij mij [+niet] uit tot toorn ? , is de verklaring van IEUE ,
zouden zij geen beschaamde gezichten moeten hebben vanwege (dit) ? ;

 
20
… daarom , over deze wereld :
therefore thus he-says my-Lord ieue behold ! anger-of·me and·fury-of·me
being-poured-forth to the·place the·this on the·human and·on the·beast and·on tree-of
the·field and·on fruit-of the·ground and·she-consumes and·not she-shall-be-quenched
Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, mine anger and my fury shall be poured out
upon this place, upon man, and upon beast, and upon the trees of the field,
and upon the fruit of the ground; and it shall burn, and shall not be quenched.

 • context : .. therefore , about this world :

line ,
“therefore / , thus – (he,) myLord – IEUE – says / :
behold ! / , my anger – and my fury – (will be) poured out – upon – this – place / ,
upon – the humans – and upon – the animals / ,
and upon / the trees of – the field / and upon – the crops of – the ground / ,
and she [‘the fury’] (will) burn – and (will) – not – (be) quenched / ;
Daarom , zo zegt de Heere HEERE :
zie, mijn toorn en grimmigheid zullen uitgegoten worden over deze plaats , over de mensen
en over de dieren, over de bomen op het veld en over de vruchten van het land .
Die zullen branden en niet geblust worden .

“daarom , zo zegt de Heer IEUE :
zie , mijn toorn en grimmigheid zullen uitgegoten worden over deze plaats ,
over de mensen en over de dieren ,
en over de bomen op het veld en over de gewassen van de grond ,
en zij [‘de woede’] zal branden en niet geblust worden ;

 
part III — deel III

 
21-22-23
dit hoofdstuk is voor vandáag : (namelijk , van 1500 BC naar 500 BC naar nu)
thus he-says ieue-of hosts Elohim-of ishral ascent-offerings-of·you add-you !
on sacrifices-of·you and·eat-you ! flesh that not I-spoke with fathers-of·you and·not
I-instructed·them in·day-of to-bring-forth-of·me them from·land-of Egypt on matters-of
ascent-offering and·sacrifice but rather the·matter the·this I-instructed them to·to-say-of
listen-you ! in·voice-of·me and·I-become to·you for·Elohim and·you you-shall-become to·me
for·people and·you(p)-go in·all-of the·way which I-am-instructing you so-that he-shall-be-well
for·you
Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Put your burnt offerings unto your sacrifices,
and eat flesh. For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought
them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices: But this thing commanded
I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people: and walk ye
in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you.

 • context : this chapter is for todáy : (namely , from 1500 BC unto 500 BC unto now)
  this time there WAS a line in questionform , to juxtapose with the last verses ;
  it is … stunning to read how very often God gives warnings – in all kinds of ways ;
  exodus fathers : ‘laws’ : that is true – they were given law upon law ;

line ,
“thus – (he,) IEUE of – hosts – deity of – Ishral – says / :
add you ! [=’believers today’] / ascent offerings – unto – sacrifice – and eat you – flesh !

 • [=’read : “I give two examples – to give you sound spiritual food”] / :

 
that=for – (did) I – [+not] speak [in right direction] – [to] – your fathers [=’the exodus fathers’] ,
and=as – commanding them / in the day / I brought them forth / from the land of – Egypt +
concerning – the matters of – the ascent-offerring – and sacrifice ? / ;
 
but – instead / , I instruct – yóu [=’believers today !’] – [about] – this – concept [in right direction] / ,
to=by saying / :
listen you ! / in=to my voice / , and I will be – the deity – to you / , and you shall be – my – people / ;
and=when you (will) walk – in the whole – way / which – I instruct – you [to] , +
then – it (will be) well [‘good’] – with you / ;
Zo zegt de Heer van de legermachten , de God van Israël :
voeg uw brandoffers toe aan uw slachtoffers , eet vlees ,
want ik heb met uw vaderen op de dag dat ik hen uit het land Egypte leidde ,
niet gesproken en hun evenmin iets geboden over zaken die betrekking hebben
op brandoffers en slachtoffers . Maar deze zaak heb ik hen geboden : luister naar mijn stem .
Dan zal ik u tot een God zijn , en ú zult mij tot een volk zijn
Bewandel heel de weg die ik u gebieden zal en het zal u goed gaan .

