Jes. 24 : eerste helft van Openbaring
(actueel)
(goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :
describing the first half of Revelation ;
chapter will get clear during the reading ;

 

Hoofdstuk context :
…. wijst zich vanzelf , hier als een “overzicht” van de eerste helft van Openbaring ;
bevat helaas een storende gecorrumpeerde sectie (vanaf 15)
welke doorwerkt in volgend hoofdstuk ;
—— terugverkregen kleur van de originele context : 90 % ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 24

1-2
context : .. de aarde zal ‘eden-essentie ontberen’ , en dat raakt alle bewoners :
behold ! ieue making-void the·land and·evacuating-of·her and·he-contorts
surfaces-of·her and·he-scatters ones-dwelling-of·her and·he-becomes as·the·people
as·the·priest as·the·servant as·lords-of·him as·the·maid as·the·mistress-of·her
as·the·one-buying as·the·one-selling as·the·one-lending as·the·one-borrowing
as·the·one-being-creditor as·whom one-being-creditor in·him
Behold, the LORD maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down,
and scattereth abroad the inhabitants thereof. And it shall be, as with the people,
so with the priest; as with the servant, so with his master; as with the maid,
so with her mistress; as with the buyer, so with the seller; as with the lender,
so with the borrower; as with the taker of usury, so with the giver of usury to him.
‘empty’ , H1238 baqaq ‘demoralize, empty out’ ,
‘waste’ , H1110 balaq 1x ; no other root ;
‘upside down’ , H5753 avah ‘crooked’ ; in extentions ;

 • context : .. this earth to be ‘void of eden-essence’ , affecting all people upon it :
  this ‘essence’ :
  not so much “spiritual emptiness” is intended here (though that is related, of course) ,
  because this line addresses ALL inhabitants of the earth ;
  but this ‘essence’ which is both for the soul and the body is something we aren’t aware of –
  until it will be removed ; (word-use of ‘to be void’ also of or peoples and vines) ;

line ,
“behold ! ,
IEUE – (will) cause – the land [=’this earth’] – (to be) ‘void of eden-essence’ – and=as [a void (?)] ,
and it (will) contort – her surface , and (will) scatter around – her inhabitants ;
and it (will) happen – as=to the people – as [well as] the priests [=’believers’] ,
as=to the servant – as [well as] his master ,
as=to the maid – as [well as] her mistress ,
as=to the buyer – as [well as] the one selling ,
as=to the one lending – as [well as] the creditor – who – gives credit – to him ;

(Ondergang en heil)
Zie, de Heer maakt het land leeg en verwoest het ;
het oppervlak ervan keert Hij ondersteboven, Hij verspreidt zijn inwoners .
Het vergaat het volk dan net als de priester, de knecht als zijn heer ,
de slavin haar meesteres, de koper als de verkoper,
wie uitleent als wie de leen krijgt , de schuldeiser als zijn schuldenaar .

 • [we hebben geen andere uitdrukking dan “geen eden-essentie meer” ;
  het bedoelde concept is niet zozeer “spiritueel leeg” (al is dat direct gerelateerd) ,
  omdat deze zin voor ALLE bewoners op aarde geldt ; deze essentie voor de ziel en lichaam
  merken we niet — tótdat het weggenomen wordt :]

“zie , IEUE maakt dat het land [=’deze aarde’] ‘eden-essentie ontbeert’ als [de leegheid (?)] ,
en het zal haar oppervlakte verwringen , en zal haar inwoners verspreiden ;
en het zal gebeuren met zowel de mensen als de priesters [=’gelovigen’] ,
zowel met de dienaar als zijn heer,
zowel met de dienstmaagd als haar meesteres ,
zowel met de koper als de verkoper,
zowel met degene die leent , als met degene die de lening aan hem verstrekt ;

 
3-4
… de ‘essentie’ is verdwenen — als de eerste helft van Openbaring :
to-be-voided she-shall-be-voided the·land and·to-be-plundered she-shall-be-plundered
that ieue he-spoke the·word the·this she-is-mournful she-decays the·land she-is-enfeebled
she-decays habitance they-are-enfeebled one-exalted-of people-of the·land
The land shall be utterly emptied, and utterly spoiled: for the LORD hath spoken this word.
The earth mourneth [and] fadeth away, the world languisheth [and] fadeth away,
the haughty people of the earth do languish.

