Jer. 8: het huidige christendom
is behext “vanwege de schrift
gecorrumpeerd (door Esau)”
(en de vreselijke gevolgen..) (1)
(goed leesbaar — eindtijd)

 

 

chapter context :
how present christianity is behext
because “the false pen of the scribes
[‘Esau’] has corrupted scripture” —
with grave consequences for believers
(impressive chapter ….)

 

hoofdstuk context
… dit hoofdstuk gaat NIET over gebeurtenissen in 500 BC ,
maar over onze tijd – en zelfs tot vér in het boek Openbaring ;
indrukwekkend hoofdstuk …..”

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jeremia 8

 
1
thema : de situatie hier : als al vér in het boek Openbaring : 
in·the·era the·she averment-of ieue and·they-shall-bring-forth bones-of kings-of
Judah and bones-of chiefs-of·him and bones-of the·priests and bones-of the·prophets
and bones-of ones-dwelling-of Jerusalem from·tombs-of·them
At that time, saith the LORD, they shall bring out the bones of the kings of Judah,
and the bones of his princes, and the bones of the priests, and the bones of the prophets,
and the bones of the inhabitants of Jerusalem, out of their graves:

 • context : theme : the described situation here as already fár into the book Revelation :
  very sober start ; after the last lines of chapter 7 we can determine
  what and who these lines are addressing ;
  out of tombs : we saw in Amos 6 how they “will take the bones out of
  the houses for to burn them”, but ‘out of tombs’.. as “fanatical Hate”..?

line ,
“in – that – time  [=’just after Armageddon happened’] / ,
(is) the declaration of – IEUE / ,
they                    [=’all the the únbelievers who remained upon this earth’, see Amos 6’]   +
shall bring forth / the bones of – the kings of – Judah   [=’christian world’] /  +
and – the bones of – his princes / ,   +
and – the bones of – the priests – and – the bones of – the prophets / ,  +
and – the bones of – the inhabitants [=’believers, now’] of – Jerusalem / out (of) their tombs / ;  +
In die tijd, spreekt de Heer, zullen zij de beenderen van de koningen van Juda ,
de beenderen van de vorsten, de beenderen van de priesters , de beenderen van de
profeten en de beenderen van de inwoners van Jeruzalem uit hun graven halen ,   +

[vorig hoofdstuk plaatst dit thema als “op aarde , ná Armageddon” :]
in die tijd  [=’vlak nadat Armageddon gebeurd is’] ,
is de verklaring van IEUE ,
zullen zij        
[=’alle óngelovigen die op deze aarde zijn achtergebleven , Amos 6’]   +
de beenderen van de koningen van Juda                                
[=’christelijke wereld’]   +
en de beenderen van zijn prinsen ,   +
en de beenderen van de priesters en de beenderen van de profeten ,  +
en de beenderen van de inwoners  [=’gelovigen nu’] van Jeruzalem uit hun graven halen ,   +

 
2-3
and·they-spread-out·them to·the·sun and·to·the·moon and·to·all-of host-of
the·heavens which they-loved·them and·which they-served·them and·which they-went
after·them and·which they-inquired·them and·which they-bowed-down to·them not
they-shall-be-gathered and·not they-shall-be-entombed for·manure on surfaces-of
the·ground they-shall-become and·he-shall-be-chosen death from·lives to·all-of
the·remnant the·ones-remaining from the·family the·evil the·this in·all-of the·places
the·ones-nremaining which I-expel·them there averment-of ieue-of hosts
And they shall spread them before the sun, and the moon, and all the host of heaven,
whom they have loved, and whom they have served, and after whom they have walked,
and whom they have sought, and whom they have worshipped: they shall not be gathered,
nor be buried; they shall be for dung upon the face of the earth. And death shall be chosen
rather than life by all the residue of them that remain of this evil family,
which remain in all the places whither I have driven them, saith the LORD of hosts.

