Jes. 31 : Adam valt
(en zal sterven)
wanneer de 144,000
deze aarde verlaten
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued , named : Adam will fall
(and will die) when the 144,000
will leave this earth ;
the Adam theme keeps being a mystery to us :
we can’t fathom why a being was created
so powerful in God’s image – and how he kept
most of his wisdom and creational power
even after he fell from eden ;
neither we understand how he , apparently ,
can be as strong as 144,000 sons —
(our honour is “that we learned all from Scratch”!)

note : very readable , second version and
definitive ; after cleanup ; we did see in first
version that the theme was Adam though ;
submission of entire chapter : 06/10/ 2020
chapter was subtly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… vervolg ;
het thema ‘Adam’ blijft een mysterie voor ons —
het is moeilijk voor te stellen hoe een wezen was geschapen ‘naar God’s beeld’,
maar hoe hij het meeste van zijn wijsheid en creationele kracht behield
zelfs nadat hij gevallen was in Eden ;
noch begrijpen we hoe hij – blijkbaar – zo sterk kan zijn als 144,000 zonen
(onze eer is dat wij alles vanaf Niets geleerd hebben !) ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 06/10/ 2020
hoofdstuk was subtiel gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 31

1-2-3
vervolg : … Adam die naar het noorden vertrok :
woe ! the·ones-going-down Egypt for·help on horses they-are-leaning and·they-are-
trusting on chariot that many and·on horsemen that they-are-serried very and·not
they-heed on holy-one-of ishral and ieue not they-inquire and·moreover he wise
and·he-shall-bring evil and words-of·him not he-withdraws and·he-rises on house-of
ones-doing-evil and·on help-of ones-contriving-of lawlessness and·Egyptians human
and·not El and·horses-of·them flesh and·not spirit and·ieue he-is-stretching-out
hand-of·him and·he-stumbles one-helping and·he-falls one-being-helped and·together
all-of·them they-shall-be-finished
Woe to them that go down to Egypt for help; and stay on horses, and trust in chariots,
because [they are] many; and in horsemen, because they are very strong; but they look
not unto the Holy One of Israel, neither seek the LORD! Yet he also [is] wise, and will bring
evil, and will not call back his words: but will arise against the house of the evildoers,
and against the help of them that work iniquity. Now the Egyptians [are] men, and not God;
and their horses flesh, and not spirit. When the LORD shall stretch out his hand, both he
that helpeth shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together.

 • continued : … Adam , who left to the north :

line ,

 • [=’like previous chapter , again “someone goes down to Egypt”  —
  Esau knéw the subject here , hence added “horses and chariots” to make it seem
  as if this was about old-Ishral  ;
  though “chariots” are also “dimensional constructs” we left that section out
  to not complicate things (while the line is 1) a grammatical Mess anyway ,
  strengthening the suspicion of corruption ; 2) the line can do withóut ‘horses’ etc) ;
  2) “wise in own wisdom” and “no deity but human” are quotes in other chapters ;
  line :]

“woe ! (to-) – the one [=’Adam’] (who) descended – [+to] [matrix-] Egypt – to go help [-them] ;
——————–
[skipped : “horses + chariots”  — see above]
——————–
and (has) not – looked – [=unto] – the holy one of – [eden-] Ishral ,
[=neither] – enquired (of) – IEUE ;

 
2 [=for] indeed – he [=’Adam’] – (who is) wise (..+by his own wisdom..)         +      [=’Is. 10 etc.’]
brought – evil (-to pass) ,
[=because] – he (has) – not – turned from – his (..way..) (dbr=drk?) ,
[=since?] he rose up [-on high] – [=to] – the [matrix-] house of – the ones doing evil [=’spirits’] ,
[=as] – the one [=’Adam’] helping – the ones [=’spirits’] (who) work – iniquity ;

 
3 [=yet] [+he] [=’Adam’] – (is) a human (-adm) – and nót – a deity ,       [=’see another chapter’]
[=as] [being-] flesh – and not – spirit ;
[=therefore] IEUE – (will) stretch out – his hand ,
(..so that..) the one helping [=’Adam’] – stumbles , and – the ones (who are) helped – fall ,
and – all of them – together – (will be) finished ;

