hoofdstuk context :
de titel van dit hoofdstuk staat in de laatste zin ;
hoewel een aantal alinea’s herhaald worden [als “goed lezen !”]
heeft Esau koppig de term -adm iedere keer veranderd in het neutrale ‘man’ ;

 

situatie :
alle gelovige zielen-uit-adam worden ,
wanneer zij deze aarde verlaten hebben tijdens het eerste gedeelte van Openbaring ,
tijdelijk verborgen in de regio als “het betwiste gebied” [buiten-hof] ,
omdat God op zal gaan naar Adam om hem definitief te breken ;
de laatste zin van dit hoofdstuk geldt voor de 144,000 ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 2

1-2
the·word which he-perceived Isaiah son-of Amoz on Judah and·Jerusalem
and·he-becomes in·last-of the·days being-established he-shall-be mountain-of house-of ieue
in·summit-of the·mountains and·being-lifted-up from·hills and·they-stream to·him all-of the·nations
The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.
And it shall come to pass in the last days,
[that] the mountain of the LORD’S house shall be established in the top of the mountains,
and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it
‘word’ , also as ‘concept’ , both ‘in right direction’ ;

 • ‘isaiah’ , H3050 yah 48x , only 4x in prophets ; isn’t some petname of IEUE that is for sure ;
  the -yah ‘sweep-away’ 1x ; H3467 -yasha ‘help, save, etc’ [valid] 206x ; +ah but added
  an -y to connect -yasha+ah ; “being saved as state-of-being” must be close ;

‘amoz’ , H531 amots ; -amets ‘courageous’ ; -amots ‘strong’ 2x ; inverse of -etsem, ‘bone, skeleton’;
‘mountains’ ; the multiple as -im can also be ‘double’ , compare Perazim in previous chapter ;

 • zin context : het nieuwe eden-land ligt dus hogerop in het noorden als het oorspronkelijke land ,
  vergelijk het hoofdstuk over Zerubbabel als die nieuwe-kandelaar [Zacharia 4] ;
  vandaar dat hier de ‘verdubbelde berg’ wordt genoemd [en vergelijk de berg Perazim] ;
 • 2 . tijdens de komende Interval-periode zal eden ook bevolkt zijn met ‘naties’ ,
  waarschijnlijk wel allemaal als adam-zielen [anders stromen ze niet naar het huis] ;

“the concept [in right direction] / which / +
Isaiah – son of – Amos [‘the saved one as the son of strength’] – perceived / ,
on=about / Judah [region as new-eden] / and Jerusalem [in eden] / ;
and=for it becomes (to pass) / in the last of / days [=now] / ,
(that) the mountain of / the house of / IEUE – shall be – established / ,
in=as the top of / the [doubled-] mountain / and=as being lifted up / from the hills [below] / ,
and – all of – the nations [nations of souls living in eden-land now] – they (will) stream – to it /;
(Toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem)
Het woord dat Jesaja , de zoon van Amoz , gezien heeft over Juda en Jeruzalem .
Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heer
vast zal staan als de hoogste van de bergen ,
en dat hij verheven zal worden boven de heuvels ,
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen .

“het concept [in goede richting] dat Jesaja de zoon van Amoz +
gezien heeft over Juda [eden als regio] en Jeruzalem [in eden] ;
want het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van IEUE +
gegrondvest zal worden als de top van de verdubbelde berg , als opgeheven van de heuvels ,
en alle naties [ook levend in het nieuwe eden land] zullen ernaartoe stromen ;

 
3
and·they-go peoples many and·they-say go-you ! and·we-shall-ascend to mountain-of ieue
to house-of Elohim-of Jacob and·he-shall-direct·us from·ways-of·him and·we-shall-go in·paths-of·him
that from·Zion she-shall-go-forth law and·word-of ieue from·Jerusalem
And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD,
to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths:
for out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem

 • zin context : een ander hoofdstuk vertelt hoe de mensen die geboren worden tijdens de
  periode van het Interval “een betere versie van dit lichaam [van ons] zullen hebben” ,
  maar blijkbaar geldt dezelfde ‘keuzevrijheid van de ziel’ daar nog steeds ;
  en is er ook een groot gedeelte gelovigen , omschreven als ‘Jakob’ .
  [na het Interval moet de slang voor een korte tijd weer worden losgelaten , ook dáar is een
  hoofdstuk over – verklarend hoe de mensen niet meer willen luisteren naar haar] ;

“and=for – the many – peoples – go / ,
and=they say / , ‘go=come you ! / and we shall ascend / to / the mountain of / IEUE / ,
to / the house of / the deity of / Jacob [believing-souls in eden] / ,
and=for he shall teach us / from=as his ways / ,
and we shall go / in his pathways / :
that=because / from [the eden-residence as] tsiun / she – the law – shall go forth / ,
and the word (in the right order) of / IEUE / from Jerusalem [in eden] / ;
Vele volken zullen gaan en zeggen : kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heer ,
naar het huis van de God van Jakob ;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen , en zullen wij zijn paden bewandelen .
Want uit Zion zal de wet uitgaan , en het woord van de Heer uit Jeruzalem .

“want veel mensen gaan en zeggen : kom, laten wij opgaan naar de berg van IEUE ,
naar het huis van de godheid van Jakob [gelovige zielen in nieuw-eden] ;
want Hij zal ons onderwijzen aangaande zijn wegen , en zullen wij zijn paden bewandelen :
omdat uit tsiun [als residentie] de wet zal uitgaan ,
en het woord [in de goede richting] van IEUE uit Jeruzalem ;

 
4
and·he-judges between the·nations and·he-corrects to·peoples many
and·they-pound swords-of·them to·mattocks and·spears-of·them to·pruners
not he-shall-lift nation to nation sword and·not they-shall-learn further war
And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people:
and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks:
nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more
“and he judges / between / the nations [in eden-land] / , and he corrects / (to) the many – peoples /,
and they beat / their swords / to plowshares / and their spears / to pruninghooks / :
no – nation – shall lift – the sword – to=toward – a (-nother) nation / ,
and=for nót -further=anymore – they shall learn – (how) to war / ;
Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonissen .
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen .
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen . Oorlog voeren zullen zij niet meer leren .

“en Hij zal oordelen tussen de naties (onderling) , en veel mensen terechtwijzen ;
en zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen :
geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen ,
want zij zullen niet meer leren hoe oorlog te voeren ;

 
5-6
house-of Jacob go-you ! and·we-shall-go in·light-of ieue that you-abandoned people-of·you
house-of Jacob that they-are-full from·east and·ones-consulting-clouds as·the·Philistines
and·in·children-of foreign-ones they-are-slapping-hands
O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the LORD.Therefore thou hast forsaken
thy people the house of Jacob, because they be replenished from the east,
and [are] soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers
‘come’ , H1980 halak ‘depart, go, come, walk’ ; twice used ;

 • ‘slapping hands’, H5606 saphaq ‘to clap’ , either the hands , or to strike the thigh (in grief) ;
  for us an unknown act ; in Lamentations 2 the act is presented as “to be enjoying someone
  else’s misery” , and considered previous line , it must be an abominable nature ;

‘therefore (that)’, kiy ‘that, because, for, if, surely, exept, yea, doubtless, since’,

 • zin context : omdat het huis aangesproken wordt met ‘u’ , moet de volgende ‘u’ dat ook zijn ;
  het is niet logisch dat Jesaja nu direct God aan zou spreken ;
  bovendien is de context dat Jesaja alle gelovigen oproept om ván deze aarde weg te gaan –
  omdat de niet-gelovigen gevuld worden met verwerpelijke praktijken .
  Dat we daarvoor een verleden-tijd moesten omzetten is een kleine keuze ;

“depart you ! / (you) house of / Jacob [present believers on earth] / ,
and we shall walk / in the light of / IEUE / ;
that=because / you – the house of Jacob – (must) leave behind – your people / ,
that=since / they [=other people] are (being) filled / from=by the east / ,
[namely] and=as the ones practicing witchcraft [soothsayers] / as the Philistines [white-half-giants] / ,
and – clapping their hands together [enjoying another’s misery] – as – children of – strangers / ;
Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heer .
(De dag van de Heer)
Maar U hebt Uw volk verlaten , het huis van Jakob , want zij zijn vol goddeloosheid uit het oosten ,
en zij duiden wolken, net als de Filistijnen, en met buitenlanders slaan zij de handen ineen .

