Jes. 10: de boom des levens (7)
welke Adam gestolen heeft ;
hoe hij onze lichamen maakt
en die van de geesten –
en hoe béide vernietigd worden
(+de eden-boom bevrijd)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :
after previous chapters addressed
the ‘corrupted pool for physicality’
and how ‘the acid will flow to earth’,
this chapter tells WHY is ‘the fury of God’ :
because Adam stole the eden-tree
as well as other birth-constructs of eden ,
by which he created
the bodies for spirits as well as OUR bodies —
and the only option is that BOTH types perish ;
also :
a (for us) incredible situational description ,
where the eden-tree will be freed ,
and their fire-pillar (as cedar) destroyed ;

note : definitive version of partly posted

 

Hoofdstuk context :
…. onderwerp : dit hoofdstuk verhaalt WAAROM ‘de woede’ van God blijft :
Adam heeft verschillende ‘geboorte-constructen’ + de eden-boom gestolen ,
en hij maakte daarna ‘lichamen voor de geesten’ maar ook de ONZE —
daarom is er geen andere optie dat BEIDE types vernietigd worden ;
hoofdstuk is vol onverwachte wendingen en concepten ;

 

ook :
een (voor ons) ongelooflijke (situationele) beschrijving
hoe de eden-boom (kolom van vuur) wordt bevrijdt ,
en hún pilaar (als de ceder) vernietigd ;

 
opmerking #2 :
veel in de diagrammen lijkt correct te zijn ,
maar zijn nog steeds pogingen om een werkbaar concept te krijgen ;
een tijd geleden maakten we een ‘draft’ van dit hoofdstuk , slechts 5 verzen gepost ,
maar nu is het thema duidelijk ; en gepost als definitief ;

 
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 10

1-2
.. vervolg : daarom wee de christelijke opiniemakers die de ‘eden factor’ weglaten :
woe ! the·ones-making-statutes statutes-of lawlessness and·ones-writing
toil they-write to·to-turn-aside-of from·adjudication poor-ones-of
and·to·to-pillage-of judgment-of humble-ones-of people-of·me
to·to-become-of widows loot-of·them and orphans they-shall-plunder
Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that write grievousness [which] they
have prescribed; To turn aside the needy from judgment, and to take away the right from
the poor of my people, that widows may be their prey, and [that] they may rob the fatherless!

 • context : .. continued : therefore woe the christian opinioners who omit the ‘eden factor’ :
  … it is not directly clear ‘which category’ is intended – so it must be “in general” ;
  remember , this is Gód’s point of view ,
  basically saying “that Legally , “all believers who are leading in some way , are Off” :
  because though many can have a serious intent – but no one includes the factor eden ,
  and if you think about it , the situation described here is most Bizarre …
  2) we repeat again that wé would have said the sáme type things ,
  were it not that another way of reading was shown …. – really a bizarre situation …

line ,
“woe ! – (to) the ones [=’opinioners’] portraying – an unrightful [=’simple’?] – portray [of things] ,
and=as the ones writing – mischievous [things] – (being) their (ówn) writings ,
to=thereby perverting – ‘the correct vieuw’ – from=for – the poor ones [=’serious souls’] ,
to=by robbing – ‘the right judgment’ of=from – the humble ones [=’same’] :
my people [=’believers’] – (have become) – widows , (being) théir plunder ,           [=’of the opinioners’]
and – orphans , (being) théir pillage ;

Wee hun die verordeningen van onrecht instellen , en de schrijvers die onheil voorschrijven
om de armen van hun recht weg te duwen , en de ellendigen van Mijn recht te beroven ,
zodat weduwen hun buit worden , en zij wezen uitplunderen .

 • [=’het is niet direct duidelijk over ‘welke categorie’ dit gaat , dus moet het “algemeen” zijn ;
  let op hoe dit het standpunt van Gód is ,
  feitelijk zeggend “dat Legaal gezien , ‘alle gelovigen die leiding geven’ fout zitten :
  want velen mogen een serieuze intentie hebben – maar niemand noemt de eden factor ,
  en dat maakt de hier geschetste situatie werkelijk Bizar …
  2) we herhalen nogmaals dat ook WIJ dezelfde dingen zouden zeggen ,
  ware het niet dat een andere manier van lezen getoond werd … – werkelijk bizar …]

“wee ! degenen [=’opiniemakers’] die een onrechtvaardig [=’simpel’?] beeld schetsen [van zaken] ,
als degenen die onterechte [dingen] schrijven , welke hun (eigen) schrijfsels zijn ,
daardoor ‘het juiste gezichtspunt’ bedervend tegenover hen die behoeftig zijn   [=’serieuze zielen’] ,
door ‘het juiste oordeel’ te roven van hen die nederig zijn   [=’idem’] :
mijn mensen [=’gelovigen’] zijn wezen geworden – die hún roof zijn ,      [=’van de opiniemakers’]
en wezen – die hún buit zijn ;

