Jes. 15: Mystery-Babylon valt :
hun ‘muur van hagel’ verwoest
wanneer de 144,000 voltallig zijn
(situatie van Openb. 8)
(moeilijk leesbaar / corrupt) (3)
(eindtijd)
[2020]

 

 

  chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :
continued from chapter 14 :
see for full overview of chapter line 1 ;

note : [heavily corrupted chapter]
much in diagrams appears correct
but still are attempts to a workable concept ;
first version ;

 

Hoofdstuk context :
…. onderwerp : vervolg van vorig hoofdstuk 14 ;
in Jesaja 4 wordt uitgelegd hoe “een beschermende hagelstorm nieuw eden
zal omcirkelen , beschermend tegen de (matrix-) hitte” ,
en die hagelstorm is “als de muren van het huis new eden” ,
veroorzaakt dóor de eden-vuur-pilaar – als een soort ‘fallout’ ;
maar hier
heeft hun dimensie dit concept gestolen om hún ‘vader-huis’ (=Moab) te beschermen ,
als hun defensie tegen eden – en tegen óns ;

 

let op het concept “eden-water droogt op” in verband met de hagel;
hoofdstuk moet de situatie van Openbaring 8 beschrijven , “hagel vermengd met bloed” ;

 

… in de slotzin wordt gezegd wannéer hun “muur van hagel” doorbroken zal worden :
wanneer de 144,000 voltallig zijn (en dat is precies wat er DEZE dagen gebeurt !) ;

 
opmerking : [vreselijk gecorrumpeerd hoofdstuk]
veel in de diagrammen lijkt correct te zijn ,
maar zijn nog steeds pogingen om een werkbaar concept te krijgen ;
eerste versie van dit hoofdstuk ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 15

1-2
… vervolg : de Moab omvattende beschermende ‘muur van hagel’ wordt verwoest :
load-of Moab that in·night he-is-devastated Ar-of Moab he-is-stilled that in·night
he-is-devastated Kir-Moab he-is-stilled he-ascends the·house and·Dibon the·high-places
for·lamentation over Nebo and·over Medeba Moab he-is-howling in·all-of heads-of·him
baldness every-of beard being-hacked-off
The burden of Moab. Because in the night Ar of Moab is laid waste, [and] brought to silence;
because in the night Kir of Moab is laid waste, [and] brought to silence; He is gone up to Bajith,
and to Dibon, the high places, to weep: Moab shall howl over Nebo, and over Medeba:
on all their heads [shall be] baldness, [and] every beard cut off.

 • context of this chapter :.. the protective ‘wall of hail’ around Maob is being destroyed :
  … in Isaiah 4 is explained how new eden “will be protected by a surrounding hailstorm”,
  this hailstorm as “the walls of the new eden house (north) ,
  and cause bý the eden-fire-pillar – as a kind of ‘fallout’ from the pillar ;
  here however ,
  their realm stole that very concept to protect théir “father-house” (m-ab) ,
  and is their defense agáinst eden ;
  note the link “eden-waters dry up” in relation to “hail” ;
  the chapter must be immediately linked with Revelation 8 , “the hai land blood” ;
  … in the closing line is said whén their wall of hail will be broken –
  when the 144,000 will have reached their full number (that is THESE days !) ;

line ,
“the burden – Moab [=’matrix-house ; red cube’]               [=’burden = unresolved problem’]
 

 • [=’heavily corrupted introduction line —
  the “blood” still remained in the repitative last line of this chapter ;
  the ‘night’ has no use nor sense in this chapter , and the matrix will be destroyed at NOON ;
  the lines contain swapped words ; the ‘brought to silence’ is based on root (-dm) ‘blood’ ;
  we are not sure whether the repetition in first line was original :]

that=indeed ,
[=the wall (ar=qir)] of [=water (lil=im)] – [+and] [=blood (ndme=dm)] of – Moab   +
(will be) destroyed (shdd)] ,
[=the wall (=qir)] of [=water (lil=im)] – [+and] [=blood (ndme=dm)] of – Moab   +
(will be) destroyed (shdd)] ;
———————–                                                                [above : the likely restoration]
[+and] the ascended – house (bith=beth) and=at – the high place [=’north-realm’ ; -bhm)   +
(will) lament – over – [Nebo?] [=’an axis towards their north’ ; Thoth perch?’] ,
and=for – Moab [=’matrix-house’] – (will be) howling – over – [=the solarplane (m-db=dbn)] :
all – their [=’spirits’] heads – (they will make) bald ,
[+and] every – beard (will be) cut off ;