 • context : please note : DO read this in context with Isaiah 66 ,
  because in spite of this chapter having a rather grim context ,
  there are many chapters where “Jacob (=as souls)” will be saved ,

line ,
“and they (will) spread them  [=’bones’] out/ to=before the sun / and to=before the moon / ,
and=as to=before the whole – host [‘dimension’] of – the sky    [=’dimension of this earth’]  +
which – they [=’believers’] loved / ,
and which – they served – and – wandered – after / ,
and which – they sought – and which – they bowed (themselves) down – to / ;
they [=’bones’] shall – not – be gathered / and – shall – not – be buried / ,
for=but – they shall be – manure – on – the surface of – the ground / ;
and=for – death – (has been) chosen / from=instead of – life ,  +
to=by the whole – remnant  [=’multitude of believers’] ,  +
(as) the ones (having been) left behind  [‘sic !’] / , from=as – this – evil – family / ,
the ones (having been) left behind – in all – the places – which – I driven them – to / ,
(is) the declaration of – IEUE of – hosts / ;
en ze uitspreiden voor de zon, voor de maan en voor heel het leger van de hemel,
die zij hebben liefgehad, die zij hebben gediend, die zij achterna zijn gegaan,
die zij hebben geraadpleegd en waarvoor zij zich hebben neergebogen .
Die zullen niet verzameld worden en niet begraven worden : als mest op de aardbodem
zullen zij zijn . Dan zal de dood verkozen worden boven het leven door heel het overblijfsel
van hen die overgebleven zijn , waarheen ik hen verdreven zal hebben ,
spreekt de Heer van de legermachten .

en zij zullen die  [=’beenderen’] uitspreiden voor de zon en voor de maan ,
als voor heel de legermacht [‘dimensie’] van de lucht        [=’dimensie van deze aarde’]   +
die zij  [=’gelovigen’] hebben liefgehad ,
en die zij hebben gediend en achterna zijn gelopen ,
en die zij hebben gezocht en waarvoor zij (zichzelf) hebben neergebogen ;
zij  [=’beenderen’] zullen niet verzameld worden en niet begraven worden ,
maar zij zullen als mest op de oppervlakte van de grond zijn :
want de dood was verkozen worden boven het leven door heel het overblijfsel [=’gelovigen’] ,
als hen die achtergebleven zijn  [‘sic’] , als deze familie van kwaad ,
degenen die achtergebleven zijn in de plaatsen waar ik hen naar verdreef ,
is de verklaring van IEUE ;

 
part II   —   deel II
 

4-5
terug naar onze dagen — de uitleg waaróm dat scenario zal gebeuren :
and·you-say to·them thus he-says ieue ?·they-shall-fall and·not they-shall-rise if
he-is-turning-away and·not he-shall-turn-back for-what-reason she-turns-away
the·people the·this Jerusalem backsliding one-being-permanent they-hold-fast
in·the·deceit they-refuse to·to-turn-back-of
Moreover thou shalt say unto them, Thus saith the LORD; Shall they fall, and not arise?
shall he turn away, and not return? Why [then] is this people of Jerusalem slidden back
by a perpetual backsliding? they hold fast deceit, they refuse to return.

 • context : back to our days : explanation as whý that scenario will happen :
  in previous chapter 7 “old Judah” was already addressed , and because this
  chapter is in/over the endtime , it are ‘believers today’ here ; compare next lines ;
  no ‘question’ – they shall fall down : questionmark was added by Esau ,
  because this line describes a FACT – after lines 1-3 ;

line ,
“and=so you say – to them          [=’to believers today   (rather then to old-Judah)’] / :
thus – (he,) IEUE – says / :
they shall fall [down] / and – shall – not – rise / :
if they [only]  (wóuld) return – and=but – he=they (would) – nót – return / ;
why / (are) these – people [=’believers today’] (of) / Jerusalem – (in) continuous – backsliding / ,
holding fast – to deceit / , refusing – to=for to turn back ?          [=’to eden – as concept’] / ;
(De verharding van het volk)
Zeg verder tegen hen : zo zegt de Heer :
Zal men vallen en niet weer opstaan ? Of zal men zich afkeren en niet terugkeren ?
Waarom heeft dan dit volk, Jeruzalem, zich afgekeerd met een altijddurende afkeer?
Zij houden vast aan bedrog , zij weigeren terug te keren .

