Jes. 3: de ‘staf voor brood’ wordt verwijderd – (3)
met grote gevolgen voor dit lichaam
(eindtijd – leesbaar maar moeilijk)
[2020]

 

  chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :

very difficult theme :
in previous chapter was ‘the degeneration’ ;
this chapter links that to a matrix-construct
called “the staff for bread” – as a construct
which “emits essences to this earth”
and those essences support our present body :
but this staff will be REMOVED (by God) ,
causing severe consequences for this body
(for more about this theme : see chapter 4)

remark : very corrupted chapter ,
but we think we distilled its context

 

Hoofdstuk context :
…. erg lastig onderwerp :
in vorig hoofdstuk 2 werd “de degeneratie” beschreven ;
hier wordt dat gelinkt aan “de staf voor brood” ,
als een matrix-construct “dat essenties naar deze aarde zendt”
en die essenties ondersteunen ons huidig soort lichaam —-
maar deze staf wordt VERWIJDERD (door God) ,
wat grote gevolgen zal hebben voor ons huidig soort lichaam
(voor meer over dit thema : zie hoofdstuk 4)
opmerking :
erg gecorrumpeerd hoofdstuk – maar we denken de context begrepen te hebben

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 3

1
… de ‘staf voor brood’ (onze lichamelijkheid onderhoudend) wordt verwijderd :
that behold ! the·lord ieue-of hosts one-taking-away from·Jerusalem and·from·Judah
mshon stay u·mshone and·staff every-of mshon stay-of lchm bread and·every-of mshon
stay-of mim waters

For, behold, the Lord, the LORD of hosts, doth take away from Jerusalem and from Judah
the stay and the staff, the whole stay of bread, and the whole stay of water,
‘stay / staff’, H4937 mishen ‘supply,stay’, unusual , -shaan ‘to lean on, rely’ ;

 • context : .. the ‘staff for bread’ (supporting our physicality) is being removed :
  … in previous chapter 2 was “the degeneration” ,
  in this chapter (and next 4) will show “that a matrix-construct feeds our type body” ,
  as “supplying certain aspects for this body” ,
  in this chapter , their construct will be removed – causing grave impact upon this body ;
 • 2) syntax :
  … very corrupted line (in blue) ; the ‘waters’ (-am) is ‘people’ (-am) ; the unusual (-mshon)
  at least in 1 instance (-mtth) ‘staff’ , since “the staff for bread” is a returning theme in prophets ;

line ,
that=because – behold ! ,
the Lord – IEUE of – hosts – (will) remove – [=the supplying] – [=staff]
[=’a matrix-construct , supplying essences for our type body’]
from=fór Jerusalem [=’this earth’] – and judah [=’this world’] ,
[+which is] the [=staff] of=for – bread – and=as – the supply of=for – [=the people] : +
(Tegen de verleiders van het volk)

Want zie , de Heer , de Heer van de legermachten
gaat van Jeruzalem en Juda wegnemen steun en stut :
elke steun van brood , en elke steun van water .

 • [=’zie voor het concept van de staf Engels hierboven , maar vooral volgend hoofdstuk 4 :]

“want zie ,
de Heer , IEUE van de legermachten zal de [=staf] voor de toevoer +
vóor Jerusalem [=’deze aarde’] en Judah [=’deze wereld’] verwijderen
[=’een matrix-construct , dat essentie aanvoert om dit type lichaam te onderhouden’]
[+die] [=de staf] voor brood is , als de toevoer voor [=de mensen] : +

 
2-3
… en dat zal effect hebben op ieder van de bevolking :
masterful-man and·man-of war one-judging and·prophet and·one-divining and·old-one
chief-of fifty and·one-being-reputed-of faces and·one-counseling and·wise-one-of artificers
and·one-understanding-of charm-whisper
The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the prudent,
and the ancient, The captain of fifty, and the honourable man, and the counsellor,
and the cunning artificer, and the eloquent orator.