“vertrek [van deze aarde] huis van Jakob [alle gelovige adam-zielen] ,
en we zullen wandelen in het licht van IEUE ;
want u , huis van Jakob , moet uw mensen verlaten ,
omdat zij gevuld worden door het oosten [vanuit Adam’s gebied] ,
als zij die magie bedrijven net als de Filistijnen [half-reuzen] ,
en met hun handen klappen [leedvermaak] als de kinderen van vreemden ;

 
7
Adam’s gebied :
and·she-is-being-filled land-of·him silver and·gold u·ain and·there-is-no end to·treasures-of·him
and·she-is-being-filled land-of·him horses u·ain and·there-is-no end to·chariots-of·him
Their land also is full of silver and gold, neither [is there any] end of their treasures;
their land is also full of horses, neither [is there any] end of their chariots:
‘end’, H7097 qatseh (ts-term) , ‘after, border, brink , edge, end, infinite, frontier, end (of time), etc’ ;
‘treasures’, H214 otsar (ts-term) ,

 • zin context : het “goud en zilver” wordt verderop in verband gebracht met ‘lichamen’ ,
  waar Adam met deze gestolen aspecten lichamen maakt voor de geesten ;
  de ‘paarden’ komen niet úit eden – maar vullen het land als product ván het zilver en goud,

“and=for she – the land of him [Adam] – is being filled / (with) [eden-] silver / and gold / ,
and there-is-no / end / to his treasures / ,
and=so she – the land of him – is being filled / (with) horses [energy-bubble for spirit-bodies] / ,
and there-is-no / end / to his chariots [constructs] / , +
Hun land is vol zilver en goud , en er komt geen einde aan hun schatten .
Hun land is vol paarden , en er komt geen einde aan hun wagens .

“want zijn [Adam’s] land wordt gevuld met [eden-] zilver en goud [om lichamen te maken] ,
en er-is-geen eind aan zijn schatten ;
en zo wordt zijn land gevuld met paarden [energie-veld voor geesten-lichamen] ,
en er-is-geen eind aan zijn [dimensionale-] constructen ;

 
8
and·she-is-being-filled land-of·him forbidden-idols to·deed-of hands-of·him
they-are-bowing-down to·which they-madedo fingers-of·him
Their land also is full of idols;
they worship the work of their own hands, that which their own fingers have made

 • ‘idols (forbidden idols’, H457 elil ; the doubling (el-el) is very Negative ,
  (double-deity) ; H500 Elaleh , a place which will mourn (negative) ,
  ‘eluwl’ and ‘eliyl’ “good for nothing” ; compare ‘allah’ as al-el-ah ,
  H427 also as ‘oak’ (the tree holding up their KHENT’U boat) ;
 • zin context : vergelijk Rg-Veda “en hij (Yama-Adam) maakt alles wat de goden nodig hebben”,
  zie Report pagina ;

“and she – the land of him [Adam] – is being filled / (with) idols [as doubled-images] / +
to=as the work of his [Adam’s] / hands / ;
and they [the spirits] are bowing down / to which – his fingers / made / ;
Hun land is vol afgoden ; voor het werk van hun handen buigen zij zich neer ,
Voor wat hun vingers gemaakt hebben .

