Jes. 14: “Lucifer gevallen…” –
‘Lucifer’ is Thoth , de aartsengel ,
koning van Mystery Babylon
(goed leesbaar)

 

 

chapter context :
“how are you fallen , Lucifer…!”, but ‘Lucifer’ is in reality Thoth , chief of the 7 corrupt archangels ,
in name of “king of Mystery Babylon” ;
note ,
how well the main diagram fits to
the themes in this chapter ;

 

hoofdstuk context
… heeft weinig voorwoord nodig —
vergelijk de genoemde thema’s in dit hoofdstuk met het diagram (top pagina) ,
juist daarom heeft Esau het (niet bestaande) concept “Lucifer” bedacht :
om gelovigen te laten denken dat dit terugsloeg op “de rebellie in de Hemel”,
en dus NIET “de werkelijkheid tussen deze aarde en de Hemel IN” zouden lezen –
… let op het vaak genoemde “noorden” .. “opstijgen” .. “de hoge plaats” , etc. ,

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 14

 
1-2
nadat Mystery-Babylon is vernietigd (hoofdstuk 13) , dan :
that he-shall-have-compassion ieue Jacob and·he-chooses still in ·ishral
and·he-gives-rest·them on admth·m ground-of·them and·he-is-obligated the·sojourner
on·them and·they-are-adherents on house-of Jacob and·they-take·them peoples
and·they-bring·them to place-of·them and·they-allot·them house-of ishral on ground-of
ieue for·servants and·for·maids and·they-become ones-capturing to·ones-capturing-of·them
and·they-hold-sway in·ones-exacting-of·them
For the LORD will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land:
and the strangers shall be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob.
And the people shall take them, and bring them to their place: and the house of Israel shall
possess them in the land of the LORD for servants and handmaids: and they shall take
them captives, whose captives they were; and they shall rule over their oppressors.
‘captives’ , H7617 shabah ‘captive’, but makes sense ? ; (-shb) ‘return’ ?

 • context : after Mystery-Babylon is destroyed (chapter 13) , then :
  used terms : “Jacob” is “all to-be saved souls from earth” ,
  while “the house of Jacob” is a concept – as “our type adam-soul within a body
  which is NOT an Original” : since the souls born in eden will have a type body
  like ours but very much more enhanced , like a 2.0 version ; see next ;
  servants + maids : as term for those born in eden during the Interval ;
  all commentaries have trouble with this line because they get into the (nonexisting)
  problem of “Jews vs Christians” ,
  last line : likely correct because of the used term ‘the one extracting’ ,

line ,
“that=because / IEUE – (will) have compassion – [on] Jacob          [=’all to-be saved souls’] / ,
and he chooses – Ishral – again                               [=’Originals’] / ,
and he will settle them down – on=upon – their adm-ground          [=’eden’] / ;
and – the newcomers [=’souls born in eden’] – (will be) joined – on=with them / ,
and (be) attached – on=to – the house of – Jacob [=’the soul as important core’] / ;
and – the people – take them – and bring them – to – their place / ,
and=for – the house – Ishral [=’saved-souls having their Original’] – will inherit them +
(to be) for servants – and maids – on=upon – the adm-ground of – IEUE

 • [=’souls born in eden during the Interval will serve the Ishral people ;
  we had the lines “they will tend your vineyard and tend to your livestock”
  / ;

————

 • [=restoration attempt : “the one extracting (eden-aspects)” is Thoth in lines 3-4 :]

and=for – the ones – [who] – were – captured – to=by the one (having) captured them [=Thoth?] +
(will) rule – in=instead of – the one (having) extracting them [=Thoth?] / ;         [likely correct]
(De verlossing uit Babel)
Want de Heer zal zich over Jakob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen .
Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond . De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten
en zich bij het huis van Jakob voegen .
De volken zullen hen nemen en naar hun woonplaats brengen . Het huis van Israël zal hen
In erfelijk bezit nemen als slaven en slavinnen in het land van de Heer .
Zo zullen zij gevangenhouden wie hen gevangenhielden en heersen over hun onderdrukkers.

“want IEUE zal zich ontfermen over Jakob       [=’alle zielen die gered worden’] ,
en hij zal Ishral weer verkiezen                         [=’de Originelen’] ,
en hij zal hen neerzetten op hun eigen adm-grond        [=’eden’] ;
en de nieuwkomers [=’zielen geboren in eden’] zullen met hen verbonden worden ,
en gehecht worden aan het huis Jakob        [=’een concept : de ziel als centrum’] ;
en de mensen zullen hen opnemen en naar hun (woon)plaats brengen ,
want het huis Ishral [=’alle geredde zielen in hun Origineel’] zullen hen in erfelijk bezit hebben +
als dienaren en dienstmaagden op de am-grond van IEUE

 • [=’zielen geboren in eden tijdens het Interval zullen dienen ;
  we zagen al “zij zullen uw wijngaard onderhouden” e.d’] ;

————–

 • [=’restauratie poging : ‘die (eden aspecten) uitbuit’ is Thoth in zinnen 3-4 :]

want degenen die gevangen waren door degene die hen gevangen nam [=Thoth?] +
zullen heersen in plaats van degene die hen uitbuitte [=Thoth?] ; [waarschijnlijk correct]

 
3-4
… paradijs voor alle geredde zielen + introductie over Thoth :
and·he-becomes in·day-of to-give-rest-of ieue to·you from·grief-of·you
and·from·disturbance-of·you and·from the·service the·hard which he-is-made-serve
in·you and·you-lift-up the·proverb the·this on king-of Babylon and·you-say how !
he-ceased one-exacting she-ceased pining-away
And it shall come to pass in the day that the LORD shall give thee rest from thy sorrow,
and from thy fear, and from the hard bondage wherein thou wast made to serve,
That thou shalt take up this proverb against the king of Babylon, and say,
How hath the oppressor ceased! the golden city ceased!