(Profetie over Moab)
De last over Moab . Voorzeker, in de nacht is het verwoest , Ar-Moab is uitgeroeid !
Voorzeker, in de nacht is het verwoest , Kir-Moab is uitgeroeid !
Men gaat op naar Baïth en Dibon, naar de hoogte om daar te wenen .
Over Nebo en Medeba zal Moab weeklagen .
Alle hoofden zijn kaalgeschoren , elke baard is afgesneden .

“de last Moab [=’matrix-huis , rode kubus’] ;                   [=’last = onopgelost probleem’]
 

 • [=’zwaar gecorrumpeerde introductiezin –
  het “bloed” is nog overgebleven in de herhaalde zin aan het einde van het hoofdstuk ;
  de “nacht” is niet het thema hier , bovendien wordt de matrix vernietigd op de MIDDAG ;
  de zinnen bevatten verwisselde termen ; het ‘uitgeroeid’ heeft de (-dm) wortel ‘bloed’;
  we zijn niet zeker of de herhaling in eerste zin origineel ook zo was :]

voorzeker ,
[=de muur (ar=qir)] van [=water (lil=im)] [+en] [=bloed (ndme=dm)] van Moab   +
zal verwoest worden ,
[=de muur (=qir)] van [=water (lil=im)] [+en] [=bloed (ndme=dm)] van Moab   +
zal verwoest worden ,
————————-                                                       [boven : de waarschijnlijke restauratie]
[+en] het opgerezen huis (bith=bth) op de hoge plaats [=’noord-realm ; -bhm’]    +
zal weeklagen over [Nebo?] [=’as naar hun noorden ; Thoth-support?’] ,
want Moab zal het uitschreeuwen over [=het zonnestelsel (mdb=db)] :
al hun [=’spirits’] hoofden zullen zij kaal (maken) ,
[+en] iedere baard zal afgesneden worden ;

 
3-4
… de beschermende muur als ‘de schaduw’ verdwijnt :                          (? , als optie)
in·streets-of·him they-gird sackcloth on house-tops-of·her and·in·squares-of·her
all-of·him he-is-howling descending in·the·lamentation and·she-is-crying-out
Heshbon and·Elealeh as-far-as Jahaz he-is-heard voice-of·them
on·so ones-being-outfitted-for-war-of Moab they-are-shouting soul-of·him
she-is-smashed to·him
In their streets they shall gird themselves with sackcloth: on the tops of their houses,
and in their streets, every one shall howl, weeping abundantly. And Heshbon shall cry,
and Elealeh: their voice shall be heard [even] unto Jahaz: therefore the armed soldiers
of Moab shall cry out; his life shall be grievous unto him.

 • ‘hesbon’, chsbon ; “a fire as flame went forth from Hesbon” Num. 21 ;
  as for their matrix-fire-pillar , so Hesbon is the seat (of it) ;
  see  Jer. 48 “the shadow of Hesbon” ;
 • context : .. the protective wall as ‘the shadow’ vanishes :                   (?, as option)
  … see ‘the 7 cows’ chapter (BD148, index)
  about the cow by which is caused ‘the hailstorm’ (SHENÁT) ;
  in glyphs “shadow” (SHUT) is often used , in combination with (SHEN) “to encircle” ;
  in Rg-veda their ‘dew’ (as ‘soma’) defensively encircles their matrix-land ;

line ,
“they (will) gird (themselves) – [+with] sackloth – in their streets ,     +
upon – their housetops , and in their squares ,
all of – them – (are) howling , (having been) brought down – in lamentation ;
and=for Heshbon [=’shadow-related’) – cries out – and=over [=the shadow (=tzl)?] ,
[+and] her voice – (is) heared – as far as – Jahaz [=’unknown yet’] ,
————————-                                          [below : attempt]