 • context : .. and that will affect everyone of the population :
  … a description how everyone of society will be affected ;

line ,
[+for] the skillful man – and ‘the soldier’ , [+for] the judge – and the prophet ,
and=for the one divining – and the old one ;
[+for] the chief of – fifty – and the one honoured of – presence – and=as the one counselling ,
and=for the smart – workman , and the one understanding – charms ;

held en strijdbare man , rechter en profeet , waarzegger en oudste , hoofdman over vijftig
en man van aanzien , raadsman , kundig vakman en scherpzinnig bezweerder ;

[+voor] de vakman en ‘de soldaat’ , [+voor] de rechter en de profeet ,
voor de waarzegger en de oudere ;
[+voor] de hoofdman over vijftig en de man van aanzien als de raadsman , k
voor de kundige vakman en de scherpzinnige bezweerder ;

 
part II — deel II

 
4-5
… nu over de periode vóordat de staf wordt weggenomen :       (degeneratie-thema)
and·I-give youths chiefs-of·them and·ones-unweaned they-shall-rule in·them
and·he-is-hard-pressed the·people man in·man and·man in·associate-of·him
and-they-shall-be-audacious the·youth in·the·elder and·the·one-being-slighted
in·the·one-being-glorified
And I will give children [to be] their princes, and babes shall rule over them. And the people
shall be oppressed, every one by another, and every one by his neighbour: the child shall
behave himself proudly against the ancient, and the base against the honourable.

 • context : .. now about the era befóre the staff is removed : (degeneration-theme)
  … the removal of the staff is such a huge event ,
  that these lines almost seem … out of place here ;
  the only option we could think of here is “the period befóre the staff is removed” ,
  considered (for example) “the ecological Zealotry” these days , it can make absolute Sense ;
  compare also the “degeneration theme” in previous chapter 2 ;

line ,
and=but [+before (that) (=likely)] ,
I (will) give – youths – [to be] their chiefs , and children – (shall) rule – them ;
and – the people – (will be) exacted [=’sucked-out’ (-ngsh)] :
[=the woman?] – in=by the man , and man – in=by his neighbour ,
and the youth – (will be) arrogant – in=to the elder ones ,
and the disgraceful onea – (arrogant) in=to the honourable ones ;

Ik zal jongens aanstellen als hun vorsten, willekeur zal onder hen heersen .
Het volk zal elkaar in het nauw drijven , man tegen man , eenieder tegen zijn naaste ;
jongens zullen de oudere aanvallen , de geminachte de geëerde .

 • [=’hier moet de (huidige) situatie vlak vóor het verwijderen van de staf bedoeld worden :
  vergelijk deze zinnen met onze maatschappij , als “het Eco-terrorisme” vandaag ,
  en het “degeneratie thema” in vorig hoofdstuk 2 :]

“maar [+vóor (die tijd) (=waarschijnlijk)] , +
zal ik jeugd aanstellen als hun vorsten , en kinderen zullen over hen heersen ;
en de mensen zullen geëxtraheerd [=’uitgezogen’] worden :
[=de vrouw?] door de man , en ieder door zijn naaste ,
en de jeugd zal arrogant zijn tegen de ouderen ,
en degenen die verwerpelijk zijn (zullen arrogant zijn) tegen degenen die eerlijk zijn ;

 
6-7
… dan ontdekken de zonen dat ‘ons type lichaam’ gelinkt is aan ‘de staf voor brood’ :
that he-shall-grasp man in·brother-of·him house-of father-of·him raiment to·you captain
you-shall-become to·us and·the·stumbling-block the·this under hand-of·you he-shall-lift-up
in·the·day the·he to·to-say-of not I-shall-become one-binding-up and·in·house-of·me there-is-no
bread and·there-is-no raiment not you-shall-place·me captain-of people
When a man shall take hold of his brother of the house of his father, [saying], Thou hast clothing,
be thou our ruler, and [let] this ruin [be] under thy hand: In that day shall he swear, saying, I will
not be an healer; for in my house [is] neither bread nor clothing: make me not a ruler of the people.

