Jes. 1: Jesaja’s visioen (1)
over de (144,000) zonen
die alle zielen representeren
(in verband met Openbaring)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :
important chapter
about how ‘the sons’ represent all adam-souls ;
chapter is linked to next chapter 2 ;
theme will get clear during reading ;

 

Hoofdstuk context :
…. moet gelezen worden als de basis van de eerste hoofdstukken van Jesaja ;
cruciaal is de rol van “de zonen” (de potentiele 144,000) ,
die als het ware “alle adam-zielen op deze aarde legaal representeren” ;
categorie : Jesaja’s visioen reikt tot aan (en over !) onze dagen ;
goed leesbaar ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 1

1
… het visioen van Jesaja reikt tot in de eindtijd :
vision-of Isaiah son-of Amoz which he-perceived on Judah and·Jerusalem
in·days-of Uzziah Jotham Ahaz Hezekiah kings-of Judah
The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem
in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, [and] Hezekiah, kings of Judah.

 • context : .. the vision Isaiah sees reaches until the end-times :
  … the themes in these first chapters supersede the mere situation of ‘old literal Judah’ ;

line ,
“the vision [=’end-time related’] +
which – Isaiah , the son of – Amoz , perceived – on=concerning – Judah [=’this world’] +
and=as Jerusalem [=’this world as city’] ,
in the days of – Uzziah , Ahaz , [+and] Hezekiah , kings of – Judah [=’the literal region’] ;

(Opschrift)
Het visioen van Jesaja , de zoon van Amoz , dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem ,
in de dagen van Uzzia , Jotham , Achaz en Hizkia , koningen van Juda .

 • [=’de thema’s in dit eerste hoofdstuk overstijgt “problemen van de letterlijke regio”:]

“het visioen [=’eind-tijd gerelateerd’] dat Jesaja , de zoon van Amoz ,
gezien heeft over Juda [=’deze wereld’] en Jeruzalem [=’deze aarde’] ,
in de dagen van Uzzia , Jotham , Achaz en Hizkia , koningen van Juda [=’de letterlijke regio’] ;

 
2-3-4
… de belangerijke rol van de zonen (potentiele 144,000) tegenover de adam-zielen :
hear-you ! heavens and·give-ear-you ! earth that ieue he-speaks bnim sons I-magnified
and·I-exalted and·they they-transgress in·me he-knows bull one-being-owner-of·him
and·donkey crib-of possessors-of·him ishral not he-knows people-of·me not
he-considers woe ! nation one-sinning people heavy-of depravity seed-of ones-doing-evil
sons ones-bringing-ruin they-forsake ieue they-spurn holy-one-of ishral they-are-estranged
backward
Hear, O heavens, and give ear, O earth: for the LORD hath spoken, I have nourished and brought up
children, and they have rebelled against me. The ox knoweth his owner, and the ass his master’s crib:
[but] Israel doth not know, my people doth not consider. Ah sinful nation, a people laden with
iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters: they have forsaken the LORD,

they have provoked the Holy One of Israel unto anger, they are gone away backward

 • context : .. the important role of the sons (potential 144,000) towards the adam-souls :
  … it is crucial that we read ‘sons’ (which in this case indeed writes that) , not mere ‘children’ ,
  because the sons “legally represent” all of the adam-souls on earth ;

line ,
“hear you ! – (you) heavens – and give ear ! – (you) land ,
that=because – IEUE – speaks [in right direction] :
I cause – [=sons] – to grow up – and I nourish (them) ,           [=’candidates for the 144,000′]
and=yet they – (are) transgressing [=’by splitting-off’]in=against me ;
the ox – knows – his owner – and the donkey – the manger of – his master ,
[+yet] [=the sons] – (do) not – know [it] , he=they (do) – not – discern [it] ;
woe ! – (to) the sinful [=’distorted eden-life’] – nation ,            [=’adam-souls on earth, in general’]
[+as] the people – heavy of – depravity ,
the offspring – (doing) evil ,
[+because] – the sons – cáuse the ruin [=’dimension-related’] :
they forsake – IEUE – [+and] treat – the holy one of – Ishral [=’eden’s’] – with contempt ,
[+and] after (that) , they (became) estranged ;

(De rechtszaak van God tegen zijn volk)
Luister, hemel, neem ter ore, aarde ! Want de Heer spreekt :
ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien , maar zij zijn tegen mij in opstand gekomen .
Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar ,
maar Israël heeft geen kennis , mijn volk heeft geen inzicht .
Wee het zondige volk , volk van zware ongerechtigheid ,
nageslacht van kwaaddoeners , kinderen die verderf aanrichten !
Zij hebben de Heer verlaten , de Heilige van Israël verworpen ,
ze zijn vervreemd , van achter hem vandaan ;

