Jes. 10: de komende Duisternis (3)
‘christelijke opiniemakers’
zijn vaak ‘in dienst van Assyrië’
(met erge gevolgen, zometeen…)
+ wanneer zielen in tsiun zijn
wordt Assyrië vernietigd
(wat moeilijk hoofdstuk)

 

 

chapter context :
the coming Darkness (3)
“christian opinioners” (media etc)
often serve ‘Assyria”, and that will have
grave consequences for many believers
when events will start (see sober lines 7-8)
then is explained whý that must happen ;
second half of this chapter is about the
destruction of the constructs of Assyria –
perhaps less readable because difficult ;

 

hoofdstuk context
…. als vervolg van hoofdstuk 9 ;
in het eerste deel wordt duidelijk gemaakt dat alle “opiniemakers” van vandaag
(christelijke media , blogs, etc. , welke een scala aan thema’s behandelen)
zich in groot gevaar begeven indien zij “de situatie van eden” niet meewegen –
omdat dit hun publiek , ten tijde van Openbaring , niet zal helpen (de sobere zinnen 7-8) ;

 

… daarna wordt uitgelegd waaróm niet , en wat de werkelijke situatie is :
dat ‘het verstand’ van dit lichaam zo kortzichtig is , is omdat beiden geproduceerd zijn
door “de scepter van Assyrië” (voorheen de eden-banier , als “maagd Ishral”) ;
ons lichaam als ‘vermengde aspecten’ wordt “een idool, een afbeelding” genoemd ,
net als de lichamen-van-de-geesten die óok een vermenging zijn “idolen” worden genoemd –
daarom blijft er geen andere keus dan béide types weg te vagen ;

 

deel twee gaat over “de vernietiging van constructen in het land Assyrië (boven eden)”,
en hoewel we inmiddels veel begrijpen , mag dit gedeelte minder leesbaar zijn ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 10

 
1-2
daarom: wee de vele ‘opiniemakers’ die Assyrië dienen – als het land boven eden :
woe ! the·ones-making-statutes statutes-of lawlessness and·ones-writing
toil they-write to·to-turn-aside-of from·adjudication poor-ones-of
and·to·to-pillage-of judgment-of humble-ones-of people-of·me
to·to-become-of widows loot-of·them and orphans they-shall-plunder
Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that write grievousness [which] they
have prescribed; To turn aside the needy from judgment, and to take away the right from
the poor of my people, that widows may be their prey, and [that] they may rob the fatherless!

 • context : therefore : woe to the many ‘opinioners’ serving Assyria – the land above eden :
  this chapter continues previous 9 , and is set in “our days”,
  identifying this group : it’s not so much about “Esau having corrupted scripture” here ;
  neither exactly about ‘pastors and ministers’, because that was in chapter 9 ;
  we chose ‘opinioners’ because a range of (modern) themes are Polluted ,
  and “in our days” because the “hand is still outstretched” is repeated (as in ch. 9) ;
  widows + orphans : it isn’t the robbing óf the widow –
  but “believers becóming widows and orphans”, as “disconnected from God”,
  because they fail to connect to God because of this so-called ‘modern society’;

line ,             
“woe ! / (to) the ones  [=’opinioners’] portraying / a superficial [‘unrighteous’] / portray / ,
and=as the ones writing / mischievous [things] – (being) their (ówn) writings

 • [=’christians in our days , writing about themes as evolution , endtimes, etc. ,
  in the sense that many of it is Off – because the eden-situation isn’t included ;
  in below lines , the “disconnection from God” to many believers (as ‘orphans’ here)
  is because that disconnection is being enhánced by these opinionmakers’]
  / ;

to=thereby perverting – ‘the correct view’ – from=for – the poor ones          [=’believers’] / ,
as=and to=by robbing / ‘the right judgment’ of=from – the humble ones / :
my people  [=’believers’] – (have become) – widows / , (being) théir plunder / ,
and – orphans / , (being) théir pillage / ;
Wee hun die verordeningen van onrecht instellen , en de schrijvers die onheil voorschrijven
om de armen van hun recht weg te duwen , en de ellendigen van Mijn recht te beroven ,
zodat weduwen hun buit worden , en zij wezen uitplunderen .