 • context : .. then the sons discover that ‘our type body’ relates to the staff for bread :
  … though line 6 is very corrupted ,
  the overall content of these lines must be the context as interpreted below ,
  because the “make you a ruler because you have clothes” should be dismissed as theme ;
 • 2) line 6 :
  … the ‘father’ (-ab) is likely chosen to relate to ‘brother’, but ‘perish’ (-ab) seems more logical ;
  the “son” corruption we had already in Isaiah ;

line ,
[line 6 : attempt ; because too damaged / corrupted :]
6 “that=then – a man – (shall) take hold of – his brother +
[+when] the house [=’this earth’] – (is) perishing ,
[+saying] :
the garment [=’aspects of this physical body’]to=for you – [=the son] +    [=’member of 144’]
(shall) become – this – stumblingblock – [……. – ….. – ………] ;
————————-
7 “he (shall) [lift up?] – [+his voice?] – in – that – day , saying :
it [=’the body-garment = this body’] (shall) – not – be – healed ,
and=for – there-(will be)-no – bread – in – [=this] – house [=’earth’] ,
and=as there-(will be)-no – raiment [=’by the bread as aspects of the physical body’] ,
[+so] I (shall) – not – place myself – [+as] [=a son] of – the people ; [=’but with the 144,000’]

Ja, iemand zal zijn broer uit het huis van zijn vader vastgrijpen met de woorden :
jij hebt nog een mantel , wees leider over ons , en neem deze puinhoop onder je hoede .
Dan zal hij op die dag zijn stem verheffen en zeggen :
ik kan geen heelmeester zijn , en er is in mijn huis geen brood en geen mantel ;
stel mij daarom niet aan als leider van het volk .

“dan zal een man zijn broer vastpakken [+wanneer] het huis [=’deze aarde’] aan het vergaan is,
[+zeggend] :
de mantel [=’aspecten van dit lichaam’] voor u de zoon , +           [=’behorend bij de 144,000’]
zal dit struikelblok worden […… – …… – ……] ;
———————–            [zin 6 hierboven : poging ; want onduidelijk / corrupt]
7 hij zal [+zijn stem?] verheffen op die dag , zeggend :
het [=’het kleed als lichaam’] zal niet geheeld worden ,
want er-zal-geen brood zijn in [=dit] huis [=’deze aarde’] ,
en er-zal-geen mantel zijn , [=’door het brood als aspecten voor dit lichaam als mantel’] ,
[+dus] zal ik mijzelf niet plaatsen [+als was ik] [=een zoon] van de mensen
[=’maar horend bij de 144,000’] ;

 
8-9
… omdat het snel bergafwaarts gaat met deze wereld :
that she-stumbles Jerusalem and·Judah he-falls that tongue-of·them and·actions-of·them
to ieue to·to-defy-of eyes-of glory-of·him the·expression-of faces-of·them she-answers
in·them and·sin-of·them as·Sodom they-tell not they-suppress woe ! to·soul-of·them that
they-requite to·them evil
For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen: because their tongue and their doings [are] against
the LORD, to provoke the eyes of his glory. The shew of their countenance doth witness against them;
and they declare their sin as Sodom, they hide [it] not. Woe unto their soul! for they have rewarded
evil unto themselves.

 • context : .. because the situation of this world is quickly going downhill :
  … in spite of the corrupted/unsure lines ,
  the context appears to be “that our type body is getting weak” (and compare chapter 1) ,
  but getting weak “by the ACTIONS of the people” – not the inverse ,
  as if the actions are cáusing that the essence for this body gets weakened :
  compare chapter 2 about “the degeneration” and compare “the Laodicean church” ,
  where the ‘you are poor and blind and pitiful’ appears NOT to be only ‘in spiritual sense’ ;

line ,
that=because – Jerusalem [=’this earth’] – (is) stumbling , +
and Judah [=’this world’] – (is about) to fall ,
that=since – their [=’the peoples’] tongue [=’use of language’] – and actions +
——————–              [below : attempt : unclear / corruptions]
[=(have) become? (ieue=iei?)] – [to=according to their – rebellious – cruel – eyes (?)] ;
the expression of – their faces – [……] – in=to them ,
and – they show – their sins [=’corrupt eden-life’] – as (the sins of-) Sodom ,
they do – not – (even) hide [it] ;
woe – to their adam-soul – that=because – [the result] – (will be) evil – to=upon themselves ;

