Jes. 28: wie van u zal
het report begrijpen ?
(en die het te láat hebben begrepen…)

 

  chapter context :
A very good chapter, but a bit difficult to start –
the theme is “carnal thinking”, say one-dimensional,
and the representative of this kind of thinking is called “Ephraim.”
Of course we get horrified again – compare the report –
but again with the appeal “understand what it actually says!” ,
because the text is current, and not for a long-dead Jerusalem.
Immediately it is stated what caused this thinking of Ephraim:
the construct as the eden hand (as executing region), now in their north,
but that hand as a region will return to the eden land again.

 

hoofdstuk context :
Een heel goed hoofdstuk , maar begint wat lastig –
het thema is “het vleselijk denken” , zeg maar een-dimensionaal ,
en de vertegenwoordiger van dit soort denken wordt genoemd als ‘Efraïm’.
Natuurlijk krijgen wij er weer gruwelijk van langs – vergelijk het report –
maar alweer met de oproep “begrijp dan toch wat er nu eigenlijk stáat !” ,
want de tekst is actueel , en niét voor een sinds lang-overleden Jeruzalem .
Onmiddellijk wordt gesteld wát dit denken van Efraïm veroorzaakt heeft :
het construct als de eden-hand (als uitvoerende regio) , nu in hun noorden ,
maar die hand als regio zal weer naar het eden land terugkeren .

 

Dan wordt beschreven hoe beneveld het soort vleselijk denken van Efraïm is ,
en wordt gelijkgesteld aan ‘dronken zijn’ , wat de Schrift meestal aan ‘toverij’ linkt ;
erger : dit denken wordt gesteld als “rechtstreeks uit de onderwereld komend” (Sheol) ,
en is dáarom zo gevaarlijk “omdat dit denken het report niet kan begrijpen” :
totdat het te láat zal zijn , voor die velen .

 

De laatse paar zinnen van dit hoofdstuk heeft Esau zo gemutileerd ,
dat we wel een poging hebben gedaan , maar ze nu moeten laten voor wat ze zijn ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 28

1
woe ! crown-of pride-of drunken-ones-of Ephraim and·blossom decaying stateliness-of beauty-of·him
which on head-of ravine-of fertilities ones-being-battered-of wine
Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, whose glorious beauty [is] a fading flower,
which [are] on the head of the fat valleys of them that are overcome with wine!

 • ‘ephraim’ , H669 ephraim ; said to be ‘double fruitful’ [-im as doubled] ; -apher ‘bandage [over mouth]’
  which makes much sense per glyph , as mute son (not able to speak in the right direction) ,
  as main problem of the present human type body ; related to root -phar ; -epher ‘ashes’ 22x
  (as dualistic mimick of ‘dust’ , the created body of Adam) and see relation with last lines in
  this chapter ; that ephraïm “will be fruitful” 6500 range is more an attribute as his name itself ;
  aph ‘nostril’ [into now their -ephod] ; -aphah ‘to bake’ ;
  in another chapter it is clear that Ephraïm will NOT be part of the 144,000 ;
  alltogether Ephraïm can represent “the carnal type thinking” , fed by matrix place-T north ;
  immediately this place-T is being described as the source of this carnal thinking ;
 • zin context : het lijkt een onmogelijke zin , met deze constructen ,
  maar “een gazelle-hoofd als plaats van overheersing op de [buiten-] muur van de buitenhof”
  is goed voor te stellen ; zie ‘afbeeldingen’ ; dit onderwerp komt terug ;
 • 2 . dronken en wijn : zie intruductie ;

line,
“woe! / the crown of / pride of / the drunken ones [by sorcery] of / Ephraïm [carnal type thinking]/,
and=as the decaying – [metal lotus-] blossom [of matrix] / ,
(being) the gazelle of / his [mutilated] beauty [place-T] / ,
which (is) / on=as the head [and on the summit] of / the [ÁNT-] ravine of / fat oil / ,
striking the ones [of Efraim] down / (with) / wine [=not caring] / ;

(Wee de trotse kroon)
Wee de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm , en een verwelkende bloem ,
een schitterend sieraad op het hoofd van de vruchtbare vallei van hen die geveld zijn door wijn .

“wee de trotse kroon van de dronkaards [door toverij] van Efraïm [‘vleselijk denken’] ,
als de verwelkende [metalen lotus-] bloem [van matrix] ,
(zijnde) de gazelle van zijn [matrix] pracht [plaats-T] ,
die als het hoofd [als de top] is van de [ÁNT] ravijn van [vette-] olie ,
hen [allen die vleselijk denken] vellend door wijn [desinteresse] ;

 
2-3
behold ! steadfast-one and·resolute-one to·my-Lord as·storm-of hail horror-of extirpation
as·storm-of waters abundant-ones ones-overflowing he-leaves to·the·earth in·hand
in·feet they-shall-be-tramped crown-of pride-of drunken-ones-of Ephraim
Behold, the Lord hath a mighty and strong one, [which] as a tempest of hail [and] a destroying storm,
as a flood of mighty waters overflowing, shall cast down to the earth with the hand.
The crown of pride, the drunkards of Ephraim, shall be trodden under feet:
‘strong’ , H533 ammits ‘strong, mighty’ 6x ; unusual term, -amets, same, 41x ; allusion to AMMIT?
‘cast down’ , H3240 yanach ‘proper: to deposit ; put, set, lay up, leave, etc’ ;
line,
“behold ! / as the storm of – [eden-] hail – (being) the horror of – destruction – ,
the strong – and mighty one – to mylord / ,
as the downpour of / abundant – waters / overflowing / ,
depositing / in=as the hand [eden executive region, now north] – to the land [eden] / ;
(being) the crown of – pride of – the drunken ones [by sorcery] of – Ephraim [carnal thinking people] / ,
(she) shall be trodden – in=under feet / , +

Zie, de Heer heeft iemand die sterk en machtig is als een hagelstorm , een storm van verderf .
Zoals een vloed van geweldige , alles wegspoelende wateren werpt hij ze hardhandig ter aarde .
Met voeten zal vertrapt worden de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm .

“zie , de storm van [eden-] hagel als de horror van vernietiging ,
de sterke en machtige van de Heer ,
als een vloed van overspoelende [eden-] wateren ,
zet de [eden-] hand [als construct] terug in het land [eden] ,
als de trotse kroon van de dronkaards van Ephraïm zal ze met voeten vertrapt worden , +

 
4
and·she-becomes blossom-of decaying stateliness-of beauty-of·him which on head-of
ravine-of fertilities as·firstfruit in·ere summer which he-is-seeing the·one-discerning her
in·still·her in·palm-of·him he-is-swallowing-up·her
And the glorious beauty, which [is] on the head of the fat valley, shall be a fading flower,
[and] as the hasty fruit before the summer; which [when] he that looketh upon it seeth,
while it is yet in his hand he eateth it up.

 • ‘flower’, H6733 tsits-ah ‘blossom’ 1x ; tsiyts ‘metal plate, flower’ 15x ; as the lotus glyph
  SHESHEN ; [tsiyts was related to Isis’ TET] ;
 • zin context : serpent-hand ;
  in een ander hoofdstuk omschreven als “de konings-hand” , het equivalent van
  de eden-hand , maar dan als uitvoerende regio van de matrix ; glyph TCHERÁ ,
  zich bevindend bij de [buiten-] muur van de buitenhof als dimensionale grens ;
 • 2 . de vruchten zijn dus van eden –
  waar de eden-wijnstok (-gphn) nog steeds in het eden-land staat ,
  heeft hun dimensie een “opzet-stuk óp die wijnstok gezet” , een extra verlenging ,
  zodat de vrúchten van die wijnstok nu in hun noorden rijpen ; zie afbeeldingen .
  Alsof een benzinedief de slang in de tank steekt , er even aan zuigt ,
  en de gestolen benzine vloeit nu keurig in zijn jerrycan ;

line,
“and=as she (having) become – the decaying – [metal lotus-] blossom [of matrix] / ,
(being) the gazelle of / his [mutilated] beauty [place-T] / ,
which (is) / on=as the head [and on the summit] of / the [ÁNT-] ravine of / fat oil /,
as the first-fruit / before / the summer / ,
which – the one discerning [=we] – seeing – her [that firstfruit] / +
continuously – being swallowed up by him [matrix] – in=by his handpalm [serpenthand, wall outer-court] ;

En de verwelkende bloem van zijn schitterend sieraad
op het hoofd van de vruchtbare vallei zal zijn als een vroege vijg vóor de zomer :
als iemand die ziet , slokt hij die meteen op uit zijn hand .

“als zij die de verwelkende [metalen lotus-] bloem [van matrix] geworden is ,
(zijnde) de gazelle van zijn pracht [plaats-T] ,
die als het hoofd [als de top] is van de [ÁNT] ravijn van [vette-] olie ;
als de eerste [eden-] vrucht net voor de zomerperiode ,
welke [vrucht] – door degene met onderscheidingsvermogen gezien – dat zij [de vrucht] +
constant door hem [matrix] opgeslokt door middel van zijn handpalm [serpent-hand, noorden];

 
5-6
in·day the·he ieie he-shall-become ieue-of hosts to·crown-of stateliness and·to·chaplet-of beauty
for·remnant-of people-of·him and·to·spirit-of judgment for·the·ones-sitting on the·judgment
and·to·mastery ones-turning-back-of battle gate·ward
In that day shall the LORD of hosts be for a crown of glory, and for a diadem of beauty,
unto the residue of his people, and for a spirit of judgment to him that sitteth in judgment,
and for strength to them that turn the battle to the gate.

 • ‘glory’ , H6643 tsbiy ‘gazelle, (beauty)’ 32x ; negative [or temporary] as the gazelle-head above cube,
  see pictures ; counterpart of gazelle as W-course [‘hind’] ; tsbiy is a noun , not adverb ! ,
  rendering several listed occasions improper if not illegal ;
 • ‘diadem’ , H6843 tsaphiyr ‘doom, crown’ 2x ; H6842 tsaphiyr ‘(male) goat’ 6x ; not eden-masculine
  as -zkr ; tsaphir ‘(male) goat’ 1x ; th+ph as negative cutting-off ;
 • ‘beauty’ , H8597 thiphar ‘beauty’ [-th] 51 x ; perhaps temporary ; rather negative ;
 • zin context : nee , Jesaja is geen makkie ;
  door het teruggekeerd zijn van de 144,000 valt het gazelle-hoofd ,
  en in plaats daarvan heerst God nu boven [=kroon van] die plaats –
  nu kan gevochten gaan worden om de bezette poort van Eden
  [als de noordelijke poort van de binnenhof , zie Ezechiel tempel plattegrond] ;
  dit bezette gebied van de poort als glyph KHERT ÃHÃ “de oorlog / beneden” ;

line,
“in – that – day / he – IEUE – of hosts – shall become / to=as the crown óf / the [matrix-] gazelle / ,
[the gazelle being] and=as the goat of / [mutilated] beauty [place-T] / , +
for=bý the remnant [144,000] of / his people [believers on earth] / ;
and to=as the spirit of / judgment / for=through the ones [144] being seated / on=for / the judgment / ,
and to=as the smartness/(of?) the ones returning [to W-course]/the battle/towards the eden-gate/;

Op die dag zal de Heer van de legermachten
tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor het overblijfsel van Zijn volk ,
tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken ,
en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort .

“op die dag zal IEUE van de legermachten worden +
als de kroon ván de [matrix-] gazelle , (de gazelle ) als de geit van de [matrix] pracht [plaats-T] ,
door (middel van) het overblijfsel [144,000] van Zijn mensen [gelovigen op aarde] ;
en als de [eden-] adem van het oordeel door hen die gezeten zijn [144] voor het oordeel [over matrix] ,
en als de kundigheid van hen die de strijd doen terugkeren [naar W-course] richting the eden-poort ;

 
7
terug naar het Efraïm thema :
and·moreover these in·the·wine they-err and·in·the·intoxicant they-stray priest and·prophet
they-err in·the·intoxicant they-are-swallowed-up from the·wine they-stray from the·intoxicant
they-err in·the·sight they-quaver mediation
But they also have erred through wine, and through strong drink are out of the way;
the priest and the prophet have erred through strong drink, they are swallowed up of wine,
they are out of the way through strong drink; they err in vision, they stumble [in] judgment
‘vision’ , H7203 ro-eh ‘seer’ 6x ; but not the usual term for seer ; from common -raah ; negative -ra ,

 • ‘judgment’ , H6417 peliliyyah ‘giving of a decision, judgment’ 1x ; pelili , similar ;
  from 6419 -palal ‘to pray’, see chapter about ‘binding the arm’ [th-pll] , the colour is definately
  as ‘by babylonic influence’ here ; there is *no* indication in used 2 instances that any colour
  as ‘judgment’ (-mshpht) is involved – but the term directly links back to -palal ; tampering ;
 • zin context : de term “inzicht” is van ons , vanwege het ongewone woord dat gebruikt is ;
  het “babylonische bidden” is letterlijk de wortel van gebruikte term :
  die wortel heeft niets met ‘recht’ te maken , maar is een verdraaiing van Esau ;

line,
“and=but even more / , these (ones) / err – in=through wine [=non-caring] / ,
and=for – the priest – and the prophet – go astray – in=though strong drink [=sorcery] / ;
they err – in=through the strong drink / , they are swallowed-up / in wine / :
they go astray / from=by / the strong drink [=by sorcery] / in=as the ‘insight’ / ,
(and) wobble / (in) the [Babylonian type] praying / ;

(Tegen de leiders van Jeruzalem)
Ook dezen hier zwalken van wijn , dwalen rond door sterke drank .
Priester en profeet zwalken door sterke drank .
Zij zijn opgeslokt door de wijn , zij dwalen rond door sterke drank .
Zij zwalken bij het uitleggen van het visioen , zij struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak .

“maar ondanks dat dwalen dezen [van Efraïm] vanwege de wijn [desinteresse],
want de priester en de profeet [moderne leiders] zitten fout vanwege sterke drank [als toverij];
zij zijn opgeslokt door de wijn [desinteresse] , zij dwalen door sterke drank :
zij zitten fout met het ‘inzicht’ vanwege de sterke drank [=beheksing] ,
en zijn onstabiel (door hun) [Babylonisch-type-] bidden / ;

 
8-9
vervolg :
that all-of tables they-are-full vomit filth without placeri
whom ? he-shall-direct knowledge and whom ? he-shall-explain shmuoe report
ones-being-weaned-of from·milk shifted-ones-of from·breasts
For all tables are full of vomit [and] filthiness, [so that there is] no place [clean].
Whom shall he teach knowledge? and whom shall he make to understand doctrine?
[them that are] weaned from the milk, [and] drawn from the breasts.

 • ‘vomit’ , H6892 qe ‘vomit’ 4x ; also used for Moab [Anubis’head at their bordersky] ;
  qay-ah ‘vomit’ 1x ; vomit as poor essence of the mouth [glyphs] , read : eden-gate ;
  by their inverted section of q-axis ; related to sorcery ;
 • ‘filthyness’ , H6675 tse-ah ‘excrement’ , similar term as in Zech. 3 ;
 • ‘place’ , H4725 maqom ‘place’ 401x ; in Gen.1 as the place where dry land appeared
  [between dimensions] ; perhaps this notion needs tob e included because of the symbology ,
  Related tot he chapter ‘raise your voice on high’ [-qum , same root] ;
 • zin context : het begrip “oneliners” moet dicht in de buurt komen van ‘braaksel’ –
  als standaard-zinnen en termen gebruikt zonder ziels-interesse ;
  de term is gerelateerd aan de dimensionale-as (q) maar dat slaan we over ,
  en de [offer-] tafel is bedoeld als de offer-tafel in de eden-poort ;

line,
“that=because / all / [offering-] tables / are full / (of) vomit [but automatic one-liners] / ,
(there is) filth [excrement] / without / place to stand [on high] / :
whom [of us] / shall he [IEUE] teach / knowledge ? / ,
and / whom / shall he make to understand / the report / :
the ones [just] weaned / from milk / , (being) the ones taken away / from the breasts ? / ;

Ja, alle tafels zitten vol walgelijk braaksel , geen plek is schoon .
Wie kan Hij dan de kennis bijbrengen ?
Wie kan Hij dan het gehoorde doen begrijpen ?
Wie net van de moedermelk af zijn , wie net van de borst zijn afgehaald ?

“want alle [offer-] tafels zitten vol braaksel [geen ‘woorden in goede richting’ maar one-liners] ,
(er is) viezigheid [menselijke uitwerpselen] zonder een plaats om te staan :
wie [van ons] kan Hij dan de kennis bijbrengen ?
wie [van ons] kan Hij dan het report doen begrijpen ?
die net van de moedermelk af zijn , wie net van de borst zijn afgehaald ? ;

 
10
that instruction to·instruction instruction to·instruction principle to·principle
principle to·principle bit there bit there
For precept [must be] upon precept, precept upon precept;
line upon line, line upon line; here a little, [and] there a little:

 • ‘precept’ , H6673 tsav ‘command, order, precept’ 9x [8x here , once hosea] ;
  tsav-ah ‘to command, a command’ ; it doesn’t seem a wrong term since -av suffix as qav ;
  note how -tse was excrement , the -tse is “the contested region north” ; when suffix -v
  added then positive , [into -tsiun as ultimate positive , as ‘residence’] ;
 • ‘line’ , H6957 qav ‘measuring line’ 18x ; only used in textual sense or related to dimension ?
  note how the ‘vomit’ was -qe [wrong q-axis] , here line as correct q-axis ;
 • zin context : belangrijk :
  deze zin mag te maken hebben met het probleem “waaróm God niet wat duidelijker is” ;
  hier staat eigenlijk dat alle concepten “verspreidt zijn over veel hoofdstukken” ,
  en dat wíj alles tot een begrijpbaar geheel moeten herstellen ;
  de termen geven al aan dat de hoofdthema’s “het betwiste gebied” is [als buitenhof, noorden]
  en de vector van de vertikale dimensionale-as vanúit de eden-poort [naar het noorden] ;

line,
“that=because / (it is) instruction [about disputed region north] / (must be) on=upon instruction /,
instruction / on=upon instruction / ,
measuring-line [the right dimensional-q-axis] / on=upon line / , line / on=upon line / ,
a bit / here / , a bit / there / ;

