Jes.14: Mystery-Babylon valt :
want de zonen stáan op ;
14 als het ‘Lucifer’ hoofdstuk
=Thoth valt uit de hemel
beschreven als boven eden (2)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

  chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :
continued from chapter 13 –
the situation in new eden is described
to show what will be áfter Babylon fell :
this is the infamous ‘Lucifer’ chapter ,
but the subject is Thoth in the matrix-heaven
which is described as above the eden-land
(Thoth is called ‘Peêmude’ in Henoch ,
leader of 7 fallen archangels , as the one
who knows script and writing , sic)
in the last lines ,
the deFacto situation is described that
Mystery-Babylon falls becáuse the sons
stand up (=in these days) ;
chapter contains several interesting themes ,
and is the same time prefix to next chapter 15 ;

note :
improved version of original posting ,
several sections are much clearer now ;
in our opinion now as rather definitive version ;

 

Hoofdstuk context :
…. onderwerp : vervolg van hoofdstuk 13 –
eerst wordt de situatie in nieuw eden geschetst
(want het thema is nog steeds “de andere werkelijkheid”) ,
om zo te laten zien wat er zal gebeuren nádat Mystery-Babylon gevallen is ;

 

… dit is het infame ‘Lucifer’ hoofdstuk ,
waaruit blijkt dat de gevallen aartsengel Thoth uit de hemel gevallen is ,
de laatste wordt uitvoerig beschreven als ‘boven eden’ ;
(Thoth is ‘Peêmude’ in het boek Henoch , als de leider van de zeven gevallen aartsengelen ,
als degene “die het schrift en schrijven beheert”, sic)

 

… in de laatste zinnen wordt de deFacto situatie beschreven
dat Mystery-Babylon valt omdát de zonen begrepen hebben ;

 
opmerking #2 :
verbeterde versie van eerste post ,
een aantal secties zijn veel duidelijker ,
en naar onze mening als redelijk definitieve versie ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 14

1
… vervolg : want God zál Zijn eden weer terug hebben :
that he-shall-have-compassion ieue Jacob and·he-chooses still in·ishral
and·he-gives-rest·them on ground-of·them and·he-is-obligated the·sojourner on·them
and·they-are-adherents on house-of Jacob
For the LORD will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land:
and the strangers shall be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob.

 • context : .. continued : because God sháll have His eden back :
  … the situation here is still “in the other reality” :
  the saved souls receive their Original back (their bodies) , now as “the house Ishral”
  in the last line ; the sécond group as “people born in eden” ;

line ,
that=because – IEUE – (will have) compassion – [+upon] Jacob [=’to-be saved souls on earth’] ,
and he chooses  – Ishral [=’our imprisoned Originals’] – again ,
and he (causes) them to rest – upon – their (own) adm-ground [=’as new eden, north’] ;
and=then – [=people] (‘born in eden’) – (will be) joined – [+to] them [=see ‘ishral’ below] ,   +
and=as (being) attached – on=to – the house – [=Ishral] [=’saved souls having their Original’] ;

(De verlossing uit Babel)
Want de Heer zal zich over Jakob ontfermen en hij zal Ishral nog verkiezen .
Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond . De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten
en zich bij het huis van Jakob voegen .

 • [=’de situering is nog steeds “in de andere werkelijkheid” :
  de geredde zielen krijgen hun Origineel (als hun lichamen) terug , nu als “het huis Ishral”
  in de laatste zin ; de twéede genoemde groep als “mensen geboren IN eden” :]

“want IEUE zal zich over Jakob [=’zielen op aarde die gered worden’] ontfermen ,
en hij zal Ishral [=’onze Originelen’] weer verkiezen ,
en hij maakt dat zij zullen rusten op hun (eigen) adm-grond [=’nieuw eden, noorden’] ;
dan zullen [=de mensen] (‘geboren in eden’) [+aan] hen worden toegevoegd ,
als verbonden met het huis [=Ishral] [=’geredde zielen die hun Origineel hebben’] ;

 
2-3
… deze groep wordt niet uit het huis Ishral (zélf) geboren :                  + nieuwe situatie
and·they-take·them peoples and·they-bring·them to placeri-of·them and·they-allot·them
house-of ishral on ground-of ieue for·servants and·for·maids and·they-become ones-capturing
to·ones-capturing-of·them and·they-hold-sway in·ones-exacting-of·them and·he-becomes
in·day-of to-give-rest-of ieue to·you from·grief-of·you and·from·disturbance-of·you and·from
the·service the·hard which he-is-made-serve in·you
And the people shall take them, and bring them to their place: and the house of Israel shall
possess them in the land of the LORD for servants and handmaids: and they shall take them
captives, whose captives they were; and they shall rule over their oppressors. And it shall come
to pass in the day that the LORD shall give thee rest from thy sorrow, and from thy fear,
and from the hard bondage wherein thou wast made to serve

 • context : .. this group is not born out of the house Ishral (itsélf) :         + new situation
  … several themes in this section :
 • the birth theme :
  … where in line 1 the ‘will be attached to’ was already a bit .. strange ,
  here the “take them” and ‘inherit them’ means “they come forth by something else” —
  which must be “by the birth-construct as the Ishral-virgin” ;
  it implies that, concerning the Ishral house , ‘birth’ (and sex) as we now know it
  won’t exist there anymore – but read “will not be required anymore” ;
 • the group of new people as ‘servants’ : the changed situation :
  … we had another chapter “they will shepherd your cattle and work your vineyards” ;
  we’re not exactly sure whý this situation must exist ,
  but it appears that this situation is only during the Interval (the 1000 years) ;
  perhaps because certain themes , attributes , must be ‘consolidated’ during that time ;

line ,
“the people [=’Ishral house’] – (will) take them – and bring them – to their (settling-) place ,
and=for – the house= – ishral – inherits them [‘new ones’] – upon the adm-ground of – IEUE  +
for=as (their) – servants – and maids ;
and=for – the ones [=’saved souls’] (who were) captive [=’on earth, now’]    +
become – to ones [=leading] them [=’the new people’] :
[=you] [=’saved souls’] (will) rule – in=as the ones (having been) oppressed [=’on earth, now’] ,
and=for – the day – (will) be (that) – IEUE – (will) give – you – rest – from your sorrows    +
and from your fears ,
from=by – the tough – bondage – which – you (were made) to serve [=’on this earth’] ;    +

