Jes. 33: over Mystery-Babylon ;
God’s oproep aan zielen
‘wie van u gaat op weg naar ons?’
(opdat eden hersteld wordt)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
souls are shown ‘why to search eden’
in order that God can restore her ,
and Mystery-Babylon will be destroyed
+ the call
“who of you will go to us ?” ;
important legal chapter ;

note : very readable ,
chapter was very corrupted ;
chapter is … unusual complex ,
per number of themes and syntax ;
this 2nd version is now definitive
after a rather thorough revision

 

Hoofdstuk context :
… belangrijk legaal hoofdstuk ;
zielen wordt getoond ‘waarom zij eden moeten zoeken’ –
zodat God haar kan herstellen , en Mystery-Babylon vernietigd wordt
+ de oproep “wie van u gaat op weg naar ons ?” ;

 
opmerking :
goed leesbaar , maar was vreselijk corrupt ;
(een uitzonderlijk) complex hoofdstuk , per thema’s en syntax ;
nu als tweede en definitieve versie – na een redelijk zware revisie ;

 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 33

1
… vervolg : Mystery-Babylon : als de verrader , nu zelf verraden :
woe ! one-devastating and·you not being-devastated
and·one-being-treacherous and·not they-are-treacherous in·him
as·to-come-to-end-of·you one-devastating you-shall-be-devastated
as·to-culminate-of·you to·to-be-treacherous-of they-shall-be-treacherous in·you
Woe to thee that spoilest, and thou [wast] not spoiled; and dealest treacherously,
and they dealt not treacherously with thee! when thou shalt cease to spoil, thou shalt be spoiled;
[and] when thou shalt make an end to deal treacherously, they shall deal treacherously with thee

 • context : continued : .. Mystery-Babylon : as the traitor being betrayed :
  … Mystery-Babylon is the subject in last lines of previous chapter ;

line ,

 • [=’Mystery-Babylon did not only illegally steal many eden-concepts (through Adam) ,
  but this chapter’s theme is that “she created the perfect zoo (called earth) for all adm-souls ,
  so that she would be sure none of them would search and find the other reality ,
  therewith ensuring that she would exist forever
  (because remember – a certain end-date was set as to which realm will ‘win’ , theirs or eden’s ;
  see also Rg-Veda in index where the animal-souls ask their gods to make sure
  that “the defeated soldiers (=we) far away (=on earth) never will stárt that journey”) ,
  the theme of this line 1 will return later on in the chapter :]

“woe ! – to the one [=’Mystery-Babylon’] (who) devastates [=’eden’] , +
and=yet you (yourself) – (are) nót – (being) devastated ,
[+and] and=as the one (who is) treacherous , +
and=yet [=you] (yourself) (are) – not – (being) betrayed :

 
as=in (order that) – you – the devastating one – (will) come to an end , you (will be) devastated ,
[+and] as=in (order that) you – the treacherous one – (will be) terminated , +
you – (will be) betrayed ;           [=’by the 144,000 – representing all saved-souls’]

(God staat op om Jeruzalem te verlossen)
Wee u, verwoester, u die zelf niet verwoest bent ,
En u die trouweloos handelt, al heeft men tegen u niet trouweloos gehandeld .
Hebt u het verwoesten voltooid, dan zult u zelf verwoest worden ;
Bent u gereed met trouweloos handelen, dan zal men tegen u trouweloos handelen .

 • [=’Mystery-Babylon heeft niet alleen illegaal veel eden-concepten gestolen (via Adam) ,
  maar dit hoofdstuk gaat over “de perfecte dierentuin (=deze aarde) die zij maakte
  voor alle adm-zielen : opdat ze zeker zou zijn dat de laatsten de andere werkelijkheid
  niet zouden zoeken en vinden ,
  zodat zij er zeker van zou zijn dat zij voor eeuwig zou bestaan
  (want er is immers een zekere ‘eind-datum’ waarop óf hun realm óf eden ‘gewonnen’ heeft ;
  zie ook Rg-Veda in index waar de dieren-ziel zijn goden smeekt om er voor te zorgen
  dat “de verslagen soldaten (=wij) ver weg (=op aarde) nooit op wég gaan”) ,
  het thema van zin 1 keert later in dit hoofdstuk terug :]

“wee u , verwoester [=’Mystery-Babylon’] die zelf niet verwoest bent ,
als degene die verraad pleegt maar zelf niet verraden wordt :
om een eind te maken aan u de verwoester , zult u verwoest worden ,
[+en] om uw verraad te laten eindigen , +
zult u verraden worden ;           [=’door de 144,000 – die alle geredde-zielen vertegenwoordigen’]