 • [=’there is way too much ‘crying’ (continuing in line 5) but no CAUSE :
  the ‘therefore’ suggests ‘a conclusion’ and therefore (yes) must be corrupt :

[=because] – [=the one (=Heshbon) (who) adórns] –  Moab    +
[…. is losing?…. the shadow (=as the wall) ?  …] ;

Op zijn straten zijn zij met een rouwgewaad omgord .
Op hun daken en op hun pleinen is het een en al geweeklaag, ze dalen in tranen af.
Zowel Hesbon als Eleale schreeuwt het uit, hun stem wordt gehoord tot in Jahaz toe .
Daarom slaan de gewapende mannen van Moab alarm, zijn ziel siddert in hem .

“zij zullen zichzelf met een rouwgewaad omgorden in hun straten ,      +
op hun daken , en in hun pleinen ,
zij allen schreeuwen het uit , in rouw neergebracht ;
want Heshbon  [=’schaduw-gerelateerd’] roept het uit over [=de schaduw (=tzl)?] ,
[+en] haar stem wordt gehoord tot in Jahaz [=’nog onbekend’] ,
————————-                                                                              [beneden : poging]
[=omdat] [=degene (=Heshbon) die – Moab – decoréert]   +
[… haar schaduw (=als muur) ? ….. aan het verliezen is? ..] ;

 
5
… een praktisch geheel verloren gegane paragraaf – vanwege corruptie :
heart-of·me for·Moab he-is-crying-out fugitives-of·her as-far-as Zoar
Eglath-Shelishiyah that ascent-of the·Luhith in·lamentation he-is-ascending in·him
that way-of Horonaim outcry-of breaking they-are-rousing-up
My heart shall cry out for Moab; his fugitives [shall flee] unto Zoar, an heifer of three years old:
for by the mounting up of Luhith with weeping shall they go it up; for in the way of Horonaim
they shall raise up a cry of destruction.
‘fugitives’, H1280 beriach ‘bar’, pole’ (and only that) , as “the bar of Egypt” ;

 • ‘heifer’ ; -eglath ; term return later on ; H5697 eglah ‘calf’, -agalah ‘cart, wagon’ ;
  agil ‘earring’ [from -gal ‘round’] -egal ‘calf’ many,
  agol ‘circular, round’ ; [why is a calf round? ; calf-star of the east BEH’EN?] ;
 • ‘luhith’, H3872 luchith ; only in Is.16 (here) and Jer.48 (the difficult one) ; can be anything ;
  luach ‘tablet (like 10 commandments)’;
 • ‘horonaim’, H2773 choronayim ‘double cave’, [Is.16 and Jer.48 only] , from ‘cave’ ? ;
 • context : .. a virtually Lost section – because of corruption :
  … we said before that we will not translate what does not make Sense
  (compare the heifer of 3 years old … what’s that theme doing here…?) ,
  there are so many unsure terms in 2nd half that it is impossible to know the original intent :
  why would “a tablet ascend in weeping”..? , while we don’t know any type of ‘tablet’ ;
  the ‘cave’ (?) could be the double-cave glyph QERR ,
  yet even then the actions are completely unclear ;
 • relation to similar themes in Jer.48 :
  … though ‘cross-reading’ is crucial when reading prophets
  (= the “line by line , precept upon precept”) ,
  Esau corrupted Jer. 48 using exact the same phrases as he (changed) here ,
  Meaning that some important themes were very carefully deleted ,
  so it leaves us nothing here to can grasp , nor phrases to can compare ;
 • doorbolt :
  … there is the chapter “I will break the doorbolt of Egypt ; in that day it will get dark” ;
  and it may just be that the same event is told here ;

line ,
“[+therefore] [=the torso (=construct)?] – (is) crying out – for=over – [=the doorbolt] of – Moab ,
[=as?] – [=the spherical (-gl) – shadow (tzor=tzal)?] – [+by] [=the root (?)] ;

————————-                                                    [above : attempt ; below : too corrupted]
[……….] – [……….] – [………..] – [………..] – […………] – […………] ;
Mijn hart schreeuwt het uit om Moab – Zijn vluchtelingen zijn al
Bij Zoar , Eglath Selisia [of : driejarige koe] .
Ja, de weg omhoog naar Lulith gaan zij op met geween .
Ja, op de weg naar Horonaïm heffen zij een noodgeschrei aan .