De volken zullen hen nemen en naar hun woonplaats brengen .
Het huis van Israël zal hen in erfelijk bezit nemen als slaven en slavinnen in het land van de Heer.
Zo zullen zij gevangenhouden wie hen gevangenhielden en heersen over hun onderdrukkers .
En het zal geschieden op de dag waarop de Heer u rust zal geven van uw smart ,
uw onrust en de harde slavenarbeid die men u heeft doen verrichten ,        +

“de mensen [=’huis Ishral’] zullen hen meenemen en naar hun (woon-) plaats brengen ,
want het huis Ishral zal hen [=’die groep’] in erfelijk bezit nemen    +
als (hun) dienaren en dienaressen op de adm-grond van IEUE ;
want degenen [=’geredde zielen’] die gevangen werden gehouden [=’op aarde, nu’]    +
zullen degenen worden die hen [=’de nieuwe mensen’] zullen [=leiden] :
[=u] [=’geredde zielen’] zult heersen als degenen die onderdrukt waren [=’op aarde, nu’] ,
want de dag zal (er) zijn (dat) IEUE u rust zal geven van uw smart en benauwdheden ,
vanwege de sterke gebondenheid waar u onder gediend hebt [=’op deze aarde’] ;     +

 
part II   —   deel II

 
4-5-6-7-8
… want de matrix vuur-pilaar werd vernietigd :                             (+het woud)
and·you-lift-up the·proverb the·this on king-of Babylon and·you-say how ! he-ceased
one-exacting she-ceased pining-away he-broke ieue rod-of wicked-ones scepter-of ones-ruling
one-smiting peoples in·rage smiting-of barring withdrawal one-holding-sway in·anger nations
pursuing no he-keeps-back she-is-at-rest she-is-quiet all-of the·earth they-burst-forth jubilation
she-is-at-rest she-is-quiet all-of the·earth they-burst-forth jubilation even firs they-rejoice to·you
cedars-of Lebanon since you-lay-down not he-is-coming-up the·one-cutting-down on·us
That thou shalt take up this proverb against the king of Babylon, and say, How hath the oppressor
ceased! the golden city ceased! The LORD hath broken the staff of the wicked, [and] the sceptre

of the rulers. He who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the nations
in anger, is persecuted, [and] none hindereth. The whole earth is at rest, [and] is quiet: they break
forth into singing.
Yea, the fir trees rejoice at thee, [and] the cedars of Lebanon, [saying],
Since thou art laid down, no feller is come up against us.
‘golden’, H4062 madhebah ‘golden city’ 1x ; -dehab ‘gold’ [Aram.] , -zahab ‘gold [in eden]’ ; d/z

 • ‘continual’ , H1115 bilti ‘besides, exept, moreover, neither, no [15], no longer, nor 2,
  nothing 3, other than, stop, without’ ;
  ‘(……)’ , H5627 sarah ‘rebellion, revolt [defection]’ ,

context : .. because the matrix fire-pillar has been destroyed :                      (+the forest)
… as we could interpret best :

 • the link between Thoth and the flame :
  … mural in the Seti tomb , to right ,
  depicting Thoth and his sorcery-flame ;
  it is possible that the used term ‘gold’ is right ,                 
  as well as the ‘she’ (feminine) in the line ,
  when the fire-column is the glyph SESHAT
  as “the female counterpart of Thoth” ;
  in another chapter was “the 7 rivers”
  going North , which God cuts off —
  this SESHAT ends in distinct 7 points ,
  as a 7-fold flame atop of the matrix-cedar ;
 • the forest :
  in previous Isaiah chapter , the (stolen) forest 
  was linked to their realm “making the flesh”     
  using the trees (by first hewing them down) ;
  implying that there will not be the type flesh
  which them spirits currently have made
  (let alone our degraded type flesh) ;
 • disclaimer
  … we’d need to learn much more ;

 
 

the flame itself as SESHAT (rpt)
 • in Rg-veda the deity ‘Agni’ (meaning ‘fire’) is the same as (Egyptian) Thoth ,
  also ‘the 7 flames’ shows up in relation to him but we’d need to do the chapters to can know ;
  glyphs show that the earlier name for SESHAT was originally an eden-construct ,
  while SESHAT refers to ‘cunningness’ and ‘inversal’,
  possibly reading as “the 7-fold flame. at -T. [by] to make the SH-pool” ,
  the latter pool as “the anger (because of the nostril = stolen pool)” in prophets ,
  where in the first chapters of Isaiah ‘the eden-tree’ is consistently linked to the nostril ;

line ,
and=then you (will) lift up – this proverb – on=over – the king of – [=Mystery-Babylon] [=Thoth] ,
saying : how – the one exacting [=’feeding-off’] – ceased ,
[+as] (she,) the ceased – [=flame by eden-gold (=SESHAT) (?)] ! ;        [=’flame above matrix-tree’?]
[+because] IEUE – broke – the wicked – staff [=’matrix-tree’; -mth]    +
[+as] the (birth-) sceptre [=’of the matrix’]  – (which) ruled (before) ;
the one (who) smote – the peoples [=’souls on earth now’] – in rage [crossing-over dimensionally] ,
[+as] ‘the unceasing wounds’ (?) ;
the rebel [=Thoth] – reigned – in insane fury ,   +
he (was) – not – hindered – (in) persuing – the nations [=’on earth, now’] ;
[+but now] – [=the forest] – (is) at rest ,
[+and] every – [=tree] – bursts forth – [in] jubilation ;
yea , [the fir trees?] – rejoice , [=saying] :
[=since] – the cedar of – the Lebanon [=whiteness forest] – [=has fallen] ,             [=’ch. 10 :33-34’]
the one [=’Thoth, see next line’] cutting – us – down – (has) not – come up – on=against us ;

dat u dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel , en u zult zeggen :
de Heer heeft de stok van de goddelozen gebroken , de staf van de heersers ,
die volken sloegen in verbolgenheid met slagen zonder ophouden ,
die in toorn over de heidenvolken heerste met een vervolging zonder inhouding .
nu komt heel de aarde tot rust en stilte . Men breekt uit in gejuich .
zelfs de cypressen verblijden zich over u . De ceders van de Libanon zeggen :
sinds u daar geveld ligt, klimt niemand omhoog om ons om te hakken .

