Jes. 32 : waarschuwing
aan gelovigen om niet
de gecorrumpeerde versie
te blijven lezen
+ nieuw eden hersteld
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued , named : warning to believers
to not keep on reading the corrupted version
+ new eden restored ;
note :
very readable , second version and
definitive ; after cleanup ;
submission of entire chapter : 11/10/ 2020
chapter was partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… leest zichzelf ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 11/10/ 2020
hoofdstuk was gedeeltelijk gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 32

1-2
vervolg : … de 144,000 zonen ontdekken de echte tekst :                  
behold ! to·righteousness he-shall-reign king and·for·chiefs to·judgment
they-shall-control and·he-becomes man as·hiding-place-of wind and·concealment-of
storm as·rillets-of waters in·arid-place as·shadow-of crag massive in·land fainting
Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.
And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest;
as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
‘hiding place’ , H4224 machabe ‘refuge, hidingplace’, 1x ; -chaba ‘to hide’ ;
‘covert’ , H5643 sether ‘secret, concealed’ ; from : cover ;
‘great’ , H3515 kabed ‘grievous, heavy, severe, sore’ ; into -kbd ;

 • context : continued : … the 144,000 sons discover the real text :

line ,

 • [=’the theme “understanding her” will be the core of this chapter ;
  second half of line 2 can be anyone’s guess ;                              [line 2 : was corrupt]
  line :]

“behold ! , the king  [=Christ] – (will) reign – [=in] righteousness ,
and=with (..the remnant..) [=’144,000’] (shr=shr) – ruling – [=in] justice ,        +

 
2 and=when – (..the [prophets-] scroll..) (ish=sphr) – (will) [+not] – be – hidden (-anymore) ,
[=as] the one (which was) a secret – (..for..) – (..the people..) (maim=om) ,

———————–                                                                                                [below : was added ?]
(………….) – (…………) – (…………) ;         + 
(Profetie van het Rijk van Christus)
Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig
het recht. Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen
de vloed , als waterbeken in een dorre streek , als de schaduw van een zware rots
in een dorstig land .

 • [=’het thema “haar begrijpen” zal het hart zijn van heel dit hoofdstuk ;
  tweede helft van zin 2 kan van alles zijn geweest ;              [zin 2 : was corrupt]
  zin :]

“zie ! , de koning [=Christus] zal heersen [=in] rechtvaardigheid ,
[=met] (..het overblijfsel..) [=’144,000’] (shr=shr) dat zal regeren [=in] rechtvaardigheid ,    +

 
2 [=wanneer] (..de [schrift-] rol..) [+niet] (-langer) verborgen zal zijn ,
[=als] degene die een geheim was [=voor] (..de mensen..) (maim=om) ,

———————–                                                                                                  [beneden : poging]
(………….) – (…………) – (…………) ;         + 

 
3-4-5
… want de zonen zullen haar zien en begrijpen :
and·not they-shall-squint eyes-of ones-seeing and·ears-of ones-hearing  they-shall-be-
attentive and·heart-of ones-being-hasty he-shall-understand to·knowledge and·tongue-of
stammerers she-shall-hasten to·to-speak-of elegant-words not he-shall-be-called further
to·decadent-one patronal and·to·miser not he-shall-be-said saviour
And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.
The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers
shall be ready to speak plainly. The vile person shall be no more called liberal,
nor the churl said [to be] bountiful.
‘be ready’ , H4116 mahar ‘to hasten , proper: to flow easily’ ;
‘stammerers’ , H5926 illeg ‘to stammer’ 1x , no root ;
‘liberal’, H5081 nadib ‘proper: voluntary ; generous, free, liberal, noble’ ;
nadab ‘to volunteer, freewill’ ; colour must be about “scripture interpretation” ;
‘churl’ , H3596 kilay ‘rogue, rascal’ 2x [here] ; -kuwl ‘sustain, provide’ ; kala ‘restrain, withold’,
kilaiyim ‘two kinds, mingled’ ;
‘bountiful’, 7771 showa ‘rich, crying, generous’ 2x , unclear ; shuo ‘vanity’ ?  ;

 • context : … because the sons will see her and understand :

line ,

 • [=’this section still continues to build up and must juxtapose next (negative) line 5-8  —
  the “eyes of them that see” here is positive already , just like the “ears which hear” ;
  2) unusual – but the “foolish” should refer to “corrupted prophets”
  because only in 9-10 the people themselves are addressed (to go repent) ;  
  line :] 