 • context : .. the ‘essence’ has left – as the first half of Revelation :
  the “spoiled/seized” context :
  .. we also first supposed either “by gangs” (as ‘the dogs’ in the other chapter)
  or perhaps “spirit-armies” – but both aren’t the theme here yet , compare the lines ;
  so we must stay with “the eden-essence being removed” , which fits the theme ! ;

line ,
“the land [=’this earth’] – (shall be) completely ‘void of eden-essence’ ,
and=for she [=’eden-essence’] (shall be) completely seized out of it (=plundered) ,
that=because – IEUE – spoke [in right direction] – this – word (or ‘concept’) [in right direction] ;
[+then] the land – (will) mourn , [and] wither ,
the world – weakens – [and] fades :
the proud – people of – the land [=’earth’] – (are) exhausted ;

Het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden ,
want de Heer heeft dit woord gesproken .
Het treurt, verwelkt – dat land ; hij verkommert, verwelkt – de bewoonde wereld ;
zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land .

 • [het “plunderen” : wij dachten eerst ook aan “de bendes” (als ‘de honden’ in het
  andere hoofdstuk) , of wellicht “geesten-legers” – maar beide thema’s spelen hier niet ;
  dus moeten we blijven bij “die essentie wordt weggenomen”, en vergelijk de zinnen ! :]

“het land [=’deze aarde’] zal compleet (iedere) ‘eden-essentie’ ontberen ,
want zij [=’die essentie’] zal er compleet uit weg worden genomen (=geplunderd) ,
omdat IEUE dit woord (of : concept) [in de goede richting] heeft gesproken [in de goede richting] ;
[+dan] zal het land treuren , [+en] verwelken ,
de wereld wordt zwakker en vervaagt :
de trotse mensen van het land [=’deze aarde’] zijn uitgeput ;

 
5-6
… dit alles gebeurt omdat eden vergeten is – dat is ‘de vloek’ (zie zwevende boekrol hoofdstuk) :
and·the·land she-is-polluted under ones-dwelling-of·her that they-trespass law
they-change statute they-cannul covenant-of eon on·so imprecation she-devours land
and·they-are-being-held-guilty ones-dwelling-of in·her on·so they-burn-hot ones-dwelling-of
land and·he-remains mortal-of bit
The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws,
changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Therefore hath the curse devoured the
earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned,

and few men left.

 • ‘few’ , H4213 mizar ‘very (little), few’; 2191 zeer ‘a little’ ; unlikely a counter of Is.16:13 ,
  likely other cluster -zera ‘seed, sowing, offspring’ etc
 • context : … this happens because eden is forgotten – as ‘the curse’ (see hovering scroll chapter) ;
 • 1) the curse : see Zechariah chapter “the flying scroll”;
 • 2) the land “below them” :
  we saw often that the adamite-soul powers the soil (he stands upon) , NOT inverse
  (since that is the ‘Gaia principle’) ; though this earth as Gaia is condemned (see index) ,
  it appears that the number of christians kept this world livable – a huge theme ;
 • 3) few / offspring :
  … there will be NO bodies like we have , left : neither from believers nor heathens (see index
  about the 1/3d and 2/3d) , so the term (-zari) was originally the other (-zar) cluster ;

line ,
and=for the land [=’this earth’] – is polluted (‘godless’) – below – her inhabitants ,
that=because – they trespassed – the Law [=’which is the covenant , see next’] , +
[+by] (having) changed – the conditions of the law (!) ,
[+thereby] anulling – the forever – covenant [=’to return to eden in the other reality’] ;
therefore – the curse [=’by not caring about eden’] – devours – the land [=’this earth’] ,
and=for – her – inhabitants – (are being held) guilty ;
therefore – the inhabitants of – the land – (are) charred [=’physical decay..’?] ,
and=as the left behind – mortal – [offspring] ;             [=’left-behind after the 144 went’]

Want het land is ontheiligd door zijn inwoners ;
Zij overtreden de wetten , zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.
Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn bewoners boeten .
Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden,
zodat er weinig stervelingen zullen overblijven .

