chapter context :
many theme changes,
but undoubtedly one of the most special chapters !!
Hoofdstuk context :
veel themawisselingen ,
maar ongetwijfeld een van de meest bijzondere hoofdstukken    !!

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Jesaja 29
1-2
profetie over “deze aarde” als ‘Ariel’ :
woe ! Ariel Ariel town-of he-encamped David add-you ! year on year celebrations
they-are-compassing and·I-constrain to·Ariel and·she-becomes complaint and·complaining
and·she-becomes to·me as·Ariel
Woe to Ariel, to Ariel, the city [where] David dwelt! add ye year to year; let them kill sacrifices.
Yet I will distress Ariel, and there shall be heaviness and sorrow: and it shall be unto me as Ariel.

 • ‘ariel’ H740 arial or ariel ; as “this earth” ; possibly ‘lion+deity’ ; -aru ‘behold’ , ar-ah ‘gather,
  to pluck’ ; Akk. aru ‘wing, branch’ , erû ‘naked, be stripped’, ‘copper, millstone, a bird’;
 • ‘kill’ , H5362 naqaph ‘to encircle or surround or go around (sometimes with intent of striking)’ ;
 • ‘heavyness’ , H8386 thaanyyi-ah ‘mourning’ ; H578 an-ah ‘lament’ , both root Õn ?
 • context : Ariel as “this earth” : (1) the ‘woe’ is often irreversible negative ; (2) David stayed
  a while in Ariel as refuge but the story was very negative ; (3) see coming lines ;

“woe ! / (you) Ariel [=this earth !] / , Ariel / (being) the settlement / (where) David / camped / :
you repeat / year / upon / year / the cyclic – feasts / ,
and=but I (will) cause distress / to Ariel [=this earth] / ,
and she becomes / a mourning / and lament / ,
and=for she (will) become / to me / as an ariel [=stripped+deity?] / ;
(Wee over Jeruzalem)
Wee Ariël , Ariël , de stad waar David zich gelegerd heeft !
Voeg jaar bij jaar , laat de feesten hun kringloop hebben ,
Toch zal ik Ariël in het nauw drijven , er zal geklag en geklaag zijn , zij zal mij als een ariël zijn .

“wee , (u) Ariël [=deze aarde !] , Ariël , de plaats waar David zich opgehouden heeft :
u herhaalt jaar na jaar de cyclische feesten ,
maar ik zal Ariël in het nauw drijven , en zij zal verdriet en geklaag worden ,
want zij zal voor mij worden als een ariël [=gestript+godheid?] ;

 
3-4
and·I-encamp k·dur as·the·bowling-ball on·you and·I-besiege on·you garrison and·I-raise
on·you siege-works and·you-are-low from·earth you-shall-speak and·from·soil
she-shall-be-bowed-down saying-of·you and·he-becomes as·medium from·earth voice-of·you
and·from·soil saying-of·you she-shall-chirp
And I will camp against thee round about, and will lay siege against thee with a mount,
and I will raise forts against thee. And thou shalt be brought down, [and] shalt speak out
of the ground, and thy speech shall be low out of the dust, and thy voice shall be,
as of one that hath a familiar spirit, out of the ground, and thy speech shall whisper out of the dust.

 • ‘round about’ , H1754 dur ‘a ball (Is.28)’, from -duwr ‘circle, round’, as noun ;
  Akk durû ‘wall, fortification’ ;
 • ‘familiar spirit’ ,H178 ob ‘medium, familiar spirit, necromancer’, several ; -ob ‘leather bottle’
  [this body] , and compare -ab ‘human father’ to the concept of familiar spirits ;
 • context : the last blow that this could nót be earth is “the ball” and “Gaia”  ;
  we have again a lot of themes to go try connect ;
 • zin context : alweer bewijs dat ‘Ariel’ deze aarde is : nu door ‘bal’ en ‘Gaia’ ;
  we hebben weer veel thema’s te verbinden hierna ;

“and=for I (will) lay siege / as=against the circular sphere / on=as you (are) / ,
and I enclose – you – in / a siegemound / and raise / a stronghold – over=against you / ;
and – you shall speak [the right direction] – as – the abased – land / ,
and – your talk – shall be humble – (out) from the dust / ,
and – your voice – becomes – as a familiar spirit  [=’Gaia’] – from=out of the land / ,
and – your talk – shall chirp [=like a spirit] – from=out of the dust / ;
Want ik zal u rondom belegeren ,
ik zal u insluiten met bolwerken en versterkingen tegen u opwerpen .
Dan zult u vernederd worden , spreken vanuit de aarde
en gedempt zullen uw woorden klinken uit het stof .
Uw stem vanuit de aarde zal zijn als die van een dodenbezweerder ;
en uw woorden klinken piepend uit het stof .