“dan zult u dit gezegde opheffen over de koning van [=Mystery-babylon] [=Thoth] ,
zeggend : hoe is de verdrukker [=’uitzuigend’] gestopt ,
[+als] (zij,) de gestopte [=vlam door eden-goud (=SESHAT) (?)] ! ;    [=’vlam boven matrix-boom’?]
[+want] IEUE heeft de boosaardige staf [=’matrix-boom’] gebroken     +
[+als] de (geboorte-) scepter (die) (hiervóor) heerste ;
degene (die) de mensen [=’op aarde, nu’] sloeg in woede ,     +
[+als] ‘de onophoudelijke wonden’ (?) ;
de rebel [=Thoth] heerste in razernij ,     +
hij werd niet gehinderd in het vervolgen van de naties [=’op deze aarde, nu’] ;
[+maar nu] is [=het woud] tot rust gekomen ,
[+en] iedere [=boom] breekt uit in gejuich ;
Ja , [=de cypressen?] verblijden zich , [=zeggend] :
[=sinds] de ceder van de Libanon [=witheid woud] [=is gevallen] ,                      [=’hfdst 10:33-34’]
is degene [=Thoth] die ons omhakte niet meer tegen ons opgekomen ;   

 
Part III

 
9-10-11
… de leider van de gevallen aartsengelen daalt af in de laagste onderwereld :
unseen from·beneath she-is-disturbed for·you to·to-meet-of to-come-of·you
he-rouses for·you healers all-of he-goats-of earth he-raises from·thrones-of·them all-of
kings-of nations all-of·them they-shall-respond and·they-shall-say to·you moreover you
you-are-ill like·us to·us you-are-comparable he-is-brought-down unseen pomp-of·you emith
clamor-of nbli·k zithers-of·you
under·you he-shall-berth maggot and·covers-of·you worm
Hell from beneath is moved for thee to meet [thee] at thy coming: it stirreth up the dead for thee,
[even] all the chief ones of the earth; it hath raised up from their thrones all the kings of the nations.

All they shall speak and say unto thee, Art thou also become weak as we? art thou become like unto
us? Thy pomp is brought down to the grave, [and] the noise of thy viols: the worm is spread under
thee, and the worms cover thee.

 • ‘chief ones’ , H6260 attud ‘male goat’ , several , only here said as ‘chief’ ;
 • ‘noise’ , H1998 hemyah 1x ; hamon ‘tumult, roar, multitude’ ; hamah ‘murmur, growl,
  disturbed, uproar’ ; but we can’t make hamon-valley or hamon-slaughter (Armageddon) ;
 • ‘viols’ , H5035 nebel ‘jar, harp, skin-bottle’ ; -nabal ‘to fade, wither’ [as use in Is.] ;
 • context : … the leader of the fallen archangels descends into the lowest underworld :

line ,
“the lowest part of – Sheol [=‘their underworld’] – is excited – to meet – you – [at] your arrival ;
she stirs up – the spirit-shadows [=’giants-related’ (-rphm)] – for you ,
[+as] all – the male goats of – the land ,
[+and] all – the (spirits-) kings of – the nations – raise up – from their thrones ;
all of them – (shall) respond – and say – to you :
really , (did) you (become) – weak – like us ? ,         +
[+for] you (were) in-comparable / to us ;                                                   [=’as [+not] + comparable’]
your pomp – (is) brought down – to=from Sheol [=’their underworld’] , your roaring – faded :
the worms – (shall) spread – under you – and – the maggots – (will) cover you ;   [=’symbolical’?]

Het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering , om u tegemoet te gaan ,
wanneer u zou komen .
Het schudt ter wille van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde.
Het laat van hun tronen opstaan al de koningen van de volken .
Zij zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u:
Ook u bent nu zo zwak geworden als wij , u bent aan ons gelijk geworden !
Uw trots ligt neergeworpen in het graf, met de klank van uw luiten .
Onder u is een bed van maden gespreid , en wormen zijn uw deken .

“de lagere regio van de onderwereld is opgewonden u te ontmoeten bij uw aankomst ;
zij brengt de geesten-schaduwen in beroering voor u ,   +
die al de mannelijke-geiten van het land zijn ,
alle koningen van het land staan op van hun tronen ;
zij zullen allen antwoorden en zeggen :
echt waar ? , bent u nu zwak geworden als wij ? , want u was onvergelijkbaar met ons ;
uw trotse grootheid is neergebracht in de onderwereld , uw gebrul is gestopt :
de maden zullen zich spreiden onder u , en wormen zullen u bedekken   [=’symbolisch’?] ;

 
12-13-14-15
…. Thoth valt neer uit het NOORDEN   (zie diagram in top pagina) :
how ! you-fell from·heavens הֵ ילֵ ל eill howl-you ! son-of dawn you-were-hacked-down
to·the·earth one-defeating over nations and·you you-said in·heart-of·you the·heavens
I-shall-ascend from·above to·stars-of El I-shall-exalt throne-of·me and·I-shall-sit
in·mountain-of appointment in·recesses-of north I-shall-ascend on high-places-of
thick-cloud I-shall-be-like to·supreme-one yea to unseen you-shall-be-brought-down
to recesses-of crypt
How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! [how] art thou cut down
to the ground, which didst weaken the nations! For thou hast said in thine heart,
I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God:
I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north.
I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High.
Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit.