 
3-4
… de sobere gevolgen :
and·what ? you-shall-do to·day-of visitation and·to·devastation from·afar
she-shall-come on whom ? you-shall-flee for·help u·ane and·whither ? you-shall-leave
glory-of·you unless he-bows under prisoner and·beneath ones-being-killed they-shall-fall
in·all-of this not he-reverses anger-of·him and·still hand-of·him being-stretched-out
And what will ye do in the day of visitation, and in the desolation [which] shall come from far?
to whom will ye flee for help? and where will ye leave your glory?
Without me they shall bow down under the prisoners, and they shall fall under the slain.
For all this his anger is not turned away, but his hand [is] stretched out still.
‘desolation’, H7722 sho ‘desolation, wasteness’, can be either -shd or shmm ;
‘without me’, H1115 belti ‘unless, exept, there was no(-ne) , no ; proper : a failure of’;
‘where’, H575 an ‘where, als ‘how [long]’ ; can be ‘on’ cluster [be humble, humiliated] ;
‘leave’ , H5800 azab ‘leave, forsake, abandon, loose, etc’ ;

 • context : … the sober consequences :
  … the line “does not return his anger” is always related to the endtime ,
  strengthened here by the “afar” ;

line ,
and=but what – (will) you [=’opinioners’] do – to=in the day of – vistation (=for to be judged) ,
and=when the destruction [=’for desolation’] – (shall) arrive – from afar ? ;       [=’at this earth’]
on=towards – whom – (shall) you flee – for help ,
and=when – [=you will be humiliated] – [and] your glory – (has) abandoned you ? ;
[=failing] – ‘to bow down to’ [=’to serve ; idiom’] – [+their] prisoners   [=’believers !’] ,
and=as (to bow down to) – the ones (being) killed (by them (=opinioners) , +
they [=’opinioners’] (themsélves) (shall) fall down :
in all of – this – he [=IEUE] – (does) not – return – his anger , +
and – his hand – (is) still – stretched out (against them) ; +

Maar wat zult u doen op de dag van de vergelding ,
bij de verwoesting die er vanuit de verte aankomt ?
Naar wie zult u vluchten om hulp en waar zult u uw rijkdom laten ?
Er blijft niets over dan zich onder de gevangenen neer te bukken en onder de gedoden te vallen !
Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af ; nog is zijn hand tegen hen uitgestrekt .

 • [=’het “de hand is uitgestrekt” is altijd de eindtijd ; hier versterkt door ‘veraf’ :]

“maar wat zult u [=’opiniemakers’] doen op de dag van de bezoeking (als oordeel) ,
wanneer de verwoesting vanuit de verte zal arriveren ? ;           [=’op deze aarde’]
naar wie zult u vluchten om hulp ,
wanneer u [=vernederd] zult zijn en uw glorie u verlaten heeft ? ;
[=falend] ‘om te buigen voor’ [=’te dienen ; idioom’] [+hun] gevangenen [=’gelovigen !’] ,
als (om te buigen voor) degenen die gedood zijn (door hen (=opiniemakers) , +
zullen zij [‘opiniemakers’] (zélf) neerstorten :
in dit alles keert zijn [=IEUE] toorn zich niet af ; nog is zijn hand uitgestrekt (tegen hen) ; +

 
part II — deel II

 
5-6
.. de reden van die toorn : de gestolen eden-boom van leven (als ‘geboorte-scepter’) :
woe ! Assyria club-of anger-of·me and·rod he in·hand-of·them menace-of·me in·nation
polluted I-shall-send·him and·on people-of rage-of·me I-shall-instruct·him to·to-loot-of
loot and·to·to-plunder-of plunder and·to·to-place-of·him tramping-place as·clay-of streets
O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation. I will send him
against an hypocritical nation, and against the people of my wrath will I give him a charge,

to take the spoil, and to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets.
‘tread down’, H4823 mirmas ‘trampling ground or place, trample’, -ramas ‘to trample’ ;

 • context : .. the reason for the anger : the stolen eden-tree of life (as ‘birth-sceptre’) :
  … it took long to make sense of this section , compared tot he rest of the chapter ;
 • why not ‘Assyria’ ? :
  … this chapter juxtaposes the result of the removal of the tree “for both earth and their realm”,
  and this part II tells believers WHY will be “the anger towards earth” ;
  while later on the consequences for their realm will be addressed ;
  the (-ashur) therefore must be (-ashr) , causing a complete different reading of this part II ;
 • the nostril :
  … as the stolen eden-pool for making physicality , see later on ;
  for some reason the eden-tree of life and this pool relate to eachother (glyph SHENT’+tree?) ;

line ,
“[=which is (ashur=ashr)] – my anger [‘nostril’] – [+over] – the (birth-) sceptre [=’eden-tree of life’] ,
and=as – my fury – [=over] – the staff [=’construct’]in=at (now) their hand [=’ Damascus’] :
[+and] I (shall) send it [=’fury’]in=towards – the hypocritical – [=people] [=‘as Jacob , chapter 9’] ,
and – towards – the people [=’Manasseh/Ephraim] of – my rage [=’dimensional-crossing-over’] ;
I (will) command him – to plunder – the booty – and to pillage – the loot ,
and to=by (means of) him to make – the trampled-place [=’earth’] – as=like the clay of – the street ;

(Aankondiging van de ondergang van Assyrië)
Wee Assyrië , de roede van Mijn toorn ; en mijn gramschap is als een stok in hun hand .
Op een huichelachtig volk zal ik hem afsturen ; tegen het volk waarop ik verbolgen ben ,
zal ik hem bevel geven om roof te plegen, om buit te roven,
en om het te vertrappen als slijk op straat .

