Jer.9: de Duisternis komt :
voor de zielen die eden niet
zochten begint Openbaring ;
deel II : over Adam en Eva –
daarom moet Adam sterven
(Mt.24, karkas + arenden)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued of previous chapter 8 :
titled : the coming Darkness :
the situation on earth is hopeless because
the many adm-souls won’t return to eden ,
therefore God ‘has no other option’
as to let Revelation to begin ;
part II :
as a pendant to part I :
.. but because so many people will be killed ,
Adam will be killed , as well
(the carcass and eagles theme of Mt.24)
because he is respónsible for the blindness
of the many souls , by making our reality ;

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after cleaning up + context ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 8 :
de situatie op deze aarde is hopeloos omdat de vele zielen niet terug zullen keren naar eden ,
daarom heeft God ‘geen andere optie’ dan om Openbaring te laten beginnen ;

 

deel II :
als ‘tegenhanger’ van deel I :
… maar omdat er zoveel mensen zullen sterven , moet ook Adam sterven
(als het “waar het dode lichaam is , daar zijn de arenden”, Mattheus 24)
omdat hij verantwóordelijk is voor de blindheid van de vele zielen ,
want hij heeft deze werkelijkheid (en dit soort lichaam) gemaakt ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(meeste was goed , maar nu beter leesbaar) ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 9

1-2
vervolg : … omdat de zielen niet luisteren :
who ? he-shall-give head-of·me waters and·eye-of·me fountain-of tear and·I-shall-weep
by-day and·night ones-wounded-of daughter-of people-of·me who ? he-shall-give·me
in·the·wilderness lodging-of caravan-men and·I-shall-forsake people-of·me and·I-shall-go
from·with·them that all-of·them ones-committing-adultery restraint-of ones-being-treacherous
Oh that my head were waters, and mine eyes a fountain of tears, that I might weep
day and night for the slain of the daughter of my people! Oh that I had in the wilderness
a lodging place of wayfaring men; that I might leave my people, and go from them!
for they [be] all adulterers, an assembly of treacherous men.
‘lodging place’, H4411 malon ‘lodging place’ 8x ; male ‘full’ ? ; -lun ‘to lodge’ ; ‘habitat’ ? ;
‘wayfaring’, H732 arach ‘traveller’ ; unusual ; -ach ‘brother’ ? ‘behind’? ; – ruach ‘spirit’ ? ;

 • context : continued : … because the souls do not listen :
  … long chapter ;

line ,

 • [=’this chapter has 2 themes , and the second half will start with the same “tears” ;
  line :

“[=therefore] (mi=kn) – [=waters] – [=flow] – [from my eyelids] ,                  [=’as in line 19’]
and=for my eyes – (are) fountains of – tears ;
I weep – day – and night +
(about) (how) the daughter [=’adm-souls’] of – the people [=’Originals’] – (will be) slain ;

 
[=indeed] (mi=ki) – (..the sons..) – (will be) taken – [=out] of the wilderness [=’earth’] ,
and=as (the ones who) (will) abandon – [=their] people – and (will) go – (out) from them ;
that=but all of – them [=’people’] – commit adultery , +
[+as] the community of – treacherous ones ;                    [above : probably restored]

Och, was mijn hoofd maar water en mijn oog een bron van tranen ,
ik zou dag en nacht wenen over de gesneuvelden bij de dochter van mijn volk .
Och, had ik in de woestijn maar een kamp voor reizigers !
Ik zou mijn volk verlaten , ik zou bij hen weggaan,
want zij zijn allen overspelers , een trouweloos gezelschap .

 • [=’dit hoofdstuk heeft 2 thema’s , en de tweede helft begint met dezelfde “tranen”;
  zin :

“[=daarom] (mi=kn) [=vloeit] [=het water] [=van mijn oogleden] ,              [=’als in zin 19’]
[=want] mijn ogen zijn bronnen van tranen ;
ik huil dag en nacht +
(over) (hoe) de dochter [=’adm-zielen’] van de mensen [=’Originelen’] zal sneuvelen ;

 
[=inderdaad] (mi=ki) zullen (..de zonen..) weggenomen worden [=uit] de wildernis [=’aarde’] ,
[=als] (degenen die) [=hun] mensen zullen verlaten en van hen (uit) zullen gaan ;
[=maar] zij [=’mensen’] allen plegen overspel , +
[+als] de samenleving van hen die trouweloos zijn ;             [boven : waarschijnlijke restauratie]

 
3-4
… daarom moeten de zonen voorzichtig zijn :
and·they-are-bending tongue-of·them bow-of·them falsehood and·not
for·faithfulness they-are-masterful in·the·land that from·evil to evil they-go-forth
and me not they-know averment-of ieue man associate-of·him beware-you ! and·on
any-of brother must-not-be you-are-trusting that every-of brother to-circumvent
he-is-circumventing and·every-of associate talebearer he-is-going
And they bend their tongues [like] their bow [for] lies: but they are not valiant for the truth
upon the earth; for they proceed from evil to evil, and they know not me, saith the LORD.
Take ye heed every one of his neighbour, and trust ye not in any brother:
for every brother will utterly supplant, and every neighbour will walk with slanders
‘slanders’ , H7400 rakil ‘slanderer, tale-bearer’ , rakal ‘merchant’,

