Jes.21 : Mystery-Babylon is gevallen
(nu we het thema begrijpen)
+ de maan-cyclus en de hoeksteen

 

chapter context :
Mystery-Babylon fell , by our understanding
of the addressed theme ;
which is “the month-cycle” of eden
for their (stolen) month-cycle —
[as the birthright theme]
by making the eden-cornerstone to ascend

 

hoofdstuk context :
(eerste gereviseerde versie van een hetreport-hoofdstuk, nav. het Kedar thema in Jer. 2) ;
… zonder de begrippen en concepten te begrijpen is het ondoenlijk om te vertalen ;
nu we meer weet hebben van de thema’s hier behandeld , posten we het opnieuw –
goed leesbaar , en bovendien belangrijk ;

 

inhoud :
de eden-maan-cyclus ,
welke zij ‘gestolen’ hebben door de eden-hoeksteen naar hun noorden te brengen ;
de eden-hoeksteen is als “de pupil van een oog” (in dit geval van de maan) ,
waar ‘de maan’ het “scheppende aspect” vertegenwoordigt —
feitelijk hebben zij dus ‘het eerstgeboorte-recht’ gestolen ;

 

… door het nu ‘vermengde scheppings-aspect” maakt hun dimensie “ons huidige lichaam” –
wat dus NIET door God geschapen is , maar een vermenging is ;
en door dit concept te begrijpen door ons , is Mystery-Babylon legaal gevallen ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 21

 
1-2
load-of wilderness-of sea as·sweeping-whirlwinds in·the·Negev to·to-pass-on-of
from·wilderness one-coming from·land being-feared vision harsh he-is-told to·me
the·one-being-treacherous being-treacherous and·the·one-devastating devastating
go-up-you ! Elam besiege-you ! Media all-of sighing-of·her I-cause-to-cease
The burden of the desert of the sea. As whirlwinds in the south pass through;
[so] it cometh from the desert, from a terrible land. A grievous vision is declared unto me;
the treacherous dealer dealeth treacherously, and the spoiler spoileth.
Go up, O Elam: besiege, O Media; all the sighing thereof have I made to cease.

 • ‘pass through’ , H2498 chalaph ‘proper: to slide by; to change, pass on, replace, move’ 28x ;
 • ‘grievious’, H898 bagad ‘treacherous’ 48x ; also said of Õn (index) ;
 • ‘besiege’, H6696 tsuwr ‘besiege, attack’ 36x ; colour as “to make narrow” ,
  outer-court is -tsur ; narrow as -tsir ;
 • ‘media’ , H4074 maday ; foreign , but must yield a link ; problem is the m-cluster ,
  leaving hand+m or “inversed-hand for m-realm” ? (yad-day) ; there’s not more said
  then that “they have n awareness” and “they are kings, prefects”, Watchers ? ;
  we leave it for now , because the intention of the lines is clear ;
 • ‘to cease’ , H7673 shabath ‘rest, to rest, cease’ ;
 • context : Elam , ruling the bow-dome : we learned that by now ;
  she is the key-region keeping their inverted sky-dome in place
  (see to right) ; here is described how she will descend
  (just like Gog will descend, etc) , in order for new-eden
  to rule inbetween the dualistic-dimension again
  (as eden did when she was created) ;
  we cannot fully figure out what ‘Media’ is ;

hr
 • deep-south dimension as Negev : below eden ,
  as the partly polluted (dualistic) feminine realm ;
  the term Negev has the [serpent-way] root ;
  fearful land : a bit unclear ; because “in the Negev
  live the fiery-serpent” etc , sounds as théir colour ;
  rise up ! : because we didn’t know what ‘Elam’ was (when we made the first version
  of this chapter , april ’19) , we took the “to ascend” literally – and therefore got
  confused about the intent of these lines ; now we learned that it’s a common
  expression for “to rise-up against”, in this case ‘against Media’ ;
 • zin context : Elam : de belangrijke regio die hun ogekeerde hemel-boog in stand houdt ,
  zie afbeelding ; de verzen bedoelen te zeggen hoe die regio zal neerdalen (net als Gog)
  opdat nieuw-eden weer de positie inneemt tussen de dualistische-dimensie in
  (zoals eden deed toen ze geschapen werd) ; verder , zie Engels ;

“the burden of / the wilderness [=’see diagram’] (now) of / the sea     [=’matrix-dimension’] / :
the whirlwinds / in=from the Ngeb           [=’the dimension as the deep-south’] +
(will) pass along (and cause change) / to the wilderness      [=’north’] / ,
coming / from – a fearful – land           [=’as the deep-south’?] / ;
a harsh – vision / is told [=’serpent-way’] / to me / :
the treacherous one [=’Elam’] / (is) being treasoned / , and=as the destroyer / being destroyed / :
ascend you ! / (you) Elam [=’torso’] / , [and] besiege / Media      [=’likely the region belów Elam’] / ,
[+because] all of / her [=’the wilderness’] groaning / I cause to rest       [=’for sabbath-rest’] / ;
(Profetie over Babel)
De last over de woestijn aan zee . Zoals wervelwinden in het Zuiderland voorbijtrekken ,
komt het uit de woestijn, uit een vreselijk land. Een hard visioen is mij bekendgemaakt:
de trouweloze handelt trouweloos, de verwoester verwoest .
Trek op, Elam ! Beleger Babel, Medië ! Al haar zuchten heb Ik doen ophouden .