 • [=’dit hoofdstuk vertelt hoe het verwijderen van de eden-boom gevolgen heeft voor
  zowel de aarde als hun dimensie , en dit deel II zegt gelovigen WAAROM de woede
  tegen de aarde gericht is ; verderop worden de gevolgen voor hún dimensie omschreven ;
  2) de ‘nostril’ : als de gestolen poel om lichamelijkheid te maken , en die poel is op een
  bepaalde manier gerelateerd aan de boom ; zie verderop :]

“[=welke (ashur=ashr)] mijn woede [=’nostril’] is [+over] de (geboorte-) scepter [=’de eden-boom’] ,
als mijn toorn [=over] de staf [=’construct’] op (nu) hun hand [=’Damascus’] :
ik zal hem [=’de toorn’] naar de hypocriete [=mensen] [=’als Jacob, hfdst 9’] zenden ,
en naar de mensen van mijn toorn [=’Manasse/Efraim ; dimensioneel-overstekend’] ;
ik zal hem bevel geven om roof te plegen en om buit te roven ,
en door (middel van) hem ‘de vertrapte plaats’ [=’deze wereld’] te maken +
als de klei van de straat ;

 
7-8
… maar gelovigen verwachten niet dat dat laatste kan gebeuren (met hen) :
and·he not so he-is-meaning and·heart-of·him not so he-is-devising that
to·to-exterminate-of in·heart-of·him and·to·to-cut-off-of nations not few that
he-is-saying ?·not chiefs-of·me altogether kings
Howbeit he meaneth not so, neither doth his heart think so; but [it is] in his heart to
destroy and cut off nations not a few. For he saith, [Are] not my princes altogether kings?
‘meaneth’, H1819 damah ‘intend, planned, likened, resemblance’; [core: ‘alike’;
other one ‘likeness[image]’ ? ; second : either ‘silence’ or ‘blood’ cluster ;
‘think’, H2803 chashab ‘to count, number, esteem, devise, calculate, etc’ ;

 • context : … but believers don’t think the latter could happen (with them) :
  … the interpretation first seems absurd : but only because it is true –
  this is such a dangerous topic that we shut our mouth about it ;
 • 2) not + a few :
  … likely corrupt ; perhaps (-mt) “to die” cluster ; ‘and that they wil die’ ? ;

line ,
and=but – in their heart – they [=’believers’] – (do) not – liken – that it would be as thus ,
[+for] – they (do) – not – calculate – as thus – in their heart +
that – [=the people] – (would be) destroyed ; +           [+and – not – (only) – a few?]
that=because – they say : (are) we – not – the princes (of) – the only one – king [=Christ] ? ;
Maar zelf meent hij het zo niet , en diep in zijn hart denkt hij zo niet .
Want het leeft in zijn hart om weg te vagen en de volken uit te roeien – niet weinige !
Want hij zegt : zijn mijn vorsten niet allemaal koningen ?

 • [=’de interpretatie lijkt bizar , op het eerste gezicht – maar alleen omdat het waar is…]

“maar in hun hart vergelijken zij [=’gelovigen’] niet dat het zo zou kunnen zijn ,
[+want] in hun hart rekenen zij er niet aldus op +
dat [=de mensen] vernietigd zouden worden ; +           [+en niet (slechts) weinige?]
want zij zeggen : zijn wij niet de prinsen van de enigste koning [=Christus] ? ;

 
9-10-11
… maar de afgoden (=‘lichamen’) van BEIDE de matrix én deze aarde moeten weg :
?·not as·Carchemish Calno or not as·Arphad Hamath or not as·Damascus Samaria
as·which she-found hand-of·me to·kingdoms-of the·forbidden-idol and·carvings-of·them
from·Jerusalem and·from·Samaria ?·not as·which I-did to·Samaria
and·to·forbidden-idols-of·her so I-shall-do to·Jerusalem and·to·grief-fetishes-of·her
[Is] not Calno as Carchemish? [is] not Hamath as Arpad? [is] not Samaria as Damascus?
As my hand hath found the kingdoms of the idols, and whose graven images
did excel them of Jerusalem and of Samaria;
Shall I not, as I have done unto Samaria and her idols, so do to Jerusalem and her idols?

 • context : .. but the idols (=‘bodies’) of BOTH the matrix ánd this earth will have to go :
  … the reason for the anger is even further explained here –
  though not mentioned here , ‘the nostril’ (as pool) must create the now corrupt physicality
  (compare previous Rezin chapters , where their deadly essence flows to earth) ;
  it is a horrible misconception that God made this body ,
  we had several chapters about this theme ;

line ,
[=first , three times is made a link from this earth to their realm :]
“[+but] (is) not – Calno – as Carchemish [=’both unclear’] ,
or=and – not – Hamath – as Arphad [=’gloom’?] ,
or=and – not – Samaria – as Damascus [=’eden-temple-fundament, now north’] ? ; +

 
[=the latter devising bodies for both the spirits , and us :]
which is – my hand [=’Damascus’] – the king [=Adam ; see next part III] – acquired +
[+for to make] the idols [=’physical-blueprints’] – and carvings [=’same’] +
from=for Samaria [=’matrix’] – and from=for Jerusalem [=’this earth’] :
(shall) not – like which – I (will) do – to Samaria [=’matrix’] – and her idols [=’blueprints’] , +
also – do – to Jerusalem [=’this earth’] – and her carvings [=’blueprint as “our type body’] ? ;

Is het Kalno niet vergaan als Karchemis , Hamath als Arpad, Samaria als Damascus ?
Zoals mijn hand wist te vinden de koninkrijken van de afgoden ,
hoewel hun beelden die van Jeruzalem en die van Samaria overtroffen ;
zoals ik gedaan heb met Samaria en zijn afgoden –
zou ik zo niet doen met Jeruzalem en zijn afgodsbeelden ?

