Jes.11: de boom des levens (8)
bovenop Zerubbabel gezet :
het nieuw-eden land is klaar
en geredde zielen steken over
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :
continued from ch.10 ;
after the eden-tree moved to the north
he is placed upon ‘his root’ as lampstand
(not the horrible corruption ‘Jesse’ ,
as Esau’s suggesting this is about Christ) ,
see diagram ;
the eden-land is now ready ,
and the multitude of saved-souls cross over ;
remark :
note the section about ‘Efraim’, as ‘this body’ ;

improved version of original posting ,
the theme of the eden-tree is more clear now ;

 

Hoofdstuk context :
…. onderwerp : vervolg van hoofdstuk 10 :
nadat in hoofdstuk 10 de eden-boom naar het noorden ‘vertrok’,
wordt hij hier gezet op zijn wortel : als de Zerubbabel standaard – zie diagram
(het gaat hier dus NIET over ‘een wortel van Jesse’ ,
waardoor Esau suggereerde dat het onderwerp Christus is) ;

 

… het eden land is nu klaar om alle geredde zielen te ontvangen ,
en de laatsten steken de dimensie over ;
let op de zinnen betreffende ‘Efraïm’ ;

 
opmerking #2 :
verbeterde versie van eerste posting ,
omdat het thema ‘eden-boom’ nu veel duidelijker is ;

 
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 11

1-2
… vervolgens wordt de eden-boom op de kandelaar (Zerubbabel) geplaatst :
and·he-comes-forth twig from·set-slip-of Jesse and·scion from·roots-of·him
he-shall-be-fruitful and·she-rests on·him spirit-of ieue spirit-of wisdom and·understanding
spirit-of counse and·mastery spirit-of knowledge and·fear-of ieue
And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of
his roots: And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding,
the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD;
‘stem’ , H1503 geza ‘stock, stem, trunk’ ;
‘jesse’ , H3448 yishay ; only 1x in prophets (here) ;

 • context : .. then the eden-tree is placed upon the lampstand (Zerubbabel) :
  … there is *no* sensible reason why “Jesse” should be a stem , per previous chapter ,
  and because the “Jesse” theme returns NO where else in prophets —
  it is but Esau’s corruption to suggest the theme here is about Christ ;
  instead , it makes perfect sense that the tree is placed upon Zerubbabel ! ,

line ,

 • [=’compare also the Ezekiel chapter
  where the large bird “took the branch awáy into their north” ;
  these lines address the restored eden-tree :]

and=then – [=the (eden-) tree] – (will be) [=supported] +
from=by [=Zerubbabel (=lampstand carrying new eden) ] – [=being (yishay=yesh) ] – the stem ,
and=as the branch [=’eden-tree’] – (supported) from=by – his fruitful – root ;
and – the awareness of – IEUE – (will) rest – upon him [=’the eden-tree’] ,
and=as – the awareness of – discernment – [+and] counsel ,
and – the awareness of – skillfullness ,
[+as] the knowledge – and=of the awe of – IEUE ;

(De Messias en Zijn vrederijk)
Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï ,
en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen .
Op Hem zal de geest van de Heer rusten : de geest van wijsheid en inzicht ,
de geest van raad en sterkte , de geest van de kennis en de vrede des Heren .

 • [=’er is *geen* reden waarom het hier de stronk “van Isaï” moet zijn ,
  en het thema “Jesse” keert in GEEN van de profeten terug —
  het is slechts Esau’s corruptie om een verband te suggereren naar Christus :
  vergelijk het Ezechiel hoofdstuk over “de grote vogel die loot naar hun noorden bracht” ,
  hier wordt de situatie van de eden boom herstéld :]

“dan zal [=de (eden-) boom] [=gedragen worden] +
door [=Zerubbabel (=kandelaar , eden dragend)] die de stam is ,
als de loot [=’eden boom’] (gedragen) door zijn vruchtbare wortel ;
en het bewustzijn van IEUE zal op hem rusten ,
als het bewustzijn van inzicht en raad ,
en het bewustzijn van vakmanschap ,
als het bewustzijn van de kennis over de ontzaglijkheid van IEUE ;

