Jer.8: de Duisternis komt :
het Evangelie gaat mank
zonder de Profeten :
de laatste gecorrumpeerd
door de schriftgeleerden ,
met rampzalige gevolgen …
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued of previous chapter 7 :
titled : the coming Darkness :
the Gospel becomes lopsided
without the (chapters of) the Prophets ,
yet the latter were corrupted by evil scribes —
causing disastrous consequences …

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after cleaning up + context ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 7 :
heeft geen introductie nodig , want leest zichzelf …

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(meeste was goed , maar nu beter leesbaar) ;
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 8

1
vervolg : … sober begin : de situatie van Jacob – halverwege Openbaring :
in·the·era the·she averment-of ieue and·they-shall-bring-forth bones-of kings-of
Judah and bones-of chiefs-of·him and bones-of the·priests and bones-of the·prophets
and bones-of ones-dwelling-of Jerusalem from·tombs-of·them
At that time, saith the LORD, they shall bring out the bones of the kings of Judah,
and the bones of his princes, and the bones of the priests, and the bones of the prophets,
and the bones of the inhabitants of Jerusalem, out of their graves:

 • context : continued : … sober opening : the situation of Jacob , halfway Revelation :
  … very sober start ;

line ,

 • [=’it is important that the overall consistency remains intact :
  previous chapter ended with “their dead bodies will be food for the birds of the sky” ,
  for “they will NOT be buried”  —
  it doesn’t make Sense that now ‘bones’ is the theme , “which were in graves”,
  while line 3 here repeats they will nót be buried ;
  and compare Amos 6 where “they will remove the (bodies) out of their houses”;
  line :

“in – that – time ,                                                                    [=’about halfway of Revelation’]  
(is) the declaration of – IEUE ,
they [=’all unbelievers’] (will) bring forth     +
the [=dead bodies] of – the kings of – Judah [=’this world’] ,
and – the [=dead bodies] of – his princes ,  
and – the [=dead bodies] of – the priests – and – the [=dead bodies] of – the prophets ,     
[=as] – the [=dead bodies] of – the inhabitants of – Jerusalem [=’earth’] , out (of) their (..houses..) ;      

In die tijd, spreekt de Heer, zullen zij de beenderen van de koningen van Juda ,
de beenderen van de vorsten, de beenderen van de priesters , de beenderen van de
profeten en de beenderen van de inwoners van Jeruzalem uit hun graven halen ,   +

 • [=’het is belangrijk dat de algehele context intact blijft :
  vorig hoofdstuk eindigde met “hun dode lichamen zullen voedsel zijn voor de vogels” ,
  omdat “zij NIET begraven zullen worden”  —
  het kan niet dat nu ‘beenderen’ het thema zijn , “die in graven waren” ,
  terwijl vers 3 hier herhaalt dat zij niét begraven zullen worden ;
  vergelijk Amos 6 waar “zij de (lijken) uit hun huizen zullen verwijderen”;
  zin :]

in die tijd ,                                                                                 [=’ongeveer halverwege Openbaring’]  
is de verklaring van IEUE ,
zullen zij [=’alle ongelovigen’] de [=dode lichamen] van de koningen van Judah [=’de wereld’],
en de [=dode lichamen] van zijn prinsen ,  
en de [=dode lichamen] van de priesters en de [=dode lichamen] van de profeten , 
[=als] de [=dode lichamen] van de inwoners van Jeruzalem [=’aarde’] , uit hun (..huizen..) halen ;

 
2-3
… als de lijken van alle gelovigen die hun keus zullen hebben gemaakt :
and·they-spread-out·them to·the·sun and·to·the·moon and·to·all-of host-of
the·heavens which they-loved·them and·which they-served·them and·which they-went
after·them and·which they-inquired·them and·which they-bowed-down to·them not
they-shall-be-gathered and·not they-shall-be-entombed for·manure on surfaces-of
the·ground they-shall-become and·he-shall-be-chosen death from·lives to·all-of
the·remnant the·ones-remaining from the·family the·evil the·this in·all-of the·places
the·ones-remaining which I-expel·them there averment-of ieue-of hosts
And they shall spread them before the sun, and the moon, and all the host of heaven,
whom they have loved, and whom they have served, and after whom they have walked,
and whom they have sought, and whom they have worshipped: they shall not be gathered,
nor be buried; they shall be for dung upon the face of the earth. And death shall be chosen
rather than life by all the residue of them that remain of this evil family,
which remain in all the places whither I have driven them, saith the LORD of hosts.

