Jes. 2: deze huidige wereld, (2)
hoe ze gedegenereerd is
+ verband met Adam
en de oproep aan de zonen
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :
as continuation of Isaiah 1 ,
chapter series belong close together ;
the situation of adam-souls on earth
and the call to the sons to escape ;
linking to Adam and animal-souls

[revised version : most of original was good ,
but context like ‘the animal souls’ we restored
according to the Zephaniah chapters]

 

Hoofdstuk context :
…. moet gelezen worden als voortzetting van Jesaja 1 ;
waar in dat hoofdstuk het hoofdthema “de zonen” zijn (de 144,000) ,
worden de laatsten hier opgeroepen om “uit het huis Jacob” te gaan ,
omdat het huis Jacob – als de huidige generatie adam-zielen op deze aarde –
zich niet zal zullen bekeren ; dit hoofdstuk vertelt de gevolgen ;

 
… dit hoofstuk linkt al onmiddellijk naar de andere werkelijkheid (vs 1-4) ,
en door éen bepaalde zin drie keer te herhalen ,
vertelt dit hoofdstuk over drie groepen : de zielen op aarde ,
dan over Adam , daarna over ‘dieren-zielen’ (het thema van Zefanja) ;

[17/1/2020 : gereviseerde versie : veel in de eerste versie was goed ,
maar bijvoorbeeld het gedeelte over ‘de dieren-zielen’
hebben we hersteld na de Zefanja hoofdstukken]

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 2

1-2
… na vorig hoofdstuk 1 , wordt hier verbonden met de andere werkelijkheid :
the·word which he-perceived Isaiah son-of Amoz on Judah and·Jerusalem
and·he-becomes in·last-of the·days being-established he-shall-bebc mountain-of
house-of ieue in·summit-of the·mountains and·being-lifted-up from·hills and·they-stream
to·him all-of the·nations
The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. And it shall come
to pass in the last days, [that] the mountain of the LORD’S house shall be established in the top
of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it.

 • context : .. after previous chapter 1 , this chapter links to the other reality :
  … see for “the new eden house in the north” a number of other chapters (index) ;
 • 2) eden hill :
  … the hill “containing all main constructs for to make reality” ;

line ,
“the concept [in right direction] – which – Isaiah , son of – Amoz , perceived +
on=concerning – Judah [=’this world’] – and Jerusalem [=’this earth’] ;
and=for it (will) happen – in the last – days [=’now’] , +
(that) the house of – the mountain [=’tsiun’] of – IEUE +
(will) be – established – in=at the top of – the mountain , and=through the lifted-up – (eden-) hill ,
and – all – the nations [=’born in new-eden during the Interval’] – (will) stream – to it ;

(Toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem)
Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem .
Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heer
vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels ,
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen .

 • [=’zie voor “het nieuwe eden huis in het noorden” andere hoofdstukken (in index) :]

“het concept [in goede richting] dat Jesaja , de zoon van Amoz , gezien heeft +
wat betreft Juda [=’deze wereld’] en Jeruzalem [=’deze aarde’] ;
want het zal in de laatste dagen [=’nu’] gebeuren , +
dat het huis van de berg [=’tsiun’] van het huis van IEUE +
tot stand wordt gebracht op de top van de berg , door middel van de opgeheven (eden-) heuvel ,
en alle volken [=’geboren in nieuw-eden tijdens het Interval’] zullen ernaartoe stromen ;

 
3-4
… de situatie van de mensen in nieuw eden :
and·they-go peoples many and·they-say go-you ! and·we-shall-ascend to mountain-of
ieue to house-of Elohim-of Jacob and·he-shall-direct·us from·ways-of·him and·we-shall-go
in·paths-of·him that from·tziun she-shall-go-forth law and·word-of ieue from·Jerusalem
and·he-judges between the·nations and·he-corrects to·peoples many and·they-pound
swords-of·them to·mattocks and·spears-of·them to·pruners not he-shall-lift nation to
nation sword and·not they-shall-learn further war
And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD,
to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths:
for out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem. And he shall judge
among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plowshares,
and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they
learn war any more.