 • context : … therefore the sons must be careful :
  … the land :
  it seems to us that “in this world” would be a superfluous addition ,
  but that ‘the eden land’ links here to “the not knowing me” ;

line ,

 • [=’referring again to the “mixing up the true word with the evil ones” ;
  the tongue is the ‘bow’ because false words are ‘arrows’ ;
  line :]

“they bend – their tongue [‘language’] – [+as] their bow – [+for] (telling) lies [=‘inversion’] ,
and=for – they (are) – not – skilled – for=in the truth – in=about the [eden-] land ;
they proceed – from evil – to – evil ,      +
and=for – they (do) not – knów – me , (is) the declaration of – IEUE ;

 
[+therefore] , (let) (..the sons..) – protect (themselves) – [+against] [=their] friends :
and=for – (it) must not be – (that) you [=’you + we’] trust – on=in – any – brother ,
that=because – every – brother – completely circumvents (it) ,            [=’the truth’]
and every – friend – goes – merchandising ;              [=’merchandising with the truth’]

Zij spannen hun tong als hun boog . Met leugen en niet met betrouwbaarheid
zijn zij in het land sterk geworden, want zij gaan voort van slechtheid tot slechtheid,
en mij kennen ze niet , spreekt de Heer .
Laat eenieder voor zijn naaste op zijn hoede zijn, en vertrouw op geen enkele broeder,
want elke broeder doet niets anders dan bedriegen, en elke vriend gaat rond met lasterpraat.

“zij buigen hun tong [=‘taal’] als hun boog [+voor] (het vertellen van) leugens [=’inversie’] ,
[=omdat] zij niet bedreven zijn in de waarheid [=over] het [eden-] land ;
zij gaan voort van slechtheid tot slechtheid ,      +
[=omdat] zij mij niet kénnen , is de verklaring van IEUE ;

 
[+daarom] , laten (..de zonen..) (zichzelf) beschermen [+tegen] hun naasten ,
[=want] het moet niet zijn dat u [=’u + wij’] op wat voor broeder dan ook vertrouwt :
[=omdat] iedere broeder (er) compleet omheen draait ,           [=’om de waarheid’]
en elke naaste (er) mee gaat onderhandelen ;                                  [=’met de waarheid’]

 
5-6
… vervolg : de reden van die leugens is vanwege ‘het bewustzijn dat over deze wereld is’ :
and·man in·associate-of·him they-are-trifling and·truth not they-are-speaking
they-teach tongue-of·them to-speak-of falsehood to-do-depravity they-are-tired
to-dwell-of·you in·midst-of deceit in·deceit they-refuse to-know-of me averment-of ieue
And they will deceive every one his neighbour, and will not speak the truth: they have taught
their tongue to speak lies, [and] weary themselves to commit iniquity. Thine habitation [is]
in the midst of deceit; through deceit they refuse to know me, saith the LORD.

 • context : … the reason for those lies is by ‘the consciousness which is over this world’ :
  the ‘deceit’ from root (-mr) “bitter”;

line ,
“[=each] – (is) deceiving – his friend , +
and=for they (are) – not – speaking [in right direction] – the truth ;
they teach [=’were teached’?] – their tongue – to speak [in right direction] – lies [‘inversion’] ,
and weary themselves – to do iniquity ;                        [=’superficiality’]

 
you [=’sons’] (are) dwelling – in the midst of – deceit [=‘loving this world’, -mr] ,
(and) in=because of the deceit – they refuse – to know – me , (is) the declaration of – IEUE ;

Eenieder bedriegt zijn naaste, zij spreken niet de waarheid .
Zij leren hun tong leugens te spreken, zij vermoeien zich met onrecht doen .
U woont te midden van bedrog, door bedrog weigeren zij mij te kennen, spreekt de Heer.

“ieder bedriegt zijn naaste , +
[=want] zij spreken [in goede richting] niet de waarheid ;
zij leren [=’werden geleerd om’?] hun tong leugens [‘inversie’] te spreken [in goede richting] ,
en vermoeien zich met het doen van onrecht ;                        [=’oppervlakkigheid’]

 
u [=’zonen’] woont te midden van bedrog [=’van deze wereld houdend’] ,
(en) vanwege het bedrog weigeren zij mij te kennen , is de verklaring van IEUE ;

 
7-8-9
… en die situatie zal niet verbeteren …. :
therefore thus he-says ieue-of hosts behold·me ! refining-of·them and·I-test·them
that how ? I-shall-do from·faces-of daughter-of people-of·me arrow K slaying
Q being-ductiled tongue-of·them deceit he-speaks in·mouth-of·him peace with
associate-of·him he-is-speaking and·in·within-of·him he-is-placing ambush-of·him
?·on these not I-shall-check in·them averment-of ieue or in·nation which as·this not
she-shall-avenge-herself soul-of·me
Therefore thus saith the LORD of hosts, Behold, I will melt them, and try them;
for how shall I do for the daughter of my people? Their tongue [is as] an arrow shot out;
it speaketh deceit: [one] speaketh peaceably to his neighbour with his mouth,
but in heart he layeth his wait. Shall I not visit them for these [things]? saith the LORD:
shall not my soul be avenged on such a nation as this?