 • [=’de reden voor de toorn wordt hier verder uitgelegd –
  hoewel niet genoemd hier , moet ‘de nostril’ (als poel) de nu corrupte lichamelijkheid
  scheppen (en vgl. vorige Rezin hoofdstukken , waar hun dodelijke essentie naar
  deze aarde stroomt ; 2) eerst wordt drie keer van deze aarde naar hun realm gelinkt :]

“[+maar] is Calno niet als Carchemish [=’beide onduidelijk’] ,
en is Hamath niet als Arphad [=’dichte duisternis’?] ,
en is Samaria niet als Damascus [=’eden-tempel-fundament , nu boven eden’] ? ;

 
[=de laatste schept de lichamen voor beide de geesten , en ons :]
die mijn hand [=’Damascus’] is (welke) de koning [=Adam, zie volgend deel III’] verkreeg +
[+om] de idolen [=’fysieke blauwdrukken’] en de afgoden [=’idem’] [+te maken] +
voor Samaria [=’matrix’] en voor Jeruzalem [=’deze aarde’] :
zal niet , zoals ik zal doen met Samaria [=’matrix’] en haar idolen [=’blauwdrukken’] , +
(hetzelfde) ook doen met Jerusalem [=’deze aarde’] en haar afgoden [=’ons soort lichamen’] ? ;

 
part III — deel III

 
12
… de schuldige : de koning (=Adam) van Assyrië (=land boven eden) :
and·he-becomes that he-shall-complete my-Lord all-of deed-of·him in·mountain-of
tziun and·in·Jerusalem I-shall-visit on fruit-of insolence-of heart-of king-of Assyria
and·on beauty-of rum highness-of eyes-of·him :
Wherefore it shall come to pass, [that] when the Lord hath performed his whole work
upon mount Zion and on Jerusalem,
I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria, and the glory of his high looks.
‘performed’, H1214 batsa ‘cut off, break off, gain by violence,

 • context : … the guilty one : the king (=Adam) of Assyria (=land above eden) :
  … the ‘it will happen’ refers to a new series of events ,
  while this section was already introduced by the term ‘king’ in previous line ;

line ,
and=so it (will) happen , that=when – myLord – (shall) complete – his – whole – work +
in=for the mountain of – tsiun – and Jerusalem [=‘capital in eden’] ,
(that) I=he (shall) visit (to judge) – upon – the fruit [=’produced things ; also ‘bodies’] of +
the arrogant – heart of – the king [=Adam] of – Assyria [=’land above eden’] ,
and=as (visiting) upon – the splendour [=‘made things’] of=bý – his – haughty – eyes ;

Het zal gebeuren, zodra de Heer heel zijn werk op de berg Sion en in Jeruzalem voltooid heeft,
dat Ik de vrucht van de trots van de koning van Assyrië en de glans van zijn hooghartige oogopslag
[letterlijk: de hoogte van zijn ogen] zal vergelden .

“dus het zal gebeuren ,
wanneer de Heer zijn hele werk voor de berg tsiun en Jeruzalem [=’in eden’] zal voltooien ,
(dat) hij het fruit [=’gemaakte dingen ; ook ‘lichamen’] van het arrogante hart +
van de koning [=Adam] van Assyrië [=’land boven eden’] zal bezoeken (om te oordelen) ,
als (het bezoeken van) de pracht [=’gemaakte dingen’] dóor zijn hooghartige ogen ;

 
13-14
… want hij heeft eden-constructen + de boom gestolen :
that he-says in·vigor-of hand-of·me I-did and·in·wisdom-of·me that I-have-understanding
and·I-am-taking-away boundaries-of peoples and·equipments-of·them I-robbed
and·I-am-bringing-down as·the·sturdy-one ones-sitting and·she-is-finding as·the·nest
hand-of·me to·estate-of the·peoples and·as·to-gather-of bitzim eggs ones-being-forsaken
all-of the·earth I I-gather and·not he-isbc one-ruffling wing and·one-opening-wide mouth
and·chirping
For he saith, By the strength of my hand I have done [it], and by my wisdom; for I am prudent:
and I have removed the bounds of the people, and have robbed their treasures,
and I have put down the inhabitants like a valiant [man]: And my hand hath found as a nest
the riches of the people: and as one gathereth eggs [that are] left, have I gathered all the earth;
and there was none that moved the wing, or opened the mouth, or peeped.
‘treasures’ , H6264 athid ‘to be ready, prepared’ ; -athod ‘destined’ + things ; from ‘miracle’;
‘nest’, H7460 qen ‘nest’, also ‘the nest on high’ [as SHESH] , soul-pool ;
‘eggs’ ,H1000 bets-ah ‘egg’ ; -buts ‘fine linen’ ;
‘wing’ , H3671 kanaph ‘wing, edge [of land], extremity, edge, ‘train’ ;
‘peeped’, H6850 tsaphaph ‘peep, mutter, whisper [as spirits]’ ; tsapha ‘adder’ etc , ureaus ?

