Jes. 11: de ‘root van Jesse’ is
Zerubbabel , de eden-kandelaar
+ geredde zielen steken over
+ de 7 nekken van draak in Op.
(goed leesbaar)

 

 

chapter context :
this chapter is about ‘the lampstand’
Zerubbabel (see diagram) , and very
mutilated by Esau because it says that
when we understand it , he will be set-up :
therefore Esau tried “the root of Jesse” to be
interpreted by believers as Christ ,
but you’ll see what was réally intended ..

 

hoofdstuk context
… nu gaat het algemene idee “dat Christus de wortel van Jesse is”, vallen
– en niet omdat we dat niet zouden willen
maar omdat die context gesuggereerd is door Esau dmv. uitgebreide corruptie ,
en daarom (!) is het algemene idee altijd zo ontzettend Vaag gebleven ,
want het idee klinkt wel vroom … maar slaat eigenlijk nergens op !
wat betekent het ? waarom ‘uit Jesse’ ? wat was er zo bijzonder aan de beste man ?
Commentaren geven gekunstelde en vage vrome antwoorden ,
maar dit is het verhaal :

 • 1) vorig hoofdstuk eindigde met “het afhakken van de vectors van hún dimensie”,
  waar dit hoofdstuk een vervolg op is , omdat de tekst gewoon doorloopt ;
 • 2) de term ‘twijg’ zou vreselijk belangrijk moeten zijn , wás deze root Christus ,
  maar komt slechts 1x voor – in Job – en dan nog negatief ,
  terwijl er geen enkel ander woord in diezelfde cluster te vinden is ! ,
 • 3) dat dezelfde zin wordt gebruikt in Romeinen 15: 12 is wel waar –
  maar is daar door Esau neergezet om de angel uit DEZE verzen te halen (zie 5) :
  in heel het NT wordt ‘Jesse’ 3 x gebruikt – in het geslachtsregister ,
  en éen keer in relatie tot David (er is dus geen confirmatie van Rom. 15 !) ;
 • 4) Esau ging zelfs zover dat hij in zin 3-5 woorden als ‘ogen’, ‘mond’ en ‘oren’
  illegaal heeft toegevoegd om te suggereren dat het ‘een persoon’ betreft – Christus ;
  maar de originele zin is verrassend duidelijk in kleur ! ;
 • 5) in 10-11 wordt de “root Jesse” herhaald – dat de kandelaar opgericht gaat worden
  wanneer de 144,000 [wij] naar hem gaan informéren : wat precies de reden is
  dat Esau dit hoofdstuk heeft gecorrumpeerd ! ,

  ... de context van dit hoofdstuk is
  “de eden-kandelaar het nieuwe eden-huis (als David’s heerschappij) dragend :
  dat sláat ergens op – David’s “vader” die de wortel is van het nieuwe huis (-David) ;
  referentie over Zerubbabel : Haggai 2 ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 11

 
1-2
na eind vorig hoofdstuk : introductie van de kandelaar Zerubbabel  (zie diagram) :
and·he-comes-forth twig from·set-slip-of Jesse and·scion from·roots-of·him
he-shall-be-fruitful and·she-rests on·him spirit-of ieue spirit-of wisdom and·understanding
spirit-of counsel and·mastery spirit-of knowledge and·fear-of ieue
And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:
And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding,
the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD;

 • ‘rod’ , H2415 choter ‘a rod, a shoot’ 1x Job [as to strike the back with , negative] ;
  only 1 other root as -chathar ‘to dig’, several ; so we have a corruption here ;
  2) try : ch-t cluster : chut ‘thread, cord’ ; -cheth(em) ‘seal’ ; chatha etc ‘sin cluster’ ;
  chatab ‘to cut down [a tree]’ : the -B can be easy an -R from -choter ;
  3) -t is -ts ? , -chatser ‘court’ ? ; chuts ‘outside, other side’ ;
  4) h-cluster , for similarity of -h and -ch ? 1965 hekal ‘temple’ ? only hath(al) ‘deceive’;
 • ‘jesse’ , H3448 yishay ; David’s father ; rule of eden is David ; H7862 shay ‘a gift’, + to be ,
  unlikely from ‘to save’ because -i shows root is -sha+ye-prefix ;
 • context : main theme : introduction of the new lampstand Zerubbabel :
  most versions and commentaries think the “root of Jesse” is Christ ,
  but they are very Vague in ‘what that means, then’ , and go ‘spiritualize it’,
  but that makes no sense for a number of reasons :