 • context : … as the corpses of all believers who will have made their choice :
  … Sir , as best we understood ;
  2) the physical body is a Slave of their matrix ,
  hence the “choosing [eden-] life by the adm-sóuls imprisoned inside them” ;

line ,
“and they (will) spread them [=’bodies’] out – to=before the sun – and moon ,
and=as to=before the whole – host [=‘dimension’] of – the [matrix-] heaven     +
which – they [=’the physical bodies’] loved ,
and which – they served – and – wandered – after ,
and which – they sought – and which – they bowed (themselves) down – to ;      +

 • [=’above :
  as to whý they will do this practice of spreading out , we don’t understand yet :]

 

 • [=’below : chapter 6 was about “persecution”, then apparently they will be driven
  to certain locations ; 2) “chosen death instead of life” : the key here is “eden-life” ,
  in the Isaiah chapter is the line “then you will swear (allegiance) to me , and I will kill you”
  (an event which matches “the army with sharp sickles” in Revelation) ; and see next ;
  line :]

they [=’bodies’] (will) – not – be gathered , and (will) – not – be buried ,
for=but – they (will) be – manure – [=upon] – the surface of – the ground :
to=as the remains [=’bodies’] – (of those [=’souls !’] who will have) chosen – [physical-] death       +
from=for (to have) [eden-] life ;          (!)

 
[+as] the remains (of those [=’Jacob’]) – (who will have been) left behind [=’on earth’] ,
from=as – this – evil – (..generation?..) – in all – the places – which – [=they] (will be) driven – to ,
(is) the declaration of – IEUE of – hosts ;

en ze uitspreiden voor de zon, voor de maan en voor heel het leger van de hemel,
die zij hebben liefgehad, die zij hebben gediend, die zij achterna zijn gegaan,
die zij hebben geraadpleegd en waarvoor zij zich hebben neergebogen .
Die zullen niet verzameld worden en niet begraven worden : als mest op de aardbodem
zullen zij zijn . Dan zal de dood verkozen worden boven het leven door heel het overblijfsel
van hen die overgebleven zijn , waarheen ik hen verdreven zal hebben ,
spreekt de Heer van de legermachten .

“en zij zullen die [=’lichamen’] uitspreiden voor de zon en voor de maan ,
[=als] voor heel de host [=‘dimensie’] van de [matrix-] hemel     +
die zij [=’de fysieke lichamen’] hebben liefgehad ,
en die zij hebben gediend en achterna zijn gelopen ,
en die zij hebben gezocht en waarvoor zij (zichzelf) hebben neergebogen ;       +

 • [=’boven :
  waaróm zij die praktijk van uitspreiden doen , begrijpen we nog niet :]

 

 • [=’beneden : hoofdstuk 6 ging over “vervolging”; dan worden zij waarschijnlijk
  voortgedreven naar bepaalde locaties ; 2) het “verkiezen van dood boven het leven”
  heeft hier als sleutel “eden-leven”, en vergelijk het Jesaja hoofdstuk
  met de zin “.. u zult (trouw) zweren , dan zal ik u doden” ,
  als het thema in Openbaring van “het leger met de scherpe sikkels” ; en zie hierna ;
  zin :]

zij [=’lichamen’] zullen niet verzameld worden en niet begraven worden ,
maar zij zullen als mest [=op] de oppervlakte van de grond zijn :
[=als] het overblijfselen (van hen [=’adm-zielen !’]) die de [fysieke-] dood verkozen hebben     +
[=om] (zo) [eden-] leven (te hebben) ;        (!)

 
[+als] de overblijfselen (van hen [=’Jacob’]) die achtergelaten zullen zijn [=’op aarde’] ,
[=als] deze kwade (..generatie?..) in alle plaatsen waarnaar zij zullen zijn verdreven ,
is de verklaring van IEUE ;

 
part II   —   deel II

 
4-5
… terug naar onze dagen : over de staat van gelovigen – nu :
and·you-say to·them thus he-says ieue ?·they-shall-fall and·not they-shall-rise if
he-is-turning-away and·not he-shall-turn-back for-what-reason she-turns-away
the·people the·this Jerusalem backsliding one-being-permanent they-hold-fast
in·the·deceit they-refuse to·to-turn-back-of
Moreover thou shalt say unto them, Thus saith the LORD; Shall they fall, and not arise?
shall he turn away, and not return? Why [then] is this people of Jerusalem slidden back
by a perpetual backsliding? they hold fast deceit, they refuse to return.
‘deceit’, H8649 thormah ‘deceit’; from -ramah , -rum ‘new adm-trone matrix’ ;

 • context : … back to our days : about the state of believers – now :
  … now the timeframe was shown
  (per lines 1-3) , now starts the content :

line ,
and=so say you ! [=Jeremiah] – [=about] them [=’Jacob’] :                
thus – says – IEUE :
they (had) fallen [=’by wrong mindset’]and=but – they (did) – not – rise úp :
if – they (only)  (wóuld have) returned , and=but – he=they (have) – nót – returned ;