“[=then] – the eyes of – them [=’sons’] that see – (will) perceive ,
and the ears of – them that hear – (will) hearken ;

 
4 (+because) [+their] wake – heart – (will) understand – knowledge ,
and – ready – tongue – (will) speak [in right direction] – plainly :     +            
[2x idiom]
 
5 [+they] [=’sons’] (will) – not – name – no more – the foolish (-version) : the one setting free ,
[=nor] say – [=about] the mingled (-version) : the generous one (?) ;         +

Dan zullen de ogen van hen wie zien ,
zich niet afwenden , en de oren van wie horen , zullen er acht op slaan . Het hart van
de onbedachtzamen zal inzicht krijgen , en de tong van stamelaars zal bedreven zijn
om duidelijk te spreken . Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden ,
en van een bedrieger zal niet gezegd worden : hij is vrijgevig ,

 • [=’zie Engels :]

“[=dan] zullen de ogen van hen [=’zonen’] die zien , schouwen ,
en de oren van hen die horen zullen herkennen ;

 
4 (+omdat) [+hun] wakkere hart inzicht zal kennen ,
en hun kundige tong duidelijk zal spreken [in goede richting] ;                         
[2x idioom]
 
5 [+zij] [=’zonen’] zullen de dwaze (-versie) niet langer noemen : degene die vrij zet ,
[=noch] zeggen [=over] de vermengde (-versie) : degene die vrijgevig is (?) ;         +

 

part II   —   deel II

 
6-7-8
… want de gecorrumpeerde schrift-rol is een ramp :
that decadent-one decadence he-is-speaking and·heart-of·him
he-is-doing lawlessness to·to-do-of pollution and·to·to-speak-of to ieue confusion
to·to-make-empty-of soul famished-one and·drink-of thirsty-one he-is-causing-to-be-lacking
and·miser instruments-of·him evil-ones he schemes he-counsels to·to-harm-of humble-ones
in·sayings-of falsehood and·in·to-speak-of needy-one judgment and·patronal-one
willingness he-counsels and·he on willingness he-is-standing-firm
For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy,
and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause
the drink of the thirsty to fail. The instruments also of the churl [are] evil: he deviseth wicked
devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand

 • context : … because the corrupted scripture-scroll is a disaster :

line ,

 • [=’again – though it’s póssible (yet unlikely) that “the foolish ones” are “pastors etc”,
  we considered that the overall context addresses ‘the corrupted version’
  (that people talk foolish things becáuse of a corrupt version is ofcourse interlinked) ;
  note the “speaking + foolishness” , also used in other chapters ;  
  line :]

that=because – the foolish (-version) – (has been) speaking [in right direction!] – foolishness ,
[=as] the one (which) worked – iniquity [=‘superficiality’] ,                                                  [=’no : ‘heart’]
[=for] he caused – an abominable thing [=’corrupt eden-good ; -thoebah’] :       +

 
[+as] (having) spoken [in right direction] – profanity – [=about] – IEUE ,
[=for] [+he] [=’corrupt version’] (has) emptied – the hungry – adm-souls [=’believers’] ,
and – (caused) the drink – (for) the thirsty ones – (to be) lacking ;            [=’as “the right version”]

 
7 (..because..) – the way of – the mingled (-version) – (is) evil :
[+as] the devised – immoral scheme         +                                                                        [=’read : of halftruths’]
to spellbind – the humble ones [=‘souls’] – [=by] false [=‘inversion’] – sayings ,
[=by] [+not] – speaking [in right direction] – the right perception – [+to] the needy ones ;

 
8 and=for the one [supposedly-] setting free – advises – (..foolish (-ideas)..) , 
and [+they] [=’souls’] hold firm – [=unto] – the one [supposedly-] setting free (-version) ; [=’sic!’]

want een dwaas spreekt dwaasheid
en zijn hart bedrijft onrecht door het plegen van goddeloosheid , het spreken
van lastertaal tegen de Heer , het onverzadigd laten van de hongerige, en het de dorstige
aan drinken doen ontbreken . De middelen van de bedrieger zijn slecht ; híj beraamt
schandelijke plannen om de ellendigen te gronde te richten door leugenachtige woorden ,
en wanneer de arme spreekt , het recht . Maar de edelmoedige beraamt edelmoedige
plannen en híj staat voor edelmoedige daden.

