Jes. 16: Mystery-Babylon valt :
de zonen steken Moab over
na tijdslijn 14-15-16 (4)
(+wijnstok, moeilijk thema)
(goed leesbaar, was corrupt)
(eindtijd)
[2020]

 

chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :
continued from chapter 15 :
now the completed 144,000 cross Moab
(red cube in diagram , to left) ;
while a timeline is involved concerning
chapters 14-16 (see last 2 lines here) ;
also a theme
as ‘their main vine’, probably as introduction
to next chapter 17 , but sadly the concept of
the ‘treading grapes’ is still vague to us ;

note : [rather corrupted chapter]
much in diagrams appears correct
but still are attempts to a workable concept ;
first version [definitive/won’t get any better] ;

 

Hoofdstuk context :
…. onderwerp : vervolg van hoofdstuk 15 ;
nadat daar de 144,000 voltallig zijn geworden , worden ze hier ‘uit deze wereld gehaald’
en doorkruisen vervolgens Moab (rode kubus in diagram , boven) ;
terwijl ook een tijdslijn verbonden is aan hoofdstukken 14-15-16 , zie slotzin hier ;

 

… ook het thema ‘wijnstok’ begint hier , waarschijnlijk als introductie tot hoofdstuk 17 ,
Maar jammer genoeg begrijpen we nog niet veel van het concept ‘druiven treden’ ;

 
opmerking : [gecorrumpeerd hoofdstuk]
veel in de diagrammen lijkt correct te zijn ,
maar zijn nog steeds pogingen om een werkbaar concept te krijgen ;
eerste versie van dit hoofdstuk [en definitieve/zal niet beter worden] ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 16

1-2
… vervolg : ‘de zonen zijn voltallig geworden [=’de hele 144,000’]’ — en nu :
a) send-you ! butting-lamb one-ruling-of land from·Sela wilderness·ward to
mountain-of daughter-of tziun
b) and·he-becomes as·flyer flitting nest one-being-sent-away
c) they-shall-bebc daughters-of Moab crossings to·Arnon
Send ye the lamb to the ruler of the land from Sela to the wilderness, unto the mount
of the daughter of Zion. For it shall be, [that], as a wandering bird cast out of the nest,
[so] the daughters of Moab shall be at the fords of Arnon

 • context :.. continued : the 144,000 have been completed — and now :
  … heavily corrupted introduction line :                       (=becáuse of closing-line !)
  last line of previous chapter mentioned “the young lions now being complete”,
  so this line continues with THEM as subject ;
  and where previous chapter addressed “the barricade”, here they start óut ;
 • type corruption :
  … Esau tried to make a passive theme here , not an active (=the sons , themselves)    –
  the ‘send you !’ suggests a 3d passive subject (‘send you’ was borrowed from line 3) ,
  while another passive subject (‘the birds’) is created by adding “they shall be” ;
  he added ‘from sela’ to hide that the wilderness IS the mountain ;

line ,
“[=go you] ! , (you) [=sons] [=’completed 144,000’] – (who) (will) rule – the (eden-) land     +
 towards the wilderness [=’new eden’]to=as – the mountain of – the daughter of – tsiun ;
and=for [=they] (will) be – as=like birds – fluttering out – [+from] the nest [=’this earth’] ,
[=then] [=the sons] of [=Ishral] [=’144,000’] – (will) (dimensionally-) cross through – Moab ;

(Moab in ellende)
Stuur lammeren voor de heerser van het land ,
van Sela door de woestijn naar de berg van de dochter van Sion .
Anders zal het gebeuren dat de dochters van Moab bij de doorwaadbare plaatsen
van de Arnon zijn, net als vluchtende vogels, een opgejaagd nest .