“de last over de wildernis [=’zie diagram’] , (nu) van de zee [=’matrix-dimensie’] :
een wervelwind van het zuiderland +           [=’de dimensie als het diepe-zuiden’]
trekt op (en verandert) de wildernis            [=’waar nieuw-eden zal zijn’] ,
komend van een vreesaanjagend land            [=’als de zuidelijke dimensie?’] ;
een hard visioen is mij bekendgemaakt :
de trouweloze [=’Elam’] wordt verraden , als de verwoester die verwoest wordt :
rijs op , Elam ! , (en) beleger Medië           [=’de regio benéden Elam , waarschijnlijk’] ,
want al haar zuchten [=’van de wildernis’] doe ik ophouden            [=’voor sabbath-rust’] ;

 
3-4
on·so they-are-full waists-of·me sore-travail throes they-hold·me as·throes-of
woman-giving-birth I-am-wretched from·to-hear-of I-am-flustered from·to-see-of
she-strays heart-of·me shuddering she-frightens·me gloaming-of attachment-of·me
he-places to·me to·the·trembling
Therefore are my loins filled with pain: pangs have taken hold upon me, as the pangs of
a woman that travaileth: I was bowed down at the hearing [of it];
I was dismayed at the seeing [of it]. My heart panted, fearfulness affrighted me:
the night of my pleasure hath he turned into fear unto me.
‘night’ , H5399 nesheph ‘twilight’ but dimensional colour here ;

 • context : the importance of this event : we can’t know whát Isaiah all saw ,
  but it sounds as if (on earth) would be a hurricane and earthquake the same moment ;
  Sumerian tablets describe the storms and (plasma-) explosions when Marduk
  conquered eden (named there ‘Tiamat’) ;
 • zin context : we weten niet wát Jesaja allemaal zag , maar het moet een gebeurtenis zijn
  zoals (op aarde) een tornado en aardbeving op hetzelfde moment ;
  Sumerische tabletten beschrijven de stormen en (plasma-) explosies toen Marduk
  Eden versloeg (daar genaamd ‘Tiamat’) ;

“on-so [‘therefore’] / my waist – is full (of) / travail / ,
pangs / seize me / as the pangs of / a woman in labor / ,
I am distorted – from=by to hear (it) / , (and) I am anxious – from seeing (it) / ,
my heart – wanders / , trembling / overwhelms me / :
the twilight [=’change of dimensional rule’] / (which) I long for / makes – me – to tremble / ;
Daarom zijn mijn lendenen vol pijnscheuten. Weeën hebben mij aangegrepen
als de weeën van een barende vrouw. Ik krimp ineen bij het horen, ik ben verschrikt bij het zien.
Mijn hart slaat over, huiver en angst overvallen mij.
De avondschemering, waar ik anders zo naar verlang, maakt Hij voor mij tot een verschrikking.

“daarom zijn mijn lendenen vol pijnscheuten ,
weeën hebben mij aangegrepen als de weeën van een barende vrouw ;
ik krimp ineen bij het horen en ben verschrikt bij het zien (ervan) ;
mijn hart slaat over , huiver overvalt mij :
de schemering [=’de verandering van dimensionele heerschappij’] waar ik naar verlang +
wordt mij tot een angst ;

 
5
geadresseerd aan krachtige geesten , om zich voor te bereiden :
to-arrange the·table tzphe to-watch e·tzphith the·watch to-eat to-drink rise-you !
the·chiefs anoint-you ! mgn shield
Prepare the table, watch in the watchtower, eat, drink: arise, ye princes, [and] anoint the shield

 • ‘watch’ , H6823 tsaph-ah ‘to overlay’ 48x ; as ‘overlay with bronze’ etc , to plate ;
  H6822 tsaph-ah ‘watchman, lookout, keep watch’ ; tsaph-ah ‘discharge’ as tsuph ‘issue’ ;
  H6848 tsepha ‘viper’ 3x in Is. ;
  [tsaphith ‘a rug’ but nonlisted, tampering attempt here for 2nd interlinear term] ;
  tsepheth ‘probably capital [of pillar]’ 1x ; negative cluster ; tsephua ‘cattle dung’ 1x ;
 • context : addressed to powerful spirits , to prepare for this event :
 • table in the eden-gate : as “the table of offerings”,
  see to right ; where ‘the table’ is eden’s ,
  and the offering ‘ascends through the lotus-axis’
  (the standing pole) , which we saw is the
  elongated-eden-ram-horn as axis (see Jer.2) ;
  syntax : it doesn’t write ‘arrange-you !’
  nor ‘watch-you !’ but likely is the intention ;

rpt
click pic to enlarge
 • ureaus : our guess , since all 3 concepts are ‘negative’ here ; in the sense that
  they describe eden-constructs which are distorted by them ;
  shield : (m-gan) , as “garden for the m-realm” , the eden-land (in cherub-wheel)
  now in their north , used by them as defense ; look up ‘magen shield’ ;
  context shows that “the region Elam” is like above the cherub-wheel ;
  line said as to challenge them : compare next verses ,
 • zin context : zie Engels ,