 • [=’nogmaals – hoewel het mógelijk (maar onwaarschijnlijk) is dat hier met “de dwazen”
  ‘dominees enzovoort’ worden bedoeld , moet de context “de gecorrumpeerde versie” zijn
  (dat mensen onware dingen zeggen vanwége een corrupte versie is natuurlijk nauw gelinkt) ;
  merk op “het spreken + van dwaasheid” , als in andere hoofdstukken ;
  zin :]

“[=omdat] de dwaze (-versie) dwaasheid heeft gesproken [in goede richting !] ,
[=als] degene die onrecht [=’oppervlakkigheid’] heeft bewerkt ,                                    [=’geen : ‘hart’]
[=want] [+hij] [=’corrupte versie’] veroorzaakte iets afschuwelijks [=’corrupt eden-goed’] :      +

 
[+als] lasterend hebben gesproken [in goede richting] [=over] IEUE ,
[=want] [+hij] [=’corrupte versie’] heeft de hongerige adm-zielen onverzadigd gelaten ,
en heeft hen die dorstig zijn het aan drinken doen ontbreken ;                       [=’als ‘de juiste versie’]

 
7 (..omdat..) de weg van de vermengde (-versie) slecht is :
[+als] het ontworpen immorele schema        +                                             [=’lees: van halve waarheden’]
om hen die nederig zijn [=’zielen’] te binden [=’lees: hekserij’] [=door] valse [=’inversie’] uitspraken ,
[=door] het [+niet] spreken [in goede richting] van de juiste perceptie [+tot] zij die hulpeloos zijn ;

 
8 [=want] degene die [zogenaamd-] vrij zet , adviseert (..dwaze (-ideeën)..) ,
en [+hun] [=’zielen’] houden stevig vast [=aan] degene die [zogenaamd-] vrij zet ;               [=’sic’]

 
9-10-11
… de gevolgen van de gecorrumpeerde versie :
women tranquil-ones rise-up-you ! hear-you ! voice-of·me daughters ones-trusting
give-ear-you ! saying-of·me days over year you-shall-be-disturbed ones-trusting that
he-vanishes vintage gathering no he-shall-come tremble-you ! tranquil-ones
be-disturbed-you ! ones-trusting strip-you ! and·denude-yourself ! and·gird-you ! on loins
Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters;
give ear unto my speech. Many days and years shall ye be troubled, ye careless women:
for the vintage shall fail, the gathering shall not come. Tremble, ye women that are at ease;
be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird [sackcloth] upon the loins.
‘at ease’ , H7600 shaanan ‘secure, arrogance’ ;
‘gathering’ , H625 aseph ‘[fruit-] gathering’ 3x ;

 • context : … the consequence of the corrupted version :

line ,

 • [=’line 10 : we consider the “grape harvest” to specifically relate to the sons , but line may
  read “the grape harvest will not happen + as the gathering not coming to pass” ;
  line :]

“arise you ! , (you) selfassured – (..ones..) ,                                                   
hear you ! – my voice , (you) careless – (..people..) ,                                       [=’as Jacob , today’]                                    
give ear  – (to what) I say ! :

 
10 you – confident ones – (will be) shocked – [=in] – (..that..) – day ,           [=’any day now’]
that=because – the grape harvest – (will have been) accomplished ,       [=’the sons leave’]  
[+but] the gathering – (will) not – (have) come (-to pass) ;      [=’read : no general rapture’]

 
11 tremble you ! – (you) selfassured ones , (be) shocked you ! – (you) confident ones ;
strip yourselves – [=as] making yourselves bare ,                             [=’symbolic for ‘mourning’]
and gird you – (sackcloth-) on – the loins ; 

Zorgeloze vrouwen , sta op , luister naar mijn stem !
Onbezorgde dochters , neem mijn woorden ter ore ! Over ruim een jaar zult u sidderen ,
onbezorgde dochters , want het zal gedaan zijn met de wijnoogst ; geen inzameling van

de oogst zal er komen. Beef, zorgeloze vrouwen ; sidder, onbezorgde dochters !
Trek uw kleren uit, doe alles uit ! Omgord uw heupen met een rouwgewaad .