 • [=’zwaar gecorrumpeerde introductiezin :                (=vanwége de slotzin !)
  het onderwerp is nog steeds “de jonge leeuwen”, nu compleet ;
  en waar vorig hoofdstuk ‘de barricade’ het probleem was , kunnen zij nu
  beginnen om Moab over te steken ; voor noten zie Engels hierboven :]

“ga ! , (u) [=zonen] [=’voltallige 144,000’] die het (eden-) land zullen regeren     +
richting de wildernis [-‘nieuw eden’] als de berg van de dochter van tsiun ;
want [=zij] zullen zijn als vogels die [+uit] hun nest fladderen [=’uit deze aarde’] ,
dan zullen [=de zonen] van [=Ishral] [=’144,000’] Moab (dimensioneel-) oversteken ;

 
part II   —   deel II

 
3-4-5
… daarom wordt Moab zélf gewaarschuwd voor hen :
bring-you ! counsel makedo-you ! mediation set-you ! as·the·night shadow-of·you
in·midst-of noons make-conceal-you ! ones-being-expelled one-flittering must-not-be
you-are-exposing they-shall-sojourn in·you ones-being-expelled-of·me Moab be-you !
concealment for·them from·faces-of one-devastating that he-reaches-the-limit
the·squeezer he-finishes devastation they-come-to-end one-tramping from the·land
and·he-is-established in·the·kindness throne and·he-sits on·him in·truth in·tent-of David
one-judging and·one-inquiring judgment and·swift-of justice
Take counsel, execute judgment; make thy shadow as the night in the midst of the noonday;
hide the outcasts; bewray not him that wandereth. Let mine outcasts dwell with thee, Moab;
be thou a covert to them from the face of the spoiler: for the extortioner is at an end,
the spoiler ceaseth, the oppressors are consumed out of the land. And in mercy shall the throne
be established: and he shall sit upon it in truth in the tabernacle of David, judging,
and seeking judgment, and hasting righteousness.
’extortioner’, H4160 muts ‘extortioner’ 1x ; -mets ‘chaff’,

 • context :.. therefore Moab itsélf is being warned for them :
  … few corruptions this time ;
  close reading is required – as “the destroyer now destroyed” theme ;

line ,
“bring you – counsel ! , do (your) – mediations ! ,
make – your shadow – as=like the night – ‘while it is noon’ ! ,            [=’blend in with background’]
hide yourself – [+for] the fluttering ones [=’144,000’] – (having been) thrust out [=’from earth’] ,
[+for] it must not be – (that) you (would be) exposed ;
the ones (having been) thrust out – (are) travelling – in=through you , Moab ,
be you – [+in] concealment – for them , from=in front of – the ones destroying [=’144,000’] ,
that=because – [the extortion?] [=’by matrix’] – (has) come to an end ,
[+and] the devastation [=’by matrix’] – (is to be) exterminated :

 
and=for – [=the righteous ones (chsd=chdsh)] [=’144,000’] – (will) establish – the (eden-) throne ,
and they (will be) seated – upon it    +
in=as [=the stability] – in=for the [=booth] [=’eden-house’] of – David [=’the type eden-dominion’] ,
[+as] the ones judging – and=by seeking – ‘the right judgment’ – and=as the swift – justice ;

Schaf raad, neem een beslissing. Maak op het middaguur uw schaduw als de nacht,
verberg de verdrevenen , verraad geen vluchteling .
Laat onder u Mijn verdrevenen verblijven , Moab ;
wees voor hen een schuilplaats tegen de verwoester .
Als de onderdrukker gekomen is, als het gedaan is met de verwoesting ,
als de vertrappers weggevaagd zijn van de aarde , dan zal er een troon gevestigd worden
in goedertierenheid . Daarop zal blijvend Iemand zitten in de tent van David , Die oordeelt
en recht zoekt , Die snel gerechtigheid brengt .

