Jes. 32: nieuw eden in de wildernis
+ waarschuwing om goed te lezen

 

 
chapter context :
new eden in the wilderness ;
also a grave warning about reading
scripture the right way ;
closing section is a bit difficult ;

 

hoofdstuk context
het nieuwe eden wordt geschetst in de wildernis (zie diagram) ,
en er wordt beloofd dat blinden (daar) zullen zien, en dat doven horen –
dan schakelt de tekst terug naar ónze tijd , nu ,
met een zware waarschuwing tegen degenen die de schrift verkeerd gebruiken ;

 

.. het slot van dit hoofdstuk gaat over ‘constructen’ en is wat moeilijk ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 32

 

1-2
nieuw eden in ‘de wildernis’ in het noorden :
behold ! to·righteousness he-shall-reign king and·for·chiefs to·judgment
they-shall-control and·he-becomes man as·hiding-place-of wind and·concealment-of
storm as·rillets-of waters in·arid-place as·shadow-of slo crag massive in·land fainting
Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.
And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest;
as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
‘hiding place’ , H4224 machabe ‘refuge, hidingplace’, 1x ; -chaba ‘to hide’ ;
‘great’ , H3515 kabed ‘grievous, heavy, severe, sore’ ; into -kbd ;

 • context : new eden in ‘the wilderness’ north :
  very compact lines with several themes –
  man : referring to ‘someone’ or ‘everyone’ ;
  awareness : this phrase will return at the end of this chapter ;
  question is whether it should read “hiding place for the wind” as syntax in par with
  the following “covert from the tempest”, yet (-ruach) is unlikely Negative here
  (in context of how it’s used at the end of this chapter) ;
 • I) two versions :
  the grievous rock and evil shadow — or the shadow of the glorious eden-cornerstone ;

  two problems in last line : the syntax and the roots of the words ;
  when ‘grievous rock’ : 
  the used terms are Negative – the rock has root (-sela) here , as Horus-stone ;
  while (kbed) is “grievous , severe” ; in (unposted) Jer. 48 is “the shadow of Heshbon”
  addressed “as the strength of Egypt (above eden)” –
  yet when the Horus-tile is intended , the line seems ‘inserted’, a bit out of place
  after previous verses and next lines 3-4 ;
  when the eden-cornerstone : then the negative (-sela) should bet he positive (-abn) ,
  while the negative (-kabed) should be the positive (-kbud) , ‘glorious’ ;
  now the line tells how “the shadow is protection for the fainted land” –
  this second option makes the most Sense , so we opt for B) ;
 • II) shadow :
  up to now , we understand the concept as “a stone which alters a dimension”,
  but in the case of the Horus-tile “like a grain of sand causing eye irritation”,
  as a foreign object placed inside eden’s dimension ;

line ,
“behold ! / , a king  [=Christ] – shall reign – to=in righteousness / ,
and the princes – shall rule – to=with justice / :
and=for – the awareness – refuge – (will) become (to be) – (for) everyone  [=’as new eden’] / ,
and=as a shelter – (for) the storm / , as streams of – [eden-] waters / in a dry place   (-tziun) / ,
A) as=áfter the shadow of – the grievous – rock [=’Horus stone’] / in=of the fainted – land / ;
B) as=in the shadow of – the glorious – [eden-] stone – in=for the fainted land  [‘as wilderness’] / ;
(Profetie van het Rijk van Christus)
strong>Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht.
Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed ,
als waterbeken in een dorre streek , als de schaduw van een zware rots in een dorstig land .