“want ik zal optrekken tegen de ronde bal (sic!) die u bent , 
en ik zal u insluiten met bolwerken en versterkingen tegen u opwerpen ;
dan zult u spreken [in goede richting] als het vernederde land ,
en uw praten zal nederig zijn vanuit het stof ,
en uw stem wordt als die van een medium [=van ‘Gaia’] vanuit het land ,
en uw praten zal piepen [=als van geesten] uit het stof ;

 
5-6
and·he-becomes as·dust thinnest throng-of alien-ones-of·you and·as·trash passing
throng-of terrifying-ones and·he-becomes to·instant suddenly from·with ieue-of hosts
you-shall-be-visited in·thunder and·in·earthquake and·sound great sweeping-whirlwind
and·tempest and·blaze-of fire one-devouring
Moreover the multitude of thy strangers shall be like small dust, and the multitude of the
terrible ones [shall be] as chaff that passeth away: yea, it shall be at an instant suddenly.
Thou shalt be visited of the LORD of hosts with thunder, and with earthquake,
and great noise, with storm and tempest, and the flame of devouring fire.

 • ‘dust’ , H80 abaq ‘dust’, ‘particles, powder’ ; favoring ‘particles’ as opposed to -ophir ‘dust’ ;
  abaq ‘to wrestle’ 2x , considered context as ‘vapor, evaporate’ (relation with clouds) ;
 • ‘small’ , H1851 daq ‘fine, thin’ ,

“and – as – thin – vapour – become – the multitude of / your foreigners / ,
and – the multitude of – strong ones [=by bone] – as – crossing-over – chaff /,
and it becomes=happens / to=in a sudden / blink of an eye / :
you shall be visited [=for judgment] – from-with=by – IEUE of – hosts [=eden-dimension] /   +
in=through thunder / and in=by earthquakes / ,
and – the great – sound / (being) the whirlwind [=from the south] / and tempest / ,
and the blaze of – devouring – fire / ;
Dan zal de menigte van hen die u vreemd zijn , worden als fijn stof ,
en de menigte van geweldplegers als voorbijvliegend kaf .
In een ogenblik zal het gebeuren , plotseling .
Door de Heer van de legermachten zult u gestraft worden
met donder , aardbeving en groot geluid , wervelwind , storm en de vlam van een verterend vuur . 

“dan zal de menigte van uw vreemdelingen worden als fijne damp ,
en de menigte van sterken [=’door het skelet’] als voorbijvliegend kaf ,
en het gebeurt in een ogenblik , plotseling :
u [=deze aarde] zal bezocht worden [=geoordeeld] door IEUE van de legermachten [=eden-dimensie] ,
door middel van donder en door aardbevingen ,
en het grote geluid van de wervelwind [=uit het zuiden] en de storm ,
en de vlam van verterend vuur ;

 
7-8
hoofdstuk wisseling :
maar nu verdédigen de geesten-legers deze aarde nog – daarbij Tsiun aanvallend ,
and·he-becomes as·the·dream vision-of night throng-of all-of the·nations
the·ones-being-enlisted on Ariel and·all-of hosts-of·her and·fastness-of·her
and·the·ones-constraining to·her and·he-becomes as·which he-is-dreaming the·famishing-one
and·behold ! one-eating and·he-awakes and·empty nphsh·u soul-of·him and·as·which
he-is-dreaming the·thirsty-one and·behold ! one-drinking and·he-awakes and·behold ! faint
and·soul-of·him prowling so he-shall-bebc throng-of all-of the·nations the·ones-being-enlisted
on mountain-of tziun Z
And the multitude of all the nations that fight against Ariel, even all that fight against her
and her munition, and that distress her, shall be as a dream of a night vision.
It shall even be as when an hungry [man] dreameth, and, behold, he eateth; but he awaketh,
and his soul is empty: or as when a thirsty man dreameth, and, behold, he drinketh;
but he awaketh, and, behold, [he is] faint, and his soul hath appetite:
so shall the multitude of all the nations be, that fight against mount Zion.