 • ‘golden city’ , H4062 madheb-ah 1x ; 1722 dehab ‘gold’ [Aram.] , no other in cluster ;
  scribal D and Z look similar ; either -zahab ‘gold’ or ‘zbch’ to sacrifice;
 • context : paradise for all saved souls + introduction about Thoth :
 • to right , mural in Seti tomb ,
  where Thoth is depicted as sorcerer
  standing next to the 7-fold flame
  (SESHAT) , which can be interpreted
  as “the stream of eden-energies”
  which are brought to their north
  via ‘the Nile’ – as the illegal river
  which the dragon made (Ezekiel) ;
  Thoth in the book of Henoch:
  as leader of the 7 fallen archangels ,
  named Pêmude, being ‘the scribe’
  (also in Egypt he was the scribe)
  but in the context of sorcery ;

seti tomb thoth + flame
 • slaughterer / gold (flame) : though root (-dhb) looks like root (zhb) ,
  the context must require a personal attribute (so not ‘city’) ;
  considered the ‘extraction’ , the flame is an option , but only per context ;

line ,
“and=for – the day – (will) be / (that) IEUE – (will) give – you – rest – from your sorrow / ,
and from your troubles / and from your – tough – labour +
(in) which – you – (were) made to serve / ;
and=then you (will) lift up – this – saying – on=over – the king [=Thoth] of – [Mystery-] Babylon / ,
saying / : how – the one extracting [aspects] – (has) ceased (to be) ! [=‘for to be eden-peace’] / ,
[+and] (the golden flame SESHAT?) – (has) ceased / ;
      [=’compare the flame in front of him , with next line 5 :]
En het zal geschieden op de dag waarop de Heer u rust zal geven van uw smart ,
uw onrust en de harde slavenarbeid die men u heeft doen verrichten ,
dat u dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel , en u zult zeggen :
hoe houdt de onderdrukker op ; opgehouden is de onderdrukking !

“want de dag zal (er) zijn dat IEUE u rust zal geven van uw smart ,
en van uw problemen en de harde slavenarbeid die u moest verrichten ;
dan zult u dit gezegde aanheffen over de koning [=Thoth] van [Mystery-] Babylon :
zeggend : hoe is de uitbuiter [van eden-aspecten] geëindigd ! ,
en (de gouden vlam SESHAT?) beëindigd ! ;

       [=’vergelijk die vlam vóor hem , met volgende zin 5 :]

 
5-6-7-8
(wat lastige sectie – vanwege de onderwerpen en verfrommelde grondtekst) :
he-broke ieue rod-of wicked-ones scepter-of ones-ruling one-smiting peoples in·rage
smiting-of barring withdrawal one-holding-sway in·anger nations pursuing no he-keeps-back
she-is-at-rest she-is-quiet all-of the·earth they-burst-forth jubilation she-is-at-rest she-is-quiet
all-of the·earth they-burst-forth jubilation even firs they-rejoice to·you cedars-of Lebanon
since you-lay-down not he-is-coming-up the·one-cutting-down on·us
The LORD hath broken the staff of the wicked, [and] the sceptre of the rulers.
He who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the nations in anger, is
persecuted, [and] none hindereth.
The whole earth is at rest, [and] is quiet: they break forth into
singing.
Yea, the fir trees rejoice at thee, [and] the cedars of Lebanon, [saying], Since thou art laid
down, no feller is come up against us.

 • ‘continual’ , H1115 bilti ‘besides, except, moreover, neither, no [15], no longer, nor 2,
  nothing 3, other than, stop, without’ ;
 • ‘(……)’ , H5627 sarah ‘rebellion, revolt [defection]’ ,
 • context : bit difficult section – because of the themes and warped groundtext :
  we cannot be 100% súre that the birthsceptre is the SESHAT flame ,
  but the “to make the pool for physicality” (S-SH) does fit in the theme here ,
  because indeed our type body is “a smiting to the people” ;
  trees : we don’t know yet , but it may be related to physicality , since it follows
  a bit weird after previous lines – where next 9-11 are about the main chaptertheme ;

line ,
“[+for] IEUE – (has) broken – the [birth-] sceptre [=’axis’] of – the wicked one [=Thoth]
               [or: ‘has broken the main axis’] / ,
(having been) the [birth-] sceptre [=’axis’] of – the ruler [=Thoth]                 [or: the ruling sceptre] / ;
(who was) smiting – the people [=’upon earth’] – in fury           [=’cross-over dimensionally’] , +
(being) “the wound – of nothingness” (?) / ;
the rebellious one [=Thoth] – ruled / in anger [nostril] / , +
he (was) – not – hindered – [in] pursuing – the nations / ;
—————-                 [restored to ability]
[+but now,] the whole – [eden-] land – is at rest / , [and] she bursts forth – in jubilation / ;
moreover / , the fir trees [=’power of growth’] – rejoice – to=about you [=Thoth] / ,
[+and also?] the cedars of – the Lebanon [=‘forest for whiteness’] / ,
since [now] – you lay down / , the feller [=Thoth] – (has) not – come up – on=against them / ;
               [=’no idea why he cuts them down , but we’ll find out’]
De Heer heeft de stok van de goddelozen gebroken, de staf van de heersers ,
die volken sloegen in verbolgenheid met slagen zonder ophouden ,
die in toorn over de heidenvolken heerste met een vervolging zonder inhouding .
Nu komt heel de aarde tot rust en stilte. Men breekt uit in gejuich .
Zelfs de cypressen verblijden zich over u . De ceders van de Libanon zeggen :
sinds u daar geveld ligt, klimt niemand omhoog om ons om te hakken .