 • [=’zorgvuldig lezen vereist – dit is het “de vernietiger nu vernietigd” thema :]

“zoek raad , ontwerp een plan ! ,
maak uw schaduw als de nacht ‘terwijl het middag is’ ! ,
verberg uzelf [+voor] degenen die fladderen [=’144,000’]      +
als zij die (er) uitgeschoten zijn [=’uit deze aarde’] ,
[+want] het moet niet zijn (dat) u ontdekt zou worden ;
degenen die (er) uitgeschoten zijn doorkruisen u , Moab ,
verberg uzelf voor hen , als voor degenen die vernietigen [=’144,000’] ,
want [de onderdrukking?] [=’door matrix’] is afgelopen ,
en de verwoesting [=’door matrix’] is gestopt :

 
want zij die [=rechtvaardig (chsd=chdsh)] [=’144,000’] zijn zullen de (eden-) troon vestigen ,
en zij zullen er op gezeten zijn     +
als de stabiliteit voor de tent [=’eden-huis’] van David [=’eden-heerschappij’] ,
als degenen die oordelen     +
door het zoeken van ‘het juiste oordeel’ als de snel (uitgevoerde) gerechtigheid ;

 
part III   —   deel III

 
6-7
… want het is afgelopen met het trotse Moab :                    
we-hear pomp-of Moab proud very pride-of·him and·pomp-of·him and·rage-of·him
not so pretenses-of·him therefore he-shall-howl Moab for·Moab all-of·him
he-shall-howl  l·ashishi to·raisins-of qir-chrshth Kir~Hareseth thegu you-shall-mumble
ak yea nkaim ones-despondent

We have heard of the pride of Moab; [he is] very proud: [even] of his haughtiness, and his pride,
and his wrath: [but] his lies [shall] not [be] so. Therefore shall Moab howl for Moab, every one
shall howl: for the foundations of Kirhareseth shall ye mourn; surely [they are] stricken.
‘hareseth’, H808 ashish 1x ; [=’3’, or ‘root’] ; -ashishah ‘raisin [for a cake]’ ;
‘stricken’, H5218 nake ‘broken, smitten’, rare , 1x prophets ;

 • context : .. because the proud Moab is terminated :              
  … now some very suspicious sections follow –
 • what can be the subject here ? :
  … previous chapter was about “closing-off the watersupply to their root (-hshbn)
  in order that their wall (-qir) of hail would cease”
  (and that happens in these days – because the 144,000 are being completed) ,
  but It is illogical and superfluous when that same theme would be repeated here —
 • the ‘vine’ theme in next section :
  … is the only clue we have right now , so this section *must* introduce thát theme ;
  while in next chapter 17 their “decayed tree (=vine) of life” is addressed ;
 • obvious corruptions here :
  … see blue ; (qir) doesn’t belong here and was added to another term (-chrshth)
  which must preceed the ‘mumble’ (-thegu) , yet the (chrshth) is likely corrupt ;
  the ‘smitten’ (naka) is corrupt , while the (-ak) is a most unusual term –
 • mirror-chapter Jer. 48 is useless – because also carefully corrupted :
  … writing there in 48:29 “We have heard the pride of Moab, (he is exceeding proud)”,
  but then “Therefore will I howl for Moab, and I will cry out for all Moab”,
  followed by the same ‘qir-cheresh’, where (-cheresh) is ‘earthenware’ ;

line ,
“we [=’the trinity’] (have) heard – the pride of – Moab ,  [+as] the very – puffed-up – pride ,
and=for – his [=pride] – crossed-over (-dimensionally)  – hitherto – [+as] his bragging ;
therefore – Moab – howls – for=over Moab :
everyone of him – howls – to=over  [=the root] – [+as] [the vine (=their tree of life)] ,
————————                                                            [below : corrupted , but compare line 12]
[………..] they [=’spirits’] mutter (incantations) , [……in order?…….] – [……to protect it?…….] ;
line 12 : ‘they are praying – but – they will – not – prevail’

Wij hebben gehoord van de trots van Moab , dat zeer hoogmoedig is ,
van zijn hoogmoed , zijn trots en zijn overmoed ; zijn holle praat is niet gepast !
Daarom zal Moab over Moab weeklagen , allen zullen zij weeklagen .
Aan de rozijnenkoeken van Kir-Hareseth zult u zuchtend terugdenken, volkomen verslagen .

