Jes.20: Mystery-Babylon valt :
deze aarde ingenomen
door de geesten-legers
+ het gevaarlijke evangelische
concept als ‘de Opname’ (9)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :
continued from + expanding upon
the end of previous chapter 19 ;
the city (as ‘this earth’) is seized
(and it will show ‘by spirits-armies’) ,
then Isaiah depicts what will happen
with many souls in the endtime
(the danger of the ‘Rapture’ concept)

note : first version , likely definitive ;
several heavy corruptions –
same types as previous chapter

 

Hoofdstuk context :
…. vervolg op (en verduidelijking van) het einde van hoofdstuk 19 ;
er wordt “een stad” ingenomen , welke ‘deze aarde’ zal blijken te zijn ,
waarna Jesaja uitbeeldt wat er met veel zielen zal gebeuren ….
(subtitel : het gevaar van het concept ‘de Opname’)

 
opmerking :
geen nederlandse noten ; volg Engels ;
lastig hoofdstuk ;
een aantal zware corrupties – zelfde type als vorig hoofdstuk ;
eerste versie – en wordt waarschijnlijk niet beter ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 20

1
… vervolg : “een bepaalde stad” wordt ingenomen (door Assyrie) :
in·year-of to-come-of army-commander Ashdod·ward in·to-send-of him
Sargon king-of Assyria and·he-is-fighting in·Ashdod and·he-is-seizing·her
In the year that Tartan came unto Ashdod, (when Sargon the king of Assyria sent him,)
and fought against Ashdod, and took it;
‘tartan’, H8661 thartan 2x ; no solid etymology , neither a (t-r-t) root in Assyrian dictionary ;

 • context :.. continued : introduction – “a certain city” is being seized (by Assyria) :
  … this verse is only important as introduction to next line 2 ;

line ,
“in the year of=when – Thartan – comes – [=against] Ashdod ,
in=because – Sargon , the king of – Assyria – (had) sent – him – and=for to [=besiege] – Ashdod ,
and he (just) seized her [=’the city’] ,       +
(De val van Egypte en Cusj)
In het jaar van de komst van de opperbevelhebber naar Asdod , toen Sargon ,
de koning van Assyrië , hem gezonden had en hij tegen Asdod streed en het innam —

 • [=’dit vers is alleen belangrijk als introductie op volgende zin 2 :]

“in het jaar [=wanneer] Thartan tegen Ashdod optrekt ,
[=omdat] Sargon de koning van Assyrie hem gestuurd had om Ashdod [=te belegeren] ,
en hij haar [=’de stad’] (zojuist) heeft ingenomen ,       +

 
2
… en de inname van die stad “veroorzaakt” dat Jesaja bijna naakt moet wandelen :
in·the·era the·she he-spoke ieue in·hand-of Isaiah son-of Amoz to·to-say-of
go-you ! and·you-unloose the·sackcloth from·on waists-of·you and·sandal-of·you
you-shall-pull-off from·on feet-of·you and·he-is-doing so to-go naked and·barefoot
At the same time spake the LORD by Isaiah the son of Amoz, saying, Go and loose the sackcloth
from off thy loins, and put off thy shoe from thy foot. And he did so, walking naked and barefoot.

 • context :.. and the seizing of the city “causes” that Isaiah has to walk almost naked :
  … again – it is not important who exactly seized what city ,
  because it will become clear that the city represents “this earth” :

line ,
“in – that (same) – time – IEUE – speaks [in right direction] – [=to] – Isaiah , son of – Amoz ,
saying :
walk you ! , and=but (after) you (will have) put off – the sackcloth – from – your loins ,
[=’the “beauty” of this ape-frame , which will be stripped-down”, see Is. 2]
and – (also) (have) removed – your sandals – from – your feet ;
and=then – I (am) doing – so ,
[+as] walking – naked [=’only in a loincloth’] – and barefoot ;

in die tijd sprak de Heer door de dienst van Jesaja , de zoon van Amoz :
ga , maak het rouwgewaad van om uw middel los en doe uw schoenen van uw voeten .
En hij deed dat . Daar ging hij dan , naakt en barrevoets .