 • ‘lucifer’ , H1966 helel ‘lucifer, star’ 1x ; from cluster -halal ‘to be clear [of sound] ,
  then to shine, praise, etc’ ; deliberate word-corruption by Esau ;
  2) H3214 yelel ‘to howl’; 3) in line 31 (-eilili) ‘howl-you’, while here (eill) ;
 • ‘weaken’, H2522 chalash 2x , [lay prostrate] unclear ; challash ‘weak’ [1x Joel] ;
 • context : Thoth falls down from the NORTH  (see diagram top page) :
  … all these lines emphatically repeat the “north”,“above”,”ascend”,“high place” ,
  then juxtaposing that with “far side of the pit (south)” ;
  the ‘Lucifer’ was invented by Esau to suggest here an event befóre Genesis 1 :
  … suggesting that these lines are about “Satan and his angels rebelling in Heaven” ;
  he smartly invented this mysterious ‘lucifer’ by simply inversing the (both halves of)
  the first line – because the “howl !” is *always* at the start – thereby creating
  a new single-listed term :
 • 2) the ‘Lucifer’: by simply mutilating a used term , see 3 and 4 :
 • 3) הֵ ילֵ ל eill howl-you !              [used in this line 12 as “lucifer”, see top],
 • הֵ ילִ ילִ י 4) eilili howl-you !        [used in line 31 at end of chapter] ;
 • stars of the deity :
  … Henoch describes extensively “eden’s binary sun and moon”,
  while Rg-veda tells to them “you both stay below !”, read , south of them (and us !) ;
  in howfar ‘stars’ are included here we do not know yet ;

line ,

 • [=’first line “how + howl” was inversed by Esau ; here proper :]

“howl you ! / , (you) son of – the (matrix-) dawn ! ,                
how – you fell down – from the (matrix-) heaven  ! ;                         [=’their north’]   
you (have been) cut down – to=from the (matrix-) land ,
(you) (overwhelmer) of – [=the (eden-) land] ! ;
and=though you – said – in your heart :
I (have) ascended – [to] the (matrix-) heaven ,                                    [=’in the north’]
I (have) risen up and exalted – my throne – above – the stars of – the deity              
[=’above the eden binary sun and moon , in top of the original eden-house’] ,
and=for I dwell – in=upon – the appointed – (matrix) mountain – in the far side of – the north (!) ;
I ascended – unto – the high place [‘behemoth-realm’] – (as) the thick cloud [=’dimension’] ,
I (am) the likeness of – [=the deity] [=God] :
yet – you (have been) brought down – to=from – Sheol [=’their underworld’] ,
to=into – the far (southern-) side of – the pit      [=’abbys’, below the false-east land -qdm?’]  ;

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad !
U ligt geveld op de aarde , overwinnaar van de heidenvolken !
En ú zei in uw hart : ik zal opstijgen naar de hemel ;
tot boven God’s sterren zal ik mijn troon verheffen ,
ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde .
Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste .
Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil !

 • [=’de twee helften van eerste zin waren omgedraaid – hier proper ;
  het uitvoerige ‘noorden, ‘opstijgen’, ‘zuiden’ is bedoeld zodat WIJ het begrijpen ,
  zie voor alle noten Engels hierboven ; en vergelijk diagram :]

“schreeuw het uit ! , (u) zoon van de (matrix-) dageraad ! ;
hoe bent u uit de (matrix-) hemel gevallen !                                             [=’hun noorden’] ,
u bent afgehakt van het (matrix-) land , (u) (bedwinger) van [=het (eden-) land] ! ;
hoewel u in uw hart zei :
ik ben opgestegen naar de (matrix-) hemel                                            [=’in het noorden’] ,
ik ben opgerezen en heb mijn troon verheven bóven de sterren van de godheid  

 • [=’boven de binaire eden-zon en -maan , in de top van het originele eden-huis’]  ,

want ik verblijf op de vastgestelde (matrix-) berg in de verre zijde in het noorden  (!) ;
ik ben opgestegen naar de hoge plaats [‘behemoth-realm’] als de zware wolk [=’dimensie’] ,
ik (ben) het evenbeeld van [=de godheid] [=God] :
en toch bent u neergehaald uit Sheol [=’hun onderwereld’] ,
naar de verre (zuidelijke-) zijde van de Put ;   [=’afgrond’ ; onder het valse-oosten -qdm?’]  

16-17
… waar hij – die Eden beinnenviel (zie Ezechiel) – zijn collega’s ontmoet :
ones-seeing-of·you to·you they-shall-peer to·you they-shall-consider?·this the·man
one-disturbing the·earth one-making-quake kingdoms one-placing habitance
as·the·wilderness and·cities-of·him he-demolished prisioners-of·him not he-opened home·ward
They that see thee shall narrowly look upon thee, [and] consider thee, [saying, Is] this the man
that made the earth to tremble, that did shake kingdoms; [That] made the world as a wilderness,
and destroyed the cities thereof; [that] opened not the house of his prisoners?

 • context : … where he – who invaded Eden (see Ezekiel) – will meet his colleagues :
  this can never be about some monarch “who made the world a wilderness”,
  but instead refers to him invading eden “in the 10th of the 10th month”, see index ;
 • prisoners :
  … as introduction to the theme in next lines ;
  Rg-veda has a chapter about this invasion , where the first series of Originals (‘goats’)
  are led to their realm , while their ‘feet are cut off’ ,
  we interpret that as “having no contact with the land no more”
  (and compare the Zechariah chapter about “breaking their hoofs” ;

line ,
“the ones (who shall) see you – (shall) gaze – to=at you , pondering – to=about you :
(is) this – the man – (who) made – the (eden-) land – to tremble ,
[+as] the one (who) made – the (eden-) kingdom – to shake ? ;
the one (having) made – the (eden-) habitance – as a wilderness ,
and – demolishing – her city ,
[+when] he opened – the (eden-) house of – his prisoners  [=’our Originals/souls’] ? ;

Wie u zien , kijken u aan en letten op u : is dit nu die man die de aarde deed sidderen ,
die koninkrijken deed beven , die van de wereld een woestijn maakte , haar steden met de
grond gelijkmaakte , zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan ?