“wee ! degenen  [=’opiniemakers’] die een oppervlakkig  [‘onrechtvaardig’]  beeld schetsen ,
als degenen die onterechte [dingen] schrijven , welke hun (eigen) schrijfsels zijn

 • [=’christenen in onze dagen , schrijvend over thema’s als evolutie, eindtijd, etc. ,
  in de zin dat veel daarvan niet klopt – want de eden-situatie is er geen deel van ;
  in de volgende zinnen zijn “weduwen en wezen” gelovigen die falen om
  contact met God te hebben vanwége deze zgn. ‘moderne wereld’,
  omdat die lastige situatie door de opniniemakers juist versterkt wordt !’] ;

daardoor ‘het juiste gezichtspunt’ bedervend tegenover hen die gedwee zijn   [=’gelovigen’] ,
en door ‘het juiste oordeel’ te roven van hen die nederig zijn :
mijn mensen  [=’gelovigen’]  zijn wezen geworden – die hún roof zijn ,
en wezen – die hún buit zijn ;

3-4
… het weglaten van de situatie van eden zal grote gevolgen hebben :
and·what ? you-shall-do to·day-of visitation and·to·devastation from·afar
she-shall-come on whom ? you-shall-flee for·help u·ane and·whither ? you-shall-leave
glory-of·you unless he-bows under prisoner and·beneath ones-being-killed they-shall-fall
in·all-of this not he-reverses anger-of·him and·still hand-of·him being-stretched-out
And what will ye do in the day of visitation, and in the desolation [which] shall come from far?
to whom will ye flee for help? and where will ye leave your glory?
Without me they shall bow down under the prisoners, and they shall fall under the slain.
For all this his anger is not turned away, but his hand [is] stretched out still.
‘desolation’, H7722 sho ‘desolation, wasteness’, can be either -shd or shmm ;
‘without me’, H1115 belti ‘unless, except, there was no(-ne) , no ; proper : a failure of’;
‘where’, H575 an ‘where, als ‘how [long]’ ; can be ‘on’ cluster ;
‘leave’ , H5800 azab ‘leave, forsake, abandon, loose, etc’ ;

 • context : leaving out the situation of eden will have grave consequences :
  the “hand still stretched out” is like in chapter 9 , so context is “our days” ;
  note how the “from afar” is used , referring to the other reality ;
  prisoners + killed ones : the same widows and orphans are now killed ones
  showing the real damage which was done ;
  syntax : 1) the “glory” must be the one ‘leaving’ ; considered the buildup
  of the lines , the rhythm must have been “what…when + whom…when” ,
  therefore we considered the verb (-on) instead of (-an) ‘where’ ;
  2) “unless” is póssible , but last line does not show a restoration ; instead ,
  it shows ‘stubbornness’ here ; 3) the “at the feet of” is listed , as idiom ;

line ,
“and=but what – (will) you  [=’opinioners’] do – to=in the day of – visitation  [=’for to be judged’] / ,
and=when the destruction  [‘as desolation’] / (shall) arrive – from afar ?               [=’to this earth’] / ;
on=towards – whom – (shall) you flee – for help / ,
and=when – (you will be humiliated) – [and] your glory – (has) abandoned you ?

 • [=’next lines change from first person to third :] / ;

failing – to bow down [=’to serve’] – ‘at the feet of’ (idiom) – [their] prisoners       [=’believers !’] / ,  +
and=as ‘at the feet of’- the ones being killed [by them]  (!) / ,
they  [=’opinioners’]  (themsélves)  (shall) fall down / :
in all of – this – he – (does) not – return – his anger / , and – his hand – (is) still – stretched out / ;
Maar wat zult u doen op de dag van de vergelding ,
bij de verwoesting die er vanuit de verte aankomt ?
Naar wie zult u vluchten om hulp en waar zult u uw rijkdom laten ?
Er blijft niets over dan zich onder de gevangenen neer te bukken en onder de gedoden te vallen !
Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af ; nog is zijn hand tegen hen uitgestrekt .

“maar wat zult u  [=’opiniemakers’] doen op de dag van de bezoeking            [=’als oordeel’] ,
wanneer de verwoesting vanuit de verte zal arriveren ?                                [=’op deze aarde’] ;
naar wie zult u vluchten om hulp ,
wanneer u vernederd zult zijn en uw glorie u verlaten heeft ?