“zie , een koning  [=Christus] zal regeren in gerechtigheid ,
en prinsen zullen heersen overeenkomstig het recht ;
want voor eenieder zal de schuilplaats van bewustzijn worden     [=’als nieuw eden’] ,
als de beschutte plaats tegen de storm , als stromen van [eden-] wateren in een droge plaats ,
A) ná de schaduw van de beklemmende zware rots  [=’Horus-steen’] van het verzwakte land ;
B) in de schaduw van de glorieuze eden-hoeksteen voor het verzwakte land [‘als wildernis’] ;

 
3-4
alle geredde zielen zullen weer zien en horen :
and·not they-shall-squint eyes-of ones-seeing and·ears-of ones-hearing
they-shall-be-attentive and·heart-of ones-being-hasty he-shall-understand to·knowledge
and·tongue-of stammerers she-shall-hasten to·to-speak-of elegant-words
And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.
The heart also of the rash shall understand knowledge,
and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.
‘be ready’ , H4116 mahar ‘to hasten , proper: to flow easily’ ;
context : all saved souls will see and hear again :
line ,       
“and=then – the eyes of – the ones seeing – shall – not – stare (blank) / ,
and the ears of – the ones hearing – shall be attentive / ;
and the heart of – the impulsive ones – shall understand / (to=as) knowledge / ,
and the tongue of – the stammerers – shall hurry – to=for to speak [in right direction] – plainly / ;
Dan zullen de ogen van hen wie zien , zich niet afwenden ,
en de oren van wie horen , zullen er acht op slaan .
Het hart van de onbedachtzamen zal inzicht krijgen ,
en de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken .

“dan zullen de ogen van degenen die zien , niet blind staren ,
en de oren van degenen die horen , zullen attent zijn ;
en het hart van degenen die impulsief zijn zal kennis begrijpen ,
en de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken [in goede richting] ;

 
5-6-7-8
… waarschuwing tegen wat veel (gelovige-) zielen vandáag de dag doen :
not he-shall-be-called further to·decadent-one patronal and·to·miser not
he-shall-be-said saviour that decadent-one decadence he-is-speaking and·heart-of·him
he-is-doing lawlessness to·to-do-of pollution and·to·to-speak-of to ieue confusion
to·to-make-empty-of soul famished-one and·drink-of thirsty-one he-is-causing-to-be-lacking and·miser instruments-of·him evil-ones he schemes he-counsels to·to-harm-of humble-ones in·sayings-of falsehood and·in·to-speak-of needy-one judgment and·patronal-one
willingness he-counsels and·he on willingness he-is-standing-firm
The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said [to be] bountiful.
For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy,
and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause
the drink of the thirsty to fail. The instruments also of the churl [are] evil:
he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand

 • ‘liberal’, H5081 nadib ‘proper: voluntary ; generous, free, liberal, noble’ ;
  nadab ‘to volunteer, freewill’ ; colour must be about “scripture interpretation” ;
 • ‘churl’ , H3596 kilay ‘rogue, rascal’ 2x [here] ; -kuwl ‘sustain, provide’ ; kala ‘restrain, withold’,
  kilaiyim ‘two kinds, mingled’ ;
 • context : warning against what many (believing-) souls are doing in thése days :
  very consistently , now the false teachings follow upon the “being blind and deaf” ;
  foolish one = interpreter = one-track type = no saviour : no different categories here ,
  but the one attribute follows out of the previous one ;
  interpreter of scripture : very difficult colour to catch ; the colour is Negative –
  related to “own will” , which causes him/her to be a ‘one-track type’ ;
  one-track type : also tricky colour ; we stayed with the (-kilaiyim) but in singular ,
  the “one track” following out of the “own interpretation” ;
  lewd themes : colour as “sexy themes”, oneliners ,