 • ‘fight’ , H6632 tsaba ‘to enlist, to war, war against’ ,
 • ‘munition’, H4685 matsowd ‘proper : a net (to snare)’ from -tsuwd ; in varieties ;
 • ‘distress’ , H6693 tsuq ‘proper : to compress’,
 • context : but at present , the spirits army wars against Tsiun – defénding earth still
  (is the second part related to log of two days ago ?) , see the “happening of the vision
  by the right understanding of scripture” in line 10 ff. ,
 • zin context : deze zinnen moeten gaan over déze dagen , vóor de aardbevingen ed. ;
  vergelijk zin 10 waar “het begrijpen van de schrift het visioen laat beginnen”  ;

“and it becomes (to pass) / (as) the dream vision of / the night / :
the multitude of / all / nations [=spirits] / battling / on=fór / Ariel [=this earth] /  +
and all / her [=this earth’s] hosts [=energies] / and her fortress-net [=grid of platonic solids] / ,
and=as the ones distressed / to=over her / ;
effect on souls : 
and it becomes / like – the starving one – who is – dreaming / : and behold / , (he is) the one  eating / :
and=but he awakes / and his adamite-soul – (is) empty / ;
and=or like – the thirsty one – who is – dreaming / : and behold / , (he is) the one drinking / —
and=but he awakes / and behold / , his adamite-soul / faints / , and his adamite-soul / craves / :
so=as thus / it shall be / , (when) the multitude of / all / nations [=of spirits] /  +
(will be) battling / on=against / the mountain of / Tsiun / ;
Als een droom , een nachtelijk visioen zal de menigte van al de volken worden die strijden tegen Ariël ,
ja, allen die strijden tegen hem en zijn vestingen , en die hem in het nauw drijven .
Het zal zijn zoals wanneer een hongerige droomt , en zie , hij eet ,
maar als hij ontwaakt , is hij nog onverzadigd ; of zoals wanneer een dorstige droomt ,
en zie , hij drinkt , maar als hij ontwaakt , zie , hij is uitgeput en nog versmacht hij :
zó zal het met de menigte van alle heidenvolken zijn die strijden tegen de berg Sion .

“en het droom-visioen van de nacht gaat gebeuren :
de menigte van alle volken [=van geesten] strijdend vóor Ariël [=deze aarde]  +
en al haar energieën en haar [omhullend] net [=grid van platonic solids] ,
als zij [=geesten] die gestresst zijn over haar [=Ariel] ;

effect op zielen :
het zal worden als wanneer een hongerige droomt , en zie , hij eet ,
maar hij ontwaakt , en zijn adam-ziel is onverzadigd ;
of als wanneer een dorstige droomt , en zie , hij drinkt ,
maar hij ontwaakt , zie , zijn adam-ziel is uitgeput en nog versmacht hij :
zó zal het zijn , wanneer de menigte van alle volken [=geesten] strijden tegen de berg Tsiun ;

 
9-10
het ‘uitwisselings-concept’ ,
dally-you ! and·be-amazed-you ! dandle-you ! and·revel-you ! they-are-drunk and·not wine
they-sway and·not intoxicant that he-libated on·you ieue spirit-of stupor and·he-is-sealing-down
eyes-of·you the·prophets and heads-of·you the·vision-seers he-covers
Stay yourselves, and wonder; cry ye out, and cry: they are drunken, but not with wine;
they stagger, but not with strong drink. For the LORD hath poured out upon you the spirit of
deep sleep, and hath closed your eyes: the prophets and your rulers, the seers hath he covered.