 • [=’volgende zinnen van eerste naar derde persoon :]  ;

falend om te buigen  [=’te dienen’] ‘voor de voeten van’ [hun] gevangenen   [=’gelovigen !’] ,
als ‘aan de voeten van’ degenen die gedood zijn [door hen]  (!) ,   +
zullen zij [‘opiniemakers’]  (zélf) neerstorten :
in dit alles keert zijn [=IEUE] toorn zich niet af ; nog is zijn hand tegen hen uitgestrekt ;

 
5-6
.. de ‘scepter van Assyrie’ is de oorzaak dat zielen zo ‘geestelijk bijziend’ zijn :
woe ! Assyria club-of anger-of·me and·rod he in·hand-of·them menace-of·me in·nation
polluted I-shall-send·him and·on people-of rage-of·me I-shall-instruct·him to·to-loot-of
loot and·to·to-plunder-of plunder and·to·to-place-of·him tramping-place as·clay-of streets
O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation. I will send him
against an hypocritical nation, and against the people of my wrath will I give him a charge,

to take the spoil, and to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets.
‘tread down’, H4823 mirmas ‘trampling ground or place, trample’, -ramas ‘to trample’ ;

 • context : the ‘sceptre of Assyria’ is the reason that souls are so ‘spiritually nearsighted’ :
  concepts as “dimensional constructs” are always difficult – we tried ;
  at the end of this chapter this entire theme will return , in details ;

line ,
woe ! (to) Assyria !  [=’land just above eden’] ,  +
(having) the [birth-] sceptre  [=’axis as “the eden-banner”] / , (which is) my anger  (nostril) / ,
and=byhe – the staff  [=’vertical axis’] – in=tó his hand  [=’now as Damascus’] ,   +
(which is) my fury    [=’because it connects the matrix to eden’]

 • [=’the “birthsceptre”, now of Assyria , makes our type body (see line 9-11) ,
  and also ‘our mind’ , but because both are rather Brute and insensitive ,
  it is therefore the main reason why we “think in a simple Dualistic way” ;
  2) the “locational constructs” are the themes we fear – even after four years , still ;
  see main diagram – the “staff” is the vertical axis keeping the hand (now as Damascus)
  hovering high óver eden , hence “to his hand”;
  the birthsceptre is the eden-banner , like “an antenna” upon Damascus :
  but now standing in the same angle as théir main vector’]
  ;

I (shall) send him  [=’Assyria’] – in=upon – a hypocrite – [people] / ,  +
and – upon=against – the people of – my [dimensional-crossing-] rage / ,
I command him – to=for to plunder – the booty / and for to pillage – the loot / ,
to=by to make (it)  [=’earth’] – the trampling-place / as=like the clay of – the street

 • [=’the “hypocrite people” were Jacob in previous chapter 9 ,
  while the “people of my rage” were Efraim as Manasseh’]
    / ;

(Aankondiging van de ondergang van Assyrië)
Wee Assyrië , de roede van Mijn toorn ; en mijn gramschap is als een stok in hun hand .
Op een huichelachtig volk zal ik hem afsturen ; tegen het volk waarop ik verbolgen ben ,
zal ik hem bevel geven om roof te plegen, om buit te roven,
en om het te vertrappen als slijk op straat .

“wee Assyrië !    [=’land net boven eden’] ,  +
die de [geboorte-]  scepter heeft  
[=’een vector als “de eden-standaard”] , wat mijn woede is ,
vanwege hij – de staf 
[=’verticale vector’]   náar zijn hand  [=’nu als Damascus’] ,  +
wat mijn toorn is    
[=’want het verbindt de matrix met eden’]

