Jes. 29 : het wezen ‘Gaia’
als ‘deze aarde’ houdt op ;
als ramp voor gelovigen
die profeten verwierpen :
maar de zonen lezen wél
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued , named : the ‘Gaia being’
as this earth will cease to be ;
as the disaster for believers who rejected
prophets : but the sons dó read ;
theme :
in part I God clearly paints ‘this earth’
as a ‘spiritual being which will die’ —
then saying how most believers will not
heed what he said about her demise :
only the sons ‘will dig deep to understand’
and it will be the (144,000) sons who will
rescue the many souls out of Revelation ;

note : very readable , second version and
definitive ; after cleanup ;
submission of entire chapter : 05/10/ 2020
chapter was partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… vervolg ;
in deel I maakt God duidelijk dat ‘deze aarde’ een “geestelijk wezen” is (lees: ‘Gaia’)
dat zal sterven —
vervolgend hoe veel gelovigen niet zullen luisteren naar wat hij zegt over haar ondergang :
maar de zonen die “diep graven om te begrijpen” zullen de (144,000) zonen zijn
die veel zielen uit Openbaring zullen redden ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 05/10/ 2020
hoofdstuk was gedeeltelijk gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 29

1-2
vervolg : … profetie over “het einde van deze aarde” :
woe ! Ariel Ariel town-of he-encamped David add-you ! year on year celebrations
they-are-compassing and·I-constrain to·Ariel and·she-becomes complaint and·complaining
and·she-becomes to·me as·Ariel
Woe to Ariel, to Ariel, the city [where] David dwelt! add ye year to year; let them kill
sacrifices. Yet I will distress Ariel, and there shall be heaviness and sorrow: and it shall be
unto me as Ariel.
‘ariel’ H740 arial or ariel ; as “earth” ; possibly ‘lion+deity’ ; -aru ‘behold’ , ar-ah ‘gather,
to pluck’ ; Akk. aru ‘wing, branch’ , erû ‘naked, be stripped’, ‘copper, millstone, a bird’;
‘kill’ , H5362 naqaph ‘to encircle or surround or go around (sometimes w/ intent of striking)’ ;
‘heavyness’ , H8386 thaanyyi-ah ‘mourning’ ; H578 an-ah ‘lament’ ; very unusual ;

 • context : continued : … prophecy about “the end of this earth” :

line ,

 • [=’please ignore Esau’s pre-programmed “David + camped + in Ariel”,
  as his corruption to put you immediately on the wrong foot ;
  2) “fortressed city” is an expression used in prophets ;
  line :]

“woe ! (to) – (..the land..) [=’this world’] (ariel=arts) ,
[+as] (..the fortressed..) – city – [+of] (..sin..) (chnh=chth) ,          [=’fortressed city’ = valid’]
adding – year – upon – year – [+her] cyclic – feasts ;                 [=’read : neverending cycle’]

 
I (will) cause distress – to (..the land..) [=’this world’] ,
[=as] – the mourning – and lamentation – she (!) (will) be [+in] ;
[=for] – she (will) – [+not] – be – (..a land..) [+anymore] ;

(Wee over Jeruzalem)
Wee Ariël , Ariël , de stad waar David zich gelegerd heeft ! Voeg jaar bij jaar ,
laat de feesten hun kringloop hebben , Toch zal ik Ariël in het nauw drijven ,
er zal geklaag en geweeklaag zijn , zij zal mij als een ariël zijn .

 • [=’svp negeer Esau’s voorgeprogrammeerde zin “David + kampeerde + in Ariel” ,
  bedoeld om u onmiddellijk op het verkeerde been te zetten ;
  2) “versterkte stad” is een uitdrukking gebruikt in profeten ;
  Zin :]

“wee (..het land..) [=’deze wereld’] (ariel=arts) ,
[+als] (..de versterkte..) stad [+van] zonde (chnh=chth) ,
jaar na jaar [+haar] cyclische feesten toevoegend ;                   [=’lees: oneindige cyclus’]

 
ik zal (..het land..) in het nauw drijven ,
[=als] het geklaag en het weeklagen waar zij (!) in zal zijn ;
[=want] zij zal [+niet] [+meer] (..een land..) zijn ;