 • context : … the situation of the peoples in new eden :
  … it cannot have written “deity of Jacob” , because ‘Jacob’ is the situation of souls on earth ;
  instead , it must be ‘Ishral’, as eden situation ,
  since this chapter will juxtapose that situation with “the house Jacob – on this earth” ;
 • 2) learn how to war :
  … compare how Henoch wrote “that the fallen ones taught the soul show to make war” ;

line ,
“and – the many – people – (will) go [up] , zeggend :
come you , and we (will) ascend – to – the mountain of – IEUE ,
to – the house of – the deity of – [=Ishral] [=’eden’s adam-souls having their Original back’] ,
and=for he (will) teach us – his ways , and we (shall) walk – in his paths ;
that=because – the law – goes forth – from tsiun [=’eden-residence’] ,
and=as the word [in right direction] of – IEUE – from Jerusalem [=’eden-capital’] ;
and he (will) judge – between – the nations [=’born in eden’] ,
and he (shall) correct – the many – peoples ;
and they (will) beat – their swords – into plowshares – and their lances – into pruninghooks :
a nation – (shall) not – lift up – a sword – to – [another] nation ,
and – they (shall) not – learn – (how) to war , anymore ;

Vele volken zullen gaan en zeggen : kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heer ,
naar het huis van de God van Jakob ;
dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen .
Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de Heer uit Jeruzalem .
Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen .
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen .
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

[=’waarom het “godheid van Ishral” moet zijn (en andere) – zie noten Engels :]
“en de vele volken zullen (op-) gaan , zeggend :
kom , laten wij opgaan naar de berg van IEUE , naar het huis van de godheid van [=Ishral] ;
dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen , en wij zullen zijn paden bewandelen ;
want de wet gaat uit van tsiun [=’eden-residentie’] ,
als het woord van IEUE uit Jeruzalem [=’eden hoofdstad’] ,
en hij zal oordelen tussen de naties [=’geboren in eden’] ,
en hij zal rechtspreken over de vele mensen ;
en zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen :
een natie zal niet het zwaard opheffen tegen een (andere) natie ,
en zij zullen niet meer leren (hoe) oorlog te voeren ;

 

part II — deel II

 
5-6
… de zonen (144,000) , en ‘het huis Jacob’ (de generatie adam-zielen in deze wereld) :
house-of Jacob go-you ! and·we-shall-go in·light-of ieue that you-abandoned
people-of·you house-of Jacob that they-are-full from·east and·ones-consulting-clouds
as·the·Philistines and·in·children-of foreign-ones they-are-slapping-hands
O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the LORD. Therefore thou hast
forsaken thy people the house of Jacob, because they be replenished from the east,
and [are] soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers.
‘please’ , H5606 saphaq ‘to clap ; slap (the thigh)’,

 • context : .. the sons (144,000) , and ‘the house Jacob’ (the generation adam-souls in this world) :
  … after chapter 1 , it became clear that the house of Jacob does NOT want to listen ;
  hence is it impossible that here is said “the house of Jacob to walk in the light” –
  like in chapter 1 the real main theme is “the sons”, likewise it continues here :
  it are THE SONS who are asked to walk in the light
  (see line 9 , and the very last line of this chapter) ;
  also in another chapter was a similar line “you will leave your people” ;
 • 2) not + righteous :
  … we learnt by now that also root-stems can be corrupted :
  syntax must be (1. go out the house) , (2. reason why) , (3. example) ,
  because the roots are closer to this option , then a strange theme about ‘the east’ ;
 • 3) unsure line :
  … we don’t know ; it can also be ‘children’ ; perhaps linked to the ‘consulting’ theme ,
  related to the ‘Self’ – which is a construct in the head whispered to by spirits ;

line ,
“[+sons] [=’144,000’] , go you – [+óut of] the house of – Jacob ,              [=’adam-souls on earth’]
and we (will) walk – in the light of – IEUE ;              [=’by understanding these chapters’]
that=because – you (will) abandon – your people – (who are) the house of – Jacob ,
that=since – they (are) – [=not (mlau=al)] – [=righteous (qdm=qdsh) ] ,
and=as the ones consulting clouds – as=like [the Philistines (?)] ,              [=’obeying the own Self?’]
and=for – [=they negotiate (?,’to slap’)] +
in=with [=the hands (?, actions?)] of – foreigners ;
             [<< unsure]
Huis van Jakob , laten wij wandelen in het licht van de Heer .
(De dag van de Heer)
Maar u hebt uw volk verlaten, het huis van Jakob, want zij zijn vol goddeloosheid uit het Oosten,
en zij duiden wolken, net als de Filistijnen , en met buitenlanders slaan zij de handen ineen .