 
3-4-5
… de eden boom zal rechtvaardigheid ‘uitzenden’ in het land :
and·to-scent-of·him in·fear-of ieue and·not to·sight-of eyes-of·him he-shall-judge
and·not to·hearing-of ears-of·him he-shall-correct and·he-judges in·righteousness
poor-ones-of and·he-ccorrects in·equity to·humble-ones-of land and·he-smites earth
in·club-of mouth-of·him and·in·spirit-of lips-of·him he-shall-put-to-death wicked-one

and·he-isbc righteousness belt-of waists-of·him and·the·faithfulness belt-of loins-of·him
And shall make him of quick understanding in the fear of the LORD: and he shall not judge after
the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears: But with righteousness shall
he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the
earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.
And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins.

 • context : .. the eden tree will ‘transmit’ righteousness into the land :
  … compare chapter 6 , where the glory was sent out by the tree ;

line ,
“and he [=’the tree’] (will) exude the scent – in=as the awe of – IEUE ,         [=’compare in paradise’]
and=so – he (will) – not – judge – (according) to the sight of – his (own) eyes [=’opinion’] ,
and – he (will) – not – reprove – (according) to the hearing of – his (own) ears [=’opinion’] ; +
and=but he (will) judge – the poor ones [=’souls without an Ego’] – in righteousness ,
and=as he (will) correct – in straightness – the humble ones of – the (eden-) land ;
——————–
[………….] – [………….] – [………….] – [………….] – […………..]

[=’untracable what could have been intended —
it can hardly be a dualistic-like “but he will smite the sinners” etc ,
because the ‘to correct’ is already mentioned in the previous lines ;
2) neither does it make sense that ‘the matrix’ is intended here ,
because that theme would be only 1 negative “smiting” line inbetween 2 positive ones ;
3) the combination “birthsceptre + his mouth” and “spirit + lips” is unworkable –
a possible concept can be that “the tree as his [=IEUE] mouth speaks to the land” ,
following after the “he will not judge himself”,
but the line and the concept are so unsure ,
that instead of writing down some quasi-mystical line we decided to skip this corrupted one ;
——————-                [above : 1 impossible line / corrupted]
and=for – the belt of – his loins – (will) be – righteousness ,
and=as – the stable – belt of – his waist ;           [=’he will not totter’]

Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heren .
Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet oordelen naar wat Zijn oren horen.
Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen . Maar de aarde zal Hij slaan met de roede van zijn mond
En met de adem van zijn lippen zal Hij de goddelozen doden .
Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn , en de waarheid de gordel om Zijn middel.

“en hij [=’de boom’] zal een geur uitzenden als de ontzaglijkheid van IEUE , [=vergelijk paradijs’]
dus hij zal niet oordelen naar wat zijn (eigen) ogen zien [=’eigen opinie’] ,
en hij zal niet oordelen naar wat zijn oren horen ;
maar hij zal hen die nederig zijn [=’zielen zonder Ego’] oordelen in gerechtigheid ,
en zij die zachtmoedig zijn in het (eden-) land zal hij met rechtvaardigheid terechtwijzen ;
——————-
[…………] – [………..] – [………..] – [………….] – […………]

zie Engels waarom deze zin onmogelijk is ;
wellicht was het concept “de boom als zijn [=IEUE] mond spreekt tot het land” ,
maar de zin en concept zijn zo onzeker dat het beter was om het weg te laten ;
——————-                [boven : 1 onmogelijke zin / gecorrumpeerd]
want de gordel om zijn heupen zal gerechtigheid zijn ,
als de stabiele gordel om zijn middel ;             [=’hij zal niet wankelen’]

 
part II — deel II

 
6-7
… nadat de boom geplaatst is , komt er leven in het eden land :
and·he-sojourns wolf with lamb and·leopard with kid he-shall-recline and·calf
and·sheltered-lion and·fatling together and·lad small one-leading in·them and·young-cow
and·bear they-shall-graze together they-shall-recline children-of·them and·lion as·ox
he-shall-eat crushed-straw
The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; and the calf
and the young lion and the fatling together; and a little child shall lead them. And the cow and the
bear shall feed; their young ones shall lie down together: and the lion shall eat straw like the ox