Want het is gebod op gebod , gebod op gebod , regel op regel , hier een beetje , daar een beetje .
“want het is instructie [over betwist gebied in het noorden] op instructie ,
instructie op instructie ,
lijn [dimensionale-q-as] na lijn , lijn na lijn , hier een beetje , daar een beetje ;

 
11-12
er is een groep die de context van deze dingen wél begrijpt :
that in·deriding-ones-of lip and·in·tongue another he-shall-speak to the·people the·this
whom he-said to·them this the·resting-place give-rest-you ! to·the·faint-one
and·this the·respite and·not they-will to-listen-of
For with stammering lips and another tongue will he speak to this people.
To whom he said, This [is] the rest [wherewith] ye may cause the weary to rest;
and this [is] the refreshing: yet they would not hear.

 • ‘stammering’ , H3934 laeg ‘ jester, foreigner, mocking, stammering’ 2x ; 3932 laag ‘mock’ 19x ;
  laag ‘mocking (barbarous)’ 6x ; Akkad. lagu ‘child’, lagaru ‘priest’ ; [vowelchange] lakû ‘child’;
  (suggesting childish) ; H3849 log ‘a measure’ 5x ; no other root [we dont go to laach] ;
 • ‘rest’ , H4496 menuch-ah ‘resting place’ 22x ; from Noach ‘rest’ +m-realm ; dimensional colour ;
 • ‘refreshing’ , H4774 marge-ah ‘repose’ 1x ; [‘from rega ‘rest’ = nonsense] ;
  H7281 rega ‘a moment, suddenly’, here + m-realm ;
 • zin context : ja wij moesten ook blozen bij de eerste zin …
  maar goed – het belangrijkste is dat we blijven proberen te begrijpen en omschrijven ;
  het kan natuurlijk nooit God zijn die “in belachelijke klanken praat” ,
  let op het meervoud in de eerste zin als ‘deriding-ones-of’ ;
  de “lip” vórmt de woorden – we kozen voor “begrippen omschrijven” ;
 • gelovigen toen en nu : de syntax is wat lastig , maar God ziet huidige gelovigen
  als dezelfde groep welke generaties geleden leefde – vandaar het ‘hen’ en ‘wie’ ;

line,
“that=because / in=through stammering [clumsy] ones [=we !] of / lip [forming words] / +
and in – another – tongue [language] / +
he [=IEUE] shall speak [the right direction] / to / these – people [believers] / ;
to=as them – (to) whom [=previous generations of believers before these] / he [IEUE] said / :
this [concept] / (is) the resting-place [for to go cross to other dimension as Noah]/,
give you rest (Noah)!/to/the faint one/and=by this/sudden moment [of dimensional change]/,
and=but – they – would – not – (want) – to hear [about it]/;

Ja , met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk spreken ,
tegen wie Hij zei : dit is de rust , geef de vermoeide rust ,
en dit is de verademing – maar zij wilden niet luisteren .

“want door middel van stotterende onhandigen [=wij !] die de begrippen omschrijven , +
en in een andere taal ,
zal hij [IEUE] spreken [in goede richting] tot deze mensen [gelovigen] ;
(namelijk) als hen [gelovigen] tegen wie [de vórige generaties gelovigen] hij [IEUE] zei :
dit [thema] is uw plaats van rust [oversteken naar andere dimensie als Noach] ,
maar zij wilden het gewoon niet horen ;

 
13
maar voor de meeste gelovigen zijn de thema’s te moeilijk [of oninteressant] :
and·he-becomes to·them word-of ieue instruction to·instruction instruction to·instruction
principle to·principle principle to·principle bit there bit there so-that they-are-going
and·they-stumble backward and·they-are-broken and·they-are-trapped and·they-are-seized
But the word of the LORD was unto them precept upon precept, precept upon precept;
line upon line, line upon line; here a little, [and] there a little;
that they might go, and fall backward, and be broken, and snared, and taken.
line,
“and=for it becomes / the word [in right direction] of – IEUE – to them [=other believers]/,
(being) instruction [disputed region] / on=upon instruction/, instruction / on=upon instruction/,
measuring-line [right axis] / on=upon line / , line / on=upon line /, a bit / here / a bit / there / ;
so that / they are walking / and=but they stumble / backward / ,
and are broken / and trapped / and they are being seized / ;

Daarom zal voor hen het woord van de Heer zijn :
gebod op gebod , gebod op gebod , regel op regel , regel op regel , hier een beetje , daar een beetje ,
zodat zij , als zij weggaan , achterovervallen , verpletterd worden , verstrikt raken en gevangen worden .