 

 • [=’below : the comparison with “the Laodicean church” is clear ;
  the “deceit” is related to “this body” (=as the mind) :]

how ! (bad) – (are) these – people [=’believers today’] – [+in] continuous – backsliding ,
holding fast – to deceit , refusing – to turn back ;                          [=’return to eden , as concept’]

(De verharding van het volk)
Zeg verder tegen hen : zo zegt de Heer :
Zal men vallen en niet weer opstaan ? Of zal men zich afkeren en niet terugkeren ?
Waarom heeft dan dit volk, Jeruzalem, zich afgekeerd met een altijddurende afkeer?
Zij houden vast aan bedrog , zij weigeren terug te keren .

“[=dus] zegt u ! [=Jeremiah] [=over] hen [=’Jacob’] :
zo zegt IEUE :
zij zijn gevallen [=’door verkeerd denken’] [=maar] zij zijn niet ópgestaan :
indien zij (slechts) terug waren gekeerd ! , [=maar] zij zijn niét teruggekeerd ;

 

 • [=’beneden : de vergelijking met “de Laocicea gemeente” is duidelijk ;
  het ‘bedrog’ is gerelateerd aan “dit lichaam” (=als het verstand) :]

hoe ! (erg) zijn deze mensen [=’gelovigen vandaag’] (behept met) een constante terugval ,
het bedrog stevig vasthoudend , weigerend om terug te keren ;      [=’naar eden – als concept’] 

 
6-7
… eerste aanwijzing naar ‘het behekst zijn’ van gelovigen :
I-attended and·I-am-listening not so they-are-speaking there-is-no man regretting
on evil-of·him to·to-say-of what ? I-did all-of·him he-turned-away in·running-of·them
as·horse overwhelming in·the·battle even stork in·the·heavens she-knows
appointed-times-of·her and·turtledove and·swift and·crane they-keep
time-of to-come-of·them and·people-of·me not they-know judgment-of ieue
I hearkened and heard, [but] they spake not aright: no man repented him of his wickedness,
saying, What have I done? every one turned to his course, as the horse rusheth into the battle.
Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times; and the turtle and the crane and the
swallow observe the time of their coming; but my people know not the judgment of the Lord.

 • context : … first clue to believers ‘being behext’ :
  … start of first line is pretty ;

line ,
“I [=IEUE] am attentive – and am listening ,       +
[+but] they [=’believers now’] (do) – not – speak [in right direction] – the right (things) :
there-is-no – one (really) regretting – on=because of – his evil ,    +                  [=’modern Gospel’]
saying (to himself) : what – (have) I done ? ;                                                [=’said about believers !’]
all of them – return – to their (own) course (of ideas) ,      +
as=like horses – (..rushing..) – into the battle ;

 
even – (..the stork?..) – in the sky – knows – her appointed times ,
and (..the turtledove?..) – and – (..the swallow?..) – and (..the goose?..)      +
(are) keeping – the times of – their goings ,                                           [=’as ‘bird migration’, likely’]
and=yet – my people – (do) not – know – the right perception of=about – IEUE ;

Ik heb er acht op geslagen en geluisterd : zij spreken wat juist niet behoorlijk is .
Er is niemand die berouw heeft over zijn slechtheid door te zeggen: wat heb ik gedaan?
Eenieder keert zich af en draaft maar door, als een paard dat zich in de strijd stort.
Zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden ,
Tortelduif, zwaluw en kraanvogel nemen de tijd van hun aankomst in acht ,
maar mijn volk kent niet het recht van de Heer .

“ik [=IEUE] ben attent en luister ,       +
(maar) zij [=’gelovigen nu’] spreken [in goede richting] niet de juiste [dingen] :
er is niemand die (echt) berouw heeft over zijn slechtheid ,     +                 [=’modern Evangelie’]
door (tegen zichzelf) te zeggen : wat heb ik gedaan?                            [=’gezegd over gelovigen !’]
allen keren terug naar hun eigen renbaan (van ideeën) ,
als paarden die zich in de strijd storten ;

 
zelfs (..de ooievaar?..) in de lucht kent haar vaste tijden ,
en (..de tortelduif?..) en (..de zwaluw?..) en (..de gans?..)       +
nemen de tijd van hun bewegingen in acht ,                                [=’als ‘vogeltrek’, waarschijnlijk’]
maar mijn mensen kennen de juiste perceptie [=over] IEUE niet ;
 

 
8-9
… want door het vasthouden aan het Evangelie zien zij de gecorrumpeerde profeten niet :
how ? you-are-saying wise-ones we and·law-of ieue with·us surely behold
to·the·falsehood he-did pen-of falsehood-of scribes they-are-put-to-shame wise-ones
they-are-dismayed and·they-shall-be-seized behold ! in·word-of ieue they-rejected
and·wisdom-of what ? to·them
How do ye say, We [are] wise, and the law of the LORD [is] with us? Lo, certainly in vain
made he [it]; the pen of the scribes [is] in vain. The wise [men] are ashamed, they are dismayed
and taken: lo, they have rejected the word of the LORD; and what wisdom [is] in them?