“en (zij,) zijn [Adam’s] land wordt gevuld met idolen [geesten-lichamen als verdubbeld-beeld] ,
als het werk van zijn [Adam’s] handen ;
en zij [geesten] vereren en buigen voor wat zijn handen maakten ;

 
9
de trotse Adam zal buigen :
and·he-is-being-bowed-down adm human and·he-is-being-abased aish man
and·must-not-be you-are-lifting-up to·them
And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself: therefore forgive them not
– ‘mean man’ ; how in Edom’s name comes here ‘mean’ ..? ; word in blue , above ;
‘forgive’ , H5375 , ‘nasa or nasah’, ‘to lift (up), support, carry, take, sustain’ ; many forms , 650x ;

 • zin context : “dit lichaam” gemaakt door Adam is het probleem –
  het begrip (-ish) ook als “type mens” , zoals Adam (origineel) het type eden-mens was ;

“and=but he – the adam human – is being (made) to bow down [himself] / ,
and he – the [type hu-] man – is being brought low / ;
and=for (it) must nót be / (that) you are being suppórted [sustained] – to=by them / ;
Zo bukt zich de gewone man en vernedert zich de man van aanzien . Vergeef het hun niet !
“maar hij , de adm-man [Adam] wordt gedwongen zich te buigen ,
en het [type-] mens wordt vernederd ;
want het moet-niet-zijn dat u [Jakob, alle gelovige zielen] onderstéund wordt door hen ;

 
10
enter-you ! in·the·rock and·be-buried-you ! in·the·soil from·faces-of awe-of ieue Yahweh
and·from·honor-of pomp-of·him
Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty
‘rock’, tzur (ts-term) , as the contested-region [outer-court North] ;
‘hide (be buried)’, H2934 taman ; bit negative (teman of Esau)

 • ‘dust’ , H6083 aphar , as the dust where Adam was made from [dust from the adme-ground] ;
  close to ‘ophir’ as gold-dust , star-dust , and note Is.14 “I will make adam from ophir” ;
  ‘glory’, H1926 hadar ‘splendour, honour’ 30x ; half-negative as interval-term ;
 • ‘majesty (pomp)’, H1347 gaown , difficult g-cluster ; evenmore so because
  of the 2nd part ‘uwn’ (Õn) here ; even in prophets usually ‘pride’, as half-negative ;

note Is.26:20 “come my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee :
hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast”

 • zin context : het vernederen van Adam schijnt een nogal grote gebeurtenis te zijn ;
  we zagen al in een ander hoofdstuk hoe “Adam zijn Schepper zal zien” ,
  dat moet de context zijn van “het verborgen worden” ; vergelijk zin met Jes. 26:20 ;
 • 2 . de [interval-term] is een beetje een nood-greep van ons –
  in verschillende hoofdstukken merkten we dat wanneer de context ‘het Interval’ is ,
  een aantal begrippen gebruikt worden welke een half-negatieve kleur hebben :
  waarschijnlijk omdat het Interval zélf slechts “een tijdelijke situatie” is ;

“enter-you ! [Jakob souls] / in=into the rock [in outer-court] / ,
and be you concealed / in=by the [creational-] dust / +
from facing / the Awe of / IEUE / , and from the splendor [int.-term] of / his majesty [int.-term] / ;
Ga de rotskloof in ,
verberg u in het stof uit angst voor de Heer en vanwege de glorie van zijn majesteit .

“[Jakob zielen,] ga de rots [noordelijke buitenhof] binnen ,
en wordt verborgen door het [creationele-] stof +
voor de aanwezigheid van het ontzag [als natuur] van IEUE ,
en voor de pracht [interval-term] van zijn majesteit [interval-term] ;

 
11-12
eyes-of haughtiness-of adm human he-is-brought-low and·he-is-bowed-down highness-of mortals
and·he-is-impregnable ieue to·alone-of·him in·the·day the·he that day to·ieue of hosts on all-of proud
and·being-high and·on all-of one-being-uplifted and·he-is-abased
The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down,
and the LORD alone shall be exalted in that day.
For the day of the LORD of hosts [shall be] upon every [one that is] proud and lofty,
and upon every [one that is] lifted up; and he shall be brought low
‘exalted’, H7682 sagab ‘to be [inacessably] high’ 20x ; unclear root ;

 • zin context : de stanza-vorm zet het laatste gedeelte (and·he-is-abased) apart ,
  als conclusie van de zin met herhaling trots-hoogmoedig , daarvoor ;

“the – haughty – eyes of / the adam human / (are) (being) brought low / ,
and – the (literal and figurative) highness of – [the type hu-] mans – is (being) bowed down / ,
and=for he – IEUE – to=as he alone – is exalted / in – that – day / ,
that=because (of) / the day / (of) IEUE of / hosts / (will be) on=upon / all / the proud / ,
and (IEUE) being inacessably high / and=as on=over / all of / the one(s) being uplifted / :
and=by he [=Adam] being brought low / ;
De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden ,
en de trots van de mannen zal neergebogen worden .
Alleen de Heer zal op die dag hoogverheven zijn .
Want de dag van de Heer van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is ,
Tegen al wie zich verheft , opdat hij vernederd zal worden .