 
2
… Jesaja’s roep tot God om eden weer te laten bestaan :
ieue be-gracious-you·us ! to·you we-are-expectant become-you ! arm-of·them
to·the·mornings indeed salvation-of·us in·time-of distress
O LORD, be gracious unto us; we have waited for thee:
be thou their arm every morning, our salvation also in the time of trouble

 • context : … Isaiah’s call to God to have eden exist again :
  … it can’t be “give strength every day on earth” since the theme is still ‘the other reality’,
  and considered that theme Isaiah must speak for the 144,000 ;

line ,
“IEUE , (be) gracious (to) us ! ,            [=’likely the 144,000 are intended here’]
we (are) waiting – to=for you :
become you ! – [=our] arm [=’God’s own strength’]to=so the [eden-] morning [+will be] ,
yea , (be) our salvation – in=so [=the time] of – [=tsiun (tsir=tsiun)] [+will be] ;

Heer, wees ons genadig, op u hebben wij gewacht .
Wees elke morgen hun arm ; ja, ons heil in tijd van benauwdheid .

 • [=’het thema is nog steeds ‘de andere werkelijkheid’ , niet “voor iedere aardse dag”,
  en gezien dat thema moet Jesaja hier voor de 144,000 spreken :]

“IEUE , wees ons genadig ,           [=’voor alle adm-zielen op aarde die gered worden’]
wij wachten hoopvol op u :
wees [=onze] arm [=’God’s eigen kracht’] [=opdat] de [eden-] morgen [+zal zijn] ,
ja , wees onze verlossing [=opdat] de tijd van [=tsiun] [+zal zijn] ;

 
3-4
… wanneer God opstaat om hun matrix-dimensie te oordelen :
from·sound-of clamor they-wander peoples from·exaltation-of·you
they-are-scattered nations and·he-is-gathered loot-of·you gathering-of the·beetle
as·prowling-of arching-caterpillars one-prowling in·him
At the noise of the tumult the people fled; at the lifting up of thyself the nations were scattered.
And your spoil shall be gathered [like] the gathering of the caterpiller:
as the running to and fro of locusts shall he run upon them
‘caterpillar’ , H2625 chas-il , said ‘kind of grashopper’ ; must be ‘wealth’ cluster (-chl) ;

 • ‘to and fro’ , H4944 mashaqaq ‘to and fro’ 1x, said from shaqaq ‘rush’ but vague ;
  shaqaq ‘thirsty, longing, quenched, rush’; shaqa ‘quench, sink down’ , shaq-ah ‘drink ;
 • ‘running’, here (-shuqq) no -shuqq but 7783 shuq ‘overflow’ ; shuq ‘street’ ;
 • context : .. when God arises to judge their matrix dimension :
  … “locusts” is such an unclean theme that it can never be related to God ;

line ,

 • [=’considered other chapters where the 144,000 besiege Mystery-Babylon ,
  last line can be a valid restoration :]

“the peoples [=’spirits’] – (will) flee – [=at] the roaring – sound ,
the nations [=’of spirits’] – (will be) scattered – [=when] you (will) rise up [=’to matrix-height’] ,
and – your booty – (will be) gathered ,     +
[+as] [=the wealth] – (being) collected     +
———————-
as=by (… the rushing?…) – (… skilfull-men?…) [=’the 144,000’] (gbim=gbrm) ,
[+as] (…the ones rushing?…) – in=upon [=them] [=’spirits’] ;         [<< corrupted : restored?]
Voor het daverend geluid zullen de volken vluchten ;
als U zich verhoogt, zullen de heidenvolken overal verspreid worden .
Dan zal uw buit verzameld worden, zoals zwermsprinkhanen zich verzamelen ;
zoals sprinkhanen erop afstormen, stormt men erop af .

“de mensen [=’geesten’] zullen vluchten voor het enorme geluid ,
de naties [=’van geesten’] zullen verstrooid worden [=wanneer] u oprijst [=’naar matrix-hoogte’] ,
en uw buit zal verzameld worden ,
[+als] [=de rijkdom] die bijeengebracht wordt +
———————
[door] (… de aanstormende…) (… meesterlijke-mannen?…) [=’de 144,000’] (gbim=gbrm) ,
[+als] (degenen die) op hen [=’geesten’] (… af zullen stormen…) ;          
[gerestaureerd?]