“want IEUE heeft de [geboorte-] scepter [‘vector’] van de boosaardige [=Thoth] gebroken

 • [of: ‘hoofd-vector gebroken’] ,

dat de [geboorte-] scepter [‘vector’] van de heerser was [=van Thoth]

 • [of: ‘de heersende scepter’] ;

die de mensen [=’op aarde’] sloeg in woede            [=’gerelateerd aan ons type lichaam’] ,
als “de wond van het Niets” (?) ;
de rebel [=Thoth] heerste in razernij , +
hij werd niet verhinderd in het vervolgen van de naties ;
—————–             [gerestaureerd naar vermogen]
[+maar nu] is er rust voor het hele [eden-] land , en zij breekt uit in gejuich ;
meer nog , de cypressen [‘groeikracht aspect’] verblijden zich over u [=Thoth] ,
[en ook?] de ceders van de Libanon [=’woud voor witheid’] :
sinds u neerligt , is de houthakker [=Thoth] niet opgekomen tegen hen ;

           [=’geen idee waarom hij die bomen omhakt – maar dat ontdekken we wel’]

 
9-10-11
… de leider van de gevallen aartsengelen daalt af in de onderwereld :
unseen from·beneath she-is-disturbed for·you to·to-meet-of to-come-of·you
he-rouses for·you healers all-of he-goats-of earth he-raises from·thrones-of·them all-of
kings-of nations all-of·them they-shall-respond and·they-shall-say to·you moreover you
you-are-ill like·us to·us you-are-comparable he-is-brought-down unseen pomp-of·you emith
clamor-of nbli·k zithers-of·you under·you he-shall-berth maggot and·covers-of·you worm
Hell from beneath is moved for thee to meet [thee] at thy coming: it stirreth up the dead for thee,
[even] all the chief ones of the earth; it hath raised up from their thrones all the kings of the nations.

All they shall speak and say unto thee, Art thou also become weak as we? art thou become like unto
us? Thy pomp is brought down to the grave, [and] the noise of thy viols: the worm is spread under
thee, and the worms cover thee.

‘chief ones’ , H6260 attud ‘male goat’ , several , only here said as ‘chief’ ;

 • ‘noise’ , H1998 hemyah 1x ; hamon ‘tumult, roar, multitude’ ; hamah ‘murmur, growl,
  disturbed, uproar’ ; but we can’t make hamon-valley or hamon-slaughter (Armageddon) ;
 • ‘viols’ , H5035 nebel ‘jar, harp, skin-bottle’ ; -nabal ‘to fade, wither’ [as use in Is.] ;
 • context : … the leader of the fallen archangels descends into the underworld :
  note how the ranks are described ; we restored the required [+not] ;
  lower part of Sheol : see diagram , likely “a region below the east-land”
  (as the region inbetween eden and Heaven , the false-east -qdm) ;
  Henoch sees there a deep ravine and a great fire inside it ;
  and keep in mind that they built their region above eden ;

line ,
“the lower part of – Sheol [‘underworld’] – is excited – for – to meet – you – [at] your arrival / ;
she stirs up – the spirit shadows – for you / , (being) all – the male goats of – the land / ,
all – the kings of – the nations – raise up – from their thrones / ;
all of them – (shall) respond – and say / to you / :
really / , (did) you (become) – weak – like us ? / , +
[+for] you (were) in-comparable / to us        [=’[+not] + comparable’] / ;
your pomp – (is) brought down – to Sheol [=’underworld’] / , your roaring – faded / :
the worms – (shall) spread – under you / and – the maggots – (will) cover you [=’symbolically’?] / ;
Het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering , om u tegemoet te gaan ,
wanneer u zou komen .
Het schudt ter wille van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde.
Het laat van hun tronen opstaan al de koningen van de volken .
Zij zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u:
Ook u bent nu zo zwak geworden als wij , u bent aan ons gelijk geworden !
Uw trots ligt neergeworpen in het graf, met de klank van uw luiten .
Onder u is een bed van maden gespreid , en wormen zijn uw deken .

“de lagere regio van de onderwereld is opgewonden u te ontmoeten bij uw aankomst ;
zij brengt de geesten-schaduwen in beroering voor u , +
die al de mannelijke-geiten van het land zijn ,
alle koningen van het land staan op van hun tronen ;
zij zullen allen antwoorden en zeggen :
echt waar ? , bent u nu zwak geworden als wij ? , want u was onvergelijkbaar met ons ;
uw trotse grootheid is neergebracht in de onderwereld , uw gebrul is gestopt :
de maden zullen zich spreiden onder u , en wormen zullen u bedekken      [=’symbolisch’?] ;

 
12-13-14-15

…. Thoth valt neer uit het NOORDEN (zie diagram in top pagina) :
how ! you-fell from·heavens הֵ ילֵ ל eill howl-you ! son-of dawn you-were-hacked-down
to·the·earth one-defeating over nations and·you you-said in·heart-of·you the·heavens
I-shall-ascend from·above to·stars-of El I-shall-exalt throne-of·me and·I-shall-sit
in·mountain-of appointment in·recesses-of north I-shall-ascend on high-places-of
thick-cloud I-shall-sbe-like to·supreme-one yea to unseen you-shall-be-brought-down
to recesses-of crypt
How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! [how] art thou cut down
to the ground, which didst weaken the nations! For thou hast said in thine heart,
I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God:
I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north.
I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High.
Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit.