 • ‘stay’ , H4102 mah-ah ‘delay’ ; -mah ‘to hesitate, to question’,
 • ‘cry’, H8173 sha’a ‘proper: be smeared-over, dim ; to ponderingly look upon’, negative root shaa ;
 • ‘deep sleep’ , H8689 thardem-ah ‘deep sleep (as upon adam)’ ; radam ‘deep sleep’ ,
  thardemah must be a superlative – ‘trance’, stupor ,
 • context : ‘the concept of exchange’ : them spirits get [spiritually] drunk because wé are in
  a deep sleep now – and they cannot feed off (upon God’s energies for us) ;
  this must be THE reason why He is so far , and you only feel ego’s  ;
 • zin context : dit ‘uitwisselings concept’ , waar wij in slaap zijn zodat de geesten zich niet
  via ons kunnen voeden (op God’s verbinding met ons) , en worden zij [spiritueel] dronken ;

“you [=believers now, i.e. we] hold on and question / and be amazed / ,
you ponderingly observe / and try discern [=this exchange concept] / :
théy [=spirits] are drunk / and=but not / (by) wine / , they stagger / and=but not / (by) liquor / ;
that=because / IEUE – poured – upon yóu / the spirit [consciousness] of / anesthaetic sleep / ,
and=for he is closing / your eyes / [namely] the prophets / ,
and – he covers – your heads – [namely those who are] the seers / :
zij aarzelen. Sta daarover verbijsterd . Zij zijn verblijd . Roep daarom .
zij zijn dronken , maar niet van wijn ; zij waggelen , maar niet van sterke drank .
want de Heer heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap .
gesloten heeft hij uw ogen , de profeten ; en uw hoofden , de zieners , heeft hij omhuld .
“vraag uzelf [=gelovigen, in casu wij] een moment af , en wees verbaasd ,
bekijk nadenkend , en probeer te begrijpen [=het concept van uitwisseling] :
zíj [=geesten] zijn dronken maar niet van wijn , zij waggelen maar niet van drank ;
omdat IEUE op ú een bewustzijn van anesthetische slaap gegoten heeft :
want hij heeft uw ogen , [namelijk] de profeten , gesloten ,
en hij omhult uw hoofden , [namelijk zij] de zieners ;  

 
11-12
Door het begrijpen van de Schrift-context begint het droomvisioen :
and·she-shall-become to·you vision-of the·all as·words-of the·scroll the·one-being-sealed
which they-are-giving him to one-being-acquainted-of the·scroll/script to·to-say-of read-you !
please ! this and·he-says not I-am-being-able that being-sealed he and·he-is-given the·scroll
on whom not he-is-acquainted script to·to-say-of read-you ! please ! this and·he-says not
I-am-acquainted script
And the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed, which [men] deliver
to one that is learned, saying, Read this, I pray thee: and he saith, I cannot; for it [is] sealed.
And the book is delivered to him that is not learned, saying, Read this, I pray thee:
and he saith, I am not learned.

 • context : by the understanding of the scripture-context the dream-vision starts ;
  the second part describes the past 2500 years (see Introduction) ;
  the section does not sáy that the second person does understand – but the text suggests it ;
 • zin context : het tweede gedeelte beschrijft de afgelopen 2500 jaar ;

“and=but – the whole of – the vision [=event] – shall become – to (=through?) you [=us, in this time] /  +
as=by the words [in right direction] of / the sealed (chthm) – [scripture-] scroll / :              (!!)

 
which / (is) being given – (to) him / , [namely] to / one being (scholarly) learned / (in) the script / ,
to=by saying / : you read ! / this – please ! / ,
and=but he says / : I am – not – able (to) / , that=because / it – (has) been sealed / ;
and=then – the [scripture-] scroll / is given / on=to / (one) who  / is – nót – (scholarly) learned / (in) the script / ,
to=by saying / : you read / this – please ! / ,
and he says / : I am – not – learned / (in) the script / ;
Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek .
Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt : lees dit eens !
Maar hij zegt : dat kan ik niet , het is verzegeld .
Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan , en zegt : lees dit eens !
Maar hij zegt : ik kan niet lezen .

