Jes. 13 :

 
 
part III   —   deel III                  [now against the spirits]
 
14-15-16-17-18
… dan zal de eden-zon een slachting aanrichten onder de geesten :
and·he-becomes as·gazelle hurtling-away and·as·flock and·there-is-no one-getting-
together man to people-of·him they-shall-face-about and·man to land-of·him
they-shall-flee every-of the·one-being-found he-shall-be-stabbed and·every-of
the·one-being-gathered-up he-shall-fall in·the·sword
(16)
and·unweaned-children-of·them they-shall-be-dashed-to-pieces to·eyes-of·them
they-shall-be-rifled houses-of·them and·women-of·them they-shall-be-ravished
(17)
behold·me ! rousing on·them Medes who silver not they-are-accounting and·gold
not they-are-delighting in·him
(18)                                                                                                                 (16-17-18 : bold was used)
and·bows youths they-shall-dash-to-pieces and·fruit-of belly
not they-shall-have-compassion over sons not she-shall-commiserate eye-of·them

And it shall be as the chased roe, and as a sheep that no man taketh up:
they shall every [man] turn to his own people, and flee every [=man] into his own land.
Every one that is found shall be thrust through; and every one that is joined [unto them]
shall fall by the sword.
(16)
Their children also shall be dashed to pieces before their eyes; their houses shall be spoiled,
and their wives ravished.
(17)
Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver;
and [as for] gold, they shall not delight in it.
(18)
[Their] bows also shall dash the young men to pieces; and they shall have no pity
on the fruit of the womb; their eye shall not spare children.                 (18 KJV = 16 KJV !)
‘roe’ ,H6643 tsbiy ‘gazelle, beauty’ [tsba ‘host’? -tsir?] ;

 • context : … then the eden-sun will cause a slaughter among them spirits :

line ,

 • [=’theme here is congruent with the other Isaiah (sun-) chapters ;
  2) Esau inserted the ‘Medes’ line – compare how line 18 is a copy of 16 ;
  line :]

14 and=then – (..the host [=’the eden-sun’]..) (tsbi=tsba)        +                 [=’heavenly host’]
will – (..destroy..) (ndch=shd) – the people [=’spirits!’] ,
[=as] – the ones (who will) – (..+not..) – escape him        +
[+when] [=he] (has) appeared – to=over – [=their] [matrix-] land ;        +

 
15 (..+because..) every – one (who is) discovered [+by him] – (will be) pierced ,
and=as – all – the ones [=’spirits’] (who will) fall down – in=by [+his] (..rays..) ;

 
16
[=for] their children  – (will be) dashed to pieces – [=by] [=his] (..light..) (oir=or) ,
their (..sons..) (bth=bn) – (will be) (..obliterated ?..) (shss=shd?) ,
and         +                                                                                                                                                  
[goto 18 b]
———————-
17 [likely corrupt = addition]           [=’to make it look the enemy are ‘people’ , see part I’]
———————-
18 [first half deleted]
b   he [=’eden-sun’] (will have) – no – pity (upon) – the women [=’from line 16’] ;         +
[=because] – [=his] (..light..) (oir=or) – (will) not – spare – no (-one) ;   

Iedereen zal zijn als een opgejaagde gazelle ,
als schapen die niemand bijeenbrengt . Ieder zal zich wenden naar zijn eigen volk ,
en iedereen zal vluchten naar zijn eigen land. Ieder die aangetroffen wordt ,
zal worden neergestoken, en ieder die gegrepen wordt, zal vallen door het zwaard .
Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen, hun huizen geplunderd ,
en hun vrouwen verkracht. Zie, ik zal de Meden tegen hen opzetten, die zilver niet
achten en op goud niet belust zijn . Maar hun bogen zullen jongens verpletteren ,
zij zullen geen medelijden hebben met de vrucht van de buik ,
hun oog zal geen kind ontzien .

 • [=’het thema hier is congruent met de andere Jesaja (zon-) hoofdstukken ;
  2) Esau voegde de ‘Meden’ zin toe – vgl. hoe zin 18 een copie is van 16 ;
  zin :]

14 [=dan] zal (..de host [=’eden-zon’]..) (tsbi=tsba)       +                     [=’hemelse legermacht’]
de mensen [=’geesten!’] (..vernietigen..) (ndch=shd) ,
[=als] degenen die (..+niet..) aan hem zullen ontsnappen        +
[+wanneer] [=hij] zal verschijnen [=over] [=hun] [matrix-] land ;          +

 
15 (..+omdat..) ieder die [+door hem] ontdekt wordt , doorstoken zal worden ,
[=als] al degenen [=’geesten’] die zullen vallen [=door] [+zijn] (..stralen..) ;

 
16
[=want] hun kinderen zullen [=door] [=zijn] (..licht..) (oir=or) in stukken worden gebroken ,
hun (..zonen..) (bth=bn) zullen (..vernietigd worden ?..) (shss=shd) ,
en        +                                                                                                                                                       
[ga naar 18b]
———————-
17 [=waarschijnlijk corrupt = toevoeging]  [=’om de vijand ‘mensen’ te doen lijken , deel I’]
———————-
18 [eerste helft verwijderd]
b hij [=’eden-zon’] zal geen medelijden hebben met de vrouwen [=’van zin 16’] ;
[=want] [=zijn] (..licht..) (oir=or) zal niemand sparen ;                

 
part IV   —   deel IV    

 
19-20-21-22
slot : … en bovenstaande zal gebeuren , wanneer :
and·she-becomes Babylon stateliness-of kingdoms beauty-of pride-of Chaldeans
as·overturning-of Elohim Sodom and Gomorrah not she-shall-be-indwelt to·permanence
and·not she-shall-be-tabernacled unto generation and·generation and·not he-shall-tent
there Arab and·ones-being-shepherds not they-shall-recline there
(21-22)
and·they-recline there desert-creatures and·they-are-full houses-of·them owls
and·they-tabernacle there daughters-of ostrich and·hairy-goats they-shall-dance there
and·he-responds desert-howlers in·widows-of·him and·jackals in·palaces-of delicacy
and·near to·to-come-of era-of·her and·days-of·her not they-shall-be-protracted