 • context : … and that situation will not improve … :
  … adm-soul :
  not ‘of God’, since that is highly unlikely ;

line ,
“therefore – thus – says – IEUE of – hosts [=’eden-dimension’] :
behold me ! , [+I] (will) refine them , and=for I (will) test them ,
that=because – what (else) – (can) I do – [=with] – the daughter [=’adm-souls’] of – my people ? ;

 
their tongue – shoots-out – arrows ,      +                   [=’wrong words’]
speaking [in right direction] – deceit ;                        [=‘loving this world’]
their mouth – speaks [in right direction][eden-] peace – with – their friend ,
and=but in their inner – they place – an ambush (for him) ; [=’the “holier than thou”?’]

 
(shall) I – not – visit [=‘to judge’] – them – concerning – these [things] ? ,
(is) the declaration of – IEUE ,
(would) – the adm-soul [=‘I made’] – not – (be) revenged – [=on] [=a people] – as=like this ? ;

Daarom, zo zegt de Heer van de legermachten : zie, ik ga hen louteren en beproeven,
want hoe zou ik anders handelen ten aanzien van de dochter van mijn volk ?
Hun tong is een moordende pijl, bedrog spreekt hij . Met zijn mond spreekt men van vrede
met zijn naaste, maar in zijn binnenste legt men hem een hinderlaag .
Zou ik hun deze dingen niet vergelden ? spreekt de Heer ,
of zou mijn ziel zich op een volk als dit niet wreken ?

“daarom , zo zegt IEUE van de legermachten [=’eden-dimensie’] :
zie ! , [+ik] zal hen zuiveren , [=want] ik zal hen beproeven ,
[=want] wat kan ik (anders) doen met de dochter [=’adm-zielen’] van mijn mensen ? ;

 
hun tong schiet pijlen weg ,      +                   [=’verkeerde woorden’]
bedrog [=’van deze wereld houdend’] sprekend [in goede richting] ;
hun mond spreekt [in goede richting] [eden-] vrede tegen hun naaste ,
[=maar] in hun binnenste leggen ze een hinderlaag (voor hem) ;            [=’het “heiliger dan u”?’]

 
zou ik hen niet bezoeken [=’om te oordelen’] vanwege deze (dingen) ? ,
is de verklaring van IEUE ,
zou de adm-ziel [=’die ik maakte’] niet gewroken worden [=op] [=mensen] [=zoals] dezen ? ;

 
part II — deel II

 
10-11
… daarom zal deze wereld geoordeeld worden :
over the·mountains I-shall-lift-up lamentation and·plaint and·over oases-of
wilderness dirge that they-are-ravaged from·without man passing and·not they-hear
sound-of cattle from·flyer-of the·heavens and·unto beast they-wandered they-went
and·I-give Jerusalem to·mounds habitation-of jackals and cities-of Judah I-shall-give
desolation from·without one-dwelling
For the mountains will I take up a weeping and wailing, and for the habitations
of the wilderness a lamentation, because they are burned up, so that none
can pass through [them]; neither can [men] hear the voice of the cattle; both the fowl
of the heavens and the beast are fled; they are gone. And I will make Jerusalem heaps,
[and] a den of dragons; and I will make the cities of Judah desolate, without an inhabitant.

 • context : … therefore this world will be judged :
  … continued in 12-14 ;

line ,
“[=you] (must) lift up – a weeping , +                                                                [=’you = Jeremiah?’]
and=as the crying – over=about – the mountains ,                                                [=’this earth’]
and – a lamentation – over – the pastures of – the wilderness ;                   [=’this world’]

 
that=because – they (will be) set on fire – so that no – man – (will) pass through (it) ,
and – the sounds of – ‘the animal kingdom’ – (shall) not – (be) heared (anymore) ,
(because) from the birds of – the sky – unto – the animals – (will be) completely gone ;

 
and=for I (will) make – Jerusalem [=‘as earth’] – a ruin , [+as] an abode of – jackals ,
and – I make – the cities of – Judah [=‘ this world’] – desolate , [=as] without – inhabitants ;

Ik zal een geween en een rouwklacht aanheffen over de bergen ,
een klaaglied over de weiden van de woestijn , want zij zijn afgebrand zodat niemand
erdoorheen trekt , en men hoort nergens het blaten van het vee .
Van de vogels in de lucht tot de dieren op het land toe zijn zij gevlucht, zijn zij weggegaan.
Ik zal van Jeruzalem steenhopen maken , een verblijfplaats voor jakhalzen,
ik zal van de steden van Juda een woestenij maken , zodat niemand er meer woont .

“[=u] moet een rouwklacht aanheffen ,      +                                                           [=’u = Jeremia?’]
[=als] het huilen [=vanwege] de bergen                                                                        [=’deze aarde’]
en een klaaglied over de weidegronden van de wildernis ;                         [=’deze wereld’]

 
want zij zullen in brand worden gestoken zodat niemand (er) doorheen zal trekken ,
en de geluiden van ‘het dierenrijk’ zullen niet gehoord worden ,
[=want] van de vogels in de lucht , tot de dieren op het land toe , zullen zijn [=verdwenen] ;

 
[=omdat] ik van Jeruzalem [=’deze aarde’] een ruïne zal maken , een verblijfplaats voor jakhalzen ,
en ik zal de steden van Judah [=’deze wereld’] desolaat maken , zonder inwoners ;