 • [=’zie voor noten Engels hierboven :]

“[=daarom] schreeuwt [=de torso (=construct)?] het uit over [=de grendel] van Moab ,
[=als?] [=de cirkelvormige (-gl) – schaduw (tzor=tzal)?] [+door] [=de wortel (?)] ;
————————                                               [boven : poging ; beneden : te gecorrumpeerd]
[……….[ – [……….] – [………..] – [………..] – […………] – [………..] ;

 
6-7
… de wortel is opgedroogd , want de rivier brengt geen (eden-) water meer :
that waters-of Nimrim desolations they-are-becoming that he-dries-up grass he-vanishes
vegetation green not he-isbc on·so surplus he-madedo and·noted-thing-of·them over
watercourse-of the·oleanders they-shall-bear·them
For the waters of Nimrim shall be desolate: for the hay is withered away, the grass faileth,
there is no green thing. Therefore the abundance they have gotten, and that which they
have laid up, shall they carry away to the brook of the willows.

 • ‘nimrim’, H5249 nimrim 2x , Jer  48:34 ‘waters + nimrim’ ; -namer ‘leopard’ [double,multiple?] ;
 • ‘hay’,  H2682 chatsir ‘leek [vegetable, 1x], grass 19x [herb?] ; ‘grass +housetop’ Is. ; ‘grass + flesh’
  in Is. ; Chatsar ‘blow [trumpet]’ ; chatsah ‘divide’ ; chatsiy ‘half’ ; chatser ‘abode, court [many ]’,
 • ‘grass’, H1877 deshe ‘vegetation [also genesis]’ ; dasha ‘to sprout [gen.]’ ;
 • ‘laid up’, H6486 ‘peqqudah ‘office[s], oversight, affairs’ from ‘to visit, appoint, direct’,
 • ‘willows’, H6155 arab/arabah ‘poplar,willow’ ; Is. 44 [about eden people] “and·they-sprout
  in·between grass as·oleanders on runnels-of waters” ;
 • context : .. their root dried-up , because the river don’t supply eden-water , anymore :
  … another (partly) unsure line ;
 • the grass theme :
  … often in prophets are lines as “and they will be blown away like chaff”,
  but we do not understand what is the importance in their matrix of this “sacred grass” ;
  from Rg-veda we know a few types ,
 • 1) as “barhis” (‘that which is plucked up”) , a sacrificial grass , a bed or layer of “ku’sa-“ grass
  (usually strewn over the sacrificial ground to serve as a sacred surface on which to
  present oblations , and as seat for the gods and the sacrificers)” ;
 • 2) as “darbha”, a tuft or bunch of grass (especially ku’sa grass)” ,
  this grass was fed to the Originals before the torture started (see index) ;
 • the ‘speckled’ / leopard :
  … apparently some central region – of which we don’t understand its importance ,
  but the (matrix-) leopard-beast comes to mind ;

line ,
that=because – the (eden) waters of – nimrim [=‘speckled’] – (have) become – desolate ,
[=so] – the grass [=’sacred grass -kusa?’] – (has) dried up ,
[+as,and] the vanished – green – vegetation ,
—————————                                                 [below : unsure , but must be ‘the reason why’]
A) [=for] –  the abundance [=‘glyph BAH’] – they (had) made – [=as,by,for?] […………] ,
   [=is] [+not] supported (anymore)over=by – the river – [as] the one crossing-over
   (dimensionally) ;
B) [=for] – the abundance – they (had) made – [=as,by,for?] […………] ,
   is – not – supported (anymore) – by the willow-tree [=’glyph THERT’]over=as – the river ;

Voorzeker, de wateren van Nimrim worden een woestenij ,
Want het gras is verdord, de grasscheutjes zijn vergaan, groen is er niet meer .
Daarom zullen zij de overvloed van wat zij hebben vergaard en gespaard ,
over de Wilgenbeek brengen.