“zo zegt IEUE van de legermachten , de godheid van Ishral :
voegt u ! [=’gelovigen vandaag’] opstijg-offers toe aan offers , en eet vlees !

[=’lees : “Ik geef twee voorbeelden – om u ‘spiritueel voedsel’ te geven”] :
 
want sprak ik[in goede richting] [+niet] tegen uw vaderen [=’de exodus-vaderen’] ,
hun gebiedend op de dag dat ik hen uit het land Egypte leidde ,
wat betreft zaken als opstijg-offers en offers ?
[=’zij kregen wet op wet op wet’] ;
 
maar in plaats daarvan , gebied ik u [=’gelovigen vandaag’] over dit concept [in goede richting] ,
door te zeggen :
luistert u ! naar mijn
stem , dan zal ik u tot een godheid zijn , en u zult mijn mensen zijn ;
wanneer u zult wandelen op de hele weg die ik u gebied ,
dan zal het goed met u zijn ;

 
24-25-26
… terug naar de exodus-vaderen , daarna de 500-BC-vaderen :
and·not they-listened and·not they-stretched-out ear-of·them and·they-are-going
in·own-counsels in·control-of heart-of·them the·evil and·they-are-becoming to·back
and·not to·faces to·from the·day which they-went-forth fathers-of·you from·land-of Egypt
until the·day the·this and·I-am-sending to·you all-of servants-of·me the·prophets day
to-rise-early and·to-send and·not they-listened to·me and·not they-stretched-out ear-of·them
and·they-are-stiffening nape-of·them they-do-evil from·fathers-of·them
But they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in the counsels [and] in the imagination
of their evil heart, and went backward, and not forward. Since the day that your fathers came forth
out of the land of Egypt unto this day I have even sent unto you all my servants the prophets,

daily rising up early and sending [them]: Yet they hearkened not unto me, nor inclined their ear,
but hardened their neck: they did worse than their fathers.
context : back to the exodus-fathers , and after that the 500-BC-fathers :
“and=but – they – (did) not – listen – nor – inclined – their ear [=’the exodus-fathers’] / ,
and (were) walking – in their own counsels – in=by the hardness of – their – evil – heart / ,
and=so they became – regressed – and nót – facing forward / ;

 • [=’now must start a next event, because the theme is “more stubborn then THEIR fathers”:
  the original term was : “since they had arrived fróm Egypt” ;
  also because 500 BC was the timeframe in which “the prophets wére sent” ;
  clearly corrupt additions like “unto this day” , and twice “send” show this :]

 
since – the day – when – your [exodus-] fathers – arrived – from the land of – Egypt

 • [3 x skipped corruptions] , +

I (have) sent – all – my servants – the prophets – to them [=’the 500 BC fathers’] / (‘right away’?) / ,
and=but – they – (did) not – listen – to me / and (did) not – incline – their ear / ,
and hardened – their neck / , [+doing] – (more) evil – from=then théir fathers / ;
Maar zij hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd , maar ze gingen in hun eigen
opvattingen voort overeenkomstig hun verharde, boosaardige hart .
Zij gingen achterwaarts en niet voorwaarts .
Vanaf de dag dat uw vaderen uit het land Egypt vertrokken zijn tot op deze dag ,
zond ik elke dag , vroeg en laat al mijn dienaren, de profeten, tot u .
Uw vaderen hebben echter niet naar mij geluisterd en hebben hun oor niet geneigd .
Zij waren halsstarrig en maakten het erger dan hun vaderen .