 • ‘lucifer’ , H1966 helel ‘lucifer, star’ 1x ; from cluster -halal ‘to be clear [of sound] ,
  then to shine, praise, etc’ ; deliberate word-corruption by Esau ;
  2) H3214 yelel ‘to howl’; 3) in line 31 (-eilili) ‘howl-you’, while here (eill) ;
 • ‘weaken’, H2522 chalash 2x , [lay prostrate] unclear ; challash ‘weak’ [1x Joel] ;
 • context : Thoth falls down from the NORTH (see diagram top page) :
  all these lines emphatically repeat the “north”,“above”, “ascend”, “high place” ,
  then juxtaposing that with “far side of the pit (south)” –
 • eden sun and moon binary system :
  Henoch explains that much ,
  compare small diagram to right ;
  our present solarsystem somehow
  functions as ‘a shield’ against eden ;
  mountain : we have reason for a concept
  as “the Giza pyramid standing on top of
  the original eden-house”

  the pyramid would be akin to the lower half
  of the dimensional vortex , to right ;
  the pyramid would carry the Moab-house
  (red cube) , and compare the great gallery
  with the bend as their dimensional Vector ;
 • I) the ‘Lucifer’ was invented by Esau to suggest here an event befóre Genesis 1 :
  suggesting that these lines are about “Satan and his angels rebelling in Heaven” ;
  but remember that ‘the sons of Egypt’ made “a pact with Sheol” , see index –
  so they KNEW about the region of the north : all hieroglyphs talk about it ,
  but it was their goal that WE would not find out about it !
  He smartly invented this mysterious ‘lucifer’ to make sure we would think
  within a Loop , hiding the entire region for our awareness ;
 • 2) the ‘Lucifer’: by simply mutilating a used term , see 3 and 4 :

3   הֵ ילֵ ל eill howl-you !      [used in this line 12 , in top],
4   הֵ ילִ ילִ י eilili howl-you !      [used in line 31 at end of chapter]
line ,
“how – you fell down – from the heaven ! [=’matrix-north’] / ,
howl you ! / , (you) son of – the [matrix-] dawn ! [=Thoth] / ;
you (have been) cut down – to=from the [north-] land / , (you) (overwhelmer) – on=of – nations / ;
and=though you – (have) said – in your heart / :
I shall ascend – [to] the heaven [=’matrix-north’] / ,
I shall rise up and exalt – my throne – above the stars of – the deity
       [=’above the eden binary sun and moon , in top of the original eden-house’] / ,
and I shall dwell – in=upon – the appointed – mountain / in the far side of – the north (!) / ;
I shall ascend – on=to – the high place [‘behemoth-realm’] – (as) the thick cloud [=’dimension’] / ,
I shall be like – the most High / :
yet / you (have been) brought down [from there] – to – Sheol [=’underworld’] / ,
to=into – the far [southern-] side of – the pit [=’abbys’, likely below the false-east land’] / ;
Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad !
U ligt geveld op de aarde , overwinnaar van de heidenvolken !
En ú zei in uw hart : ik zal opstijgen naar de hemel ;
tot boven God’s sterren zal ik mijn troon verheffen ,
ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde .
Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste .
Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil !

“hoe bent u uit de hemel gevallen !      [=’matrix-noorden’] ,
schreeuw het uit ! , (u) zoon van de [matrix-] dageraad ! ;
u bent afgehakt van het [noorder-] land , (u) (bedwinger) van de volken ! ;
hoewel u in uw hart zei : ik zal opstijgen naar de hemel       [=’matrix-noorden’] ,
ik oprijzen en mijn troon verheffen bóven de sterren van de godheid

       [=’boven de binaire eden-zon en -maan , in de top van het originele eden-huis’] ,
en ik zal verblijven op de vastgestelde berg in de verre zijde in het noorden (!) ;
ik zal opstijgen naar de hoge plaats [‘behemoth-realm’] als de zware wolk [=’dimensie’] ,
ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste :
maar u bent (van daar) neergehaald naar de onderwereld ,
in de verre [zuidelijke-] zijde van de Put

       [=’de Afgrond’, waarschijnlijk beneden het valse-oosten , zie verzen 9-11’]

 
16-17
… waar hij – die Eden vernietigde – zijn collega’s ontmoet :
ones-seeing-of·you to·you they-shall-peer to·you they-shall-consider?·this the·man
one-disturbing the·earth one-making-quake kingdoms one-placing habitance
as·the·wilderness and·cities-of·him he-demolished prisioners-of·him not he-opened home·ward
They that see thee shall narrowly look upon thee, [and] consider thee, [saying, Is] this the man
that made the earth to tremble, that did shake kingdoms; [That] made the world as a wilderness,
and destroyed the cities thereof; [that] opened not the house of his prisoners?