 • [zie voor opmerkingen Engels hierboven :]

“want het land [=’deze aarde’] is ontheiligd (‘goddeloos’) onder haar inwoners ,
omdat zij de Wet overtreden hebben [=’wat het verbond is ; zie volgende’] ,
[+door] de vóorwaarden van de wet te veranderen (!) ,
[+en dus] het eeuwige verbond verbrekend [=’terug te keren naar eden in andere werkelijkheid’] ;
daarom verteert de vloek [=’het niets gevend om eden’] het land ,
want haar inwoners worden verantwoordelijk gehouden ;
daarom verschroeien de inwoners van het land [=’fysieke aftakeling..?’] ,
als de achter-gebleven sterfelijke nakomelingen ;             [=’achter-gebleven nadat de 144 gingen’]

 
7-8-9
… ook ‘de groeikracht vóor de natuur van deze aarde’ houdt op :
he-is-mournful grape-juice she-is-enfeebled vine they-sigh all-of rejoicing-ones-of heart
he-ceases elation-of tambourines he-leaves-off tumult-of joyous-ones he-ceases elation-of
harp in·the·song not they-are-drinking wine he-is-bitter intoxicant to·ones-drinking-of·him
The new wine mourneth, the vine languisheth, all the merryhearted do sigh. The mirth of tabrets
ceaseth, the noise of them that rejoice endeth, the joy of the harp ceaseth. They shall not drink wine
with a song; strong drink shall be bitter to them that drink it

 • context : .. also ‘the growing power fór the nature of this earth’ ceases :
  belonging to the same “eden-essence theme” ;
  showing that only Gaia (‘this earth’) is apparently very limited
  (and compare the strange world in 1500 BC , the huge grapes the spies brought) ;

line ,
“the new wine – mourns , [+for] the vine – (has) weakened ;
all – the ones (who were) rejoicing – [in] heart – (are) sighing ,
the joy of=by – the tambourines – (has) stopped ,
the noise of – the ones (who were) happy – (has) ended ,
the joy of=by – the harp – (has) stopped ;
they are – not – drinking – wine – in=at a song ,
[+and] the strong drink – is bitter – to the ones drinking it ;

De nieuwe wijn treurt , de wijnstok verkommert , allen die blij zijn van hart , zuchten .
De vreugdemuziek van tamboerijnen houdt op, het gejoel van uitgelaten mensen verstomt ,
de vreugdemuziek van de harp houdt op .
Zij zullen geen wijn meer drinken onder gezang, sterkedrank zal bitter zijn voor wie hem drinken.

 • [=’hetzelfde “eden-essentie thema” , duidelijk makend dat ‘Gaia’ veel zwakker is ;
  vergelijk ook de vreemde wereld in 1500 BC , de grote druiventrossen van de verspieders) :]

“de nieuwe wijn treurt , [+want] de wijnstok is verzwakt ;
al degenen die blij waren van hart , zuchten ,
de vreugde door de tamboerijnen is opgehouden ,
het geroezemoes van degenen die blij waren is afgelopen ,
de vreugde door de harp is opgehouden ;
zij drinken geen wijn bij de zang , [+en] de sterke drank is bitter zijn voor degene die het drinkt ;

 
10-11-12-13
… dimensionele-chaos heerst over deze aarde :
she-is-broken town-of chaos he-is-locked every-of house from·to-enter-of yelling over
the·wine in·the·streets she-is-evening all-of rejoicing he-is-deported elation-of the·land
he-remains in·the·city desolation and·tumult he-is-pounding gate that thus he-shall-become
in·within-of the·land in·midst-of the·peoples as·after-gleaning-of olive-tree as·clean-gleanings
when he-is-finished vintage
The city of confusion is broken down: every house is shut up, that no man may come in.
[There is] a crying for wine in the streets; all joy is darkened, the mirth of the land is gone.
In the city is left desolation, and the gate is smitten with destruction. When thus it shall be
in the midst of the land among the people, [there shall be] as the shaking of an olive tree,
[and] as the gleaning grapes when the vintage is done.
‘destruction’ , H7591 sheiyyah 1x ; -shaah ‘to rush, rumble ; to ruin ;