line ,
“the foolish one – shall – not – be named – any longer – “the interpreter of scripture” / ,
and=for “the one-track type” – shall – not – be named – saviour  [+anymore] / :
that=because – the foolish one – is (but) speaking [in right direction!] – foolishness / ,
[+and] and=so his (or her) heart – is doing – iniquity [‘superficiality’] / ,
to=by to speak [in right direction] – the wrong things [‘hypocrisy’] – to=about – IEUE / ,
to=thereby emptying – hungry – adamite-souls / ,
and – causing – the drink – (for) the thirsty ones – to be lacking / ;
and=for – the methods of – “the one-track type” – (are) evil / :
devising – catchy themes   [=’one-liners’]    +
(in order) to=for to spellbind – the humble ones [‘souls’] – in=by false [‘inversion’] – sayings / ,
and in=so speaking [in right direction] – júdgment – (over) the needy ones / :
and=for “the interpreter of scripture” – counsels – “the own interpretation-of-scripture” / ,
and he (or she) – stands firm – on=upon – “the own-interpretation-of-scripture” / ;
Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden ,
En van een bedrieger zal niet gezegd worden : hij is vrijgevig ,
Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart bedrijft onrecht door het plegen
van goddeloosheid , het spreken van lastertaal tegen de Heer ,
het onverzadigd laten van de hongerige, en het de dorstige aan drinken doen ontbreken .
De middelen van de bedrieger zijn slecht ; híj beraamt schandelijke plannen
om de ellendigen te gronde te richten door leugenachtige woorden ,
en wanneer de arme spreekt , het recht .
Maar de edelmoedige beraamt edelmoedige plannen en híj staat voor edelmoedige daden.

“een dwaas zal niet meer “de uitlegger van de schrift” genoemd worden ,
want “degene die éenzijdig is” zal niet langer verlosser genoemd worden :
omdat een dwaas slechts dwaasheid spreekt [in goede richting!] ,
en dus zijn (of haar) hart ongerechtigheid  [=’oppervlakkigheid’] bedrijft ,
door verkeerde dingen  [‘huichelarij’] te spreken [in goede richting] over IEUE ,
daardoor de hongerige adam-zielen leegmakend ,
en het degenen die dorst hebben aan drinken laat ontbreken ;
want de methodes van “degene die éenzijdig is” zijn slecht :
wulpse [‘pakkende’] thema’s ontwerpend om de nederigen mee te binden [‘als betovering’]  +
door middel van leugenachtige opmerkingen                                           [=‘leugen = omdraaien’] ,
en dus het óordeel uitsprekend [in goede richting] over degenen die hulpeloos zijn :
want “de uitlegger van de schrift” zoekt raad bij “de eigen uitleg van de schrift”,
en hij (of zij) blijft stevig op “de eigen uitleg van de schrift” staan ;

 
9-10-11
… en dat heeft gevolgen – juist in deze dagen :
women tranquil-ones rise-up-you ! hear-you ! voice-of·me daughters ones-trusting
give-ear-you ! saying-of·me days over year you-shall-be-disturbed ones-trusting that
he-vanishes vintage gathering no he-shall-come tremble-you ! tranquil-ones
be-disturbed-you ! ones-trusting strip-you ! and·denude-yourself ! and·gird-you ! on loins
Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters;
give ear unto my speech. Many days and years shall ye be troubled, ye careless women:
for the vintage shall fail, the gathering shall not come. Tremble, ye women that are at ease;
be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird [sackcloth] upon the loins.
‘at ease’ , H7600 shaanan ‘secure, arrogance’ ;
‘gathering’ , H625 oseph ‘[fruit-] gathering’ 3x ;

 • context : and that has consequences – especially in our days :
  but the question is “who is being addressed here”; the previous lines do not show
  that ‘only women’ were addressed , so why here “woman + daughter” ? ;
  woman as the Church ? : eventhough unusual in prophets , it’s possible  (see Revelation) ,
  considered the endtime-theme here as “grape harvest” ;
  if ‘man’ (-ish) was intended , then the juxtaposition ‘daughter(s)’ would be off ;
  daughter (of My people) ? : “the wound of the daughter of my people
  in the land far away” [=this earth] , Jer. 8 , where the context is ‘the endtime’ ;
  one literal year : elswhere also as “according to the days of a hireling” ,
  here following as the message upon “to what I say” ;
  grape harvest : this one year must start after the grape harvest  [144k attributes] ,