“dus zeg tegen hen            [=’tegen gelovigen vandaag  (niet zozeer tegen oud-Judah)’]  :
zo zegt IEUE :
zij zullen vallen en niet weer opstaan :
indien ze slechts terug zouden willen keren ! , maar zij wilden niét terugkeren ;
waarom zijn deze mensen [=’gelovigen’] (van) Jerusalem behept met een constante terugval ,
het bedrog stevig vasthoudend , weigerend om terug te keren ?   [=’naar eden – als concept’] ;

 
6-7
I-attended and·I-am-listening not so they-are-speaking there-is-no man regretting
on evil-of·him to·to-say-of what ? I-did all-of·him he-turned-away in·running-of·them
as·horse overwhelming in·the·battle even stork in·the·heavens she-knows
appointed-times-of·her and·turtledove K and·horse 7 and·swift and·crane they-keep
time-of to-come-of·them and·people-of·me not they-know judgment-of ieue
I hearkened and heard, [but] they spake not aright: no man repented him of his wickedness,
saying, What have I done? every one turned to his course, as the horse rusheth into the battle.
Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times; and the turtle and the crane and
the swallow observe the time of their coming; but my people know not the judgment of the Lord.

 • context : turn back to their course : as ‘the churchian mindset’ (also concerning endtimes) ;
  ‘ordinances’ : is preferrable : since it follows after what the animals do ,
  not so much in judgment sense here ;
  the type birds : not sure , but not important for context ;

line ,
“I am attentive – and am listening / , [but] they (do) – not – speak [in right direction] – upright / ,
there-is-no – one [really] regretting – on account of – his evil / ,  +
to=by saying (to himself) / : what – (have) I done ?            [=’said about christians !’] / ,
all of them – returned – to their course – as=like horses – engulfing – into battle / ;
even – (the stork?) – in the sky – knows – her appointed times / ,
and (the turtledove?) / and – (the swallow?) – and (the crane?)   +
maintain – the time of – their coming and going / ,
and=but – my people – (do) not – understand – the ordinances of – IEUE / ;
Ik heb er acht op geslagen en geluisterd : zij spreken wat juist niet behoorlijk is .
Er is niemand die berouw heeft over zijn slechtheid door te zeggen: wat heb ik gedaan?
Eenieder keert zich af en draaft maar door, als een paard dat zich in de strijd stort.
Zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden ,
Tortelduif, zwaluw en kraanvogel nemen de tijd van hun aankomst in acht ,
maar mijn volk kent niet het recht van de Heer .

“ik ben attent en luister , (maar) zij spreken [in goede richting] niet oprecht ,
er is niemand die (echt) berouw heeft over zijn slechtheid ,  +
door te zeggen : wat heb ik gedaan?                                [=’gezegd over gelovigen !’] ,
allen keren terug naar hun eigen renbaan als paarden die zich in de strijd storten ;
zelfs een (ooievaar?) in de lucht kent haar vaste tijden ,
en de (tortelduif?) en de (zwaluw?) en (kraanvogel?) nemen de tijd van hun bewegingen in acht ,
maar mijn mensen begrijpen de bepalingen van IEUE niet ;

 
8-9
een grote óorzaak van dat ‘niet begrijpen’ : de gecorrumpeerde schrift :
how ? you-are-saying wise-ones we and·law-of ieue with·us surely behold
to·the·falsehood he-did pen-of falsehood-of scribes they-are-put-to-shame wise-ones
they-are-dismayed and·they-shall-be-seized behold ! in·word-of ieue they-rejected
and·wisdom-of what ? to·them
How do ye say, We [are] wise, and the law of the LORD [is] with us? Lo, certainly in vain
made he [it]; the pen of the scribes [is] in vain. The wise [men] are ashamed, they are dismayed
and taken: lo, they have rejected the word of the LORD; and what wisdom [is] in them?