And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees’excellency, shall be as
when God overthrew Sodom and Gomorrah. It shall never be inhabited, neither shall it
be dwelt in from generation to generation:
(20 b)
neither shall the Arabian pitch tent there; neither shall the shepherds [recline] there.
(21) But wild beasts of the desert shall [recline] there; and their houses shall be full of
doleful creatures; and owls shall dwell there, and satyrs shall dance there.
(22) And the wild beasts of the islands shall cry in their [–widows!–], and dragons in [their]
pleasant palaces: and her time [is] near to come, and her days shall not be prolonged.

 • context : closing : … and all the above will happen , when :

line ,

 • [=’this closing section is conditional one – because the condition runs on in next ch. 14 ,
  where the sons need to declare something :
  therefore this section MUST contain a conditional tense , after all the above ;
  we got suspicious by Esau’s ‘many animals’ (+repeat of ‘there’ and ‘recline’) ;
  2) it is possible that line 20 was also his addition – to set up his animals theme ;
  line :]

“and – [Mystery-] Babylon ,
(which) was – the (..host [=’dimensional-centre’]..) (tsbi=tsba) of – [+all] the [matrix-] kingdoms ,
[+as] the beauty of – (..the land..) (gaun=arts) – Chaldea ,                                        [= ’matrix-land’]                     
(will) be – [dimensionally-] turned – (..alike..) – Sodom – and – Gomorrah ;    +   [<<goto 22?]

 
20 (..+and..) (will) – not – (be) inhabited – again ,                                                        
and not – (be) indwelt – [=for] – generation – [=after] – generation ;         +                   
[goto 22]
———————-
20 b [corrupt = added]  [=’no ‘shepherds’ here , and see same roots in KJV’]
21    [corrupt = added]
———————-
22 and=WHEN – (..the sons..) (aiim=bnim) – (will have) (..read ?..) – (..the scroll ?..) ,
and=as – (..(having) understood ?..) – (..my words ?..) (qrb=dbr) :
and=then – her [=’Mystery-Babylon’s’] time – (will have) come ,
and the day – (will) not  – (be) postponed ;     +                               [<< line continues in next ch. 14]

[end of this chapter]
Babel ,
het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God
ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand,

van generatie op generatie, zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten, en geen
herder zal daar neerstrijken . Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen . Hun huizen
zullen vol zitten met huilende uilen; struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er
rondspringen . Hyena’s zullen janken in zijn verlaten burchten, en jakhalzen in zijn paleizen

van verlustiging. Zijn tijd om te komen is nabij , en zijn dagen zullen niet worden uitgesteld .

 • [=’deze slotsectie is een voorwaardelijke – omdat deze voorwaarde doorloopt in hfdst. 14 ,
  waar de zonen wordt gevraagd om iets te verklaren :
  daarom MOET deze sectie een voorwaarde bevatten , na alle bovenstaande ;
  we kregen argwaan door Esau’s ‘vele dieren’ (+herhalingen van ‘daar’ en ‘neerliggen’) ;
  2) het is mogelijk dat zin 20 zijn toevoeging was – om zijn dieren-thema voor te bereiden ;
  zin :]

“en [Mystery-] Babylon ,
(dat) de (..host [=’dimensioneel-centrum’]..) was van [+alle] [matrix-] koninkrijken ,
[+als] de schoonheid van (..het land..) (gaun=arts) Chaldea ,                                        [=’matrix-land’]
zal [dimensioneel-] omgedraaid worden (..net als..) Sodom en Gomorrah ;   + 
[<< ga naar 22?]
 
20 (..+en..) zal niet meer bewoond worden ,
en niet meer bevolkt zijn – [=voor] generatie [=op] generatie ;        +                                [ga naar 22]

———————-
20 b [corrupt = toevoeging]   [=’geen ‘herders’ hier , en zie dezelfde wortels in KJV’]
21    [corrupt = toegevoegd]
———————-
22 [=WANNEER] (..de zonen..) (aiim=bnim) (..de [boek-] rol ?..) (..gelezen zullen hebben..) ,
[=als] (..het hebben begrepen van ?..) (..mijn woorden ?..) (qrb=drb) :
[=dan] zal haar [=’Mystery-Babylon’s’] tijd gekomen zijn ,
en de dag zal niet worden uitgesteld ;       +                                           [<< zin loopt verder in hfdst.14]
                                                                                                                                                         [einde van dit hoofdstuk]
 
 
 
[2018 : wrong]
[2019 Jan.: wrong]

15-17.12dec.2020   —   submitted as third vision , and definitive [checked] ;
previous versions assumed ‘Medes’ as ‘the bronze soldiers’
but only after discovering the sun-theme in Isaiah [40-65]
in summer ’20 , this must be the correct theme