“de hoogmoedige ogen van de adm-man [Adam] zijn vernederd ,
en de trots van de [type-] mensen zal neergebogen worden ,
want alleen IEUE zal op die dag hoogverheven zijn ;
want de dag van IEUE van de legermachten zal zijn tegen allen die trots zijn ,
en (IEUE) als hoogverheven als over allen die hoogmoedig zijn –
want hij [Adam] is vernederd ;

 
13-16
and·on all-of cedars-of the·Lebanon the·ones-being-high and·the·ones-being-uplifted
and·on all-of oaks-of the·Bashan
and·on all-of the·mountains the·ones-being-high
and·on all-of the·hills the·ones-being-uplifted
and·on every-of tower lofty
and·on every-of wall fortressed
and·on all-of ships-of Tarshish
and·on all-of displays-of the·coveted
And upon all the cedars of Lebanon, [that are] high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan
And upon all the high mountains, and upon all the hills [that are] lifted up,
And upon every high tower, and upon every fenced wall
And upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures.
‘on’, H5921 al , ‘upon, in, over, by, for, both, beyond, through(out) , etc’

 • ‘tarshish’ H8659 tharshish ; -th gate ; also beryl [cherubs] as torso-related [not ‘face’] ;
  candidates are ‘house of the horizon’ ÁAKHET , or throne-G GET ; th+resh [head] ?
 • ‘pictures (displays)’, H7914 skiyah , ‘conspicuous object – picture (dubious)’ ;
  said as same as 7906 Seku (secu) ‘city near Ramah (=new adamite throne) , Secu being linked
  to ‘a great well’ there (doubled sh-pool?) ; 7879 sek ‘prickles, pricks’ 1x ; sok ‘booth, pavillion’ 1x ;
  different cluster – 5520 sok ‘lions den’ ; cuwk ‘anoint’ 8x (turning into sukkoth) ;
  Akk. sakku ‘deaf, imbecile, helpless’; sakkû ,’rites’ ; sikku ‘messenger hostel’ ; sîku ‘a designation
  of bread’ ; sukku ‘chair, throne ,chapel , treasure, treasury’ ; ^sukû ‘pole’ ; conclusion : unclear term ;

“and on=over / all of / the cedars of / the Lebanon [‘white essence’] / +
(as) the ones being on high / and the ones being uplifted / ,
and on=over / all of / the oaks of / the Bashan [supporting the boat] / +
and on=over / all of / the – high – mountains / ,
and on=over / all of / the hills / (as) the ones being uplifted / ,
and on=over / every=all of the lofty – tower (mgdl) / , and on=over / every – fortressed – wall / ,
and on=over / all of / the ships (constructs) of / Tarshish [island of horizon?] / ,
and on=over / all of / the pleasant – displays (?) / ;
tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven , en tegen alle eiken van Basan ,
tegen alle hoge bergen en tegen al de verheven heuvels ,
tegen elke hoge toren en tegen elke vestingmuur ,
tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle koopvaardijschepen met kostbare lading .