 • context : … where he – who destroyed Eden – will meet his collegues :
  this can never be about some monarch “who made the world a wilderness”,
  but instead refers to him invading eden “in the 10th of the 10th month”, see index ;

line ,
“the ones [who] shall see you – shall gaze – to=at you / , pondering – to=about you / :
(is) this – the man – [who] made – the [eden-] land – to tremble / ,
(being) the one [who] made – the [eden-] kingdom – to shake ? / ;
the one (having) placed – the [eden-] habitance – (to be) as a wilderness / ,
and – he demolished – his=her [eden-] cities / ,
[+when] he opened – the [eden-] house of – his prisoners ?        [=’Thoth invading eden’] / ;
Wie u zien , kijken u aan en letten op u : is dit nu die man die de aarde deed sidderen ,
die koninkrijken deed beven , die van de wereld een woestijn maakte , haar steden met de
grond gelijkmaakte , zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan ?

“zij die u zullen zien , zullen u aanstaren en over u denken :
is dit nu de man die het [eden-] land deed sidderen ,
als degene die het [eden-] koninkrijk deed beven ? ,
degene die van de [eden-] woonplaats een wildernis maakte ,
en haar [=eden’s] steden met de grond gelijkmaakte ,
toen hij het [eden-] huis van zijn gevangenen openbrak ?
[=’Thoth valt eden binnen’, zie index’] ;

 
18-19-20
… maar omdat hij voor hen lichamen maakte VAN onze Originelen , wordt hij geïsoleerd :
all-of kings-of nations all-of·them they-lie-down in·glory man in·house-of·him
and·you you-were-flung from·tomb-of·you as·scion being-abhorred clothing-of
ones-being-killed ones-being-spurred-of sword ones-going-down-of to stones-of crypt
as·corpse being-trampled not you-shall-unite with·them in·tomb that land-of·you
you-ruined people-of·you you-killed not he-shall-be-proclaimed for·eon seed-of
ones-doing-evil
All the kings of the nations, [even] all of them, lie in glory, every one in his own house.
But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, [and as] the raiment of those
that are slain, thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit; as a carcase
trodden under feet. Thou shalt not be joined with them in burial, because thou hast destroyed

thy land, [and] slain thy people: the seed of evildoers shall never be renowned.

 • ‘thrust’ , H2944 taan ‘pierced’ 1x ; -taan ‘load [up]’ 1x ; tene ‘basket’ 4x ,
  no other in cluster ; into 8000 range than – ‘jackal’ , fig tree , etc ;
 • context : but because he made bodies for them FROM our Originals , he will be isolated :
  this section follows upon previous line “the prisoners” (=Originals) ,
  while néxt section 21-23 will be about “the evil seed , as spirits sons”,
  therefore Thoth’s great Crime is “the killing of our Originals” here ;
 • syntax : glory / grim : similar root as (-kbd) ,
  but ‘glory’ relating to demon-kings can’t be ;
  (jackal-) sword : spells often use the jackal-staff
  but here as “poles to which prisoners were tied”,
  see depiction to right , in mid-register of gate 6 ;
  sadly the tablets are very damaged so we have
  no text left which can help us explain those ;
  we think the term “prisoners” was used
  on purpose in previous line 17 , linking to this ;
  jackal-poles for prisoners : as USERTu GEB ,
  (the tuat VI must be book of gates VI) ;
  as “the GEB-land (Chaldea , above eden)
  bý the jackal-poles for the prisoners”,
  as if “built by aspects , attributes of them”? ;
  the S-R is “to make speech (using ad-soul)”
  where the S-glyph (imprisoned adamite-soul)
  often is used as “to make (a concept)” by using
  it as prefix of another glyph ;
for pic see below section
 
 
 
 
 
 
 
 

rpt
 • and note how this section has something as “building-stones”, indeed perceivable
  as “making, creating something by”; also the term for “pit” is “cistern”,
  reading “the stones (for to build) the [evil-] cistern”, and we hád that theme :
  namely that “the adam-souls will be the altar again” ; but we leave that now ;

line ,
“all – the kings of – the nations         [=’the he-goats , as previously’] /, +
lie – down – in the grim [place] / , everyone – [+in] the house [=hell] / :
and=but you – will be flung – into your (own) tomb – as=like – ‘the abhorred – main branch’ /,
—————–

 • [=’next lines : the theme must be “making themselves bodies fróm our Originals” ,
  per the “(wearing) the clothing (=aspects) of the killed ones” , following upon
  the “main branch” – the same term elsewhere also used for Christ (!) ;
  then “the evil descendants” also have those aspects , and will be killed , line 21-23 ;
  see also “the Originals in the cooking-pot (in Tyre = Mystery-Babylon) , in index’]

(wearing) the clothing of – the ones [=’Originals’] having been killed – [by] (the jackal) – sword / ,
(being) the ones [who] (were) brought down – to (be?) – the (building-) blocks of – the pit / ,
[=’or : to be the stones for the [matrix-] cistern’]
as the corpses – (having been) trampled upon / ;
in=through the (own) tomb / , you will – not – be joined – with them [=’all the spirit kings’] / ,
that=because – you destroyed – the [eden-] land [‘dimensionally’] / [and] killed – her people / ;
[+therefore] your – evil – descendants – shall – never – (be) named [‘mentioned’] [anymore] / : +
[overall restoration likely correct]
Alle koningen van de heidenvolken, alle rusten zij in ere, ieder in zijn huis .
Maar ú bent weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde loot bedolven
onder gedoden, die met het zwaard zijn doorstoken en neergedaald in een steengroeve ;
u bent als een lijk dat is vertrapt . U zult in het graf niet met hen verenigd worden ,
want u hebt uw eigen land te gronde gericht en uw volk gedood .
Voor eeuwig zal niet meer genoemd worden het nageslacht van de kwaaddoeners .