 • context : .. after the tree is placed , the eden land is filled with life :
  … in spite of the Zephaniah chapters (index) the souls of these animals must be “eden’s” ,

line ,
and=then – the wolf – (will) sojourn – with – the lamb ,
and the leopard – (shall) recline – [=next to] – the young goat ,
and the calf – and the young lion – and the fatling – [+will be] together ,
and – a young – boy [‘lad’] – (will) lead – them ;
and=for the young cow – and the bear – (shall) graze ,
[+while] (both) their offspring – (shall) recline – together ,
and the lion – (will) eat – straw – as=like the ox ;

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen ,
Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn ,
een kleine jongen zal ze drijven . Koe en berin zullen samen weiden ,
Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen . Een leeuw zal stro eten als het rund .

“dan zal de wolf bij een lam verblijven ,
en een luipaard [=naast] een geitenbok neerliggen ,
en het kalf en de jonge leeuw en het vee zullen bij elkaar zijn ,
en een kleine jongen zal ze drijven ;
want de koe en berin zullen samen grazen ,
[+terwijl] hun jongen zullen [=naast] elkaar neerliggen ,
en de leeuw zal stro eten zoals het rund ;

 
8-9
… vervolg : (maar als introductie op zin 10-11)
and·he-revels one-being-suckling over hole-of cobra and·on light-shaft-of
yellow-viper one-being-weaned hand-of·him he-obtrudes not they-shall-do-evil and·not
they-shall-bring-ruin in·all-of mountain-of holiness-of·me that she-is-full the·earth
knowledge ieue as·the·waters to·the·sea ones-covering
And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand
on the cockatrice’den. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain: for the earth
shall be full of the knowledge of the LORD, as the waters cover the sea.

 • context : .. continued : (but as introduction to line 10-11)
  … the “preparation of the eden-land” is intended here ;

line ,
and=for – a baby – (shall) play – [=near] – the hole of – a cobra ,
and – a child – (will) stretch out – his hand – into – the den of – a viper ; +
[+but] they [=’dangerous animals’] (shall) not – (do) harm ,
and=for – they (will) not – cause ruin – anywhere in – my – sacred – mountain ,
that=because – the (eden-) land – (will be) full of – the knowledge [of] – IEUE ,
as=when the (eden-) waters – (will have) covered – the sea
[=’the matrix-dimension (south)’ , and Eden will rule inbetween the dual-realm again’] ;

Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder ,en in het nest van de gifslang zal een peuter zijn hand steken .
Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg ,
want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer ,
zoals het water de bodem van de zee bedekt .

“want een baby zal spelen bij het hol van een adder ,
en een peuter zal zijn hand in het nest van de gifslang steken ,
[+maar] zij [=’gevaarlijke dieren’] zullen geen kwaad doen ,
want op mijn heilige berg zullen zij nergens verderf aanrichten ,
want het (eden-) land zal vol zijn van de kennis van IEUE ,
wanneer de (eden-) wateren de zee
[=’de matrix-dimensie (zuid)’ , zodat Eden weer heerst tussen de dualistische-dimensie]
bedekt zullen hebben ;

 
part III — deel III

 
10-11
… wanneer nieuw eden ‘klaar is’ , dan komen alle geredde-zielen vanaf de aarde :
and·he-becomes in·the·day the·he root-of Jesse who one-standing to·banner-of
peoples to·him nations they-shall-inquire and·she-becomes resting-place-of·him glory
and·he-becomes in·the·day the·he he-shall-proceed my-Lord second-time hand-of·him
to·to-acquire-of remnant-of people-of·him which he-shall-remain from·Assyria
and·from·Egypt and·from·Pathros and·from·Cush and·from·Elam and·from·Shinar
and·from·Hamathand·from·coastlands-of the·sea
And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people;
to it shall the Gentiles seek: and his rest shall be glorious. And it shall come to pass in that day,
[that] the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people,
which shall be left, from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush,
and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea.