 
3-4
… vervolg : deze aarde – als ‘Gaia’ – zal eindigen :
and·I-encamp as·the·bowling-ball on·you and·I-besiege on·you garrison and·I-raise
on·you siege-works and·you-are-low from·earth you-shall-speak and·from·soil she-shall-
be-bowed-down saying-of·you and·he-becomes as·medium from·earth voice-of·you
and·from·soil saying-of·you she-shall-chirp
And I will camp against thee round about, and will lay siege against thee with a mount,
and I will raise forts against thee. And thou shalt be brought down, [and] shalt speak out of
the ground, and thy speech shall be low out of the dust, and thy voice shall be, as of one
that hath a familiar spirit, out of the ground, and thy speech shall whisper out of the dust.
‘round about’ , H1754 dur ‘a ball (Is.28)’, from -duwr ‘circle, round’, as noun ;
Akkadian durû ‘wall, fortification’ ;
‘familiar spirit’ ,H178 ob ‘medium, familiar spirit, necromancer’, several ; -ob ‘leather bottle’
[this body] , and compare -ab ‘human father’ tot he concept of familiar spirits ;

 • context : … continued : this earth – as ‘Gaia’ – will end :

line ,  
“[=because] [=they] [=’spirit-armies’] – (will) lay siege – [=against] you – the circle [=’earth’] ,
[=as] [+their] siege-work – (which will) enclose – you ,

 
4 [=then] you (will) speak [in right direction] (!) – as – the humiliated – land ,        [=’see !!!’]
[=as] – your talking – (which will be) humble – (out) from the dust ;
being – your voice – as the familiar spirit – (out) from the land [=’earth’] ,
[=as] – your talk – (which will) whisper – (out) from – the dust ;
Want ik zal u rondom belegeren ,

ik zal u insluiten met bolwerken en versterkingen tegen u opwerpen . Dan zult u vernederd
worden , spreken vanuit de aarde en gedempt zullen uw woorden klinken uit het stof .
Uw stem vanuit de aarde zal zijn als die van een dodenbezweerder ; en uw woorden
klinken piepend uit het stof .

“[=omdat] [=zij] [=’geesten-legers’] u de cirkel [=’aarde’] rondom zullen belegeren ,
[+als] hun versterkingen die u zullen omringen ;

 
4 [=dan] zult u spreken [in goede richting] (!) als het vernederde land ,                            [=’zie !!’]
[=als] uw praten dat nederig zal zijn vanuit het stof ;
uw stem zal zijn als een bezwerende geest vanuit het land [=’aarde’] ,
[=als] uw praten dat zal piepen uit het stof ;

 
5-6
vervolg :… maar ook haar mensen zullen uitgeroeid worden :
and·he-becomes as·dust thinnest throng-of alien-ones-of·you and·as·trash passing
throng-of terrifying-ones and·he-becomes to·instant suddenly from·with ieue-of hosts
you-shall-be-visited in·thunder and·in·earthquake and·sound great sweeping-whirlwind
and·tempest and·blaze-of fire one-devouring
Moreover the multitude of thy strangers shall be like small dust, and the multitude of the
terrible ones [shall be] as chaff that passeth away: yea, it shall be at an instant suddenly.
Thou shalt be visited of the LORD of hosts with thunder, and with earthquake,
and great noise, with storm and tempest, and the flame of devouring fire.
‘dust’ , H80 abaq ‘dust’, ‘particles, powder’ ; favoring ‘particles’ as opposed to -ophir ‘dust’ ;
abaq ‘to wrestle’ 2x , considered context as ‘vapor, evaporate’ (relation with clouds) ;
‘small’ , H1851 daq ‘fine, thin’ ,

 • context : continued : … but also her people will be cut off :

line ,

 • [=’the term “strong , terrible” is based upon the root ‘bone , skeleton’ ;
  line :]

“your – multitude of – strangers     +                                                             [=’our type bodies !’]   
(will) become – as – vapourized – particles ;                                    [=’sic ; = correct colour’]
[=as] the multitude of – (..skeletons..) – (which will be) – as chaff – passing away ;
and (that) (will) happen – suddenly , in the blink of an eye ;

 
6 [+for] [=they] (will be) visited [=’to be judged’] – [=by] – IEUE of – hosts [=’dimension’]      +
[=with] thunder – and earthquakes ,
and – the great – sound – (of) whirlwinds – and tempests ,
and the blaze of – devouring – fire ; 

Dan zal de menigte van hen die u vreemd zijn ,
worden als fijn stof , en de menigte van geweldplegers als voorbijvliegend kaf .
In een ogenblik zal het gebeuren , plotseling . Door de Heer van de legermachten
zult u gestraft worden met donder , aardbeving en groot geluid , wervelwind ,
storm en de vlam van een verterend vuur . 