Want Jeruzalem is gestruikeld en Juda is gevallen ,
omdat hun woorden en daden tegen de Heer zijn ,
doordat zij de blik van Zijn heerlijkheid tergen . Hun gelaatsuitdrukking getuigt tegen hen .
Zoals Sodom maken zij hun hun zonden openlijk bekend , zij verbergen ze niet .
Wee hun ziel , want zij doen zichzelf kwaad aan .

“want Jeruzalem [=’deze aarde’] is aan het struikelen ,
en Judah [=’deze wereld’] gaat vallen ,
sinds hun [=’de mensen’] soort taalgebruik en daden +
——————–             [beneden : poging : onduidelijk / corrupt]
[=zijn geworden?] [zoals hun koppige wrede ogen?] ;
de uitdrukking – van hun gelaat […….] aan hen ,
en zij laten hun zonden zien (als de zonden van-) Sodom , en verbergen het niet (eens) ;
wee hun adam-ziel , want het resultaat zal het kwaad over henzelf zijn ;

 
10-11-12
(nu moet de réden van die puinhoop zich tonen : door de 7 gestolen constructen ?) :
say-you ! righteous-one that good that fruit-of actions-of·them they-shall-eat woe !
to·wicked-one evil that requital-of hands-of·him he-shall-be-done to·him people-of·me
ones-exacting-of·him one-being-unweaned-child and·women they-rule in·him people-of·me
ones-making-happy-of·you ones-leading-astray and·way-of paths-of·you they-swallow-up
Say ye to the righteous, that [it shall be] well [with him]: for they shall eat the fruit of their doings.
Woe unto the wicked! [it shall be] ill [with him]: for the reward of his hands shall be given him.
[As for] my people, children [are] their oppressors, and women rule over them. O my people, they
which lead thee cause [thee] to err, and destroy the way of thy paths.

 • context : (now the réason of that mess should show : by the 7 stolen constructs?)
  … it isn’t logical that “children are the oppressors of my people” would be repeated here —
  read chapter 4 for “the seven constructs” as ‘daughters’ ;
  see “the seven cows and the bull” theme is Rg-veda and spells ,
  the “exacting” can refer to ‘the seven constructs’ here ,
  the “leading astray” to “the cows which the bull (bhRaspati) enchanted”,
  and the “extracting” could even relate to the (vedic) -soma (=essence) ;

line,
“say you ! [=’we’?] : [the righteous ones (=7 constructs?)] – [=will be] – the good [=’eden-good’] ,
that=because – [=we] (will) eat – the fruit of – their work ; [=’of the constructs’?]
woe=but – to the wicked ones [=’spirits’?] – [+will be] evil ,
that=because – the result of – their hands [=’actions’] – (shall be) done – to them :
[………..] – extract [=’suck out’] – [=the daughters (=7 constructs)?] , +
and [……….] – rule – them ;
the one [=’matrix-bull’?] (having) led them – (has) lead (them) astray [=’the 7 eden-constructs’?] ,
and=by (the matrix?-) road – swallowing-up – théir path ;           [=attempt : unclear / very corrupted]
Zeg tegen de rechtvaardige dat het hem goed zal gaan , dat hij de vrucht van zijn daden zal eten.
Wee de goddeloze , het zal hem slecht vergaan, want wat zijn handen verdienen ,
zal hem aangedaan worden .
De onderdrukkers van mijn volk zijn kinderen, en vrouwen heersen over hen .
Mijn volk, wie u leiden, misleiden u, en zij brengen de richting van uw paden in de war .