 • context : .. when new eden ‘is ready’ , then all saved-souls will come from earth :
  … in previous chapter 10 the 144,000 are present at the removal of the matrix-pillar ,
  and there it was said “the sons háve to return – in order to help make the eden-land ready” :
  after previous part I and II (here) , it IS ready – and the souls can arrive ;

line ,
“in – that – day , (when) the root – [+as] [=Zerubbabel] – (will) exist ,
[by] which [is] – the positioned – banner [‘eden-tree’] of – the (eden-) people ,
[=the people (=saved souls)] – [=will come] – to him ,
and=when – the resting-place [=’new eden’] of – glory – (will) exist ;
and=for it will happen – in – that – day ,
(that) the hand (of) – myLord – (will be) gathering – a second time ,         [=’after the 144,000’]
to acquire – the remnant of – his people [=’souls on earth’] +
which – (had) remained behind – from=in [=Judah] [=’this world’] :
(gathering them from this whole earth,)
out from Assyria , Egypt – and Pathros , from Cush – and Elam ,
and from Shinar , Hamath – and the regions at – the sea ;

Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn , die zal staan als een banier voor de volken .
Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn .
(Herstel van Israël)
En het zal op die dag gebeuren dat de Heer opnieuw, voor de tweede keer ,
met zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven ,
dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam,
en in Sinear, Hamath en op de eilanden van de zee .

 • [=’in vorig hoofdstuk 10 zijn de 144,000 tegenwoordig bij het verwijderen van de cedar ,
  en daar was “de zonen móeten terugkomen – om het eden-land the helpen klaar te maken”,
  na deel I en II hier , IS het land klaar – en kunnen de zielen arriveren :]

“op die dag , wanneer de wortel [+als] [=Zerubbabel] zal bestaan ,
door wie de geplaatste banier [=’eden-boom’] van de (eden-) mensen , is ,
zullen [=de mensen (=geredde zielen)] naar hem toekomen ,
wanneer de heerlijke rustplaats [=’nieuw eden’] zal bestaan ;
want het zal op die dag gebeuren ,
(dat) de hand van de Heer een tweede keer zal verzamelen ,             [=’na de 144,000’]
om het overblijfsel van zijn mensen [=’zielen op aarde’] te verwerven +
die achtergebleven waren [=in Judah (=deze wereld)] :
(hen verzamelend van deze hele aarde,)
uit Assyrië en uit Egypte , uit Pathros , Cush , Elam ,
en uit Sinear , Hamath en de regio’s aan de zee ;

 
12-13-14
… herhaling van thema + de ziel vrijgemaakt van dit lichaam (=door dood) :
and·he-lifts-up banner for·the·nations and·he-gathers ones-being-expelled-of ishral
and·ones-being-scattered-of Judah he-shall-convene from·four-of wings-of the·earth
and·she-goes-away jealousy-of Ephraim and·ones-distressing-of Judah they-shall-be-cut-off
Ephraim not he-shall-be-jealous Judah and·Judah not he-shall-distress Ephraimand·they-fly
in·shoulder-of Philistines sea·ward together they-shall-plunder sons-of east Edom and·Moab
sending-of hand-of·them and·sons-of Ammon listener-of·them
And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel,
and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. The envy also
of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off: Ephraim shall not envy Judah,
and Judah shall not vex Ephraim. But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward

the west; they shall spoil them of the east together: they shall lay their hand upon Edom and Moab;
and the children of Ammon shall obey them.

 • context : .. repetition of theme + the soul freed from this body (=through death) :
  … the “image of jealousy” sat in the gate to their realm ,
  while “Ephraim” consequently represents ‘this body’ in prophets ;

line ,
and=when – the banner [=’eden-tree’] – for [=the people] – (has been) lifted up ,
and=then he [=IEUE] (will) gather +
the ones [=’souls’] (who) (had been) expelled – [+into] [=Jerusalem (=this earth)] ,
and=as the ones (who) (were) scattered – [+in] [=judah (=this world)] ,
and he (will) collect (them) – from the four – cardinal points of – the land [=’this earth’] ; +
and=when – ‘the image of jealousy’- [+as] Ephraim [=’this body’] – (will have been) removed ,
and=as the one [=’body’] distressing – [=the adm-soul] – (will have been) cut-off (from them) :
Ephraim – (shall) not – ‘be the image of jealousy’ – [+for] [=the adm-soul] (anymore) ,
and [=the adm-soul] – (shall) not – (be) distressed – [+by] Ephraim (anymore) ;