 • [=’de term “geweld, sterk” heeft als wortel ‘been, skelet’ ;
  zin :]

“uw menigte van vreemden      +                                                                [=’ons type lichamen !’]
zal verdampen als stof ;                                                                                                                         [=’sic’]
[=als] de menigte van (..skeletten..) die als kaf voorbij zullen vliegen ;
en dat zal plotseling  gebeuren , in een ogenblik ;

 
6 [+want] [=zij] zullen bezocht worden [=’als oordeel’] door IEUE van de legermachten ,
[=met] donder en aardbevingen ,
en het grote geluid van wervelwinden en stormen ,
en de vlam van een verterend vuur ;

 
7-8
… de behexte aarde voor Jacob (!) tijdens de eerste helft van Openbaring :
and·he-becomes as·the·dream vision-of night throng-of all-of the·nations the·ones-
being-enlisted on Ariel and·all-of hosts-of·her and·fastness-of·her and·the·ones-
constraining to·her and·he-becomes as·which he-is-dreaming the·famishing-one
and·behold ! one-eating and·he-awakes and·empty soul-of·him and·as·which
he-is-dreaming the·thirsty-one and·behold ! one-drinking and·he-awakes and·behold !
faint and·soul-of·him prowling so he-shall-bebc throng-of all-of the·nations the·ones-
being-enlisted on mountain-of tziun
And the multitude of all the nations that fight against Ariel, even all that fight against her
and her munition, and that distress her, shall be as a dream of a night vision. It shall even
be as when an hungry [man] dreameth, and, behold, he eateth; but he awaketh, and his
soul is empty: or as when a thirsty man dreameth, and, behold, he drinketh; but he awaketh,
and, behold, [he is] faint, and his soul hath appetite: so shall the multitude of all the nations be,
that fight against mount Zion.
‘fight’ , H6632 tsaba ‘to enlist, to war, war against’ , unusual ;
‘munition’, H4685 matsowd ‘proper : a net (to snare)’ from -tsuwd ; in varieties ;
‘distress’ , H6693 tsuq ‘proper : to compress’,

 • context : … the behext earth for Jacob (!) during the first half of Revelation :

line ,

 • [=’this section must be …”the layer around earth to which the mind is connected to”,
  as the layer which gives impulses to the mind about ‘our reality’ , going insane ;
  we don’t claim to understand the details but we do can see it will be plain Behexing ;
  2) the “net” may be “the platonic-solid forms surrounding this earth” ;
  line :]

“[=for] – the night – vision – (will) happen ,       +
[+when] the multitude of – nations [=’of spirits’] – (will) war – [=against] (..the land..) ;
[=as] her [=’earth’s’] host – (being) her Net – (which will be) oppressed – [=by] [=them] ;

 
8 and (it) (will) happen (that-) – a starving (-human) – (will be) dreaming ,
and behold ! , (he is as) one eating ;
[=but] [+then] he awakes – and his adamite-soul – (is) empty ;

 
[=or] like – a thirsty (-human) – who (will be) – dreaming ,
and behold ! , (he is as) one drinking ;
[=but] [+then] he awakes – and behold ! , his adamite-soul – faints (-of thirst) ;

 
(..as thus..) – it (will) happen – [+when] the multitude of – nations [=’of spirits’]        +
(will) battle – [=against] – (..the fortressed..) – (..city..) [=’earth’] ;

Als een droom ,
een nachtelijk visioen zal de menigte van al de volken worden die strijden tegen Ariël ,
ja, allen die strijden tegen hem en zijn vestingen , en die hem in het nauw drijven .
Het zal zijn zoals wanneer een hongerige droomt , en zie , hij eet , maar als hij ontwaakt ,
is hij nog onverzadigd ; of zoals wanneer een dorstige droomt , en zie , hij drinkt ,
maar als hij ontwaakt , zie , hij is uitgeput en nog versmacht hij : zó zal het met de menigte
van alle heidenvolken zijn die strijden tegen de berg Sion .