“zij die u zullen zien , zullen u aanstaren en over u denken :
is dit nu de man die het (eden-) land deed sidderen ,
als degene die het (eden-) koninkrijk deed beven ? ,
degene die van de (eden-) woonplaats een wildernis maakte ,
en haar stad met de grond gelijkmaakte ,
toen hij het (eden-) huis van zijn gevangenen [=’onze Originelen/zielen’] openbrak ? ;

18-19-20
… maar omdat hij voor hen lichamen maakte VAN onze Originelen , wordt hij geïsoleerd :
all-of kings-of nations all-of·them they-lie-down in·glory man in·house-of·him
and·you you-were-flung from·tomb-of·you as·scion being-abhorred clothing-of
ones-being-killed ones-being-spurred-of sword ones-going-down-of to stones-of crypt
as·corpse being-trampled not you-shall-unite with·them in·tomb that land-of·you
you-ruined people-of·you you-killed not he-shall-be-proclaimed for·eon seed-of
ones-doing-evil
All the kings of the nations, [even] all of them, lie in glory, every one in his own house.
But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, [and as] the raiment of those
that are slain, thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit; as a carcase
trodden under feet. Thou shalt not be joined with them in burial, because thou hast destroyed

thy land, [and] slain thy people: the seed of evildoers shall never be renowned.

 • ‘thrust’ , H2944 taan ‘pierced’ 1x ; -taan ‘load [up]’ 1x ; tene ‘basket’ 4x ,
  no other in cluster ; into 8000 range than – ‘jackal’ , fig tree , etc ;
 • context : .. but because he made bodies for them FROM our Originals , he will be isolated :
  .. this section follows upon previous line “the prisoners” (=Originals) ;
  compare the Rg-veda ‘torture-chapter’ (index) where is described how the Originals arrive,
  then a cermony is made (‘the encircling’ ; and today there is a religion which ‘circles’!) ,
  followed by a graphic description of the torture at (=on?) the pole ,
 • after which the Original is burned and cooked ;
  the ‘jackal staffs’ in the spells :
  … spells tell the exact same things —
  we had the ovens in another chapter ,
  so we’ll skip those here ;
  but to right a depiction of gate 6 ,
  where in the middle-register prisoners
  are tied to jackal-staffs , and the name
  of the latter as USERTu-GEB (=Chaldea) ;
  the text is lost so we couldn’t have known
  what is happening at those stakes
  were it not for the description in Rg-veda
  (apart from the many things we dónt know yet..) ;

rpt

6th gate (sacredtexts)

line , 
 “all – the kings of – the nations [=’of spirits’]    +                  [=’kings = he-goats , as previous’]
all – lie – down – in the heavy (-place) , [as] the men (together) – in [=the tomb (=see next)] ,
and=but you – (will be) flung – into your (own) tomb , as=like – ‘the abhorred – main branch’ ,
[+wearing] the garments [=’physical-aspects’] of – the ones [=’our Originals’]     +
(who were) killed – [+by] [=the jackal] [=staff] ,
[+as] the ones (who) descended [=’from eden’] – to  – [the ……..] of – the (matrix-) crypt ,
[+to become?] – the trampled-down – corpses ;
you will – not – be joined – with them [=’all the spirit kings’] – in the tomb ,
that=because – you destroyed – the (eden-) land – [+and] killed – her people ,
[+therefore] your – evil – descendants – (shall) – never – (have) a name (anymore) :      +

Alle koningen van de heidenvolken, alle rusten zij in ere, ieder in zijn huis .
Maar ú bent weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde loot bedolven
onder gedoden, die met het zwaard zijn doorstoken en neergedaald in een steengroeve ;
u bent als een lijk dat is vertrapt . U zult in het graf niet met hen verenigd worden ,
want u hebt uw eigen land te gronde gericht en uw volk gedood .
Voor eeuwig zal niet meer genoemd worden het nageslacht van de kwaaddoeners .

 • [=’dit volgt op ‘de gevangenen’ van de vorige zin –
  het Rg-veda ‘folter-hoofdstuk’ (index) beschrijft hoe de Originelen arriveren ,
  dan wordt een ceremonie gehouden (‘rondcirkelen’) en vervolgens vertelt het
  van de gruwelijke martelingen aan (=op?) de folterpaal ; daarna worden ze
  geroosterd en gekookt ;
  hieroglyfen vertellen exact hetzelfde , zie afbeeldingen en Engels , boven :

“alle koningen van de volken [=’van geesten’]        +                  [=’koningen = ‘geiten’, als hiervoor’]
liggen allen neer in de zware (-plaats) , [als] de mannen (samen) in [=het graf (=zie later)] ,
maar u zult in uw (eigen) tombe geworpen worden , als ‘de verafschuwde hoofd-twijg’,
die de gewaden [=’fysieke aspecten’] [+draagt] van degenen [=’onze Originelen’]      +
die vermoord werden door de [=jakhals] [=staf] ,
als degenen die neerdaalden [=’uit eden’] naar [de………] van de (matrix-) crypte ,
[+om] de vertrapte dode lichamen [+te worden] ;
u zult niet aan hen [=’geesten-koningen’] toegevoegd worden in de tombe ,
want u hebt het (eden-) land te gronde gericht en haar mensen gedood ,
[+daarom] zal uw kwaadaardige nageslacht voor eeuwig geen naam (meer) [+hebben] :      +

 
21-22-23
… hem wordt de vernietiging van zijn Mystery-Babylon aangezegd :
prepare-you ! for·sons-of·him slaughter in·depravity-of fathers-of·them no they-shall-rise
and·they-tenant earth and·they-fill surfaces-of habitance cities and·I-rise on·them
averment-of ieue-of hosts and·I-cut-off to·Babylon name and·remnant and·propagator
and·progeny averment-of ieue and·I-place·her to·tenancy-of hedgehog and·marshes-of
waters and·I-mop·her in·mop-of extermination averment-of ieue-of hosts
Prepare slaughter for his children for the iniquity of their fathers; that they do not rise,
nor possess the land, nor fill the face of the world with cities. For I will rise up against them,
saith the LORD of hosts, and cut off from Babylon the name, and remnant, and son,
and nephew, saith the LORD. I will also make it a possession for the bittern, and pools of water:
and I will sweep it with the besom of destruction, saith the LORD of hosts.
‘remnant’ , H5209 nin ‘offspring’ 2x ;