line ,
“arise you ! (you) selfassured – woman                                                     [=’as the Church’] / ,
hear you ! / my voice / (you) confident – daughter                                    [‘of My people’] / ,
give ear ! – (to what) I say / :
you shall be shocked – (you) confident ones / ,  days – over=according to – a year / ,
that=because – the grape harvest – (has) ended / :
a [fruit-] gathering – shall – not – come                 [=’the concept of a general removal’?] / ;
tremble you ! / (you) selfassured ones / , be disturbed you ! / (you) confident ones / ,
strip yourselves – and make you bare / , and gird you – [sackcloth] on – the loins / ;   +
Zorgeloze vrouwen , sta op , luister naar mijn stem !
Onbezorgde dochters , neem mijn woorden ter ore !
Over ruim een jaar zult u sidderen , onbezorgde dochters ,
want het zal gedaan zijn met de wijnoogst ; geen inzameling van de oogst zal er komen.
Beef, zorgeloze vrouwen ; sidder, onbezorgde dochters !
Trek uw kleren uit, doe alles uit ! Omgord uw heupen met een rouwgewaad .

“sta op ! , (u) zelfverzekerde vrouw                                        [‘= als de kerk van Christus’] ,
hoort u ! mijn stem , (u) onbezorgde dochter                                   [=’van Mijn mensen’] ,
u zult geschokt zijn , (u) die onbezorgd bent ,  (het aantal) dagen als een jaar (lang) ,
want de wijnoogst is afgelopen :
een inzameling van fruit zal niet komen          [=’het concept van algemene opname’?] ;
beeft u ! , (u) die zelfverzekerd bent , sidder, (u) die onbezorgd bent ,
trek uw kleren uit en ontbloot uzelf , en omgord uw heupen (met een rouwgewaad) ;   +

 
12-13-14
… ga een rouwgewaad dragen – omdat deze wereld op zal houden :
on shdim breasts ones-wailing over fields-of coveted over vine one-being-fruitful over
ground-of people-of·me thorn buckthorn she-shall-grow-up that over all-of houses-of
elation town joyous that citadel he-is-abandoned clamor-of city he-is-forsaken hump
and·lookout he-becomes about caves unto eon elation-of wild-donkeys pasture-of droves
They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
Upon the land of my people shall come up thorns [and] briers; yea, upon all the houses of joy
[in] the joyous city: Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left;
the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
‘joyous’ , H5947 alliz ‘jubilant, exulted [said of Tyre]’ ; -alaz , same , bit less negative ;
‘forts’ , H6076 ophel ‘tumor, hill’, negative ; aph+deity ;
‘towers’ , H975 bachan ‘watchtower’ 1x ; -bachan ‘to examine, to try, to test’ ;
‘(—–)’ , H1157 baad ‘about, around, because, behalf, behind (!), behind, over, through’ ;

 • context : go wear sackcloth – because this world is going down :
  it’s quite illogical that ‘breasts’ (-shadim) was intended here ,
 • that is either a corruption or misunderstanding
  following upon “woman and daughter” ;
  instead of this , the H7703 (-shadd)
  as destroy-cluster dóes make sense ;
  tumerous hill : see depiction to right ;
  the ‘examining’ as root (-bachan)
  suggests “a place of testing” which is
  a rather well chosen description
  for describing this earth as prison-planet ;

rpt

line ,
“(being) the ones wailing – on=on ground of – the destructions / over / the desirable – fields / ,
[+and] over / the fruitful – vines   [=’on this earth’] / ;
thorns – [and] briers – shall grow up – over / the ground of / my people / ,
that=yea / , over – all – the pleasant – houses – (being) the selfproud – city     [=’this world’] / ;
that=because – the palaces – (will be) abandoned / ,
the tumult of – the cities – (will) depart / ,
[+and] the tumorous hill – and=as (the testing place)                                         [=’as this earth’]   +
becomes (to be) / the cave – in the [dimensional-] background – for – ever / ,
(being) [+but] a joy – (for) wild donkeys – [+and] a pasture – (for) herds / ;
Men zal rouw bedrijven om de borsten, om de begerenswaardige akkers ,
om de vruchtbare wijnstokken . Op het land van mijn volk zullen dorens en distels opkomen ,
ja, op alle vreugdehuizen in de uitgelaten stad .
Want het paleis zal verlaten zijn , het stadsrumoer zal ophouden ;
Ofel en wachttoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn ,
een vreugde voor wilde ezels , een weide voor kudden .