 • [=’zie Engels voor de mogelijke reden voor de algemene behexing ;
  zin :]

“[=want] het nacht visioen zal gebeuren ,          +
[+wanneer] de menigte van naties [=’geesten’] zullen strijden [=tegen] (..het land..) ;
[=als] haar [=’aarde’] host (dat) haar Net is , dat [=door] [=hen] onderdrukt zal worden ;

 
8 en het zal gebeuren (dat-) een hongerige (-mens) zal dromen ,
en zie ! , (hij is als) iemand die eet ;
[=maar] [+dan] wordt hij wakker en zijn adm-ziel is leeg ;

 
[=of] als een dorstige (-mens) die zal dromen ,
en zie ! , (hij is als) iemand die drinkt ;
[=maar] [+dan] ontwaakt hij en zie ! , zijn adm-ziel verdroogt (-van dorst) ;

 
(..dit..) zal er gebeuren [+wanneer] de menigte van naties [=’geesten’]        +
zullen strijden [=tegen] (..de versterkte..) (..stad..) [=’aarde’] ;

 
9-10
… vervolg :
dally-you ! and·be-amazed-you ! dandle-you ! and·revel-you ! they-are-drunk and·not
wine they-sway and·not intoxicant that he-libated on·you ieue spirit-of stupor and·he-is-
sealing-down eyes-of·you the·prophets and heads-of·you the·vision-seers he-covers
Stay yourselves, and wonder; cry ye out, and cry: they are drunken, but not with wine;
they stagger, but not with strong drink. For the LORD hath poured out upon you the spirit
of deep sleep, and hath closed your eyes: the prophets and your rulers,
the seers hath he covered.
‘stay’ , H4102 mah-ah ‘delay’ ; -mah ‘to hesitate, to question’, 
‘cry’, H8173 sha’a ‘proper: be smeared-over, dim ; to ponder’, negative root -shaa ;
‘deep sleep’ , H8689 thardem-ah ‘deep sleep (as upon adam)’ ; radam ‘deep sleep’ ,
thardemah must be a superlative – ‘trance’, stupor ,

 • context : … continued :

line ,  
(because in that time,)
you [=’many believers now’] (will) question (-it) – and wonder ,
you (will) ponder (-it) – and try to discern (-what is going on) ;

 
[+because] [=you] (will be) drunk – [=but] not – (from) wine ,
[+as] staggering – [=but] not – (by) strong drink ;
that=because – IEUE – (will have) poured – [=upon] you – an awareness of – trance ,

 

 • [=’below : somewhat unclear – does the trance happen because the leaders
  don’t see anything anymore ? , and the ultimate reason for that is verse 11 ? ;
  line :]

[=by means of?] your eyes – (being) closed , (namely of-) the prophets [=’or: pastors’] ,
[=as] your [legal-] heads – (being) covered , the seers ;         +

Zij aarzelen.
Sta daarover verbijsterd . Zij zijn verblijd . Roep daarom . Zij zijn dronken , maar niet
van wijn ; zij waggelen , maar niet van sterke drank . Want de Heer heeft over u
uitgegoten een geest van diepe slaap . Gesloten heeft hij uw ogen , de profeten ;
en uw hoofden , de zieners , heeft hij omhuld .

(want in die tijd,)
zult u [=’veel gelovigen nu’] vragen waarom , en verbijsterd zijn ,
u zult erover nadenken en het proberen te begrijpen ;

 
[+want] u zult dronken zijn [=maar] niet van wijn ,
[+als] waggelend [=maar] niet door sterke drank ;
[=omdat] IEUE een bewustzijn als van een trance over u uitgegoten zal hebben ;

 

 • [=’beneden : iets onduidelijk – gebeurt de trance omdat de leiders
  niets meer zien ? ; en de uiteindelijke reden daarvoor is vers 11 ? ;
  zin :]

[=vanwege?] het gesloten zijn van uw ogen , (namelijk-) de profeten [=’of: pastors’] ,
[=als] het bedekt zijn van uw [legale-] hoofden , de zieners ;

 
part II — deel II

 
11-12
… want gelovigen hebben nooit begrepen dat dit zal gebeuren :
and·she-shall-become to·you vision-of the·all as·words-of the·scroll the·one-being-sealed
which they-are-giving him to one-being-acquainted-of the·scroll to·to-say-of read-you !
please ! this and·he-says not I-am-being-able that being-sealed he and·he-is-given the·scroll
on whom not he-is-acquainted script to·to-say-of read-you ! please ! this and·he-says not
I-am-acquainted script
And the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed, which [men]
deliver to one that is learned, saying, Read this, I pray thee: and he saith, I cannot; for it [is]
sealed. And the book is delivered to him that is not learned, saying, Read this, I pray thee:
and he saith, I am not learned.