“prepare / the table      [=’in the opened eden-gate’] / ,
keep watch over / [–the ureaus–?] / , eat / (and) drink / ,
(and) rise-up you ! / (you) princes [=’mighty spirits’] / ,
anoint you ! / the shield      [=’the cherub-wheel as eden-land now in their north’] / ; +
Maak de tafel gereed ; spreid de kleden ; eet, drink ; sta op, vorsten, bestrijk het schild !
“maak de tafel gereed      [=’in de geopende eden-poort’] ,
waak over [–de ureaus–?] , eet en drink ,
en sta up , vorsten       [=’krachtige geesten’] ,
en zalf het schild       [=’cherub-wiel als eden-land nu in hun noorden’] ; +

 
B)

 
6-7-8
hoofdstuk wisseling : geadresseerd aan ons , via Jesaja :
that thus he-says to·me my-Lord go-you ! install-you ! the·one-watching which
he-is-seeing he-shall-tell and·he-sees chariot pair-of horsemen rider-of donkey
rider-of camel and·he-attends attention much-of attention and·he-is-calling lion on watch
my-Lord I standing continually by-day and·on charge-of·me I being-stationed all-of the·nights
For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.
And he saw a chariot [with] a couple of horsemen, a chariot of asses, [and] a chariot of camels;
and he hearkened diligently with much heed: And he cried, A lion: My lord, I stand continually
upon the watchtower in the daytime, and I am set in my ward whole nights:
‘watchman’, H6822 tsaph-ah ‘watchman, to watch’ etc , same term ;
‘chariot’ , H7393 rekeb ‘chariot’ , but ! H7392 rakab ‘to ride, to mount’ ,
‘horsemen’ H6571 parash ; 6567 parash ‘to separate, to make clear, to sting (like a viper)’ ;

 • ‘camel’ , H1581 gamal ‘camel’ ; ‘the camels of Midian, Ephah [sic] bring the treasures to
  the new eden land’ [the land is addressed in Is.60] ;
  2) H1580 gamal ‘to wean, ripen, bring up, reward’ ; gemuwl ‘recompense’ ;
  gome ‘rush, reed, papyrus’ , gam ‘also [to have?]’ ; eden-(doubled)-essence -g ;
  3) Akk. gamlu ‘shepherds crook, weapon, ritual tool’ [Osiris’?] ; gamâru ‘to be old’ ;
  gimillu ‘debt, favour’ [see hebr.], but ‘camel’ is ‘ibullu’ ;
 • context : chapter change : addressed to us , via Isaiah :
  shall téll what he sees : again showing how “the declaring” is important ;
  donkey : (revised section from April)
  negative , as (-chmur) , representing their (phallic-) physicality ; Jer.22 links the donkey-tomb
  to “making physicality” , and this tomb will be flung-away beyond the Jerusalem gates ;
  in another chapter “Canaan’s mother” will be flung into an empty land , the ‘mother’ as
  ‘construct which creates his type physicality –so , likely the same theme ;
  camel : (KJV translation: ) “a multitude of camels shall cover thee, the dromedaries
  of Midian and Ephah” Is.60 , where the new eden-land is addressed ;
  however : like in Jer.2 the “dromedaries” is (-bkri) “birthright, firstborn”, so the line must read :
  “a multitude of camels shall cover you , (being) the firstborn(s) [-rights] (now) of Midian”
  (‘and Ephah’)”, “gold and frankincense (‘white’) they shall bring”;
 • II) birthright and moon :
  (eden’s) athon-female-donkey , as eden-moon ,
  is related to ‘birthright’ , see Jer. 2 ;
  we do not understand the technical aspects ,
  but ‘cycles of created physicality’ apparently
  are ruled ‘by the moon’ – where this isn’t an
  orbiting moon as we know it , but more like
  “an emanation from a birth-construct”
  (we need to accept unknown concepts…) .
  the moon in dimensional fore- or background :
  their dimension “stole” the eden moon ,
  or perhaps ‘made her to appear in their realm’
  (see for this theme Jer. 2) ,
  so each cycle renews théir dimensional foreground
  because the eden-moon is still ‘eden-powered’ ;
  but her nature is now changed , hence they rename
  the same concept which empowers their dimension ;
  moon-month and half-moon-month , CT157 ;
  see to right ; read from down to up ;
  “this. half-moon-month (eden’s). of [=as]. the utcha-eye
  by (eden’s) place-T for the great pillar (axis). , [to be] this.
  moon-month (theirs). of [=as]. the utcha-eye (by)
  the double-place-T (their’s) for great speech.” ;

  Note how the eden-moon is ‘an eye’, “an emanation” ,
  alike a haze around “place-T” ; this ‘place-T’ is “a stone”,
  while théy have “a double-place-T” —
  the ‘great speech’ is their “speech to create by” ;
  this important theme will return at the end of this chapter ;
  lion : the HEMHEM KA-T lion , to right ,
  shown as ruling the “double utcha-eye” (above his back) ,
  as eden’s moon turning into their moon ;
  “place-T. to double. [to be] the double-hebrew-house-H”,
  the lion now depicted in the upper-register (their north) ;