“alle koningen van de volken         [=’de mannelijke-geiten’, als hiervoor’] , +
liggen allen neer in de grimmige [plaats] , ieder in het huis [=de hel] :
maar u zult in uw (eigen) tombe geworpen worden als ‘de verafschuwde hoofd-twijg’,

—————–

 • [=’volgende zinnen : het thema als “zich lichamen hebben gemaakt van onze Originelen”,
  gezegd als “de kleding (=aspecten) dragend van zij die vermoord zijn” , vólgend op
  de ‘hoofd-twijg’ – een term ergens anders gebruikt voor Christus (!) ;
  het “kwaadaardige nageslacht” dragen die aspecten óok – en worden vernietigd in 21-23 ;
  zie ook “de Originelen in de kookpot (in Tyrus = Mystery-Babylon) , in index’]

die de kleding (draagt) +
van degenen [=’Originelen’] die vermoord werden door het (jakhals-) zwaard ,
als degenen die neergebracht werden om de (bouw-) stenen voor de put te zijn ,
[=’of: om de stenen om de [matrix-] cistern te zijn’]
als de dode lichamen die vertrapt waren ;
door de (eigen) tombe zult u niet aan hen [=’geesten-koningen’] toegevoegd worden ,
want u hebt
het [eden-] land te gronde gericht [‘dimensioneel’] en haar mensen gedood ;
[+daarom] zal uw kwaadaardige nageslacht voor eeuwig niet (meer) genoemd worden : +

[algemene restauratie waarschijnlijk correct]

 

6th gate (sacredtexts)

 
21-22-23
prepare-you ! for·sons-of·him slaughter in·depravity-of fathers-of·them no they-shall-rise
and·they-tenant earth and·they-fill surfaces-of habitance cities and·I-rise on·them
averment-of ieue-of hosts and·I-cut-off to·Babylon name and·remnant and·propagator
and·progeny averment-of ieue and·I-place·her to·tenancy-of hedgehog and·marshes-of
waters and·I-mop·her in·mop-of extermination averment-of ieue-of hosts
Prepare slaughter for his children for the iniquity of their fathers; that they do not rise,
nor possess the land, nor fill the face of the world with cities. For I will rise up against them,
saith the LORD of hosts, and cut off from Babylon the name, and remnant, and son,
and nephew, saith the LORD. I will also make it a possession for the bittern, and pools of water:
and I will sweep it with the besom of destruction, saith the LORD of hosts.
‘remnant’ , H5209 nin ‘offspring’ 2x ;

 • ‘sweep + besom’ , H2894 tu [tete] ‘to sweep’ 1x ; [but ‘yah’ is ‘to sweep [sheol]’ , no other ;
  in 8000 range is -thatuim ‘mockery’ , -tha’’mock, scoff’, possible ;

line ,
“(be) prepared you ! [=Thoth] / for the slaughter / [of] your sons         [=‘spirits’] / ,
[who exist] in=by the depravity of – their father                 [=Thoth] / ;
they shall – not – rise up [again] – and=for to possess – the lands         [=‘north’] / , +
and fill – the surface of – the [matrix-] habitance – [with] cities (sic !) / ;
and=for I rise up – on=against them / , (is) the declaration of – IEUE of – hosts / ,
and I cut off – to=from [Mystery-] Babylon – the name – and the remnant / ,
and the offspring – and further offspring / , (is) the declaration of – IEUE / ;
and I make – the marshes of – [eden-] waters – to a possession of – (the ape-like-ones?) / ,
and=for I (mock?) her – as (the mockery?) – (being?) destruction / , (is) the declaration of – IEUE / ;
Maak de slachtbank voor zijn kinderen gereed vanwege de ongerechtigheid
van hun vaders , zodat zij niet meer opstaan , de aarde in bezit nemen
en het wereldoppervlak vullen met hun steden .
Zo zal ik tegen hen opstaan , spreekt de Heer van de legermachten .
Ik zal van Babel naam en overblijfsel uitroeien , zoon en kleinzoon , spreekt de Heer .
Ik zal het maken tot een bezit voor nachtuilen en tot waterpoelen ;
ik zal het wegvegen met de veger van het verderf, spreekt de Heer van de legermachten .

“bereid u [=Thoth] zich voor ! , voor de slachting van uw zonen        [=’geesten’] ,
(die bestaan) vanwege de ongerechtigheid van hun vader          [=Thoth] ;
zij niet [nogmaals] opstaan om de landen in bezit te nemen     [=’in het noorden’] , +
en de oppervlakte van de [matrix-] verblijfplaats te vullen met steden (!) ;
want ik rijs op tegen hen , is de verklaring van IEUE van de legermachten ,
en ik zal van [Mystery-] Babylon de naam en het overblijfsel uitroeien ,
en de nakomelingen en de kroost van de nakomelingen , is de verklaring van IEUE ;
en ik maak de moerassen van [eden-] wateren tot een bezit voor (de aap-achtigen?) ,
want ik (bespot?) haar als (de bespotting?) die vernietiging is , is de verklaring van IEUE ;