 • context : … because believers never expected that this would happen :

line ,
“and – (this) (night-) vision – (will) happen – to you ,     +
(..[just-] like..) – (..all..) – the words [in right direction] of – the sealed – scroll [+have said] ;
which [=’scroll’] – (had been) given – to – (some-) one [scholarly-] learned – (in) the scroll ,
saying [-to him] :
read you – this – please ! ;
[=but] he said : I am – not – able (to)  , that=because – it – (is) sealed ;             [=’A : compare B’]

 
(but the sons will have understood,)
[=then] – the [scripture-] scroll – (was) given        +
[=to] – (some-) one – nót – [scholarly-] learned – (in) the scroll ,                              [=’you and we’]
saying [-to him]  :
read you – this – please ! ;
and he says : I am – (..able to..) , that=because – it – (is) – [+nót] – sealed ;    [=’B : compare A’]

Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden
als de woorden van een verzegeld boek . Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt :
lees dit eens ! Maar hij zegt : dat kan ik niet , het is verzegeld . Of men geeft het aan iemand
die niet lezen kan , en zegt : lees dit eens ! Maar hij zegt : ik kan niet lezen .

“en (dit) (nacht-) visioen zal u gebeuren ,         +
(..zoals..) (..al..) de woorden [in goede richting] van de verzegelde rol [+hebben gezegd] ;
die [=’schriftrol’] werd gegeven aan iemand die geleerd was (in) de rol [=’de schrift’] ,
[tot hem-] zeggend :
lees dit , alstublieft ! ;
[=maar] hij zei : ik kan het niet lezen , [=omdat] het verzegeld is ;                   [=’A : vergelijk B’]

 
(maar de zonen zullen het hebben begrepen,)
[=dan] werd de [schrift-] rol gegeven      +
[=aan] iemand die niét geleerd was (in) de rol ,                                                             [=’u en wij’]
[tot hem-] zeggend :
lees dit , alstublieft ! ;
en hij zegt : ik (..kan het..) , [=want] het is [+niét] verzegeld ;                            [‘B : vergelijk A’]

 
13-14
… de oorzaak van dat niet-begrijpen : (kerkelijk-) wetticisme :  
and·he-is-saying my-Lord because that he-comes-close the·people the·this
in·mouth-of·him and·in·lips-of·him they-glorify·me and·heart-of·him he-holds-far from·me
and·she-is-becoming to-fear-of·them me instruction-of mortals one-being-taught therefore
behold·me ! he-is-proceeding to·to-do-marvelous the·people the·this to-do-marvelous
and·marvelous-thing and·she-perishes wisdom-of wise-ones-of·him and·understanding-of
ones-understanding-of·him she-shall-conceal-herself
Wherefore the Lord said, Forasmuch as this people draw near [me] with their mouth,
and with their lips do honour me, but have removed their heart far from me, and their fear
toward me is taught by the precept of men: Therefore, behold, I will proceed to do a marvellous
work among this people, [even] a marvellous work and a wonder: for the wisdom of their wise
[men] shall perish, and the understanding of their prudent [men] shall be hid.

 • context : … the reason of that non-understanding : (church type-) legalism :

line ,
“[=therefore] – myLord – says :
the reason [=’for their not being able to read’] (is) ,        +
that – these – people [=’believers now’] – draw near – (only-) [=with] their mouth ,
and – glorify me – (only-) [=with] their lips ,
[=yet] their heart – they hold far – from me ;
[=as] their reverence – [=for] me – (which) (is) – the taught – ordinance of – mortals ; [=’legalism’]

 
14 therefore , behold ! ,
[+I] (will cause) – a miracle – to proceed – [+among] – these – people ,               [=’in our days’]
[+as] a wondrous – and marvellous thing :
[=for] – the wisdom of – their wise ones – (will) perish ,
[=as] the understanding of – their smart ones – (which will) conceal herself :          +

De Heer zei :
omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen ,
maar in hun hart niet van mij houden , en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod
van mensen is , daarom , zie , ik ga verder met wonderlijk te handelen met dit volk ,
wonderlijk en wonderbaar ; want de wijsheid van de wijzen zal vergaan ,
en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen .

“daarom zegt de Heer :
de reden [=’voor hun niet kunnen lezen’] is ,     +
dat deze mensen [=’gelovigen nu’] (alleen-) met hun mond naderen ,
en mij (slechts-) eren met hun lippen ,
[=terwijl] zij hun hart ver van mij houden ;
[=als] hun eerbied [=voor] mij dat de aangeleerde geboden zijn van stervelingen ;

 
14 daarom , zie ! ,
[+ik] zal een wonder veroorzaken [+onder] deze mensen ,                                  [=’in onze dagen’]
[+als] iets wonderlijks en wonderbaarlijks :
[=want] de wijsheid van hun wijzen zal verdwijnen ,
[=als] het begrijpen van hun verstandigen dat zich zal verbergen ;       +