“want de (eden-) wateren van Nimrim [=’gespikkeld/luipaard’] zijn desolaat geworden ,
[=zodat] het gras [=’heilige -ku’sa-gras?’] is opgedroogd ,
[=als,en] het verdwenen groene vegetatie ;
————————–                                         [=’beneden : niet zeker , maar moet ‘de reden’ zijn’]
[=omdat] de overvloed die zij gemaakt hadden [=als,door,voor?] [………..] ,
[+niet] (meer) gesteund wordt door de rivier die (dimensioneel-) oversteekt ;

 
8-9
… de hagelstorm verwoest – wanneer de (nu voltallige) zonen de aarde verlaten :
that she-encompasses the·outcry boundary-of Moab as-far-as Eglaim howling-of·her
and·Beer~Elim howling-of·her that waters-of Dimon they-are-full blood that I-shall-set
on Dimon ones-being-added for·one-delivered-of Moab lion and·for·remnant-of ground
For the cry is gone round about the borders of Moab; the howling thereof unto Eglaim, and the
howling thereof unto Beerelim. For the waters of Dimon shall be full of blood: for I will bring

more upon Dimon, lions upon him that escapeth of Moab, and upon the remnant of the land

 • ‘eglaim’, H97 eglayim 1x  ; -ogel ‘drop’ 1x [job] ; =-gal , gll ‘circkle, earth’?, must liken ‘go round’]
  5697 eglah ‘calf’, -agalah ‘cart, wagon’ ; -agil ‘earring’ [from -gal ‘round’] -egal ‘calf’ many,
  agol ‘circular, round’ ; [why is a calf round? ; calf-star of the east BEH’EN?] ;
 • ‘beerelim’, H879 bar elim 1x ; -bar ‘son ; well,cistern, pit’ ,
 • ‘dimon’, H1775 dimon (here) ; dimun = dibon , because repeats line one ; m/b is similar ;
 • context : .. the hailstorm destroyed – when the (now completed) sons leave this earth :
  … note how the ‘going round’ supports the root (-gl) ‘round, circle’ ;
 • delivered óut from earth :
  … next chapter starts with “the 144,000 fluttering out of this earth ,
  then they go cross through Moab” ;
  the line *must* refer back to line 1 , as is the set-up of many chapters ,

line ,
“[=therefore] the outcry – (will) go around – the border (!) of – Moab ,     +
as far as – [=the round sphere (=the shadow)?] ,                          [=’goes around’ + ‘round sphere’]
and=as – the howling – [+of] [=the doorbolt (bar=beriach)] ;

 

 • [=’closing : next is said whén all the above will happen :]

[=and it (will) happen] ,     +
(that) [=the wall] of – water – [+and] blood of – [=Moab] – [+will háve been destroyed] ,
that=when – I (have) placed – the ones (having been) added [=’now completed 144,000 !’]      +
on=against – [=Moab] ;
for=as the (young-) lions – (who will have been) delivered – [+out fróm] [=the land] [=’earth’] ,    
[=’see start of next chapter’]
(being) the remnant of – the adm-ground [=’eden’] .

Voorzeker, het geschreeuw doorkruist het gebied van Moab ,
zijn gejammer tot Eglaim toe , zijn gejammer tot Beër-Elim toe .
Voorzeker, de wateren van Dimon zijn vol bloed .
Ja, ik zal over Dimon nog meer teweegbrengen :
een leeuw over de ontkomenen van Moab, en over het overblijfsel van het land .

“daarom zal het geschreeuw de grens (!) van Moab rondgaan ,
zover als [=de cirkelvormige sfeer (=de shaduw) ?] ,                                    [=’rondgaan + cirkel’]
als het gejammer van [=de grendel (bar=beriach)] ;

 • [=’slot : nu wordt gezegd wannéer alle bovenstaande gaat gebeuren :]

[=en het zal gebeuren] ,      +
(dat) [=de muur] van water [+en] bloed van [=Moab] verwoest zál zijn ,
wanneer ik degenen die zijn toegevoegd [=’de nu voltallige 144,000 !’]      +
tegen [=Moab] geplaatst zal hebben ,
als de (jonge) leeuwen die ontsnapt zijn úit [=het land] [=’deze aarde’] ,          [=’zie hfdst 16’]
dat het overblijfsel van de adm-grond (is) .

 


01.30.2020   —   submitted   —   first version [as best possible]   —   hetreport