“en het wordt voor hen het woord [in de goede richting] van IEUE :
instructie [over betwist gebied] op instructie , instructie op instructie ,
lijn [dimensionale-q-as] na lijn , lijn na lijn , hier een beetje , daar een beetje ,
dat zij wandelen maar achterovervallen , verpletterd worden , verstrikt raken en gevangen worden ;

 
14-15
waarschuwing aan alle moderne leiders :
therefore hear-you ! word-of ieue mortals-of mocking ones-proverb-quoting-of the·people
the·this who in·Jerusalem that you-say we-cut covenant with death and·with unseen we-madedo
public-treaty scourge overflowing that he-passes Q not he-shall-come-on·us
that we-placed lie refuge-of·us and·in·the·falsehood we-are-concealed
Wherefore hear the word of the LORD, ye scornful men, that rule this people which [is] in Jerusalem.
Because ye have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement;
when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us:
for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:

 • ‘rule’ , H4910 mashal ‘rule, ruler’ 81x ; H4911 mashal ‘use or speak a parable ; from ‘to liken to’ 17x ;
  compare groundtext ; “rule by speaking parables” ? mashal ‘parable, discourse’ several ;

‘scourge’ , see next lines ;

 • zin context : in het report noemden we de Farao’s die een verbond hadden gesloten met Sheol ,
  maar het blijkt nog erger te zijn : dit verbond is gesloten door de moderne christelijke leiders !
  vergelijk ook het hoofdstuk over “zij zijn wolven” , waar dezelfde wortel [-sheol] is gebruikt ;
  de context kan weinig anders betekenen als “de verkeerde dingen zeggen” ,
  namelijk precies de versie welke de onderwereld de mensen wil laten geloven —
  de uitspraak “zal niet op ons komen” lijkt verdacht veel op de [evangelische] valse notie
  van “een opname van miljoenen zielen” ;

line,
“therefore / hear you ! / the word [in right direction] of / IEUE / ,
(you) mocking – mortals/ (being) the ones ruling [through parables]/ these – people (believers]/+
who / (are) in Jerusalem [this earth] / :
that=because / you say / : we (have) cut / a covenant / with / death / ,
and with / the underworld [sheol] / we made / a pact [to can percieve] / ;
the overflowing – whip / that / (will be) passing over [to other dimension] / shall – not – come on us / ,
that=because / we set / the lie / (to be) our refuge/, and – we hide ourselves – in falsehood [inversion]/;

Daarom, hoor het woord van de Heer , u , spotters , u, heersers over dit volk dat in Jeruzalem is !
Omdat u zegt : wij hebben een verbond gesloten met de dood ,
en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan ,
wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt , komt hij niet bij ons ,
want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen,

“daarom, hoor het woord [in goede richting] van IEUE , u spotters , +
heersend [gelijkenissen vertellend] over deze mensen [gelovigen] die in Jeruzalem [deze aarde] zijn !
omdat u zegt : wij hebben een verbond gesloten met de dood ,
en met de onderwereld [sheol] zijn wij een verdrag aangegaan [voor ‘zicht’] —
wanneer de alles wegspoelende zweep over komt [van andere dimensie] , komt hij niet op ons ,
want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen,

 
16
therefore thus he-says my-Lord ieue behold·me ! he-lays-foundation in·Zion stone stone-of test
corner-stone-of precious-of foundation being-founded the·one-believing not he-shall-hurry
Therefore thus saith the Lord GOD, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone,
a precious corner [stone], a sure foundation: he that believeth shall not make haste.
‘stone’ , likely as the to-be sea of glass , see posted Zech.3 ;

 • ‘make haste’ , H2363 chuwsh ‘hurry, to hasten’ 20x ; but contextually impossible ;
  2347 chus ‘have pity, show compassion, be sorry’ 23x ; 2620 chas-ah ‘seek refuge’ 37x ;
  the one believing it shóuld ‘hasten’ , that’s the whole point [compare the race tot he end] ,
  hence we chose ‘not pity’, since Sheol was the theme ; tampering case ;
 • zin context : het “zal niet haasten” heeft Esau bedacht –
  we zijn nog steeds in een race om de Tijd , en het “zal niet haasten” slaat nergens op ;
  de enigste kandidaat is het [miniem anders geschreven] ‘medelijden hebben’ ;
 • 2 . zie voor deze steen ook Zach. 3 ;
  Het “behold me he lays” kan niet – we hebben er maar 1e persoon van gemaakt ;

line,
“therefore / thus / he – mylord – IEUE – says / :
behold me (just watch me) ! / laying – the [eden] stone] – the foundation – in=for Tsiun [residence] / ,
the tried – [eden-] stone / (being) the foundation – (as) the precious – cornerstone / ,
the one believing [and supporting] – (it) (is) (now) being founded – shall – not – pity [their sheol]/;

daarom , zo zegt de Heere HEERE :
zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag , een beproefde steen ,
een kostbare hoeksteen , die vast gegrondvest is . Wie gelooft , zal zich niet weghaasten .

“daarom , zo zegt IEUE de Heer :
zie mij ! de eden-steen – leggend als het fundament – voor tsiun [residentie] ,
een beproefde steen , het fundament als de kostbare hoeksteen :
wie gelooft [ondersteunt] dat het (nu) gegrondvest wordt , zal geen medelijden hebben [met sheol] ;

 
17-18
and·I-place judgment to·measuring-tape and·righteousness to·plummet and·he-shovels-away hail
refuge-of lie and·concealment waters they-shall-overflow and·he-is-sheltered covenant-of·you
with death and·public-treaty-of·you with unseen not she-shall-stand-firm scourge overflowing
that he-is-passing and·you-become to·him
Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet:
and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow the hiding place.
And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand;
when the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it.
‘line’ , H6957 qav ‘measuring line’ 18x ; q-dimensional-axis+v ;

 • ‘plummet’ , H4949 mishqelet ‘plummet-line’ 2x ; 4948 mishqal ‘a weight’; plummet TEKH ;
  shaqal ‘weigh’+m-realm ; close to -MSQ [inverted-q-axis to birth], see previous posted chapter ;
  mesheq ‘steward, heir’ 1x ;
 • ‘sweep away’ as -yah , sic !
 • ‘scourge’ , H7752 shot ‘whip’ 11x [glyph NEKHT ‘power’ by place-T] ; -shuwt ‘back and forth’ 13x ;
  looking under ‘skip, leap, jump’ yields no result , but a similar thema was in an original chapter :
  this ‘going back and forth’ may relate to ‘the flashing or frequency of a dimension’, in the sense
  that every moment in our reality is but very slow , but the higher the dimension , the shorter
  that moment – so every moment is constant ‘renewed’ [and eden has the highest frequency] ,
  until now Osiris as their realm carried the whip – see images – but a higher frequency
  will ‘burn’ our present slow [mechanical-] reality ;