 • context : … because of holding on to the Gospel , they don’t see the corrupted prophets
  …again , the Gospel is a good thing ,
  but is (only) the HALF of the whole story ;
 • the lying pen of the scribes = chapter is for todáy :
  that is really the only option – because this was said to Jeremiah !
  who then would have been ‘those scribes’ ? they but turned up around 150 BC , from Edom ;

line ,
“how – (can) [=they] [=’believers’] say :
we – (are) wise – and=for – the law of – IEUE – (is) truly – with us ? ,         [=’the Gospel is with us’]
(for) behold ! ,
the lying – pen of – the scribes [=’Esau’] – produced – falsehood ! [=’inversion’] ;   [=’in prophets’]

 • [=’above lines :
  again this difficult theme ; the first line can be nothing else as ‘the Gospel’ ,
  note how the scribes did’t so much pollute the new-testament but the óld one ,
  hence God makes the point “that both of them must be considered as 1 whole” :]

 
[+therefore]  the wise ones – (will be) put to shame ,
they (will be) dumbfounded – and=when they (will be) seized ;                              [=’see chapter 6’]
(for) behold ! ,
they (have) rejected – the word [in right direction] of – IEUE ,                         [=’in all the prophets’]        
and=so what – wisdom – (would be) to=in them ? ;

Hoe kunt u dan zeggen : wij zijn wijs, en de wet van de Heer is bij ons !
Voorwaar, zie, de leugenpen van de schriftgeleerden heeft die wet tot leugen gemaakt.
De wijzen zullen beschaamd staan, ontsteld zijn en gevangen worden .
Zie, zij hebben het woord van de Heer verworpen ,
wat voor wijsheid zouden zij dan hebben ?

“hoe kunnen [=zij] [=’gelovigen’] zeggen :
wij zijn wijs , [=want] de wet van IEUE is waarlijk bij ons ? ,                 [=’het Evangelie is met ons’]
(want) zie ,
de liegende pen van de schriftgeleerden [=’Esau’] heeft leugen [=‘inversie’] geproduceerd ! ;

 • [=’zinnen boven :
  weer dit lastige thema ; de eerste zin kan niets anders zijn dan ‘het Evangelie’,
  merk op dat de schriftgeleerden niet zozeer het NT corrumpeerden maar het OT ,
  dus feitelijk zegt God “dat beide gezien moeten worden als 1 geheel” :]

 
daarom zullen de wijzen beschaamd gemaakt worden ,
zij zullen ontsteld zijn [=wanneer] zij gevangen genomen zullen worden ;      [=’zie hoofdstuk 6’]
(want) zie , zij hebben het woord [in goede richting] van IEUE verworpen ,     [=’in alle profeten’]
dus wat voor wijsheid zouden zij dan hebben ? ;

 
10-11
… de grote gevolgen van dat niet-begrijpen :                                                
therefore I-shall-give women-of·them to·other-men fields-of·them to·ones-tenanting
that from·small-one and·unto great-one all-of·him one-greedy-of gain from·prophet
and·unto priest all-of·him one-doing falsehood and·they-are-healing breaking-of
daughter-of people-of·me on one-being-made-light-of to·to-say-of peace peace
and·there-is-no peace
Therefore will I give their wives unto others, [and] their fields to them that shall inherit [them]:
for every one from the least even unto the greatest is given to covetousness, from the prophet
even unto the priest every one dealeth falsely. For they have healed the hurt of
the daughter of my people slightly, saying, Peace, peace; when [there is] no peace.