“maar zij hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd [=’de exodus-vaderen’] ,
maar zij wandelden in hun eigen opvattingen , overeenkomstig hun verharde , boosaardige hart ,
dus waren zij in regressie en niét voorwaarts ziende ;

 • [=’nu moet een nieuwe situatie beginnen , omdat het thema is “zij waren koppiger
  dan HUN vaderen” : de originele term was “sinds zij van Egypte terugkéerden” ;
  immers , 500-BC was de tijd dat “de profeten gezonden werden” ;
  duidelijk corrupte toevoegingen als “tot op deze dag”, en twee keer “zenden” :]

 
sinds de dag dat uw vaderen uit het land Egypt arrivéerden
       [3 x gewist] , +

heb ik al mijn dienaren de profeten tot hen gezonden [=’de 500 BC-vaderen’], (‘recht door zee’?),
maar zij luisterden niet naar mij en hebben hun oor niet geneigd ,
en waren halsstarrig , en deden meer kwaad dan hún vaderen ;

 
27-28
.. deze dagen : (gezegd tegen ons) :
and·you-speak to·them all-of the·words the·these and·not they-shall-listen to·you
and·you-call to·them and·not they-shall-answer·you and·you-say to·them this the·nation
which not they-listened in·voice-of ieue Elohim-of·him and·not they-took admonition
she-perished the·faithfulness and·she-is-cut-off from·mouth-of·them
Therefore thou shalt speak all these words unto them; but they will not hearken to thee:
thou shalt also call unto them; but they will not answer thee. But thou shalt say unto them,
This [is] a nation that obeyeth not the voice of the LORD their God, nor receiveth correction:
truth is perished, and is cut off from their mouth.
context : … these days : (said to us) :
line ,
“and you (must) speak [in right direction] – to them / all – these – words [in right direction] / ,
and=but – they [=’believers today’] (shall) – not – listen – to you / ,
and=for you (will) call – unto them – and=but – they (shall) – not – respond – to you / ;
and=then you (will) say – to=about them / :
these – (are) a [people] – who – (do) not – listen – in=to the voice of – IEUE – their deity / ,
and=for they (do) – not – take – correction / :
the truth – (has) dissapeared / , (having being) cut-off – from – their mouth / ;
U moet al deze woorden tot hen spreken , maar zij zullen niet naar u luisteren .
U zult wel tegen hen roepen , maar zij zullen u niet antwoorden .
Zeg daarom tegen hen : dit is het volk dat naar de stem van de Heer, zijn God, niet luistert
en de vermaning niet aanvaardt . De waarheid is vergaan, zij is uit hun mond uitgeroeid.

“en u moet al deze woorden [in goede richting] tot hen spreken [in goede richting] ,
maar zij
[=’gelovigen vandaag’] zullen niet naar u luisteren ,
want u zult wel tegen hen roepen , maar zij zullen u niet antwoorden ;
dan zult u over hen zeggen :
dit zijn
mensen die niet luisteren naar de stem van hun godheid ,
want zij aanvaarden de vermaning niet :
de waarheid is verdwenen , zij is uit hun mond uitgeroeid ;

 

part IV — deel IV

 
29-30
… dit type lichaam als ‘de afschuwelijke afgod’ , het huis verontreinigend :
shear-off-you ! sequestration-of·you and·fling-you ! and·lift-up-you ! on ridges
dirge that he-rejects ieue and·he-shall-abandon generation-of rage-of·him that
they-did sons-of Judah the·evil in·eyes-of·me averment-of ieue they-placed
abominations-of·them in·the·house which he-is-called name-of·me over·him
to·to-defile-of·him
Cut off thine hair, [O Jerusalem], and cast [it] away, and take up a lamentation on high places;
for the LORD hath rejected and forsaken the generation of his wrath. For the children of Judah
have done evil in my sight, saith the LORD: they have set their abominations in the house
which is called by my name, to pollute it.

 • ‘cut off’ , H1494 gazaz ‘to shear or to shave’ ; -guz ‘brought, gone’ 2x ; -gizzah ‘woollen fleece’,
  gez ‘to mow [grass] , to shear’ ; -naziyr ‘Nazirite , distinguished [several]’,
 • ‘hair’ , H5145 nezer ‘crown [10x] , separation, dedication’ ; -nazar , same as latter ;
  context : .. this type body as ‘the abominable image’ , polluting the house :
  the root ‘abomination’ used as the image of Moloch , etc ;

line ,
“strip off you ! [‘mow off you’] – your decorations – and fling (them) away / ,
and lift up you ! [=’the people’] – a dirge – on=because of – the barenness / ,
that=because – IEUE – (has) rejected – and abandoned – the generation of – his wrath