 
12-13-14
… de reden voor dat oordeel is ‘dat de zielen niet terugkeren naar eden’ :
who ? the·man the·wise and·he-shall-understand this and·whom he-spoke
mouth-of ieue to·him and·he-shall-tell·her on what ? she-perishes the·land
she-is-ravaged as·the·wilderness from·without one-passing and·he-is-saying ieue
on to-forsake-of·them law-of·me which I-gave to·faces-of·them and·not they-listened
in·voice-of·me and·not they-went in·her and·they-are-going after control-of
heart-of·them and·after the·Baalim which they-taught·them fathers-of·them
Who [is] the wise man, that may understand this? and [who is he] to whom the mouth
of the LORD hath spoken, that he may declare it, for what the land perisheth
[and] is burned up like a wilderness, that none passeth through? And the LORD saith,
Because they have forsaken my law which I set before them, and have not obeyed my voice,
neither walked therein; But have walked after the imagination of their own heart,
and after Baalim, which their fathers taught them:

 • context : … the reason for that judgment is ‘that the souls do not return to eden’ :
  … the voice as the law :
  not hearing it becáuse of matrix-consciousness ;

line ,
“who – (is) a wise – man – and=who (will) understand – this ,
and=as – whom – the mouth of – IEUE – speaks [in right direction] – to ? ;

 
and=then he (should) tell – [=whý] – the land [=’this world’] (will) perish ,
[+as] the wilderness [=’this earth’] – (which will be) set on fire ,      +
so that no – one (will) pass through (it) ;                                                           [=’per Revelation’]

 

 • [=’below : the “my law” is about “the return to eden”, as phrased in the prophets ;
  another term which is often used for this same theme is “the covenant” :]

and=for – IEUE – says :
on=because – they [=’the people’] (have) forsaken – my law – which – I gave – before them ,
and=as – not – listening – in=to my voice , and not – walking – in=by her [=’voice’] ;
and=but they (are) [=following] – the stubbornness of – their (own) heart ,
and=as [=following] – Baal ,      +                                                                   [=’matrix-consciousness’]
which – their fathers – taught them (to do) ;                                    [=’fathers = KJV theme?’]

Wie is de wijze man die dit begrijpt, tot wie de mond van de Heer heeft gesproken,
dat hij het bekend kan maken ?
Waarom is het land vergaan, verwoest als de woestijn, zodat niemand erdoorheen trekt ?
De Heer zegt : omdat zij mijn wet verlaten hebben die ik hun had voorgehouden ,
en niet geluisterd hebben naar mijn stem en daarnaar niet hebben gewandeld ,
maar achter hun verharde hart aan gegaan zijn en achter de Baäls aan ,
zoals hun vaderen hun dat geleerd hadden ,      +

“wie is een wijze man [=die] dit zal begrijpen ,
[=als] degene tot wie de mond van IEUE spreekt [in goede richting] ? ;
laat hem dan vertellen waaróm het land [=’deze wereld’] zal vergaan ,
[+als] de wildernis [=’deze aarde’] die in brand zal worden gestoken , +
zodat niemand (er) doorheen zal trekken ;                                                                             [=’per Openbaring’]

 

 • [=’beneden : “mijn wet” gaat over “de terugkeer naar eden” zoals de profeten verwoorden ;
  een andere term welke vaak voor dit thema wordt gebruikt is “het verbond”;
  merk op hoe het ‘niet luisteren’ gelinkt is aan ‘matrix-bewustzijn’ :]

[=want] IEUE zegt :
[=omdat] zij [=’de mensen’] mijn wet hebben verlaten die ik hen had voorgehouden ,
[=als] niet luisterend naar mijn stem , en niet in haar [=’stem’] wandelend ;
[=maar] zij [=volgen] de koppigheid van hun (eigen) hart ,
[=als] [=het volgen] van Baäl ,      +                                                                                          [=’matrix-bewustzijn’]
zoals hun vaderen hen dat geleerd hebben ;                                                [=’vaderen = statenbijbel-thema?’]

 
15-16
… het oordeel begint :
therefore thus he-says ieue-of hosts Elohim-of ishral behold·me ! feeding·them
the·people the·this wormwood and·I-give-to-drink·them waters-of poison
and·I-scatter·them in·the·nations which not they-knew they and·fathers-of·them
and·I-send after·them the·sword until to-finish-of·me them
Therefore thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Behold, I will feed them,
[even] this people, with wormwood, and give them water of gal lto drink. I will scatter
them also among the heathen, whom neither they nor their fathers have known:
and I will send a sword after them, till I have consumed them.

 • context : … the judgment starts :
  … silent ;

line ,
“therefore – thus – says – IEUE of – hosts , the deity of – [eden-] Ishral – says :
behold me ! , [+I] (will) feed – these – people – wormwood ,
and=as – the poisoned – water – (which) I (will) give them – to drink ; [=’Rev. 8’]

 • [= above :
  the addition ‘poisoned waters’ here should be “the crystalline dimension”
  (since waters represent ‘a dimension’) , see the Isaiah ‘Rezin’ chapter ,
  where is described how those waters rise up and engulf earth :]

 
and=then I (cause) (that) they (will be) scattered – in=bý the nations [=’of spirits !’] , +
(as nations) which – they – [=nor] their fathers – (have) known (about) ,
and I (will) send – the sword – after them – until – I (have) exterminated – them ;

daarom, zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël :
zie, ik geef hun, dit volk, alsem te eten en galwater te drinken .
Ik zal hen verspreiden onder de heidenvolken, die zij en hun vaderen niet gekend hebben.
Ik zal het zwaard achter hen aan zenden, tot ik aan hen een einde gemaakt zal hebben.