‘overflowing’ , H7857 shataph ‘to rinse, wash (off), overflow’ 30x ;

 • zin context : “de veranderende dimensie op aarde” is de zweep , nu als Osiris’ attribuut
  (over eden) ; we hebben een idee over ‘de zweep’ maar voor een ander hoofdstuk ;

line,
“and=for I (will) place / judgment / to=by the measuring-line [dimensional-border] / ,
and righteousness / to=by the plummet-line [dimensional-vector] / :
and=for – the [eden-] hail – (will) sweep-away / the refuge of / the lie / ,
and – the [eden-] waters – shall overflow – the secret hidingplace [as sheol-underworld] / ;
and – your – covenant – with – death – (will be) anulled / ,
and=for your pact [to can perceive] / with / the underworld [sheol] / shall not stand / :
the – overflowing= – whip / surely / passes over [to other dimension]/and you become/to him/;

Ik stel het recht tot meetlint , en de gerechtigheid tot paslood .
De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen , het water zal de schuilplaats overspoelen .
Dan zal uw verbond met de dood tenietgedaan worden ,
uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden .
Trekt de alles wegspoelende gesel voorbij , dan zult u door hem afgeranseld worden .

“ik stel het oordeel door (middel van) het meetlint [dimensionale-grens] ,
en de gerechtigheid door (middel van) het lint met paslood [dimensionale-vector] :
de [eden-] hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen [als Sheol] ,
het [eden-] water zal de schuilplaats overspoelen ;
dan zal uw verbond met de dood tenietgedaan worden ,
uw verdrag met de onderwereld [=Sheol] zal geen stand houden ;
de alles wegspoelende zweep komt zeker over [van andere dimensie] , en u bent van hem ;

 
19
from·as-often-as to-pass-of·him he-shall-take you that in·the·morning in·the·morning
he-shall-pass in·the·day and·in·the·night and·he-becomes but agony to-explain-of shmuoe
From the time that it goeth forth it shall take you: for morning by morning shall it pass over,
by day and by night: and it shall be a vexation only [to] understand the report.

 • ‘morning’ ; the juxtaposition “morning-morning day and night” makes not much sense ;
  the reason of the whip must be mentioned here – as return of the eden-dawn ;
 • ‘only’ , H7535 raq ‘nothing but, surely, only’ 109x ;
 • ‘vexation’ , H2113 zeva-ah ‘terror, horror, agitation’ 6x ;
 • ‘understand’ , H995 bin ‘discern, know with the mind, distinguish, understanding’ 169x ;
  a syntax as “having understood” is not used in old-hebrew [Sanskrit dóes use these forms] ,
  but it is completely admissable , adding (having) ; context is valid , as well ;
  it is impossible that “to go understand the report IS the horror”, but this is about “too láte” ;
 • zin context : het “morgen-morgen” als “iedere morgen” staat niet goed tegenover
  het “dag en nacht” , daarom is het waarschijnlijk dat de réden gegeven wordt van de
  gebeurtenissen [als de zweep] , namelijk het verschijnen van de eerste eden-dag ;
 • 2 . “begrepen (hebbend)” is legale syntax ; het kan natuurlijk nooit horror zijn óm
  het report te gaan begrijpen : hier moet de notie zijn “dat het te laat is” ;

line,
“from=for as often / he passes over [dimensionally] / he shall seize / you / ,
that=because / in the morning / in=as the [eden-] morning-dawn / he shall pass [dimension] / ,
in day / and in night / ;
and it becomes / nothing but / horror / , (having) understood / the report [but too late…] / ;

Zo dikwijls als hij voorbijtrekt , zal hij u grijpen ;
Ja, ochtend na ochtend zal hij voorbijtrekken , bij dag en bij nacht .
Het zal gebeuren dat het begrijpen van het bericht slechts beroering teweeg zal brengen .

“zo dikwijls als hijoverkomt [van andere dimensie] , zal hij u grijpen ;
want de morgen als het eden-morgen-licht zal overkomen [andere dimensie] , bij dag en bij nacht ;
en het word niets anders als horror , [eindelijk] het report begrepen hebbend [maar te laat….] ;

 
20-21
that he-is-short the·berth from·to-overstretch-oneself-of and·the·blanket she-is-narrow
as·to-collect-oneself-of that as·mountain-of Perazim he-shall-rise ieue as·vale in·Gibeon
he-shall-disturb to·to-do-of deed-of·him alien-one deed-of·him and·to·to-serve-of
service-of·him foreign service-of·him
For the bed is shorter than that [a man] can stretch himself [on it]:
and the covering narrower than that he can wrap himself [in it].
For the LORD shall rise up as [in] mount Perazim, he shall be wroth as [in] the valley of Gibeon,
that he may do his work, his strange work; and bring to pass his act, his strange act.

 • ‘perazim’ , H6559 perats-im 1x ; -perets ‘breach’ (in eden inner-court) ; -parats ‘cause a breach
  [to break forth]’, the -im as “double” here , read “to un-do” , now as mountain in the north ;
 • ‘valley’ , H6010 emeq ‘valley’ 69x , usually not positive ;
 • ‘gibeon’ , H1391 gibeon ; bit treacherous peoples from a city like Ai and Jericho ; gibon is north
  [outer-court] ; from root -gab and -geb cluster ‘rim, arched’, as land GEB [see posted chapter];
 • zin context : hun land boven eden hangt “als een brug” boven eden,
  de wortel “gebogen , rug , achterkant, etc” met de wortel Gib-eon moet naar GEB verwijzen ,
  de laatste altijd afgebeeld als “binnenste-buiten gekeerd” ;
  de overbrugde afstand tússen het land eden en GEB is nu “de berg Perazim” ,
  welke de “wildernis” (-mdbar) zal dragen , als nieuw gebied van eden ;

line,
“that=for / the bed – (will) be short / from=for to stretch out oneself upon / ,
and the covering / narrow / as to wrap onself into / ;
that=because/ IEUE – shall rise up [on high] – as mount – Perazim [un-do the breach, into north]/,
the valley / in=as Gibon [land GEB above eden] / he shall cause to tremble / ,
to=by to do / his work / , (being) his – strange – work / ,
and to=by to serve / his service / (being) his – foreign [-type] – service/;