 • [=’still the same theme as ‘this body’ – but now made very plain :
  here the accusation is passive , as “a being placed here” (so ‘do’ is pássive here) ;

 
that=for – [everyone] of – Judah [=’this world’] – (were) made – (to be) the evil – in my eyes / ,
(is) the declaration of – IEUE / ,
they – (as) the abominable [physical-] images(have been) placed +
in the house – [+over] which – (was) called – my name / , [in order] to defile it / ;
Scheer uw gewijde hoofdhaar af en werp het weg . Hef op de kale hoogten een klaaglied aan ,
want de Heer heeft verworpen en verlaten de generatie van zijn verbolgenheid .
Want de Judeeërs hebben gedaan wat kwaad is in mijn ogen, spreekt de Heer ,
zij hebben hun afschuwelijke afgoden opgesteld in het huis waarover mijn naam is uitgeroepen ,
zodat zij dat verontreinigen .

“strip [‘maai’] uw decoraties af en werp (ze) weg ! ,
en heft u !
[=’de mensen’] een klaaglied aan vanwege de schraalheid ,
want IEUE heeft de generatie van zijn toorn verworpen en verlaten

 • [=’nog steeds hetzelfde thema als ‘dit lichaam’ – maar hier wel érg duidelijk :
  hier is de beschuldiging passief , als een “hier geplaatst zijn” (dus ‘doen’ is passief hier) :]

 
want [iedereen] in Judah [=’deze wereld’] zijn tot het kwaad gemaakt in mijn ogen ,
is de verklaring van IEUE ,
zij ,
als de afschuwelijke [fysieke-] afbeeldingen werden geplaatst +
in het huis waarover mijn naam is uitgeroepen , zodat het verontreinigd is ;

 
31-32
.. daarom zullen de geesten verslagen en begraven worden in ‘het Armageddon-ravijn’ :
and·they-built high-places-of the·Topheth which in·Ravine-of~Ben-Hinnom to·to-burn-of
sons-of·them and daughters-of·them in·the·fire which not I-instructed and·not she-came-up
on heart-of·me therefore behold ! days ones-coming averment-of ieue and·not
he-shall-be-said further the·Topheth and·Ravine-of~Ben-Hinnom but rather ravine-of
the·killing and·they-entomb in·Topheth from·there-is-no place
And they have built the high places of Tophet, which [is] in the valley of the son of Hinnom,
to burn their sons and their daughters in the fire; which I commanded [them] not,
neither came it into my heart. Therefore, behold, the days come, saith the LORD, that it shall
no more be called Tophet, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter:
for they shall bury in Tophet, till there be no place.
‘slaughter’ , H2820 hareg-ah ‘slaughter’, Jer. 19 same theme ;

 • context : .. therefore the spirits will be defeated and buried in ‘the Armageddon-ravine’ :
  the “their (sons)” was added by Esau to suggest “a literal valley next to Jerusalem”
  where evil people indeed practiced the burning of people ;
  see other chapters for “the burning ovens” and ‘Thopheth’ wormhole theme ;
 • I) the name Armage-ddon : the usual Esau ‘etymology’ is said as “har-megiddo” ,
  since ofcourse he is hellbent to make it appear as if is about a locality bordering Jordan ;
  the devious corruption in Rev.16 : this is the SECOND , heavier darkness already ,
  namely to all the people (and souls) who have refúsed to be saved :
  yet Esau inserted line 15 : “Behold, I come as a thief. Blessed [is] he that watcheth,
  and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame” ,
  or his corrupted “har-megiddo = armageddon” hoax in next line 16 would fall apart ! ,
  [2x deleted] : as 2 useless terms – added illegally to support the hoax ;

line ,
“and=for – the high place – Thopheth – (was) built [=’by Adam and the spirits’] / , +
which (is) – the ravine Ben Hinnom [=’the ÁNT-valley below Thebes/Tyre’] / ,
to=for to burn – the sons – and – the daughters [=’our Originals’] in the fire / ,
[something] which – I (did) – not – instruct / , nor – (has) come up – in – my heart / ;
 
therefore / , behold ! / , the days (have !) – come / , (is) the declaration of – IEUE / ,
and=that – it (shall) – not – (be) said – anymore / :
(it is) Thopheth / , and=as the ravine of Ben Hinnom / ,
but / instead / : the ravine of – the slaughter [=’haregah = ARmEGA(ddon)’] , +
and=for [+they] [=’spirits’] (will be) buried – in Thopheth ; [2x deleted] / ; +
En zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die in het dal Ben-Hinnom zijn ,
om hun zonen en dochters in het vuur te verbranden .
Dat heb ik niet geboden en is niet in mijn hart opgekomen .
Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heer,
dat het niet meer het dal Ben-Hinnom zal genoemd worden, maar Moorddal .
Men zal in Tofet begraven , omdat er nergens anders plaats zal zijn .