 • context : … the great consequences of this non-understanding :
  … lines virtually match chapter 6 ;

line ,
“therefore – I (will) give – their [=’believers’] women – to other men ,
and their fields – to (other) ones (who will) own them ,                                   [=’compare chapter 6’]
that=because – all of them [=’believers’] ,      +
from the smallest one – unto – the greatest one ,     +
(are) greedy of=for – unjust gain ;                                                                  [=’the “I am saved” theme’]
[+because] – all of thém , from the prophets – unto – the priests ,      +
(are) practising – falsehood [‘inversion’] :        +                                          [=’again the Gospel theme’]

 
and=for they (have) – healed – the [coming-] disaster [=for]       +
the daughter [=’adm-souls’] of – my people [=’Originals’]on=by – a curse [=’triviality’]
to=by saying :
(there will be) [eden-] peace , [=’as “inner peace” here’]
(there will be) [eden-] peace ,
and=but there-(will be)-no – [eden-] peace ;                                           [=’same lines as in chapter 6’]

Daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan bezetters .
Want van klein tot groot is ieder van hen uit op winst .
Van profeet tot priester , pleegt ieder van hen bedrog .
Zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het lichtst
door te zeggen : vrede , vrede ! Maar er is geen vrede !

“daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven ,
en hun velden aan (anderen) die het zullen bezitten ,                                       [=’vergelijk hoofdstuk 6’]
want zij allen [=’gelovigen’] , van klein tot groot ,      +
zijn hebzuchtig om onterecht profijt te verkrijgen ;                               [=’het “ik ben al gered” thema’]
[+omdat] allen van hén , van de profeten tot de priesters ,       +
leugens [=’inversie’] praktiseren ;                                                                  [=’weer het Evangelie thema’]

 
want zij hebben de [komende-] ramp voor de dochter [=’adm-ziel’] van mijn mensen [=’Originelen’] genezen door een vloek [=’lichtzinnigheid’] ,
[=door] te zeggen :
er zal [eden-] vrede zijn ,    [=’als ‘innerlijke vrede’ hier’]
er zal [eden-] vrede zijn ,
[=maar] er-zal-geen [eden-] vrede zijn ;                                        [=’dezelfde zinnen als in hoofdstuk 6’]

 
12
… en de priesters worden hiervoor verantwoordelijk gehouden :
they-acted-shamefully that abhorrence they-did however to-be-ashamed-of not
they-are-being-ashamed and·to-be-confounded-of not they-know therefore
they-shall-fall in·the·ones-falling in·era-of visitation-of·them they-shall-stumble he-says
ieue
Were they ashamed when they had committed abomination? nay, they were not at all ashamed,
neither could they blush: therefore shall they fall among them that fall: in the time of their

visitation they shall be cast down, saith the LORD.

 • context : … en the priests are being held responsible :
  … we can’t say nothing ;

line ,
“they [=’priests’] acted shamefully – that=because (of) – the abomination – they did ;
moreover , they (themselves) were – absolutely – not – ashamed ,
and – would – not – (even) blush (about it) ;
therefore – they (will) fall – in=with the (other) ones (who) (will) fall ,
in the time – [+I] (will) visit [=’to judge’] them , [+for] they (caused) the stumbling ,
says – IEUE ;                                                                                                  [=’above : exact like in ch.6’]

Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben ?
Ze schamen zich zelfs niet in het minst, ja, zij weten van geen blozen .
Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen ,
ten tijde van de vergelding aan hen, zullen zij struikelen, zegt de Heer .

“zij [=’priesters’] hebben schaamteloos gehandeld      +
[=vanwege] de gruweldaad [=’corrupt eden-goed’] die zij begaan hebben ;
meer nog , zij (zelf) waren absoluut niet beschaamd ,
en konden (er) niet (eens) over blozen ;
daarom zullen zij vallen [=met] de (anderen) die zullen vallen ,
in de tijd (wanneer) [+ik] hen zal bezoeken [=’om te oordelen’] ,
[+omdat] zij het struikelen veroorzaakt hebben , zegt IEUE ;         [=’zelfde zin in hoofdstuk 6’]

 
part II   —   deel III

 
13
hoofdstuk wisseling : … over de 144,000 :
to-terminate I-shall-gather·them averment-of ieue there-is-no grapes in·the·vine
and·there-is-no figs in·the·fig-tree and·the·leaf he-decays and·I-shall-give to·them
they-shall-transfer·them
I will surely consume them, saith the LORD:
[there shall be] no grapes on the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade;
and [the things that] I have given them shall pass away from them.

 • context : chapter change : … about the 144,000 :
  … Esau’s givaway :
  interlinear has “to-terminate I-shall-gather·them”,
  as a common expression , for example , “to gather – I shall gather”, reading : “I will surely gather” ,
  yet he forgot that both terms exclude eachother ;

line ,

 • [=’the decision to start part II with this line ,
  is first because of the great juxtaposition which has to follow upon previous line 12 ,
  but also because the content of this line belongs to next 14 (and see above) ;

line ,
“[+but] (..the sons..) – I (will) gather together ,                                    [13 : restored context ?]
(is) the declaration of – IEUE ,
[+as] (..the ones (who) are..) (ain=eie) – the grapes – in=on the vine ,
(..the ones (who) are..) (ain=eie) – the figs – in=on the fig tree ;          [=’line 20, ‘harvest’?’]

 
and (..the sons..) – (..(will) ascend?..) (aleh=ole) ,     +
and I (will) make [=’place,set’] them – [=to return] (-shb) ;     +

Ik ga hen volkomen wegvagen, spreekt de Heer .
Er zijn geen druiven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom ,
en de bladeren zijn verwelkt . Wat ik hun gaf , daaraan gaan zij voorbij .