 • [=’het is cruciaal dat we “zonen” lezen (wat er ook staat) , niet slechts ‘kinderen’ ,
  omdat de zonen “de legale vertegenwoordigers” zijn van de adam-zielen op deze aarde :]

“luister, (u) hemel , en neem ter ore , (u) land ! ,
want IEUE spreekt [in goede richting] :
ik maak dat [=zonen] opgroeien en ik breng ze groot ,           [=’candidaten voor de 144,000’]
maar zij komen tegen mij in opstand [=’door afsplitsing’] ;
een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar ,
[+maar] [=de zonen] weten (dat) niet , zij onderkennen (dat) niet ;
wee de zondige [=’corrupt eden-leven’] natie ,           [=’adam-zielen op aarde , algemeen’]
[+als] de mensen zwaar van ongerechtigheid ,
het nageslacht (dat) kwaad doet ,
want de zonen veróorzaken het verderf [=’dimensioneel-gerelateerd’] :
zij verlaten IEUE [+en] behandelen de heilige van Ishral [=’eden’s’] met minachting ,
[+en] daarna zijn zij vervreemd geworden ;

 
5-6
… alle adam-zielen samen voorgesteld als ‘lichaam’ – dat geldt ook voor onze tijd :
on what ? you-shall-be-smitten further you-are-adding stubbornness all-of head
to·illness and·all-of heart languishing from·sole-of foot and·unto head there-is-no in·him
flawlessness injury and·welt and·smiting raw not they-are-pressed-out and·not
they-are-bound-up and·not she-is-made-tender in·the·oil
Why should ye be stricken any more? ye will revolt more and more: the whole head is sick,
and the whole heart faint. From the sole of the foot even unto the head [there is] no soundness in it;
[but] wounds, and bruises, and putrifying sores: they have not been closed, neither bound up,

neither mollified with ointment.
‘soundness’, H4974 methom ‘entire ‘soundness, wholeness’ ;

 • context : .. all adam-souls together imagined as ‘a body’ – as also valid for our time :
  … also apostle Paul will use a similar theme ;
  in next chapter 3 this world will be represented as ‘women’ who will be ill ;

line ,
“[for – what reason] – you [=’all souls’] (should) be smitten – still more , +
[+through] your continuing – stubbornness ? ,
the whole – head – (is) sick [=’corrupt eden-life’] , +
and the whole – heart – (is) faint ;           [=’mentally & emotionally’]
from the soles of – the feet – unto – the head – there-is-no – ‘wholeness’ :
[+only] injuries – and wounds – and=as – the raw – smitings ,
they (are) – not – compressed at – and (are) – not – bound up ,
and (are) – not – made tender – in=by oil ;

Waarom wilt u nog meer geslagen worden ?
U gaat gewoon door met uw afvalligheid . Heel het hoofd is ziek , en heel het hart is afgemat .
Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan :
wonden en striemen en gapende wonden ,
niet uitgedrukt, niet verbonden, en niet met olie verzacht .

“waarom zou u [=’alle zielen’] nog meer geslagen worden , +
[+vanwege] uw voortdurende koppigheid ? ,
het hele hoofd is ziek , en heel het hart is zwak ;           [=’mentaal & emotioneel’]
vanaf de voetzolen tot aan het hoofd toe is-geen ‘heelheid’ :
[+alleen maar] wonden en striemen als de rauwe wonden ,
zij worden niet samengedrukt en niet verbonden ,
en worden niet met olie verzacht ;

 
7-8-9
… met als gevolg dat de eind-tijd dichterbij komt , en fataal kan zijn voor het huis Jacob :
land-of·you desolation cities-of·you ones-being-burned-of fire ground-of·you
to·front-of·you alien-ones ones-devouring her and·desolation as·overturning-of alien-ones
and·she-is-left daughter-of Zion as·booth in·vineyard as·lodge in·cucumber-patch as·city
being-besieged unless ieue-of hosts he-left to·us survivor as·few as·Sodom we-become
to·Gomorrah we-are-likened
Your country [is] desolate, your cities [are] burned with fire: your land, strangers devour it
in your presence, and [it is] desolate, as overthrown by strangers. And the daughter of Zion
is left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers, as a besieged city.
Except the LORD of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom,
[and] we should have been like unto Gomorrah.
‘cucumber garden’, H4750 miqshah ‘cucumber field’ 1x ; -qishshuah ‘cucumber’ 1x ;
context : … with result that the end-time approaches , and possibly fatal for the house Jacob :
… the “daughter of tsiun” is not the theme here ;
line ,