“als degenen die rouw bedrijven vanwege de vernietigingen over de begerenswaardige akkers ,
en over de vruchtbare wijnstokken   [=’op deze aarde’] ;
op de grond van mijn mensen zullen dorens en distels opgroeien ,
ja , op alle aangename huizen die de zelfverklaarde trotse stad is            [=’als deze wereld’] ;
want de paleizen zullen verlaten zijn , het stadsrumoer zal ophouden ,
en de heuvel  [‘als een tumor’] die de (plaats van beproeving) is                [=’als deze aarde’]   +
wordt de grot in de [dimensionele-] achtergrond , voor eeuwig ,
als slechts een vreugde voor wilde ezels , en een weide voor kudden ;

 
part II   —   deel II

 
15-16-17-18
het nieuwe-eden in de wildernis , nadat deze aarde gevallen is  :
until he-shall-be-emptied on·us spirit m·mrum from·height and·he-becomes
wilderness to·the·crop-land and·the·crop-land to·the·wildwood he-shall-be-accounted
and·he-tabernacles in·the·wilderness judgment and·righteousness in·the·crop-land
she-shall-dwell and·he-becomes deed-of the·righteousness peace and·service-of
the·righteousness to-be-quiet and·trust unto and·he-dwells people-of·me
in·homestead-of peace and·in·tabernacles-of trust and·in·resting-places-of tranquil-ones
Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field,
and the fruitful field be counted for a forest. Then judgment shall dwell in the wilderness,
and righteousness remain in the fruitful field. And the work of righteousness shall be peace;
and the effect of righteousness quietness and assurance for ever. And my people shall dwell
in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;

 • context : the new-eden in the wilderness , after this earth fell :
  after telling how this earth will end , the attributes (and roots) used in 15-18 here
  show that these lines are about eden in the new north ;
  poured-out AT the height , BY us : it is still God speaking here , so “upon us” cannot be ;
  where the root (m-rum) as “the new-height” is above thér height Raamah (as -rum) ;
  compare Joel 2:28 ,
  and it shall come to pass afterward       [=after , as lines 12-14 of this chapter] ,
  [that] I will pour out my spirit upon all flesh”   (line continuing further) ;
  spirit / awareness : agreeing that “our awareness” sounds a bit clinical ,
  but chosen because of the “by us” (as God and Miss) ;
  crop-land and forest : we still examine the theme , but cropland is a (dual-) feminine
  construct , as (-karmel) ; which has been separated from her (dual) masculine
  concept as ‘lebanon’ , whiteness ;
  where we gathered that the forest (as Lebanon, per Is. 29 , similar line) was brought up
  to their north , atop of “the cedar which grew higher then all eden-trees” ;
  this forest “will descend again” (next lines 19-20) ,
  at that point ‘justice’ is realized ;
 • Lebanon :
  it’s a foreign term so it is not really valid
  to derive a glyph cluster from ;
  as REBÁRNA (glyphs use -R instead of -L)
  or REBANA (-lebana) ;
  the glyph shows how they consider the trees
  as theirs, “trees of vulture-rule for existence”,

rpt
 • having shifted from “the eden-mouth (the eden-gate)” to their gate north ;

line ,
“at that point – (our) awareness – shall be poured out– on=bý us – from=át the new-height / ,
and – the wilderness [=‘north, see diagram’] – becomes – to=as the crop-land / ,
and the crop-land (krml) – shall be valued – to=as the forest   [=’lebanon, likely’] / ;
and=then – justice – (will) dwell – in the wilderness / ,
and righteousness – shall abide – in=at the crop-land / ;
and  – the work of – righteousness – becomes – [eden-] peace / ,
and the labour of – righteousness – (will be) undisturbedness / , and=as the security – for – ever / ;
and=for – my people – (will) dwell – in the habitation of – [eden-] peace / ,
(being) and=as in the tabernacle of – security / , in=as – the tranquil – resting place / ;  +
Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte .
Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal
als een woud beschouwd worden . Het recht zal wonen in de woestijn
en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld .
De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid :
rust en veiligheid tot in eeuwigheid . Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede,
in veilige woningen , in oorden van zorgeloze rust ;   +