 • context : .. dimensional-chaos rules this earth now :
 • 1) the chaos :
  same term as used in Genesis 1 ; it makes Sense that after removal of ‘the essence’,
  a genuine “dimensional-chaos” appears ;
 • 2) rumbling and gate :
  since “the city” is ‘this earth’, the “gate” must be ‘the entrance to earth’ –
  we had a chapter about that gate , and must assume it’s the theme here ;
  the “rumbling” is not necessarily wrong : see “the fearful sound” in next lines ;

line ,
“the city [=’this earth’] – (has) broken down – [into] [dimensional-] chaos ,           [=’as in Genesis’]
every – house – (is) closed – from=for to (can) enter [it] ;
in the streets – (is) an outcry – over=for – [wine (?)] ,
all – the joy – (got) darkened , [+for] the happiness – (has) departed – [from] the land ;
desolation – remains – in the city , [+for] the rumbling – crashed – the gate [‘to earth’] ;
that=indeed – in this manner – it (will) happen – in the midst of – the land [=’earth’] , +
[+as] in the midst of – the people :           [=’in the midst : in their reality’]
as=like – an olive-tree – (is) shaken – to collect the fruits , +
when – the vintage (also : earth ,btzr) – (will have) ended ;

Gebroken is de Chaos-stad , gesloten zijn de huizen, niemand kan erin .
op straat is er gejammer over de wijn ;
alle blijdschap is ondergegaan , de vreugde uit het land is verdwenen .
In de stad is verwoesting overgebleven , een ruïne ; de poort is verbrijzeld .
Want het zal op de aarde, te midden van de volken , zo gaan als bij het afschudden
van een olijfboom , als bij de nalezing wanneer de wijnoogst ten einde is .

 • [zie voor “poort naar deze aarde” Engels hierboven ;
  het ‘rommelende geluid’ kan “het angstaanjagende geluid” zijn in volgende zinnen :]

“de stad [=’deze aarde’] is neergebroken in [dimensionele-] chaos ,           [=’als per Genesis’]
ieder huis is gesloten om binnen te gaan ;
op straten is de schreeuw om [wijn (?)] ,
alle blijdschap is verduisterd ,
[+want] ‘het rommelende geluid (als onweer)’ heeft de poort [=’naar deze aarde’] vernietigd ;
de vreugde is verdwenen uit het land ;
op deze manier zal het inderdaad gebeuren in het midden van het land [=’deze aarde’] , +
[+als] te midden van de mensen :           [=’in het midden : in hun werkelijkheid’]
zoals een olijfboom wordt geschut om de vruchten te verzamelen ,
wanneer de boomgaard (ook : deze aarde ; -btzr) ten einde zal zijn ;

 
part II — deel II

 
14-15
.. dan worden de vele adam-zielen gered – zie “het teken op de wolken” hoofdstuk :
eme they they-shall-lift-up voice-of·them irnu they-shall-jubilate in·pomp-of ieue
tzelu they-shrill m·im from·sea on·so in·the·places-of-light glorify-you !
ieue in·coastlands-of the·sea name-of ieue Elohim-of ishral
They shall lift up their voice, they shall sing for the majesty of the LORD,
they shall cry aloud from the sea. Wherefore glorify ye the LORD in the fires,
[even] the name of the LORD God of Israel in the isles of the sea.
‘sing’ , H7424 ranan ‘shout (of joy)’;
‘cry aloud’ , H6670 tsalal ‘cry out, neigh’ negative ,

 • context : .. then the many adam-souls are saved – see “sign on the clouds” chapter ;
  it’s the only interpretation we can give of this 14-15 , after previous lines ,
  but much corruption starts now , even into next chapter 25 ;
  the corruption as ‘singing’ , ‘sea’ , etc :
 • 1) the “places of light” we take as “the souls, in a dark world, now being visited”,
 • 2) sing , and cry-out :
  the second “cry out” is rather negative , therefore the supposed “to sing” is TOO EARLY ,
  and does not match the “therefore … will glorify” — hence the ‘to sing’ can’t be original ;
  this corruption hinges at the false “psalms” (-zmrth) in next lines ;
 • 3) neither “sea” (-ayim) makes sense , since the theme is “people” (-am or -amim) ,
  look how close those terms are , and see the same type corruption next (and in chapter 25) ;
 • 4) the “islands” (-ai) was added becáuse of ‘sea’, but has NO function here ,
  the small (-i) could as well have been a particle (he,they,in,of,etc) connected to a term ;
 • 5) the “they” at start of line is corrupt — lines never start with ‘they’ ;
 • 6) remember the chapter telling that they will first curse God ;

line ,
they=the people [=’adam-souls’] – (shall) lift up – their voice – (skip) in=to the pomp of – IEUE ,
[+when] – the sea=the people – (will) cry out [‘cry out coarsely’] ;
therefore – [+the ones] in the places of light – glorify you=(will) glorify – IEUE ,
in=as – the sea=people – (skip) – of the name of – IEUE , deity of – (eden-) Ishral ;         [corrupted]