“over alle ceders van de Libanon [‘wit-essentie’], hoog en verheven ,
over alle eiken [de boot als Tyrus dragend] van Bashan [‘beschamende plaats’] ,
over alle hoge bergen en tegen al de opgeheven heuvels ,
over de hoge toren [dimensionale-as] en tegen elke vestingmuur ,
over alle schepen van Tharshish […] en tegen alle (mooie vertoningen?) ;

 
17-18-19
and·he-is-bowed-down haughtiness-of the·human and·he-is-abased highness-of mortals
and·he-is-impregnable ieue to·alone-of·him in·the·day the·he
and·the·forbidden-idols completely he-shall-pass-by
and·they-enter in·caves-of rocks and·in·tunnels-of soil from·faces-of awe-of ieue
and·from·honor-of pomp-of·him in·to-rise-of·him to·to-terrify-of the·earth
And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low:
and the LORD alone shall be exalted in that day
And the idols he shall utterly abolish.
And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the LORD,
and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth
‘abolish’ , H2498 chalaph ‘proper : to slide by ; pass away, etc’ 28x ;

 • ‘caves’, H4247 mechillah 1x ; unclear , because -chal is negative [eden-life+deity] ;
  We’ve ‘sickness’ and ‘dancing’ [4246 mechol-ah] ; not clear what was the intention ;

“and=for – the haughtyness of – the adam male – is (being) bowed down / ,
and he – the (literal and figurative) highness of – the male (‘masculinity’) – is (being) brought low / ;
and=for he – IEUE – to=as he alone – is exalted / in – that – day / ,
and the doubled-images / shall – completely – pass away / ,
and=as (=when) they [Jacob souls] enter / in=into the caves of / the rocks=rock [outer-court] / +
and [to be concealed by] / the dust / from facing / the Awe of / IEUE / ,
and from the splendor of / his pride/,
(and) to=for – the (matrix-) land – to tremble – in=by he (IEUE) to arise [on high] / ;
De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden
en de trots van de mannen zal neergebogen worden.
Alleen de Heer zal op die dag hoogverheven zijn .
En de afgoden – ze vergaan volkomen .
Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond ,
Uit angst voor de Heer en vanwege de glorie van zijn majesteit ,
als Hij opstaat om de aarde te verschrikken .

“want de hoogmoed van de adm-man [Adam] is vernederd ,
en de trots van de [type-] mensen is neergebogen ,
want alleen IEUE is hoogverheven op die dag ;
en de idolen [geesten-lichamen bij verdubbeld-beeld] zullen verdwijnen ,
wanneer zij [Jakob zielen] de grotten van de rots binnengaan ,
en (worden verborgen door) het [creationele-] stof +
voor de aanwezigheid van het ontzag [als natuur] van IEUE ,
en voor de glorie [interval-term] van zijn majesteit [interval-term] ,
als Hij opgaat [naar hoge plaats] om het land [matrix] te verschrikken ;

 
20
in·the·day the·he he-shall-fling-away the·human forbidden-idols-of silver-of·him and forbidden-idols-of
gold-of·him which they-madedo for·him to·to-sworship-of to·mole rats and·to·the·bats
In that day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold,
which they made [each one] for himself to worship, to the moles and to the bat

 • ‘mole’, H2661 chaphor ; likely a stepdown from Chaptor , city of philistines (half-giants) ,
  who received then these images for them ; but solid etymology for either of three is unclear ;
  mole and bat in Akk. are different terms ;
 • ‘(..) rats’ ; two times 2661 used but original writes -pheruth or -pharuth , multiple [-th] ;
  listed as 6512 ‘mole’ but empty , 6509 -par-ah ‘fruitful’ ; 6510 -par-ah ‘cow, heifer’ ;
  [-par ‘bull’, -pere ‘donkey’] ; we’ll stay with ‘rats’ but can’t locate the term back ;
 • zin context : de idolen worden juist niét voor de vleermuizen geworpen , dat is het hele punt !
  Plato beschrijft óok hun artificiële [non-adam] zielen , die voor ‘godinnen van het lot’
  staan om te gaan kiezen welk soort leven ze hier op aarde willen ;
  deze zielen waarschijnlijk als glyph ÃH , met salemander , en altijd in meervoud ;

“in – that – day / he – the adam human – shall fling away / the idols [doubled-images] / of his silver / ,
and / the idols [doubled-images] of / his gold / ,
which / (were) being made / for=by him [=Adam] / +
to=for to (be) worshipped / in=by the mole – , the rats (?) – and to=by the bats [all artificial matrix-souls] / ,
Op die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden ,
die hij voor zichzelf gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen ,
voor de ratten en de vleermuizen werpen .