 • [=’na hoofdstuk 1 blijkt dat ‘het huis Jacob’ NIET luistert ,
  dus hier kan niet tegen hén gezegd worden “laten wij in het licht wandelen” :
  dit wordt gezegd tegen de ZONEN , die ook het hoofdthema van hoofdstuk 1 zijn ;
  voor andere noten zie Engels :]

“[+zonen] [=’144,000’] , ga [+uit van] het huis Jacob ,              [=’de generatie adam-zielen op deze aarde’]
en wij zullen wandelen in het licht van IEUE ;              [=’door deze hoofdstukken te begrijpen’]
want u zult uw mensen verlaten (die) het huis Jacob zijn ,
omdat zij [=niet] [=rechtvaardig] (zijn) ,
als degenen die wolken duiden net als [de Filistijnen (?)] , [=’het eigen Ik volgend?’]
want zij onderhandelen (?) met de handen (?, =acties?) van vreemden ;              [<< onduidelijk]

 
7-8-9
… de (rijke) huidige bevolking wordt gedegenereerd : (vergelijk Laodicea)
and·she-is-being-filled land-of·him silver and·gold and·there-is-no end
to·treasures-of·him and·she-is-being-filled land-of·him horses and·there-is-no end
to·chariots-of·him and·she-is-being-filled land-of·him forbidden-idols to·deed-of
hands-of·him they-are-bowing-down to·which they-madedo fingers-of·him
and·he-is-being-bowed-down human and·he-is-being-abased man and·must-not-be
you-are-lifting-up to·them
Their land also is full of silver and gold, neither [is there any] end of their treasures; their land
is also full of horses, neither [is there any] end of their chariots: Their land also is full of idols;
they worship the work of their own hands, that which their own fingers have made: And the
mean man boweth down, and the great man humbleth himself: therefore forgive them not.

 • context : .. the (wealthy) current population is being degenerated : (compare Laodicea)
  … an interesting observation by Isaiah : he was ofcourse close to God ,
  in a way we , in these latter days , can only imagine ;
  the context suggests that he saw a degeneration which is deliberately cáused ,
  and also the colour “and·he-is-being-bowed-down” reads like “being made to” ;
 • 2) last line : the sons :
  … only by reading chapter 1 it showed that (the first) ‘house Jacob’ (above) must be “the sons”,
  the last line here is then said to the sons , because in next line will be the consequence ;

line ,
“their land [=’this world now , of the many adam-souls’] – (is) full of – silver – and gold ,
and there-is-no – end – to their treasures ;              [=’economy market’]
their land – (is) filled – (with) horses – and there-is-no – end – to their chariots [=’cars’?] ;
their land – (is) filled – (with) forbidden idols – to=as the work of – their hands ,
[+and] they bow down – to which – their (own) fingers – made ;              [=’consumerism’]
and=for – humans – ‘are being degenerated’ ,
and=as – man [-kind] – (which is) ‘being made a humiliation’ :
and=therefore (it) must not be – (that) you [=’sons !’] (would) lift (yourself) up – to=like– them ;

Hun land is vol zilver en goud , en er komt geen einde aan haar schatten .
Hun land is vol paarden , en er komt geen einde aan hun wagens .
Hun land is vol afgoden ; voor het werk van hun handen buigen zij zich neer ,
voor wat hun vingers gemaakt hebben .
Zo bukt zich de gewone man en vernedert zich de man van aanzien. Vergeef het hun niet !

 • [=’voor noten wat betreft ‘degeneratie’ en ‘de zonen’ zie Engels hierboven :]

“hun land [=’deze wereld, nu , van de vele adam-zielen’] is vol zilver en goud ,
en er-is-geen einde aan hun schatten ;              [=’economische markt’]
hun land is gevuld met paarden , en er-is-geen einde aan hun wagens              [=’auto’s etc?’]
hun land is gevuld met afgoden als het werk van hun handen ,      [=’consumentenmaatschappij’]
[+en] zij buigen zich neer voor wat hun (eigen) vingers gemaakt hebben ;
want de mensen ‘worden gedegenereerd’,               [=’moedwillig’]
als de mensheid (die) ‘tot een vernedering wordt gemaakt’ :
daarom moet (het) niet zijn (dat) u [=’de zonen !’] uzelf zou verheffen , zoals hen ; +