 • [=’zie Engels :]

“rijs op ! , (u) (..degenen..) die zelfverzekerd zijn ,
luister naar mijn stem ! , (u) onbezorgde (..mensen..) ,                                    [=’als Jacob, vandaag’]
neem ter ore wat ik zeg ! :

 
10 u die onbezorgd bent , zult geschokt zijn [=op] (..die..) dag ,                              [=’iedere dag nu’]
[=omdat] de fruit oogst zal zijn volbracht ,                                                              [=’de zonen gaan weg’]
[+maar] het bijeenbrengen zal niet hebben plaatsgevonden ; [=’lees: een algemene opname’]

 
11 beef , (u) degenen die zelfverzekerd zijn , wees geschokt , u die onbezorgd bent ;
trek uw kleren uit [=als] het uzelf ontkleden ,                                                 [=’symbolisch voor rouw’]
en omgord (een rouwgewaad om-) uw middel ;     

 
12-13-14
… vanwege wat er op aarde zal gebeuren :
on breasts ones-wailing over fields-of coveted over vine one-being-fruitful over
ground-of people-of·me thorn buckthorn she-shall-grow-up that over all-of houses-of
elation town joyous that citadel he-is-abandoned clamor-of city he-is-forsaken hump
and·lookout he-becomes about caves unto eon elation-of wild-donkeys pasture-of droves
They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
Upon the land of my people shall come up thorns [and] briers; yea, upon all the houses of joy
[in] the joyous city: Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left;
the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
‘joyous’ , H5947 alliz ‘jubilant, exulted [said of Tyre]’ ; -alaz , same , bit less negative ;
‘forts’ , H6076 ophel ‘tumor, hill’, negative ; aph+deity ;
‘towers’ , H975 bachan ‘watchtower’ 1x ; -bachan ‘to examine, to try, to test’ ;
‘(—–)’ , H1157 baad ‘about, around, because, behalf, behind (!), behind, over, through’ ;

 • context : … because of what will happen on earth :
  …                                                                                                 [12+13+14 : was very corrupt]

line ,

 • [=’after the call to such a great mourning something terrible must follow now :
  surely that is NOT “the loss of vineyards”  —
  Esau used previous “harvest + gathering” to invent his corruption “crop failure” now ;
  yet it is very tricky to select workable roots , especially in 12 :
  line :]

12 [deleted]        [=’probably Esau’s addition after “harvest” per previous 11’]
 
13 because – (..the nations ?..) [=’of spirits’] (shmir=gium)         +
(will) come up – [=against] – the joyous ones – (..in the land ?..) [=world’] ,
[+as] [against-] them that rejoice – [+in] the city [=’earth’] ;

 
14 that=then – the palaces (?) – (will be) forsaken ,
[+for] (..the multitudes..) (emn=emn) – (will have) left – the cities ,
[=as] (..the ones (who will be) tested..) (bchn=bchn)     + (..until..) (=od) (..death ?..) (mruth=mth?) ;

Men zal rouw bedrijven om de borsten,
om de begerenswaardige akkers , om de vruchtbare wijnstokken . Op het land van mijn volk
zullen dorens en distels opkomen , ja, op alle vreugdehuizen in de uitgelaten stad .
Want het paleis zal verlaten zijn , het stadsrumoer zal ophouden ; Ofel en wachttoren zullen
tot in eeuwigheid als grotten zijn , een vreugde voor wilde ezels , een weide voor kudden .

 • [=’zie Engels :]                                                                                   [12+13+14 : was erg corrupt]

12 [geschrapt]        [=’waarschijnlijk Esau’s toevoeging na “oogst” in vorig 11’]
 
13 omdat (..de naties ?..) [=’van geesten’] (shmir=guim)        +
op zullen komen [=tegen] hen die vreugdevol zijn (..in het land ?..) [=’wereld’] ,
[+als] [tegen-] hen die vrolijk zijn [+in] de stad [=’aarde’] ;

 
14 [=dan] zullen de paleizen verlaten zijn ,
[=want] (..de menigten..) (emn=emn) zullen uit de steden weggetrokken zijn ,
[=als] (..degenen die beproefd zullen worden ?..) (bcn=bchn)      + (..tot ?..) (..de dood (toe) ?..) ;

 
part III   —   deel III

 
15-16-17-18-19
… dan volgt de belofte (maar voor halverwege Openbaring) :
until he-shall-be-emptied on·us spirit from·height and·he-becomes
wilderness to·the·crop-land and·the·crop-land to·the·wildwood he-shall-be-accounted
and·he-tabernacles in·the·wilderness judgment and·righteousness in·the·crop-land
she-shall-dwell and·he-becomes deed-of the·righteousness peace and·service-of
the·righteousness to-be-quiet and·trust unto and·he-dwells people-of·me in·homestead-
of peace and·in·tabernacles-of trust and·in·resting-places-of tranquil-ones and·he-hails
in·to-descend-of the·wildwood and·in·the·low-place she-shall-be-brought-low the·city
Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field,
and the fruitful field be counted for a forest. Then judgment shall dwell in the wilderness,
and righteousness remain in the fruitful field. And the work of righteousness shall be peace;
and the effect of righteousness quietness and assurance for ever. And my people shall dwell
in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places; When it shall hail,
coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.