 • [=’het ‘oversteken’ moet slaan op ‘naar de Hemel’ ;
  zie Engels hierboven voor de corrupties ;

“wij [=’trinity’] hebben de trots van Moab gehoord , als de opgeblazen trots ,
want zijn [=trots] als zijn opschepperij stak (dimensioneel-) over , tot nu toe ;
daarom schreeuwt Moab het uit over Moab :
ieder van hem schreeuwt het uit over [=de wortel] [+als] [=de (matrix-) wijnstok] ,
———————-                                                            [beneden : corrupt , maar vergelijk zin 12]
[…………] zij [=’geesten’] mompelen (magische spreuken) , […om?…het te beschermen?…] ;
zin 12 : ‘zij bidden – maar – zij zullen – niet – overwinnen’

 
8-9-10
… de matrix-wijnstok voedt óp het eden-land :                                   (per Ezechiel 17)
that plantations-of Heshbon he-is-enfeebled vine-of Sibmah possessors-of nations
they-beat-down yellow-muscat-vines·of-her as-far-as Jazer they-touched they-strayed
wilderness runners-of·her they-were-let-go they-passed sea on·so I-shall-lament
in·lamentation-of Jazer vine-of Sibmah I-shall-soak·you tear-of·me Heshbon and·Elealeh
that on summer-fruit-of·you and·on harvest-of·you whooping he-fell
For the fields of Heshbon languish, [and] the vine of Sibmah: the lords of the heathen have broken down
the principal plants thereof, they are come [even] unto Jazer, they wandered [through] the
wilderness: her branches are stretched out, they are gone over the sea. Therefore I will bewail with
the weeping of Jazer the vine of Sibmah: I will water thee with my tears, O Heshbon, and Elealeh:

for the shouting for thy summer fruits and for thy harvest is fallen.
‘jazer’, H3270 yazer ; said from -azer ‘to aid, to help’ ;

 • context :.. the matrix-vine feeds upon the eden-land :                       (per Ezekiel 17)
  … it is difficult to translate anything if the cóncept is not clear ;
 • the transplanted vine in Ez. 17 :
  … then , “behold, this vine turned-around (dimensionally) her roots toward him (=eden land) ,
  and shot forth her branches toward him, that he might water it by the furrows of her field
  (=as Heshbon)” ,
  we need to recheck that chapter yet that must be the theme hére ,
  and it is imaginable that the branches reaching to the eden-land are being cut-off ;
 • the 2nd unsure section :
  … the whole theme of ‘treading grapes’
  is an unknown concept for us still ;  
  in spells the term “winepress-god”
  as SHESMU rather often appears ,
  with added ‘vineyard-glyph’
  or to right with ‘pressing-vat’ ,
  but we haven’t understood yet the related actions
  (are CT’s “fowling chapters” the same theme..?) ;

rpt
 • remark : countering a previous event ? :
  … the sons restore the eden-land , so the action described here makes sense ;
  though God himself will place the eden-trée upon Zerubbabel (the standard) ,
  Rg-veda describes how “the bronze soldiers (=Medes) helped Indra with the
  cutting-off of the eden-tree” — is that concept countered now ,
  by the sons cutting the roots of their vine…? ;