2x rpt
click pic(s) to enlarge
 
 
 
 
 
 • III) conclusion : the donkey is their moon-month cycle , for to create by ;
  the camel is eden’s moon-month cycle , represented as ‘firstborn right’
  (so the camel is not the moon itself – that was the athon-female-donkey) ;
  additions : not here or it gets too long ; but we can connect again a lot of concepts ;
  like “the donkey (by place-T for the great pillar). to devour”, ÃM ÃAT ,
  this donkey as -athon , and ‘the great pillar’ is then ‘from the eden-gate to their north’,
  the same concept as “the horn of the he-goat which grew high” (book Daniel) ;
  we skip the glyphs of both moons as SM-T’ and ÁB-T’ ;
  [int.note: review chapter of “IEUE’s eye / two eyes , Adam-related]

line :
“that=because / he – mylord – says – to me               [=’Isaiah’] / :
proceed you ! / (and) station you ! / a watchman      [=’us !’] / ,
(and) he shall tell [=’the serpent-way’] – what – he (will) see / :
and he (will) see / a separate – pair of – chariots        [=’construct of them and of eden’] / ,
[namely] a donkey [=’phallic-physicality’] – chariot       [=’a construct as their moon-cycle’] / ,
(and) a camel – chariot        [=’a construct as eden’s moon-cycle , as firstborn-right’] / ;
and he is attentive / , (being) attentive / (with) much / attention / :
and he names / the lion [=’matrix-rule’, HMHM-KA] / , on ground of / watching [‘their realm’] / ;
mylord / , I – am – continually – positioned – at daytime / ,
and – I – am being deputed – on=at / my watch / all / nights / ;
Want zo heeft de Heere tegen mij gezegd : ga, zet een wachter uit ; laat hem vertellen wat hij ziet.
En ziet hij strijdwagens, ruiters twee aan twee, een karavaan ezels, een karavaan kamelen,
laat hij dan scherp opletten, zeer scherp ! Heere, op de wachttoren sta ik overdag voortdurend .
En op mijn wachtpost sta ik hele nachten door.

“want IEUE zegt tegen mij         [=’Jesaja’] :
ga , zet een wachter uit [=’wij !’] , en hij zal vertellen [=’serpent-manier’] wat hij zal zien :
en hij ziet een strijdwagen            [=’een construct’] , +
als een gescheiden paar                 [=’een construct van hen , en een van eden’] ,
[namelijk] een ezel als een strijdwagen         [=’een construct als hun maan-cyclus’] ,
en een kameel als een strijdwagen                [=’een construct als eden’s maan-cyclus’] ,
en hij let op , oplettend met veel oplettendheid :
en hij noemt de leeuw      [=’matrix-heerschappij’, HMHM-KA] +
op grond van het bestuderen van de m-realm       [=’hun dimensie’] ;
Heer , overdag waak ik voortdurend , en alle nachten door sta ik op mijn post ;

 
9-10
and·behold ! this coming chariot-of aish man pair-of horsemen and·he-is-responding
and·he-is-saying she-fell she-fell Babylon and·all-of carvings-of Elohim-of·her he-broke
to·the·earth threshed-people-of·me and·son-of threshing-site-of·me which I-heard
from·with ieue-of hosts Elohim-of ishral Israel I-told to·you
And, behold, here cometh a chariot of men, [with] a couple of horsemen.
And he answered and said, Babylon is fallen, is fallen; and all the graven images of her gods
he hath broken unto the ground. O my threshing, and the corn of my floor:
that which I have heard of the LORD of hosts, the God of Israel, have I declared unto you

 • ‘threshing’, H4098 medushsh-ah ‘that which is threshed’ 1x ; 1758 duwsh ‘to thresh,
  to thread’ 14x ; note how interl. suggests “threshed (people) of me” , single -sh ;
  the -dush is used for both realms ; more like ‘the action itself’, as opposed to next :
 • ‘floor’, H1637 goren ‘threshing-floor’ 37x ; gir ‘chalk’, giyr ‘plaster’ [essence] ,
  ger ‘sojourner’, gur , same ; H1627 garon ‘throat’ 7x ; gor ‘lion-whelp’ ,
 • context : the body we have now is not made by God :
  after previous lines , there is no other conclusion as that this is intended here
  (it is also the theme in óther chapters – but God used many themes in order
  for the message to be understood) ;
  not ‘horsemen’ : the root of the word is virtually the same , but makes no sense –
  instead the (separate) pair now makes ‘one construct’ ; (see notes in previous lines) ;
  “Mystery-Babylon Legally fell bý our understanding that God did not make this body”
  is the only context we can read from these lines ;
  threshed-ones : section is unclear (therefore in blue) ;
  the version “my threshing-floor” makes little sense : in interlinear the ‘sons’ is linked
  to ‘my threshingfloor’ , and though eden hás a threshingfloor (namely for to thresh
  corrupted dualistic essence) it is not clear why ‘we’ would say that here ;
  we opted for “sojourning – sons” , which dóes make sense ; having deleted the (me) ;
  but “sons as lion-cubs” is also possible ;
 • zin context : dit lichaam dat we nu hebben , is niet gemaakt door God ;
  “ruiters” is dezelfde wortel als “gescheiden” , maar hier wordt bedoeld
  dat de twee gescheiden constructen samen het construct voor de mens maken ;
  mens : als physiek lichaam (de term ‘man’ is een te korte omschrijving) ;
  Mystery-Babylon is gevallen : wanneer wij begrijpen dat dit lichaam niét door God
  Is gemaakt , maar door hen (weliswaar met gestolen aspecten) ;
  gedorsten (zin) : zie Engels ;