“want de hoge plaats Thophet was gebouwd [=’door Adam en de geesten’] , +
dat het ravijn Ben-Hinnom is
[=’de ÁNT-vallei beneden Thebes/Tyrus’] ,
om de zonen en dochters [=’onze Originelen’] in het vuur te verbranden ,
[als iets] dat heb ik niet geboden , noch in mijn hart is opgekomen ;
 
daarom , zie, de dagen zijn gekomen , is de verklaring van IEUE ,
dat het niet meer genoemd zal worden : het dal Ben-Hinnom ,
maar in plaats daarvan : het ravijn van de slachting
[=’haregah = ARmEGA(ddon)’] ,
want [+zij] [=’geesten’] zullen in Thophet begraven worden ;
[2x gewist] ; +

 • [=’zie voor hun construct ‘Thophel’ andere hoofdstukken ;
  Esau heeft slim Armageddon laten lijken alsof gebaseerd op “har-megiddo” ,
  want hij moet en zal het “een plaats aan de grens met Jordanië” laten zijn :
  zie Engels voor zijn zware corruptie als het invoegen van vers 15 in Op. 16”]
  ;

 
33-34
… maar die slachting heeft een tegenhanger op aarde :
and·she-becomes carcass-of the·people the·this for·food for·flyer-of the·heavens
and·for·beast-of the·earth and·there-is-no one-causing-to-tremble and·I-eradicate
from·cities-of Judah and·from·streets-of Jerusalem sound-of elation and·sound-of rejoicing
voice-of bridegroom and·voice-of bride that to·desertion she-shall-become the·land
And the carcasses of this people shall be meat for the fowls of the heaven, and for the beasts
of the earth; and none shall fray [them] away. Then will I cause to cease from the cities of Judah,
and from the streets of Jerusalem, the voice of mirth, and the voice of gladness,
the voice of the bridegroom, and the voice of the bride: for the land shall be desolate.

 • context : .. but that slaughter has a pendant upon this earth :
  the added “and no-one will make them to tremble” is a morbid corruption ,
  and is also too long for the syntax of the line (compare previous 2x deleted) ;
  carcasses : as “the bones being spread out”, see other Jeremiah chapter ;
  this is NOT ‘the carcass where the eagles will be (the 144,000)” ;

line ,
“and=when – the carcases of – these – people +
(will have) become – as food – for the birds of – the sky / and the animals of – the land

 • [2 x deleted because corrupted Nonsense] / ;

and=for I cause – the sound of – joy – to cease – from the cities of – Judah [=’this world’] / ,
and – the rejoicing – voice of – bridegroom – and bride – from the streets of – Jerusalem [‘earth’] / ,
that=because – the land [=’this world’] – shall become – a deserted ruin / .
De dode lichamen van dit volk zullen tot voedsel zijn voor de vogels in de lucht
en de dieren op de aarde , en niemand zal ze schrik aanjagen .
En ik zal uit de steden van Juda en uit de straten van Jeruzalem de stem van de vreugde
en de stem van de blijdschap , de stem van de bruidegom en de stem van de bruid
doen ophouden , want het land zal tot een verwoesting worden .

“wanneer de dode lichamen van deze mensen +
tot voedsel geworden zijn voor de vogels in de lucht en de dieren op het land

 • [2 x gewist vanwege morbide corruptie] ;

want ik zal het geluid van vreugde uit de steden van Judah [=’deze wereld’] doen ophouden ,
en de blijde stemmen van de bruidegom en de bruid van de straten van Jerusalem
[=’aarde’] ,
want het land
[=’deze wereld’] zal tot een verwoesting worden .

 


 
16.10.19 — submitted — first version of original — het-report