“op dat moment zal (ons) bewustzijn door ons uitgegoten worden óp de nieuwe-hoogte ,
en de wildernis  [=‘noord, zie diagram’] wordt het vruchtbare veld (krml) ,
en het vruchtbare veld zal als het woud  [=’libanon, waarschijnlijk’] beschouwd worden ;
dan zal recht wonen in de wildernis ,
en gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld ;
het werk van gerechtigheid zal [eden-] vrede zijn ,
en de uitwerking van de gerechtigheid zal rust zijn , als de veiligheid voor eeuwig ;
want mijn mensen zullen verblijven in een woonplaats van [eden-] vrede ,
als de veilige tabernakel , als het oord van zorgeloze rust ;

 
part III , addition    —   deel III , toevoeging
 

19-20
slot : hoofdstuk wisseling : over constructen :
and·he-hails in·to-descend-of the·wildwood and·in·the·low-place
she-shall-be-brought-low the·city happy·you ! ones-sowing-of on all-of waters
ones-sending-forth-of foot-of the·bull and·the·donkey
When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.
Blessed ye that sow beside all waters, that send forth [thither] the feet of the ox and the ass

 • context : closing : chapter change : about constructs :                          (difficult)
  it seems a bit out of place , this 19-20 ; but next chapter 33 starts with a ‘woe!’
  to the traitor – which must be the donkey-construct mentioned at the end here ;
  (see notes in annex)
  [Mystery-] Babylon : at the blue raster in diagram (as the outer-court wall) ;
  Babylon is the only concept remaining , for “she will sing again as a harlot”
  after the interval — Babylon sinks below the raster , into the armageddon-valley ,
  while eden will be in the wilderness north ;

line ,
and=for it (will) hail – in=when – the forest  [‘lebanon’] – (shall) descend / ,
and=then – the city  [=’Mystery-Babylon’] – shall be brought low – in the low place / ;
blessed are you  [=’we’] – (who) sow – on=concerning – all – the [eden-] waters  [=’as dimension’] / ,
(being) the ones sending away – the foot (‘leg’) of – the ox [‘KHEPESH’]    +
and=for the male-donkey  [=’matrix-construct making physicality, at Thebes’] / .
maar waar men afdaalt in het woud, zal het hagelen en de stad wegzinken in de diepte .
Welzalig bent u die aan alle wateren zaait, die rund en ezel daarheen drijft .

“want het zal hagelen wanneer het woud  [=’libanon’] neer zal dalen ,
dan zal de stad  [=’Mystery-Babylon’] lager geplaatst worden in de lager gelegen plaats ;
welzalig bent u  [=’wij’] die zaaien wat de [eden-] wateren betreft           [=’als dimensie’] ,
als degenen die de voet (‘het been’) van het rund  [‘KHEPESH’]    +
voor de mannetjes-ezel  [=’matrix-construct voor lichamelijkheid , bij Thebes’] , wegsturen .  