“and behold ! / ,
this – separate – pair – brings about – the chariot [=construct] of – ‘man’ [=’our body’] / ;
and he [=’watchman ; we’] responds / and says / :
“[Mystery-] Babylon – fell down / , she fell down ! / ,
and all / the engraved images [PTEH’] / (being) her deities +
he [=IEUE] (will) smash / to the land / ;
[being the images by?] my threshed ones – and=as the – sojourning – sons [=’Originals’] / ;
[that] which / I heared / from / IEUE of / hosts / , the deity of – Ishral / ,
I (have) told [‘serpent-way’] / to you” / ;
Zie nu, daar komt het : strijdwagens, manschappen, ruiters twee aan twee !
Hij neemt het woord en zegt : gevallen, gevallen is Babel !
En alle beelden van zijn goden heeft Hij tegen de grond stukgebroken .
O mijn gedorste volk, graan van mijn dorsvloer ; wat ik gehoord heb van de HEER van de
legermachten , de God van Israël , heb ik u bekendgemaakt .

en zie ! : ,
dit gescheiden paar veroorzaakt de strijdwagen van ‘de huidige mens’ [=’ons type lichaam’] ;
en hij [=’de wachter ; wij’] antwoordt en zegt :
[Mystery-] Babylon is gevallen , ze is gevallen ! ,
en alle gegraveerde afbeelden als haar goden zal hij [=IEUE] stuksmijten op het land ;
[als de afbeeldingen gestolen van?] mijn gedorste (volk) +
als de zonen [=’Originelen’] die daar vertoeven ;
[dat] wat ik gehoord heb van IEUE van de legermachten , de godheid van Ishral ,
heb ik aan u verteld [=’serpent-manier’] ;

 
C)

 
11-12
load-of Dumah to·me one-calling m·shoir from·Seir one-guarding what ? from·night
one-guarding what ? from·night he-says one-guarding he-arrived bqr morning
and·moreover night if you-are-petitioning petition-you ! turn-back-you ! come-hither-you !
The burden of Dumah. He calleth to me out of Seir, Watchman, what of the night?
Watchman, what of the night? The watchman said, The morning cometh, and also the night:
if ye will enquire, enquire ye: return, come.

 • ‘dumah’, H1746 dum-ah 4x ; only once in prophets, negative ; -dumah ‘silence’ 2x [as ‘dumb’] ;
  Damah ‘to perish, to ruin’ ; dam ‘blood’ ; in Ez.27:32 Tyre is called ‘the mute one
  In the midst of the seas [their dualistic Tao realm]’ ;
 • ‘seir’, H8165 sheir ; it is ‘a mount’ [as well as the land of Edom] ; shear ‘hairy’ ;
  term relates to “gate” (-shor) and to ‘prince’ (-shar) ;
 • ‘watchman’, H8104 shamar [inc.’name’] ‘watch, keep, preserve’ 469x ; not as ‘against an enemy’
  (as previous watchman) but ‘keeping ordinances, or the covenant’ etc ;
 • ‘what’, H4100 mah ‘what?, how?, of what kind?, wherein, whereby, for how long, for what reason,
  to what purpose, untill when’,
 • ‘enquire’ , H1158 baah ‘to boil, to swell, to enquire’, “Esaus hidden things searched out”,
  Obadiah , or ‘enquire into’, ‘search out’, therefore ‘to boil up’ ;
 • ‘come’, H857 ath-ah ‘to come, things that come’, not the usual -bo ; uth ‘consent, agree’,
  from main meaning ‘miracle’ ; but -ath is tricky ; attah ‘you, yourself’ ;
 • context : main theme : “by one searching it out , the eden-morning returns” :
  the correlation between ‘Dumah’ (‘silence’) and the ‘response by the keeper’
  is that the keeper (living on this earth) is nót silent ;
  we just before had the important theme of “náming (the lion)” , here the same ;
  ‘no one knows that time but God’ : that is true – because scripture was sealed ;
  but now that situation has changed ! ;
  do compare the many exhortations we saw until now , with the line
  “God will do nothing without revealing his secret (or: plan) to his servants the prophets”,
  Amos 3 (KJV translation) ;
 • Dumah ; in the first version we optioned
  for “our muteness – caused by the lion-mouth?” ;
  but the ‘burdens’ are usually ‘about regions’
  so we extended it to ‘this earth’ , as well –
  since both Bozrah (=this earth) and Dumah
  are part of Edom (=this solarplane) ;
  Seir ; related to ‘blood’ (=dam) Ez.35 , and Seir
  was ‘a gate where ones pass-over and return’
  (we posed ‘to this earth’, because by him the
  sons of the house Ishral are in constant trouble) ;
  Seir has “cities, hills, valleys and rivers” ;
  (out of the blue linked to ‘philistines’, Ez.25 ,
  as half-giants) ;
  silence as ÁGERTT : probably not involved here
  but we mention it brief for the legal aspect ;
  we had a chapter where a group of spirits
  ‘will be destroyed (by silence)’, by blood (-dam) ;
  compare how the adamite-throne is opposed to
  their throne-G (G-glyph) , just as Jacob is opposed
  to Esau/Edom – who carries the ape-humanoid
  attribute ;
  ÁGERTT can be very well represent the Dumah ,
  “to be. the eden-word. for speech of throne-G”,
  and note the (mountainous) ‘land-glyph’ ;

click pic(s) to enlarge
 
 
 