 
5-6
… en het nieuwe eden huis (in het noorden) wordt gegrondvest :
being-impregnable ieue that one-tabernacling height he-fills tziun judgment and·righteousness
and·he-becomes faithfulness-of times-of·you safeguard-of salvations wisdom-of and·knowledge
fear-of ieue she treasure-of·him
The LORD is exalted; for he dwelleth on high: he hath filled Zion with judgment and righteousness
And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times,
[and] strength of salvation: the fear of the LORD [is] his treasure

 • context : .. and the new eden house (north) is founded :
  … the height now as (m-rm) , not the matrix-height (-rm) ;

line ,
“[+then] IEUE – (will be) exalted – that=when – [=he will] encamp – [at] the height [=’wilderness’] ,
he (will) fill – tsiun [=’eden-residence’] – [+with] right judgment – and righteousness ;
and it (will) be – the stability of – your times ,
[+through] the riches of – wisdom , salvation and knowledge :
(because those are) – his treasure , (namely as) the awe of – IEUE ;

De Heer is hoogverheven, want hij woont in de hoogte .
Hij heeft Sion vervuld met recht en gerechtigheid .
Hij zal zijn de vastheid van uw tijden , een rijkdom aan heil, wijsheid en kennis ;
de vreze des Heren zal een schat zijn.

“[+dan] zal IEUE hoogverheven zijn [=wanneer] hij verblijven zal op de hoogte [=’wildernis’] ,
hij zal tsiun [=’eden-residentie’] vullen met recht en gerechtigheid ;
en het zal de stabiliteit van uw tijden zijn ,
[+vanwege] de rijkdommen van wijsheid , redding en kennis :
(want die zijn) zijn waardevolle schat , (namelijk als) de ontzagwekkendheid van IEUE ;

 
part II — deel II

 
7-8
… de engelen huilen – omdat er geen zielen op weg gaan naar eden :
behold ! lion-subjector-of·them they-cry outside messengers-of peace bitterly
they-are-lamenting they-are-desolated highways he-ceased one-passing-of path
he-annulled covenant he-rejected cities not he-accounted mortal
Behold, their valiant ones shall cry without: the ambassadors of peace shall weep bitterly
The highways lie waste, the wayfaring man ceaseth:
he hath broken the covenant, he hath despised the cities, he regardeth no man
‘valiant ones’ , H691 erel ‘brave’ 1x ; ari ‘lion’ 78x ;
‘highways’ , H2351 chuts ‘outside, without, streets etc’ (ts-term) , dimensional-side ,
‘waste’ , H7673 shabath ‘rest, cease’ , eden’s ;

 • context : .. the angels weep – because there are no souls on their way to eden :
  … as very important theme , and it will return later on in this chapter ;
  compare again what the animal-soul asked (previous note at line 1-2) ;
  2) we changed the difficult syntax of “he-ceased one-crossing (the) path” ,
  likely Isaiah used this phrasing because he DID ;

line ,
“behold ! ,
[=his] [=IEUE’s] (… lions? , servants?…) – (are) crying – outside [=’other dimensional-side’] ,
[+as] the angels of – [eden-] peace – (who) lament – bitterly :
[+because] the highway [=’from earth to eden’] – (is) desolated ,
[=no] – one [=’adm-soul’] (is) crossing [-dimensionally] – the path ;            [=’to the other reality’]

 

 • [=’in prophets , the “covenant” or everlasting covenant
  means “for souls to remember eden in the other reality , and return to her” :]

[+because] [=they] [=’adm-souls on earth’] – (have) broken – the covenant ,
[+since] [=they] rejected – (the existence of) [=tsiun] ,           [=’as residence in the other reality’]
the mortals [=’adm-souls’] – (have) nót – considered [that] ;           [=’considered the possibility’]

Zie, hun allersterksten schreeuwen het uit daarbuiten , de vredeboden wenen bitter .
De gebaande wegen zijn verlaten , de gebruiker van de weg ontbreekt .
Hij verbreekt het verbond, hij versmaadt de getuigen, hij acht geen sterveling .