 


 
18.08.19   —   submitted    —   second version of first   —   hetreport

 
 
 
 
 
belonging to part III :

I) leg of the ox :
as KHEPESH , to right ;

rpt

intended is “the leg of the ox cherub” ,
symbolically cut off and inversed into their north
(see pictures below) , as main axis into their north ,
“feeding” their donkey-construct to make physicality ;
“the ox-leg (carrying) the eden-pool (for to make physicality).
as the root. for the KH-house (or KH-pool)” ;
the pool is related to (eden-) waters , hence likely mentioned in line 19-20 ;
compare how Abraham cut an ox in two parts (as the cutting of the same ox),
but then a flame was going through both halves  –
symbolizing restoration of both halves again ;
male-donkey :
at the region of their new-root , at Thebes (Mystery-Babylon) ,
the deity Á-MEN (or later named MEN-U) ruled their new-root as Thebes ,
being their “chariot construct which makes their phallic type physicality”
(we had the chapter about this chariot and the other “making the chariot of man”) ;
this “donkey-tomb will be flung way beyond the gates of eden’s Jerusalem” –

 

 
pictured above :
copy of a section from a tomb mural ;
the entire mural is much longer , where linear depictions show an event
named “the opening of the mouth (as eden-gate)” ;
the dotted red line is “the top of the original eden-house” ,
so they are creating “the outer-court” on top of the eden-house here ;

starting from right to left :
the standing mummy-figure is “our type physicality” , as per ‘the chariot of man’ ,
and may be very well “the image of jealousy” in the northern (!) gate
(as their gate in the outer-court wall) ; in order to make this mummy to live ,
the mummy is offered the cut-off KHEPSH-thigh by a figure called “the festival. below” ,
this festival as the cutting-off of the cherub-thigh ‘below’ (that is , in eden) ;
2) a second figure , called “to make. the underworld” (S-AB) presents the mummy
a pot (ÁB, ‘torso’) standing upon a vessel meaning “dimensionally wide”,
showing how their realm creates “the (northern) outer-court” above the eden-house ;
3) second scene :
two figures holding up the now inverted thigh :
the same “festival below” figure , and the left one is either called “the slayer”
or “to guide” ; the triangle near the thigh means “to give (the thigh)” , to give by eden ;
that they bear it up is significant : because the thigh is now in the outer-court ,
functioning like an axis into eden to feed their donkey-tomb-construct with (as Thebes) ;
4) third scene :
two figures holding up the pot :
the same two figures hold up the pot and the “wide vessel”, the established outer-court ;

B) text below these scenes :
narrator : the fallen adamite-soul (like you and we) , called the SeM priest ,
because the fallen souls give all eden-constructs and concepts to théir realm ,
hence the SeM priest as “to make the m-realm (via the fallen adamite-soul)” ;
*** this is NOT the same as ‘the egyptian-adamite-soul” , who are ‘lost adamite-souls’,
who prófit from all the handed-over eden concepts ;