 

2x rpt
 • one will search out : the exhortation is not directed to a second person
  but intended as ‘in general’ ; the unusual -athah is used here , the -ath-cluster also
  containing ‘you’ (-attah) , which is very possible here but poor to translate
  because of syntax problems ; we choose B) because of next lines ;
  keeper (of the covenant) : not the previous ‘watchman’ is used here ,
  but ‘to keep, to tend, to preserve’ , often related to ‘the covenant’ ;
  the ‘covenant’ meaning that God never stopped wanting us back in eden ;
 • zin context : zie boven ;

“the burden of / Dumah      [=’region of silence’ ; also meant as this earth’] / ;
keeper (of the covenant) – (who is) naming – (from=as) Sheir [=’gate to this earth’] – to me / :
what=until whén (will be) / (from=as) the [matrix-] night / , keeper (of the covenant) ? / ,
keeper (of the covenant) / , what=untill whén (will be) / (from=as) the [matrix-] night ? / ;
(and he,) the keeper [of the covenant] [=’we’] – says / :
the eden-morning – is to come / and also / the [eden-] night / , if=when / one (will) search (it) out / :
A) (by) one searching (it) out ! / , one (causes to) return [to W-course] – the miracle ! / ; +
B) (by) one searching (it) out ! / , ‘the person’ (=you) – returns ! [=’to eden’] / ;
(Profetie over Edom)
De last over Duma. Men roept mij uit Seir toe : wachter, hoe staat het met de nacht ?
Wachter, hoe staat het met de nacht ?
De wachter zei : de morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht .
Wilt u vragen , vraag ! Keer terug , kom !

de last van Dumah       [=’regio van stilte’ , ook bedoeld als deze aarde’] :
volger (van het verbond) [‘=wij’] die Sheir [=’poort naar deze aarde’] noemt tegen mij ,
hoe lang duurt de [matrix-] nacht nog ? ,
volger (van het verbond) , hoelang duurt de [matrix-] nacht nog ? ;
en hij , de volger (van het verbond) zegt :
de [eden-] morgen is gekomen en ook de [eden-] nacht , indien iemand dit grondig uitzoekt :
A) (door) het grondig uit te zoeken maakt iemand dat het wonder terugkeert ! ; +

B) (door) het grondig uit te zoeken keert ‘die persoon’ terug ! [=’naar eden’] ; +

 
D)
 

13-14-15
hetzelfde thema vervolgend – in een iets andere setting :
load in·Arabia in·the·wildwood in·Arabia you-are-lodging caravans-of Dedanites
to·to-meet-of thirsty-one bring-hither-you ! waters ones-dwelling-of land-of thima Tema
in·bread-of·him they-forestall one-being-wanderer that from·faces-of swords
they-wandered from·faces-of sword being-let-go and·from·faces-of bow
being-bent and·from·faces-of heaviness-of war
The burden upon Arabia. In the forest in Arabia shall ye lodge,
O ye travelling companies of Dedanim. The inhabitants of the land of Tema brought water
to him that was thirsty, they prevented with their bread him that fled.
For they fled from the swords, from the drawn sword, and from the bent bow,
and from the grievousness of war.