 • context : an important cáuse of the non-understanding : corrupted scripture ;
  we had several instances about this theme , yet this one is most clear ;
  rejected the concept : ofcourse nó-one ‘rejects the word’ , that isnt the point ,
  but the point is that the words are polluted – therefore the concepts are invisible !
  2) both ‘word’ and ‘concept’ share the same root (-dbr) ,
  the theme of “concept” is directly linked to “understánding ordinances” ;
  (that is why even wé are constantly learning , still…) ;
 • I) lying pen of the scribes = chapter is for todáy :
  that is really the only option – because this was said to Jeremiah !
  who then would have been ‘those scribes’ ? they but turned up around 150 BC …

line ,
“how – (can) you say / :
we – (are) wise – and=for – the law of – IEUE – (is) truly – with us ? / ,
behold ! / , the lying – pen of – the scribes [=’Esau’] – produced – falsehood  !  [=’inversion’] / ;
[+therefore]  the wise ones – (will be) put to shame / ,
they (will be) dumbfounded – and (shall be) seized / ;
behold ! / , they rejected – the cóncepts [in right direction] of – IEUE / :
and=so what – wisdom – (would be) to=in them ? / ;
Hoe kunt u dan zeggen : wij zijn wijs, en de wet van de Heer is bij ons !
Voorwaar, zie, de leugenpen van de schriftgeleerden heeft die wet tot leugen gemaakt.
De wijzen zullen beschaamd staan, ontsteld zijn en gevangen worden .
Zie, zij hebben het woord van de Heer verworpen ,
wat voor wijsheid zouden zij dan hebben ?

“hoe kunt u zeggen : wij zijn wijs , want de wet van IEUE is waarlijk bij ons ? ,
zie , de liegende pen van de schriftgeleerden  [=’Esau’] heeft leugen [‘inversie’] geproduceerd ;
daarom zullen de wijzen beschaamd staan , ontsteld zijn en gevangen worden ;
zie , zij hebben de concépten [in goede richting] van IEUE verworpen :
dus wat voor wijsheid zouden zij dan hebben ? ;

 
10-11
de gevolgen van dat niet-begrijpen :
therefore I-shall-give women-of·them to·other-men fields-of·them to·ones-tenanting
that from·small-one and·unto great-one all-of·him one-greedy-of gain from·prophet
and·unto priest all-of·him one-doing falsehood and·they-are-healing breaking-of
daughter-of people-of·me on one-being-made-light-of to·to-say-of peace peace
and·there-is-no peace
Therefore will I give their wives unto others, [and] their fields to them that shall inherit [them]:
for every one from the least even unto the greatest is given to covetousness, from the prophet
even unto the priest every one dealeth falsely. For they have healed the hurt of
the daughter of my people slightly, saying, Peace, peace; when [there is] no peace.

 • context : the consequences of this non-understanding :
  is factually “telling the wrong things” ; the “unjust gain” is termed “falsehood” ,
  because it only cares about ‘this world’ , not about the virgin Ishral
  (daughter of my people = virgin Ishral = Revelation-woman) ;

line ,
“therefore – I shall give – their women – to other men / ,
and their fields – to (other) ones (who) shall possess them / ,
that=because / all of them ,  +
from the smallest one – unto – the greatest one – (are) greedy of=for – unjust gain
     [=’God gave all : SO you are free to can live in this world’] / ,
all of them / , from the prophet – unto – the priest – (are) practising – falsehood [‘inversion’] / ;
and=for they (have) – [+nót] – healed – the broken – daughter of – my people [=’virgin Ishral’] ,  +
on ground of – making it unimportant / ,
to=by saying / : (there is) [eden-] peace / , peace ! / , and=when there-is-no / [eden-] peace / ;
Daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan bezetters .
Want van klein tot groot is ieder van hen uit op winst .
Van profeet tot priester , pleegt ieder van hen bedrog .
Zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het lichtst
door te zeggen : vrede , vrede ! Maar er is geen vrede !

“daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven , en hun velden aan bezetters ,
want zij allen , van klein tot groot , zijn hebzuchtig wat betreft onterecht verkregen profijt

              [=’God gaf alles : DUS bent u vrij om in deze wereld te leven’] ,
zij allen , van profeet tot priester , produceren leugens   [=’inversie’] ;
want zij hebben de gebroken dochter van mijn mensen [=’maagd Ishral’] [+niet] genezen ,
doordat dit laatste onbelangrijk wordt gemaakt ,
door te zeggen : (er is) [eden-] vrede , vrede ! , wanneer er-geen [eden-] vrede is ! ;

 
12-13
they-acted-shamefully that abhorrence they-did however to-be-ashamed-of not
they-are-being-ashamed and·to-be-confounded-of not they-know therefore
they-shall-fall in·the·ones-falling in·era-of visitation-of·them they-shall-stumble he-says
ieue to-terminate I-shall-gather·them averment-of ieue there-is-no grapes in·the·vine
and·there-is-no figs in·the·fig-tree and·the·leaf he-decays and·I-shall-give to·them
they-shall-transfer·them
Were they ashamed when they had committed abomination? nay, they were not at all ashamed,
neither could they blush: therefore shall they fall among them that fall: in the time of their

visitation they shall be cast down, saith the LORD. I will surely consume them, saith the LORD:
[there shall be] no grapes on the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade;
and [the things that] I have given them shall pass away from them.

“they acted shamefully – that=because (of) – the abomination – they did
     [=’picking the cherries of the cake , here ; not caring for the other reality’]  / ,
moreover / , they (themselves) were – absolutely – not – ashamed / ,
and – (did) not – [even] know=care – to blush / ;
therefore – they shall fall – in=with the (other) ones (who) (will) fall  / ,
[+for] in the time – they (will be) visited (upon) [=for to be judged] / , they shall stumble / ,
says – IEUE / ;
——————–

 • A)  [if about this same group :]
  I shall surely terminate them / , (is) the declaration of – IEUE / ,
  [+for] there-(will be)-no / grapes / in=on the vine   +
  and there-(will be)-no / figs / in=on / the fig tree / ,
  and=when the – leafage – fades – I shall make – (they shall pass?) / ;
 • B)  [if about the 144,000 , as introduction to next section :]
  I shall surely gather them / , (is) the declaration of – IEUE / ,
  [+when?] there-(will be)-no / grapes / in=on the vine   +
  and there-(will be)-no / figs / in=on / the fig tree / ,                     [review for last line]
  and=when the – leafage – fades – I shall give – (they shall dimensionally cross-over?) / ;

Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben ?
Ze schamen zich zelfs niet in het minst, ja, zij weten van geen blozen .
Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen ,
ten tijde van de vergelding aan hen, zullen zij struikelen, zegt de Heer .
Ik ga hen volkomen wegvagen, spreekt de Heer .
Er zijn geen druiven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom ,
en de bladeren zijn verwelkt . Wat ik hun gaf , daaraan gaan zij voorbij .

“zij hebben schaamteloos gehandeld vanwege de gruweldaad die zij deden
     [=’kersen van de taart plukken , hier ; niet geïnteresseerd in de andere werkelijkheid’] ,
erger nog , zij schamen zich zelfs niet in het minst , en weten van geen blozen ;
daarom zullen zij vallen met (de anderen die) vallen ,
want ten tijde van de vergelding aan hen zullen zij struikelen , zegt IEUE ;