Want het bed zal te kort zijn om zich erop uit te strekken ,
en de deken te smal om zich erin te wikkelen .
Want de Heer zal opstaan zoals op de berg Perazim .
Hij zal woeden , zoals in het dal van Gibeon , om zijn werk te doen – vreemd zal Zijn werk zijn –
en om zijn daad te verrichten – ongewoon zal zijn daad zijn –

“want het bed zal te kort zijn om zich erop uit te strekken,
en de deken te smal om zich erin te wikkelen ;
want IEUE zal opstaan [op de hoogte] als de berg Perazim [nieuwe eden-berg in het noorden] ,
de vallei van Gibeon [GEB land , noord van eden] zal hij laten sidderen ,
door zijn werk te doen – vreemd zal Zijn werk zijn –
en om zijn dienst te verrichten – ongewoon zal zijn dienst zijn –

 
22-23
and·now must-not-be you-are-mocking lest they-shall-hold-fast bonds-of·you that conclusion
and·one-being-decided I-heard from·with my-Lord ieue-of hosts on all-of the·land give-ear-you !
and·hear-you ! voice-of·me be-attentive-you ! and·hear-you ! saying-of·me
Now therefore be ye not mockers, lest your bands be made strong: for I have heard from
the Lord GOD of hosts a consumption, even determined upon the whole earth.
Give ye ear, and hear my voice; hearken, and hear my speech.

 • ‘mockers’ , H3887 luts ‘properly : to make mouths at ; to mock, scoff ; intrans. to interpret,
  interpreter’ , 27x ; different as other cluster so ‘interpret’ should be included ;
  the problem is that Esau totally ruined the end of this chapter , see next :
  this is NOT about “telling ho wan ancient farmer has to thresh seeds” ,
  but he mutilated the text so much that we can’t locate the original terms ;

line,
“and now / (it) must not be / you are mocking (by wrong interpretation) [=the next lines] / ,
lest / your bonds [chains] – shall=should grow [even] stronger / :
that=because – I heared – from – mylord – IEUE of – hosts +
a complete destruction / on / all / the land [this earth] / ;
give ear you ! / and hear you ! / my voice / ,
be attentive you ! / and hear you ! / (what) I am saying [next] / :

Nu dan, spot niet, anders zullen uw boeien nog strakker aangehaald worden ;
want een vernietigend einde – en het is vastbesloten , heb ik gehoord van de Heere,
de HEERE van de legermachten – komt over heel het land .
(Het werk van de Heer is wijs)
Neem ter ore en luister naar mijn stem , sla er acht op en luister naar mijn woorden !

“en nu : het moet niet zijn dat u spot [over de volgende zinnen !] ,
opdat uw boeien niet nóg strakker aangehaald zouden worden :
want ik hoorde van IEUE van de legermachten de totale vernietiging van het land [deze aarde];
neem ter ore en hoor mijn stem , wees attent en hoor wat ik zeg :

 
 
 
Legaal einde Jes. 28
————————–
De vorige zin geeft al aan dat de komende zinnen belangrijk zijn ,
en terug moeten slaan op de verschillende constructen die wíj moeten weten –
maar Esau heeft teveel geknoeid met deze laatste verzen :
hoewel we geprobeerd hebben er iets begrijpbaars van te maken is het niet zeker ;
wat wél zeker is , is dat het hier niét de bedoeling was “om agrarisch advies” te geven –
omdat alle overgebleven termen overstijgende aspecten laten zien ;

 
 
 
24-25
?·all-of the·day he-is-plowing the·one-plowing to·to-sow-of he-is-making-open and·he-is-harrowing
admth·u ground-of·him ?·not if he-makes-equal surfaces-of·her and·he-scatters sesame and·cumin
he-is-sprinkling and·he-places wheat chief-crop and·barley one-being-indicated and·spelt boudary-of·him
Doth the plowman plow all day to sow? doth he open and break the clods of his ground?
When he hath made plain the face thereof, doth he not cast abroad the fitches, and scatter the cummin,
and cast in the principal wheat and the appointed barley and the rie in their place?

 • ‘?’ , first questionmark must be illegal ; 2nd is followed by ‘not’ so may be legal ;
 • ‘plowing’, H2790 charash ‘to cut-in ; top low, to be silent’ 74x ; unclear where derivation is from ,
  perhaps from ‘engraving the mouth’ as so to be silent ; ‘plowing’ always negative , glyph HEB ,
  solarplane plowing over house-hebrew-H ;
 • ‘open’ , H6605 pathach ‘to open’, often in relation to ‘the mouth’ [eden-gate] ;
 • ‘break clods’ , H7702 sadad ‘harrow’ 3x ; Ass. to drag ; the breaking clods in posted chapter was
  different [and untrue] ;
 • ‘made plain’ , H7737 shav-ah ‘to level, to equal, resemble, to liken’ 21x ;
 • ‘cast abroad’ , H6327 puwts ‘disperse, to scatter’ 67x ;
 • ‘fitches’, H7100 qetsach ‘black cumin, dill’ 3x; H7093 qets ‘end’ 67x; qats-ah ‘scrape off’, several;
  qats-eh ‘end’ several ; qats-ah ‘end’ several; the difference -qats-ah and -qetsach is very little :
  the -h and -ch are virtually alike ; but more :
  all 3 (2) instances of ‘qetsach’ are here in this Is. 28 , so tampering ;
 • ‘scatter’ , H2236 zaraq ‘sprinkle [blood]’ [strew ash] 35x ;
 • ‘cummin’ , H3646 kammon ‘cumin’ 2x ; also here but 2 x and only in this chapter ;
  3642 kam-ah ‘yearn’ 1x ; 3644 kemo ‘alike, like, in comparison, when’ 140 x ; H3648 kamar ‘stirred ,
  yearn’ 4x ; 3649 komer ‘idolatrous priests [in hosea, zephaniah] 3x ;
  2] Akk. Kamunu ‘cumin’ [ah so from there Esau got the trick] ; kamû ‘to bind the arm’
  kamû ‘to bind the hands ; to bind, hang, suspend, etc’ ; similar in Ez. 13 but there -kasû ;
  kamkamattu ‘ring, crown’ ; kummu ‘shrine, ritual building, sanctuary of Ningal goddess’ ;
  2] if the ‘sprinkling’ is related to ‘blood’, then the original term was (dam) ‘blood ? [not -km] ?
  there was a relation with ‘ground and blood’; and the blood would need be ‘covered by dust’ :
  then the -qets [which is scattered !] should be some “dust” term ?
 • ‘principal’ , H7795 sowr-ah ‘perhaps a row’ 1x ; sur ‘reign’ 2x ; shor ‘ox’ many ; shur ‘wall’ ;
  shor ‘gate’, shar ‘prince’, shur ‘remove’, etc ;