(Niet Egypte , maar de Heer verlost)
Wee hen die afdalen naar Egypte om hulp , die steunen op paarden ,
vertrouwen op strijdwagens , omdat er zoveel zijn , op ruiters , omdat die
zeer machtig zijn , maar die geen acht slaan op de Heilige van Israël
en de Heer niet zoeken . Echter , ook Hij is wijs , Hij doet het kwaad komen
en neemt Zijn woorden niet terug . Hij zal opstaan tegen het huis van de
kwaaddoeners en tegen de hulp van hen die onrecht bedrijven ,
want de Egyptenaren zijn mensen en geen God , en hun paarden zijn vlees
en geen geest . De Heer zal zijn hand uitstrekken , zodat de helper zal struikelen ,
en wie geholpen wordt , zal neervallen , tezamen zullen zij allen omkomen . 

 • [=’zie Engels voor uitleg :
  zin :]

“wee ! degene [=’Adam’] die afdaalde [+naar] [matrix-] Egypte om [-hen] te gaan helpen ;
——————–
[geschrapt : “paarden en strijdwagens”  — zie boven]
——————–
en geen acht heeft geslagen op de heilige van [eden-] Ishral ,
[=noch] naar IEUE heeft geïnformeerd ;

 
2 [=want] inderdaad heeft hij [=’Adam’] die wijs is (..+als zijn eigen wijsheid..)   +   [=’Jes.10 etc’]
kwaad teweeg gebracht ,
[=omdat] hij niet op zijn (..weg ?..) (dbr=drk?) is teruggekomen ,
[=sinds?] hij oprees [=naar] het [matrix-] huis van degenen die kwaad doen [=’geesten’] ,
als degene [=’Adam’] die hen [=’geesten’] die onrecht bedrijven , helpt ;

 
3 [=maar] [+hij] [=’Adam’] is een mens (-adm) en géen godheid ,        [=’zie een ander hoofdstuk’]
[=als] vlees en geen geest ;
[=daarom] zal IEUE zijn hand uitstrekken ,
(..zodat..) degene die helpt [=’Adam’] zal struikelen , en zij die geholpen worden , vallen ,
en zij allen zullen samen omkomen ; 

 
4
… Adam zal niet onder de indruk zijn van de 144,000 zonen :
that thus he-says ieue to·me as·which he-is-snarling the·lion and·the·sheltered-lion
over prey-of·him which he-is-being-called on·him fullness-of ones-being-shepherds
from·voice-of·them not he-shall-be-dismayed and·from·clamor-of·them not
he-is-being-humbled so he-descends ieue-of hosts to·to-muster-of on mountain-of
tziun and·on hill-of·her
For thus hath the LORD spoken unto me, Like as the lion and the young lion roaring
on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, [he] will not be
afraid of their voice, nor abase himself for the noise of them: so shall the LORD of hosts
come down to fight for mount Zion, and for the hill thereof.

 • context : … Adam won’t be impressed by the 144,000 sons :

line ,                                                                                                                                                 [line 4 : was scrambled]

 • [=’considered the context ,
  he is “not be impressed that the 144,000 are formed – on earth” ,
  but note how he appears to sabotage their formation ;
  2) last line : can indeed be ‘sons’ because next line 5 continues with them ;
  line :] 

that=then – IEUE – says – to me :                                                                               [=’no “conclusion” here’]
[=like] – a lion – growls – [=above] – the young lions – which (are) his prey ,
[=so] – (..he will [=’Adam’] do..) – [+against] the full (-number) of – shepherds [=’144,000 sons’]   +
(..who..) – (will have been) called – [=against] him [=’Adam’] ;

 
[+for] he [=’Adam’] (will) not – (get) confused – [=by] their voice ,       
and – (will) not – (be) humbled – [+by] their multitude ;
[=therefore] (kn=lkn) – IEUE of – hosts (-himsélf) – (will) descend ,          +
to fight – [=for] – the mountain of – tsiun – and [=for] – her (..sons ?..) (gbth=bnm) ;         +

Want zo heeft de Heer tegen mij gezegd :
zoals een leeuw of een jonge leeuw gromt boven zijn prooi – al wordt tegen hem
een menigte herders samengeroepen , hij ontstelt niet door hun stemgeluid
en hij krimpt niet ineen voor hun menigte – zo zal de Heer van de legermachten
neerdalen om te strijden om de berg Sion en zijn heuvel .