“maar het hele visioen [=gebeurtenis] zal gebeuren +
door de woorden [in de goede richting] van de verzegelde [schrift-] rol :

 
welke gegeven wordt aan iemand die geleerd(e) is in de [taal van de] teksten ,
zeggend : lees dit , alstublieft ! ;
maar hij zegt : ik kan het niet , want het is verzegeld ;
dan wordt de [schrift-] rol gegeven aan iemand die niet geleerd is [de taal van de] teksten ,
zeggend : lees dit , alstublieft ! ;
en hij zegt : ik ben niet geleerd in [de taal van de] teksten ;

 
13-14
de réden van het ‘verborgen zijn’ van de context : het vlees ,
and·he-is-saying my-Lord because that he-comes-close the·people the·this in·mouth-of·him
and·in·lips-of·him they-glorify·me and·heart-of·him he-holds-far from·me and·she-is-becoming
to-fear-of·them me instruction-of mortals one-being-taught
therefore behold·me ! he-is-proceeding to·to-cdo-marvelous the·people the·this
to-do-marvelous and·marvelous-thing and·she-perishes wisdom-of wise-ones-of·him
and·understanding-of ones-nunderstanding-of·him she-shall-conceal-herself
Wherefore the Lord said, Forasmuch as this people draw near [me] with their mouth,
and with their lips do honour me, but have removed their heart far from me,
and their fear toward me is taught by the precept of men:
Therefore, behold, I will proceed to do a marvellous work among this people, [even] a marvellous work and a wonder: for the wisdom of their wise [men] shall perish, and the understanding of their prudent [men] shall be hid.

 • context : the réason for the context ‘being hidden’ is ‘the flesh’ , as our denigrated body ;
  and , in deeper sense , also to the “exchange concept” , as “all wé suffer , will be repaid
  on the heads of them spirits” ,

and=for – (he,) myLord – says / :
the reason is  / that / these – people [=zielen] – draw near [=serpent-way] / (only) in=with their mouth / ,
and – glorify me – in=with their lips / , and=yet their heart / they hold far / from me / ;
and=so their fear / (of,to) me – becomes (to be) / the taught – ordinances of – mortals / :
for that reason / , just watch me ! / , a miracle – is underway – (for) these – people / ,
a wondrous / and marvellous thing / :
and=for – the wisdom of – their wise ones – perishes / ,
and the understanding of / of their [=people’s] intellectuals / shall conceal herself / :
De Heer zei : omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen ,
maar in hun hart niet van mij houden , en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod
van mensen is , daarom , zie , ik ga verder met wonderlijk te handelen met dit volk ,
wonderlijk en wonderbaar ; want de wijsheid van de wijzen zal vergaan ,
en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen .

“want (hij,) IEUE zegt :
de reden is dat deze mensen [=zielen] tot mij naderen [=serpent-manier] (alleen) met hun mond ,
en zij mij eren met hun lippen , maar in hun hart niet van mij houden ;
dus hun vrees voor mij wordt (slechts) een door sterfelijken aangeleerd gebod :
daarom , let op mij : een wonder is onderweg voor deze mensen ,
een wonderlijk en onschatbaar iets :
want de wijsheid van hun [=dez mensen] wijzen zal vergaan ,
en het verstand van hun intellectuelen zal zich verbergen ;

 
15-16
… maar wee voor de clúb die de context van de schrift heeft bedekt :
woe ! the·ones-digging-deep from·ieue to·to-conceal-of counsel and·he-becomes
in·darkness deeds-of·them and·they-are-saying who ? seeing-of·us and·who ? knowing-of·us
waywardness-of·you if as·clay the·one-being-potter he-shall-be-accounted that he-shall-say
handiworkdo to·one-makingdo-of·him not he-madedo·me and·formed he-says
to·one-forming-of·him not he-understands
Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the LORD,
and their works are in the dark, and they say, Who seeth us? and who knoweth us?
Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter’s clay:
for shall the work say of him that made it, He made me not?
or shall the thing framed say of him that frame dit , He had no understanding ?

 • ‘seek deep’ , H6009 amoq ‘to be or make deep’ ,
 • ‘turn upside down’ , H2017 hophek ‘to perverse, turn things upside-down’,
  from the -haphak verb ‘to transform, inverse’ ;
 • context : the translations of Esau : first three lines are clear enough ;
  inversion (red line) ; but then the line is unclear – the ‘you’ is ment to us ? ,
  also since the sudden adressing Ésau in 1st person is unlikely ;
  does it say here “that the wrong translations (inversions) of Esau make God look ‘simple’ ” ?
  the lást 2 lines seem to affirm this aspect  — so the red line must indeed be as shown ;
 • zin context : Esau’s vertalingen : de eerste drie zinnen zijn duidelijk ;
  omkering : (rode alinea) : maar dan wordt de zin onduidelijk : het ‘u’ moet aan ons zijn ,
  als “de verkeerde (omgedraaide) vertalingen van Esau laten God ‘simpel’ lijken”,
  de láatste twee alineas lijken te zeggen dat dat ook het geval is …