——————

 • A) [als deze zelfde groep bedoeld is :]
  ik zal hen volkomen wegvagen , is de verklaring van IEUE ,
  want er zullen-geen druiven aan de wijnstok zijn ,
  en geen vijgen aan de vijgenboom ,
  wanneer de bladeren verwelken zal ik maken (dat zij overgaan?) ;
 • B) [als de 144,000 bedoeld zijn – als introductie naar volgende sectie :]
  Ik zal hen zeker verzamelen , is de verklaring van IEUE ,
  wanneer er-geen druiven aan de wijnstok zullen zijn ,
  en geen vijgen aan de vijgenboom ,                                          [revieuw vanwege laatste zin]
  wanneer de bladeren verwelken zal ik maken (dat zij dimensioneel oversteken?) ;

 
part III   —   deel III

 
14-15-16-17
over de 144,000 :
on what ? we ones-sitting be-gathered-you ! and·we-shall-come to cities-of
the·fortress and·we-shall-be-stilled there that ieue Elohim-of·us he-set-to-be-stilled·us
and·he-is-giving-to-drink·us waters-of poison that we-sinned to·ieue to-expect for·peace
and·there-is-no good for·time-of healing and·behold ! fright from·Dan he-is-heard
snorting-of horses-of·him from·sound-of neighings-of sturdy-ones-of·him she-quakes
all-of the·land and·they-are-coming and·they-are-devouring land and·fullness-of·her
city and·ones-dwelling-of in·her that behold·me ! sending in·you nchshim serpents
yellow-vipers which there-is-no for·them charm-whisper and·they-bite you
averment-of ieue
Why do we sit still? assemble yourselves, and let us enter into the defenced cities, and let us
be silent there: for the LORD our God hath put us to silence, and given us water of gall to drink,
because we have sinned against the LORD. We looked for peace, but no good [came; and]

for a time of health, and behold trouble! The snorting of his horses was heard from Dan:
the whole land trembled at the sound of the neighing of his strong ones; for they are come,
and have devoured the land, and all that is in it; the city, and those that dwell therein.
For, behold, I will send serpents, cockatrices, among you, which [will] not [be] charmed,
and they shall bite you, saith the LORD.

 • ‘snorting’ , H5170 nachar [perhaps] ‘snorting’ 1x ; nachiyr ‘nostrils’ 1x , credible but
  taken 1 x from Job ; into serpent because no other root ?
 • ‘neighing’ , H4685 mitshal-ah ‘neighing’ 2x , in Jer. ; tsalah ‘pant after’ Jer. 5 ; ‘sound of a
  powerful animal’ Jer.50 ; 2) H4688 metsol-ah ‘deep, depths [of sea]’ ; -tsulah , same 1x ;
 • context : 144,000 and ‘the fortress’ : we had several times now that the 144,000
  gather themselves “to go search IEUE in the other reality” ;
  the root of ‘fortress’ is (btzr) Bozrah , as this earth – so OUT from it ;
  Silence : as in Amos 6 , “where God cannot be detected by the soul”,
  here as our présent situation – sic ;
  snorting / serpent : Esau tried to make this a local event 500 BC by using 1 unclear root ,
  that is why God repeats clearly “serpents” and “vipers” in next line ;

line ,      
[said by God or Jeremiah , speaking for ús :]  
“on ground of – what – (are) we  [=’144,000’] – sitting around ?            [or: ‘dwell here?’] / ,
assemble yourselves ! / and we (shall) go – óut from – the fortress-city  [=’as this earth’] / ,
and=for we are being in ‘the Silence’  – here                [=’not detecting God, see Amos 6’] / ,
that=because – IEUE – our diety – placed us in ‘the Silence’ / ,
and gave us – poisoned – [eden-] waters – to drink – because – we sinned – to IEUE
     [=’related to the corrupted scripture by the scribes ! and we never checked !’] / ;
[+ones] (can) hópe for – [eden-] peace – and=but there-(will be)-none / ,  +
[+or for] [eden-] good – for=at the time of – healing / ,  +
and=yet behold ! / , [there will be] [only] terror / :
his [‘matrix’] – serpent – horses  [=’see Revelation’] – (will be) heared – from [=as] Dan [=‘to judge’] / ,
the whole – land  [=’earth’] – (shall) quake – from=by the – deep – sound of – his sturdy ones / ,
they arrive – and devour – the land – and all that is in it / ,
(being) the city  [=’as this earth’] – and the ones dwelling [=’believers’] – in her / ;
[now God resumes :]
that=because / behold me ! / , sending – serpents – (being) the vipers – unto you=them / ,
which – are-not – (possible) to encharm   [=’to be pacified’] ,  +
and they (will) bite – you=them / , (is) the declaration of – IEUE / ;
Waarom blijven wij zitten ? Verzamel u , laten wij naar de versterkte steden gaan ,
en daar zwijgen , want de Heer, onze God, heeft ons doen zwijgen .
Hij heeft ons galwater te drinken gegeven omdat wij tegen de Heer gezondigd hebben.
Wij zien uit naar vrede , maar er is niets goeds ,
naar een tijd van genezing , maar zie , er is verschrikking .
Vanuit Dan wordt het gesnuif van paarden gehoord ,
heel het land beeft van het gehinnik van zijn hengsten .
Zij komen en verslinden het land en al wat het bevat, de stad en wie erin wonen .
Voorzeker, zie, ik ga slangen, gifslangen op u af sturen ,
waartegen geen bezwering is , en die u zullen bijten , spreekt de Heer .