 • [=’zie Engels :]

“[+maar] (..de zonen..) zal ik verzamelen ,                              [13 : gerestaureerde context ?]
is de verklaring van IEUE ,
[+als] (..degenen die – de druiven – [=aan] de wijnstok – zijn (ain=eie)..) ,
(..degenen die – de vijgen – [=aan] de vijgenboom – zijn (ain=eie)..) ;    [=’zin 20, ‘oogst?’] 

 
en (..de zonen..) (..zullen opgaan?..) (aleh=ole) ,      +
en ik zal maken dat zij [=terugkeren] (-shb) ;      +

 
14-15-16-17
… Jeremia spreekt namens de zonen :                                                        (lees: u + wij)
on what ? we ones-sitting be-gathered-you ! and·we-shall-come to cities-of
the·fortress and·we-shall-be-stilled there that ieue Elohim-of·us he-set-to-be-stilled·us
and·he-is-giving-to-drink·us waters-of poison that we-sinned to·ieue to-expect for·peace
and·there-is-no good for·time-of healing and·behold ! fright from·Dan he-is-heard
snorting-of horses-of·him from·sound-of neighings-of sturdy-ones-of·him she-quakes
all-of the·land and·they-are-coming and·they-are-devouring land and·fullness-of·her
city and·ones-dwelling-of in·her that behold·me ! sending in·you serpents
yellow-vipers which there-is-no for·them charm-whisper and·they-bite you
averment-of ieue
Why do we sit still? assemble yourselves, and let us enter into the defenced cities, and let us
be silent there: for the LORD our God hath put us to silence, and given us water of gall to drink,
because we have sinned against the LORD. We looked for peace, but no good [came; and]

for a time of health, and behold trouble! The snorting of his horses was heard from Dan:
the whole land trembled at the sound of the neighing of his strong ones; for they are come,
and have devoured the land, and all that is in it; the city, and those that dwell therein.
For, behold, I will send serpents, cockatrices, among you, which [will] not [be] charmed,
and they shall bite you, saith the LORD.

 • ‘snorting’ , H5170 nachar [perhaps] ‘snorting’ 1x ; nachiyr ‘nostrils’ 1x , credible but
  taken 1 x from Job ; into serpent (-nagash) because no other root ?
 • ‘neighing’ , H4685 mitshal-ah ‘neighing’ 2x , in Jer. ; tsalah ‘pant after’ Jer. 5 ; ‘sound of a
  powerful animal’ Jer.50 ; 2) H4688 metsol-ah ‘deep, depths [of sea]’ ; -tsulah , same 1x ;
 • context : … Jeremia speaks for the sons :                                            (read: you + we)
  … in previous submission
  we remained with the presented “silence” theme (per Amos 6) ,
  as “the sons needing to leave because it’s silent here , with only poisoned water to drink”;
  but the surrounding context is far too positive to can sustain that ;

line ,      
on=because – (..they (will) say..) (me=amr) :                                              [=’the sons will say’]                   
(..we (will) return..) (ishb=shb) ,
 assemble yourselves ! , and we (will) go – óut from – the fortressed – city [=’as this earth’] ,
and (..we (will be) in the image (of God)..) (damm=dmh) – there [=’eden’] ;

 
that=because – IEUE – our diety – (..will make us to his image..) (damm=dmh) ,                
and he (will) give us – the [eden-] water of – (…[eden-] life..) – to drink ,
that=because – we (did) – [+nót] – sin [=’corrupt eden-life’] – to IEUE :       +

 
(namely) to=by expecting – [eden-] peace – and=while there-(will be)-nó – [eden-] goodness ,
for=as (supposedly) a time of – healing , and=yet behold ! , terror (instead) ;

 • [=’above lines :
  ofcourse the sons sinned (see Jer.3) , but the theme here is ‘the inward peace’
  which was promised , referring back to previous line 11 :]