 • ‘sweep + besom’ , H2894 tu [tete] ‘to sweep’ 1x ; [but ‘yah’ is ‘to sweep [sheol]’ , no other ;
  in 8000 range is -thatuim ‘mockery’ , -tha’’mock, scoff’, possible ;
 • context : .. the destruction of his Mystery-Babylon announced to him :
  … this section alike the theme of chapter 13 ;
  note the ‘cities’ and then think of ‘the hubble telescope’… – who is blind ? ;

line , 
“(be) prepared you ! [=Thoth] – for the slaughter – [of] your sons       [=‘spirits’] ,
(existing) in=by the depravity of – their father :                                        [=Thoth]
they (shall) – not – rise up (again) – and=for to possess – the (matrix-) lands ,  +
filling – the surface of – the (matrix-) world – [with] cities   (sic !)  ;
and=for I (will) rise up – on=against them , (is) the declaration of – IEUE of – hosts ,
and cut off – the name – and the remnant – to=from [=Mystery-Babylon] ,
and the offspring – and further offspring , (is) the declaration of – IEUE ;
and I make – the marshes of – [=the sea] [=’matrix-dimension’]       +
to a possession of – [the ape-like-ones?] ,
and=for I [will mock?] her – as [the mockery?] – [+by?] destruction ,
(is) the declaration of – IEUE – of hosts ;

Maak de slachtbank voor zijn kinderen gereed vanwege de ongerechtigheid
van hun vaders , zodat zij niet meer opstaan , de aarde in bezit nemen
en het wereldoppervlak vullen met hun steden .
Zo zal ik tegen hen opstaan , spreekt de Heer van de legermachten .
Ik zal van Babel naam en overblijfsel uitroeien , zoon en kleinzoon , spreekt de Heer .
Ik zal het maken tot een bezit voor nachtuilen en tot waterpoelen ;
ik zal het wegvegen met de veger van het verderf, spreekt de Heer van de legermachten .

“bereid u [=Thoth] zich voor ! , voor de slachting van uw zonen [=’geesten’] ,
(die bestaan) vanwege de ongerechtigheid van hun vader             [=Thoth] ;
zij zullen niet (nogmaals) opstaan om de (matrix-) landen in bezit te nemen ,  +
de oppervlakte van de (matrix-) wereld vullend met steden    (!) ;
want ik zal tegen hen oprijzen , is de verklaring van IEUE van de legermachten ,
en ik zal de naam en het overblijfsel van [=Mystery-Babylon] uitroeien ,
en de nakomelingen en de kroost van de nakomelingen , is de verklaring van IEUE ;
en ik maak de moerassen van de [=zee] [=’matrix-dimensie’] tot een bezit voor [de aap-achtigen?] ,
want ik [zal haar bespotten?] als [de bespotting?] [+door?] vernietiging ,
is de verklaring van IEUE van de legermachten ;

part II   —   deel II

24-25-26-27
… wat de nieuwe situatie wordt :                              (en als introductie op zin 28-32)
he-swore ieue-of hosts to·to-say-of if not as·which I-meant so she-becomes and·as·which
I-counseled she she-shall-be-confirmed to·to-break-of Assyria in·land-of·me and·on
mountains-of·me I-shall-trample·him and·he-withdraws from·on·them yoke-of·him
and·burden-of·him from·on shoulder-blade-of·him he-shall-withdraw this the·counsel
the·one-being-counseled over all-of the·earth and·this the·hand the·one-being-stretched-out
over all-of the·nations that ieue-of hosts he-counseled and·who ? he-shall-annul
and·hand-of·him the·one-being-stretched-out and·who ? he-shall-reverse·her
The LORD of hosts hath sworn, saying, Surely as I have thought, so shall it come to pass;
and as I have purposed, [so] shall it stand: That I will break the Assyrian in my land,
and upon my mountains tread him under foot: then shall his yoke depart from off them,
and his burden depart from off their shoulders. This [is] the purpose that is purposed upon
the whole earth: and this [is] the hand that is stretched out upon all the nations.
For the LORD of hosts hath purposed, and who shall disannul [it]?
and his hand [is] stretched out, and who shall turn it back?

 • context : … how the new situation will be :            (and as introduction to 28-32)
  … parts III and IV have great Legal importance (also for us) ,
  but the importance failed to show up in previous version because of the corruptions :
  only since we grasped “the eden tree” theme , the lines make sense ;

line ,
“[+for] IEUE of – hosts – (has) sworn , saying :
surely – it (will) happen – like – I intended ,
and like – I (have) purposed , [so] – she [=’eden-land’] (will be) established ;
to=by to break off – [the land-] Assyria – in=from my land [=’in cherub-wheel’] ,
and – I (shall) trample him – on=upon – my mountains [=’more south’] ;     +
and=when – his yoke [=’as the matrix-fire-pillar’?] – (will have) depart – off from her  ,
and his burden – (will) depart – off from – her shoulder ;

 • [=’question is , “what is the chain of imprisonment” here ;
  their matrix-fire-pillar is at their Chaldea-land ,
  and both are abóve the eden-hand (+Damascus) where is the eden-fire-pillar ,
  while the matrix-pillar “connects himself” to the eden-tree (to get it’s essence) –
  then “the yoke” here is ‘the matrix-pillar’,
  which is the theme of next section (and for the sons to understand) ..? ,
  because the lines below suggest that “after the connection with the matrix-pillar
  is broken , the eden-hand (with the eden-tree) can move to the north”  :]
 • [context much restored]
 • [=’the 2x ‘hand’ in the line is a sign of corruption ; tree and hand belong together :]

this (is) – the sure counsel – over=about – whole – the [eden-] land :
and=then this – extended – hand [=’temple-fundament’] – [will be] óver – the nations [=‘of spirits’] ,
[=’as the fundament (=stone) now upon Zerubbabel ; see other chapter’]

that=because – IEUE of – hosts – counseled [it] , and who – (shall) anull [it] ? ,
and=when his [=eden-tree] – (will be) extended [=’to the wilderness’]  ,   +
who – (shall) make him to return ? ;