“daarom , zo zegt IEUE van de legermachten , de godheid van [eden-] Ishral :
zie , [+ik] zal deze mensen alsem te eten ,
[+als] het giftige water dat ik hen te drinken zal geven ; [=’Openb. 8’]

 • [=’boven :
  de toevoeging ‘giftige wateren’ zou ‘de kristal-dimensie’ moeten zijn
  (omdat ‘wateren’ een dimensie representeren) , zie het Jesaja ‘Rezin’ hoofdstuk ,
  waar beschreven is hoe die wateren oprijzen en de aarde overspoelen :]

 
[=dan] maak ik dat zij verspreid zullen worden [=dóor] de naties [=’van geesten !’] , +
(als naties) die zij [=noch] hun vaderen gekend hebben ,
en ik zal het zwaard achter hen aan zenden , tot ik aan hen een einde gemaakt zal hebben ;

part III   —   deel III

 
17-18
hoofdstuk wisseling : … gezegd tegen de 144,000  – over Eva :
thus he-says ieue-of hosts consider-you ! and·call-you ! for·the·dirging-women
and·they-shall-come and·for the·wise-women send-you ! and·they-shall-come
and·they-shall-hasten and·they-shall-lift-up over·us plaint and·they-shall-descend
eyes-of·us tear and·eyelids-of·us they-shall-flow waters
Thus saith the LORD of hosts, Consider ye, and call for the mourning women,
that they may come; and send for cunning [women], that they may come:
And let them make haste, and take up a wailing for us, that our eyes
may run down with tears, and our eyelids gush out with waters.
‘send’, H7971 shalach ‘to send [main meaning], stretch out [2nd] , set free’ ;

 • context : chapter change : … said to the 144,000 – about Eve :
  … for several reasons :
 • 1) previous line ended with “nations you and your fathers knew nót”,
  so this line starts in the context of ‘the other reality’ ;
 • 2) the similarity with line 1 , “tears flow from the eyes” is obvious  –
  and where there was the weeping “over victims”, so will be here ;
 • 3) the whole context of this chapter “is about the end-time” :
  IF it were “professional weeping women” ,
  where would we get them from ? , since no one accepts the report anyway ;
 • 4) the subject here is Adam (and Eve) , while Adam returns in next chapter as main theme ;
 • 2) Rg-veda :
  … chapter in book X , where Eve (Yami) addresses Adam (Yama) ,
  saying to him how she needs him ,
  he responds “that he can’t visit her because the gods (spirits) say you are evil” ;
  she then “pondering how much she needs a son” – which we (hR) understand as ‘the 144,000’ ;

line ,

 • [=’we’ve read this part II a dozen times to be sure about the theme (see above)   —
  outwardly it looks like “the Catholic Mary theme”, but it is not like that :
  the 144,000 sons “are the restored attributes which Adam lóst”,
  therefore (apparently) having the Legal right “to address Eve” ;

line ,
“thus – says – IEUE of – hosts [‘eden-dimension’] :
discern you ! [=’you + we’] ,
and name you (or: call to) ! – the one lamenting – and=when [=she] went ,    [=’out from paradise’]
and=as – reaching out – for=to – the wise (woman) – and=who went ;            [=’out from paradise]

 
and let [=her] make haste , and=for to lift up – a wailing – for=over us=themselves ,
and=so (that) – tears – (will) descend – [+from] our=her eyes ,
and=as – waters – (which will) flow (down) – [+from] our=her eyelids ;                   [=’<< see line 1’]

Zo zegt de Heer van de legermachten : let op en roep de klaagvrouwen, dat ze komen,
stuur boden naar de kundige vrouwen , dat zij komen ,
en laten zij zich haasten en over ons een rouwklacht aanheffen , zodat de tranen
uit onze ogen naar beneden stromen , en onze oogleden van water vloeien .

 • [=’zie Engels voor alle redenen waarom het subject hier ‘Eva’ is ;
  2) we hebben dit deel II tien keer nagelezen om zeker te zijn van het onderwerp —
  uiterlijk lijkt het wel op “de Katholieke Mariaverering”, maar dat is het niet :
  de 144,000 zonen “zijn de gerestaureerde attributen welke Adam verlóren heeft”,
  daarom hebben zij (blijkbaar) een Legaal recht om “Eva te adresseren” ;
  zin :]

“zo zegt IEUE van de legermachten [=’eden-dimensie’] :
heb inzicht ! [=’u en wij’] ,
en noemt u ! (of: roep) degene die rouwde [=toen] [=zij] ging ,          [=’uit van het paradijs’]
[=als] uitreikend [=naar] de wijze (vrouw) [=die] ging ;                        [=’uit van het paradijs’]

 
en laat [=haar] haast maken , [=om] rouwklacht aan te heffen [=over] [=henzelf] ,
[=zo] (dat) de tranen [+van] [=haar] ogen naar beneden (stromen) ,
[=als] water dat van [=haar] oogleden (neer) zal vloeien ;                                 [=’<< zie zin 1’]