 
part II — deel II

 
24-25-26-27
… hierna rijst het eden-land (nu nog rond Damascus) op naar de wildernis :
he-swore ieue-of hosts to·to-say-of if not as·which I-meant so she-becomes and·as·which
I-counseled she she-shall-be-confirmed to·to-break-of Assyria in·land-of·me and·on
mountains-of·me I-shall-trample·him and·he-withdraws from·on·them yoke-of·him
and·burden-of·him from·on shoulder-blade-of·him he-shall-withdraw this the·counsel
the·one-being-counseled over all-of the·earth and·this the·hand the·one-being-stretched-out
over all-of the·nations that ieue-of hosts he-counseled and·who ? he-shall-annul
and·hand-of·him the·one-being-stretched-out and·who ? he-shall-reverse·her
The LORD of hosts hath sworn, saying, Surely as I have thought, so shall it come to pass;
and as I have purposed, [so] shall it stand: That I will break the Assyrian in my land,
and upon my mountains tread him under foot: then shall his yoke depart from off them,
and his burden depart from off their shoulders. This [is] the purpose that is purposed upon
the whole earth: and this [is] the hand that is stretched out upon all the nations.
For the LORD of hosts hath purposed, and who shall disannul [it]?
and his hand [is] stretched out, and who shall turn it back?

 • context : … after this , the eden-land (now around Damascus) rises up to the wilderness :
  see diagram at top page ; the land is likely “kept in the present position”
  because their dimensional-Vector rests upon her , and is therefore blocked
  to can rise to the north , where the new eden-house will be ;

line ,
“[+for] IEUE of – hosts – (has) sworn / , saying / :
surely – it (will) happen – like – I intended / ,
and like – I (have) purposed / , [so] it – will (be) established / ;
to=by to break – [the land-] Assyria – [which is] in=upon my land      [=’cherub-wheel’] / ,
and=for – I (shall) trample him – on=upon – my mountains / ,
A) and – his yoke – (will) depart – [off] from (her)       [=’eden-land’] / ,
      and his burden – (will) depart – [off] from – (her) shoulder / ;
B) and – he (will) withdraw – his yoke – [off] from (her)          [=’eden-land’] / ,
      and=as his burden – from=upon [+her] – (being) his shoulder [=’matrix Vector’, see diagram] / ;
this (is) – the sure counsel – over – whole – the [eden-] land / :
and=as this – extended – hand [=’construct, renewed Damascus’] – óver – the nations [‘of spirits’]
[=’edens executive region now further up north , “upon” the lampstand Zerubbabel’] ;
that=for – IEUE of – hosts – counseled [it] / ,
and who – (shall) anull – his hand [=‘as construct’] – (being) extended ?        [=’further north’] / ,
and who – (shall) make her to return ?        [=’return to her présent location : as Damascus’] / ;
(Profetie over Assyrie)
De Heer van de legermachten heeft gezworen :
voorwaar, zoals ik het mij voorgenomen heb, zo zal het gebeuren ,
en zoals ik het besloten heb, zal het tot stand komen .
Ik zal Assyrie verbreken in mijn land, en op mijn bergen zal ik het vertrappen.
Dan zal zijn juk van hen afglijden, en zijn last zal van hun schouder afglijden .
Dit is het raadsbesluit dat genomen is over heel het land .
En dit is de hand die uitgestrekt is tegen alle volken .
Want de Heer van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen ?
En zijn hand is uitgestrekt , wie zou die dan afwenden ?

“want IEUE van de legermachten heeft gezworen , zeggend :
voorwaar , het zal gebeuren zoals ik het mij heb voorgenomen ,
en zoals ik het besloten heb , zal het tot stand komen ;
door [het land-] Assyrie (dat) op mijn land [=’cherub wiel’] is , te breken ,
want ik zal hem vertrappen op mijn bergen ,
A) en zijn juk zal van (haar) [=’eden-land’] verdwijnen ,
      en zijn last zal van (haar) schouder verdwijnen ;
B) en hij zal zijn juk van haar terugtrekken ,
      als zijn last op [+haar] die zijn schouder is [=’matrix-Vector’, zie diagram] ;
dit is het duidelijke raadsbesluit over heel het [eden-] land :
als de uitgestrekte hand [=’construct als hernieuwd Damascus’] óver de naties [‘van geesten’]

 • [=’edens uitvoerende regio nu hogerop in het noorden, “op” de kandelaar Zerubbabel’ ;
  op dit moment echter kan het eden-land niet (verder) omhoogrijzen , omdat zij wordt
  geblokkeerd, vastgehouden door de matrix-Vector , zie diagram’] ;

want IEUE van de legermachten heeft het besloten ,
en wie zou zijn uitgestrekte hand [=’eden-construct , hogerop in het noorden’] verijdelen ? ,
en wie zou haar terug laten keren ?         [=’naar de húidige plaats – als Damascus’] ;

 
part III , status : draft — deel III

 
28-29-30
het lastige thema van “de (dubbele-) root” :
in·year-of death-of the·king Ahaz he-became the·load the·this must-not-be
you-are-rejoicing Philistia all-of·you that he-is-broken club-of one-smiting-of·you that
from·root-of serpent he-shall-come-forth yellow-viper and·fruit-of·him burning-serpent flying and·they-graze ones-firstborn-of poor-ones and·needy-ones to·trusting they-shall-recline
and·I-put-to-death in·the·famine root-of·you and·remnant-of·you he-shall-kill
In the year that king Ahaz died was this burden.
Rejoice not thou, whole Palestina, because the rod of him that smote thee is broken:
for out of the serpent’s root shall come forth a cockatrice, and his fruit [shall be] a fiery
flying serpent. And the firstborn of the poor shall feed, and the needy shall lie down in safety:
and I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant
‘ahaz’ , H271 achaz ; -achaz ‘acquire, grasp, seize’ ;