“op die dag zal de adm-man [Adam] zijn zilveren idolen [verdubbelde-beelden] +
en zijn gouden idolen weggooien ,
die door hem gemaakt waren om door de mollen , +
ratten (?) en vleermuizen [als artificiële matrix zielen] aanbeden te worden ,

 
21-22
to·to-enter-of in·fissures-of the·rocks and·in·forks-of the·crags
from·faces-of awe-of ieue and·from·honor-of pomp-of·him in·to-rise-of·him to·to-terrify-of the·earth
leave-off-you ! to·you from the·human who breath in·nose-of·him that in·what ? being-accounted he
To go into the clefts of the rocks, and into the tops of the ragged rocks, for fear of the LORD,
and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth.
Cease ye from man, whose breath [is] in his nostrils: for wherein is he to be accounted of?

 • ‘clefts’ H5366 neqar-ah ‘cleft, hole, cravice’ 2x ; -naqar ‘dig-out, gouge out’ 6x , QERT caves ?
  naq-ah ‘pure, clean, free’ 44x ;
 • ‘rocks’ , H6697 tsur ‘rock’ as contested region [outer-court] 77x ; untill now as theirs – tsiyr, Tyre ;
 • ‘tops’ , H5581 , saiph ‘cleft, branch’ 6x ; negative ; saaph ‘lop-off [boughs]’ 1x ; saiph/seeph
  as ‘double-minded , double opinion’ 4x ;

‘rocks’ . H5553 sela , as Horus’ tile-stone ; must be singular , as -tsur ;
‘fear’ as H6343 ; Esther 8:17 : “because the awe fort he judahites [ieudim]” , not jews ;
‘shake terribly’ , H6206 arats ‘cause to tremble, to dread’ 15x ; some link with ‘land’ [ertz] ;
‘cease’ , H2308 chadal [chad-al] ‘to stop, cease’ 58x ;
‘from’ min ‘of, from, before, after, because, therefore, out, for, the, partly, among, whether, etc’;
‘accounted’, H2803 chashab ‘to think, account’ ; (skillful workman 9x) (considered 13x) (devising 13x) ;

 • zin context : dit keer moeten het de ratten en mollen zijn die zich verbergen ,
  de verschillende termen geven ‘hun eigen’ constructen aan [‘de rots’ is altijd enkelvoud] ;
  we voegden toe [toch allemaal] omdat de gebruikte wortel negatief is ;
 • 2 . de “u” moet dit keer “wij” zijn ,
  omdat niet de Jakob-zielen worden opgeroepen om Adam te stoppen – maar de 144 ,

“to=for [the bats] to enter / in=into the [dug-out] clefts of / the rock [contested region as outer-court] / ,
and in the clefts [branches] of / the [horus-tile-] stone / ;
from=for facing / the awe of / IEUE / , and from the splendor of / his pride / ,
in=by he to arise [on high] / tofor – to make to tremble – the [matrix-] land/ ;
stop you [=we] ! / to=by you / from=therefore the adam human / who (has) / [eden-] breath / in his nose / ,
that=because / in=as what / he (has) been devising…? / .
Dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan en de kloven in de rotsen,
uit angst voor de Heer, en vanwege de glorie van zijn majesteit ,
als Hij opstaat om de aarde te verschrikken .
Zie voor uzelf dan af van de mens – in zijn neus heeft hij slechts adem –
want als wat is hij eigenlijk te beschouwen ?

“[de artificiële-zielen] de [gegraven] gaten in de rots [buitenhof] binnengaand +
en de kloven in de Horus-steen ,
voor de aanwezigheid van het ontzag van IEUE , en vanwege de glorie van zijn majesteit ,
als Hij opgaat [naar de hoge plaats] om het land [matrix] te verschrikken :
stopt u [=wij] daarom de adm-man [Adam] , die [eden-] adem in zijn neus heeft –
want wat heeft hij [toch allemaal] ontworpen en gemaakt…?

 


21-22.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series

 


legal ; 02.05 loNe