 • [=’nogmaals – het is onbelangrijk wie precies welke stad heeft ingenomen ,
  want het zal duidelijk worden dat de stad “deze aarde” vertegenwoordigt :]

“in die (-zelfde) tijd spreekt [in goede richting] IEUE [=tot] Jesaja , de zoon van Amoz ,
zeggend :
wandelt u ! , [=maar] (nadat) u het rouwgewaad van om uw middel afgelegd hebt ,

 • [=’de “pracht” van dit apen-lichaam , dat gestript wordt ; zie Jes. 2]

en (ook) uw sandalen van uw voeten uit hebt gedaan ;
dan doe ik precies dat ,
[+als] naakt [=’alleen een heupdoek dragend’] en barrevoets wandelend ;

 
3-4
… Jesaja beeldt op deze manier een gebeurtenis in de eindtijd uit …. :
and·he-is-saying ieue as·which he-went servant-of·me Isaiah naked and·barefoot
three years sign and·miracle on Egypt and·on Cush so he-shall-lead-away king-of
Assyria captivity-of Egypt and deportation-of Cush youths and·old-ones naked
and·barefoot and·ones-being-bared-of buttocks nakedness-of Egypt
And the LORD said, Like as my servant Isaiah hath walked naked and barefoot three years
[for] a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia; So shall the king of Assyria lead away
the Egyptians prisoners, and the Ethiopians captives, young and old, naked and barefoot,
even with [their] buttocks uncovered, to the shame of Egypt.

 • context : .. Isaiah is depicting this way an event in the endtimes … :
  … the clue of this chapter is developing now —
 • sign + witness :
  … as thé keyterms here , because also used at the end of previous chapter ;
  showing immediately that ‘Judah’ and ‘Jerusalem’ were intended – per same chapter ;
 • captivity + prisoners :
  … as introduction to next lines 5-6 ;

line ,
“and – IEUE – says :
as=alike – my servant – Isaiah – wanders – naked – and barefoot – [+for] three – years , +
[+as] the sign – and [=witness] – on=in – [=Judah] [=’this world’] – and [Jerusalem] [=’this earth’] ,
so – the king of – Assyria [=’spirits-armies’] – (shall) lead – [=my people] – [+into] captivity ,
and=as – [=Jacob] [=’all to-be saved souls’] – (being) the prisoners :
the youths – and the old ones , [+all] naked – and barefooted ,
and=as the ones (having) bare – [=thighs?] ,             [=’concept as “utterly humiliated”]
[=(being) the disgraceful?] – nakedness ;        +             [=’see also Is.47’]

Toen zei de Heer : zoals mijn dienaar Jesaja drie jaar naakt en barrevoets rondloopt ,
als teken en wonder voor Egypte en Cusj ,
zo zal ook de koning van Assyrië de gevangenen van Egypte en de ballingen uit Cusj wegvoeren,
jong en oud, naakt en barrevoets, de billen bloot, tot schande van Egypte .

 • [=’sleutelwoorden : ‘teken’ en ‘getuigenis’ , dezelfde als in eind vórig hoofdstuk ,
  en dat laat onmiddellijk zien dat de intentie ‘Judah’ en ‘Jeruzalem’ was , net als daar ;
  de gevangenen en ballingschap – als introductie tot zin 5-6 :]

“en IEUE zegt :
[=zoals] mijn dienaar Jesaja naakt en barrevoets loopt , voor drie jaar (lang) ,        +
[+als] het teken en [=getuigenis] [=in] [=Judah] [=’deze wereld’] en [=Jeruzalem] [=’deze aarde’] ,
zo zal de koning van Assyrie [=’geesten-legers’] [=mijn mensen] [+in] ballingschap leiden ,
[=als] [=Jacob] [=’alle zielen die gered worden’] (die) de gevangenen zijn :
de jeugd en de ouderen , [+allen] naakt en barrevoets ,
[=als] degenen die ontblote [==dijen?] hebben ,             [=’concept als “compleet vernederd’]
[=dat de schandelijke?] naaktheid (is) ;                   [=’zie ook Jes.47’]