Zíj zullen hun stem verheffen, zij zullen vrolijk zingen ;
om de majesteit van de Heer zullen zij juichen , van de zee af .
Eer daarom de Heer in de landen van het licht ,
op de eilanden in de zee de naam van de Heer, de God van Israël .

 • [‘deze zinnen kunnen alleen slaan op ‘het teken op de wolken’ ;
  vandaar de “plaatsen van licht” , namelijk “in de verdonkerde wereld”
  (herinner het hoofdstuk dat zegt dat ze God eerst vervloeken) ;
  zie voor corrupties mbt. woord-wortels Engels hierboven :]

“de mensen [=’adam-zielen’] zullen hun stem verheffen (..) naar de grootheid van IEUE ,
[+wanneer] de mensen het uit zullen schreeuwen [‘hees zullen schreeuwen’] ;
daarom zullen degenen die ‘in de plaatsen van licht zijn’ IEUE eren ,
als de mensen van de naam van IEUE , de godheid van [eden’s-] Ishral ;         [was corrupt]

 
part III — deel IV

 
16-17-18
… DAN komen de sterke geesten-legers (?) : [zwaar gecorrumpeerd]
from·wing-of the·land zmrth psalms we-hear tzbi stateliness l·tzdiq to·the·righteous-one
u·amr and·I-am-saying rzi leanness l·i to·me rzi leanness l·i to·me aui woe ! l·i to·me

ones-being-treacherous they-are-treacherous u·bgd and·treachery ones-being-treacherous
they-are-treacherous afraidness and·pit and·snare on·you one-dwelling-of the·land
and·he-becomes the·one-fleeing from·sound-of the·afraidness he-shall-fall to the·pit
and·the·one-ascending from·midst-of the·pit he-shall-be-seized in·the·snare that crevices
from·height they-are-opened and·they-shall-quake foundations-of earth
From the uttermost part of the earth have we heard songs, [even] glory to the righteous. But I said,
My leanness, my leanness, woe unto me! the treacherous dealers have dealt treacherously; yea,

the treacherous dealers have dealt very treacherously. Fear, and the pit, and the snare, [are] upon
thee, O inhabitant of the earth. And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of

the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in
the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.
‘songs’, H2158 zemir ‘psalm,song’ =corrupt ; see next chapter 25 ; ‘storm’ or ‘alien ones’ ;

 • ‘leanness’, H7334 razi 2x [here] ; razah ‘become lean (famish)’ 2x ; raz ‘mystery’ Aram. ,
  rezeh ‘lean’ [Ez.] ; -razan, same also wasting disease ; 7336 razan ‘princes,rulers’ [Is.] ;
 • context : … THEN arrive the strong spirit-armies (?) :         [heavily corrupted]
  sadly , this section is so corrupted that we can only but make an attempt :
  previous line 15 appears “a stop” to us (a stop of theme) ,
  where right here the “we heared” must relate to “the fearful noise” in néxt line ;
 • 1) alien ones (-zmrth) :
  after the “saving of souls” in previous lines we can expect an evil step-up here —-
  yet the (-zmrth) as “song” is an Esau joke , as an invalid term ,
  the corruption tries to continue the theme of previous lines 14-15 but cannot stand the test here :
 • 2) we hear + fearful noise :
  in spite of the corruptions , “hear + fearful sound (+alien-ones)” must belong together ,
  but it’s tough to recreate a sensible theme what can have been the original ;
 • 3) the ‘Hum’ :
  you can search the web YT videos for this strange “trumpet sound”, is it related ? ;
  and compare 2 Peter 3 “the heavens shall pass away with a great noise [‘booming-sound’] ,
  and the elements shall melt with fervent heat” ;
  don’t discard this tóo easily : we found a “pink cloud” description in Rig-Veda ,
  while Hutchison (of the Hutchison-effect) described a similar pink cloud ,
  which was “not obeying the laws of nature as we were teached” ;
 • 4) corrupt roots :
  the ‘to say’ (-amr) can have been ‘alien ones’ (-zmr) as well ; then requiring a verb (-ba) ;
  the “and – treachery” must be a verb ;
  root (-rz) unsure ; “holyness” (-tzdq) is very far from any logic in this line (as -tzb?) ;