“zie ! , de (… leeuwen? , dienaren?…) huilen daarbuiten [=’andere-dimensionele-zijde’] ,
[+als] de engelen van [eden-] vrede die bitter wenen :
[+want] de hoofdweg is desolaat [=’uitgestorven’] ,
niemand [=’adm-ziel’] gaat over [dimensioneel-] het pad ;           [=’naar de andere dimensie’]

 

 • [=’in de profeten is “het verbond” of eeuwige verbond het thema
  van “de zielen welke zich eden in de andere werkelijkheid herinneren , en terugkeren” :]

[+omdat] [=zij] [=’adm-zielen op aarde’] het verbond hebben gebroken ,
[+want] [=zij] hebben (het bestaan van) [=tsiun] verworpen ,     [=’als in de andere werkelijkheid’]
de stervelingen [=’adm-zielen’] hebben [dat] niet overwogen ;     [=’die mogelijkheid overwogen’]

 
9
… de situatie van het vernietigde eden wordt nogmaals herhaald :
he-is-mournful she-is-enfeebled land
he-is-abashed Lebanon he-withers he-became the·Sharon as·the·gorge
and·one-shaking Bashan and·Carmel
The earth mourneth [and] languisheth: Lebanon is ashamed [and] hewn down:
Sharon is like a wilderness; and Bashan and Carmel shake off [their fruits]
‘sharon’ , H8289 sharon ; we haven’t yet found a workable concept of it ;
‘shake off’ H5287 naar ‘shake off, shake oneself, overthrow, shake free from’ ,
the addition [fruits] is illegally added to suggest a link with them ;

 • context : … the situation of destroyed eden repeated :
  … because the last line 8 ended with ‘souls’ they must be the same subject here ;
  note how it writes “to their shame” , juxtaposed to the angels who dó cry ;
 • the several regions :
  … Lebanon : see other prophets and Rg-Veda chapters (index) :
  Sharon : here , by context , the roof of the old eden house ,
  perhaps strengthened by “the gate in the roof’s centre”
  where ‘gate’ is (shor) ; compare the Isaiah chapter
  where “the tree of life left through the gate (by Adam)”;
  Carmel : Lebanon will be again united with her ,
  but her location is still unclear –
  therefore we don’t know how Bashan relates to her ;
  Bashan : region north of the roof of the previous eden-house
  until their Moab house ,

line ,
“[=they] [=’souls’] (are) [+not] – mourning (about) – (she,) the languishing – [eden-] land ,
[+and] [=they] (are) [+not] – ashamed (that) – Lebanon [=’whiteness-forest’] – (is) withering ,

 • [=’the next terms we still study :]

[+and] Sharon [=’roof of original eden-house?’] – became – the plain (of darkness) ;
and=for – Bashan [=’the region of pillars of the matrix-boat’] – (… shook himself off?…) +
[and=from?] – Carmel [=’the hill of fruits of undirected-feminine’] ;’

Het land treurt, verkommert . De Libanon staat beschaamd , hij is verwelkt ,
Saron is geworden als de vlakte, en Basan en Karmel schudden hun bladeren af .

“[zij] [=’adm-zielen’] treuren [+niet] over het [eden-] land (dat) verkommert ,
[+en] [=zij] zijn [+niet] beschaamd (dat) de Libanon [=’woud van witheid’] verwelkt ,

 • [=’de termen hierna bestuderen we nog steeds :]

[+en] de Sharon-vallei [=’dak van origineel eden-huis?’] is geworden tot het verdonkerde plateau ,
[+want] Bashan [=’regio van pijlers van matrix-boot’] +
heeft Carmel [=’heuvel van dual-vrouwelijk fruit’] (… van zich afgeschud?…) ;

 
10-11
… maar nu staat God op om die situatie veranderen :
now I-shall-arise he-is-saying ieue now I-shall-be-exalted now
I-shall-be-lifted-up you-shall-be-pregnant chaff you-shall-generate straw
spirit-of·you fire she-shall-devour·you and·they-become peoples burnings-of lime
thorns ones-being-grubbed-up in·the·fire they-shall-be-ravaged
Now will I rise, saith the LORD; now will I be exalted; now will I lift up myself.
Ye shall conceive chaff, ye shall bring forth stubble: your breath, [as] fire, shall devour you.
And the people shall be [as] the burnings of lime: [as] thorns cut up shall they be burned in the fire.
‘conceive’ , H2029 har-ah ‘to conceive’ ; why root -har ‘mountain’..?
‘stubble’ , H7179 qash ‘straw’ 17x ;
context : … but now God arises to go change that situation :
line ,
“[+but] now – I (shall) rise up , says – IEUE ,     [=’arise on high = wilderness ; -qm’]
now – I (shall) arise ,                                           [=’to the matrix-height , -rm’]
now – I (shall be) lifting up myself :                  [=’óver the matrix-height’]
[=she] [=’matrix-height’] (shall) conceive – chaff ,                 [=’chaff as useless creational aspects’] ,
[+and] [=she] (shall) bring forth – straw ,                      [=’see chaff , above’] ,
[=my] spirit – (being) (she) the fire – (shall) devour [=her] [=’matrix-height’] ;
and – the people [=’spirits’] – (will) become – [but] burned – lime ,
[+for] [+like] cut-off – thorns – they (will be) kindled – in=by the fire ;