line ,
that=because – [+in] the field of – Hesbon [=’matrix root’]     +
the (main-) vine (-gphn) of – shbmah [=’their false tree of life’, NUT tree’] – languishes ;
[+then] [=the ones [=’144,000’] (who will) rule] – [=the (eden-) land]    +
strike down – her branches (-shrq) – (which are) touching – as far as – Jazer [=’unknown still’] ,
[+for] her runners [=’roots’] – strayed – [+towards] [=the (eden-) land?] ,
they spread out – [+as] (dimensionally-) crossing-over – [out of?] the sea [=‘matrix-dimension] ;
————————-                                                      [above : likely , per Ez.17 ; below : unsure concept]
therefore – [=they] [=’spirits’] lament – the lamentation     +
[+over] [=Heshbon?] of=for the vine of – shbmah ,
[+and] [=they] [soak?] – [=the deity (=main-vine)?] of – Hesbon  – [+with] [their tears?] ,
that=for – ‘the shouter’ (‘treading grapes’) [‘=for to create’]on=for – [=their] summer fruit  +
and=as [=their] harvest – (has) fallen down ;                                   [=’SHESMU winepress-god’?]      

Want de velden van Hesbon [=’calculeren’] zijn verkommerd , de wijnstok van Sibma .
De heersers van de heidenvolken hebben zijn edele druivenplanten platgeslagen .
Zij reikten tot Jaëzer , zij verdwaalden in de woestijn .
Zijn ranken verspreidden zich en hingen tot over de zee .
Daarom zal ik bij het wenen over Jaëzer de wijnstok van Sibma bewenen .
Ik maak u doornat met mijn tranen , Hesbon en Eleale , want over uw zomervruchten
en over uw oogst is de vreugderoep weggevallen .

 • [=’de eerste helft moet hetzelfde concept zijn als in Ezechiel 17 ,
  waar “zie , deze (getransplanteerde) wijnstok draaide haar wortels om (=dimensioneel)
  richting hem (=eden-land)”, als de wortels die nu worden afgehouwen ;
  tweede gedeelte is onduidelijk ook omdat we het “druiven treden” nog niet begrijpen :]

“want [+in] het veld van Hesbon [=’matrix wortel’]    +
verkommert de (hoofd-) wijnstok van shbmah [=’hun valse ‘boom van leven’, NUT boom’] ;
[+dan] slaan degenen [=’144,000’] die zullen heersen over het (eden-) land    +
haar wortels af – die reiken tot aan Jazer [=’nog onbekend’] ,
[+want] haar aftakkingen liepen uit naar [=het (eden-) land ,
zij waren uitgestrekt [+als] (dimensioneel-) overstekend [uit van?] de zee [=’matrix-dimensie’] ;
———————–                         [boven : waarschijnlijk , per Ez.17 ; beneden : onduidelijk concept]
“daarom wenen zij [=’geesten’] een klaaglied [+over] [=Heshbon?] voor de wijnstok van shbmah ,
[+en] [=zij] [doordrenken?] [=de godheid (=hoofd-wijnstok)?] van Heshbon [met] [=hun tranen?] ,
want ‘de schreeuwende’ (‘druiven tredend’) [=’om te creëren’] voor [=hun] zomerfruit   +
als [=hun] oogst  , is gevallen ;                                                          [=’als SHESMU wijnpers-godheid’?]

 
10-11-12
… vervolg :                                                      (en als introductie tot hoofdstuk 17)
and·he-is-terminated rejoicing and·exultation from the·crop-land and·in·the·vineyards
not he-is-being-jubilant not he-is-shouting wine in·the·winevats not he-is-treading
the·one-treading whooping I-caused-to-cease
ol-kn on·so mo·i bowels-of·me l·muab for·Moab k·knur as·the·harp iemu they-are-clamoring
u·qrb·i and·inward-of·me l·qir~chrsh for·Kir~Haresh
and·he-becomes that he-appears that
he-tires-himself Moab on the·high-place  and·he-comes to sanctuary-of·him to·to-pray-of
and·not he-shall-prevail
And gladness is taken away, and joy out of the plentiful field; and in the vineyards there shall be
no singing, neither shall there be shouting: the treaders shall tread out no wine in [their] presses;
I have made [their vintage] shouting to cease. Wherefore my bowels shall sound like an harp for
Moab, and mine inward parts for Kirharesh. And it shall come to pass, when it is seen that Moab

is weary on the high place, that he shall come to his sanctuary to pray; but he shall not prevail.