“zegt u ! [=’wij’?] : de rechtvaardigen [=’7 constructen’?] [=zullen] (eden-) goed zijn ,
want wij zullen de vrucht van hun werk eten ; [=’van de constructen’?]
maar het kwaad zal zijn voor degenen die slecht zijn ,
want het resultaat van hun handen [=’acties’] zal hen aangedaan worden :
[………..] extraheren [=de dochters (=de 7 constructen)?] , +
en [……..] heersen over hen ;
degene [=’matrix-stier’?] die hen geleid heeft , heeft hen wéggeleid [=’de 7 eden-constructen’?] ,
over de (matrix?-) weg (die) hun pad verzwolg ;           [=poging : onzeker / erg corrupt]

 
13-14-15
… dan breekt God de ‘staf voor brood’ (als de matrix’ pilaar van vuur’) :
being-stationed to·to-contend-of ieue and·standing l·din to·to-adjudicate-of peoples
ieue in·judgment he-shall-enter with old-ones-of people-of·him and·chiefs-of·him and·you
you-consume the·vineyard pillage-of the·humble-one in·houses-of·you what ?·to·you
you-are-crushing people-of·me and·faces-of humble-ones you-are-grinding averment-of
my-Lord ieue-of hosts
The LORD standeth up to plead, and standeth to judge the people. The LORD will enter
into judgment with the ancients of his people, and the princes thereof: for ye have eaten up
the vineyard; the spoil of the poor [is] in your houses. What mean ye [that] ye beat my people
to pieces, and grind the faces of the poor? saith the Lord GOD of hosts.

 • context : .. then God breaks the ‘staff for bread’ (as the matrix’ pillar of fire) :
  … we can only make an attempt in these lines 13-15 ;
  however , because the next part III is about “the demise of this type body”,
  here must be the REASON for that demise — as “the breaking of their staff” ;
  daughters (the humble ones) as 7 constructs , stolen from eden :
  … this theme will only become clear as you read next chapter 4 —
  the “(matrix-) staff” kind of “rules (=judges) the 7 stolen constructs” ,
  where here the strange root (-dan) “judging” is used ;
  … then God will judge (=other root) the staff as “the firm standing one” ,
  and compare Zech. 11 and the Rg-veda ‘bhRaspati and cows’ chapters ;

line ,
“[+but – then] IEUE – (will) stand up – to=for to contend +
and=with the one standing firmly [=’staff of bread’, as matrix-fire-pillar , aka “the bull”] ,
[+which] – (is) judging (-dn) – [=the daughters? (=7 stolen eden-constructs?) ] ;
IEUE – will enter [=’the matrix’?]in=for judgment +
[=concerning?] – the old ones [=’7 constructs’?] , +
[+as?] – [=his daughters? (=7 constructs?)] – and=in [=the (matrix-) gate?] ,
[=and] – he [=IEUE] (will) cause – the (matrix-) vineyard – to burn , +
[+by?] the looted – humble ones [=’the 7 stolen constructs’?]in=at their house [=’matrix?’] ,
[=because?] – they [=’spirits?’] are crushing – his [=daughters?] [=’7 constructs? , chapter 4’] ,
and=as? – they grind – [=the appereances?] of – the humble ones ,
(is) the declaration of – myLord – IEUE of – hosts ;           [=attempt : unsure / corrupted]

De Heer staat gereed om zijn rechtszaak te voeren ,
en hij staat klaar om over de volken recht te spreken .
De Heer gaat in het gericht met de oudsten van zijn volk en de vorsten ervan .
Ú hebt immers deze wijngaard verbrand , en wat u geroofd hebt van de armen ,
Bevindt zich in uw huizen . Welk recht hebt u om mijn volk te vertrappen en de armen
te vermorzelen? spreekt de Heer , de Heer van de legermachten .