 • [=’note how the coming siege is already a fact —
  but the real possibility exists that all adam-souls (as house Jacob) will nót be saved ;
  remember it is still a War – and apart from Christ’s work , only the deFacto counts :]

“your land [=’this earth’] – [+will be] – a desolation [=’no-name’] ,
[+and] your cities – (will be) burned – [with] fire ,
alien ones [=’spirit-armies’] – (will) devour – your ground – in front of you ,
and=as the desolation – as=by the (dimensional-) overthrowing [hphk] of – the alien ones ;
and – [=the house] of – [=Jacob] +          [=’all to-be-saved adam-souls on earth’]
(would be) left back – as=like a booth – in a vineyard ,
as=like a hut – in a vegetable-garden ,
as=when – the city [=’this earth’] – (will be) besieged ; +

 • [now Isaiah refers back to the sons :]

if – IEUE of – hosts – (would) – [+not] – leave – to us – ‘a relatively small’ – remnant
[=’the completed 144,000’] ,
we (all) (would) become – as=like [the situation of] Sodom ,
[+and] we (would be) likened – to Gomorrah ;

Uw land is een woestenij , uw steden zijn met vuur verbrand ,
uw bouwland – voor uw ogen eten vreemden het op ;
het is een woestenij , als door vreemden ondersteboven gekeerd .
De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in een wijngaard ,
als een nachthutje in een komkommerveld , als een belegerde stad .
Als de Heer van de legermachten ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten ,
als Sodom zouden wij geworden zijn ; wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn .

 • [=’let op hoe de belegering al een FEIT is —
  maar de reële mógelijkheid bestaat dat alle adam-zielen (als huis Jacob) niét worden gered ;
  het is immers een oorlog – en afgezien van Christus’ werk, telt alleen het deFacto :]

“uw land [=’deze aarde’] [+zal] desolaat [=’geen-naam’] [+worden] ,
[+en] uw steden zullen met vuur verbrand worden ,
vreemden [=’geesten-legers’] zullen uw grond verslinden ,
als de desolaatheid vanwege het (-dimensioneel-) omkeren door de vreemden ;
en [=het huis] [=Jacob] +           [=’alle adam-zielen die gered worden]
zou achterblijven als een hut in een wijngaard ,
als een nachthutje in een groentetuin ,
wanneer de stad [=’deze aarde’] belegerd zal worden ; +

 • [nu refereert Jesaja terug aan de zonen :]

indien IEUE van de legermachten ons [+niet] een ‘relatief klein’ overblijfsel zou overlaten
[=’als de complete 144,000’] ,
zouden wij (allen) worden als (de situatie van) Sodom ,
[+en] wij zouden Gomorrah gelijk geworden zijn ;

 
part II — deel II

 
10-11-12
… algemene oproep aan alle kandidaten-zonen voor de 144,000 :
hear-you ! word-of ieue captains-of Sodom give-ear-you ! law-of Elohim-of·us people-of
Gomorrah to·what ? to·me multitude-of sacrifices-of·you he-is-saying ieue I-am-surfeited
ascent-offerings-of rams and·fat-of fatlings and·blood-of young-bulls and·he-lambs
and·he-goats not I-desire that you-are-coming to·to-appear-of faces-of·me who ? he-sought
this from·hand-of·you to-tramp-of courts-of·me
Hear the word of the LORD, ye rulers of Sodom; give ear unto the law of our God, ye people
of Gomorrah. To what purpose [is] the multitude of your sacrifices unto me? saith the LORD:
I am full of the burnt offerings of rams, and the fat of fed beasts; and I delight not in the blood
of bullocks, or of lambs, or of he goats. When ye come to appear before me,
who hath required this at your hand, to tread my courts?

 • context : .. a general call to all candidate-sons for the 144,000 :
  … the “listen to the law , you people of Sodom” is a pathetic Esau joke ,
  however , it is .. frightening how this was copied without thinking by all translators ;
  the “Judah and Jerusalem” refer back to line 1 , since this is a new section ;
  it is *possible* that it wrote ‘sons’ instead of ‘men’ ,
  yet unlikely that it wrote “people” since the theme must indicate the sons ;

line ,
“hear you ! – the word [in right direction] of – IEUE ,
(you) [=men] of – [=Judah] [’this world’] ,
[+and] give ear ! – [to] the law [=’to remember eden’] of – our deity ,
(you) [=men] of – [=Jerusalem] [’this earth’] :
to what (end) – (are) your – many – sacrifices – to me ? , (he,) IEUE – says ,
I am – [+not] – satisfied – [+with] rams – [+as] ascent offerings +
and=as the fat of – the well-fed ones ,
and – I (do) – not – desire – the blood of – bulls – and lambs – and he-goats ;
that=when – you go – to=for to appear – before me ,
who – (has) requested – that [=’those sacrifices’] – from your hand ,
trampling – my court [=’by performing them’] ? ;