“woe / (to) the ones digging deep / , (away) from IEUE / ,
[in order] to=for to conceal / the counsel [=context of scripture] / :
and=for – their deeds –  happen – in darkness / ,
and they say / : who / sees us ? / and who / is aware of us ? / ;
your [=believers’?] inversion / (is) (as) if / (as) clay / should be esteemed – (as) the potter / :
that=because / shall – the product – say – to the one making it / : he – did not – make me / ,
and=or the form / saying / to the one forming it / : he – does not – (have) understanding ? / ;
Wee hun die zich diep verbergen voor de Heer om hun voornemen te verbergen ;
hun daden vinden in het duister plaats , zij zeggen : wie ziet ons en wie kent ons ?
U draait de zaken om ! Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem ,
zodat het maaksel over zijn maker zegt : hij heeft mij niet gemaakt ,
en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt : hij heeft er geen inzicht in .

“wee hun die diep graven , (weg) van IEUE ,
om zo de raad [=de context van de schrift] te bedekken :
want hun daden gebeuren in het donker , en zij zeggen : wie ziet ons , en wie is zich van ons bewust ? ;
uw [=van gelovigen?] omkering is alsof de klei beschouwd zou moeten worden als de pottenbakker :
want zal het maaksel over zijn maker zeggen : hij heeft mij niet gemaakt ,
of de vorm over de vormer zeggen : hij heeft er geen inzicht in ? ;

 
17-18-19
belofte :
?·not yet little-of bit and·he-turns-back Lebanon to·the·crop-land and·the·crop-land
to·the·wildwood he-shall-be-accounted and·they-hear in·the·day the·he the·deaf-ones
words-of scroll and·from·gloom and·from·darkness eyes-of blind-ones they-shall-see
and·they-shall-add humble-ones in·ieue rejoicing and·ones-needy-of adm human
in·holy-one-of ishral they-shall-exult
[Is] it not yet a very little while, and Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful
field shall be esteemed as a forest? And in that day shall the deaf hear the words of the book,
and the eyes of the blind shall see out of obscurity, and out of darkness. The meek also shall
increase [their] joy in the LORD, and the poor among men shall rejoice in the Holy One of Israel.

 • context : we’ll find the other chapter where -krml and Libanon are joined ;
  for now , it appears they could together be renamed as ‘the forest’ ;
  and apparently that effects certain abilities [compare the ‘grain’ in next line !] ;
 • zin context : het andere hoofdstuk waar -krml en Libanon worden verenigd komt nog ;
  het lijkt er hier op dat die vereniging ‘het woud’ genoemd wordt ;
  en gelinkt is aan lichamelijke percepties (?) [vergelijk ‘het graan’ in volgende zin !] ;

“(is it) not / yet / a small / moment / ,  +
and – the Lebanon [=‘white’ forest, now north] – returns [w-course] / to the crop-land [=feminine] / ,
and the crop-land [=feminine] / shall be reckoned – to=as ‘the forest’ ? / ;
and – in – that – day – the deaf ones – (will) hear / the words [in right direction] of / the [scripture-] scroll/,
and – (being) out from gloom / and darkness / , the eyes of / the blind ones / shall see / ;
and=for – (to) the humbled ones – shall be added – joy – in IEUE / ,
and the poor of / the adm-human / shall rejoice – in the holy one of – Ishral [=all to-be eden souls] / ;
Is het niet nog een klein moment totdat de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld ,
en het vruchtbare veld als een woud beschouwd zal worden ?
Op die dag zullen de doven horen de woorden van het boek ,
En , verlost van donkerheid en duisternis , zullen de ogen van de blinden zien .
De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben in de Heer ,
en de armen onder de mensen zullen zich in de heilige van Israël verheugen .