Nu zal ik opstaan , zegt de Heer , nu zal ik verhoogd worden , nu zal ik verheven worden .
U gaat zwanger van stro, u zult stoppels baren ; uw adem is een vuur dat u verteren zal .
De volken zullen verbrande kalk worden ,
als afgekapte dorens zullen zij met vuur verbrand worden .

“[+maar] nu zal ik oprijzen , zegt IEUE ,         [=’naar de hoge plaats , de wildernis ; -qm’]
nu zal ik opstaan ,                                  [=’naar de matrix-hoogte ; -rm’]
nu zal ik mijzelf opheffen :                       [=’óver de matrix-hoogte’]
[=zij] [=’de matrix-hoogte’] zal zwanger zijn van stro ,           [=’waardeloze creationele aspecten’]
[+en] [=zij] zal stoppels voortbrengen ;                                  [=’idem’]
[=mijn] geest – [+als] het vuur – zal haar [=’matrix-hoogte’] verteren ,
en de mensen [=’geesten’] zullen worden als verbrande kalk ,
[+want] als afgekapte doorns zullen zij door het vuur aangestoken worden

 
13-14
… en God doet dat , wanneer adm-zielen gaan lúisteren : de oproep :
hear-you ! far-away-ones which I-did and·know-you ! near-ones
mastery-of·me they-are-afraid in·tsiun sinful-ones she-holds quivering
polluted-ones who ? he-shall-sojourn to·us fire-of one-devouring
who ? he-shall-sojourn to·us glowings-of eon
Hear, ye [that are] far off, what I have done; and, ye [that are] near, acknowledge my might
The sinners in Zion are afraid; fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us
shall dwell with the devouring fire? who among us shall dwell with everlasting burnings?
‘burnings’ , H4168 moqed ‘hearth’ 2x ; from yaqad ‘a burning (mass) , heat’; unclear root ;

 • context : … and God will act , when adm-souls will start listening : the call :
  … the ‘us’ as the Trinity here ;
 • important legal point :
  … God will change reality only when adm-souls will have started the journey ,
  but God also CAUSES that they will start the journey :
  because no soul – ever – would have started out from his own initiative or plan ;
 • the fearful sinners :
  … in the first version we linked that to “them spirits”
  (and compare the prayer of the animal-soul , mentioned previously)
  because the last subject before this line is about them spirits ;
  though that interpretation is admissable , the main subject must be “adm-souls” here ;

line ,
hear ! – (you) ones [‘adm-souls’] (being) far away [=’on earth’] – (that) which – I (will) do ,
and=so (that) – the ones (who are) near [=’spirits’] – (will) know – my skilfullness ;

 

 • [=’their realm fears very much that adm-souls would start journeying ! ;
  in next lines , the colour of ‘the fear’ is like “clinging to this earth’s reality”
  (referring back to previous lines of “they reject that tsiun is overthere”) :]

the sinners [=’adm-souls’] – in [=the land] [=’this earth’] – (are) fearful ,
[+as] the fear – (having) a hold upon – the indifferent ones :            [=’or : hypocrites’]

 
[so,] who – (is) he [=’you and we !’] (who shall) travel – to Us – (who are) the devouring – fire ? ,
who – (is) he (who shall) travel – to Us – (who are) the forever – (heat) ? ; +

De volken zullen verbrande kalk worden ,
als afgekapte dorens zullen zij met vuur verbrand worden .
Hoor, u die ver weg bent, wat Ik heb gedaan, en u die dichtbij bent, erken mijn macht !
De zondaars in Sion zijn angstig , huiver heeft de huichelaars aangegrepen :
Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur ?
Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed ?