 
10-11-12
… gezegd over de huidige mensheid : (let op het ‘1 van 3’)
enter-you ! in·the·rock and·be-buried-you ! in·the·soil from·faces-of awe-of ieue
and·from·honor-of pomp-of·him eyes-of haughtiness-of human he-is-brought-low
and·he-is-bowed-down highness-of mortals and·he-is-impregnable ieue to·alone-of·him
in·the·day the·he that day to·ieue-of hosts on all-of proud and·being-high and·on all-of
one-being-uplifted and·he-is-abased
Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty.
The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and
the LORD alone shall be exalted in that day. For the day of the LORD of hosts [shall be] upon every
[one that is] proud and lofty, and upon every [one that is] lifted up; and he shall be brought low:

 • context : … said about present humanity : (note the ‘1 of 3’) :
  … the (by red) indicated line will appear thrice in this chapter ,
  meaning that Isaiah uses juxtaposition to describe THREE GROUPS —
  in this case it is still about “humanity on earth” since that was the theme ;
  … we restored “they (enter)” because it is not adressed to the sons ;

line ,
“[+for] [=they] (will) enter – in [+the clefts of] – the rocks – and bury (themselves) – in the soil ,
from=when – facing – the awe of – IEUE , and=as the splendour of – his excellency ;     [=1 of 3]
the haughty – eyes of – humans – (will be) brought low ,
and – the highness of – mortals – (will be) humbled ,
and=for – in – that – day – IEUE – alone – (will be) inaccessible high ;
that=because – the day of – IEUE – [+will be] – upon – all – the proud – and high (ones) :
and [+also] – upon – all – the ones (having) lifted (themselves) up , [=’in the other reality’]
as they (will be) brought low ; +

Ga de rotskloof in , verberg u in het stof uit angst voor de Heer
en vanwege de glorie van zijn majesteit .
De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden ,
en de trots van de mannen zal neergebogen worden .
Alleen de Heer zal op die dag hoogverheven zijn .
Want de dag van de Heer van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is,
tegen al wie zichzelf verheft , opdat hij vernederd zal worden ; +

 • [=’de (in rood) aangeduide zin zal drie keer verschijnen in dit hoofdstuk ,
  aangevend dat Jesaja juxtapositie gebruikt om DRIE GROEPEN te omschrijven ;
  in dit geval gaat het nog steeds over “de mensheid op deze aarde” ;
  we hebben “zij (gaan binnen)” gerestaureerd omdat het niet over de zonen gaat :]

“[+want] [=zij] zullen de kloven van de rotsen binnengaan , en zichzelf in de grond verbergen ,
uit angst voor de ontzagwekkendheid van IEUE , als de glorie van zijn majesteit ;     ;   [=1 van 3]
de hoogmoedige ogen van de mensen zullen vernederd worden ,
en de trots van de stervelingen zal neergebogen worden ,
want op die dag zal alleen IEUE hoogverheven zijn ;
omdat de dag van IEUE van de legermachten zal zijn op alles wat hoogmoedig en trots is ,
en [+ook] op allen die zich verheven hebben ,              [=’in de andere werkelijkheid’]
opdat zij vernederd zullen worden ; +

 
part III — deel III

 
13-14-15-16
… het thema verschuift naar de andere werkelijkheid : (wat deel I al aangaf)
and·on all-of cedars-of the·Lebanon the·ones-being-high and·the·ones-being-uplifted
and·on all-of oaks-of the·Bashan and·on all-of the·mountains the·ones-being-high and·on
all-of the·hills the·ones-being-uplifted and·on every-of tower lofty and·on every-of wall
fortressed and·on all-of ships-of Tarshish and·on all-of shkiuth displays-of the·coveted
And upon all the cedars of Lebanon, [that are] high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan,
And upon all the high mountains, and upon all the hills [that are] lifted up, And upon every high
tower, and upon every fenced wall, And upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures.

 • context : .. the theme moves to the other reality : (which part I already indicated) :
  … the used concepts indicate that the theme is switching ;
  it is ofcourse possible that “(multiple) matrix-mountains” were intended ,
  but in general ‘the other reality’ must be intended – compare lines after this one ;

line ,
and=as upon – all – the cedars of – the Lebanon ,                                       [=’forest now above eden’]
the ones (having been) lifted up – [to] the high place (rm) ,
and upon – all – the oaks of – Bashan ;                                           [=’the pillars-axis carrying their boat’]
and upon – the whole – (matrix-) mountain – [as] the high place (rm) ,
and upon – the whole – hill – (having been) lifted up ;                                             [=extended eden-hill’]
and upon – the whole – lofty – tower ,                                                                     [=’axis as Anubis balance’]
and upon – the whole – fortressed – wall ;         [=’Tyre/Mystery-Babylon’s walls of eden-waters’]
and upon – every – ship of – Tharshish ,                [=’transporting stolen eden-goods , but is what?’]
and upon – all – the desirable – [stolen images?] ;                                       [=’blueprints for nature etc ?’]

Tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven, en tegen alle eiken van Basan ,
tegen al de hoge bergen en tegen al de verheven heuvels ,
tegen elke hoge toren en tegen elke vestingmuur ,
tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle koopvaardijschepen met kostbare lading .

“als op alle ceders van de Libanon,                                                                                 [=’woud nu boven eden’]
degenen die opgeheven werden naar de hoge plaats ,
en op alle eiken van Bashan ,                                                                          [=’de pilaren die hun boot dragen’]
en op de hele (matrix-) berg [als] de hoge plaats ,
en op de heuvel die opgeheven werd                                                                                 [=’vorige eden-heuvel’]
en op de trotse toren                                                                                                      [=’as als Anubis weegschaal’]
en op de hele vesting-muur ,                                             [=’Tyrus/M-babylon’s muren van eden-wateren’]
op alle schepen van Tharsish ,                        [=’die gestolen eden-goederen transporteren , maar is ?’]
en op alle aangename [gestolen afbeeldingen?] ;                         [=’blauwdrukken voor de natuur etc ?’]

 
17-18
… ook de trotse Adam zal neergebogen worden :
and·he-is-bowed-down haughtiness-of the·human and·he-is-abased highness-of mortals
and·he-is-impregnable ieue to·alone-of·him in·the·day the·he and·the·forbidden-idols
completely he-shall-pass-by
And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low:
and the LORD alone shall be exalted in that day. And the idols he shall utterly abolish.

 • context : … also the haughty Adam will bow down :
  … the repeat of the similar line shows that the subject is a different one as previous 10-12 ;
  in several chapters ‘he (Adam) is haughty , or has haughty eyes’ , as in Isaiah 10 ;
 • 2) idols :
  … in next lines described as “bodies for the animal-souls” ;

line ,
and=then – the haughtyness of – the adm-man [=Adam] – (will be) bowed down ,
and – the highness of – the man (anshim=ish) – (shall be) made low :
and=for – in – that – day – IEUE – alone – (will be) inaccessible high ;
and the idols [=’physical blueprints which Adam made’] – (will) pass away – completely ; +

De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden
En de trots van de mannen zal neergebogen worden .
Alleen de Heer zal op die dag hoogverheven zijn . En de afgoden – ze vergaan volkomen .

 • [=’de herhaling van de gelijkluidende zin betekent dat er een ander onderwerp is ;
  voor de ‘idolen’ als blauwdrukken – zie volgende zin :]

“dan zal de hoogmoed van de adm-man [=Adam] vernederd worden ,
en de trots van de man zal neergebogen worden :
want op die dag zal alleen IEUE hoogverheven zijn ;
en de afgoden [=’fysieke blauwdrukken die Adam maakte’] zullen volkomen vergaan ; +

 
19-20
… ook Adam zal zich verbergen (+ het thema ‘dieren-zielen’ , zie Zefanja) :
and·they-enter in·caves-of rocks and·in·tunnels-of soil from·faces-of awe-of ieue
and·from·honor-of pomp-of·him in·to-rise-of·him to·to-terrify-of the·earth in·the·day
the·he he-shall-fling-away the·human forbidden-idols-of silver-of·him and forbidden-idols-of
gold-of·him which they-madedo for·him to·to-worship-of to·mole rats and·to·the·bats
And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the LORD,
and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth. In that day a man
shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made [each one] for himself to worship, to the moles and to the bats;

 • context : also Adam will hide himself (+ the ‘animal-souls’ theme , see Zephaniah) :
  … he does not fling it ‘to’ the bats , but just “throws ita way” ;
  the idols he made – as opposed to the previous “works which the fingers of humans made”,
  while the blueprint is ‘our type body’, also in spirit-form ;

line ,
and=when he [=Adam] (will) enter – into the caves of – the rock [=’outer-court’] ,
and=as in the tunnels of – the soil ,
from=by facing – the awe of – IEUE – and=as the splendour of – his excellency ,               [=2 of 3]
in=when he arises – to terrify – the land ;
in – that – day ,
the adm-man [=Adam] – (shall) fling away – his – silver – idols [=’physical blueprints’] +
and – his – golden – idols ,
which – (were) made – for=by him +
to=as the worshipped ones – to=bý [the moles?] , [the rats?] – and [the bats?] ; [=’animal-souls’]

Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond ,
uit angst voor de Heer, en vanwege de glorie van zijn majesteit ,
als hij opstaat om de aarde te verschrikken .
Op die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden ,
die hij voor zichzelf gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen ,
voor de ratten en de vleermuizen werpen .