(Profetie over Assyrie)
De Heer van de legermachten heeft gezworen :
voorwaar, zoals ik het mij voorgenomen heb, zo zal het gebeuren ,
en zoals ik het besloten heb, zal het tot stand komen .
Ik zal Assyrie verbreken in mijn land, en op mijn bergen zal ik het vertrappen.
Dan zal zijn juk van hen afglijden, en zijn last zal van hun schouder afglijden .
Dit is het raadsbesluit dat genomen is over heel het land .
En dit is de hand die uitgestrekt is tegen alle volken .
Want de Heer van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen ?
En zijn hand is uitgestrekt , wie zou die dan afwenden ?

“[+want] IEUE van de legermachten heeft gezworen , zeggend :
voorwaar , het zal gebeuren zoals ik het mij heb voorgenomen ,
en zoals ik het besloten heb , zal zij [=’eden-land’] tot stand komen :
door [het land-] Assyrie [=van] mijn land  [=’in cherub wiel’] af te breken ,
en ik zal hem vertrappen op mijn bergen [=’meer zuidelijk’] ;       +
[=wanneer] zijn juk [=’als matrix-vuur-pilaar’?] van haar verwijderd zal worden ,
en zijn last van haar schouder verwijderd zal worden ;

 • [=’zie Engels ; het ‘juk’ moet “de matrix-vuur-pilaar” (noordelijker) zijn ,
  die zich vasthoud aan de eden-boom (want erop voedend) ;
  de laatste is in Damascus (=als het tempel-fundament) , en wanneer het juk
  verwijderd is kunnen fundament+boom naar de wildernis opstijgen (in volgende zin) –
  omdat de matrix-pilaar terugkomt in 28-30 moet hij het (‘te begrijpen’) juk zijn :]

 [context erg gerestaureerd]

 • [=’het 2x ‘hand’ wijst op corruptie ; eden-boom en hand horen bij elkaar :]

dit is het duidelijke raadsbesluit over heel het (eden-) land :
dan [+zal] de hand  [=’tempel-fundament’] óver de naties [=‘van geesten’] uitgestrekt zijn ,

[=’als het fundament (=steen) nu bovenop Zerubbabel ; zie ander hoofdstuk’]
want IEUE van de legermachten heeft het besloten , en wie zal [het] verijdelen ? ,
wanneer zijn [=eden-boom] uitgestrekt zal zijn [=’nu in de wildernis’] ,
wie zou hem terug doen keren ? ;

 

part III   —   deel III

28-29-30
… ITT de situatie aan het begin van hoofdstuk , nu terug naar de tijd van Jesaja :
in·year-of death-of the·king Ahaz he-became the·load the·this must-not-be
you-are-rejoicing Philistia all-of·you that he-is-broken club-of one-smiting-of·you that
from·root-of serpent he-shall-come-forth yellow-viper and·fruit-of·him burning-serpent flying
and·they-graze ones-firstborn-of poor-ones and·needy-ones to·trusting they-shall-recline
and·I-put-to-death in·the·famine root-of·you and·remnant-of·you he-shall-kill
In the year that king Ahaz died was this burden.
Rejoice not thou, whole Palestina, because the rod of him that smote thee is broken:
for out of the serpent’s root shall come forth a cockatrice, and his fruit [shall be] a fiery
flying serpent. And the firstborn of the poor shall feed, and the needy shall lie down in safety:
and I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant
‘ahaz’ , H271 achaz ; -achaz ‘aquire, grasp, seize’ ;

 • context : .. as juxtaposed to begin of chapter , now back to Isaiah’s time :
  … in previous version we overlooked the setup of this chapter :
  all previously was about “a situation which had become reality”, a deFacto ,
  yet this last section returns to Isaiah’s time , and is “an announcment” ;
 • the root-theme (acc. to Is. 11) :
  … we consider the section properly restored (see below) ;
  the fact that this theme is included in this ‘burden vision’ ,
  must be immediately related “to the sons (=today) understanding it”, see line 31-32 ,
  as a must CRUCIAL theme to grasp ;
 • their matrix-tree (fire-pillar) defending Chaldea :
  … the tree ‘emits’ particles , essence , forming “a protective sphere around their land” ;
  in Rg-veda this essence (‘soma’) is ordered “to flow around the land for protection” –
  this is the likely reason why in line 31-32 the mélting of their land is addressed ;

line ,
“in the year of – the death of – king – Ahaz – became – this – burden [=’unresolved problem’] :
(it) must not be – (that) – you rejoice , all of – Philistia [=’land GEB , Chaldea’] ,
that=because – the (birth-) sceptre [=’matrix-tree’] – you  (now) smite with – (will be) broken :
that=then – [=the (eden-) tree (tzphn=otz)] – (will) appear    +
from=at – the root – [=Zerubbabel] [=’lampstand carrying eden] ,
and his fruit [=’of tree’] – […will be giving?..] – […(eden-) life?..] ;    [=’people eat it’s fruit ; ch. 4’]
b

 • [=’it’s always difficult to try restore corruptions like here ;
  we base this restoration at the other (also corrupted!) root-theme in Is. 11: 1-2 ,
  where per context Zerubbabel was implied ;
  it can hardly be about ‘serpents’ here because the theme is POSITIVE ;
  2) line below is about ‘firstbornright (=positive) , so the missing terms above
  should be about “eating from the tree , only allowed to the registered ones”, Is. 4 :]
 • [line 28-30 : restored]

and=for – [=the humble ones] [=’in eden’] of – [=the firstborn-right] – (will) [=eat them] [‘fruits’] ,
and the needy ones  – (shall) [=dwell] – in safety ,
and=when – I (will) kill – yóur root – in=by famine , and your remnant – (shall be) destroyed ;

(Profetie over de Filistijnen)
In het jaar dat koning Achaz stierf, kwam deze last .
Verblijd u niet, heel Filistea, want de staf die u sloeg, is wel gebroken , maar uit de wortel
van de slang zal een gifslang voortkomen , en de vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn .
Dan weiden de eerstgeborenen van de geringen, en de armen zullen onbezorgd neerliggen ;
maar uw wortel zal ik van honger laten sterven en uw overblijfsel zal die gifslang doden .