line ,
from the end of – the (matrix?) land – we hear – the alien ones (=spirits?) , [=’see “fearful sound”]
[going? (tzbi=ba?)] – [to the stateliness? (tzdq=tzdi?)] ,
[+for?] [the alien ones? (amr=zmr?)] / : [+are?] – [the princes (‘who make lean’ ; spirit-armies?] , +
to=by me=them – (will be?) the leanness ? ;
[woe !] – to=by? the treacherous ones – (being) treacherous ,
and=for – the treacherous ones – (being) treacherous – [have arrived ? (bgd=ba)] ;

——————–              [above : heavily corrupted]
fear , the pit [=’evil dimension’] – and the snare – [are] upon you , [you] inhabitant of – the land ;
for it (will) happen – (that) the one [who] flees – from=for – the fearful – noise [=”the Hum”?] , +
(will) fall – on account of – the pit [=’evil dimension’] ,
and the one (who) (will) ascend – from the midst of – the pit – (shall be) seized – in=by the snare ;
that=because – the windows of heaven – on high (-rm) – (are) opened ,
            [‘see Rezin / crystalline chapter’]
and – the foundations of – the land [=’this earth’] – (shall) quake ;

Vanaf het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking van de Rechtvaardige.
Maar ik zeg, ik kwijn weg , ik kwijn weg , wee mij !
De trouwelozen handelen trouweloos, in ontrouw handelen de trouwelozen trouweloos .
Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde !
En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil ;
en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik .
Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven .

 • [‘voor alle corrupties – zie Engels ; deze corrupties lopen door tot in hoofdstuk 25 ;
  na het redden van de zielen in vorige zinnen *moet* hier ‘geesten’ worden bedoeld ;
  2) zie voor “de Hum” de mogelijkheid als “de trompet-geluiden” in YT-videos ,
  en vergelijk 2Petrus 3 “de hemelen zullen verdwijnen onder een groot geluid”:]

“van het uiterste eind van het (matrix?) land horen wij de vreemdelingen (=geesten?) ,
gaand? – naar? – de mooie plaats? ;
want? – de vreemdelingen? – zijn? – de prinsen (die laten wegkwijnen ; geesten-legers?) ,
door hen ? – zal het wegkwijnen zijn ? ;
wee ! – bij ? – de trouwelozen die trouweloos handelen ,
want de trouwelozen die trouweloos handelen [zijn gearriveerd?] ;
——————-           [boven : zwaar gecorrumpeerd]
de angst , de valkuil en strik (zijn) over u , (u) bewoners van het land [=’deze aarde’] ;
want het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid [=’”de Hum”?] , +
neer zal vallen in de valkuil [=’kwade dimensie’] ;
en degene die opklimt uit het midden van de valkuil zal gevangen worden in de strik ;
want de sluizen van de hemel worden geopend , [=’zie Rezin / crystalline hoofdstuk’]
en de fundamenten van het land [=’deze aarde’] zullen beven ;

 
19-20
… deze aarde zal zichzelf vernietigen en onbruikbaar worden :
to-smash she-smashes-herself the·earth to-quash she-quashes-herself earth to-slip
she-slips earth to-sway she-shall-sway earth as·the·drunken-one and·she-shakes as·the·lodge
and·he-is-heavy on·her transgression-of·her and·she-falls and·not she-shall-proceed to-rise-of
The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly.
The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage;
and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again.
‘cottage’, H4412 melunah ‘hut’ 2x; from ‘luwn’ spend the night ; also ‘to grumble’ ;

 • context : .. this earth will destroy itself and become unuseful :
  but see how the concept will not die : the woman in the coffin, Zech. chapter (index) ;

line ,
“the land [=’this earth’] – (will be) completely injured ,
[+and] the land – (will) completely break herself [=split open?] ,
the land – (will) completely totter and dislocate herself ;
the land – (will) completely toss about – as a drunken one , as the shaking – lodgingplace ;
and=for – her transgression [=’by split-off’] – is (weighing) [dimensionally-] heavy – upon her ,
and she (shall) fall – and – (shall) not – rise – again ;

Scheuren , openscheuren zal de aarde , splijten , opensplijten zal de aarde ,
vervaarlijk wankelen zal de aarde , hevig waggelen zal de aarde , als een dronkaard .
Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje ,
haar overtreding zal zwaar op haar drukken , zij zal neervallen en niet meer opstaan .