 
15-16
… nu spreken de zonen (als 144,000) :
woe ! the·ones-digging-deep from·ieue to·to-conceal-of counsel and·he-becomes
in·darkness deeds-of·them and·they-are-saying who ? seeing-of·us and·who ?
knowing-of·us waywardness-of·you if as·clay the·one-being-potter he-shall-be-
accounted that he-shall-say handiworkdo to·one-makingdo-of·him not he-madedo·me
and·formed he-says to·one-forming-of·him not he-understands
Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the LORD, and their works
are in the dark, and they say, Who seeth us? and who knoweth us? Surely your turning
of things upside down shall be esteemed as the potter’s clay: for shall the work say of him
that made it, He made me not? or shall the thing framed say of him that framed it ,
He had no understanding ?
‘seek deep’ , H6009 amoq ‘to be or make deep’ ;
‘turn upside down’ , H2017 hophek ‘to perverse, turn things upside-down’,
from the -haphak verb ‘to transform, inverse’ ;

 • context : … now the sons (as 144,000) speak :

line ,

 • [=’nice : see line 16  — it tells the same as we did in Introduction I , saying
  “God knew that what he wrote in prophets , his souls would understánd” –
  to be fair : in first submission we had this section – wrongly – about Esau having
  tampered with the text (as same meaning) , but this version is even better ! ;
  line :]

“[+because] (..the sons..) (eui=bn) – (will) dig deep        +                         
[=for] – the hidden – counsel [=’context’] – [=of] IEUE ,
[=as] – their work – (which will) be – [=like] (!) darkness :          +            [=’seemingly !’]

 
[=for] they (will) say : (..whát..) (mi=me) – we (need to) see ? ,                              [=’true !’]
and (..whát..) (mi=me) – (do) we (need to go) understand ? ;

 
16 [+because] (it is) [all-] upside-down (to) [=us] :                                      [=’root : -haphak’]
(are) we [+not] accounted – as the clay – [+of] the potter [=IEUE] ? ,
[=therefore] (ki=lkn) – the handiwork – made by him – (would) (..understánd..) [=him] ,
[=as] the formed one – (being able to) say – to the one forming him  : ‘[=we] get it’ ;

Wee hun
die zich diep verbergen voor de Heer om hun voornemen te verbergen ;
hun daden vinden in het duister plaats , zij zeggen : wie ziet ons en wie kent ons ?
U draait de zaken om ! Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met
het leem , zodat het maaksel over zijn maker zegt : hij heeft mij niet gemaakt ,
en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt : hij heeft er geen inzicht in .

 • [=’zie Engels – voor eenzelfde zin in Introductie I ;
  zin :]

“[+want] (..de zonen..) (eui=bnm) zullen diep graven        +
[=voor] de verborgen raad [=’context’] [=van] IEUE ,
[=als] hun werk dat [=als] (!) duisternis zal zijn :        +                                      [=’uiterlijk !’]

 
[=want] zij zullen zeggen : (..wát..) (mi=me) moeten wij zien ? ,                         [=’waar !’]
en (..wát..) (mi=me) moeten wij (gaan) begrijpen ? ;

 
16 [+want] (het is) [alles-] op z’n kop (voor) [=ons] :
worden wij [+niet] beschouwd als de klei [+van] de pottenbakker [=IEUE] ? ,
[=daarom] zou het handwerk door hem gemaakt [=hem] moeten (kunnen) begríjpen ,
[=als] het gevormde dat moet (kunnen) zeggen tot zijn formeerder : ‘[=wij] snáppen het’ ; 

 
17-18-19
… vervolg : dan ontdekken de zonen de belofte :
?·not yet little-of bit and·he-turns-back Lebanon to·the·crop-land and·the·crop-land
to·the·wildwood he-shall-be-accounted and·they-hear in·the·day the·he the·deaf-ones
words-of scroll and·from·gloom and·from·darkness eyes-of blind-ones they-shall-see
and·they-shall-add humble-ones in·ieue rejoicing and·ones-needy-of human
in·holy-one-of ishral they-shall-exult
[Is] it not yet a very little while, and Lebanon shall be turned into a fruitful field,
and the fruitful field shall be esteemed as a forest? And in that day shall the deaf hear
the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of obscurity, and out of darkness.
The meek also shall increase [their] joy in the LORD, and the poor among men shall rejoice
in the Holy One of Israel.