 • [=’de “geboortescepter”, nu van Assyrië , maakt ons type lichaam (zie zin 9-11) ,
  en dus ook ‘ons verstand’ : maar omdat beiden nogal bruut en blind zijn ,
  is de belangrijkste reden dat wij “op een simpele Dualistische manier” denken ;
  2) de “constructen” zijn de thema’s welke we vrezen – zelfs na vier jaar nog ;
  zie hoofddiagram – de “staf” is de verticale vector die de hand (nu als Damascus)
  hoog óver eden laat zweven , vandaar “náar zijn hand” ;
  de geboortescepter is de eden-standaard , als “een antenne” op Damascus ,
  maar nu onder dezelfde hoek staand als hún hoofdvector’]
    ;

ik zal hem  [=’Assyrië] op de huichelachtige [mensen] afsturen ,  +
en op de mensen van mijn [dimensioneel-overstekende-]  toorn ,

ik zal hem bevel geven om roof te plegen , om buit te roven ,
door (het)  [=’deze aarde’] ‘de plaats van vertrapping’ te maken als de klei van de straat ;

 • [=’de ‘huichelachtige mensen’ waren Jacob in vorig hoofdstuk 9 ,
  en ‘de mensen van mijn toorn’ Manasseh als Efraïm’] ;

 
7-8
… herhaling van het probleem : gelovigen denken op de verkeerde manier (over hun situatie) :
and·he not so he-is-meaning and·heart-of·him not so he-is-devising that to·to-exterminate-of
in·heart-of·him and·to·to-cut-off-of nations not few that he-is-saying
?·not chiefs-of·me altogether kings
Howbeit he meaneth not so, neither doth his heart think so; but [it is] in his heart to destroy and cut
off nations not a few. For he saith, [Are] not my princes altogether kings?

 • ‘meaneth’, H1819 damah ‘intend, planned, likened, resemblance’; [core: ‘alike’;
  other one ‘likeness[image]’ ? ; second : either ‘silence’ or ‘blood’ cluster ;
 • ‘think’, H2803 chashab ‘to count, number, esteem, devise, calculate, etc’ ;
 • context : repeat of the problem : believers think the wrong way (about their situation) :
  though unexpected , it is NOT Assyria talking here , because that will be part II ;
  very corrupted / suggestive line : not just the personal pronounces but also
  the inserted negations ; the term “to cut –” is used for ‘covenant’, which is never
  with ‘nations’ , Esau suggesting here “nations be cut off” ; we expect that Esau
  also deleted the important ‘covenant’,  which would show the colour of the lines ;
  2) root ‘together’ (-yachad) must be (-echad) ‘one, only’ ;
  A or B : considered context we opt for A) , and see next section ;

line ,
“and=for – as thus – they  [=’believers’]  (are making) a comparison / and=in their heart / ,
[and] as thus – in their heart – they calculate – that – [+they] (will) – not – (be) [physically] destroyed / ,

 • A) and=as (being) – [the people] – [whom] (will be) cut [+a covenant with] / , shortly / ,
  that=because / they say / : (is) our prince  [=Christ !] – not – the only – King ? ;   +
 • B) [lesser option :]
  and=that – a couple of – nations – (will be) cut off / ,
  that=but / they say / : (are) we princes – not – alltogether – royalty ?  [‘royal lineage’] ;   +
 • [=’the intent of these lines must be “focusing upon this earth” ,
  in the sense of “trusting to be saved (by Christ) from (physical) death”
  (concerning Revelation) – as the incorrect mindset as result from
  the misleadings in lines 1-2 :
  in next section 9-11 is explained whý this will not happen’]
    ;

Maar zelf meent hij het zo niet , en diep in zijn hart denkt hij zo niet .
Want het leeft in zijn hart om weg te vagen en de volken uit te roeien – niet weinige !
Want hij zegt : zijn mijn vorsten niet allemaal koningen ?

“want als dus maken zij  [=’gelovigen’] een vergelijking in hun hart , 
en als dus calculeren zij in hun hart dat [+zij]  niet [lichamelijk] weggevaagd zullen worden ,
A) omdat zij [de mensen] zijn [waar]  [+een verbond mee] gesloten wordt , spoedig ,
     want zij zeggen : is onze prins  [=Christus] niet de enigste Koning ? ;  +

B) [mindere optie :]
     want een aantal naties zullen (wel) afgesneden worden ,
     maar zij zeggen : zijn wij prinsen niet allemaal royalty ?  [=’van koninklijken bloede’] ;  +

 • [=’de intentie van deze zinnen moet het “gefocust op deze aarde” zijn ,
  in de zin van “erop vertrouwend dat (Christus) redt van (fysieke) dood”
  (wat openbaring betreft) – als “de verkeerde manier van denken” ,
  als resultaat van de misleidingen in zin 1-2 ;
  in volgende sectie 9-11 wordt uitgelegd waaróm niet’] ;