“wanneer hij [=Adam] de grotten van de rots [=’buiten-hof’] +
als de tunnels in de bodem binnen zal gaan ,
uit angst voor de ontzagwekkendheid van IEUE , als de glorie van zijn majesteit , [=2 van 3]
wanneer hij opstaat om het (matrix-) land te verschrikken ;
op die dag ,
zal de adm-man [=Adam] zijn zilveren afgoden [=’fysieke blauwdrukken’] +
en zijn gouden afgoden wegwerpen ,
die door hem waren gemaakt +
als degenen die aanbeden werden dóor [de mollen?] , [de ratten?] en [de vleermuizen?] ;

 • [=’hij werpt niet “de idolen náar de ratten” maar “werpt ze weg” ;
  de idolen zijn “de menselijke soort lichamen vóor de dieren-zielen ;
  de idolen die hij maakte zijn hier in tegenstelling tot “wat de mensen-vingers maakten”
  in het begin van het hoofdstuk – hier als de fysieke blauwdrukken is ‘ons soort lichaam’]

 
21-22
… de dieren-zielen verbergen zich ook , + slotzin :
to·to-enter-of in·fissures-of the·rocks and·in·forks-of the·crags from·faces-of awe-of
ieue and·from·honor-of pomp-of·him in·to-rise-of·him to·to-terrify-of the·earth
leave-off-you ! to·you mn from the·human who breath in·nose-of·him that in·what ?
being-accounted he
To go into the clefts of the rocks, and into the tops of the ragged rocks, for fear of the LORD,
and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth. Cease ye from man,
whose breath [is] in his nostrils: for wherein is he to be accounted of?

‘cease’, H2308 chadal ‘to stop (doing something) , cease, forsake, leave off, etc’ ;
‘from’ , H4480 min ; impossible adverb ;

 • context : … also them animal-souls hide , + closing line :
  … this is the third time the line “go into the clefts because of the awe” is repeated ;
  Isaiah must have used it to show the juxtaposition of two different themes ;
 • 2) closing line :
  … referring back to the “let us walk in the light” at the start of this chapter ;
  there is only 1 man “who has breath”, and that is Adam ,
  while the endline can refer again to the “to walk in the light” –
  alike a question whether the theme of this chapter was understood ;
 • 3) syntax : the “being-accounted” can have been “you-shall-account” ;
  we had to skip the (-min) because it was unusable for context ;

line ,
to=then [+they] (will) enter – in the clefts of – the rock [=’outer-court’] , +
and=as in the crevices of – the stone (-sela) ,
from=by facing – the awe of – IEUE – and=as the splendour of – his excellency ,
in=when he arises – to terrify – the (matrix-) land ;

[closing line – to the sons = to us :]
you – yourselves – (must) stop – the adm-man [=Adam] – who – (has) breath – in his nose ,
A) that=but – how long (still) untill – you [=’the sons’] (will) think of – him [=Adam] ?
B) that=but – whereby – (will) you calculate – [it is] him [=Adam] ?

Dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan en de kloven in de rotsen ,
uit angst voor de Heer, en vanwege de glorie van zijn majesteit ,
als hij opstaat om de aarde te verschrikken .
Zie voor uzelf dan af van de mens – in zijn neus heeft hij slechts adem –
want als wat is hij eigenlijk te beschouwen ?

“dan zullen [+zij] de spleten in de rots [=’buiten-hof’] , +
als de kloven in de steen (-sela) binnengaan ,
uit angst voor de ontzagwekkendheid van IEUE , als de glorie van zijn majesteit ,
wanneer hij opstaat om het (matrix-) land te verschrikken ;

[slotzin – aan de zonen = aan ons :]
u [=’meervoud’] (moet) zelf de adm-man [=Adam] die adem in zijn neusgaten heeft , stoppen ;
A) maar hoe lang (nog) tot u [=’de zonen’] aan hém [=Adam] zult denken ?
B) maar waardoor zult u zich voor gaan stellen (dat het gaat om) hem [=Adam] ?

 

21-22.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series


01.17.2020 — few context restorations + streamlined — definite version