“hoor , u [=’adm-zielen’] die ver weg bent [=’op aarde’] wat ik ga doen ,
[=zodat] degenen die dichtbij zijn [=’geesten’] mijn kundigheid zullen erkennen ;

 

 • [=’hun dimensie is heel bang dat adm-zielen op weg zouden gaan ! ;
  in volgende twee zinnen is ‘de angst’ als “het vasthouden aan de realiteit van deze aarde”
  (terugverwijzend naar het “zij ontkennen dat tsiun bestaat”) ;
  2) de zinnen kúnnen slaan op ‘de geesten die bang zijn’
  maar het hoofdonderwerp is zeer waarschijnlijk adm-zielen (na het ‘hoort u !’) :]

“de zondaars [=’adm-zielen’] in [=het land] [=’deze aarde’] zijn bang ,
[+als] de angst die de onverschilligen vasthoudt :           [=’onverschilligen – of ‘hypocrieten’]
 
[dus,] wie is hij [=’u en wij !’] (die) afreist naar Ons [=’Trinity’] die het verzengende vuur zijn ? ,
wie is hij (die) afreist naar Ons die de eeuwige (hitte) zijn ? ;

 
15
de ‘voorwaarden’ voor de adm-ziel om op weg te kunnen gaan :
one-going righteousnesses and·one-speaking equities one-rejecting in·gain-of extortions
one-shaking palms-of·him from·to-uphold-of in·the·bribe one-contracting ear-of·him
from·to-hear-of bloods and·one-sealing-down eyes-of·him from·to-see-of in·evil
He that walketh righteously, and speaketh uprightly; he that despiseth the gain of oppressions,
that shaketh his hands from holding of bribes,
that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil
‘oppressions’ , H4642 maashaqq-ah ‘extortion’ 2x , from -ashaq ‘extort’ so +m-realm ,
‘shaketh’ , H5287 naar ‘shake, shake-off’,

 • ‘bribe’ , H7810 shochad , shach-ah ‘swim’ 3x ; shach-at ‘slaughtered’ 81x ,
  the root seems to be SHÃ “slaughtered lights of eden-willpower” , as bribe ?
 • context : .. the ‘conditions’ for the adm-soul to can start the journey :
  … the lines can hardly describe “those living a holy life”,
  we tried some interpretations but they may be others , ofcourse ;

line ,
“(it) (will be) the one walking – [in] the right perception , +                   [=’as in “prophets’ context”?’]
and=as – the upright – [=concepts] [in right direction] (-dbr) ;
the one rejecting – the gain of – extortion ,                              [=’false concepts pushed by MSM etc?’]
the one shaking-off – his handpalm – from to uphold – the bribe ;              [=’common accepted Gospel?’]
the one closing – his ear – from=to (… the shedding of?…) – blood ,             [=’as movies etc?’]
and=as the one shutting – his eyes – from seeing – evil ;      +

Hij die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt , die winstbejag door afpersing verwerpt ,
die zijn handen afwerend schudt om geen geschenken aan te nemen ,
die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen ,
die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien –

 • [=’deze zinnen kunnen onmogelijk “zij die een heilig leven leiden” beschrijven ,
  we probeerden een aantal interpretaties , maar dat mogen natuurlijk ook andere zijn :]

“het zal degene zijn (die) wandelt in ‘het juist oordelen’ , +                [=’als per “profeten context”?’]
als de ware [=concepten] [in goede richting] (-dbr) ;
degene die onrechtmatig profijt door afpersing verwerpt ,               [=’valse concepten door media?’]
die zijn handen afweert van het aannemen van omkoping ,               [=’huidige “Goede Nieuws”?’]
die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen ,              [=’films , e.d.?’]
die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien :      +

 
16
… die ziel zal in het gebied in het noorden (de wildernis) aankomen :
he heights he-shall-tabernacle fastnesses-of crags impregnable-retreat-of·him
bread-of·him one-being-given waters-of·him ones-being-assured
He shall dwell on high: his place of defence [shall be] the munitions of rocks:
bread shall be given him; his waters [shall be] sure
‘place of defense’ (fastnesses)’ , H4679 metsad , ‘stronghold’, me+tsad ? -tsud ‘to hunt’ ;
‘rocks’ , H5553 sela , the rock as Oreb , Horus’ tile , corruption here ;
‘munitions’ , H4869 misgab ‘stronghold’ , from -sagab ‘high, exalted’ ,

 • context : … that soul will arrive in the north (the wilderness) :
  … the (-sela) “rock” is impossible [because matrix concept] ; other option required ;

line ,
“he [=’that soul’] – (shall) encamp – [on] the height [=’wilderness ; m-rm’] ,
[+as] – (… the safe?…) – stronghold – (being) his secure place ;
his bread – (will be) given [+to him] – [+and] the water (for) him – (will be) assured ;

die zal wonen op de hoogten ; bergvestingen op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn ,
zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd .

“hij zal bivakkeren op de hoogte [=’wildernis ; m-rum’] ,
[+als] (… de veilige?…) vesting die zijn toevluchtplaats is ;
zijn brood zal hem worden gegeven en van water zal hij verzekerd zijn ;

 
part III — deel III

 
17-18-19
slotgedeelte : als apart deel III vanwege corrupties / onduidelijkheid :
… deze zinnen 17-19 waarschijnlijk als het thema “achteraf bezien” (‘in retrospect’) :
king in·loveliness-of·him they-shall-perceive eyes-of·you they-shall-see land-of afar-ones
heart-of·you he-shall-soliloquize dread where ? one-being-scribe where ? one-weighing
where ? one-being-scribe the·towers people one-being-impudent not you-shall-see people
deep-ones-of lip from·to-hear-of one-being-derided-of tongue there-is-no understanding
Thine eyes shall see the king in his beauty: they shall behold the land that is very far off
Thine heart shall meditate terror. Where [is] the scribe? where [is] the receiver?
where [is] he that counted the towers? Thou shalt not see a fierce people, a people of a deeper
speech than thou canst perceive; of a stammering tongue, [that thou canst] not understand
‘beauty’ , H3308 yophi ‘beauty’ 19x but rather negative ; unclear what term ;

 • ‘scribe’ , used here as -sphr , so scripture-roll ; H5608 saphar ‘to count, recount, relate’ ,
  speak out, (calculate) , declare, speak, etc” 161x ; -sphr ‘scroll [=scripture]’ ;
 • ‘receiver’ , H8254 shaqal ‘to weigh’ [weigh out for] 22x ; but as previous shuq ‘to rush’? ;
 • ‘towers’ as -mgdl , what is that doing here ? (-mgdl as glyph MÃKTAR) ;
 • ‘fierce’ , H3267 yaaz ‘perhaps obstinate, barbarous’ 1x ; just -oz ‘power [consciousness]’ ? ;
 • ‘stammering’ , H3932 laag ‘to mock, scoff’ 19x but only here changed in ‘stammering’ ;
 • context : closing section : as a separate part III because of corruption / unclarity :
 • … these lines 17-19 likely as the theme “in retrospect” (in hindsight) :
  … it’s almost an entire chapter , these three ;

line ,

 • [=’location : the other reality ;
  Esau corrupted this section for a good reason :
  possibly here is explained HOW important the ‘discovering the other reality’ was ;
  the buildup of the lines and themes in this section apparently work towards that ,
  as if “some retrospect , hindsight” was intended :]

“your [=’sic!’] eyes – (shall) perceive – (………….) – (………….) ,
they (shall) see – the land [=’this earth’] of – the afar ones [=’adm-souls’] ,
[+and] your heart – (shall) ponder – the terrible thing :

 

 • [=’next lines : perhaps linked to “the scroll is given to someone but he says :
  I cannot read it – because it is sealed”..? , as the ‘sealed until the end’ theme ? :]

where=what – (… when there would – not – have been…) a scribe (-sphr) ,      +

 • [=’relating the context of scripture’ ; -sphr]

(in order) [=to become (aie=eie)] – (…. the ones rushing forth?…) [=’the 144,000?’] (shql=shq?) ? ,
where – [+in?] (… the scroll?…) [=’scripture’; -sphr] – [was?] (… the [matrix-] tower…) ? ;      +

 • [=’the tower as “matrix world-tree concept?’]

 

 • [=’next lines : this seems to have been the intended version :
  note also how this links back directly to “the betrayer betrayed” theme in line 1-2 ,
  and what was said to Thoth (king of Babylon) in another chapter ,
  as “you will go down – because you caused yourself to be remembered” :
  namely ‘by hieroglyphs’, which gave US an understanding of prophets :]

[+because?] you – [=saw] – a strong [=’consciousness-related’] – people [=’ancient-Egyptians?’] ,
[+as] a people – (having) a deep – lip ,               [=’hieroglyphs as complex language?’]
[+you?] heared – the [=’their?’] mocking – language [=’tongue’] ,     +              [=’mocking eden?’]
[+but?] there-was-no – understanding (in our days – what hieroglyphs wrote about?) ;

 • [all the above : probable contextual restoration]

Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in zijn schoonheid .
Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien .
Uw hart zal de verschrikking overdenken : waar is de schrijver ? Waar is de betaalmeester ?
Waar is hij die de torens telt ?
Het onbeschaamde volk zult u niet meer zien ,
Het volk met zo’n onbegrijpelijke taal dat je het niet begrijpen kunt ,
Met die bespottelijke tongval ; het is niet te verstaan .