 
(for) (..the serpentlike?..) – [matrix-] horses – from Dan – (will be) heared ,
(and) the whole – land [=’world’] – (will) quake – [=at] the – deep – sound of – his sturdy ones ,
they (will) arrive – and devour – the land – and all that is in it ,
[+as] the city [=’earth’] – and the ones dwelling – in her ;

 
that=because – behold ! , serpents – [+as] the vipers – (will be) sent – unto you=them ,
which – (will) not – be – (possible) to encharm [=’to be pacified’] ,                            [=’chapter 6’]  
and they (will) bite – you=them , (is what) IEUE – declares ;                     [=’compare Revelation’]

Waarom blijven wij zitten ? Verzamel u , laten wij naar de versterkte steden gaan ,
en daar zwijgen , want de Heer, onze God, heeft ons doen zwijgen .
Hij heeft ons galwater te drinken gegeven omdat wij tegen de Heer gezondigd hebben.
Wij zien uit naar vrede , maar er is niets goeds ,
naar een tijd van genezing , maar zie , er is verschrikking .
Vanuit Dan wordt het gesnuif van paarden gehoord ,
heel het land beeft van het gehinnik van zijn hengsten .
Zij komen en verslinden het land en al wat het bevat, de stad en wie erin wonen .
Voorzeker, zie, ik ga slangen, gifslangen op u af sturen ,
waartegen geen bezwering is , en die u zullen bijten , spreekt de Heer .

“[=want] (..zij (zullen) zeggen..) (me=amr) :                                           [=’de zonen zullen zeggen’]        
(..wij (zullen) terugkeren..) (ishb=shb) ,
verzamel u ! , en wij zullen úit de versterkte stad gaan ,                                    [=’als deze aarde’]
en (wij zullen – daar [=’eden’] – in het beeld (van God) zijn..) (damm=dmh) ;

 
[=want] IEUE onze godheid zal (..ons naar zijn beeld maken..) ,
en hij zal ons het [eden-] water van [eden-] leven te drinken geven ,
[=omdat] wij [+niét] gezondigd [=’corrupt eden-leven’] hebben tegen IEUE :     +

 
(namelijk) door [eden-] vrede te verwachten [=terwijl] er-géen [eden-] goedheid zal zijn ,
als een (veronderstelde) tijd van genezing , [=maar] zie ! , verschrikking ;

 • [=’zinnen boven :
  natuurlijk hebben de zonen gezondigd (zie Jer.3) , maar thema is hier “de innerlijke vrede”
  welke beloofd werd , refererend aan vorig vers 11 :]

 
(want) de (..serpentine?..) [matrix-] paarden uit Dan zullen worden gehoord ,
(en) heel het land [=’deze wereld’] zal beven vanwege het diepe geluid van zijn sterken ,
zij zullen arriveren , en het land en al wat het bevat , verslinden ,
[+als] de stad [=’deze aarde’] en wie in haar wonen ;

 
want zie , slangen [+als] de gifslangen zullen op [=hen] afgestuurd worden ,
waartegen geen bezwering (mogelijk) is ,                                                      [=’zie hoofdstuk 6’]
en die zullen [=hen] bijten , is (wat) IEUE verklaard heeft ;             [=’vergelijk Openbaring’]

 
18-19
… maar de gelovigen willen daar niets van weten :
smile-of·me on affliction on·me heart-of·me languishing behold ! voice-of imploring-of
daughter-of people-of·me from·land-of far-places ?·ieue is-no in·tziun or king-of·her
is-no in·her for-what-reason they-provoked-to-vexation·me in·carvings-of·them
in·vanities-of foreigner
[When] I would comfort myself against sorrow, my heart [is] faint in me. Behold the voice
of the cry of the daughter of my people because of them that dwell in a far country:
[Is] not the LORD in Zion? [is] not her king in her? Why have they provoked me to anger
with their graven images, [and] with strange vanities?
‘comfort’ , H4010 mabligith ‘cheerfulness, smiling’ 1x ; balag ‘to smile, comfort, recover’ ;
‘of the cry’, 7775 shavah ‘cry for help, cry out’, unusual , 1 x in prophets ; =shua ? ;

 • context : … but believers don’t want to hear about those things :
  … wow ;
  the buildup of the lines show “that these are souls who háve heared the concept”;
  2) we took (eie+ain) together ;

line ,
“(..+there-is-no..) – recovery  – on=for – [+our] sorrow  ,
[+as] [=our] heart – (which is) faint – in [=us] ;        +

 
(for) behold ! ,      +
the daughter [=’adm-souls’] of – the people [=’Originals’] ,    +                              [=’believers’]
(are) calling – (..nonsense..) – from=about the – far away – land ,                           [=’as eden’]
[+saying] :
there exists absolutely no – (ieue=iei) – tsiun ,                              [=’as ‘one in another reality’]
since – [+there] ís-no (such thing like a) – [=kingdom] – in=as her ;

 
for [=that] reason , the graven images [=’physical body’] – provoke [=us] to anger ,
(as the bodies) in=with – [+their] foreign – delusions (-hbl) ;       

(Klacht van Jeremia)
Als ik mij wil verkwikken, overvalt mij verdriet, mijn hart is afgemat in mij .
Let op, het geluid van het hulpgeroep van de dochter van mijn volk, uit een zeer ver land:
is de Heer dan niet in Sion , of is haar koning niet bij haar ?
Waarom hebben zij Mij tot toorn verwekt met hun beelden ,
met nietige afgoden uit den vreemde ?