  • 1) previous chapter ended with destruction of their dimensional vectors ;
   this chapter continues with that theme – now as the restoration for eden ;
  • 2) the eden-lampstand will carry the new-eden-house , which is David’s rule ,
   hence the reference to ‘Jesse’, who is “but” the father of David and has no role
   except in the genealogy-register (NT) ; that the “root of Jesse” theme is in Rom. 15:12
   is a corruption , inserted there by Esau : see next ,
  • 3) because if the sons [144,000] understand this chapter , the lampstand will become ;
   It is exact for this reason that Esau had to go corrupt here ! ;
 • seal / rod : the ‘rod’ is an invented term , see breakdown , above ;
  since the theme here IS Zerubbabel , corrupted root ch-t can be “seal” (-chthm) as well ,
  per Haggai 2 “I place you [zerubbabel] to be the seal” , related to “founding the temple (hkl)”
  which is the new eden-house ;

line ,
“and=for – (a seal) – (will) come forth – from the stem [‘root’] – (being) ‘the gift’ [‘Jesse’] / ,
and=as ‘the main branch’ – from the [eden-] root / [which] (shall) be fruitful

 • [=’main branch as Zerubbabel , carrying the new eden-house , as Davids rule’] / ;

and=for – the spirit [‘awareness’] of – IEUE – (will) rest – on top of him

 • [=’in the new eden-house carried by Zerubbabel’ ; compare how in line 9
  Is mentioned “the eden-waters filling the dimension of the eden-land”]
  / :

[namely the spirit, ] (being) the awareness of / wisdom / and understanding / ,
the awareness of – counsel – and skilfullness [‘mastery’] / ,
(as) the awareness of – the knowledge  [=’to know’] – and fear [‘to awe’] of – IEUE / ;   +
(De Messias en Zijn vrederijk)
Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï ,
en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen .
Op Hem zal de Geest van de Heer rusten : de Geest van wijsheid en inzicht ,
de Geest van raad en sterkte , de Geest van de kennis en de vreze des Heren .

“want (een zegel) zal voortkomen uit de stam [‘root’] die ‘de gift’ is  [‘yishay’] ,
als ‘de hoofd-loot’ van de [eden-] root die vrucht zal dragen

 • [=’hoofd-loot als Zerubbabel , die het nieuwe eden-huis draagt van David’s heerschappij’] ;

want de geest [=’bewustzijn’]  van IEUE zal (boven-)op hem zijn

 • [=’in het nieuwe eden-huis , gedragen door Zerubbabel ; vergelijk hoe in zin 9
  de “eden-wateren die de lege dimensie van het eden-land vullen” wordt genoemd’]   :

[namelijk de geest,] die het bewustzijn van wijsheid en inzicht is ,
het bewustzijn van raad en vakmanschap ,
(als) het bewustzijn dat de kennis [=’kennen van’] en de vreze  [‘ontzag voor’] van IEUE is ;   +

 
3-4-5
… heel onverwachte vertaling   (maar de juiste – ondanks zware corruptie) :
and·to-scent-of·him in·fear-of ieue and·not to·sight-of eyes-of·him he-shall-judge
and·not to·hearing-of ears-of·him he-shall-correct and·he-judges in·righteousness
poor-ones-of and·he-corrects in·equity to·humble-ones-of land and·he-smites earth
in·club-of mouth-of·him and·in·spirit-of lips-of·him he-shall-put-to-death wicked-one
and·he-isbc righteousness belt-of waists-of·him and·the·faithfulness belt-of loins-of·him
And shall make him of quick understanding in the fear of the LORD: and he shall not judge
after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears: But with righteousness
shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite
the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.
And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins
‘understanding’ , H7306 ruach ‘to scent, to smell, perceive scent’, part of the corruption ;

 • context : very unexpected translation  (but the right one – in spite of heavy corruption) :   
  it SOUNDS all very much like what Christ said  (‘I do nothing by myself’) ,
  but Esau ADDED the terms ‘eyes’, ‘ears’, ‘mouth’ and ‘lips’ !
  he was even so fanatic that he used “to smell” at the start (see interlinear) ,
  we show the places as (… skipped…) here , in purple ,
  and see how the lines get a perfect , contextually Solid colour !
 • I) the lampstand as the [dimensional-] “balance” – as opposed to the Anubis balance :
  see diagram ; and this is the reason he is “ugly” (‘.. the sight of him’) , as concept ;
  because he has to counter théir previous balance – here as “the wicked one” ;
  he is ‘a temporary construct’, for the Interval , until new-Jerusalem will descend ;
 • syntax : eden-land + humble-ones corruption : Esau swapped both terms ,
  because “the right balance” refers to the LAND , first ;

line ,       
“and=for by he [=’Zerubbabel’] (will be) the awareness [‘spirit’] – of the fear [‘reverence’] of – IEUE / :
and=so he – (shall) not – be judged – to=by the sight of him – (… skipped…)

 • [=’namely as the counter of the cursed dimensional balance of Anubis’] / ,

and – he – (shall) not – be reproved – to=by his obeyance – (… skipped…) / ;
and=for – he (will be) judged – [+to=by] the poor ones  [=’people in eden’] – in=as righteous / ,
and=as he (will) correct – the right balanceto the [eden-] land ofthe humble ones / :
and=for he smites – the [matrix-] land – in=by the [birth-] sceptre – (… skipped…) / ,
and in=by the awareness – (… skipped…) – he shall kill – the wicked one  [=’Anubis balance’] / ;
and=for – the belt of – his loins – will be – righteousness / ,
and stabilty  (!) – the girdle of – his waist / ;

 • [=’he won’t get weak and go bend off to their vector like the eden-ram horns did’] / ;

Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heren . Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien
en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid
en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen .
Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen
zal Hij de goddeloze doden . Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn ,
en de waarheid de gordel om Zijn middel .

 • [=’Esau heeft 4 termen , ‘ogen’, ‘oren’, ‘mond’ en ‘lippen’ illegaal TOEGEVOEGD ,
  om te laten corresponderen met wat Christus idd. zegt “Ik doe niets uit mijzelf”,
  in plaats van die 4 staat er bij ons (.. verwijderd..) , en zie hoe de hele zin een
  compleet zinvolle en contextueel solide kleur krijgt ! ; (zie noten sectie Engels) :]

[=’Zerubbabel is nieuw-eden’s contra-construct  (‘tegenconstruct’)
van het corrupte dimensionele weegschaal-construct (=’de boosaardige’) van Anubis :]
“want door hem [=’Zerubbabel’] zal het bewustzijn van de vreze [‘ontzag voor’] van IEUE zijn :
dus hij zal niet geoordeeld worden vanwege hoe hij eruit ziet 
(…verwijderd…)   

 • [=’dat is , als tegenhanger van de vervloekte dimensionele-balans van Anubis’] ,

en hij zal niet gevonnisd worden vanwege zijn gehoorzaamheid  (…verwijderd…) ;
want hij zal door hen die arm zijn  [=’mensen in eden’] geoordeeld worden als rechtváardig ,
omdat hij
de juiste balans zal herstellen van het [eden-] land van hen die nederig zijn :
want hij slaat het [matrix-] land door de [geboorte-] scepter  (…verwijderd…) ,
en door het bewustzijn  (… verwijderd…) zal hij de boosaardige
[=’Anubis weegschaal !’] doden ;
want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn , en stabiliteit  (!) de gordel om zijn middel

 • [=’zodat hij niet zwak wordt en afbuigt naar hun vector zoals de eden-ram horens deden’] ;

 
6-7-8-9
… dan zal het nieuwe eden-huis gevuld worden met eden-leven :
and·he-sojourns wolf with lamb and·leopard with kid he-shall-recline and·calf
and·sheltered-lion and·fatling together and·lad small one-leading in·them and·young-cow
and·bear they-shall-graze together they-shall-recline children-of·them and·lion as·ox
he-shall-eat crushed-straw and·he-revels one-being-suckling over hole-of cobra and·on
light-shaft-of yellow-viper one-being-weaned hand-of·him he-obtrudes not they-shall-do-evil
and·not they-shall-bring-ruin in·all-of mountain-of holiness-of·me that she-is-full the·earth
knowledge ieue as·the·waters to·the·sea ones-covering
The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; and the calf
and the young lion and the fatling together; and a little child shall lead them. And the cow and
the bear shall feed; their young ones shall lie down together: and the lion shall eat straw like the ox. And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand
on the cockatrice’den. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain:
for the earth shall be full of the knowledge of the LORD, as the waters cover the sea

 • context : then the new eden-house will be filled with eden-life :
  animals : surprisingly , many ‘dubious’ animals will return ,
  but with changed nature ; also their digestive nature must have changed ,
  where the food is taken up within the body without any rest produce ;
  sea : unlikely that “just a metaphor” is used – ‘sea’ is too negative for that ,
  yet in this (unique) case perhaps as “empty” (also negative) , not specific matrix-related
  (because the wilderness north still has ‘to be filled’]  ;

line ,
“and=then – the wolf – (will) wander about – with – the lamb / ,
and the leopard – (shall) lie down – together with – the calf / ,
and the young lion – and the fatling – (shall) both – (be) led – and=by – a little – boy / ;
and the cow – and the bear – (shall) graze – together / ,
[+while] their young ones – (shall) recline / ,
and the lion – (shall) eat – straw – as=like the ox / ;
and – the little child – (shall) play – over=by – the hole of – the asp / ,
and – the baby – (shall) reach – his hand – on=to – the den of – the viper / :
no – one (shall) (be) evil / and no – one shall bring – ruin – at whole – my – sacred – mountain / ,
that=because – the [eden-] land – (will be) full of – the knowledge  [‘the knowing’] of – IEUE / ,
as=when the [eden-] waters – (will) cover – the sea [=‘as “empty” dimension’] / ;
Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen , een kalf,
een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, en een kleine jongen zal ze drijven .
Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen .
Een leeuw zal stro eten als het rund . Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van de adder,
en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken .
Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg , want de aarde
zal vol zijn met de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

“dan zal een wolf met een lam opwandelen , een luipaard bij een kalf neerliggen ,
en een jonge leeuw en gemest vee zullen beide door kleine jongen geleid worden ;
een koe en een berin zullen samen grazen , hun jongen zullen bij elkaar neerliggen ,
en een leeuw zal stro eten als het rund ;
een peuter zal zich vermaken bij het hol van de adder ,
en een baby zal zijn hand in het nest van een gifslang steken :
niemand zal slecht zijn en niemand zal verderf aanrichten op heel mijn heilige berg  [‘tsiun’] ,
want het [eden-] land zal vol zijn met de kennis [‘het kennen van’] van IEUE ,
wanneer de [eden-] wateren de zee  [=’als “lege” dimensie’]  zullen bedekken ;

 
part II   —   deel II

 
10-11
.. het “root Jesse” thema wordt herhaald – om te laten zien wannéer de kandelaar komt :
and·he-becomes in·the·day the·he root-of Jesse who one-standing to·banner-of
peoples to·him nations they-shall-inquire and·she-becomes resting-place-of·him glory
and·he-becomes in·the·day the·he he-shall-proceed my-Lord second-time hand-of·him
to·to-acquire-of remnant-of people-of·him which he-shall-remain from·Assyria
and·from·Egypt and·from·Pathros and·from·Cush and·from·Elam and·from·Shinar
and·from·Hamath and·from·coastlands-of the·sea
And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people;
to it shall the Gentiles seek: and his rest shall be glorious. And it shall come to pass in that day,
[that] the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people,
which shall be left, from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush,
and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea.

 • context : God mentions agáin “the root Jesse” to show whén will be the lampstand :
  so He knew that Esau would mutilate the previous – that is the only conclusion :
  here directly connected to “all saved souls crossing over” ;
 • I) he will be set-up when ‘the people’ [144,000] arrive (after that, all saved souls arrive) :
  the “when they enquire about him” must be an important concept — about us , now :
  because Zerubbabel will be set upright from that moment !
  and this is the reason WHY Esau corrupted also this chapter ! ,
  corruptions : note how here it is “the standard of the eden-people”,
  because in next lines he changed it ; he also swapped ‘people’ for ‘nations’ here ,
  but “nations” never “search” – it is the people as the 144,000 here ! ,

line ,
“and – in – that -day – (will) be – the [eden-] root – (being) the gift [‘Jesse’] / ,
(by) which – (shall) be standing solidly upright – the [eden-] standard of – the [eden-] people / :
[+and=when] the people [=’144,000’, we, now’]  – shall inquire – to=about him              (sic !) / ,   +
and=then – the glorious (kbd) – restingplace – (will) become (to be)                             [=’north’] / ;
[and=after that,]  – in – that – day – it will happen ,   +
(that) myLord – shall again – (set) his hand – a sécond time ,   +
to acquire – the remnant of – his people – who (will have been) remained [behind]  [=‘on earth’] / :

 • [=’after the 144 left’ ; in next two lines below , the (then known) whole world is described :]

(out) from Assyria – and from Egypt – and from Pathros – and from Cush – and from Elam / ,  +
and from Shinar / and from Hamath , and from the coastlands of – the sea / ;
Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn , die zal staan als een banier voor de volken.
Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn .
(Herstel van Israël)
En het zal op die dag gebeuren dat de Heer opnieuw, voor de tweede keer, met zijn hand
het overblijfsel van zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en Egypte,
in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee .

“en op die dag zal de [eden-] root er zijn die ‘de gift’ is  [‘Jesse’] ,
bij wie de [eden-] standaard voor de [eden-] mensen rechtop zal staan :
wanneer
de mensen  [=’144,000, wij, nu’] naar hem zullen informeren     (sic !) ,   +
dan zal de glorieuze rustplaats ontstaan ;                                 [=’in het noorden’] ;

daarna zal het op die dag gebeuren dat de Heer opnieuw met zijn hand , voor de twéede keer ,
het overblijfsel van zijn mensen die
(achter-)gebleven zijn  [=’op deze aarde’]  zal verwerven :

 • [=’nadat de 144,000 al weggingen’ ; in volgende zinnen hier beneden
  wordt de hele (toenmalig gekende) wereld beschreven :]

uit Assyrië en Egypte , en uit Pathros , en uit Cush , en uit Elam ,
en uit Shinar , en uit Hamath , en uit de kustlanden van de zee ;

 
12
… de Zerubbabel kandelaar wordt opgericht wanneer de 144,000 verzameld zijn :
ָand·he-lifts-up banner for·the·nations and·he-gathers ones-being-expelled-of Israel
and·ones-being-scattered-of Judah he-shall-convene from·four-of wings-of the·earth
And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel,
and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.

 • context : the Zerubbabel lampstand is put in place when the 144,000 have been collected :
  this is not merely a repeat so that we will understand it correctly ,
  but is also the introduction to the theme in néxt lines :

line ,
“and=for he [=IEUE] (will) set upright – the standard  [= ‘Zerubbabel’] – for the [eden-] people / ,
and=when – the expelled ones of – Ishral  [=’120,000′] – (will have been) gathered   +
and the scattered ones of – Judah [=’24,000′] – (shall have been) assembled   +
from the four – corners of – the land   [=’this world’] / ;    +
Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en hij zal de verdrevenen
van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn ,
bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde .

[‘dit is niet slechts een herhaling zodat we het juist begrijpen ,
maar is ook de inleiding tot het thema in de vólgende zinnen :]

“want hij  [=IEUE] zal de standaard  [=’Zerubbabel’] voor de [eden-] mensen rechtop zetten ,
wanneer de verdrevenen van Ishral  [=’120,000′] zullen zijn verzameld   +
en zij van Juda [=’24,000′] die overal verspreid zijn bijeengebracht zullen zijn   +
van de vier hoeken van het land    [=’deze wereld’] ;   +

 
13-14
daarna : de eden-dimensie , geplakt rondom deze aarde wordt losgekoppeld ván de aarde :
and·she-goes-away jealousy-of Ephraim and·ones-distressing-of Judah they-shall-be-cut-off
Ephraim not he-shall-mbe-jealous ath Judah and·Judah not he-shall-distress ath Ephraim
and·they-fly in·shoulder-of Philistines sea·ward together they-shall-plunder sons-of east
Edom and·Moab sending-of hand-of·them and·sons-of Ammon listener-of·them
The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off:
Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim. But they shall fly upon
the shoulders of the Philistines toward the west; they shall spoil them of the east together:
they shall lay their hand upon Edom and Moab; and the children of Ammon shall obey them.

 • context : after that , the eden-dimension glued around earth is being disconnected fróm earth :
  there is so much information in these lines … first ,
 • A) main theme : Judah , as atmosphere , is to be placed UPON the standard :
  this is the entire góal of all previous verses about Zerubbabel ;
  we posed in Introduction that a certain eden-layer was illegally “glued around earth”
  so that our souls (and certain aspects of this body) would not die in a hostile environment ;
  in other prophets we saw ‘Judah’ often as general name for “this world”,
  but juxtaposing it to ‘Ephraim’ turns her into an even more specific attribute
  (this is not about “the southern and northern kingdoms of old-Ishral”) ;
 • B) Efraim , this body of us , is THE ENEMY of the eden-layer around earth :
  we know “the image of jealousy” as Cain , sitting in their gate in the north ,
  here ‘the type body we have’ is “the adversary” or “distress” (both are root -tsiyr) ;
  this also gives a clue to how the old land Ishral could have those large vinetresses
  which the spies took with them – in the olden days the atmosphere of this world
  must have “contained more eden-aspects” (for utter lack of better phrasing…) ;
 • second half :
  sea : the eden-layer has been remóved , hence the negative ‘sea’ now ;
  Philisti : not ‘Philistines’ (the half-giants) , that makes no sense , at all  (=Esau joke) ;
  we had Philisti in Is. 14 ; the “shoulder” may be a remains of their KHENT-boat ,
  see bas-relief where those beings walk to this earth – same intention here ;
  false east : as (qdm) , between Heaven and eden , see diagram ;
  but here used as “originating from there”,

line ,        
and=then“the jealousy – (being) Ephraim”  [=’this type body’] – (will be) done with

 • [=’read , this body will be done with (by death) from all to-be saved souls on this earth’] / ,

and=when the adversaries of – Judah [‘eden-atmosphere around this earth’] / shall be cut off

 • [=’read , the “adversaries of Judah” are these type bodies we have !!] / :

Ephraim – (shall) not – (be) the jealousy of – Judah                                     [=’eden-atmosphere a.e.’] / ,
and Judah [‘eden-atmosphere a. e.’] – shall – not – be distressed (by) – Ephraim  [‘this type body’] / ;
[then , the saved souls leave earth : note the ‘flying’ :]
and=then they [=‘souls’] will fly away – together – to=fróm the sea       [=’earth’s dark dimension’]   +
in=over the shoulder  [=’high region’] of – Philisti                    [=’land GEB / Chaldea ; Is. 14 : 31-32’] / ,
and they [=’all saved souls’] will plunder – the sons  [=‘spirits’] of – the [false-] east / ,
stretching out – their hand – [against] Edom  [‘solarplane’] – and Moab  [‘red cube, diagram’] / ,
and Ammon – will obey them / ;
Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen ,
en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden .
Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven.
Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen ,
samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen . Zij zullen hun hand uitstrekken
tegen Edom en Moab, en de Ammonieten zullen hen gehoorzaam zijn .

“daarna zal “[het beeld van-] jaloersheid dat Efraïm is”  [=’dit lichaam’] verwijderd worden

 • [=’lees : ons type lichaam verwijderd (door sterven) ván alle zielen die gered worden’] ,

wanneer de vijanden van Judah  [=’de eden-atmosfeer rond deze aarde’] afgesneden worden

 • [=’lees : de “vijanden van Judah” zijn ‘het type lichamen van ons , nu” !’]  :

in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden .
Efraïm zal niet langer de jaloersheid zijn van Judah         [=’eden-atmosfeer rond deze aarde’] ,
en Judah zal niet meer in het nauw gedreven worden door Efraïm           [=’dit type lichaam’] ;

[daarna verlaten alle geredde zielen deze aarde : let op het ‘vliegen’ :]
dan zullen zij [=’zielen’] samen wegvliegen ván de zee             [=’nu donkere aarde dimensie’] ,
over de schouder [=’hoge regio’] van Philisti          [=’het land GEB / Chaldea , Jes. 14 : 31-32’] ,
en zij zullen de zonen  [=’geesten’] van het [valse-] oosten uitplunderen ,
hun hand uitstrekken tegen Edom  [‘zonnestelsel’] en Moab  [=’rode kubus, zie diagram’] ,
en Ammon zal hen gehoorzaam zijn ;

 
15-16
de ‘zeven rivieren’ als de zeven nekken van de Openbaring-draak :
and·he-dooms ieue tongue-of sea-of Egypt and·he-waves hand-of·him over the·stream
in·vehemence-of wind-of·him and·he-smites·him to·seven watercourses and·he-treads
in·the·sandals and·she-becomes highway for·remnant-of people-of·him which he-shall-remain
from·Assyria as·which she-wasbc for·ishral in·day-of to-come-up-of·him from·land-of Egypt
And the LORD shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea; and with his mighty wind
shall he shake his hand over the river, and shall smite it in the seven streams, and make [men] go
over dryshod. And there shall be an highway for the remnant of his people, which shall be left,
from Assyria; like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt.
‘shake’ , H5130 nuph ‘to yield [a tool], to wave [a sheaf]’, context here ‘to hover over’ ,
‘mighty’ , H5868 ayam , unsure, 1x ; 366 ayom ‘dreadful, awesome’ [Hab.] ; -emah , similar ;

 • context : the ‘seven rivers’ as the seven necks of the dragon in Revelation :
  we had ‘the tongue’ (NES) in other chapters
  “the (fiery) tongue of the imprisoned
  adamite-soul [for] (matrix) existence” , NES ;
  here better identified as “the centre-rod
  in the middle of the DNA-helix”
  (the latter as the two serpents in the image ,
  which are the elongated eden-ram-horns) ;
  their tongue “sucks out” essences out of eden
  much alike a tornado functions ;
  compare the Aztec sunstone
  with protruded tonge (that sun is Rã) ;
  neck as NEH’BT : to right , the neck for
  (to make) the solarplane (by the helix-H’) ,
  the wick-glyph-H’ IS that DNA-helix axis ;
  however , here is
  said that the neck is “bý 7 (eden-) places”
  which are “un-tied” as SEFEKH ;
  7 (eden) places started to emit 7 streams :
  must be the conclusion from the glyphs ,
  but the streams as a corrupted situation now ,
  namely as their ‘tongue’ ;
  Christ holds ‘7 stars’ and also 7 candles ,
  having won those back (and note ‘the hand’
  for they belong to the hand-construct) ;
  SEFEKHT , 7, morphing into Thoth’s flame :
  SEFEKH is both “7” and “to un-tie” ,
  the ‘consort of Thoth’, to right , is the flame
  SESHAT in the ‘lucifer chapter’ (Is. 14) ,
  a sorcery flame existing out of 7 streams
  (similar glyph as here to the left of ‘rec.3’) ;
  “goddess of the doubled-horn by (eden) place to untie”,

pinterest
 

ayin dk
 

rpt
 

rpt
 • the doubled ‘horn’ (ÃB) now “from Moab”, where -B is “solarplane” ;
  also named UP VII (tot he left of ‘A.Z’) , “the 7 of the eden-root to open”;
  SESHAT (construct) as ‘the dragon’ slain here ? :
  possible : if we imagine that these illegal “7 streams” flow into their north ,
  where at their top they form the sorcery-flame of Thoth (in chapter 14) ;
  most often ‘constructs and concepts’ are “feminine” , in scripture ;
 • II) the ‘sandal’ as dimensional-veil (top-covering of the eden-house / tabernacle) :
 • from the 4 curtains the upper one was ‘of leather’,
  and because God describes how he makes sandals
  for the virgin , this is that same dimensional-veil ;
  leather as matrix attribute :
  obviously leather is a negative concept , as the very
  defence (outside) of the original eden-house ;
  glyph THEB : to right ; sometimes a sandal shows
  but also with ‘skin-glyph’ ; the foot as ‘solarplane’ ,
  “the sandal for the solarplane to connect to [eden]”,
  showing that “the revolving serpent-dimension”
  starts at the OTHER side of this leather veil
  (since eden’s reality does not revolve) ;
  into TEB “drum, circle” as the solarplane itself ,
  into TEBEN “to revolve” ,

emmausroadmin. inter.
 

rpt
 • consequence : it cannot mean that “galaxies etc won’t revolve anymore”,
  but that eden’s region will not be subject anymore to the revolving serpent-dimension”;

line ,
“and=then – IEUE – (will) destroy – the tongue of – the sea [‘dimension’] of – Egypt

 • [=’the tongue as “the rod which is the céntre of their Caduceus-DNA-helix as the Nile”,
  sucking-up eden-aspects like how a tornade does ;
  as the CENTRE of the Nile river which the dragon made , flowing into their north’]
  / ,

and=when – his hand [=’eden-construct’] – in=with it’s (awesome?) awareness  +
hovers – [high-] over – the river                                       [=’upon the Zerubbabel lampstand’] / ,
and he smites by him [=’hand’] – the seven – rivers

 • [=’the 7 necks as the 7 centre-rivers of the tongue , as the dragon himsélf’] / ,

and=when he will thread [‘to conquer’] – in=upon the sandal                   [‘dimensional border’] / ;
and – (there) will be – a highway – from=thróugh Assyria                           [=’region above eden’]  +
for the remnant – (being) his people [=’souls’] – who – (had been) remaining [behind] / ,
as=like how – it was – for [literal-old] Ishral / in the day – they went up – from the land of – Egypt / .
Dan zal de Heer de inham van de zee van Egypte met de ban slaan ,
en hij zal zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door zijn sterke wind .
Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen ,
en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan .
Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van zijn volk , die overgebleven zijn in Assyrïe ,
zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte .

“dan zal IEUE de tong van de zee  [=’dimensie’] van Egypte vernietigen ,

 • [=’de tong als “de staf in het MIDDEN van hun Caduceus-DNA-helix als de Nijl ,
  die eden-aspecten “opzuigt” zoals een tornado werkt ;
  als het midden van de Nijl als de rivier die de draak maakte , naar hun noorden stromend’] ,

wanneer zijn hand  [=’eden-construct’] met zijn (ontzaglijke?) bewustzijn   +
[hoog] over de rivier zal zweven                 
[=’op de Zerubbabel standaard’] ,
en hij  [=IEUE] slaat de zeven rivieren met hem  [=’hand’]     

 • [=’slaat die tong, bestaand uit 7 centrale-rivieren als de tong , als de draak zélf’] ,

wanneer hij op de sandaal  [=’dimensionele-grens’]  zal treden [‘om te overwinnen’] ;
en (er) zal een hoofdweg zijn dóor Assyrië                                       [=’land boven eden’]   +
voor het overblijfsel – als zijn mensen  [=’zielen’] die
(achter-)gebleven waren ,
zoals het voor [letterlijk-oud-] Ishral was op de dag dat zij wegtrokken uit het land Egypte .

 


 
27.09.19   —   submitted   —   first version   —   het-report