 • ‘arabia’, H6152 arab 6x ; cognate to Oreb [Horus] ; -arab ‘evening, to become dark’ ;
  2] Jer.25 places the ‘kings of Arabia and the kings of the mixture (orb) in the wilderness
  [north]’ with ‘the princes of Kedar’ ; in Ez.27 “Arabia and the princes of Kedar traded
  with Tyre’s hand (serpenthand TCH) in he-goats and butting rams” ;
  Dragons of Arabia theme , we just had that [chapter will also need adaption] ;
  3) Akk. arbûtu ‘devastation, ruin’ ; erêbu ‘crow, rook, vulture’ [Horus as falcon?] ;
  erâbu ‘remove, enter, winnow, etc’ ; erbu ‘locust’ ; errêbbu ‘intruder’ ; irbu ‘bribe,
  present’ ; urbîtu ‘a stone’ , urbatu ‘rushes’ [reeds] ; Horus and stone ?
 • ‘companies’, H736 orech-ah ‘caravan, company’ 2x ; arach ‘to travel, to journey’ ;
  orach ‘ways’ 2x ; aruch-ah ‘ration [food or money]’ several ; Joseph was sold to a caravan ;
 • ‘dedanim’, H1720 dedanim 1x ; Dedan 11x ; 1717 dad ‘bosom, breasts’ 4x ; -dadah unclear ;
  dowd ‘uncle, beloved’, the uncle as “related but not from the same house” ; dud ‘baskets’ ;
  dod-ah ‘aunt’ 3x ; duday ‘mandrakes’ ;
  2] ‘dig deep inhabitants of Dedan , by the calamity of Esau’ , solarplane ? ;
  ‘from theman (to,as?) Dedan they shall fall in the sword’ ;
  ‘the sons of Dedan were your traders, (being?) the many – islands’ , planets ? ,
  ‘Dedan traded with you in (free-flowing?) [treasonous] veils (bgd) for chariots’ , planets ? ;
 • ‘thema’ , H8485 thema 5x ; into theman ‘south’ [and a place] = north ; as “doubled-south” ,
  thaom ‘twins’ ; region of Edom as solarplane ;
 • ‘lodging’ , H3885 luwn ‘to spend the night ; to grumble (many)’ ;
 • ‘brought’, H857 ath-ah ‘to come, things that come’, not the usual -bo ; uth ‘consent, agree’,
  from main meaning ‘miracle’ ; but -ath is tricky ; attah ‘you, yourself’ ;
 • ‘travelling’ . H7125 qir-ah ‘to meet’, many ; (qir furnace) ;
 • ‘bread’ , H3898 lacham ‘to fight, to battle’ ; (-lechem ‘bread’) ;
 • ‘prevented’ , H6923 qadam ‘to confront, to prevent’ [not in Jer.] , (east -qdm) ;
 • ‘fled’ , H5074 nadad , ‘to flee, wander off’ ;
 • context : continued theme : wé need to get Out of this universe : the ‘you’ is “us” here ;
  very corrupted lines by Esau – so we go step by step ;
  1) who is the subject ? ; not ‘the Dedanites’, that is always in third person ,
  and ‘Dedanites’ is never used , since it is ‘a construct’ (once said “sons of Dedan”) ;
  but more important because this line continues from previous –
  where option B) , as most likely , addresses “the return [to eden] ;
  compare previous “burden of Dumah”, where it was also about us ;
  2) all beliévers ‘lodge’ in the forest : colour as “spending an amount of time” ,
  3) Arabia – as the evil West dimension : the dimension the he-goat came from ,
  book of Daniel ; we missed this previously , for ‘the west’ is (m-arab) ,
  but here ‘Arabia’ is “the personified West” ;
 • 4) Dedan : is related to ‘islands’, ‘chariots’,
  ‘dimensional-veils’ and Esau (ape-men) ,
  therefore likely as “the universe we see”;
  this type universe is indeed “by the West”
  (as ‘the forest’) , different as eden’s realm ;
  the correspondence with T’ET’UN is striking ,
  (reading as d-d-un) , to right ,
  “the deity. to become new. [by] the double-hand”,
  here as the eden-hand now in their north ;

rpt
click pic to enlarge
 • II) the “those who are spirits” ;
  as introduction to ‘Kedar’, in next lines —
  and directly related to “the double-place-T” we saw in the section about ‘the lion’ ;
  to battle / bread : the same root ; but here Esau tried to make the combination of
  “water and bread”, while “battle” makes much more sense , concerning their fleeing ;
  prevented / east : also virtually the same root ; the crucial point here is
  that these “those who are spirits” come from ‘the false east’ (see Jer.2 and 49) ,
  the false east as (-qdm) , as a very important identification theme for us ;
  rations / caravans : it’s a romantic picture , bedouin-caravans , but not true ;
  again a similar root , but ‘rations’ fit better “the trading of aspects” which Dedan did ;
  to battle : as ‘by us to find out’, because that group spirits dón’t battle ;
  in fact , it appears that that group of spirits cán flee – until we understand ;
 • zin context : zie Engels ,

“the burden / in=over Arabia [=’the personified enemy as the West dimension’] / :
you [=’all believers !’] are lodging – in the forest – in=by Arabia [=’the West dimension’] / ,
(being) the [stolen-] rations of – “the universe (around earth)” [likely ; Dedan] / ;
(go) meet you ! [=’we’] – yoursélf – to=as the thirsty one +
the [eden-] waters – (that) dwell – (in) the land – Thema [=’north of eden’] / ,
in=by to battle – the eastern – ones (having) fled [=’those-who-are-spirits’] / ;
that=because – they fled – in front of – the sword / , from=for facing – the unleashed – [eden-] sword / ,
and from=for facing – the bent – bow / , and from=for facing / the [dimensional-] heavyness of / war / ;
(Profetie over Arabië)
De last over Arabië. U moet overnachten in het woud in Arabië , karavanen van de Dedanieten.
Treed de dorstige tegemoet, breng water, inwoners van het land Tema ,
treed de vluchteling met brood voor hem tegemoet .
Want zij zijn op de vlucht voor de zwaarden, voor het getrokken zwaard,
voor de gespannen boog, en voor de druk van de oorlog .