Hoor het woord van de Heer , leiders van Sodom !
Neem de wet van onze God ter ore , volk van Gomorra !
Waartoe dienen voor mij uw vele offers ? zegt de Heer .
Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee ;
en in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind ik geen vreugde .
Wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen –
wie heeft dit van u gevraagd, dit platlopen van mijn voorhoven ?

 • [=’zie Engels waarom hier “Judah en Jeruzalem”, en waarom ‘Sodom’ een gotspe is :]

“hoor het woord [in goede richting] van IEUE ,
(u) [=mannen] van [=Judah] [=’deze wereld’] ,
[+en] neem de wet [=’om eden te herinneren’] van onze godheid ter ore ,
[=mannen] van [=Jerusalem] [=’deze aarde’] :
waartoe dienen uw vele offers aan mij ? , zegt IEUE ,
ik ben [+niet] voldaan [+met] uw rammen als opstijg-offers , +
als het vet van gemest vee ,
en het bloed van jonge stieren en lammeren en bokken verlang ik niet ;
wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen ,
wie heeft dit [=’de offers’] van u gevraagd ,
mijn voorhoven vertrappend [=’door het offeren’] ? ;

 
13-14
… er wordt duidelijk iets ánders gevraagd dan slechts uiterlijke dienst :
not you-shall-add to-bring-of present-of futility incense abhorrence she to·me
new-moon and·sabbath to-call-of meeting not I-am-being-able lawlessness and·restraint
new-moons-of·you and·appointed-times-of·you she-hates soul-of·me they-become on·me
to·encumbrance I-am-tired to-bear-of
Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto me; the new moons and sabbaths,
the calling of assemblies, I cannot away with; [it is] iniquity, even the solemn meeting
Your new moons and your appointed feasts my soul hateth: they are a trouble unto me;
I am weary to bear [them].
‘a trouble’ , H2960 torach ‘load, burden’; -tarach same [unusual] ;

 • context : … clearly something élse is asked – instead of mere formal duty :
  … we still have problems with “soul” in context to God so we used ‘spirit’ ;

line ,
“you (should) – not – bring – futile – gifts – again ,
[+as] the horrible [=’corrupted eden-good’] incense [=’spiritual result of the gift’] – to me ;
I am – not – able – [+to bear] – the call – [for] the new-moon – and sabbath – meetings ,
[as?] the lawlessness – and=by the assembly ;
my [=spirit] – hates – your new moon (-festival) – and your appointed times ,
they (have) become – a burden – on=to me , [+which] – I (am) tired – to (have to) bear ;

Breng niet langer nutteloze offers . Het reukwerk is mij een gruwel .
Nieuwemaansdag en sabbat , het bijeenroepen van de samenkomsten :
ik verdraag het niet ; het is onrecht , zelfs de bijzondere samenkomsten .
Uw nieuwemaansdagen , uw feestdagen haat ik met heel mijn ziel ;
ze zijn mij tot last ; ik ben het moe om te dragen .

“breng niet langer nutteloze offers ,
[+als] het gruwelijke reukwerk [=’geestelijk resultaat van de gift’] aan mij ;
ik kan de oproep voor de nieuwe-maan en de sabbath-bijeenkomsten +
[als?] het onrecht door de bijeenkomst , niet [+verdragen] ;
mijn [=geest] haat uw nieuwe-maan en uw vastgestelde (feest-)dagen ,
ze zijn mij tot een last geworden , [+welke] ik moe ben om te (moeten) dragen ;

 
15-16-17
… in plaats daarvan : doe recht !     &nbsp(lees : om zo de théma’s te gaan begrijpen) :
and·in·to-spread-of·you palms-of·you I-shall-obscure eyes-of·me from·you even that
you-are-increasing prayer there-is-no·me hearing hands-of·you bloods they-are-full
wash-you ! purge-yourselves ! take-away-you ! evil-of actions-of·you from·in-front-of
eyes-of·me leave-off-you ! to-do-evil-of learn-you ! to-do-good inquire-you ! judgment
make-happy-you ! soured judge-you ! orphan contend-you ! widow
And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you: yea, when ye make
many prayers, I will not hear: your hands are full of blood. Wash you, make you clean;
put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil; Learn to do well;
seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.