 
19-20-21
… want Adam zal sterven – en daarmee zijn heerschappij –            (Eva niet..?)
als ‘tegenhanger’ vanwege het sterven van Jacob op deze aarde :
that sound-of plaint he-is-heard from·tziun how ! we-are-devastated we-are-ashamed
utterly that we-forsake land that they-flung tabernacles-of·us that hear-you ! women
word-of ieue and·she-shall-take ear-of·you word-of mouth-of·him and·teach-you !
daughters-of·you plaint and·woman associate-of·her dirge that he-ascended death
in·windows-of·us he-entered in·citadels-of·us to·to-cut-off-of unweaned-child
from·street choice-young-men from·squares
For a voice of wailing is heard out of Zion, How are we spoiled! we are greatly confounded,
because we have forsaken the land, because our dwellings have cast [us] out. Yet hear
the word of the LORD, O ye women, and let your ear receive the word of his mouth,
and teach your daughters wailing, and every one her neighbour lamentation.
For death is come up into our windows, [and] is entered into our palaces,
to cut off the children from without, [and] the young men from the streets.
‘receive’, H3947 laqach ‘receive, take [=main], accept’ (many, but rather unusual) ;
context : … because Adam will die – and his rule with him –            (but not Eve..?)

 • als pendant against the dying of Jacob upon this earth :
  … difficult theme , this ;
 • Eve (feminine) and the Cross (masculine) :
  … the question is , why Christ – as son – had to die ;
  perhaps an answer is that “alike Feminine , also the soul “is a core” ;
  yes the core (as Eve) made a mistake – but because tricked by (evil) masculine ,
  in similar way how our souls are tricked by the same (evil) masculine ,
  and only ‘the covering of her’ (as Christ) can un-do that ;

line ,
(Eve crying,)
that=then – the voice of – wailing – (will be) heared – [=about] tsiun [=’eden-residence’] :
how – devastated we (are) ! ,
we (are) – utterly – ashamed – that – we forsook – the [eden-] land ,              [=’as paradise’]
that – our tabernacle [=’eden-house’] – (was) flung away [=’to matrix’] ;

 
(the sons saying to her,)
[=then] – hear you ! , (you) woman [=’Eve’] – the word [in right direction] of – IEUE ,
and=for – your ear – (will) receive – the word [in right direction] of – his mouth :      +

 • [=’above line :
  this is important – because female is ruled by speech (while she represents ‘the word’) ,
  so now she is no longer “under Adams rule” ;
  (a possibility is “… receive [his] word from [our] (=sons) mouth” — but is dangerous) :]

 
teach you ! [=’Eve’] – your daughters [=’female Originals as per Amos’?’] – wailing ,
and=as the female – (teaching) her girlfriends – the lamentation :      +

 

 • [=’below : Ezekiel narrates how he will be murdered by spirits ,
  hence we interpret both last lines : as an axample of ‘an assassination’ ;

line ,
that=because – death – (will) ascend – into [=his] [=Adam’s ] windows ,      +
and=as entering – into [=his] [=Adam’s] palace ,
(death) to=alike the cutting off (-krth) – of (…a man…) – from=in a street ,      +
and=or (…a young man…) – from=in a [matrix-] square ;      +              [=’read : assasination’]

Want uit Sion wordt het geluid van een rouwklacht gehoord : hoe zijn wij verwoest !
Wij schamen ons diep , omdat wij het land hebben moeten verlaten ,
omdat zij onze woningen omvergeworpen hebben .
Hoor dan het woord van de Heer, vrouwen, laat uw oor het woord uit zijn mond vernemen.
Leer uw dochters een rouwklacht, elke vrouw haar vriendin een klaaglied ,
want de dood is onze vensters binnengeklommen , onze paleizen binnengeklommen ,
om de kleine kinderen van de straat uit te roeien, de jongemannen van de pleinen .

(Eva huilt,)
“[=dan] zal de stem van rouwklacht worden gehoord [=over] tsiun [=’eden-residentie’] :
wij zijn compleet gebroken ! ,
wij schamen ons diep dat wij het [eden-] land verlaten hebben ,            [=’als paradijs’]
dat onze tabernakel [=’eden-huis’] weggeworpen is [=’naar matrix’] ;

 
(de zonen zeggen tegen haar,)
[=dan] hoort u ! , (u) vrouw [=’Eva’] het woord [in goede richting] van IEUE ,
[=want] uw oor zal het woord [in goede richting] ontvangen uit zijn mond :      +

 • [=’bovenstaande zin :
  dit is belangrijk – omdat het vrouwelijke geregeerd wordt door ‘spreken’
  (terwijl zij ‘het woord’ vertegenwoordigt) ,
  dus is zij op dit moment niet meer “onder Adam’s heerschappij” ;
  (mogelijkheid : “… zal [zijn] woord ontvangen uit [onze] (=zonen) mond” – maar is gevaarlijk) :]

 
en onderwijst u ! [=’Eva’] uw dochters [=’vrouwelijke Originelen , per Amos?’] de rouwklacht ,
[=als] de vrouw die haar vriendinnen een klaaglied (leert) :      +

 