 • context : .. because he stole eden-constructs + the tree :
  … we’d love to know the exact meanings of the described constructs ,

line ,
[=first a series of birth-constructs ;
last line *must* be the tree – not just because till now it was a nonsense-verse ,
but evenmore because line 15 continues that theme :]
that=because – he [=Adam] says :
in=by the strength of – my (own) hand – I did (it) ,
and in=by my (own) wisdom – that=because – I (have) discernment ;
and=for I took away – [=the eden-hill (=containing birth-construct)] of=for – the (eden-) people ,
and I stole – ‘the miraculous constructs as the treasures for their destiny’ (?) ,
and=when I caused – the sturdy – dwellers [=’7 (cow-) constructs’?] – to descend ;
and=then – my hand – discovered – the nest [=’a construct’] , +
(being) the estate [=’containing riches’] of – the (eden-) people ,
and gathered – the abandoned – egg [=’for “linen” as physicality’?] ;
——————–                             [below : very probable]
[=then (kl=ki)] – I gathered – [=the (eden-) tree (artz=etz)] ,
and – he – departed (-ndd) – [=through]‘the opened – mouth’ [=’eden-gate’]
[… + a location? ……..] ;

Want hij zegt : door de kracht van mijn hand heb ik dit gedaan ,
door mijn wijsheid, want ik ben verstandig .
Ik heb de grenzen tussen de volken weggenomen, hun voorraden uitgeplunderd ,
en als een machtige de hooggezetenen neergehaald .
Mijn hand vond , als het ware een vogelnest , het vermogen van de volken .
En zoals men verlaten eieren bijeenraapt , raapte ík de hele wereld bijeen .
Niemand was er die zijn vleugel verroerde , die zijn snavel opentrok of die ook maar piepte .

 • [=’eerst een serie geboorte-constructen ;
  laatste zin *moet* over de boom gaan : niet alleen omdat het tot nu een onzinnig vers was ,
  maar vooral omdat volgende zin 16 op dat theme verdergaat :]

“want hij [=’Adam’] zegt :
door de kracht van mijn (eigen) hand heb ik dit gedaan ,
en door mijn (eigen) wijsheid , omdat ik inzicht heb ;
want ik heb [=de eden-heuvel (=die geboorte-construct bevat) ] van de (eden-) mensen + weggenomen ,
en heb ‘het wonderbaarlijke constructen als de schatten voor hun levenslot’ (?) gestolen ,
toen ik zorgde dat de machtige ingezetenen [=’de 7 (koe-) constructen’?] neerdaalden ;
daarna vond mijn hand het nest [=’construct’] +
dat het domein [‘van rijkdom’] is voor de (eden-) mensen ,
en nam het verlaten ei [=’voor “linnen” voor lichamelijkheid’?] weg ;
——————–                             [beneden : zeer waarschijnlijk]
daarna (kl=ki)] nam ik [=de (eden-) boom (artz=etz)] weg ,
en hij vertrok (-ndd) [=door] ‘de geopende mond’ [=’eden-poort’] [… + een locatie? …] ;

 
15-16
… de matrix-vuur-pilaar bóven de eden-boom : maar de laatste wordt hersteld :
?·he-shall-beautify-himself the·ax over the·one-hewing in·him or he-is-magnifying-himself
the·chief’s-mace over one-swinging·him as·to-swing-of club and ones-raising-up-of·him
as·to-raise-up-of rod not wood therefore he-shall-send the·lord ieue-of hosts
in·stout-ones-of·him leanness and·instead-of glory-of·him he-shall-glow glowing
as·glowing-of fire
Shall the axe boast itself against him that heweth therewith?
[or] shall the saw magnify itself against him that shaketh it? as if the rod should shake [itself]
against them that lift it up, [or] as if the staff should lift up [itself, as if it were] no wood.
Therefore shall the Lord, the Lord of hosts, send among his fat ones leanness;
and under his glory he shall kindle a burning like the burning of a fire.
‘axe’ , H1631 garzen ‘axe’ 3x ; -garaz ‘cut off’ 1x ; -maatsad ‘cutting tool [axe?]’ 1x Is. ;
qardom ‘axe ‘[secure] ;
‘saw’, H4883 massor [mashur] 1x ;
meshur-ah ‘volume, capacity’ ; 2) 4951 -mishr-ah ‘rule, government’ 2x Is. ;
‘shake’, H5130 nuph ‘to yield , to wave [offering]’= to hover [1 x to sprinkle] ;

 • context : .. the matrix-fire-pillar abóve the eden-tree – but the latter is restored :
  … you see how incredible close their copied concept is –
 • beautify himself :
  … the very term tells how ‘a vampiring upón the eden tree is going on’ ,
  therefore the concept in Rg-veda that “they steal the eden-dew” (which the tree emits)
  and “then filter that , as essence which their fire-pillar can drink” must be Valid (see index) ;
 • sprinkling :
  … we chose this option because their pillar ‘sprinkles -soma (essence) around’ ;
  compare here also the ‘fat one’ (or ‘fertile one’) ;
 • the 7-fold light :
  … in another chapter was that (in new eden) “the sunlight and moonlight will be ashamed
  because the light will be 7-fold”, that should relate to the light by the eden-tree ;
 • axe :
  … perhaps a valid (=original) term ; in the 10th hour
  of am-tuat is the SET’FIT-axe carrying a sun , to right ,
  (implied here that light comes fróm the axe?) ,
  flanked by two figures as “babies” , because of the
  typical pose of the finger-in-mouth ,
  so their fire-pillar is now théir birth-sceptre ;