[gezegd door God of Jeremia – sprekend voor óns :]
“op grond van wat blijven wij  [=’144,000’] zitten ?          [of: ‘verblijven wij (hier)?’] ,
verzamel u , en wij zullen opgaan úit de versterkte stad  [=’als deze aarde’] ,
want wij bevinden ons hier ‘in de Stilte’                [=stilte = ’God niet aanwezig’, zie Amos 6] ,
want IEUE onze godheid heeft ons geplaatst in ‘de Stilte’ ,
en heeft ons vergif te drinken gegeven omdat wij tegen IEUE gezondigd hebben
             [=’als de gecorrumpeerde schrift , door Esau ! wat wij nooit onderzocht hebben !’] ,
men kan hópen op [eden-] vrede  vrede , maar dat zal er niet zijn ,
of op het [eden-] goede in de tijd van genezing , maar zie , er zal (alleen) verschrikking zijn :
zijn [=’matrix’] slangen paarden [=’Openbaring’] zullen gehoord worden uit [=als?] Dan [‘oordeel’] ,
heel het land  [=’deze aarde’] zal beven vanwege het diepe geluid van zijn sterken ,
zij arriveren en verslinden het land en al wat het bevat ,
dat de stad is  [=’als deze aarde’] en allen wie in haar wonen ;

[God spreekt weer :]
want zie, ik zal slangen als de gifslangen op hen  [=’gelovigen’] af sturen ,
waartegen geen bezwering is , en die hen zullen bijten , is de verklaring van IEUE ;

 
part IV   —   deel IV

 
18-19
God wil bovenstaande niet eens – maar heeft bijna “geen keus” …
smile-of·me on affliction on·me heart-of·me languishing behold ! voice-of imploring-of
daughter-of people-of·me from·land-of far-places ?·ieue is-no in·tziun or king-of·her
is-no in·her for-what-reason they-provoked-to-vexation·me in·carvings-of·them
in·vanities-of foreigner
[When] I would comfort myself against sorrow, my heart [is] faint in me. Behold the voice
of the cry of the daughter of my people because of them that dwell in a far country:
[Is] not the LORD in Zion? [is] not her king in her? Why have they provoked me to anger
with their graven images, [and] with strange vanities?
‘comfort’ , H4010 mabligith ‘cheerfulness, smiling’ 1x ; balag ‘to smile, comfort
[1x flash forth]’, once a clear colour as ‘to recover’ [we had that , arm of Pharaoh] ;
context : God don’t even wánt the previous , but it’s like he has ‘no choice’ :
       please read this 18-19 as a whole ;
       abstract mindset : the “carved images” does not refer to ‘physicality’ here ,
but to the modern consciousness which is fed by “mental pictures” (images) ;