 • [=’gezien de context ,                                                                                                                          [zin 4 : hersteld]
  is hij niet onder de indruk dat de 144,000 gevormd worden – op aarde” ,
  maar merk op hoe hij dat lijkt tegen te werken ;
  2) laatse zin : ‘zonen’ mag waar zijn want volgende zin 5 is hetzelfde thema ;
  zin :]

“[=dan] zegt IEUE tegen mij :                                                                                               [=’geen “conclusie” hier’]
zoals een leeuw gromt [=boven] de jonge leeuwen die zijn prooi zijn ,
[=zo] (..zal hij [=’Adam’] doen..) [+tegen] het volle (-aantal) herders [=’144,000 zonen’]      +
(..die..) samengeroepen zullen zijn [=tegen] hem [=’Adam’] ;

 
[+want] hij [=’Adam’] zal niet in de war zijn [=door] hun stem ,
en zal niet nederig worden [+vanwege] hun menigte ;
[=daarom] (kn=lkn) zal IEUE van de legermachten (-zélf) neerdalen ,       +
om te strijden [=voor] de berg tsiun en [=voor] haar (..zonen ?..) (gbth=bnm) ;       +

 
5-6-7
… maar de zonen zullen dit lichaam – en deze aarde – verlaten :
as·birds ones-flying so he-shall-protect ieue-of hosts on Jerusalem to-protect
and·he-rescues to-pass-over and·he-makes-escape return-you ! to·whom
they-made-deep stubbornness sons-of ishral that in·the·day the·he they-shall-reject
man forbidden-idols-of silver-of·him and·forbidden-idols-of gold-of·him which
they-madedo for·you hands-of·you sin
As birds flying, so will the LORD of hosts defend Jerusalem; defending also he will deliver [it;
and] passing over he will preserve it. Turn ye unto [him from] whom the children of Israel
have deeply revolted. For in that day every man shall cast away his idols of silver,
and his idols of gold, which your own hands have made unto you [for] a sin.
‘defend’, H1598 ganan ‘to defend [protect]’ ;
‘passing over’, H6452 pasach ‘pass [over]’ ; unusual ;

 • context : … but the sons will leave this body – and this earth :

line ,
“(..+because..) IEUE of – hosts – (will) protect – the snatched-away – (..adm-souls..) ,     +
(who will) fly away – as birds ,                                                                                        [=’or : as eagles’]  
[+as] – the delivered – (..+ [144-] sons..) – (who will) pass over ;                         [=’to tsiun’]

 
6 (..+for..) [=they] [=’sons’] (will) return        +
(out) [=from] (?) the deeply – stubborn ones [=’this body’] of – the sons of – Ishral :      +

 
7 that=because – in – that – day ,        +
(..the sons..) (ish=bnm) – (will) reject – the idol [=’body’]of=for – (..their soul..) (ksph=nphsh) ,
[=as] the idol – which – [=his] [=’Adams’] hands – made – for [=them] [=’the sons’] ,
(being) [+their] sin [=’corrupt eden-life’]

Zoals vogels boven hun nest vliegen ,
zo zal de Heer van de legermachten Jeruzalem beschermen , hij zal het beschermen
en redden , hij zal het voorbijgaan en bevrijden . Bekeer u tot hem van wie de
Israëlieten diep afvallig geworden zijn , want op die dag zal ieder verwerpen
zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden , die uw eigen handen voor uzelf
hebben gemaakt , tot zonde .

“(..+omdat..) IEUE van de legermachten de weggenomen (..adm-zielen..) zal beschermen ,     +
die als vogels weg zullen vliegen ,                                                                                  [=’of: als arenden’]
als de verloste (..[144-] zonen..) die over zullen steken ;                                            [=’naar tsiun’]

 
6 (..+want..) [=zij] [=’zonen’] zullen terugkeren     +
(uit) (?) degenen die diep koppig zijn [=’dit lichaam’] van de zonen van Ishral :        +