 • context : … vervolg : then the sons discover the promise :

line ,

 • [=’last line : ‘humble and needy’ means “no huge Ego/mind anymore” ;
  line :]

“(is it) not – still – (only-) a little – time ,       +
[=until] – (..the sons..) (lbnun=bnm) – (will) return – to (..tsiun..) ,
[=as] (..the sons..) – (who will be) reckoned – [=as] (..+the sons of..) – (..Ishral..) (oir=ishrl) ? ;

 
18 [=for] in – this – day – [+we] (who were) deaf         +
(have) heared – the words [in right direction] of – the [scripture-] scroll ,
and – [+our] blind – eyes – (have) seen – (out) from gloom – and darkness ;

 
(we-) and=as – the humble ones – (will) increase – joy – in IEUE ,
(being) the the needy – (..sons..) – (who will) rejoice – in the holy one of – [eden-] Ishral ;

Is het niet nog een klein moment
totdat de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld , en het vruchtbare veld
als een woud beschouwd zal worden ? Op die dag zullen de doven horen de woorden
van het boek , en , verlost van donkerheid en duisternis , zullen de ogen van de blinden zien .
De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben in de Heer , en de armen onder de
mensen zullen zich in de heilige van Israël verheugen .

 • [=’laatste zin : “nederig en hulpeloos” betekent ‘geen sterk Ego/verstand meer’ ;
  zin :]

“is het niet (slechts-) een kleine tijd ,
[=totdat] (..de zonen..) (lbnun=bnm) terug zullen keren naar (..tsiun..) ,
[=als] (..de zonen..) die beschouwd zullen worden [=als] (..de zonen van..) (..Ishral..) (oir=ishrl) ? ;

 
18 [=want] op deze dag hebben [+wij] die doof waren     +
de woorden [in goede richting] van de [schrift-] rol gehoord ,
en [+onze] blinde ogen hebben vanuit donkerheid en duisternis gezien ;

 
(wij-) [=als] de nederigen zullen vreugde in IEUE vermeerderd zien ,
die de hulpeloze (..zonen..) zijn die zich zullen verheugen in de heilige van [eden-] Ishral ; 

 
20-21
… vervolg : maar teveel zielen hebben de corrupte versie aangehangen … :
that he-reaches-the-limit terrifier and·he-is-finished one-mocking and·they-are-cut-off
all-of ones-being-alert-of lawlessness ones-making-sin-of human in·word and·for·the·one-
correcting in·the·gate they-lay-a-trap and·they-are-turning-aside in·the·chaos righteous-one
For the terrible one is brought to nought, and the scorner is consumed, and all that watch
for iniquity are cut off: That make a man an offender for a word, and lay a snare for him
that reproveth in the gate, and turn aside the just for a thing of nought.
‘terrible one’, H6184 arits ‘fearful, tyrant, opressor, etc’ ; -arats ‘to cause shock ; to dread’ ;
problem it’s related to ‘land’ (-arts) ;
‘scorner’ , H3887 luts ‘proper to (=wrongly) interpret’ as intermediary ; used as ‘scorn’ ;
Akk. lu’âshtu ‘grain’ , (lîshu ‘dough’, is close) ; lashu ‘body part’ ; luhshu ‘priest’ ;
‘lay a snare’ , H6983 qush ‘lay a snare’ ; Akk. qîshtu ‘a gift’ (right..) ; qishshu ‘cucumber’ ;

 • context : … continued : but too many souls adhered to the corrupted version …:

line ,
that=because – (..the land..) [=’this world’] (arits=arts) – (will) come to an end ;
[=then] – the scorners [=’wrongly interpreting’] – (will be) consumed ,
[=as] all – the ones (having) kept (-and cherished) – iniquity – (who will be) cut off :       +

 
21 [=for] (..the people..) – sinned [=’corrupt eden-life’] – [=against] the words [in right direction] ,
 
[=by] the placed snare – [=against] the ones [=’words’] corrécting – [=their] (..adm-soul..) ;
they (have) turned aside – the righteous one [=’version’] – [=over] the chaotic one ;

Want de geweldpleger zal omkomen ,
het zal uit zijn met de spotter . En allen die uit zijn op onrecht , zullen uitgeroeid worden :
zij , die een mens schuldig verklaren om een woord ,  zij die valstrikken leggen voor wie
opkomt voor het recht in de poort , zij die de rechtvaardige wegdrukken , de woestijn in . 