“het land [=’deze aarde’] zal compleet gewond zijn ,
[en] het land zal haarzelf compleet verbreken ,
het land zal compleet waggelen en zich verplaatsen ;
het land zal heen en weer worden geslingerd als een dronkene ,
als de bevende overnachtingsplaats ;
want haar overtreding [=’als afsplitsing’] drukt [dimensioneel-] zwaar op haar ,
en zij zal neervallen en niet meer oprijzen ;

 
part IV — deel IV

 
21-22
… dan wordt hun hoofdkwartier veroordeeld (vgl. Op. 9) :
וand·he-becomes in·the·day the·he he-shall-check ieue on host-of the·height in·the·height
and·on kings-of e·adme the·ground on e·adme the·ground and·they-are-gathered gathering
imprisoned on crypt and·they-are-enclosed on enclosure and·from·many-of days
they-shall-be-checked
And it shall come to pass in that day, [that] the LORD shall punish the host of the high ones [that are]
on high, and the kings of the earth upon the earth. And they shall be gathered together, [as] prisoners
are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.

 • context : … then their headquarters is judged (comp. Rev.19) :
 • 1) twice ‘the ground’ (-adme) :
  literally writing “adme… adme”, since GEB/Chaldea “sits upon the other side of the eden land” ;
  the height also doubled , as (-rum) their new-adamite-throne ;
 • 2) the many days :
  after the 1000 years when the serpent is freed for a while ;

line ,
“and it (will) happen – in – that – day ,
(that) IEUE – (shall) visit [‘to judge’] – upon +
the host [=’powering the dimension’] of – the risen-up – (matrix-) height , [=’above eden’]
and upon – the kings of – the ground [‘GEB/Chaldea land’]on=above – the adm-ground [‘eden’] ;
and=for they (will be) gathered – [+as] the gathered – prisoners +
towards – the crypt [‘somewhere south’] ,
and they (will be) imprisoned – on=in – the enclosure ,
and – (shall be) visited [‘to be judged’]from=after many – days ;

Op die dag zal het gebeuren dat de Heer de legermacht van de hoogte in de hoogte
en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen .
Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker ,
zij zullen opgesloten worden in een gevangenis ,
maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden .

“en op die dag zal het gebeuren , +
dat IEUE de legermacht [=’hun dimensie aansturend’] +
van de opgerezen hoogte [=’boven eden’] , +
en de koningen van de grond [=’GEB / Chaldea land’] boven de grond [=’eden’] zal bezoeken
[‘om te oordelen’] ;
zij zullen verzameld worden als gevangenen naar de crypte [‘ergens in het zuiden’] ,
en zij zullen opgesloten worden in de gevangenis ,
en zullen na vele dagen bezocht worden [‘om geoordeeld te worden’] ;

 
23
and·she-is-abashed the·moonshine and·she-is-ashamed the·sunshine that he-reigns
ieue-of hosts in·mountain-of tziun and·in·Jerusalem and·in-front-of old-ones-of·him glory
Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the LORD of hosts
shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.

“and=then – the light of the moon – (will be) embarrassed ,
and – the heat of the sun – ashamed ,
that=when – IEUE of – hosts – rules – in=at the mountain of – tsiun [‘eden-residence’] , +
and=as in Jerusalem [=’eden capital’] ,
(opposite-) in front of – his (24-) elders , [in] glory .

De volle maan zal rood worden van schaamte , de gloeiende zon zal beschaamd worden ,
als de Heer van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem ;
en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn .

De volle maan zal rood worden van schaamte , de gloeiende zon zal beschaamd worden ,
als de Heer van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem ;
en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn .

 


 
13.01.20 — submitted — het-report;