 • context :.. continued :                                   (and as introduction to chapter 17)
  … the “cropland” theme is still a bit unsure –
  it appears that it is the (feminine-) counterpart of the (masculine-) Lebanon forest ,
  but their realm has separated both of them , while in eden they will be united again ;
  the cropland now being more (in their) south (?) ;
 • corrupted line :
  … virtually impossible to restore : the line as it is now shows Nonsense ,
  Esau used again the (-qir) + (-chrsh) , while we wouldn’t know what root (-knur) was , originally ;
  it is likely that the (mo-i) was a ‘to ascend’ form (because ‘the high place’ follows in next line) ;
 • sanctuary / to pray :
  … we don’t know “what” could be that sanctuary ,
  and it is possible that instead of ‘pray’ it wrote previous “to mutter (incantations)” ; see next ;
 • the ‘seers’ who mutter incantantions :
  … the fact that this line is mentioned implies that their chanting HAD effect , previously :
  there are many Rg-veda chapters “where the chanters invoke eden-essence”,
  and though to us that is a weird concept , remember how the constructs are “personified”,
  implying that they can be influenced ;
  … the very term ‘Rg-veda” means “the knowledge of how to chant spells”,
  while that is often performed by a group of priests termed “the seers” (-kava) ;
  who were “a group of people who had sinned , but had been accepted again in mercy”,
  and our interpretation is that this group are “corrupted adamite-souls” :
  or who else , not LINKED to eden , could have any influence upon her..? ;

line ,
and=then – the joy – and gladness – (is) terminated – from – the cropland (-krml) ;
and – he (is) – not – jubilant – in the vineyard ,
[+and] (is) – not – shouting (‘while treading’) [of] – wine ,
[+for] the one treading – (is) not – treading – in the winevat (anymore) :
[=they (=sons, by cutting the roots)? ] (have caused) – the shouting – to cease ;
—————————-                                 [below : 1 line completely corrupted]                                                      
therefore – […………] – [………….] – [Moab?] – [………….] – [………….] ,
[and within?] – [………….] – [………….] ;
—————————
and it (will) happen ,    +
(that) that=when – (is) seen – that – Moab – (is) weakened – on – the high place (-bm) ,
[=they] [=’spirits ; Rg-vedic “seers”] (will) come – to – his [=Moab’s] sanctuary – to=for to chant :
and=but [=it] (will) – not – have effect ;

Zo zijn blijdschap en vreugde weggenomen van het vruchtbare veld  ,
en in de wijngaarden wordt niet meer gezongen , geen juichkreet meer geslaakt .
De druiventreder perst geen wijn meer in de perskuipen . Ik heb de vreugderoep doen ophouden .
Daarom klagen mijn ingewanden om Moab als een harp, en mijn binnenste om Kir-Heres.
En gebeurt het dat Moab verschijnt en zich op de hoogte vermoeit
en naar zijn heiligdom komt om te bidden, dan zal het niets bereiken .

“dan zijn de blijdschap en vreugde weggenomen van het vruchtbare-veld (-krml) ;
en hij jubelt niet in de wijngaard , en juicht (‘druiven tredend’) niet van wijn ,
want degene die (druiven-) treedt , treedt geen (druiven) in de perskuip (meer) :
[=zij (=de zonen , na het afkappen)?] hebben het schreeuwen (‘druiven tredend’) laten ophouden ;
————————–                                                     [beneden : 1 zin compleet gecorrumpeerd]
daarom – [………..] – [………..] – [Moab?] – […………] – […………] ,
[en in het midden?] – […………] – [………….] ;
————————–
en het zal gebeuren ,
(dat) [=wanneer] gezien wordt dat Moab zwak is geworden op de hoge plaats (-bm) ,
[=zij] [=’geesten’, Rg-veda’s ‘zieners’] naar zijn [=’Moab’s’] heiligdom komen om te bezweren :
maar [=het] zal geen effect hebben ;
 