 • context : … then follows the promise (but for halfway Revelation) :

line ,

 • [=’the theme now needs to move to the north , also because of closinglines 19-20 ;
  line :]  

“(..at that time..) (od=oth)        +                                                    
(..the [eden-] waters..) (..(will) ascend..) (oli=ole) – [=to] the new height [=’north’] ,
[=for] – the wilderness [=‘new eden, see diagram’] – (will) be – the crop-land ,
[=as] the crop-land – (which will be) esteemed – [=as] (..the [eden-] garden ?..) ; 
[<< why not?]
 
16 [=then] – the right concept – (will) dwell – in the wilderness ,
[=as] (..the garden ?..) – (which will have) (..returned..) (ishb=shb) – [=as] the crop-land ;

 
17 [=by] – the work of – the righteous one [=Christ?] – (will) be – [eden-] peace ,
and [+by] the righteous – servants [=’sons’?] – (will be) safety ,                   [=’restoring the land’]
and=as – the – forever – rest ;      +

 
18 [=then]       +
my people [=’all saved-souls’] – (will) (..return..) – [=to] the habitation of – [eden-] peace ,
[=as] tabernacling – safely – in – the tranquil – resting place ,  

 
(..when..) – (..the evil ?..) – (..city..) [=’Mystery-Babylon’] (ior=oir) – (will have) descended ,
[=as] the one (having been) brought low – in the low place ;                                         [=’start of Is. 33’]

Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte .
Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal
als een woud beschouwd worden . Het recht zal wonen in de woestijn
en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld .
De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid :
rust en veiligheid tot in eeuwigheid . Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede,
in veilige woningen , in oorden van zorgeloze rust ; maar waar men afdaalt in het woud,
zal het hagelen en de stad wegzinken in de diepte .

 • [=’zie Engels :]

“(..in die tijd..) (od=oth)       +
(zullen) (..de [eden-] wateren..) (..opgaan..) (oli=ole) [=naar] de nieuwe hoogte [=’noorden’] ,
[=want] de wildernis [=’nieuw-eden, zie diagram’] zal het vruchtbare veld zijn ,
[=als] het vruchtbare veld dat [=als] (..de [eden-] tuin..) beschouwd zal worden ;    
[<< kan toch ?]
 
16 [=dan] zal het juiste concept in de wildernis verblijven ,
[=als] (..de tuin ?..) die teruggekeerd zal zijn (ishb=shb) [=als] het vruchtbare veld ;

 
17 [=door] het werk van hij die rechtvaardig is [=Christus?] zal [eden-] vrede zijn ,
en [+door] de rechtvaardige dienaren [=’zonen?’] zal veiligheid zijn ,                [=’land restaurerend’]
[=als] de eeuwige rust ;         +

 
18 [=dan]      +
zullen mijn mensen [=’geredde zielen’] (..terugkeren..) [=naar] de woonplaats van [eden-] vrede ,
[=als] het veilig wonend in het oord van zorgeloze rust ,

 
19 (..wanneer..) (..de stad ?..) (..van kwaad..) [=’Mystery-Babylon’] (ior=oir) neergedaald zal zijn ,
[=als] degenen die in de diepte weggezonken zal zijn ;                                                 [=’begin van Jes. 33’]

 
19-20
slot :                                
happy·you ! ones-sowing-of on all-of waters
ones-sending-forth-of foot-of the·bull and·the·donkey
Blessed ye that sow beside all waters,
that send forth [thither] the feet of the ox and the ass.

 • context : closing :

line ,

 • [=’last line should refer to the first half of this chapter 32 ;
  line :]

“blessed (are) you [=’you+we’] – (who) sow – [=among] – all – (..people ?..) (mim=om) ,
[=as] the ones sending forth – (..the right ?..) (chmr=mshpht) – (..[scripture-] scroll ?..) (shur=sphr) .

Welzalig bent u die aan alle wateren zaait ,
die rund en ezel daarheen drijft .

“welzalig u [=’u+wij’] die zaaien [=tussen] alle (..mensen..) (mim=om) ,
[=als] degenen die (..de juiste ?..) (chmr=mshpht) (..[schrift-] rol ?..) (shur=sphr) voortzenden .  

 


18.08.19   —   submitted    —   second version of first   —   hetreport
11.10oct.2020   —   submitted as second version , and definitive ; after cleanup ;