 • context : … instead : do justice !       (read : to can understand the thémes) :
  … this returns in several prophets : do good – but in order to understand the message
  which is crucial for the SONS to be complete , since that is still the main theme here ;

line ,
“and in=when you spread out – your hands [=’in prayer’] , I (will) hide – my eyes – from you ,
moreover , when – you (will) incréase – the prayer , there-(will be)-no – me – hearing [it] ,
[+because] your hands – (are) full of – blood [=’blood-guilt’?] ;
wash yourselves ! – [+and] purify yourselves ! ,
remove (from) yourselves – your – evil – actions – in front of – my eyes ,
stop – (doing) evil [things] ;
learn – (to do) (eden-) good , seek – justice :           [=’read : train yourself to do good’]
relieve – the oppressed (one) ,
do justice – [to] the orphan , contend you (the case) – [of] the widow ! ;

En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u ;
Ook wanneer u uw gebed vermeerdert , luister ik niet : uw handen zitten vol bloed .
Was u, reinig u ! Doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg !
Houd op met kwaad te doen , leer goed te doen , zoek het recht !
Help de verdrukte , doe de wees recht , bepleit de rechtszaak van de weduwe !

 • [=’nog steeds is de context “zodat de zonen compleet worden” :]

“en wanneer u uw handen uitspreidt [=’in gebed’] , zal ik mijn ogen voor u verbergen ,
meer nog , wanneer u uw gebed verméerdert , zal-er-geen mij zijn die luistert ;
[+omdat] uw handen vol bloed zitten [=’bloed-schuld’?] ;
was u , reinig u ! , doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg ,
houd op met kwaad te doen ;
leer goed te doen , zoek het recht :
help de verdrukte , doe de wees recht , bepleit de rechtszaak van de weduwe ! ;

 
18-19-20
… nu gelinkt aan de eindtijd :          (en aan ‘luisteren’ en ‘eden’)
go-you ! please ! and·we-shall-correct he-is-saying ieue if they-are-becoming
sins-of·you as·the·double-dipped-scarlets as·the·snow they-shall-be-white if
they-are-being-red as·the·crimson as·the·wool they-shall-become if you-are-willing
and·you-listen good-of the·land you-shall-eat and·if you-are-refusing and·you-rebel
sword you-shall-be-devoured that mouth-of ieue he-spoke
Come now, and let us reason together, saith the LORD: though your sins be as scarlet,
they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool.
If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land: But if ye refuse and rebel,
ye shall be devoured with the sword: for the mouth of the LORD hath spoken [it].

 • context : .. now linked to the endtime :      (and to ‘listening’ and ‘eden’)
  … there is no ‘threatening’ from God here , as a kind of blackmail ,
  for it still relates to ‘the siege against earth and the house Jacob’;

line ,
“come on , please ! , and we (will) reason (together) , says (he,) – IEUE ,
even – your sins [=’corrupted eden-life’] – (have) become – deep scarlet ,
they (shall) be white – as snow ,
[+and] even – they (have become) red – as crimson , they (shall) become – as [white] wool :
IF – you (are) willing – and (will) listen , you (shall) eat – the (eden-) good of – the land [=’eden’] ,
and=but if – you refuse to – and=as your rebellion ,
you (shall be) devoured – [by] the sword ,          [=’read : hinted here at Revelation’]
that=because – the mouth of – IEUE – (has) spoken [in right direction] ;

Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren , zegt de Heer .
Al waren uw zonden als scharlaken , ze zullen wit worden als sneeuw ;
al waren ze rood als karmozijn , ze zullen worden als witte wol .
Als u gewillig bent en luistert , zult u het goede van het land eten ,
maar als u weigert en ongehoorzaam bent , zult u door het zwaard gegeten worden ;
want de mond van de Heer heeft gesproken .

 • [=’er is geen bedreiging door God hier , als een soort blackmail ,
  want het is nog steeds gerelateerd aan ‘de belegering van de aarde , en het huis Jacob’ thema :]