 • context : the tricky theme of “the (double-) root”; theme of glyph -P and -T’EP ;
  we can see there is a causal relation here but are not sure of the meaning for now ;

line ,
“in the year of – the death of – king – Ahaz / became – this – burden / :
(it) must not be / (that) – you rejoice , all of – Philistia [land GEB , Chaldea] / ,
that=because – the [birth-] sceptre [=’axis’] – you [now] smite with – (will be) broken / ,
—————-

 • that=then – the viper – shall [+not?] come forth [anymore?] – from – the serpent [nchsh] – root / ,
              [=viper = negative as strong type spirits , Jer.8]
  and [=but?] the fruit – (will be) [by?] the flying – [‘positive-‘] burning seraph [srph= eden-root?] / :

—————-             [unclear theme , revise]
and=when – the firstborns [‘144,000’] of – the poor ones – (will) graze / ,
and the needy ones [=’all saved souls’?] – shall lie down – in safety / ,
and=then – I will kill – yóur root – in=by famine / , and your remnant – shall be destroyed / ;
(Profetie over de Filistijnen)
In het jaar dat koning Achaz stierf, kwam deze last .
Verblijd u niet, heel Filistea, want de staf die u sloeg, is wel gebroken , maar uit de wortel
van de slang zal een gifslang voortkomen , en de vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn .
Dan weiden de eerstgeborenen van de geringen, en de armen zullen onbezorgd neerliggen ;
maar uw wortel zal ik van honger laten sterven en uw overblijfsel zal die gifslang doden .

“in het jaar dat koning Achaz stierf , kwam deze last :
het moet niet zijn dat u zich verblijd , (u) heel Philistia         [=’land GEB / Chaldea’] ,
want de [geboorte-] scepter [=’dim.-as’] waar u (nu) mee slaat , zal gebroken worden ,
—————-
dan zal de adder [+niet?] [meer?] voortkomen uit de serpent-wortel ,
             [=’adder = negatief , als sterke geesten , zie Jer. 8’]
maarde vrucht zal zijn [door?] de vliegende [‘positieve-‘] vurige seraph [=als eden-wortel?] :
—————-
wanneer de eerstgeborenen [‘144,000’] van de geringen zullen grazen ,
en de hulpbehoevenden [=’alle geredde zielen’?] onbezorgd zullen neerliggen ,
dán zal ik uw wortel doden door middel van honger , en uw overblijfsel wordt vernietigd ;

 
31-32
… daarna smelt het land onder Tyrus vandaan :
howl-you ! gate cry-out-you ! city to-be-dissolved Philistia all-of·you that from·north
smoke coming and·there-is-no one-solitary in·appointed-places-of·him and·what ?
he-shall-answer messengers-of nation that ieue he-founded tziun and·in·her
they-shall-find-refuge humble-ones-of people-of·him
Howl, O gate; cry, O city; thou, whole Palestina, [art] dissolved: for there shall come
from the north a smoke, and none [shall be] alone in his appointed times.
What shall [one] then answer the messengers of the nation?
That the LORD hath founded Zion, and the poor of his people shall trust in it.

 • context : then will melt the land away from under Tyre :
  angel + king : similar root , we used both for context ; close to “archangel” ;

line ,
“howl you ! / , (you [matrix-[ gate / , cry out you ! / (you) city [=’Mystery-Babylon / Tyre’] / ,
[+for] you / , Philistia [=’land GEB / Chaldea’] – (will) melt asunder / ,
that=when – (hot-) smoke – (will be) coming – to the north [=’smoke like an oven’, Rev.’] / ,
and there-(will)-not (be) – a single thing [left] – in the appointed [matrix-] places / ;
and what / (shall) – the ‘angelic king’ [=Thoth] of – the nation [‘of spirits’] – answer , +
that=when – IEUE – (will have) founded – tsiun / ,
and – his – humble – people – (will have) found refuge – in her ? / .
Weeklaag , poort ! schreeuw het uit , stad ! wegsmelten van angst moet u , heel Filistea !
Want uit het noorden komt een rookwolk ; en in zijn gelederen blijft niemand achter .
Wat zal men dan de gezanten van het volk antwoorden ?
Dit: de Heer heeft Sion gegrondvest, en in haar vinden de ellendigen van zijn volk een toevlucht .

“schreeuw het uit , (u) [matrix-] poort ! , krijs , (u) stad !               [=’Mystery-Babylon / Tyrus’] ,
want u , Philistia [=’land GEB / Chaldea’] zal wegsmelten ,
wanneer (hete) rook naar het noorden zal komen         [=’rook als een oven’, Openb.’] ,
en er-zal niet éen ding (overgebleven zijn) in de vastgestelde [matrix-] plaatsen ;
en wat zal ‘de engelen koning’     [=Thoth] van de naties [=’van geesten’] antwoorden , +
wanneer IEUE tsiun gegrondvest zal hebben ,
en zijn nederige mensen hun toevlucht in haar zullen hebben gevonden..? .

 


 
22.09.10 — submitted — second version of original — hetreport