“(..+er-is-geen..) herstel voor [=ons] verdriet ,
[+als] [=ons] hart dat afgemat is in [=ons] ;        +

 
(want) zie ! ,      +
de dochter [=’adm-ziel’] van de mensen [=’Originelen’] ,     +                                      [=’gelovigen’]
roepen (..nonsens..) [=over] het land ver weg ,                                                                [=’als eden’]
[+zeggend] :
er bestaat absoluut geen (ieue=eie) – tsiun ,                   [=’als ‘een in een andere werkelijkheid’]
sinds er-(gewoonweg)-niet (zo’n) [=koninkrijk] ís [=als] haar ;

 
om [=die] reden provoceren de gegoten beelden [=’fysiek lichaam’] ons tot toorn ,
(als de beelden) [=met] [+hun] vreemde delusies (-hbl) ;

 
20-21-22
slot : … want de mensen verwerpen de balsem :
he-passed harvest he-ended summer and·we not we-are-saved on breaking-of
daughter-of people-of·me I-am-broken I-am-somber desolation she-holds-fast·me
?·balm there-is-no in·Gilead or one-being-healer there-is-no there that for-what-reason
not she-ascended longevity-of daughter-of people-of·me
The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved.
For the hurt of the daughter of my people am I hurt; I am black; astonishment hath taken
hold on me. [Is there] no balm in Gilead; [is there] no physician there?
why then is not the health of the daughter of my people recovered?
‘recovered’, H724 arukah ‘recovery, repair’ ;

 • context : … because the people reject the balm :
  … harvest + summer :
  very tricky line – the problem is that “to cross” doesn’t support “to end” but juxtaposes it ;
  we neither know what ‘summer’ is doing here ,
  and are not sure if it links back to “the grapes and the figs”, previously ;
  it can even read “…(cross over,) [+as] the summerfruits – (who will have been) completed”,
  (as the completed 144,000) , followed by “… and they will be saved”;

line ,
“[+for] (..the ones (having been) harvested?..) [=’sons?’] – (will) cross over ,    +
[+when?] (..the summer?..) – (will have) (..ended?..) , 
and=but [=they] [=’people?’] – (will) not – (be) saved ;
————————                                                                                   [line above : unclear ; see note]
I am broken – on=because of – the disaster [coming-] of=upon – the daughter of – the people ,    
I am depressed – [+and] desolation – takes hold on me ;

 
[+for] (..(there) IS..) (ain=eie) – balm – in (..the land..) [=’world’] ,       [=’reading prophets right’]
yet – there-is-no – one (who wants to be) healed – there ;
for [=that] reason ,    +
the recovery of – the daughter [=’adm-souls’] of – the people – (will) not – occur .

De oogst is voorbij, de zomer is ten einde, en nog zijn wij niet verlost .
Om de breuk van de dochter van mijn volk ben ik gebroken ,
ik ga in het zwart gehuld, verschrikking heeft mij aangegrepen .
Is er geen balsem in Gilead ? Of is er geen geneesheer daar ?
Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk ?

 • [=’beneden : het “oversteken” staat diametraal tegenover “ophouden” ; zie Engels :]

“[+want] (..degenen die geoogst zullen zijn?..) [=’zonen?’] zullen oversteken ,      +
[+wanneer?] (..de zomer?..) (..geëindigd zal zijn?..) ,
[=maar] [=zij] [=’mensen?’] zullen niet verlost worden ;
————————                                                                                                [zin boven : onduidelijk]
ik ben gebroken vanwege de [komende-] ramp [=voor] de dochter van mijn mensen ,
ik ben depressief , [+en] desolaatheid grijpt mij aan ;

 
[+want] (..(er) IS..) (ain=eie) balsem in (..het land..) [=’wereld’] ,      [=’de profeten juist lezend’]
toch is-er niemand die genezen (wil) worden daar ;
om [=die] reden     +
zal het herstel van de dochter [=’adm-ziel’] van de mensen [=’Originelen’] niet optreden .

 


07.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
16.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + rephrasing