“is het niet nog een klein moment ,  +
en de Libanon [‘witheid’ woud] zal terugkeren [=w-course] naar het vruchtbare veld [=vrouwelijke] ,
en het vruchtbare veld zal beschouwd worden als ‘het woud’ ? ;
op die dag zullen de doven de woorden [in goede richting] horen van de [schrift-] rol ,
en , verlost van donkerheid en duisternis , zullen de ogen van de blinden zien ;
want de vernederden zullen blijdschap op blijdschap hebben in IEUE ,
en de verschopten van de adm-man [=adam] zullen zich in de heilige van Ishral [=alle eden-zielen] ;

 
20-21
that he-reaches-the-limit terrifier and·he-is-finished one-mocking and·they-are-cut-off
all-of ones-being-alert-of lawlessness ones-making-sin-of adm human in·word
and·for·the·one-correcting in·the·gate they-lay-a-trap
and·they-are-turning-aside in·the·chaos righteous-one
For the terrible one is brought to nought, and the scorner is consumed, and all that watch
for iniquity are cut off: That make a man an offender for a word, and lay a snare for him
that reproveth in the gate, and turn aside the just for a thing of nought.

 • ‘terrible one’, H6184 arits ‘fearful, tyrant, oppressor, etc’ ; -arats ‘to cause shock ; to dread, etc’ ;
  Problem it’s related to ‘land’ (arts) , Akk. aradû ‘to rage, demolish’, arutu ‘birth canal, birth,
  Funeral’ , arûtu ‘clay pipe’ ; from the many ‘land’ the Akk. erStu looks the closest to -arts ,
  There as ‘land, grave, underworld’ ; this erStu is close tot he root erû ‘to strip’ , which was a
  Possibility of the Ariel in line 1 ; there must be a relation between these attributes ; SA-TA ?
 • ‘scorner’ , H3887 luts ‘proper to interpret’ , as intermediary ; used as ‘scorn’, to wrongly interpret;
  Akk. lu’âshtu ‘grain’ , (lîshu ‘dough’, is close) ; lashu ‘body part’ ; luhshu ‘priest’ ;
 • ‘lay a snare’ , H6983 qush ‘lay a snare’ ; Akk. qîshtu ‘a gift’ (right..) ; qishshu ‘cucumber’
  [phallus theme MET ?] , emanating into -kshdim ‘chaldeans’ ? ; qiâshu ‘to devide into shares’ –
  ah , the splitting of the eden tree , cleaving of the tree ÁSHT’ PESHEN ; qashtu ‘geometric figure,
  (bow)’ (because both sides of the tree lay aside forming a bow-figure?] ;
 • context : dimensional restorations : the ‘snare in the eden-gate’ : remember how the entire
  m-realm [north] was cleansed “because the gate spoke flawlessly – and they hated that” ;
  in the same way ‘sound’ or ‘music’ (as words) must create a type realm  ;
  creational chaos : the term used in Genesis 1 – meaning óur present realm is chaos ,
  causing that souls virtually can not hear the correcting word ;
  intermediary : the ‘grain’ – in their Rephaim-valley [north] will be reaped , having great effect
  upon this body ; perhaps that is why it writes ‘is consumed’ ;
 • zin context : dimensionele restauratie : de ‘snaar in de eden-poort’ : tijdens eden werd de hele
  m-realm [noorden] schoon “omdat de eden-poort onberispelijk sprak – maar zij haatten dat” ;
  ‘geluid’ of ‘muziek’ (als woorden) creeëren dan een dimensie ;
  chaos : hetzelfde woord als in Genesis 1 – ónze huidige realm is in die chaos ,
  zodat zielen letterlijk ‘het woord’ niet horen ;
  intermediair : het graan in hun Rephaim-vallei [in het noorden] zal geoogst worden ,
  wat grote effecten zal hebben op dit lichaam ; vandaar mag het ‘verteerd’ begrepen worden ;

“that=because / the terrifier [=’the ruling land’?] – (has) come to an end / ,
and – the intermediary [=grain supporting this body?]  – is consumed / ,
and=for – all – the ones keeping watch over [=spirits] – iniquity [=vanity?] – are cut-off / :
[namely] the ones causing to sin – the adm-man [=adam] / ,
they lay a snare – in the [eden-] gate / for – the correcting – (in=as) word [=in right direction] / ,
and – in=by the [creational!-] chaos – they are causing to pervert – the righteous one / ;
Want de geweldpleger zal omkomen , het zal uit zijn met de spotter .
En allen die uit zijn op onrecht , zullen uitgeroeid worden :
zij , die een mens schuldig verklaren om een woord ,
zij die valstrikken leggen voor wie opkomt voor het recht in de poort ,
zij die de rechtvaardige wegdrukken , de woestijn in . 