 
5-6

… het gevaar van het (evangelische-) concept ‘de Opname’ : (+droom)
and·they-are-dismayed and·they-are-ashamed from·Cush looking-on-of·them
and·from Egypt beauty-of·them and·he-says one-dwelling-of the·coastland the·this
in·the·day the·he behold ! thus looking-on-of·us which we-fled there for·help
to·to-be-rescued-of from·faces-of king-of Assyria and·how ? we-shall-escape we
And they shall be afraid and ashamed of Ethiopia their expectation, and of Egypt their glory.
And the inhabitant of this isle shall say in that day, Behold, such [is] our expectation,
whither we flee for help to be delivered from the king of Assyria: and how shall we escape?
‘expectation’, H4007 mabbat ‘hope, [object of] expectation’ 3x ; interl. ‘looking’ (-mbth) ;

 • context : … the danger of the (evangelical-) concept ‘the Rapture’ : (+droom)
  … now becomes clear what lines 1-4 were about ;
 • 3 years …? :
 • … if Isaiah had to walk around three years like that ,
  it begs the question whether the three years in Daniel
  describe the same event and timeframe —
  please draw your own conclusion about the text there ;
 • the regions :
  … though we haven’t other scriptural proof (yet) ,
  the syntax with next line must show this was intended ;

(credit : cbc ca)
 • dream , a year ago :
  … it was nighttime , yet the sky at the horizon had an unnatural sinister pink glow
  (the picture can only show the idea) ,
  and in this broad and dark valley a rural-type highway lead to the horizon ;
  upon the highway stood , miles long , a row of people having been captured ,
  and it seemed that they were being guided tó that pink horizon .
  the people had been ordered to keep 1-2 yards away from the rightside of the road ,
  to leave a corridor open so that ugly spirits , as their guardians , could move along them ..

  • [=’note to self : because the outer layer of this sun disappeared (‘sun will get dark’)
   and now only their “dimensional red + blue sun” remained = purple..?]

  line ,
  and=for – [=my people] – (will be) dismayed – and ashamed – [=of] ‘what they expected’ ,
  and=when – [=they (will have) arrived] – [+in] (certain) [=regions] [=’on earth’] ;        +
   
  and=for – the ones (who) (will) dwell – [+in] those – [=regions] – (will) say :
  behold ! , as thus – ‘was our expectation’ , +
  which (was) – (that) we (would be) réscued – from [=here] ,       +             [=’read : the ‘rapture’ concept’]
  for=as the help – to=for to escape – from facing – the king of – Assyria ;                         [=’spirits-armies’]
  and=now how – we – (shall be) rescued … ? .

  Men zal ontsteld en beschaamd zijn vanwege Cush , hun verwachting ,
  en vanwege Egypte , hun eer .
  En de bewoners van deze kuststreek zullen op die dag zeggen :
  zie , zo is het gegaan met onze verwachting , waar wij naartoe vluchtten om hulp ,
  om gered te worden van de koning van Assyrië ! hoe zullen wíj dan ontkomen ?

  • [=’we hebben (nog) geen schriftuurlijk bewijs dat “regio’s” bedoeld worden ,
   maar de syntax met de volgende zin moet dat veronderstellen (en zie droom , boven) :]

  “want [=mijn mensen] zullen ontsteld en beschaamd zijn over ‘wat zij verwachtten’ ,
  wanneer [=zij gearriveerd zullen zijn] [+in] (bepaalde) [=regio’s] [=’op aarde’] ; +
   
  [=want] degenen die [+in] die [=regio’s] zullen verblijven , zullen zeggen :
  zie , aldus ‘was onze verwachting’ , +
  welke (was) (dat) wij van [=hier] geréd zouden worden ,       +              [=’lees: het ‘opname’ concept’]
  [=als] de hulp om te ontsnappen aan de koning van Assyrie ;                    [=’geesten-legers’]
  hoe zullen wij nu gered worden …? .

   


  05.02.2020 — submitted — first version [likely as definitive version] — hetreport