 
7 [=want] op die dag ,        +
zullen (..de zonen..) (ish=bnm) het idool [=voor] (.. hun ziel..) (ksph=nphsh) verwerpen ,
[=als] het idool dat zijn [=’Adam’s’] handen voor [=hen] [=’zonen’] hebben gemaakt ,
en wat [+hun] zonde
 [=’corrupt eden-leven’] is ;

 
part II   —   deel II

 
8-9
slot : … dan zal Adam vallen :                                                                            [lastige sectie]
and·he-falls Assyria in·sword not man and·sword not human she-shall-devour·him
and·he-flees for·him from·faces-of sword and·choice-young-men-of·him for·tributary-
service they-shall-be and·crag-of·him from·shrinking-fear he-shall-pass-away and·they-
are-dismayed from·banner chiefs-of·him averment-of ieue who light to·him in·tziun
and·stove to·him in·Jerusalem
Then shall the Assyrian fall with the sword, not of a mighty man; and the sword, not of a
mean man, shall devour him: but he shall flee from the sword, and his young men shall be
discomfited. And he shall pass over to his strong hold for fear, and his princes shall be afraid

of the ensign, saith the LORD, whose fire [is] in Zion, and his furnace in Jerusalem.
‘discomfited’, H4522 mas ‘forced labour [also personal]’, ‘taskforce’ ;

 • closing : … then Adam will fall :                                                                       [tricky section]

line ,
(at the moment when the sons reject the body ?,)
[=then] – the Assyrian [=’Adam’] – (will) fall – [=by] the sword ,

 
[+for] (..he (will) become ?..) (la=eie) – a (mortal-) man ,                     [=’becauseof the rejecting ?’]
and – not – the human (-adm) – (..anymore ?..) ;                                                                     
[<< restored ?]
 
[=then] he [=’Adam’] (will) flee – in front of – the sword ,
[=when] the choice young men [=’spirits’] – [=as] the task force [=’swat team’] – (will) (..arrive..) ;

——————–

 • [=’below : in other chapters it is said “that he will be assassinated by spirits” ,
  however , below line 9 is somewhat unclear because of the juxtaposition after “declaration” ;
  line :]

9 and – he [=’Adam’] (will) cross over – [+to] the stone (-sla) – for shrinking fear ,
[=but] his princes [=’spirits’] – (will) [+not] – (be) scared – (..to kill him ?..) ,            [<< restored ?]
(is) the declaration of – IEUE ,
whose (?) – (.. [144-] sons ?..) – (will be?) in tsiun (?) ,                                                              
[<< sensible ?]
(………..) – (………..) – (………..) .                                                                                                       [<< anyone’s guess]
Assyrië zal vallen door het zwaard ,
maar niet door dat van een man ; en het zwaard, maar niet van een mens, zal hem
verslinden . Hij zal vluchten voor het zwaard en zijn jongemannen zullen herendiensten
verrichten . En zijn rots zal van angst verdertrekken , en zijn vorsten zullen ontstellen
door de banier, spreekt de Heer, die op Sion een vuur heeft en in Jeruzalem een oven . 

(vanaf het moment dat de zonen het lichaam afwijzen ?,)
[=dan] zal de Assyriër [=’Adam’] vallen [=door] het zwaard ,

 
[+want] (..hij zal..) een (sterfelijke-) man (..worden ?..) (la=eie) ,         

 • [=’vanwege de afwijzing ?’]
  en niet (..meer ?..) de mens (-adm) ;                                                                                            [<< hersteld ?]

 
[=dan] zal hij [=’Adam’] vluchten voor het zwaard ,
[=wanneer] de jonge mannen [=’geesten’] [=als] de (mobiele-) eenheid zullen (..arriveren..) ;

——————
[=’beneden : in andere hoofdstukken “wordt Adam omgebracht door geesten” ,
maar zin 9 is wat onduidelijk vanwege de tegenstelling na ‘verklaart’ ;
zin :]
9 en hij [=’Adam’] zal oversteken [+naar] de rots (-sela) vanwege angst ,
[=maar] zijn prinsen [=’geesten’] zullen [+niet] bang zijn (..om hem te doden ?..) , [<< hersteld ?]
is de verklaring van IEUE ,
wiens (?) (.. [144-] zonen ?..) in tsiun (?) zullen zijn ,                                                                           
[<< zinvol ?]
(………..) – (………..) – (………..) .                                                                                                      [<< kan van alles zijn]
 


03-04.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
06.10oct.2020   —   submitted as second version , and definitive ; after cleanup ;