line,
“all / day / the one plowing= / is plowing / to=for to sow of / making to open [mouth as gate?] /
and he is harrowing [dragging] / his adm-ground [eden] / ;
is it not / if,when / he makes equal, likens / her [land’s] surface /
and he scatters, disperses / [dust cluster ?] / , and – is sprinkling [blood cluster ?] / ,
and=as he places / wheat / [being of the eden-gate?] / +
and – the appointed – barley / and spelt (?) / at it’s [the gate’s ?] border ? / ;

Ploegt de ploeger heel de dag door om te zaaien ?
Blijft hij zij land altijd maar openleggen en eggen ?
Is het niet zo : heeft hij de bovenlaag ervan geëffend , dan strooit hij wikke uit,
zaait er komijn op , en zet tarwe op rij , gerst per vak , en spelt aan de rand ?

 
26-27
and·he-is-disciplining·him to·the·judgment Elohim-of·him he-is-directing·him
that not in·the·spikes he-is-being-threshed sesame u·auphn and·wheel-of cart over cumin
he-is-being-cturned-around that in·the·rod he-is-being-beaten sesame and·cumin b·shbt in·the·club
For the fitches are not threshed with a threshing instrument, neither is a cart wheel turned about
upon the cummin; but the fitches are beaten out with a staff, and the cummin with a rod.

 • ‘threshing instrument’ , H2742 charuwts ‘sharp threshing-instrument , threshing-sledge ; gold ;
  sharp ; proper: incised’ , TEM-sledge [see pictures, also Tutankhamen shrine] ?

‘threshed’ , H1758 dush ‘to thresh, trample down’ 14x ;
‘beaten out’ , H2251 chabad ‘beat off, beat out’ ;
‘staff’ , –mt as axis [one of two broken staffs, Zecheriah] ,
‘club’ , shb , birthsceptre as axis [2nd of staff in Zecheriah] ;
line,
“and=for – his deity – instructs him – , to the judging (of text?) / he is being teached / :
that=because / [dust cluster ?]/ (is) not – (to be?) threshed,trampled on – in=by the spikes [TEM?]/,
and=for the [original cherub-] wheel of / the cart / +
is being returned [to W-course] – on account of / [blood cluster ?] / ,
that=because / [dust cluster ?] is (to be?) beaten of,out – in=by the rod [axis] / ,
and [blood cluster ?] / in=by the club [birthsceptre-axis] / ;

For his God doth instruct him to discretion, [and] doth teach him. For the fitches are not threshed
with a threshing instrument, neither is a cart wheel turned about upon the cummin;
but the fitches are beaten out with a staff, and the cummin with a rod.

Zijn God onderwijst hem over de juiste wijze . Hij onderwijst hem .
Want men dorst wikke toch niet met een dorsslede , en rolt over komijn toch geen wagenwiel ?
Maar wikke wordt uitgeklopt met een stok , en komijn met een staak .

 
28-29
bread-grain he-shall-be-pulverized that not to·permanence to-thresh he-is-threshing·him
and·he-rumbles glgl roller-of cart-of·him and·horsemen-of·him not he-is-pulverizing·him
moreover this from·with ieue-of hosts she-comes-forth he-makes-marvelous counsel
he-makes-great reality
Bread [corn] is bruised; because he will not ever be threshing it, nor break [it with] the wheel of his cart,
nor bruise it [with] his horsemen. This also cometh forth from the LORD of hosts,
[which] is wonderful in counsel, [and] excellent in working.
‘bread’ , H3899 lechem ‘bread’, hardly else ; negative because ‘roasted product’ [compare furnaces] ;
‘bruised’ , H1854 daqaq ‘to pulverize, grind to powder’ 12x ; ‘pulverize mountains’ isaiah ;
‘threshing’ , H156 adash ‘to thread out, (mantle)’ 1x ; said from -dush ; =untracable= ;
‘wheel (roller)’ , in Ez. The new cherub wheel is ‘roller’ -glgl , note the deliberate juxtaposition
where previous was -auphn original cherub-wheel from -aph ‘nostril’ ; as connection to m-realm ;
‘break’ , H2000 hamam ‘to put into confusion or in commotion’ ;
line,
“the bread [matrix-mountain] / shall be pulverized / ,
that=because / not / continuously / [he – the mountain – will be the one threshing ?] / ;
and=for the roller [new cherub-wheel] of / (he the, his) cart – rumbles [to put into confusion] / ,
and=yet / he [the new cherub-wheel] is – not – pulverizing – his horsemen [ugly spirits] / ;
also / this / comes forth – from – IEUE of – hosts / ,
he makes wonderful / counsel / , he makes great / reality / .

Broodkoren moet wel fijngemaald worden , maar hij dorst en dorst het niet voor altijd door ;
hij plet het niet met zijn wagenwiel , met zijn paarden verpulvert hij het niet .
Ook dit gaat uit van de Heer van de legermachten .
Hij is wonderbaar van raad , Hij is groot in wijsheid .

 


17-18.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series