 • [=’deze zinnen moeten gaan over “het bréken van hun staf”,
  omdat volgend deel III beschrijft hoe dat invloed heeft op ons huidig soort lichaam ;
  voor de door ons geinterpreteerde veranderingen zie Engels , maar vooral hoofdstuk 4 :]

“[+maar – dan] zal IEUE opstaan ,
om de rechtszaak te voeren tegen ‘degene die ferm staat’ [=’de matrix-staf voor brood’] , +
(die) [=de dochters?] [=’7 gestolen eden-constructen’?] – oordeelt (-dn) ;
IEUE – zal uitgaan voor het oordeel +
[vanwege?] de oudsten [=’7 constructen’?] , [=als?] [=zijn dochters?] in [de (matrix-) poort?] ,
en hij [=IEUE] zult de (matrix-) wijngaard verbranden , +
[+door?] de geroofde nederigen [=’de zeven constructen’?] ,
[=want?] zij [=’geesten’?] vertrappen zijn [=dochters?] [=’idem’] ,
als? het vermorzelen van [de verschijningen?] van de nederigen [=’idem’] ,
is de verklaring van de Heer IEUE van de legermachten ;           [=poging : onzeker / corruptie]

 
part III — deel III

 
16-17
… en dat zal grote gevolgen hebben voor ‘dit lichaam’ (voorgesteld als ‘dochters’) :
and·he-is-saying ieue because that they-are-haughty daughters-of tziun and·they-are-going
ones-being-stretched-out throat and·ones-falsifying-of eyes to-go and·to-trip they-are-going
and·in·feet-of·them they-are-tinkling-anklets and·he-smites-with-scurf my-Lord scalp-of
daughters-of tziun and·ieue enticement-of·them he-shall-make-naked
Moreover the LORD saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth
necks and wanton eyes, walking and mincing [as] they go, and making a tinkling with their feet:
Therefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion,

and the LORD will discover their secret parts.
‘wanton’ , H8265 saqar (shaqar) ‘seductive’ 1x ; -sheqer ‘deal falsely’ ;

 • context : .. and that will have huge consequences for ‘this body’ (represented as ‘daughters’) :
  … this is *NOT* “specific against women” , because the theme is “this body” related to
  the “staff of bread” (as the matrix-construct which supports aspects for this body) ;
  obvious corruption – ‘tsiun’ must be ‘Judah’ , per verse 1 ;

line ,
and=then – IEUE – says :
because – indeed – the daughters of – [=Judah] [=’this world’] – (are) haughty ,
and=for they walk – [+with] stretched forth – neck , [=’challenging’?]
and=as walking – [+with] [seductive?] – eyes ,
and=for – they walk – parading – and=as in=with [bracelets at?] – their feet ;
and=therefore myLord – (will) cause scab – [at] the top of the head of – the daughters of – [=Judah] ,
and IEUE – (will) cause – their private parts – (to be) bare ;

(Over de ijdelheid van de vrouwen van Sion)
Verder zegt de Heer : omdat de dochters van Sion uit de hoogte doen ,
met uitgestrekte hals lopen , met de ogen lonken ,
met kleine pasjes lopen , en hun enkelringen laten rinkelen ,
daarom zal de Heer de schedel van de dochters van Sion schurftig maken ,
en hun schaamdelen zal de Heer ontbloten .

 • [=’dit deel is NIET “specifiek tegen vrouwen”, omdat het thema “dit lichaam in relatie
  tot de staf voor brood” is (als het matrix-construct dat aspecten voor dit lichaam voedt) :]

“dan zegt IEUE : omdat de dochters [=Judah] [=’deze wereld’] uit de hoogte doen ,
want zij wandelen met uitgestrekte hals [=’uitdagend’?] ,
als lopend [+met] [=verleidelijke?] ogen ,
want zij paraderen als met [enkelringen aan?] hun voeten ;
daarom zal IEUE de top van het hoofd van de dochters van [=Judah] schurftig maken ,
en IEUE zal maken dat hun schaamdelen ontbloot zijn ;