 • [=’beneden : Ezechiel vertelt hoe hij door geesten vermoord zal worden ,
  vandaar onze interpretatie van beide laatste zinnen : als ‘een aanslag‘ ;
  zin :]

[=omdat] de dood in [=zijn] [=Adam’s] vensters op zal gaan ,      +
[=als] [=zijn] [=Adam’s ] paleis binnenkomend ,
(dood) [=zoals] het afsnijden van (..een man..) [=in] een straat ,      +
[=of] (..een jonge man..) [=op] een plein ;      +            [=’lees : een aanslag’]

 
22-23-24
… het dode lichaam van Adam : “waar het dode lichaam is zijn de arenden” (Mt.24) :
speak-you ! thus averment-of ieue and·she-falls carcass-of e·adm the·human as·manure
on surfaces-of the·field and·as·sheaf from·after the·one-reaping and·there-is-no
one-gathering thus he-says ieue must-not-be he-is-boasting wise-one in·wisdom-of·him
and·must-not-be he-is-boasting the·masterful-one in·mastery-of·him must-not-be
he-is-boasting rich-one in·riches-of·him but rather in·this he-shall-boast the·one-boasting
to-use-intelligence and·to-know me that I ieue one-doing kindness judgment and·justice
in·the·earth that in·these I-delight averment-of ieue
Speak, Thus saith the LORD, Even the carcases of men shall fall as dung upon the open field,
and as the handful after the harvestman, and none shall gather [them]. Thus saith the LORD,
Let not the wise [man] glory in his wisdom, neither let the mighty [man] glory in his might,
let not the rich [man] glory in his riches: But let him that glorieth glory in this, that he
understandeth and knoweth me, that I [am] the LORD which exercise lovingkindness, judgment,
and righteousness, in the earth: for in these [things] I delight, saith the LORD.

 • context : … the carcass of Adam , and “where the carcass is , are the eagles” (Mt. 24)  :
  … concerning Mt. 24 ,
  the disciples asked “when will all these things happen ?” (the days of the end) ,
  where Christ said “where the dead body is , will be the eagle(s)” ;
  several times we saw how the 144,000 are “the eagle” getting out of Moab [this matrix] ,
  but the sequence of events is hard to distill ;
  2) sheaf :
  … is ‘the falling sheaf’ the same as in the chapter
  “I will collect you (144,000) one by one , when I (break?) the sheaf (at?) (the river?) of Egypt”,
  or is that a corruption (we overlooked) ..? ;

line ,

 • [=’because of the context of previous lines ‘the sons’ must be intended here ,
  also because the (masculine) attribute of “speaking” is nót the attribute of Eve ;
  and compare the restored 144,000 attributes – now having Legal right towards Adam ;
  line :]

“speak you ! [in right direction]  [=’you + we’] :  
(as) thus , (is) the declaration of – IEUE :
the carcass of – the adm-man – (will) fall – (and be) as manure – on=upon – the open – field ,
as=like – a sheaf (falling) – after – the one reaping (it) ,      +
and there-(will be)-no – one gathering (him) ;                                      [=’rescuing him from it’]

 
[=because] – IEUE – says :
(it) must not be – (that) the wise one [=Adam] – (is) boasting – in his (own) wisdom ,
and (it) must not be – (that) the skilled one= – boasts – in his (own) skills ,
[=nor] must (it) be – (that) the rich one – is boasting – in his riches ;

 

 • [=’above : the same descriptions of Adam was in the Isaiah chapter ,
  where Adam is “the king of Assyria” (as the land right above eden) ;
  below line must be more distinct (concerning the subject) since this is NOT about Adam ;
  therefore we adapted ‘the 144’ in 24 a , as
  line :]

but – [..] boast=the sons [=144] – (will) boast=rejoice – (in-) understanding – [..] mý – [=goal] (?) ,
that – I – IEUE – (will) do – kindness – [+as] the justice – [=to] the [eden-] land ,
that=because – I delight – in these ,
(is) the declaration of – IEUE ; 

Spreek : zo spreekt de Heer :
de dode lichamen van de mensen liggen als mest op het open veld ,
als een graanschoof achter de maaier, die niemand verzameld .
Zo zegt de Heer : laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid ,
laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte ,
laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom .
Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent
dat ik de Heer ben, die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid doe ,
want in die dingen vind ik vreugde , spreekt de Heer .

 • [=’vanwege de context van vorige zinnen moeten hier ‘de zonen’ bedoeld worden ,
  ook omdat het (mannelijke) attribuut “spreken” niét het attribuut van Eva is ;
  en vergelijk hoe de gerestaureerde 144,000 attributen Legaal recht hebben tov. Adam ;
  zin :]

“spreekt u ! [in goede richting] [=’u + wij’] :  
aldus , is de verklaring van IEUE :
het dode lichaam van de adm-man zal vallen (en) als mest op het open veld (zijn) ,
[=zoals] een graanschoof (valt) achter degene die (het) maait ,       +
en er-zal niemand zijn die (hem) zal verzamelen ;                           [=’om te redden’]

 
[=want] IEUE zegt :
het moet niet zijn dat de wijze [=Adam] zich beroemt op zijn (eigen) wijsheid ,
en het moet niet zijn dat de vakman zich beroemt op zijn (eigen) vakmanschap ,
[=noch] moet het zijn dat de rijke zich beroemt op zijn rijkdom ;

 