line ,
[=so the eden-tree is now above (previous) eden ,
while the matrix-tree , in turn , is above the eden-tree ,
as exact what Rg-veda is describing , as well (their tree as Indra’s thunderbolt) :]
“shall – the axe [=’matrix fire-pillar] – beautify himself +
[=by] (means of) – the one [=’eden fire-pillar’] (having being) hewn down ? ,
since – the rule of – the one sprinkling [=’matrix-tree’] – became great +
as=bý (means of) hovering over – the (birth-) sceptre [=’eden-tree’] ,
and=as – (the matrix-fire-pillar) (having been) raised – on high [=’high place’ ; -rm’] ,
[+and] (has) become – the staff [=’construct’; -mtth’] – [+as] he – the tree ;

 • [=the eden-tree will be restored :]

therefore – the Lord – IEUE of – hosts – (shall) send – leanness – in=to the fat one [‘matrix-tree’] ,
and=for instead , [=the glorious one] [=’eden-tree’ ; see line 17’] – (shall) kindle – a burning ,
[+as] the kindled – (eden-) fire : +

Zou een bijl zich beroemen tegen wie ermee hakt ,
of een zaag zich verheffen tegen wie hem trekt ?
Alsof een staf regeert over wie hem hanteert, alsof een stok opheft wie geen stuk hout is .
Daarom zal de Heer, de HEER van de legermachten, zijn welgedane vorsten doen uitteren
[letterlijk: een uittering zenden onder zijn welgedanen]
Onder zijn rijkdom zal Hij een brand laten woeden, als een brand van verzengend vuur .

 • [=’voor noten – zie Engels hierboven :]

”zal de bijl [=’matrix-vuur-pilaar’] zichzelf verfraaien +
[=door] (middel van) degene [=’eden-vuur-kolom’] die omgehakt is ? ,
sinds de heerschappij van degene die sprinkelt [=’matrix-pilaar’] groot geworden is +
[=door] (middel van) het zweven boven de (geboorte-) scepter [=’eden-boom’] ,
als degene (de matrix-pilaar) die opgericht is op de hoge plaats ,
[+en] die de staf [=’construct’] is geworden [+als] de boom ;

 • [=de eden-boom wordt hersteld :]

daarom zal de Heer, IEUE van de legermachten +
magerheid sturen naar degene die vruchtbaar is [=’matrix-pilaar’] ,
want in plaats daarvan , +
zal degene die glorieus is [=’eden-boom’ ; zie vers 17’] een brand aansteken ,
[+als] het aangestoken (eden-) vuur ; +

 
17-18-19
… het corrupte woud (van de matrix-pilaar) wordt door het vuur (=als licht) verbrand :
and·he-becomes light-of ishral to·fire and·holy-one-of·him to·blaze and·she-consumes
and·she-devours spine-of·him and·buckthorn-of·him in·day one and·glory-of wildwood-of·him
and·crop-land-of·him from·soul and·unto flesh he-shall-finish and·he-isbc as·to-melt-of
one-bearing-banner and·remainder-of tree-of wildwood-of·him numbering
they-shall-become and·lad he-shall-write·them
And the light of Israel shall be for a fire, and his Holy One for a flame: and it shall burn and devour
his thorns and his briers in one day; And shall consume the glory of his forest, and of his fruitful field,
both soul and body: and they shall be as when a standardbearer fainteth. And the rest of the trees

of his forest shall be few, that a child may write them.
‘thorns’, H7898 shayith ‘thorns’, interesting ‘spine’, -shiyth ‘to place, to set’;
‘standardbearer’, H5264 nasas ‘flag related’ 1x ; from – nes ‘eden standard or banner’;

 • context : .. the corrupt forest (of the matrix-pillar) is burned-up by the fire (=as light) :
  … several corruptions ; the theme is ‘the eden-tree’ so “Ishral” is invalid ,
  the ‘crop-land’ was not maintainable because the line is long and required a verb ;
 • only ‘his trees’ in this section :
  … because only at the end of this chapter their fire-pillar itself (as cedar) is hewn down ;
  combined with Rg-veda , the picture emerges of “a fire-pillar standing in (as part of) the forest”,
  while the forest itself sits atop of a ‘vessel’, a pool , containing -soma (their essence) ,
  as if the forest (and the fire-pillar) drinks from that essence under them ;
  the trees : as ‘the stakes’ ? :
 • related chapters :
  … many ; “open your doors Lebanon so the fire devours you” Zech. 11 ,
  the high cedar chapter in Ezekiel , etcetera ;

line ,
and=for – the light of – [=the deity (=the eden-tree)] – (will) be to=as a fire ,
and=as – the blazing flame – [+by] his sacred one ,             [=’tree = ‘sacred one’, Is.4’]
and she [=’flame’] burns up – and devours – the (matrix-) thorns and briers – in – one – day :

 
[=we had the chapter where the trees are glad
saying “because no feller comes at us again”,
and see Rg-veda forest chapter where are ‘screams’ in the forest after hewing down –
but we’ve no idea what this mysterious concept can be :]
and=for the glorious one [‘eden-tree’] – (will) devour (krml=akl)] – his forest [‘corrupt Lebanon’] ,
and=so – the (physical-) flesh – from=for the adm-soul – (will) end ,
and=when – ‘the corrupt standards’ [=’as the thorns/trees’] – will – melt asunder ;
———————                [above : restored]