[=’vervolg :]
“[=omdat] (..het land..) [=’deze wereld’] (arits=arts) op zal houden te bestaan ;
[=dan] zullen de spotters [=’verkeerd vertalend’] uitgeroeid worden ,
[=als] al degenen die onrecht vastgehouden hebben , die afgesneden zullen worden :      +

 
[=want] (..de mensen..) zondigden [=’corr. eden-leven’] [=tegen] de woorden [in goede richting] ,
 
[=door] de gelegde valstrik [=tegen] degenen [=’woorden’] die (..hun adm-ziel..) corrigéerden ;
zij hebben de rechtvaardige [=’versie’] weggedrukt [=over] de chaotische [=’versie’] ;

 
part III   —   deel II

 
22-23-24
slot : … daarom zal Jacob zijn (144,000) zonen herkennen :
therefore thus he-says ieue to house-of Jacob who he-ransomed Abraham not now
he-shall-be-ashamed Jacob and·not now faces-of·him they-are-being-pale that in·to-see-
of·him children-of·him deed-of hands-of·me in·within-of·him they-shall-hallow name-of·me
and·they-hallow holy-one-of Jacob and Elohim-of ishral they-shall-be-terrified and·they-know
ones-straying-of spirit understanding and·ones-grumbling they-shall-learn influence 
Therefore thus saith the LORD, who redeemed Abraham, concerning the house of Jacob,
Jacob shall not now be ashamed, neither shall his face now wax pale. But when he seeth
his children, the work of mine hands, in the midst of him, they shall sanctify my name,
and sanctify the Holy One of Jacob, and shall fear the God of Israel. They also that erred
in spirit shall come to understanding, and they that murmured shall learn doctrine.

 • context : closing : … therefore Jacob will recognize his (144,000) sons :

line ,

 • [=’first line 23 : the ‘rescued’ is not the same as “having saved” ! ,
  but the theme here is “the 144,000 sons as the two witnesses” ;
  line :]

“therefore – thus – says – IEUE – says         +
[=about] – the house of – Jacob [=’all to-be saved souls’]       +
whom – (..his sons..) (abrm=bnm) – (will) rescue :                             [=’two witnesses theme’]
(..my people [=’Jacob’]..) (la=om) – (will be) ashamed ,                       [=’during Revelation….’]
[=as] – [+their] faces – (which will be) pale ;

 
23 that=but – [=when] [=they] (will) see – [=their] (..sons..) ,       +                   [=’as 144,000’]
[+as] the work of – my hands – in their midst ,
they (will) praise – my name – [=as] praising – the holy one [=IEUE] of – Jacob ,                
and – revere – (..the sons..) of – [eden-] Ishral ;

 
24 [=then] – the ones [=’of Jacob’] (having) erred – (in) spirit – (will) know – understanding ,
[=as] the ones (who had) criticized – (but who will) learn – insight .

Daarom ,
zo zegt de Heer tegen het huis van Jakob , Hij die Abraham heeft verlost : nu zal Jakob
niet beschaamd hoeven te worden , en nu zal zijn gezicht niet wit wegtrekken , want als hij
zijn kinderen ziet , het werk van mijn handen in zijn midden , zij zullen de Heilige van Jakob
als heilig erkennen , zij zullen bevreesd zijn voor de God van Israël . Wie dwalen in hun geest ,
zullen tot inzicht komen , wie morren , zullen onderwijzing aanvaarden .

 • [=’eerste zin 23 : het “redden” is niet hetzelfde als “verlossen” ! ,
  maar het thema hier is “de 144,000 als de twee getuigen” ;
  zin :]

“daarom , zo zegt IEUE [=over] het huis Jacob [=’alle zielen die gered worden’]         +
die (..zijn zonen..) (abrm=bnm) zullen redden :                                  
(..mijn mensen [=’Jacob’]..) (la=om) zal beschaamd zijn ,              [=’tijdens Openbaring…’]
[=als] hun gezichten die wit weggetrokken zullen zijn ;

 
23 [=maar] [=wanneer] zij [=hun] (..zonen..) zullen zien ,                                   [=’als 144,000’]
[+als] het werk van mijn handen in hun midden ,
zullen zij mijn naam prijzen [=als] het prijzen van de heilige [=IEUE] van Jacob ,
en (..de zonen..) van [eden-] Ishral eerbiedigen ;

 
24 [=dan] zullen degenen [=’van Jacob’] die dwaalden in geest , kennis verwerven ,
[=als] degenen die morden , (maar) tot inzicht zullen komen .  

 


04.27.19 — submitted —-  second version of original —- hetreport
05.10oct.2020   —   submitted as second version , and definitive ; after cleanup ;