line ,
“[+is-there-no]  recovery for me – on account of – the sorrow – to me ? / ,
[+for] my heart – (is) faint – in me / ;
behold ! / the cry for help of – the daughter of – my people  [= virgin Ishral’]   +
from= the – far away – land  [=’to this earth’] / : “IEUE – is-not – in tsiun !”/ ,
or=since – her king – is-not – with her / ;
whý – they [=’believers’] provoke me to anger – in=with their ‘abstract thinking’ [=’as images’] ,  +
(being) the foreign [=’matrix-‘] – foolishness ?     [=’vanity’] / ;
(Klacht van Jeremia)
Als ik mij wil verkwikken, overvalt mij verdriet, mijn hart is afgemat in mij .
Let op, het geluid van het hulpgeroep van de dochter van mijn volk, uit een zeer ver land:
is de Heer dan niet in Sion , of is haar koning niet bij haar ?
Waarom hebben zij Mij tot toorn verwekt met hun beelden ,
met nietige afgoden uit den vreemde ?

[+is-er-geen] herstel voor mij vanwege het verdriet voor mij ? ,
want mijn hart is afgemat in mij ;
zie dan toch : het hulpgeroep van de dochter van mijn mensen  [=’maagd Ishral’] ,
náar het land ver weg  [=’naar deze aarde’]  : “IEUE is niet in tsiun !” ,
omdat haar koning niet bij haar is ;
waarom provoceren zij [=’gelovigen’] mij tot toorn met hun ‘abstracte denken’ [=’in beelden’] ,
dat de vreemde  [=’matrix-‘] onbenulligheid is ?     [=’leegheid’] ;

 

part V   —   deel V

 
20-21-22
slot : gezegd door Jeremia :
he-passed harvest he-ended summer and·we not we-are-saved on breaking-of
daughter-of people-of·me I-am-broken I-am-somber desolation she-holds-fast·me
?·balm there-is-no in·Gilead or one-being-healer there-is-no there that for-what-reason
not she-ascended longevity-of daughter-of people-of·me
The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved.
For the hurt of the daughter of my people am I hurt; I am black; astonishment hath taken
hold on me. [Is there] no balm in Gilead; [is there] no physician there?
why then is not the health of the daughter of my people recovered?

 • context : closing , said by Jeremiah : the ultimate endtime date :
  Jeremiah seriously fears that this ultimate date will be crossed (or was shown that
  possibility ?) when the virgin still won’t be found by the 144,000 ;
  Gilead : see other chapters , with the tuat V depiction of the hill with female head ;

line ,
“the harvest – (will) pass – [+and] the summer – (will) end   [=’the ultimate end-time date’] ,  +
and we – (would) not – (be) saved ? / ;
I am broken – on account of – the broken – daughter of – my people     [=’virgin Ishral’] / ,
I am depressed – [+and] desolation  [=’no-name’] – grips me / ;
is-there-no – balm – in=for Gilead              [=’the spirits opened this eden-hill of the virgin Ishral’] / ,
or – is-there-no – one (who) can go heal – there ?            [=’in that time ; but referring to us now’] / ,
why – (has) the recovery of – the daughter of – my people – not – risen up…? / .
De oogst is voorbij, de zomer is ten einde, en nog zijn wij niet verlost .
Om de breuk van de dochter van mijn volk ben ik gebroken ,
ik ga in het zwart gehuld, verschrikking heeft mij aangegrepen .
Is er geen balsem in Gilead ? Of is er geen geneesheer daar ?
Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk ?

“de oogst zal voorbijgaan , de zomer zal eindigen         [=’als de ultieme eindtijd datum’] ,  +
en wij zouden niet verlost worden ? ;
ik ben gebroken vanwege de gebroken dochter van mijn mensen   [=’maagd Ishral’] ,
ik ben depressief , en desolaatheid  [=’geen-naam’] grijpt mij aan ;
is er geen balsem voor Gilead         

                   [=’de geesten hebben die eden-heuvel van de maagd opengebroken’] ,
of is-er niemand die daar kan genezen ?                   [=’in die tijd ; maar refererend aan ons nu’] ,
waarom is er geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn mensen .. ?

 


 
07.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport