Jes. 13: (4) Mystery-Babylon valt ;
het leger (als 144,000) vertrekt
van deze aarde naar haar
+ een leger van ‘bronzen soldaten’
(goed leesbaar)
[updated]
 

 

chapter context :
Mystery Babylon has fallen —
in the first part , the 144,000 army
leaves this earth ;
in part II the theme is anóther army ;
note: belongs to next ch. 14 (see index) ;
several sections corrupted by Esau ;

 

hoofdstuk context
… ook dit hoofdstuk gaat niet over 500 BC ;
(hoort bij volgend hoofdstuk 14 , zie index)
de eerste zinnen vertellen duidelijk (dmv herhaling) over de 144,000 zonen ;
maar die zijn NIET het leger in deel II – als de Meden ;

 

opm. : hier en daar corruptie door Esau ,
om het te doen voorkomen dat het aardse Babel bedoeld is –
zéer zware corruptie in de laatste zinnen van dit hoofdstuk ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 13

 
1-2
introductie : beginnend in de andere Werkelijkheid :
load-of Babylon which he-perceived Isaiah son-of Amoz
on mountain ridge lift-up-you ! banner raise-high-you ! voice to·them
wave-you ! hand and·they-shall-enter portals-of patrons
The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz did see.
Lift ye up a banner upon the high mountain, exalt the voice unto them,
shake the hand, that they may go into the gates of the nobles.
‘amoz’ , H531 amots ‘strength’ ;
‘nobles’ , H5081 nadib ‘nobles, princes’ 1x in prophets ; -nadab ‘freewill, volunteer’,

 • context : introduction : starting in the other Reality :
  in néxt lines 3-5 the army as 144,000 starts , therefore these lines are addressed
  to God’s angels to show the group whére to head to ;
  gate / noble : first swap of Esau of noun and verb , in order to suggest that this
  chapter is but about LITERAL Babel on earth —
  this type Swap is the same type as in line 12 (about ‘the gold’) ; the original line
  has read : “and·they-shall-enter the-ones-being-noble to·the-portal”,

line ,
“the burden of – [Mystery-] Babylon – which – Isaiah – son of – Amos – perceived (in a vision) / :
           [=’which the saved one , the son of strength , perceived’]
lift up you ! [=’angels’] / the [eden-] standard – on – the mountain – ridge [=‘at the wilderness’] / ,
raise you ! / your voice – to=towards them [=’144,000’] / , +
wave you ! / [your] hand [=’as if showing the direction to them’] / ,
and=for – the volunteers [=’144,000’] – shall enter (through) – the [dimensional matrix-] portal / ;
(De ondergang van Babel)
De last over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft .
Hef op een kale berg een banier omhoog, verhef uw stem tegen hen ,
wenk met de hand, zodat zij binnentrekken door de poorten van de edelen .

“de last over [Mystery-] Babylon , die Jesaja de zoon van Amoz schouwde (in een visioen) :
heft u [=’engelen’] de [eden-] standaard omhoog op de bergrichel !    [=‘de wildernis noord’] ,
verhef uw stem tegen hen [=’144,000’] ,
wenk met de hand        [=’om de richting aan te geven’] ,
want de vrijwilligers      [=’144,000’] zullen het [dimensionele matrix-] portaal binnengaan ;

 
3-4-5
… het leger – als de 144,000 zonen – gaat richting Mystery Babylon :
I I-instructed to·ones-being-hallowed-of·me moreover
I-called masterful-men-of·me for·anger-of·me joyous-ones-of pomp-of·me
sound-of throng in·the·mountains dmuth likeness-of people many sound-of tumult-of
mmlkuth kingdoms guim nations ones-being-gathered ieue-of hosts mustering host-of
battle ones-coming from·land-of far-off from·end-of the·heavens ieue and·instruments-of
menace-of·him to·to-harm-of all-of the·earth
I have commanded my sanctified ones, I have also called my mighty ones for mine anger,
[even] them that rejoice in my highness. The noise of a multitude in the mountains, like as of
a great people; a tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together: the LORD of
hosts mustereth the host of the battle. They come from a far country, from the end of heaven,
[even] the LORD, and the weapons of his indignation, to destroy the whole land.
==is not a large group , see gideon , see great+kings ,

 • context : the army – as the 144,000 sons – heads towards Mystery Babylon :
  though many angels fight daily , it appears that also they have to wait for the 144 ;
  in God’s image : not merely ‘like people’, term is used for creation of Adam ;
  question is whether the “many” is right – since they are , relatively ,
  a small group in front of the millions of spirits ; compare the playout of this war
  by the small gang of Gideon ;

line ,
“I (myself) – command – the ones being sanctified by me          [=’144,000’] / ,
indeed – I called [for] – my ‘masterful-men’ [‘skilled ones’] / for (to execute) my anger / , +
(being) the ones [who] rejoice in – my splendour / :
the sound of – the crowd – (is) in=at the mountains          [=’in the other reality’] / ,
(being) the (many?) – people – ‘who are in (God’s) image’ / ,
the roaring – sound of – (the royalty) – [out of] the nations          [=’from earth’] / ,
[as] the ones having been gathered – [by] IEUE of – hosts / , appointing – the host of – the battle / ,
[who] (were) coming – from the land – far away [=’this earth’] / , at the end of – the heaven / :
[+they] (are] the instruments of – the fury [=’because of illegal mixture’] of – IEUE / ,
[in order] to ruin [=’by to dimensionally bind’] – the entire – [matrix-] land     [=’in the north’] / ;
Ík heb opdracht gegeven aan mijn geheiligden ; ook heb ik mijn helden opgeroepen
om mijn toorn uit te voeren – zij die uitgelaten zijn over mijn majesteit .
Hoor, rumoer op de bergen, als van veel volk .
Hoor, gedruis van koninkrijken , van verzamelde heidenvolken ;
de Heer van de legermachten monstert de krijgsmacht .
Zij komen eraan, uit een ver land, van het einde van de hemel :
de Heer en de instrumenten van zijn gramschap, om heel het land te gronde te richten .

“ik (zelf) commandeer degenen die geheiligd zijn door mij          [=’144,000’] ,
inderdaad geef ik opdracht aan mijn ‘meesterlijke-mannen’ [‘vakmannen’] +
om mijn woede (uit te voeren) , +
die degenen zijn die zich verheugen over mijn majesteit :
het geluid van die groep is op de bergen          [=’in de andere werkelijkheid’] ,
van de (vele?) mensen ‘die in God’s gelijkenis zijn’ ;
het geluid van gedruis van de royalty uit de naties       [=’uit de naties van deze aarde’] ,
als degenen die samengebracht zijn door IEUE van de legermachten , +
die de krijgsmacht voor de oorlog heeft aangewezen ,
die gekomen zijn van het land ver weg [=’deze aarde’] , aan het eind van de hemel :
zij zijn de instrumenten van de woede [=’vanwege illegale vermenging’] van IEUE ,
om zo heel het [matrix-] land te gronde te richten [=’dmv. dimensioneel binden’] ;

 
6-7-8
context : de strijd van de zonen gaat gepaard met kosmische gebeurtenissen :
howl-you ! that near day-of ieue as·devastation m·shdi from·Who-Suffices he-shall-come
on·so all-of hands they-shall-fall-slack and·every-of heart-of anush mortal he-shall-melt
and·they-are-flustered throes and·cramps they-shall-take-hold as·the·woman-giving-birth
they-shall-travail man to associate-of·him they-shall-be-amazed faces-of blazing-fires faces-of·them
Howl ye; for the day of the LORD [is] at hand; it shall come as a destruction from the Almighty.
Therefore shall all hands be faint, and every man’s heart shall melt: And they shall be afraid:
pangs and sorrows shall take hold of them; they shall be in pain as a woman that travaileth:
they shall be amazed one at another; their faces [shall be as] flames.

 • context : de battle of the sons is joined by cosmological events :
  it’s not so much that “the face of the spirits are flames”, but because of néxt lines ,
  originally wrote “ones facing-of blazing-fires to·faces-of·them”

line ,
“howl you ! [‘you spirits’] / . that=because – the day of – IEUE – (is) near / ,
(having) arrived – as the destruction – from=by the one destroying (shaddai) / ;
on so [therefore] / all – the hands [=’of the spirits’] – shall be weak / ,
and every – heart of – ‘the individuals’ [=’spirits’] – shall melt / ;
and=for they (will be) in shock / , pangs – and travail – (will) seize them / ,
they shall be in pain – as=like a woman giving birth / ;
they (will) be dumbfounded / , each – to=with – the other , +
(being) the ones facing – the blazing fire – in front of them [=’as the rage of IEUE’] / : +
Weeklaag, want de dag van de Heer is nabij; als een verwoesting van de Almachtige komt hij.
Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten .
En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen ,
Zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw .
Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun gezichten zullen vlammen .

“schreeuw het uit ! [‘u geesten’] , want de dag van IEUE is nabij ,
aangekomen als de verwoesting van degene die verwoest ;
daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van ‘de individuen’ zal wegsmelten ;
want zij zullen in shock zijn , smarten en weeën zullen hen aangrijpen ,
zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw ;
de een met de ander zullen verbijsterd staan , +

als degenen die het laaiend vuur vóor zich zien [=’als de woede van IEUE’] ;

 
9-10
.. dit zonnestelsel van ons geschapen door Marduk (in de schrift vn. ‘door Adam’) :
behold ! day-of ieue coming cruel and·rage and·heat-of anger to·to-place-of the·earth
to·desolation and·sinful-ones-of·her he-shall-exterminate from·her that stars-of
the·heavens and·constellations-of·them not they-shall-irradiate light-of·them he-is-dark
the·sun in·to-come-forth-of·him and·moon not he-shall-brighten light-of·him
Behold, the day of the LORD cometh, cruel both with wrath and fierce anger,
to lay the land desolate: and he shall destroy the sinners thereof out of it. For the stars
of heaven and the constellations thereof shall not give their light: the sun shall be darkened
in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine.

 • context : this solarplane of us created by Marduk (in scripture ‘mainly by Adam’) :
  how that may be – at least not “by God” :

Sumerian tablets :

 • 2. the stars, their images, as the stars of the Zodiac, he fixed [=Marduk]
 • 3. he ordained the year and into sections he divided it
  [note how Noah writes “therefore they (people on earth) will err by it”]
 • 6. he founded the station of Nibir to determine their bounds
  [Nibir, ‘place of crossing’, is the main wormhole , see next chapter 14]
 • 9. he opened great gates on both sides [=of wormhole]
  etc. ; 5th tablet , taken from sacredtexts com ;

line ,
“behold ! / the day of – IEUE – (has) come / , (being) cruel – and=as [the dim.-crossing-over] rage / ,
and=as – the burning – anger – to=for to make – the [matrix-] land – a desolation / ,
and=for (the corrupted eden-life) – shall be – exterminated – from it / :
that=when – the stars of – heaven – and their constellations – shall – not – give – their light / ,
[+and] the sun – is dark – in=when he comes forth / ,
and the moon – shall – not – give – his light , +
Zie, de dag van de Heer komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn,
om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen .
Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen,
de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen .

“zie , de dag van IEUE is gekomen , meedogenloos als de grote toorn ,
als de brandende woede om het [matrix-] land desolaat te maken [‘geen-naam’] ,
want (het corrupte eden-leven) zal eruit weggevaagd worden :
wanneer de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden hun licht niet zullen laten schijnen ,
en de zon verduisterd zal worden wanneer hij opkomt , +
en de maan zijn licht niet zal laten schijnen ;

 
11-12-13
… de vernietiging van constrúcten – niet zozeer ‘van geesten’ (dat is deel II) :
and·I-visit on habitance evil and·on rshoim wicked-ones depravity-of·them and·I-eradicate
pomp-of arrogant-ones and·pride-of terrifying-ones I-shall-abase I-shall-make-precious
mortal from·glittering-gold u·adm and·human from·certified-gold-of Ophir on·so heavens
I-shall-disturb and·she-shall-quake the·earth from·placeri-of·her in·rage-of ieue-of hosts
and·in·day-of heat-of anger-of·him
And I will punish the world for [their] evil, and the wicked for their iniquity; and I will cause
the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible.
I will make a man more precious than fine gold; even a man than the golden wedge of Ophir.
Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her place,

in the wrath of the LORD of hosts, and in the day of his fierce anger.
‘precious’ , H3365 yaqar ‘to be precious, valued’ (2x in Is) ; -yqar precious things’,

 • ‘fine gold’, H6337 paz ‘fine gold, pure gold’ yet 1x in prophets ; -pazaz ‘refined’ 1x ;
  pazaz ‘dance, be supple, to flex [bodyparts] ? 2x ; impossible conflicting with -ansh ,
  therefore -pazar ‘scattered’ 3x in proph. ? , no other in cluster ;
 • ‘golden wedge’, H3800 kethem ‘gold [of ophir/uphaz]’ , of Adam ;
 • context : the cónstructs are destroyed , not so much ‘the spirits’ (that is part II) :
  the scene here is cosmical ; you’ll see in last 2 lines of chapter that Esau corrupted
  a number of themes — as well with the ‘gold section’ hére ;
  gate / head : either (-rsh) “main [construct]” or “gate” (-shr) ; same context ;
  gold section : they use “golden lights” as a dimensional type essence
  [glyph NUB is an upside-down eden-related glyph , see line here !] ,
  2) the ‘gold’ as PHYSICAL aspects is hebrew (-zab) , used in line 17-18 ;
  the “precious” Esau invented , because ‘individual’ (-ansh) is very Negative ;
  proud false garden : see line 19-20 , where this is repeated ;

line ,
“and=when I visit [to judge] – on=upon – the evil – [matrix-] habitance        [=’north’] , +
and on=upon – the depraved – ‘[star-] gate’ [=’main wormhole, see next chapter 14’] / ,
and=then I eradicate – the [proud] false garden of – the arrogant ones [=’spirits’] / ,
and=for – I (will) bring low – the pride of – the terrifying ones        [=’spirits’] / ;
——————-
and i scatter – ‘the false golden essence’ of – ‘the individuals’ [spirits , Noah-era related] , +
[+which] (is) and=bý – the gold of – ophir (uphaz) of – the adm-man [=Adam] / ;
——————-         [likely correctly restored]
on so [therefore] – I shall shake – the heaven [=’north’] / ,
and – the [matrix-] land – shall quake – from=in her place / ,
in=by the rage [cross over] of – IEUE of – hosts – in=at the day of – his – burning – anger / ;
Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid.
Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden , en de hooghartigheid
van de geweldplegers zal ik vernederen. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud
en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ofir . Daarom zal ik de hemel doen sidderen ,
en de aarde zal lostrillen van haar plaats, om de verbolgenheid van de Heer van de legermachten,
en om de dag van zijn brandende toorn .

“wanneer ik de boosaardige [matrix-] woonplaats zal bezoeken       [=’om te oordelen’] ,
en de verdorven ‘[sterren-] poort’ (zal bezoeken) [=’wormgat , zie hoofdstuk 14’] ,
dan vernietig ik de [trotse-] valse tuin van hen die arrogant zijn         [=’geesten’] ,
want ik zal de trots van hen die monsterlijk zijn      [=’geesten’] naar beneden halen ;
——————-
en ik verstrooi ‘de valse gouden essentie’ van ‘de individuen’   [=’geesten, gelinkt aan Noach’s tijd’] ,
[+welke] door het goud van ophir (uphaz) van de adm-man   [=Adam] is ;
——————-         [waarschijnlijk correct gerestaureerd]
daarom zal ik de hemel [=’in hun noorden’] doen sidderen ,
en het [matrix-] land zal beven op haar plaats ,
vanwege de woede van IEUEvan de legermachten , op de dag van zijn brandende toorn ;

 
end of the destroying of constructs !!! , now other spirits destroy spirits —

 
part II — deel II

 
14-15-16
… nu verschijnt er een categorie geesten die de vluchtende ándere geesten uitroeien :
and·he-becomes as·gazelle hurling-away and·as·flock and·there-is-no one-getting-together
man to people-of·him they-shall-face-about and·man to land-of·him they-shall-flee every-of
the·one-being-found he-shall-be-stabbed and·every-of the·one-being-gathered-up
he-shall-fall in·the·sword and·unweaned-children-of·them they-shall-be-dashed-to-pieces
to·eyes-of·them they-shall-be-rifled houses-of·them and·women-of·them
K they-shall-be-ravished Q they-shall-be-lied-down-with
And it shall be as the chased roe, and as a sheep that no man taketh up: they shall every man
turn to his own people, and flee every one into his own land. Every one that is found
shall be thrust through; and every one that is joined [unto them] shall fall by the sword.
Their children also shall be dashed to pieces before their eyes; their houses shall be spoiled,
and their wives ravished.

 • context : now a class of spirits appear who exterminate the óther fleeing spirits :
  this army can ofcourse never be the army in first half of this chapter ;
  see for ‘Medes’ next lines 17-18 , and breakdown attempt at end of page ;
  own lands : likely in the “deep-dimensional South” (as ‘the Negev’) ;

line ,
“and=then they [‘spirits’] (will be) thrusted-away [‘in every direction’] – as=like roes / ,
as=like a flock – and=when there-is-no – one gathering (them) together / ;
everyone – (will) turn – to – his (own) people [=’spirits’] / ,
and=for everyone – (will) flee – to – (their) (own) lands (sic) / ;
[but then the Medes , a class of spirits appear :]
every – one (who is) discovered – (shall be) stabbed / , +
and every – one (being) rounded up – (shall) fall – in=by the sword / ;
their children – (shall be) dashed to pieces – to=before their eyes / ,
their houses – (shall be) spoiled / and their women – ravished / ;
Iedereen zal zijn als een opgejaagde gazelle, als schapen die niemand bijeenbrengt.
Iedereen zal zich wenden naar zijn eigen volk, iedereen zal vluchten naar zijn eigen land.
Ieder die aangetroffen wordt, zal worden neergestoken, en ieder die gegrepen wordt ,
zal vallen door het zwaard. Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen ,
hun huizen geplunderd en hun vrouwen verkracht .

“dan zullen zij [=’geesten’] (‘in iedere richting’) wegstuiven als gazelles ,
zoals een kudde wanneer er niemand is die (hen) verzamelt ;
iedereen zal zich wenden naar zijn (eigen) mensen [=’geesten’] ,
want iedereen zal vluchten naar (hun) eigen landen (sic) ;

[dan verschijnen de Meden , een categorie geesten :]
ieder die aangetroffen wordt , zal worden neergestoken ,
en ieder die gegrepen wordt zal vallen door het zwaard ;
hun kleine kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen ,
hun huizen geplunderd en hun vrouwen verkracht ;

 
17-18
behold·me ! rousing on·them Medes who silver not they-are-accounting and·gold
not they-are-delighting in·him and·bows youths they-shall-dash-to-pieces and·fruit-of
belly not they-shall-have-compassion over sons not she-shall-commiserate eye-of·them
Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver; and [as for] gold,
they shall not delight in it. [Their] bows also shall dash the young men to pieces;
and they shall have no pity on the fruit of the womb; their eye shall not spare children.

 • context : ‘the Medes’ (breakdown) :
  half a year ago we also made an attempt for this strange group ;
  a few things stand out – that they are always ‘kings’ ;
  that they are related to one of the eden-ram horns (Dualism) ,
  while here they are related to ‘belly’ (and thrice ‘youth’) .
  Medes , Sanskrit term : they are “a class of beings” ,’Medhu’ ,
  as “m (eden) + dhu (to give)”, consider again the ram horns ;
 • I) identification : “the bronze warrior demons” of Pittman
  Howard Pitmann (see index ‘hoe te vechten’)) tells ,
  “At the very top were the warring demons which were
  the cream of Satan’s crop. […] Wherever they went ,
  all other demons moved out of their way.
  They looked like
  humans with the exception that they were giants. […]
  appearing to be 8 ft tall, they were rugged and handsomely
  constructed, somewhat like giant athletes. All of the warring
  demons were coloured bronze, being giant, bronze soldiers
  https://www.near-death.com/religion/christianity/howard-pittman.html
 • II) these type spirits “dressed themselves with eden aspects”
  that is the reason “they do not regard [eden-] silver
  nor [eden-] gold ; the gold as “physical aspects” here ;
  see Rg-Veda breakdown in annex , at end of page ;
  that they appeared “bronze” to Pittman is because the gold
  is ‘polluted’ : as covering their real being ;
 • III) in glyphs as AKHABu (?) ;
  yes we’d need to study more (if we had the time) ,
  as the obscure AKHABu (to right) , a group of deities’,
  AKERU : close related are the AKERU (to right) ,
  often shown with serpent-glyph ;

rpt
 
 

rpt
 
 

rpt
 • the root is ‘the double-lion AKER’ and compare that with Dualism and the ram’s horns ,
  where AKER is a pre-eden concept ; so Budge can be right that these are the ancestors
  of the AKHABu as ‘the bronze warriors’ ;
  the mourning eden-root : now the often used term ÁAKEBIT makes sense :
  it is “the bowing (=submitting) eden-root which is weeping” , see depiction ;
  here with “the covering-glyph” ,and compare how Rg-Veda constantly mentions
  “the droplets upon them soldiers” , as their eden-garment of “tears of gold” …

line ,
“behold me ! / stirring up – the Medes [=’AKHABu spirits , bronze soldiers’] – upon – them / ,
who – (do) not – regard – silver – and – (do) not – delight – in – gold
         [=’gold + silver are physical eden-aspects , which they are DRESSED with’] / ;
and their bows – (will) shoot – the youths – to pieces / ,
they – (shall) – not – (have) pity – (on) the fruit of – the womb / ,
[and] their eye – (shall) – not – pity – (over) the sons / ;
Zie, Ik zal de Meden tegen hen opzetten, die zilver niet achten en op goud niet belust zijn .
Maar hun bogen zullen jongens verpletteren, zij zullen geen medelijden hebben
met de vrucht van de buik, hun oog zal geen kind ontzien .

“zie , ik zal de Meden tegen hen [=’andere geesten’] opzetten
          [=’Meden als de AKHABu geesten , de ‘bronzen krijgers’ van Pittman , zie index’] ,
die zilver niet achten en goud niet belangrijk vinden

           [=’goud + zilver zijn fysieke eden-aspecten waarin zij GEKLEED zijn’] ;
en hun bogen zullen kinderen aan stukken schieten ,
zij zullen geen medelijden hebben met de vrucht van de schoot ,
en hun oog zal de zonen niet ontzien ;

 
part III — deel III

 
19-20
slotgedeelte :
and·she-becomes Babylon stateliness-of kingdoms beauty-of pride-of kshdim Chaldeans
as·overturning-of Elohim Sodom and Gomorrah not she-shall-be-indwelt to·permanence
and·not she-shall-be-tabernacled unto generation and·generation and·not he-shall-tent
there Arab and·ones-being-shepherds not they-shall-recline there
And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees’ excellency, shall be as when
God overthrew Sodom and Gomorrah. It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in
from generation to generation: neither shall the Arabian pitch tent there;
neither shall the shepherds make their fold there.

 • context : closing section :
  false garden of Babylon : used root is (-gaun) “pride, etc”, but as extension of
  (-gan) ‘garden’ ; the famous “hanging gardens” in literal Babylon must have
  been made as copy by those who had béen in Mystery-Babylon ;
  setup for corruption here : ‘Arab’ is connected to ‘shepherds’ then to ‘Chaldees’
  as if this Babylon was in the time of 500 BC ; but Mystery Babylon sits upon the
  land GEB , which will melt asunder in next chapter ;
  Arab : dimension where the goat (as Rã in the spells) came from ;
  the ‘shepherds’ are ‘constructs’ here , compare Zechariah ; see next lines ! ,

line
“and=for – [Mystery-] Babylon / , (being) the jewel of – the [matrix-] kingdoms , +
(as) the beautiful – [‘and proud’] false garden (!) of – Chaldea [=’land GEB’] , +
(shall) be – as (when) – the deity – turned – Sodom – and Gomorrah – inside-out / ;
she shall – never – be inhabited , +
and=for – she shall – not – be tabernacled in – ‘from generation to generation’ / ;
the Arab [=’evil West-dimension’] – shall – not – [place] his tent – there
        [=’as another Moab house’] / ,
and [+his] constructs [=’as shepherds’] – shall – not – be laid down – there / ;
Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën ,
zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra .
Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen.
Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten, en geen herder zal daar neerstrijken .

“want [Mystery-] Babylon , dat het sieraad van de [matrix-] koninkrijken is , +
als de prachtige [‘en trotse’] valse tuin (!) van Chaldea          [=’land GEB’] , +
zal zijn als (toen) de godheid Sodom en Gomorrah binnenstebuiten keerde ;
zij zal nooit meer worden bewoond ,
want zij zal van generatie op generatie niet meer bewoond worden ;
de Arabier [=’boosaardige Westelijke-dimensie’] zal daar zijn tent daar niet opzetten ,

         [=’als een ander Moab huis’] ,
en [+zijn] constructen [‘herders’] zullen daar niet neergelegd worden ;

          [=’herders als ‘constructen’ ook in Zacharia : vergelijk volgende zinnen 21-22 !’]

 
21-22
slot : zeer waarschijnlijk zwaar gecorrumpeerd :
and·they-recline there tziim desert-creatures and·they-are-full houses-of·them achim owls
and·they-tabernacle there daughters-of ostrich and·hairy-goats they-shall-dance there
and·he-responds desert-howlers in·widows-of·him and·jackals in·palaces-of delicacy and·near
to·to-come-of era-of·her and·days-of·her not they-shall-be-protracted
But wild beasts of the desert shall lie there; and their houses shall be full of doleful creatures;
and owls shall dwell there, and satyrs shall dance there. And the wild beasts of the islands
shall cry in their desolate houses, and dragons in [their] pleasant palaces:
and her time [is] near to come, and her days shall not be prolonged.
‘doleful creatures’ , H255 oach 1x ; -ach ‘ah!, etc’ ;
‘satyrs’ , H8163 sha’iyr ‘hairy’ , said of Esau ;
‘dance’ , H7540 raqad ‘skip about, jump’; into -raqeb ‘to rot, decay’ ? ;
‘palaces’, H1964 hekal ‘temple [of God]’; -hek ‘how’ [corr.] ; no other in small h-cluster ;
‘pleasant’ , H6027 oneg 1x ; ‘and call the sabbath ‘a delight’, Is. ; -anog ‘delicate, soft’;

 • context : closing : very likely heavy corrupted :
  though ‘dancing satyrs’ etc cause a romantic picture , our problem is that ‘houses’
  and ‘a temple’ are mentioned : áfter “a Gomorrah-like destruction”;
 • root (-tsiy) could also have been ‘boat’,
  see diagram , ‘the house’ as Moab-house ,
  and (-shayr) as ‘gate’ (shr) , etcetera .
  The ‘false dove’ are likely the 7 ÁAT-regions ,
  but truth is that we still need investigate further ;
  for “daughters of the ostrich” is not móre Bizarre
  as our suggestion that these can be executive regions ;

line ,
“and – (their boat-construct?) – (will) lay down – there / ,
and – (the place of their former Moab-house?) – (will be) full of – (woes?) / ;
and – (the daughter-constructs) – (being) (the false dove?) – (will) dwell there / ,
and=for (the [dimensional-] gates ?) – (will) (decay ?) – there / ;
and – (the depraved?) – (islands ?, regions? [=constructs] ) – (will be) in=as (the widows?) / :
[+as thus] – (will be) – (the delicate?) – (dragon?) – (temple?) [=’destroyed matrix-temple?’] ) / ;

——————–          [attempt : because very corrupted]
and=for – her time [=Mystery-Babylon’s time of destruction] – (is) near – to arrive / ,
her days [‘of existence’] – (shall) not – (be) prolonged / .
Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen ;
Struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen .
Hyena’s zullen janken in zijn verlaten burchten, en jakhalzen in zijn paleizen van verlustiging.
Zijn tijd om te komen is nabij, en zijn dagen zullen niet worden uitgesteld .

“maar (hun boot-construct?) zal daar neerliggen ,
en (de plaats van het vorige Moab-huis?) zal vol (ellende?) zijn ;
an (de dochter-constructen?) van (de valse duif?) zullen zich daar bevinden ,
want (de dimensionele poorten?) zullen daar (wegrotten?) ;
en de (verdorven?) (eilanden?, regio’s?    [=constructen] ) zullen als (weduwen?) zijn :
[+zó] zal (de delicate?) (tempel?) van (de draak?) zijn       [=’verwoeste matrix tempel?’] ;

 • [=’hoewel de gangbare versie wel overdrachtelijk klinkt , staat het nogal
  in tegenstelling tot “de vernietiging zoals Sodom”, wanneer hier ‘huizen’ en
  een ‘tempel’ worden genoemd : de wortel (tsiy) kan ook ‘boot’ zijn , het ‘huis’
  kan ‘het moab-huis’ zijn , (shair) heeft ook (-shr) ‘poort’ kunnen zijn , etc’]
  ——————-          [poging : want erg gecorrumpeerd]
  want haar tijd [=’Mystery Babylon’s tijd van vernietiging’] is nabij gekomen ,
  haar dagen zullen niet worden uitgesteld .

   


   
  24.09.19 — submitted — first version of original — hetreport
   
   
   

  the Medes

  [UPD. 25/9 : Maruts annex :]

  Annex 1 : the “demons as warring Medes” being the Maruts in Rg-Veda :
  … we have no time yet to translate from Sanskrit , ourselves ,
  for we know that Rg-Veda was as poor translated as scripture was
  (read : disarming vital colours of the text) ;
  we selected some quotes because the stanza’s inthere are endless —
  but here’s already enough proof to show that these elite forces are the Medes :
  key terms in bold :                                                          (see also log 15.9)

   
  book 7 LVI
  1. Who are these radiant men in serried rank,
  Rudra’s  [=’eden-redness’] young heroes born by noble steeds ?
  2. Verily no one knoweth whence they sprang :
  and they only, know each other’s birth .
  3. They strew each other with their blasts, these Hawks:
  they strove together, roaring like the wind .

  • [=’this may be very well the concept of Horus , the hawk ,
   having obtained a type eden-physical garment around his dark being ;
   the ‘Rudra’ is “Adam’s type ‘blushiness” ; where Horus wears the same ‘red sun’
   upon his head , as “having a garment of eden-redness” ;
   in glyphs the company of AKHABu-gods are linked to that same ruddishness T’ESHER]

  10. Your dear names, conquering Maruts, we invoke,
  calling out loud till we are satisfied .
  11. Well armed, impetuous in their haste, they deck themselves, their forms,
  with oblations  [=’from eden’] : to you, the pure, ornaments made of gold
      [=’as eden’s physical aspect’]
  12. Pure, Maruts, pure yourselves, are your oblations : To you, the pure, pure sacrifice I offer;
  by law they came to truth    [=’by stolen eden-aspects because of Adam’s fall’] ,
  the Law’s observers, bright by their birth , and pure, and sanctifying .
  13. Your rings [=’type nimbus?’] , O Maruts , rest upon your shoulders ,
  and chains of gold are twined upon your bosoms      [=’compare Egyptian necklaces in amtuat’] ,
  gleaming with drops of rain, like lightning-flashes,   [=’eden-waters, as vapour’]
  after your wont ye whirl about your weapons

  • [=’the eden-droplets are constantly with them after they opened the eden-hill ,
   As place of the virgin-Ishral , the mother concept’]

   
  Book 7 LVII
  3. No others gleam so brightly as these Maruts with their own forms,
  their golden gauds, their weapons ,
  with all adornments, decking earth and heaven, they heighten,
  for bright show, their common splendour .
  4. Far from us be your blazing dart, O maruts, when we, through human frailty,
  Sin against you     [=’see how these elite troops CAN turn against other spirits’]

   
  Book 7 LIX
  11. Here, self-strong Maruts, yea, even here ,
  ye sages with your sunbright skins   [=’as Howard Pitmann said’] , I dedicate your sacrifice .

   
  Book 8  XX
  11. Their decoration is the same : their ornaments of gold are bright upon their arms ,
  their lances glitter splendidly
        [=’ornament on arm’, as the “rolex on the arm of the Sumerian hawk”
        depicted by the tree of life ? Maruts are also called ‘hawks’]
  12. They toil not to defend their bodies from attack , strong heroes with their mighty arms,
  strong are your bows  [=’Is.13’] and strong the weapons in your cars  [=’enveloping sphere’] ,
  and glory dwells on every face.

   
  Book 9LXXVI
  6. When ye come forth, O Maruts, from the distance,
  from the great treasury of rich possessions   [=’eden’] ,
  knowing, O Vasus, boons that should be granted,
  even from afar drive back the men who hate us
      [=’eden angels’, and compare book Daniel with “stood 21 days in front of Me”]

   
  Book 9 LXXVII
  1. Ye by your hymns are like high-thoughted singers, skillful, inviting gods with sacrifices;
  fair to behold  [=’Pittman said’] , like Kings  [=’Is.13’] , with bright adornment,
  like spotless gallants, leaders of the people :
  2. Like fire with flashing flame, breast-bound with chains of gold,
  like tempest-blasts, self-moving, swift to lend your aid ;

   
  Book 5 LXIV
  1. Even to the wise let that still be a wonder to which the general name
  of Cow is given    [=’sarcasm to ús ; the ‘cow’ is the eden-root’] ,
  the one (that) had swelled among mankind for milking  (=to be milked)
       [=’compare ‘land of milk and honey’ ; the ‘honey’ is -medhu !’]
  pRSni hath drained but once her fair bright udder
       [=’understood as ‘the eden-root supplied them untill the Deluge’]
  2. They who like kindled flames are glowing, the Maruts ,
  twice and thrice have waxen mighty             [=’their number is not really given’] ,
  golden and dustless were their cars              [=’sphere enveloping the body’]
  invested with their great strength and their heroic vigour .
  3. They who are the sons of the rain-pouring Rudra [=’eden-redness’]
  whom the long-lasting One had power to foster :     [=’One = unknown’] :
  the mighty Ones whose germ great mother pRSNi   [=’eden-root’]
  is know to have received for man’s advantage .
  4.They shrink not from the birth [=’likely as “being renewed of youth constantly’];
  in this same manner still resting there they purge away reproaches ,
  when they have streamed forth, brillant, at their pleasure ,
  with their own splendour they bedew their bodies .
  5. Bright like the flashing flames of sacrifices ,
  like tongues of fire  [sic]  impetuous in their onset ,
  chanting their psalm, singing aloud, like heroes,       [=’women singing , log yesterday?’]
  splendid from birth, invincible, the Maruts .

   
  Book 5 LII
  6. The lofty heroes cast their spears and weapons bright with gleaming gold ,
  after these Maruts followed close, like laughing lightning from the sky ,
  a splendour of it’s own accord .
  7. They who waxed mighty, of the earth they who are in whide mid-air [=’madhya’]
  or in the river’s compass, or in the abode of ample heaven ,
  praise thou the Maruts’ company, the valorous and truly strong ,
  the heroes, hasting, by themselves have yoked their deer for victory

  • [‘= the ‘deer’ is ‘the own physical original being’ ,
   now ‘yoked’ to a physical eden-covering óver that ;
   note Is. 13 how them spirits will leap away like deers’ ]

   
  Book 5 LIII
  1. Who knows the birth of these , [=’sarcasm , towards us’]
  or who lived in the Marut’s favour in the days of old   [=’just before Noah’] ,
  what time their spotted deer were yoked ?
      [=’what time their original body got an eden-covering’]
  3.To me they told it [sic] , and they came with winged steeds radiant to the draught ,
  youths, heroes free from spot or stain           [=’because of the eden-garment’]  :
  behold us here and praise thou us ;
  4. who shine self-luminous with ornaments and swords, with breastplates ,
  armlets, and with wreaths, arrayed on chariots with bows
      [=’the bows is in Is.13 , Medes having them ; ‘chariot’ is ‘enveloping sphere’]

   
  Book 5  LIV
  5.Maruts, this hero strength and majesty of yours hath ,
  like the Sun , extended over a lengthened way ,
  when in your course like deer with unsubdued you bowed the hill
  that gives imperishable rain  

  • [=’eden-hill was opened by the Ammon-sons in scripture’]
   [=’which is the hill the Ishral-virgin dwells in’]

  6. Bright shone your host, ye sages, Maruts,
  when ye smote the waving tree [=’eden’s tree of life’] as when the worm consumes it
      [=’this is why ‘worms’ are mentioned when Thoth falls down, Is. 14?’]

   
  Book 5  LV
  6. When to your car-poles ye have yoked your spotted deer to be your steeds ,
  and put your golden mantles on [sic !] , o Maruts, ye disperse all enemies abroad .

  • [=’enemies = must be God’s angels ;
   the ‘golden mantle’ as an eden-type physical covering ;
   the ‘car’ as ‘enveloping sphere’ likely ;]

   
  Book 5 LVII
  3.From hills and heaven ye shake [eden-] wealth for the worshipper ;
  in terror at your coming the woods  [=’Lebanon?’] bow down .
  ye make the earth  [=’eden’] to tremble , sons of pRSni  [=’eden-root’] ,
  when for victory ye have yoked, fierce ones, your spotted deer
               [=’spotted deer = the own original physical being , TO the eden-garment’]
  4. bright with the blasts of wind, wrapped in their robes of rain [=’new physical garment’]
  like twins of noble aspect and of lovely form        [=’Pittman said the same’] ,
  5. rich in adornment [=’new garment’] , rich in drops, bright in their aspect ,
  yielding bounties that endure , noble by birth ,
  adorned with gold upon their breasts , the singers of the sky have won immortal fame .

   
  Book 5 LIX
  2. The mighty glittering band, arm-bound with bracelets [=’glyph MESKA-T’],
  givers of bliss, unmeasured in their greatness,

   
  Book 5 LX
  1. I laud with reverence the great Agni [=’Thoth’] :
  here may he sit and part our mead among us
      [=’mead = honey/water beverage’, compare honey (medhu) eyes of Thoth’]
  2. the Maruts, yea, the Rudras [=’eden redness’] ,
  who have mounted their famous spotted deer and cars swift moving , –
  before you, fierce ones, woods  [=’Lebanon?’] bow down in terror :
  earth  [=’eden’] , even the mountain  [=’tsiun’] trembles at your coming .
  4. They, like young suitors, sons of wealthy houses [=’singular, eden-house?’]
  have with their golden natures decked their bodies
              [=’so they obtained a splendid type eden-body like a garment around them’]   

   
  Book 2 LXXXVII
  1. to ViSNu [=’Anubis, now eden-root north’] , to the Mighty whom the Maruts follow ,
  let your hymns born in song go forth, Evayamarut             [=’the scribe here’] ;
  to the impetuous, strong band, adorned with bracelets ,   [=’bracelets = sumerian hawk?’]
  that rushes on in joy and ever roars in vigor                          [=’joy = medhu’]
  2. They who with might were manifest, and who willingly
  by their own knowledge told it forth, Evayamarut ,              [‘knowledge = feminine, SAÁ’]
  Maruts, this strength of your no wisdom comprehendedth :
  through their gifts’ greatness they are moveless as the mountains .
   

   
  2) original Annex at submission of chapter :

  … it is *very* possible that on our earth ,
  the Orient was designated for “dual feminine” ,
  while the West (in the form of ancient Egypt) represented “dual masculine” —
  … scripture tells that “the Ammon sons” are the BA-spirits of Egypt ,
  yet she is rather silent about a theme like the Medes .

  the Medes belong to the Oriental world , covered by Sanskrit ,
  and are attested in Rg-veda , Mahabharata and Ramayana
  (which are all pre-Hindu ; the eastern religions but vampires off them) ;
  … compare the ancient myths of Mu , all share the ‘feminine aspect’

  considered this difference ,
  the persons who wrote the Rg-Veda (in the same way the Pharaohs wrote the spells)
  can very well be considered to be , or be part of the warrior-demons termed ‘Medes’

  dictionary – sanskrit – root tracing :

  meda ‘name of a serpent-demon’ MH ; medas ‘fat, marrow [abdomen?]’ RV ;
  medha ‘juice of fat’ RV, medha ‘sacrifice’ MH [m=eden +dha=to give] ; medhâ ‘intelligence’ RV ;
  medhâ ‘intelligence personified’ RA MH [glyph SAÁ? = feminine] ; 2) mad ‘rejoice, glad, be drunk’ RV ;
  madâ ‘sexual desire, etc’; madâ ‘insanity or intoxication personified , as a monster created by
  Cyavana [‘causing to move or shake’] ‘ MH (belly chakra related?) ; madacyut ‘reeling with exitement, wanton’ RV ; madhu ‘sweet, delicious’ RV ; madhu ‘name of two asuras [shared construct] who were killed’ MH ; madhu ‘a race [of beings]’ MH , madhu ‘honey [=bronze?] ; milkproduce’ RV (plexus) ;
  madhu-han ‘slayer of the daitya [-madhu]’ MH , from -diti ‘the maruts [female Originals] are described coming from her womb which’ embryo was devided by Indra [behemoth-realm]’ RV ,
  is this the virgin Ishral ..? but now as ‘virgin Egypt’ because ‘she is married to ka’sápya [sorcery] ? ,
  or only related to the double [eden-] vine ? ; since a-diti is in RV the daughter of ka‘sápya [sorcery] ; a-diti ‘milk, a cow’ RV [white essence] , a-diti ‘not-bound’; madhuka ‘honey-coloured’ MH (the bronze soldiers in vision, index?) ; madhvakSa ‘having eyes of the colour of honey , said of Agni [=Thoth]’ MH ; madhya ‘middle, midst, centre, etc’, (centre region?, of body?) ;
  madya ‘lovely, intoxicating’ RV ;

   
  ——— absolute end of page per 3 october