 

 • [=’there is nowhere “a vexation + Ephraim and Judah” : only the one between “Ishral / Judah”;
  therefore these lines tell extensively how “this body will have been removed” ,
  followed in next line by “(the souls) will fly” ;

and=then – together – they [=’souls’] (shall) fly – towards the sea [=’matrix-dimension’] +
in=over [=the wing (=’dimensional bridge’? ; (kthp=knph)] of=to – Philistea [=’Chaldea/GEB-land’] ,
[+and] they (will) plunder – [=the house?] of – the (false-) east ,           [=’matrix-east , -qdm’]
stretching – their hand – out – [+upon] [Edom?] – [of?] [Moab?] ,

————————-             [below : definitely corrupted]

 • [=’in next lines 15-16 will be “a destruction in order to create a path for the people” ,
  while in another chapter it says “hide a while my people in the rock during the destruction” ;
  considered that concept , the line could have read :]

and=when [….they will hide?….] – [….for a short time?….] – […in the rock (=outer-court)?…] ;
Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en hij zal de verdrevenen
van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn ,
bijeenbrengen van de vier uithoeken van de aarde .
Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven ,
zullen uitgeroeid worden . Efraim zal niet langer jaloers zijn op Juda ,
en Juda zal Efraim niet meer in het nauw drijven .
Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen ,
samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen .
Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab ,
en de Ammonieten zullen hen gehoorzaam zijn .

“wanneer de banier [=’eden-boom’] voor [=de mensen] opgeheven zal zijn ,
zal hij [=IEUE] degenen die verdreven waren [=naar] [=Jeruzalem] [=’deze aarde’] verzamelen ,
als degenen die verspreid werden in Juda [=’deze wereld’] ,
en hij zal hen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het land [=’deze aarde’] ; +
wanneer ‘de afbeelding van jaloezie’ [+als] Ephraim [=’dit lichaam’] verwijderd zal zijn (van hen) ,
als degene die [=de adm-ziel] benauwt zal zijn afgesneden (van hen) :
[+want] Efraim zal niet (langer) ‘de afbeelding van jaloersheid zijn’ [+voor] [=de adm-ziel] ,
en [=de adm-ziel] zal niet (langer) [+door,in] Efraim [=’dit lichaam’] benauwd worden ;

 

 • [=’er is nergens een “in het nauw gebracht worden + Efraim en Juda” ,
  de enigste ‘ruzie’ is er tussen de twee huizen Ishral / Judah ;
  daarom vertellen deze zinnen “hoe dit lichaam van de ziel verwijderd zal zijn”,
  in volgende zin versterkend door “(de zielen) zullen vliegen” :]

dan zullen zij samen richting de zee [=’matrix-dimensie’] vliegen ,
over [de vleugel (=’dimensionele-brug’? (kthp=knph)] [=naar] [=Philistia (=land GEB/Chaldea)] ,
[+en] zij zullen [=het huis?] van het (valse-) oosten plunderen ,           [=’matrix-oosten ; -qdm’]
hun hand uitstrekkend [+op] [=de schatten?] [van?] [Moab?] ,

————————–             [beneden : zeker corrupt]

 • [=’in volgende 15-15 zal er “een vernietiging zijn om een pad voor de mensen te maken”,
  terwijl een ander hoofdstuk zegt “schuil een tijd, mijn mensen, tot de vernietiging over is” ;
  gezien die context kan de zin hebben gelezen :]

en=wanneer […zij zich zullen verbergen?..] [..voor korte tijd?..] [..in de rots (buitenhof) ?..] ;