 

part IV   —   deel IV

 
13-14
… slot : in het derde jaar (sinds hoofdstuk 14) zal Moab deFacto vernietigd worden :
this the·word which he-spoke ieue to Moab from·then and·now he-speaks
ieue to·to-say-of in·three years as·years-of hired-one and·he-is-slighted glory-of
Moab in·all-of the·throng the·vast and·remnant little bit not abundant
This [is] the word that the LORD hath spoken concerning Moab since that time.
But now the LORD hath spoken, saying, Within three years, as the years of an hireling,
and the glory of Moab shall be contemned, with all that great multitude;
and the remnant [shall be] very small [and] feeble.
‘since that time’, H227 az ‘demonstrative adverb, at that time or place, also as conjunction,
as “beginning, for, from, hitherto, now, of old, since, then, yet, at which time’ ;
‘contemned’, H7034 qalah  ‘degraded, dishonoured’, unusual ;

 • context :.. closing : in the 3d year (since chapter 14) Moab will be destroyed , deFacto :
  … something interesting going on here –
 • the third year :
  … the “so far” means “since this theme started”,
  and indeed since end of chapter 14 NO NEW theme was addressed :
  we wondered already about the set-up of chapter 14-15-16 , (“three” chapters) ,
  placing the deFacto moment always at the end of the page :
  at the end of chapter 14 it started with ‘one’,
  in next chapter ‘there was added to them’ (=untill their full number) ,
  while here “they all cross through Moab – in the third year” (since the end of chapter 14) ;
  … we have many reasons to believe that today (31/01) IS “in the third year”  ..
 • the term ‘glory’ :
  … seems to be a ‘neutral’ term (like ‘land’ for example) ;
  Esau corrupted the final words of this chapter , but a juxtaposition was intended here –
  root (-kbud) ‘glory’ looks virtually the same as (-kbir) which he replaced it with ;

line ,
“this (one) – word [in right direction] ,    +
which – IEUE – spoke [in right direction]to=over – Moab , so far [=’previous chapters’] ,
now – IEUE – speaks [in right direction] , saying :
in the third  – year , as=like the years of – a hireling [=’literal years’] ,
the glory of – Moab – in=with all – the many – multitudes [=’of spirits’] – (will be) degraded ,
and=by – ‘the relatively small’ – remnant [=’144,000’] ,    +
[… as the ones?… who will be?…truly? … glorious (=by eden ; kbir=kbud)?] .
Dit is het woord dat de Heer destijds over Moab gesproken heeft .
Maar nu spreekt de Heer : binnen drie jaar , gerekend naar de jaren van een dagloner ,
Zal de luister van Moab geminacht worden, samen met de grote mensenmenigte .
Het overblijfsel zal klein en gering zijn, en niet veel betekenen .

 • [=’het onderwerp loopt vanaf hoofdstuk 14 door tot aan deze zinnen –
  in hoofdstuk 14 stond ‘een’ zoon op ,
  in vorig hoofdstuk werden ‘de zonen voltallig gemaakt’,
  hier wordt “het derde jaar sinds hoofdstuk 14” bedoeld ;
  2) laatste corrupte zin is een tegenstelling – naar intentie gerestaureerd :]

“dit (ene) woord [=in goede richting] ,   +
dat IEUE sprak [in goede richting] over Moab , tot nu toe [=’vorige hoofdstukken’] ,
nu spreekt [in goede richting] IEUE , zeggend :
in het derde jaar – zoals de jaren van een dagloner [=’letterlijk jaar’] ,
zal de glorie van Moab met al de vele menigten [=’van geesten’] gedegradeerd worden,
door ‘het relatief kleine’ overblijfsel [=’144,000’] ,    +
[… die?… degenen zullen zijn die?… waarlijk?… glorieus (kbir=kbud) zullen zijn?] .

 


01.31.2020   —   submitted    —   first version [=definitive/won’t get better]   —   hetreport