Jes. 11+12 : Jacob gered
van de verduisterde aarde
(behoort bij 10)
(de ‘Jesse’ corruptie)
[2020 – dec.15]
(eindtijd – goed leesbaar)

 

  chapter context :
continued , named : Isaiah 11 + 12 :
Jacob saved from this darkened earth
(chapter belongs to 10)
(the ‘Jesse’ corruption)

continued theme :
part I : the ‘root of Jesse’ section (lines 1-10) : deleted
reason :
… people who never read (=understood) prophets will think that deletion is blasphemy ,
because they have the idea – and nothing more ! – that this is ‘a Messianic prophecy’ —
but
Isaiah contáins already very clear chapters about Christ : and this is NOT one of them ;
… if you read how the concordances explain these lines , it is pure Sorcery ,
based upon suggestive ‘proofs’ then stretching the meanings in an unrealistic way :
see annex for breakdown of line 1-10 ;
 
part II : [start of Isaiah 11]
where now Jacob is saved – as congruent continuation :
we had ‘Jacob losing his physicality’ in chapter 9 ,
‘but the sons are saved and all the Originals freed’ in previous chapter 10 ,
therefore now must follow ‘Jacob saved’ – as cross-reading this concept through Isaiah ,
per context as the blueprint throughout Isaiah “first Christ , then the sons , then Jacob”;
 
Isaiah 12 : [belonging to part II]
after also Jacob entered tsiun ,
the only 6 verses must describe his rest and safety there –
unfortunately even these few lines were heavy corrupted ;
 
b) this 11+12 was probably part of chapter 10 :
… without the ‘Jesse addition’ only four solid lines remained of 10 , and three (!) of 12 ,
And considered the running theme they should have been part of previous 10 —
Also because next 13 starts with the Mystery-Babylon theme ;

c) type corruption :
as adding long sets of lines – like in the sun-chapters at the end of Isaiah ;
chapter(s) were 100% corrupted
but now as 90% restored context

 
#2 :
note :
very readable , third version and
definitive [checked] ;
last March’s submission was only partly right ;
submission of entire chapter : 15/12/ 2020

 
Hoofdstuk context :
vervolg :
deel I : de “wortel van Jesse” sectie (zin 1-10) : verwijderd
reden :
… mensen die profeten nooit lazen (=begrepen) mogen denken dat verwijderen blasfemie is ,
omdat zij het idee hebben – niets meer ! – dat dit een andere ‘Messiaanse profetie’ is —
maar
Jesaja bevát al zeer duidelijke hoofdstukken over Christus : en dit is er NIET éen van ;
… concordanties die deze zinnen uitleggen doen dat in Toverij-vorm ,
gebaseerd op suggestieve ‘waarheden’ en dan ‘verklaard’ op een onrealistische manier
(zie annex voor breakdown van zin 1-10) ;

 
(zie Engels) :
deel II :   [begin van Jesaja 11]

 
Jesaja 12 :   [behoort bij deel II]
 
b) deze 11 + 12 behoorden waarschijnlijk bij hoofdstuk 10 :
 
c) type corruptie :
als het toevoegen van een (heel) aantal zinnen – zoals in de ‘zon-hoofdstukken’ (Jesaja) ;
hoofdstuk(ken) waren 100% gecorrumpeerd
maar nu als 90% gerestaureerde context

 
opmerking :
goed leesbaar ; als derde en definitieve versie ;
de versie van afgelopen Maart was slechts gedeeltelijk correct ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 15/12/ 2020
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 11 + 12

 
part I — deel I : deleted
part II — deel II   [continued from chapter 10]

 
11-12-13-14-15-16
vervolg : … nu wordt Jacob – als alle andere zielen – gered :
and·he-becomes in·the·day the·he he-shall-proceed my-Lord second-time hand-of·him
to·to-acquire-of remnant-of people-of·him which he-shall-nremain from·Assyria and·
from·Egypt and·from·Pathros and·from·Cush and·from·Elam and·from·Shinar and·from·
Hamath and·from·coastlands-of the·sea and·he-lifts-up banner for·the·nations
and·he-gathers ones-being-expelled-of ishral and·ones-being-scattered-of Judah
he-shall-convene from·four-of wings-of the·earth and·she-goes-away jealousy-of Ephraim
and·ones-distressing-of Judah they-shall-be-cut-off Ephraim not he-shall-be-jealous Judah
and·Judah not he-shall-distress Ephraim
(14-15)
and·they-fly in·shoulder-of Philistines sea·ward together they-shall-plunder sons-of east
Edom and·Moab sending-of hand-of·them and·sons-of Ammon listener-of·them
and·he-dooms ieue tongue-of sea-of Egypt and·he-waves hand-of·him over the·stream
in·vehemence-of wind-of·him and·he-smites·him to·seven watercourses and·he-treads
in·the·sandals
(16) and·she-becomes highway for·remnant-of people-of·him which he-shall-remain
from·Assyria as·which she-wasbc for·ishral in·day-of to-come-up-of·him from·land-of Egypt

And it shall come to pass in that day, [that] the Lord shall set his hand again the second
time to recover the remnant of his people, which shall be left, from Assyria, and from Egypt,
and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath,
and from the islands of the sea. And he shall set up an ensign for the nations, and shall
assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four
corners of the earth. The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah
shall be cut off: Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim.
(14-16)
But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west; they shall spoil them
of the east together: they shall lay their hand upon Edom and Moab; and the children of
Ammon shall obey them. And the LORD shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea;
and with his mighty wind shall he shake his hand over the river, and shall smite it in the seven
streams, and make [men] go over dryshod. And there shall be an highway for the remnant

of his people, which shall be left, from Assyria; like as it was to Israel in the day
that he came up out of the land of Egypt.