 
15-16
.. dan steken de zielen de matrix-dimensie over ; als vergeleken met de Exodus :
and·he-dooms ieue tongue-of sea-of Egypt and·he-waves hand-of·him over
the·stream in·vehemence-of wind-of·him and·he-smites·him to·seven watercourses
and·he-treads in·the·sandals and·she-becomes highway for·remnant-of people-of·him
which he-shall-remain from·Assyria as·which she-wasbc for·ishral in·day-of
to-come-up-of·him from·land-of Egypt
And the LORD shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea; and with his mighty wind shall
he shake his hand over the river, and shall smite it in the seven streams, and make [men] go over dryshod. And there shall be an highway for the remnant of his people, which shall be left, from Assyria; like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt.
‘mighty’, H5868 ayam ‘perhaps a glow’ 1x ;

 • context : .. then the souls cross-over the matrix-dimension ; as compared to the Exodus :
  … we tried but it doesn’t get better then this ;
  we must look again what can be glyph NES , ‘tongue’,
  and , if the term is correct here , SHEBT , ‘sandal’ ;

line ,
and=then – IEUE – (will) destroy – the tongue of – the sea [=’matrix-dimension’] of – Egypt
[=the tongue is alike “the trunk of their tornado , sucking-up dualistic-essence”…?’]

——————–                 [above : seems valid]

 • [=’we fail to translate this line , not only because of corruptions
  but mainly because we do not see the cóncept here :
  what could possibly be a hindrance “even after their pillar was cut down” (ch.10) ?
  or is this is a ‘repeat’ of the end (=last line) of previous chapter :
  then “the 7 rivers who fed their fire-pillar are cut off” is intended here…? :]

and=when – [his hand?] – [(will) ……] – [over,against?] – [the river?] – [….……] – […..…..] ,
and he smites [by him,his?] – the seven – (matrix-) rivers [=’see Rg-veda’] ,
and [tramples?] – [the sandal? (=’inverted dimensional-veil for solarplane’? , glyph THEBT?)] ;

——————–                [above : corrupted / unclear]
and=so (there) (will) be – a highway – for the remnant of=as – his people [=’saved-souls’] +
which – (had) remained behind – from=in [=Judah (=this world)] :
as=like – it was – for (old-) Ishral ,             [=’crossing the sea’]
in the day – they ascended – from the (literal-) land of – Egypt .

Dan zal de Heer de inham van de zee van Egypte met de ban slaan ,
en hij zal de hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door zijn sterke wind .
Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen ,
en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan .
Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van zijn volk ,
die overgebleven zal zijn in Assyrië ,
zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte .

“dan zal IEUE de tong van de zee [=’matrix-dimensie’] van Egypte vernietigen
[=de tong is als “de slurf van hun tornado , dualistische-essentie opzuigend’?]

———————–                [boven : lijkt waarschijnlijk]

 • [=’we falen om de zin te vertalen , niet alleen vanwege de corrupties ,
  maar vooral omdat we het concépt niet begrijpen :
  wat kan nog een mogelijk obstakel zijn “nadat hun vuur-pilaar verwijderd is” (hfdst 10) ?
  of is dit een soort ‘herhaling’ van het eind (=laatste zin) van hoofdstuk 10 ,
  en worden “de 7 rivieren die hun pilaar voedden , afsnijdend” hier bedoeld ..? :]

wanneer [zijn hand?] [zal…….] [over, tegen?] [de rivier?] [………] [………] ,
en hij [door hem,zijn?] zeven (matrix-) rivieren [=’zie Rg-veda’] zal slaan ,
en [de sandaal? (=omgekeerd-dimensioneel-gordijn voor zonnestelsel ; THEBT?)] zal vertrappen ;

———————–                [boven : corrupt / onduidelijk]
opdat er een hoofdweg zal zijn voor het overblijfsel als zijn mensen [=’geredde zielen’] , +
die achtergebleven waren in [=Judah (=deze wereld)] :
zoals het met (oud-) Ishral gebeurde ,             [=’de zee overstekend’]
op de dag dat zij opgingen uit het (letterlijke-) land Egypte .

 

27.09.19 — submitted — first version — het-report


26.01.2020 — submitted — [2nd version by better understanding the tree] — hetreport