 
9-10-11
.. omdat onze lichamen komen ván matrix-blauwdrukken , moeten BEIDE verdwijnen :
?·not as·Carchemish Calno or not as·Arphad Hamath or not as·Damascus Samaria
as·which she-found hand-of·me to·kingdoms-of the·forbidden-idol and·carvings-of·them
from·Jerusalem and·from·Samaria ?·not as·which I-did to·Samaria
and·to·forbidden-idols-of·her so I-shall-do to·Jerusalem and·to·grief-fetishes-of·her
[Is] not Calno as Carchemish? [is] not Hamath as Arpad? [is] not Samaria as Damascus?
As my hand hath found the kingdoms of the idols, and whose graven images
did excel them of Jerusalem and of Samaria;
Shall I not, as I have done unto Samaria and her idols, so do to Jerusalem and her idols?

 • context : .. because our bodies come fróm matrix-blueprints , BOTH must vanish :
  this explanation is related to “them spirits having stolen our Original aspects” ,
  the physical-garments of them spirits here termed as “idols” –
  while the same time óur body is a mixture of eden- and matrix aspects ;
  another clue is ofcourse the line in NT “no flesh will enter the kingdom”;
 • I) we had to learn how God uses symbology : ‘the hand that finds’ :
  God himself uses tandem-phrases as “Hamath and Arpad”, stating their correlation ;
  the “hand that finds” is an exhortation to ús   (like the “who of you will …” – etc) ,
  and seems to be a counter-move against what Assyria did to eden (see next section) ;

line ,
“(is) not – Calno – as=like Carchemish / , or=and – not – Hamath – as=like Arphad / ,
or=and – not – Samaria – as=like Damascus ? / ;
whose [=‘of ús’] – hand – (will) find – the [matrix-] kingdom of – idols [=’spirits-blueprints’] ?

 • [=’read : “does God not use literal earth-places to describe their matrix-reality ?”] / ;

and=for the [physical-] images of them [=‘people’] – from=in Jerusalem [=‘earth’]   +
(are) [made-]  for=by Samaria  [=’matrix-reality’] / :
(shall) not – as which – I (will) do – to Samaria [=’matrix-reality’] / and her idols     [=’blueprints’] / ,  +
also – I (shall) do – to Jerusalem  [=’this earth’] – and her [physical-] images ?
[=’namely : “destroy bóth types” ; the latter as “óur type body”] / ;
Is het Kalno niet vergaan als Karchemis , Hamath als Arpad, Samaria als Damascus ?
Zoals mijn hand wist te vinden de koninkrijken van de afgoden ,
hoewel hun beelden die van Jeruzalem en die van Samaria overtroffen ;
zoals ik gedaan heb met Samaria en zijn afgoden –
zou ik zo niet doen met Jeruzalem en zijn afgodsbeelden ?

“is Calno niet hetzelfde als Carchemish , en is Hamath niet hetzelfde als Arphad ,
en is Samaria niet hetzelfde als Damascus ? ;
wiens [=‘van óns’]  hand zal het [matrix-] koninkrijk van idolen [=’geesten-blauwdrukken’] vinden ?

 • [=’lees de zinnen als : “gebruikt God geen letterlijke plaatsen op aarde
  om daarmee hun matrix-werkelijkheid te beschrijven ?’ ;
  volgende zinnen : de geesten hebben aspecten van onze Originelen gestolen ,
  en dit worden hier ‘idolen’ genoemd ; waar óns lichaam op eenzelfde manier
  een vermenging is van eden- en matrix aspecten :]   ;

want de [fysieke-] beelden van hen  [=’mensen’]  in Jerusalem  [=’deze aarde’]   +
zijn [gemaakt-]  door Samaria  [=’matrix-werkelijkheid’]  :
zal niet , zoals ik zal doen met Samaria  [=’matrix’] en haar idolen [=’blauwdrukken’] ,  +
ik precies datzelfde ook doen met Jerusalem [=’deze aarde’] en haar [fysieke-] beelden ?

 • [=’namelijk : “béiden vernietigen” ; de laatste als “óns type lichaam”] ;

 
—– end part I