 • context : continued : … now Jacob – as all souls who will be saved – is rescued :

line ,
“and it (will) happen – in – that – day ,                                
(that-) myLord – (will) act again , a second time ,                                     [=’read : after the sons’]
[+as] his hand – (will) acquire – the remnant of – his people ,       +                          [=’as Jacob’]
which – (will have been) left behind [in the regions of this earth] ;                 [=’see Is.66:19’]

 
12 and he (will) (..place..) (nsha=shim) – a (..sign..) (ns=auth) – [=among] (..the people..) ,   
and=as – (..the sons of..) – [eden-] Ishral [=’144,000’] – (who will) (..testify [+to them]..) ;

 
[=then] – he (will) gather – (..Jacob..) – from the four – corners of – the land [=’earth’] ;

 • [=’11 + 12 above :
  based upon Isaiah 66:19’ ; so there is NO zionistic connection here :]

———————-
13 [=for] the oppressor [=’this body’] of – (..Jacob..) – (will have been) removed ,
and=as – (..the idol [=’same’]..)      +
(which will) no (-longer) – distress – [+their] (..adm-soul..) (aphrm=nphsh) ;          [goto 16]

 • [=’above 13 :
  as theme used in Isaiah chapters 50-66 ;
  no ‘envy theme’ here – the only ‘envy theme’ existing is “between the house Joseph
  and Judah – befóre they come together as the 144,000” , see Ezekiel’]

———————-
14 [corrupt = addition]   [=’themes don’t match and roots are impossible’]
15 [corrupt = addition]   [=’Esau gleaned the theme from next 16 but in non-sensible way ;
while there is virtually no extra theme póssible between the
being saved (line 13) and the ‘going to tsiun’ (next 16) :]
———————-
16
and (there-) (will) be – a [dimensional-] highway – for the remnant of – his people ,
which – (had been) left behind – from=in (..the land [=’this earth’] ..) (asshr=arts) ;
as – the ones (who will) come – from=to (..the mountain..) of – (..tsiun..) ;         +

 • [=’above 16 :
  God leading the souls across the highway to eden = theme in Isaiah’]

(herstel van Israël)
En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer ,
met zijn hand het overblijfsel van zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn
in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de
eilanden van de zee. Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken
en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal
verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde .
Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven ,
zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal
Efraïm niet langer in het nauw drijven. Zij zullen op de schouder van de Filistijnen
neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen.
Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en de Ammonieten zullen hen
gehoorzaam zijn. Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban slaan ,
en hij zal zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat (=illegaal, hR) door zijn sterke
wind. Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen, en maken dat men er met zijn schoenen
doorheen kan gaan. Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van zijn volk ,
die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het
wegtrok uit het land Egypte . 

“en het zal op die dag gebeuren ,         +
(dat-) de Heer opnieuw , voor de tweede keer zal handelen ,             [=’lees : na de zonen’]
[+als] zijn hand die het overblijfsel van zijn mensen zal verwerven ,       +      [=’als Jacob’]
die zullen zijn achtergebleven [in de regio’s van deze aarde] ;                       [=’zie Jes.66:19’]

 
12 en hij zal (..een teken..) (ns=auth) (..plaatsen..) (nsha=shim) [=tussen] (..de mensen..) ,
[=als] (..de zonen van..) [eden-] Ishral [=’144,000’] die [+tot hen] (..zullen getuigen..) ;

 
[=dan] zal hij (..Jacob..) uit de vier windstreken van het land [=’aarde’] verzamelen ;

 • [=’11 + 12 boven :
  gebaseerd op Is. 66:19’ ; er is dus GEEN zionistische connectie hier :]

———————-
13 [=want] de onderdrukker [=’dit lichaam’] van (..Jacob..) zal verwijderd zijn ,
[=als] (..het idool [=’idem’]..)         +
dat [+hun] (..adm-ziel..) (aphrm=nphsh) niet (-langer) zal beheersen ;              [ga naar 16]

 • [=’13 boven :
  als thema in Jesaja hoofdstukken 50-66 ;
  waarom het ‘jaloezie thema’ hier niet past , zie Engels’]

———————-
14 [corrupt = toevoeging]      [=’thema’s passen niet en wortels zijn onbruikbaar’]
15 [corrupt = toevoeging]     [=’Esau leende het thema van volgend 16 maar onzinnig hier ;
terwijl er praktisch geen ánder thema mogelijk is tussen het
verlost worden (zin 13) en het ‘gaan naar tsiun’ (volgend 16) :]
———————-
16
en er zal een [dimensionele-] gebaande weg zijn voor het overblijfsel van zijn mensen ,
die achtergebleven waren [=in] (..het land [=’deze aarde’]..) (asshr=arts) ;
als degenen die [=naar] (..de berg..) (..tsiun..) zullen komen ;         +

 • [=’16 boven :
  God die de mensen over de gebaande weg naar eden leidt = thema in Jesaja’]

 
 
 
Jesaja 12    [continued]