[= last line : A appears a bit useless and ‘invented’ ,
the B can be true as introduction to next part IV :]
A) and=then the remaining – trees of – his forest – (will) be – (so?) numberable +
and=that a lad – can write them ;
B) and=for – the remnant [=’144,000’] – [=(will) judge (mshpr=mshpt) ] – the trees of – his forest , +
and=when – the lad – (has) written (this) down [=’this chapter’?] ;

Want het Licht van Israël zal worden tot een vuur, zijn Heilige tot een vlam ,
en die zal zijn distels en zijn dorens verbranden en verteren , in éen dag .
Hij zal ook de luister van zijn wouden en vruchtbare velden vernietigen met alles wat daar leeft
[letterlijk: van de ziel tot het vlees] . En hij zal zijn als een wegkwijnende zieke .
En het overblijfsel van de bomen in zijn bos zal te tellen zijn ,
een jongen zou het aantal kunnen opschrijven .

“want het licht van [=de godheid (eden-boom) ] zal als een vuur zijn ,
als de hete vlam door degene die zijn heilige is , [=’boom = de heilige , Jes.4’]
en zij [=’vuur’] zal zijn distels en zijn dorens verbranden en verteren , in éen dag :

 
[=we hadden het hoofdstuk waar de bomen blij zijn
zeggend “omdat niemand ons meer omhakt”,
en zie het Rg-veda woud hoofdstuk waar in het bos ‘gegild’ wordt na een kappen –
maar we hebben geen idee wat dit mysterieuze concept kan zijn :]
want degene die glorieus is zal zijn woud [=’corrupt Libanon’] [=verteren (krml=akl) ] ,
[=zodat] het (fysieke-) vlees vóor de adm-ziel zal eindigen ,
[=wanneer] ‘de corrupte standaards’ [=’als dorens/bomen’] zullen smelten ;
——————–                [boven : gerestaureerd]

[=laatste zin : A lijkt nogal gezocht en onnodig ,
maar B kan waar zijn als introductie naar volgend deel IV :]
A) dan zal het overblijfsel van de bomen in zijn bos (zo?) telbaar zijn ,
dat een jongeman (het) kunnen opschrijven ;
B) want het overblijfsel [=’144,000’] [+zal] de bomen van zijn bos [=oordelen (mshpr=mshpt)] ,
wanneer de jongeman (dit) heeft opgeschreven [=’dit hoofdstuk’?] ;

 
part IV — deel IV

 
20-21
… dan verlaten de zonen de aarde :
and·he-becomes in·the·day the·he not he-shall-add further remnant-of ishral
and·one-delivered-of house-of Jacob to·to-lean-of on one-smiting-of·him and·he-leans on
ieue holy-one-of ishral in·truth remnant he-shall-return remnant-of Jacob to El-of masterful
And it shall come to pass in that day, [that] the remnant of Israel, and such as are escaped
of the house of Jacob, shall no more again stay upon him that smote them;
but shall stay upon the LORD, the Holy One of Israel, in truth.
The remnant shall return, [even] the remnant of Jacob, unto the mighty God.

 • context : .. then the sons leave this earth :
  … you see why we gathered that previous line 20 *could* be crucial ;

line ,
and=then it (will) happen – in – that – day ,
(that) – (there) (will) not – (be) added – further – (to) the remnant of – Ishral [=’144,000’]
[=’read : they are complete , as full number’] ,
and=as the ones delivered – [+óut of] the house – Jacob           [=’all to-be saved souls on earth’] ,
[+then] [+they] (will) – [+not] – lean (anymore) – upon – the one smiting them [=Adam] ,
and=but they (will) lean – upon – IEUE – the holy one of – Ishral – in=as [+their] stability ;
the remnant [=’144,000’] – (shall) return +
[+as?] [the remnant?] of – [=sons?] – to – the skilled [‘masterful’] – deity [=’eden tree’] ; +

(Een rest wordt behouden)
Op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel van Israël en wie van het huis van Jakob
ontkomen zijn , niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft ,
maar zij zullen steunen op de HEER, de heilige van Israël , in trouw .
Dat overblijfsel zal terugkeren, het overblijfsel van Jakob, naar de sterke God .

 • [=’nu is het duidelijk waarom we dachten dat vorige zin 20 belangrijk *kon* zijn :]

“dan zal het op die dag gebeuren ,
(dat) er niet meer zal worden toegevoegd aan het overblijfsel van Ishral [=’144,000’]
[=’lees : zij zijn compleet, als voltallig’] ,

als degenen die ontkomen zijn úit het huis Jacob      [=’alle zielen op aarde die gered worden’] ,
[+dan] zullen [+zij] niet (langer) steunen op degene [=Adam] die hen geslagen heeft ,
maar zij zullen steunen op IEUE , de heilige van Ishral , die [+hun] stabiliteit is ;
het overblijfsel [=’144,000’] zal terugkeren +
[+met?] [het overblijfsel?] van [=de mensen? (=Originelen?)] +
naar de kundige godheid [=’eden-boom’] ;