“want de tyran [=’het heersende land’?] is een einde gekomen ,
en de intermediair [=graan, dit lichaam ondersteunend] is verteerd ,
want allen [=geesten] die ongerechtigheid [=leegheid?] bewaken zijn afgesneden :
[namelijk] (zij) die de adm-man [=Adam] laten zondigen ,
zij leggen een snaar in de [eden-] poort voor het corrigerende woord [in goede richting] ,
en door de [creationele-] chaos maken ze dat de rechtvaardige [=ziel] corrupt wordt ; 

 
22-23-24
therefore thus he-says ieue to house-of Jacob who he-ransomed Abraham
not now he-shall-be-ashamed Jacob and·not now faces-of·him they-are-being-pale that
in·to-see-of·him children-of·him deed-of hands-of·me in·within-of·him they-shall-hallow
name-of·me and·they-hallow holy-one-of Jacob and Elohim-of ishral they-shall-be-terrified
and·they-know ones-straying-of spirit understanding and·ones-grumbling they-shall-learn influence
Therefore thus saith the LORD, who redeemed Abraham, concerning the house of Jacob,
Jacob shall not now be ashamed, neither shall his face now wax pale. But when he seeth his children, the work of mine hands, in the midst of him, they shall sanctify my name, and sanctify the Holy One of Jacob, and shall fear the God of Israel. They also that erred in spirit shall come to understanding, and they that murmured shall learn doctrine.

 • context : Abraham ; God started on this earth again with Abraham (see report introduction)  ,
  here linked to ‘all the souls which will be saved’ as Jacob –
  it does factually write that ‘all saving was done by my hands’ , not by Abraham ;
  having erred : must be in past-tense ;
 • zin context : Abraham : God begon de verlossing op deze aarde opnieuw, met Abraham
  (vgl Introductie) ; er staat wel degelijk dat de uiteindelijke verlossing ‘door mijn handen’ is ;
  gedwaald hebben : moet verleden-tijd zijn ;

“therefore / thus / (he,) IEUE – says / to=over / the house of / Jacob [=all souls who will be saved] / , +
whom – Abraham – ransomed [=since he was the father] / :
Jacob – shall – not – be ashamed [=inverse w-course] – now / ,
and – now – his face – shall – not – be pale / ;
that=because / in=when he sees / his children [=all saved souls] – in his midst / ,  +
(being) the work of / my hands / ,
they shall praise / my name / and=as praising / the holy one of / Jacob / ,
and – they shall be in awe (for) – the deity of – Ishral [=all to-be eden-souls] / ;
and=for – the ones having erred – (in) spirit – (will) know / understanding / ,
and the ones who criticized / shall learn / insight .
Daarom , zo zegt de Heer tegen het huis van Jakob , Hij die Abraham heeft verlost :
Nu zal Jakob niet beschaamd hoeven te worden , en nu zal zijn gezicht niet wit wegtrekken ,
want als hij zijn kinderen ziet , het werk van mijn handen in zijn midden ,
zij zullen de Heilige van Jakob als heilig erkennen , zij zullen bevreesd zijn voor de God van Israël .
Wie dwalen in hun geest , zullen tot inzicht komen , wie morren , zullen onderwijzing aanvaarden .

“daarom , zo zegt IEUE over het huis van Jakob [=alle zielen die gered worden] / , +
die door Abraham gered werden [=de verlossing op deze aarde begon met Abraham] / :
Jakob zal nu niet beschaamd zijn [=omgekeerde w-course] ,
en nu zal zijn aangezicht niet wit wegtrekken ;
want wanneer hij (al) zijn kinderen [=alle geredde zielen] zal zien in zijn midden , +
als het werk van mijn handen ,
zullen zij mijn naam eren als de Heilige van Jakob ,
en ontzag hebben voor de godheid van Ishral [=alle eden-zielen] ;
want degenen die geestelijk gedwaald hebben zullen onderscheid kennen ,
en degenen die kritisch waren zullen inzicht leren .


 
04.27.19 — submitted —-  second version of original —- hetreport