 • [=’boven : dezelfde beschrijvingen van Adam waren in het Jesaja hoofdstuk
  waar Adam “de koning van Assyrië” is (als het land vlak boven eden) ;
  beneden : Adam’s type regeren is officiëel geëindigd ;
  zin :]

maar in plaats daarvan , laat wie zich beroemt ,
zich beroemen (over) het begrijpen en kennen van mij ;
dat ik IEUE ben die vriendelijkheid , recht en gerechtigheid zal doen in het [eden-] land ,
want in deze dingen vind ik vreugde ,
is de verklaring van IEUE ;

 
part IV   —   deel IV

 
25-26
slot : …. de naties (van slechte adm-zielen) geoordeeld :           (25-26 : niet helemaal duidelijk)
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-note on every-of
one-being-circumcised in·foreskin on Egypt and·on Judah and·on Edom and·on
sons-of Ammon and·on Moab and·on all-of ones-cutting-away-of edge-of-their-hair
the·ones-dwelling in·the·wilderness that all-of the·nations uncircumcised-ones
and·all-of house-of ishral uncircumcised-ones-of heart
Behold, the days come, saith the LORD, that I will punish all [them which are] circumcised
with the uncircumcised; Egypt, and Judah, and Edom, and the children of Ammon, and Moab,
and all [that are] in the utmost corners, that dwell in the wilderness: for all [these] nations
[are] uncircumcised, and all the house of Israel [are] uncircumcised in the heart.
‘circumcised’ , H4135 mul ‘circumcised’ ;

 • ‘uncircumcised’ , H6190 orl-ah ‘foreskin’ , by extension uncircumcised 1x ; [note -im]
  only by extension “orlim = uncircumcised-ones” ;
 • ‘utmost’, 7112 qatsats ‘cut off [arm,thumb,etc] ; 2) Jer.25:20 “on Dedan and Buz ,
  and all the ones cutting away of edge [of their hair]” ; because of the verse being
  in the middle of 2 others , the corners must be ‘geographical’ ; 3) in Jer.49 it also
  seems geographical , related to “crossing passages”, cardinal directions , and Hazor (-chtzr) ;
 • context : closing : … the nations (of evil adm-souls) judged :                   (25-26 : not quite clear)                   
  … why the ‘circumcise’ theme now ? ;
  2) his corruption “ones-cutting-away-of edge-of-their-hair” costed much time ,
  but must be dismissed in favour of “cutting thém (Esau) off” ;

line ,

 • [=’the chapterturn is hard to follow , this time ;
  valid option here : “corrupt adm-souls started to origininate SINCE Adam started to rule”
  (=the theme of eden’s birth-construct , now placed in the matrix by him) :]
  line :]

“behold ! , the days – (will) come , (is) the declaration of – IEUE ,
and=that (will) I visit [=‘to judge’]        +
[=upon] – all –  the ones (who are) – [+nót] – circumcised – in=of foreskin :
upon Egypt , and upon [=Assyria] , and upon Edom , and upon Ammon , and upon Moab ;

 • [=’the countries above :
  these always represent “the evil type adm-souls”, which is not the same as ‘heathen’ :]

——————–                                                                                                          [line below : probably]
and (..I (will) cut – [+them] – off..) – (..from in front of me..) (pah=phn)       +
[=all] – the ones dwelling – in the wilderness [=’as earth’] ;               [=’logical Esau corrupted it…’]     

——————-
that=because – all – the nations [=’of evil adm-souls’]  – (are) [+not] – circumcised ,
and=but the whole – house – [=Jacob] [=’saved adm-souls’] – (will be) [=circumcised] of – heart  .

Zie, er komen dagen, spreekt de Heer,
dat ik elke besnedene en die de voorhuid heeft, zal straffen , namelijk Egypte en Juda ,
Edom en de Ammonieten, Moab en al die kaalgeschoren zijn aan hun slapen,
die in de woestijnen wonen . Want alle heidenvolken zijn onbesneden ,
maar heel het huis van Israël is onbesneden van hart .

 • [=’de hoofdstukwisseling hier is moeilijk te plaatsen –
  valide optie hier : “de corrupte adm-zielen ontstonden SINDS Adam begon te heersen”
  (=het thema van eden’s geboorte-construct , nu geplaatst in de matrix , door hem) :]
  zin  :]

“zie , de dagen zullen komen , is de verklaring van IEUE ,
[=dat] ik al degenen die [+niet] besneden zijn van voorhuid , zal bezoeken [=’om te oordelen’] :
(namelijk) Egypte , en [=Assyrië] , en Edom , en Ammon , en Moab ;

 • [=’de landen hierboven :
  vertegenwoordigen altijd “boosaardige adm-zielen”, en is niet hetzelfde als ‘heidenen’:]

——————-                                                                                                 [zin beneden : waarschijnlijk]
en (..ik zal..) al degenen die in de wildernis [=’aarde’] verblijven      +
(..afsnijden..) – (..van voor mijn aangezicht..) (pah=phn) ;               [=’logische Esau corruptie’]

——————-
[=omdat] alle naties [=’van slechte zielen’] [+niet] besneden zijn ,
[=maar] heel het huis [=Jacob] [=’geredde adm-zielen’] zal [=besneden] zijn van hart . 

 


10.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
17.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + rephrasing