“in het jaar dat koning Achaz stierf , kwam deze last  [=’onopgelost probleem’] :
het moet niet zijn dat u zich verblijd , (u) heel Philistia   [=’land GEB / Chaldea’] ,
want de (geboorte-) scepter [=’matrix-boom’] waar u (nu) mee slaat , zal gebroken worden :
dan zal [=de (eden-) boom (tzphn=otz)] verschijnen    +
(boven-) op de wortel [=Zerubbabel] [=’kandelaar welke eden draagt’ ; zie Is. 11:1-2’] ,
en zijn fruit [=’van boom’] […zal – (eden-) leven – geven?…] ;  [=’mensen eten zijn vruchten ; Is.4’]

 • [=’zie voor de restauratie van deze sectie Engels hierboven ;
  dat het boom-thema genoemd is in deze laatste sectie is erg belangrijk ,
  direct gerelateerd aan het “begrijpen – door de zonen” in volgend 31-32 ;
  voor het verband tussen de boom en ‘het smelten van het land’ (in 31-32) zie Engels :]
 • [zin 28-30 : hersteld]

want [=de nederigen] [=’in eden’] van [=het eerstgeboorterecht] zullen hen [‘vruchten’] eten ,
en degenen die arm zijn [=’geen Ego’] zullen veilig wonen ,
[=wanneer] ik uw wortel zal doden door middel van honger ,
en uw overblijfsel zal worden vernietigd ;

31-32
… en het Chaldea-land zal vallen wanneer de zonen de situatie hébben begrepen :
howl-you ! gate cry-out-you ! city to-be-dissolved Philistia all-of·you that from·north
smoke coming and·there-is-no one-solitary in·appointed-places-of·him and·what ?
he-shall-answer messengers-of nation that ieue he-founded tziun and·in·her
they-shall-find-refuge humble-ones-of people-of·him
Howl, O gate; cry, O city; thou, whole Palestina, [art] dissolved: for there shall come
from the north a smoke, and none [shall be] alone in his appointed times.
What shall [one] then answer the messengers of the nation?
That the LORD hath founded Zion, and the poor of his people shall trust in it.

 • ‘alone’, H909 badad ‘alone, solitary, separated’, few times ; seems corrupt ; 910 same ;
  bad ‘to boast’ ; impossible ?
 • context : .. and the Chaldea-land will fall when the sons háve understood the situation :
  … now the ‘deFacto’ theme is shown :
 • the ‘when they understood’ :
  … this remains a very intriguing theme ;
  like a Zoo is to us , likewise this earth is considered their zoo by them spirits ;
  in spells we found lines as “the adam-soul (=we) – to know – these [things] – nót” ,
  and similarly in Rg-veda lines about the spirit imploring his gods
  to “protect from the ‘simple left-behind warriors’ on earth” – also we –
  because the discovering them would be a disaster ;
 • the ‘single one’ :
  … we tried several versions , but this must be the intent ;
  it starts (here) with ‘one of them’, while in next chapter “is added to them” (=the 144,000) ,
  while in the chapter áfter that “they are completed” (as their full number) ;

line ,
“howl you ! , (you) (matrix-) gate ,
cry out you ! , (you) city                              [=’Mystery-Babylon / Tyre’] ,
[+for] all of – Philistia  [=’land GEB / Chaldea’] – (will) melt asunder :
that=because – the (hot-) smoke – (will be) coming – from=to the north           

 • [=’the smoke like an oven’, Rev. , or ‘the brimstone’ in other chapter’] ,

and=when – (there) (will) be – a single one [=’son’] – in the appointed time [=’endtime’] ; +
and=as [=a son] of – [=the people] [=’adm-souls on earth’] – (who) (will) respond ,
[+saying] – that – IEUE – (will) found – tsiun [=’eden-residence’] ,
and – his – humble – people – (will) find refuge – in her .

Weeklaag , poort ! schreeuw het uit , stad ! wegsmelten van angst moet u , heel Filistea !
Want uit het noorden komt een rookwolk ; en in zijn gelederen blijft niemand achter .
Wat zal men dan de gezanten van het volk antwoorden ?
Dit: de Heer heeft Sion gegrondvest, en in haar vinden de ellendigen van zijn volk een toevlucht .

 • [=’zie voor noten Engels hierboven ;
  het concept is “dat het begint met een” ; in volgend hoofdstuk “worden zonen toegevoegd”
  (=bedoeld is de 144,000) , en in het hoofdstuk daarná “zijn ze voltallig” :]

“schreeuw het uit , (u) (matrix-) poort ! ,
krijs , (u) stad !                          [=’Mystery-Babylon / Tyrus’] ,
[+want] heel Philistia  [=’land GEB / Chaldea’] zal wegsmelten :
omdat de (hete) rook naar het noorden zal komen              

[=’rook als een oven’, Openb. , of als ‘zwavel-vuur’ in ander hoofdstuk’] ,
[=wanneer] op de vastgestelde tijd [=’eindtijd’] er een [=’zoon’] zal zijn ; +
[=als] [=een zoon] van [=de mensen] [=’adm-zielen op aarde’] (die) zal antwoorden ,
[+zeggend] : IEUE zal tsiun [=’eden-residentie’] grondvesten ,
en zijn nederige mensen zullen toevlucht in haar vinden .

 


27.01.2020 — submitted — [2nd version by better understanding the tree] — hetreport