“de last over Arabië       [=’de verpersoonlijkte vijand als de Westelijke dimensie’] :
u [=’alle gelovigen’] verblijft tijdelijk in het woud door Arabië     [=’de Westelijke dimensie’] ,
als de [gestolen-] aspecten van “het universum (rond deze aarde)”    [waarschijnlijk ; Dedan] ;
u , als de dorstige , ga zélf de eden-wateren ontmoeten welke in Thema verblijven [=’noorden’] ,
door hen uit het [valse-] oosten te bevechten       [=’hen = ‘de geesten die zijn’] ;
want zij vluchtten voor het [eden-] zwaard uit , voor het getrokken zwaard uit ,
en voor de gespannen boog uit , en voor de druk van de oorlog uit ;

 
16-17
that thus he-says my-Lord to·me in·further year as·years-of hired-one and·he-vanishes
all-of glory-of Kedar and·remnant-of number-of bowman masterful-men-of sons-of
Kedar they-shall-be-few that ieue Elohim-of ishral he-spoke
For thus hath the Lord said unto me, Within a year, according to the years of an hireling,
and all the glory of Kedar shall fail: And the residue of the number of archers, the mighty men
of the children of Kedar, shall be diminished: for the LORD God of Israel hath spoken [it].
‘hireling’, H7916 sakir ; 2) Is.16 “within 3 years as years of a hireling, Moab will fall” ;
‘kedar’, H6938 qedar ; see Jer, 2 notes ;

 • context : the “sons of Kedar” ; they will be attacked
  by Thoth (the king of Mystery-Babylon) ;
  these “sons of the (false) east” are the NTu-spirits
  (see right) , “the spirits.by place-T. for existence”,
  Kedar : a place as “their illegal dual-construct” ;
  eden-cornerstone and their sela-rock :
  (see Jer. 2 and 49 for more extensive context) ;
  the NTu-spirits took the eden-cornerstone into
  their north, linking it to théir rock , creating an
  illegal dual-construct – hence the picture also
  shows “spirit + //T + N” , as “double-place-T”,
  since this type spirits rules that dual-construct ,
  as the same theme as the HEMHEM-KA lion ;
  (see for ‘the quartz-rock representing the
  concept of crystalline-energies” Jeremiah 2) ;
  the ‘pupil of the eye’ as eden-cornerstone :
  to right , amduat third hour, upper register
  (that means ‘now in their north’) ;
  a ‘pupil of the eye’ has been brought to the north ,
  namely the eden-cornerstone as centre of the eye
  (=the eden-moon) ,
  the goddess holds two ‘pupils’ , now as both stones ,
  therewith they can make their “double-place-T” ;
  writing “the double-place-T to bring” (as construct) .
  To the right of the goddess’ head shows SU ,
  being ‘the eden-moon to make the word’ ,
  compare the HEMHEM-lion and see Jer. 2 ;
  bowmen : here as literal – we had a chapter
  where the 144 will attack Mystery-Babylon
  and use ‘fiery arrows’ , namely ‘as the eden-word’ ;
  here must be meant similar – the bowmen use
  arrows as “the corrúpted eden-words they made” ,
  (that’s why they needed the cornerstone, see Jer.2) ;
  to right are “bowmen” (showing the same NT-bird) ,
  and we are back to the Elam-theme :

3x rpt
click pic(s) to enlarge
 
 

 
 
 • their bow-dome can rule because they (the ‘those-who-are-spirits’) rule double-place-T ;
  reading “the bow-dome (=by Elam) . [bý] the double-place-T” , PETCH\\TT ;
  glory : see Jer. 2 , where these NTu-spirits exchanged the cornerstone ,
  thereby “stealing the glory of My people” (same word ‘heavyness’ is used) ;
  one year : as “in the next year after the report”…?
  see yesterday’s log belonging to Jer. 2 , as in “Kedar’s legal fall happened this week” ?
  NTu and Ba-souls : “the sons of Ammon (=Ba-souls) will be destroyed by the ‘sons of the east’
  (as NTu-spirits)”, Ez. 25 ;

“that=because / thus / he – mylord – says – to me [=’to Isaiah’] / :
in – a year – more / , as the year(s) of / a hired one , [=’past year?’]
and – the glory [=’dim-heavyness’] of – Kedar [=’dual-rock construct’] – vanishes / ;
and – the number of – the remnant of / the bowmen / , (being) the masterful-men / , +
(as) the sons [=‘those who are’ spirits] of / Kedar [=’dual-construct’] / , shall be few / :
that=because / he – IEUE – the deity of – Ishral [=’souls having original’] – spoke [the right direction] / .
Want zo heeft de Heere tegen mij gezegd : nog binnen een jaar,
gerekend naar de jaren van een dagloner, zal het met de luister van Kedar gedaan zijn .
Het aantal overgebleven boogschutters, de helden van de Kedarenen –
het zullen er maar weinig zijn. Want de HEERE, de God van Israël, heeft gesproken .

”want zo zegt IEUE tegen mij :
in nog een jaar , gerekend naar de jaren van een dagloner , [=’het afgelopen jaar?]
en de luister van Kedar [=’dubbele-plaats-T , als dubbele-steen-construct’] verdwijnt ;
en het aantal overgebleven boogschutters , die de meesters [‘in toverij’] zijn , +
als de zonen [=’zij-die-zijn-geesten’] van Kedar [=’dubbel-construct’] zal weinig zijn :
want (hij,) IEUE , de godheid van Ishral , heeft gesproken [in goede richting] .

 


 
19.04.19 submitted — first version — hetreport
29.06.19 — submitted — as restored first version — hetreport