“kom nu , alstublieft , en we zullen (samen) onderhandelen , zegt IEUE ,
al zijn uw zonden als scharlaken geworden , ze zullen wit worden als sneeuw ,
[+en] ook al zijn ze rood als karmozijn geworden , ze zullen worden als [witte] wol :
als u gewillig bent en luistert , zult u het (eden-) goede van het land eten ,          [=’van eden’]
maar als u weigert , als uw ongehoorzaam ,
zult u door het zwaard verslonden worden ,          [=’lees : hint naar Openbaring’]
want de mond van IEUE heeft gesproken ;

 
part III — deel III

 
21-22-23
… de ramp : er zijn GEEN zonen opgestaan ! :          (want dit lichaam werd te zwak)
how ! she-became to·prostitute town being-faithful full-of judgment righteousness
he-is-lodging in·her and·now ones-murdering silver-of·you he-became to·drosses
grog-of·you being-adulterated in·the·waters chiefs-of·you ones-being-stubborn
and·partners-of thieves all-of·him loving bribe and·pursuing payments orphan not
they-are-judging and·contention-of widow not he-is-coming to·them
How is the faithful city become an harlot! it was full of judgment; righteousness lodged in it;
but now murderers. Thy silver is become dross, thy wine mixed with water: Thy princes [are] rebellious, and companions of thieves: every one loveth gifts, and followeth after rewards:
they judge not the fatherless, neither doth the cause of the widow come unto them.
‘wine’ , H5435 sobe ‘a drink ; in Hosea linked to what the soul exudes ;

 • context : … the disaster : NO sons have stood up ! : (for this body got too weak)
  … we considered that the theme here as “body” refers back to the previous ‘sick body’
  but also to the line at the end of the chapter ;
  supportive of this context are “the silver” and “the drink” , combined with ‘prostitute –
  we saw that before 500 BC was another type world ,
  see also the Ezekiel chapter about “the restored body for this earth – but whoring her” ,
  therefore these lines must refer to the past centuries up until our days ;
  compare the line in Revelation “.. the love will grow cold” (=love to God) ;

line ,
“how – [=the supporting (?)] – [=body (=likely)] – became – a prostitute ! ,          [=’in our days’]
righteousness – (‘once’) lodged – in her , +          [=’in the age of prophets etc’]
and=but now – [=she (as righteousness)] (is being) murdered ;
your silver [=’physical eden-aspects’] – became – dross ,
your ‘wine’ [=’the radiance which the soul emits’] – weakened – [as] in=with water ;
[+for?] their [=sons] – (are) stubborn [‘rebellious’] , and=as companions of – thieves :
all of them – love – bribes – and pursue – rewards ,
they (are) – not – ‘judging rightly’ – [the situation of] the orphan [=’serious souls desiring God’] ,
and the legal situation of – the widow [=’same type souls’] – (does) not – enter – their [+mind] ;

(Het oordeel over Jeruzalem)
Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden !
Vol recht was zij, gerechtigheid overnachtte in haar, maar nu – moordenaars !
Uw zilver is tot schuim geworden, uw wijn is vermengd met water .
Uw vorsten zijn opstandig en metgezellen van dieven .
Ieder van hen houdt van geschenken, zij jagen wederdiensten na .
De wees doen zij geen recht, en de rechtszaak van de weduwe raakt hen niet .

[=’zie voor “waarom dit lichaam in onze tijd te zwak is geworden” Engels hierboven :]
“hoe is [=het ondersteunende (?)] – [=lichaam (=waarschijnlijk)] tot een hoer geworden ! ,
rechtvaardigheid overnachtte (‘ooit’) in haar ,          [=’in de tijd van profeten, etc’]
maar nu wordt zij [=’rechtvaardigheid’] vermoord ;          [=’in ónze dagen’]
uw zilver [=’fysieke eden-aspecten’] is tot schuim geworden ,
uw ‘wijn’ [=’de kleur die de ziel uitzendt’, zie Hosea’] is zwakker , (als) met water ;
[+want?] hun [=zonen] zijn opstandig , als metgezellen van dieven :
ieder van hen houdt van omkoping , zij jagen geschenken na ,
de [situatie van de] wees [=’ziel die God zoekt’] ‘beoordelen zij niet juist’ ,
en de legale situatie van de weduwe [=’idem’] komt niet in hen op ;

 
24-25-26
… daarom forcéert God het opstaan van de zonen :
therefore averment-of the·lord ieue-of hosts sturdy-one-of ishral eui woe ! anchm
I-shall-be-comforted
from·foes-of·me and·I-shall-be-avenged from·ones-being-enemies-of·me
and·I-shall-restore hand-of·me on·you and·I-shall-refine as·the·purifier drosses-of·you
and·I-shall-take-away all-of tin-alloys-of·you and·I-shall-restore ones-judging-of·you
as·in·the·first and·ones-counseling-of·you as·in·the·start after so he-shall-be-called to·you
city-of the·righteousness town being-faithful
Therefore saith the Lord, the LORD of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me
of mine adversaries, and avenge me of mine enemies: and I will turn my hand upon thee,
and purely purge away thy dross, and take away all thy tin: And I will restore thy judges
as at the first, and thy counsellors as at the beginning: afterward thou shalt be called,
The city of righteousness, the faithful city.
‘ease me’, H5162 nacham ‘to be sorry, change mind, comfort, moved to pity, etc’, must be else ;
‘tin’ , H913 bdil ‘alloy, tin [lead]’ ;