1st column)
“he. the head. to guide. [for] to make stability (s-men). ,
[and so as] thou. (matrix-) existence. [by] me. existence to bring. ,
[by] he. the head. to guide. ;
2nd)
“thou. speech. to ascend [‘from eden’]. [as] thou. existence. [by] me. existence to bring. ,
[by] the á-men corner. to give (by eden). [to be] the main root. above [‘north’]. ,
[through] the festival below [=‘as conquered eden’]. ,
[and so by] this. deity. to come speech of willpower. [to be] nót. within [‘eden’]. ;
3d)
“[to be] (the m-realm of) adam-within. ,
[through] the torso’s [=’outer-court’] place-T as the dimensional foreground. ,  +
[by means of] me. existence to bring. [for] the egyptian-adamite-soul (‘bolt-glyph’). ,
[through] Horus’. eye (place-T to make). [by] the KHEPESH-thigh.  +
[for] thou. existence. [of] sekhem-power [‘to rule constructs existing of words’]. ;
[by] the á-men corner. to give. [as] the main root. above [‘north’]. ,
[through] the festival below [‘conquering eden’]. ,
[as] Osiris’. festival below. [for] existence of hail. , to recite. ;
4th)
this. deity [=KHEPESH]. [for] (matrix-) existence. [as] the phallus. [for] the (eden-) land. ,
[for] the speech. [of] the torso (place-T) of the dimensional-foreground.,
[by] the KHEPESH-thigh. (place-T) to give. ,
[in order] to come the [egyptian-] soul as the KH-house for the [egyptian-] soul. ,
[by] to make the underworld [=’as outer-court’]. ,
[through] me. [is] the festival below. ;
5th)
to make the underworld [=’as outer-court’].   +
[as] the willpower. for. the torso (place-T) of the dimensional-foreground. ,
[through] me. [is] the festival below. ,
the willpower [‘or: arm’]. as. the KHEPESH-thigh. to make the K-axis (vector). ;
6th)
“the olden [existence]. [by] to make the underworld [=’as outer-court’]. ,
[as] (matrix-) existence. [by] the torso (place-T) of the dimensional-foreground. ,
[through] me. [is] the festival below. ,
[in order to be] (matrix-) existence. [by] the KHEPESH-thigh. (place-T) to give. ,
[the latter having been] slaughtered (á-men-h’). ;
7th)
“this. deity. [in order] to come speech of willpower. nót. within [‘eden’]. ,
8th)
“[by] Tem [‘Damascus’]. place-T to make (s-t). [for] thou. existence. ,
[as] existence. [of] power. [by] he. the head. [as] he. the doubled-willpower. ;
9th)
“below [‘as eden’]. he. place-T to offer. ,
[as] the things (by place-T) by he (=eden) for the kh-house. [for] thou. existence. ,
[by] me. existence to bring. ;
the things (by place-T-eden) to make. [for] thou. existence. ,
[through] me. existence (‘edens’). to slay. ;
10th)
“[by] me. to make the m-realm (SeM)          [or: ‘me being the SeM-priest’]. ,
[through] place-T of he (eden) fort he kh-house. ,
[by] me. [is] the festival below. [for] existence of hail. , to recite. ;
11th)
“he. the head. to guide. [by] the son-construct making stability (s-men). to bring. ,
12th)
he. the head. to guide. [as] the innermost sacred place (KHEN, Hamath). ,
[by] to ascend (speech of willpower). to bring. ,
[by] me. [is] the festival below. , to recite. ;
13th)
thou. mouth [‘gate north’]. [by] to come to make the SH-pool [‘for physicality’].  +
[for] existence of hail. ;
[and so for] thou. ‘speech to make’ [=’as concept’] (s-r). to make (ár). ,
[through] thou. lips  [=’Thebes, new-root related’] (sep-t). [for] existence of hail. ;
14th)
“he. the ear [’bordersky to birth’, blue raster in diagram as outer-court-wall’].  +
to become. [by] the pregnant goddess [‘for great speech’ = revelation-woman’]. ,
[as] the son-construct becoming the border-sky. [for] existence of hail. , to recite. ;
15th)
“he. the torso (‘outer-court’) by double-place-T in the dimensional-foreground. ,
[by means of] the scroll-sky (‘top of the eden-house’) \\ to seize. ,
[through] he. the KHEPESH-thigh. to guide. ;
16th)
“he. above (‘face’?). (unclear reading of hebrew-house-H). ,
[the latter having been] slaughtered (á-men-h’). ;
17th)
“(the banner of the adamite-soul?, -athon-related) (S). [as?] the ng-bull (?). [for] existence. +
speech of willpower. to give. ,
[as] place-T to make the m-realm. [through] the festival below. [for] existence of hail. ,
to recite. ;

 


 

B) ámen-corner :               
same as ÁP , “Karnak”, the residence of Horus in Thebes ;
the same glyph as ÁMEN (corner) in the mural
shows as ÁMEN ÁPT , to right ,
“the house as the new-root (Thebes) for hail” ;
this root (P) , as the SH-pool , “is given” :
we had the chapter about the runaway-(eden-)-pool ;
ÁMEN and MENU (‘allah’) are the same , lower position ,
not as Ámen ánd Menu but as ‘MENU the hidden one’ ;

rpt

C) skipping now :
opening of mouth (eden-gate) , 4 cherub wheels , divine woman
(as revelation-woman) in same series of murals ;
… had we one or two years more time , all would be more complete ….