 • [=’locatie : de andere werkelijkheid ;
  Esau had een goede reden voor de corrupties hier :
  wellicht wordt hier uitgelegd HOE belangrijk “het ontdekken van de andere realm” was ;
  de opbouw van de zinnen en thema’s hier werken toe naar een “achteraf bezien” :]

“uw ogen zullen (………….) – (…………) zien ,
zij zullen het land [=’deze aarde’] zien van (hen) die ver weg zijn [=’adam-zielen’] ,
[+en] uw hart zal mijmeren over de verschrikking :

 

 • [=’volgende zinnen : wellicht gelinkt aan “de rol wordt aan iemand gegeven ,
  maar hij zegt : ik kan het niet lezen”, als het ‘verzegeld tot het einde’ thema ? :]

waar=wat (… wanneer er – niet…) een schrijver (-sphr) (… geweest zou zijn)

 • [=’verbanden leggen in de schrift’; -sphr’]

(zodat) (… degenen die aanstormen?…) [=’144,000?’] (shql=shq) (… zouden bestaan?…) ? ;
waar – [+in?] (… de boekrol?…) [=’de schrift ; -sphr’] [was?] (… de [matrix-] toren?…) ? ;

 • [=’matrix-toren : als wereld-boom ?’]

 

 • [=’volgende zinnen : dit schijnt de bedoelde versie te zijn :
  vergelijk hoe het direct terugslaat op het “de verrader verraden” thema van zin 1-2 ,
  en wat tegen Thoth (koning van M-Babylon) werd gezegd in een ander hoofdstuk ,
  als “u zult verliezen – omdat u uzelf in herinnering hebt gebracht” :
  namelijk ‘door hieroglyfen’, die ONS een uitleg aan de profeten gaven :]

[+want?] u [=zag] sterke [=’bewustzijn-gerelateerd’] mensen [=’oude-Egyptenaren?’] ,
[+als] mensen ‘die diepzinnig communiceren’,               [=’hieroglyfen als complexe taal?’]
[+u?] hoorde de [=hun?] spottende taal [=’tong’] ,     +                [=’met eden spottend?’]
[+maar?] er-was-geen begrijpen (in onze dagen – waar de hieroglyfen over spreken?) ;

 • [al het bovenstaande : waarschijnlijk contextueel gerestaureerd]

 
20
… vervolg :
perceive-you ! tsiun town-of appointment-of·us eyes-of·you they-shall-see Jerusalem
homestead tranquil tent no he-shall-be-shunted no he-shall-be-shifted pegs-of·him
to·permanence and·all-of lines-of·him no they-shall-be-pulled-away
Look upon Zion, the city of our solemnities: thine eyes shall see Jerusalem a quiet habitation,
a tabernacle [that] shall not be taken down; not one of the stakes thereof shall ever be removed, neither shall any of the cords thereof be broken
‘stakes’ , H3489 yathed ‘pegs’ ;

 • context : … continued :
  … the pegs and cords theme is the introduction to next section ;
  do note how the new eden-house will exist during the Interval (the 1000 years) ;

line ,
“[+for] you envisioned – tsiun , (being) the residence (-qrth) of – our appointment [=’sic’] ,
(how) your eyes – (would) see – [=the [eden-] land] , (being) the tranquil – habitation ,
[+as] the tent [=’house’] – (which) (shall) not – (be) moved ,
[+for] it’s pegs – (shall) not – (be) pulled out , to=but (be) permanent ,
and – [=none] of – all of – it’s lines – (shall be) pulled away ;

Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten .
Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats ,
een tent die niet afgebroken zal worden ,
waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden
en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden .

“[+want] u stelde zich tsiun voor , de residentie van onze ontmoeting [=’sic’] ,
(hoe) uw ogen [=het [eden-] land] zouden zien , (als) de onbezorgde woonplaats :
[+als] de tent [=’huis’] die niet verplaatst zal worden ,
(waarvan) de pinnen niet uitgetrokken zullen worden ,
en geen enkele scheerlijn weggetrokken zal worden ;