 
18-19-20-21-22
… alle ‘aankledingen’ van het lichaam worden verwijderd (maar lees : van het lichaam zélf) :
in·the·day the·he he-shall-take-away my-Lord beauty-of the·anklets and·the·networks
and·the·crescents the·drops and·the·navel-ornaments and·the·spangles the·tiaras
and·the·stepping-chains and·the·ribbons and·vials-of the·refreshment and·the·charm-whistles
the·rings and·pendants-of the·nose the·costumes and·the·lounging-robes and·the·shawls
and·the·wallets and·the·rolls and·the·shirts and·the·turbans and·the·draperies
In that day the Lord will take away the bravery of [their] tinkling ornaments [about their feet],
and [their] cauls, and [their] round tires like the moon, The chains, and the bracelets,
and the mufflers, The bonnets, and the ornaments of the legs, and the headbands, and the tablets,
and the earrings, The rings, and nose jewels, The changeable suits of apparel, and the mantles,

and the wimples, and the crisping pins, The glasses, and the fine linen, and the hoods, and the vails.
‘tinkling ornaments’, H4915 ekes ‘fetters’ 1x ; -akas , same as previous ;

 • context : .. all ‘adornments’ of the body are removed (but read : from the body , itself) :
  … it is irrelevant here “which type adornments” are removed ,
  the listing is used as juxtaposition to show that this is about “the body itself” in next line ;

line ,
“in – that – day , +           [=’when the staff of bread will be removed’]
myLord – (shall) remove – the beauty [=’for the body’] of=bý – [the adornments?] :
[the jewelry?] – and=as [the necklaces?] ;
[the earrings?] – and [the bracelets?] – and [the veils?] ;
[the navel ornaments?] – and [the ornaments of the legs?] – and [the headbands?] ,
and [the tiara’s?] – and [the rings?] – and [the nose jewels?] , [the costumes?] – and [the robes?] ,
and [the mantles?] – and [the wimples?] – and [the crisping pins?] – and [the fine linen?] ,
and [the headcoverings?] – and [the veils?] ;           [irrelevant which type adornments]
Op die dag zal de Heer de mooiste sieraden wegnemen :
de enkelringen , de voorhoofdsbanden , de maantjes , de oorhangers , de armbanden , de sluiers ,
de hoofddoeken , de enkelkettinkjes, de gordels, de reukflesjes, de amuletten , de ringen ,
de neusringen , de feestkleren , de mantels , de omslagdoeken , de tasjes , de handspiegels ,
de onderkleding , de mutsen en de sluiers .

 • [=’de bedoeling van deze lijst is om een juxtapositie te scheppen :
  alle genoemde sieraden stellen “aspecten van dit lichaam” voor :]

“op die dag, +           [=’wanneer de staf voor brood wordt verwijderd’]
zal IEUE de schoonheid [=’voor het lichaam’] dóor de sieraden wegnemen :
de enkelringen , de voorhoofdsbanden , de maantjes , de oorhangers , de armbanden , de sluiers ,
de hoofddoeken , de enkelkettinkjes, de gordels, de reukflesjes, de amuletten , de ringen ,
de neusringen , de feestkleren , de mantels , de omslagdoeken , de tasjes , de handspiegels ,
de onderkleding , de mutsen en de sluiers ;           [het type sieraden is irrelevant]