 
22-23
… vanaf dat moment zal de eden-boom verplaatst worden :
that am he-is-becoming people-of·you ishral as·sand-of the·sea remnant
he-shall-return in·him conclusion being-decided overflowing justice that conclusion
and·one-being-decided my-Lord ieue-of hosts one-doing in·within-of all-of the·land
For though thy people Israel be as the sand of the sea, [yet] a remnant of them shall return:
the consumption decreed shall overflow with righteousness. For the Lord GOD of hosts
shall make a consumption, even determined, in the midst of all the land.
‘though’ , H518 -im ‘if, clausule’ ;

 • context : .. from that moment , the eden-tree will be relocated :
  … it can make sense “that the Originals need be evacuated before the final destruction”,

line ,
that=because – in order that – ‘your people Ishral’ [=’the Originals , imprisoned in matrix’?] +
(will) become – as=like the sand of=at – the sea ,      [=’in eden’]
the remnant [=’Originals’?] – (must) return – in=to him [=’eden fire-pillar’] ,
[+before?] the final – destruction – [+by] the overflowing – (eden-) righteousness ;
that=when – myLord – IEUE of – hosts – (will) execute – the final – destruction +
in the midst of – the whole – (matrix-) land ;

Want, Israël, al is uw volk als het zand van de zee, toch zal maar een overblijfsel
Daarvan terugkeren ; tot verdelging is vast besloten ; het stroomt over van gerechtigheid .
Ja, een vernietigend einde – en dat is vast besloten – gaat de Heer, de HEER van de legermachten,
In het midden van heel het land ten uitvoer brengen .

 • [=’het slaat ergens op “dat de Origenelen eerst geëvacueerd moeten worden :]

“want opdát ‘uw eden-mensen Ishral’ [=’de Originelen , gevangen in de matrix’?] +
zullen worden als het zand aan de zee ,
moet het overblijfsel [=’Originelen’?] terugkeren naar hem [=’de eden-boom’] ,
vóor de definitieve vernietiging , door overstromend (eden-) recht ;
wanneer de Heer , IEUE van de legermachten , +
de definitieve vernietiging in het midden van heel het (matrix-) land ten uitvoer zal brengen ;

 
24-25
… nu geadresseerd aan het eden-land :
therefore thus he-says my-Lord ieue-of hosts must-not-be you-are-fearing
people-of·me one-dwelling-of tziun from·Assyria in·the·club he-is-smiting·you
and·rod-of·him he-is-lifting over·you in·way-of Egypt that yet little-of bit
and·he-is-concluded menace and·anger-of·me over decadence-of·them
Therefore thus saith the Lord GOD of hosts, O my people that dwellest in Zion,
be not afraid of the Assyrian: he shall smite thee with a rod, and shall lift up
his staff against thee, after the manner of Egypt. For yet a very little while,
and the indignation shall cease, and mine anger in their destruction.
‘destruction’ , H8399 thablith ‘destruction’ 1x ; -balah ‘to wear out, decay [clothes etc]’,
instead , H8398 thabel ‘world, in interl. as ‘habitat’ ;

 • context : … now addressed to the eden-land :
  … juxtaposed to “the matrix-world” (habitat) ;
manner of Egypt :
see Narmer palette , to right ;
though he is depicted as slaying Semites
(and in wider sense “all christians”)
the real message is linked to the ‘club’
which he holds up high ,
depicting the rule of their fire-pillar –
shown by the intertwined sepopards
(as mixing with the eden-dimension ,
and compare “the rage” in this line ,
derived from Adam ‘mixing the wrong plants’) ;
the hawk holding the twig (as eden-tree) , etc ;

jstor

line ,
“therefore – thus – (he,) myLord – IEUE of hosts – says :
(it) must not be – (that) you fear , (you) [=daughter of – tsiun (=eden-land ; likely)] ,
(fearing) from=for Assyria – (who) (has) smitten you – in=with the (birth-) sceptre ,
[+but] and=as the staff [=’construct’] – he lifted up – over you – in the manner of – Egypt
[=’read : through their matrix-pillar on high’] ;
that=because – just – a little – bit – and – [+my] rage [=’mixing eden with matrix’] – (will) end ,
and=as my anger [=’nostril’]over=against – their (matrix-) habitat ;

Daarom, zo zegt de Heer, de HEER van de legermachten :
wees niet bevreesd, mijn volk dat in Sion woont, voor Assyrië , wanneer het u met de staf
zal slaan of zijn stok tegen u zal opheffen, zoals Hij eens bij Egypte deed .
Want nog een klein moment –
en dan is de gramschap voorbij en zal mijn toorn zich richten op hún vernietiging .

 • [=’de manier van Egypte : als hun vuur-pilaar in de hoge plaats ; zie Narmer boven :]

“daarom , zo zegt (hij,) de Heer , IEUE van de legermachten :
het moet niet zijn dat u bang bent , (u) [=dochter van tsiun (=eden-land ; waarschijnlijk)] ,
(bang zijn) voor Assyrië die u met de (geboorte-) scepter heeft geslagen ,
[+maar] als de staf [=’construct’] die hij omhoog hief als de manier van Egypte
[=’lees : door middel van de matrix-plaar op de hoge plaats’]
want nog een klein moment en mijn toorn [=’eden met matrix vermengend’] zal eindigen ,
als mijn woede [=’nostril’] tegen hun (matrix-) wereld ; [=’eden-land versus matrix-land hier’];

========== end 24/1