 • context : .. therefore God is fórcing that the sons will stand up :
  … the context of the verses still runs correctly :
  we had the chapter about “I sent pestilence , then war , but you didn’t return :
  yet then I will shake you inside out – and you WILL return” ;
 • 2) corrupted roots :
  … compare a previous line ; here (-nchm) must be (-lchm) or the line gets Absurd ;
 • 3) sturdy : not belonging as title to God , but referring to the sons ,
  since the “is the declaration of IEUE” is always a séparate announcement ;

line ,
“therefore , (is) the declaration of – the lord , IEUE of – hosts ,
the sturdy – [=sons] – (sháll) become (to be) (eui=eiu)] ,          [=’as completed 144,000’]
[+then] I shall war (nechm=lechm)from=against ‘the hostile (matrix-) constructs’ (-tzir) , +
and avenge me – from=against my enemies [=’personal enemies’] :
and=when I (will) return – my hand – on=against you [=’sons’] ,          [=’read : in trial , punishment’]
and – as a purifyer – (will) refine – your dross [from the silver] ,
and remove – all – your alloy [=’tin=?’] ;
and=for I (will) restore – you the judges – first [=’ahead of the other souls’] ,
you the counselors – first ,
[+and] afterwards – as thus – you – (shall be) named :
[=the sons] of – righteousness +
A) [+for] the city [=’eden-Jerusalem’] of – stability ;
B) [+as] the supporting – [=sons] ;

Daarom spreekt de Heer, de Heer van de legermachten, de Machtige van Israël :
wee u ! Ik zal troost halen bij Mijn tegenstanders , iik zal mij wreken op mijn vijanden .
Ik zal mij tegen u keren, ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren en ik zal al uw tin wegnemen.
Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger en uw raadslieden als in het begin .
Daarna zult u genoemd worden : de stad van de gerechtigheid , trouwe stad .

“daarom , is de verklaring van de Heer , IEUE van de legermachten ,
de machtige [=zonen] zúllen worden ,          [=’als complete 144,000’]
[+dan] zal ik strijden tegen ‘de vijandige (matrix-) constructen’ (-tsir) , +
en mij wreken op mijn vijanden [=’persoonlijk’] :
wanneer ik mijn hand tegen u [=’zonen’] keer,          [=’lees : in beproeving, straf etc’]
en als iemand die zuivert uw droesem [van zilver] zal zuiveren ,
en ik zal al uw allooi [=’tin?’] verwijderen ;
want ik zal u de rechters als eerste restaureren ,          [=’voor de andere zielen uit’]
u de raadslieden als eerste ,
[+en] daarna zult u aldus genoemd worden :
[=de zonen] van gerechtigheid , +
A) [+voor] de stad [=’eden-Jerusalem’] van stabiliteit ;
B) [+als] de ondersteunende – [=zonen] ;

 
27-28
… want de 144,000 zullen tsiun (als nieuw eden) terug doen keren :
Zion in·judgment she-shall-be-ransomed and·being-restored-ones-of·her
in·righteousness and·breaking-of ones-transgressing and·sinful-ones together
and·ones-forsaking-of ieue they-shall-be-finished
Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness.
And the destruction of the transgressors and of the sinners [shall be] together,
and they that forsake the LORD shall be consumed.

 • context : .. for the 144,000 wil make tsiun (as new eden) to return :
  … ofcourse not ‘they themselves will’ , but the concept is clear enough ;
  the candidates who refúsed will share the same event …..

line ,
“tsiun [=’eden-residence’] – (shall be) rescued – in=at the judgment , +
and=by – the righteousness of – the returned ones [=’the 144,000’] ;
and=but [+there will be] disasters – [+for] the ones [=’sons’] transgressing [=’by splitting off’] ,
together – and=with the sinners [=’to-be-saved adam-souls ; ‘sin’ as ‘corrupted eden-life’] ,
and=for the ones (having) abandoned – IEUE – (shall) end ;

Sion zal door recht verlost worden, en wie van haar zich bekeren, door gerechtigheid .
Maar er zullen rampen [letterlijk: een breuk] zijn voor zowel overtreders als zondaars ;
wie de Heer verlaten , zullen omkomen .