 
24-25-26
… wat er zal gebeuren als de staf verwijderd wordt :           (en inleiding naar hoofdstuk 4)
and·he-isbc instead-of aromatic putrefaction he-shall-bebc and·instead-of girdle-skirt
girth and·instead-of deed-of coiffure baldness and·instead-of rich-attire girding-of sackcloth
branding instead-of loveliness mthi·k ones-being-dead-of·you in·the·sword they-shall-fall
and·mastery-of·you in·the·battle and·they-complain and·they-mourn portals-of·her
and·she-is-cleaned-out to·the·earth she-shall-sit
And it shall come to pass, [that] instead of sweet smell there shall be stink; and instead of a girdle
a rent; and instead of well set hair baldness; and instead of a stomacher a girding of sackcloth;
[and] burning instead of beauty. Thy men shall fall by the sword, and thy mighty in the war.
And her gates shall lament and mourn; and she [being] desolate shall sit upon the ground
‘burning’ , H3587 ki ‘branding’ 1x ; can be anything ; yet should oppose ‘lovely’ ;
‘men’ , H4962 math : original ‘a few’, corrupted into ‘men’ ; staff -mtth + bread theme ;

 • context : .. what will happen when the staff is removed : (and introduction to chapter 4)
  … compare “the fat of (Jacob’s) flesh will wax lean”, Isaiah 17 ;
  we don’t pretend to know how their fire-pillar sends ‘essence’ to this earth ,
  but it is possible to imagine “the stream of essence (to her) now being cut-off”,
  since also ‘portals’ are mentioned here ;
  similar theme in Is. 27 when “beating out the sheaf” (and collecting the 144,000) ;
 • 2) the corruption as “men” :
  … because also ‘bread’ is in this line , it *must* refer back to “bread + staff” in verse 1 ;
  this is not about “women who get stripped and their men will die” ,
  but Esau suggested ‘men’ to cover up the theme both in this chapter AND in next chapter 4 ;
  introduction to chapter 4 :
  … the previous long list of ‘adornments’ refers to “this body itself” , per these lines ;
  in next chapter 4 it shows that aspects of this body are made by “the seven constructs” ,
  as seven stolen eden-constructs which produce essence –
  as the very same theme in Rg-veda and hieroglyphs “the seven cows and the bull” ;

line ,
“and it (will) happen – (that) instead of – perfume – (will) be – stench ,
and instead of – a girdle – (but) a rope ,
and instead of – a dressed up – coiffure – (but) baldness ,
and instead of – a fancy dress – a girding of – sackcloth ,
[=uglyness?] – instead of – lovelyness :
[+because] [=the staff (mth=mtth)] – (will) fall down – in=by the sword [=’eden’s fire-pillar’] ,
and=as [the proud one (=matrix-staff) (gbr=gb?)] – in=for the bread (=lchm) ;
and – her [=’earths’] (dimensional-) portals – (will) lament – and mourn ,
and=for – the land [=’this earth’] – (is) the emptied-out – dwellingplace .

Dan zal in plaats van balsemgeur stank zijn ,
en er zal een touw zijn in plaats van een gordel ,
kaalheid in plaats van haarvlechten ,
het aandoen van een rouwgewaad inplaats van een pronkgewaad ,
een brandmerk in plaats van schoonheid .
Uw mannen zullen door het zwaard vallen en uw helden in de strijd .
Haar poorten zullen treuren en rouwen .
Als alles haar ontnomen is , zal zij neerzitten op de aarde .

 • [=’zie Engels voor de noten : hoe “mannen” een zware corruptie is , ook tov. hoofdstuk 4 ,
  omdat “staf” en “brood” bijelkaar horen en terugslaan op ‘dit lichaam’ , vgl. vers 1 :]

“en het zal gebeuren dat in plaats van parfum (er) stank zal zijn ,
en in plaats van een gordel (slechts) een touw ,
en in plaats van een kapsel (slechts) kaalheid ,
en in plaats van een mooi gewaad het windsel als het rouwgewaad ,
[=lelijkheid?] in plaats van schoonheid :
[+want] [=de staf (voor brood)] zal vallen door het zwaard [=’eden’s kolom van vuur’] ,
als de trotse [‘matrix-staf’] voor het brood ;
en haar [=’deze aarde’] (dimensionele-) poorten zullen treuren en rouwen ,
want het land [=’deze aarde’] is de leeggemaakte woonplaats .

 


01.19.2020 — submitted — first version — hetreport           [this chapter may be adapted]