“tsiun [=’eden-residentie’] zal gered worden tijdens het oordeel , +
door de rechtvaardigheid van degenen die teruggekeerd zijn [=’de 144,000’] ;
maar [+er zullen] rampen zijn [+voor] degenen [=’zonen’] die overtreden [=’door afsplitsing’] ,
samen met de zondaren [=’de adam-zielen-die-gered-worden ; ‘zonde’ als corrupt eden-leven’] ,
want degenen die IEUE verlaten hebben , zullen omkomen ;

 
29-30-31
… slot : gezegd tegen de 144,000 :
that they-shall-be-ashamed from·oaks which you-coveted and·you-shall-be-abashed
from·the·gardens which you-chose that you-shall-become as·terebinth being-decayed-of
leaf-of·her and·as·garden which waters there-is-no to·her and·he-becomes the·safeguarded
to·tinder and·contrivance-of·him to·spark and·they-consume two-of·them together
and·there-is-no one-quenching
For they shall be ashamed of the oaks which ye have desired, and ye shall be confounded
for the gardens that ye have chosen. For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden
that hath no water. And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark,

and they shall both burn together, and none shall quench [them].

 • ‘oaks’, H352 ayil ‘ram, a bearing construct (pillar,lintel etc), a chief, a terebinth ; -uwl ‘body’ ;
  also as 1472 gviyah ‘body’ [not directly negative] ;
 • ‘tow’, H5296 neoreth ‘tow (=flax for to make a rope)’ 1x ; -naar ‘shake off or out’; -nar/ner ‘lamp’ ,
  niyr ‘break up, till’ ; -naarah ‘girl, damsel’ ; -noar ‘youth’, -naar ‘young man’ ;
 • ‘the strong’, H2634 chason ‘strength’, -chasan ‘laid up, stored,treasured up’ 1x Is. ; -chosen ‘wealth
  (of salvation) ‘ Is. ; chasah ‘take refuge [trust]’ 3x in Is. ; -chasuth ‘shelter, trust’ 1x Is. ;
 • ‘spark’, H5213 nitsots ‘spark’ 1x ; natats ‘to sparkle, shine (of cherubim legs)’ 1x ;
 • context : … closing lines ; said to the 144,000 :
  … the first half of this section makes Sense : alluded is again to ‘a body’ ,
  but this time as “garden” (indeed the relation of the soul to her Original is similar) ;

line,
that=surely – they=you (shall) – [+not] – (be) put to shame +
from=by [=the body] [=’Original’] – which – you desired ,
for you (shall) – [+not] – (be) put to embarrassment – from=by the garden – which – you chose ;
that=but – you=their – [body] – (shall) become – [as] withered – foilage ,
and=as a garden – which – has-no – water – to her ;

 • [=’we tried to restore last line as good as possible ;
  the context must be “the understanding (of the themes in prophets)” ,
  yet the final meaning of this closingline feels … uncomfortable…:]

and=for – [a young (man,women)/young (men,women)?] – (will) be – [trusting/take refuge?] , +
and [his/their work (deeds)] – [+will be] – [to=as the spark] ,
(causing that) both of them – (will) burn – together ,           [=’both groups in line 27-28’ (?)]

and there-(will be)-no – one quenching [it] .
Want zij zullen beschaamd worden vanwege de eiken die u begeerd hebt ,
en u zult rood worden van schaamte over de tuinen die u uitgekozen hebt .
Want u zult zijn als een eik waarvan de bladeren verwelken ,
en als een tuin die geen water heeft .
En de sterke zal tot vlasafval worden en wie het bewerkt , tot een vonk ;
die twee zullen samen verbranden , en niemand zal er blussen .

“voorzeker zult u [+niet] beschaamd worden +
door [=het lichaam] [=’Origineel’] dat u verlangd hebt ,
want u zult [+niet] in verlegenheid gebracht worden door de tuin die u uitgekozen hebt ;
maar [+hun] [=lichaam] zal worden als verwelkte bladeren ,
als een tuin die geen water heeft ;

 • [=’laatste zin zo goed mogelijk gerestaureerd ;
  de context moet terugslaan op “het begrijpen (van de thema’s in de profeten)” ,
  hoewel de uiteindelijke betekenis van deze zinnen erg ongemakkelijk klinkt … :]

want [een jonge (man/mannen/vrouwen)?] – zullen – [vertrouwen/toevlucht zoeken?] ,
en [zijn/hun werk,daden?] [+zal] de vonk [+zijn] ,
(veroorzakend dat) zij beide verbranden ,           [=’de twee groepen in vorige paragraaf’(?)]
en er-zal niemand blussen .

 


01.18.2020 — submitted — first version — hetreport