Jes. 33: over Mystery-Babylon ;
zielen geloven niet in tsiun ,
daarom God’s oproep
‘wie gaat wél op weg naar ons?’
+ de boot – als matrix-construct
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 


above : matrix-ship as in line 20-21 here ;
region just below the boat is called ‘Bashan’
and you see the beings walk across the prow ;
the wilderness – as new eden – will be to the
northwest of this construct ;
the mast of the boat and banner is the region
of Mystery-Babylon as centre of the solarplane
chapter context :
continued : about Mystery-Babylon ;
souls don’t believe in tsiun (as paradise) ,
therefore God’s call “who of you wóuld go
on their way to us ?”
+ the boat – as matrix-construct ;
theme :
as long souls dismiss the other Reality ,
the eden-land will remain darkened
by the matrix-construct as their ship ;
important legal chapter ;

note : very readable , second version and
definitive with completed part III ;
submission of entire chapter : 12/10/ 2020
chapter was partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… belangrijk legaal hoofdstuk ;
zolang gelovigen niet accepteren dat tsiun ‘in de andere werkelijkheid’ ligt
zal het eden-land verduisterd en bezet blijven door het matrix-construct ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie inclusief deel III ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 12/10/ 2020
hoofdstuk was gedeeltelijk gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 33

1
… vervolg : Mystery-Babylon : als de verrader , nu zelf verraden :
woe ! one-devastating and·you not being-devastated and·one-being-treacherous
and·not they-are-treacherous in·him as·to-come-to-end-of·you one-devastating
you-shall-be-devastated as·to-culminate-of·you to·to-be-treacherous-of
they-shall-be-treacherous in·you 
Woe to thee that spoilest, and thou [wast] not spoiled; and dealest treacherously, 
and they dealt not treacherously with thee! when thou shalt cease to spoil,
thou shalt be spoiled; [and] when thou shalt make an end to deal treacherously,
they shall deal treacherously with thee 

 • context : continued : .. Mystery-Babylon : as the traitor being betrayed :

line ,

 • [=’the “betrayer betrayed” is a typical expression for Tyre / Mystery-Babylon ;
  the “being betrayed” is “by the 144,000 finding her out” ;
  line :]

"woe ! – to the one [=’Mystery-Babylon’] (who) devastates [=’eden’] ,     +
[=yet] you (yourself) – (are) nót – (being) devastated ; 
[=as] the one (who is) treacherous ,      +
[=yet] [=you] (yourself) (are) – not – (being) betrayed :

 
[=but] – you – the devastating one – (will) come to an end – (by being) devastated ,
[+as] you – the treacherous one – (who will be) terminated – (by being) betrayed ;

(God staat op om Jeruzalem te verlossen)
Wee u, verwoester, u die zelf niet verwoest bent ,
En u die trouweloos handelt, al heeft men tegen u niet trouweloos gehandeld .
Hebt u het verwoesten voltooid, dan zult u zelf verwoest worden ;
Bent u gereed met trouweloos handelen, dan zal men tegen u trouweloos handelen .

 • [=’de “verrader verraden” is een typische uitdrukking voor Tyrus / Mystery-Babylon ;
  het “verraden worden” slaat op “de 144,000 die haar ontdekken” ;
  zin :]

“wee ! degene [=’Mystery-Babylon’] die verwoest [=’eden’] maar zelf niet verwoest wordt ,
[=als] degene die verraad pleegt maar zelf niet wordt verraden ;

 
om een eind te maken aan u de verwoester , zult u verwoest worden ,
[+als] u die verraad pleegt , die zult eindigen door verraden te worden ;

 
2-3-4
… opdat de 144,000 haar zullen aanvallen :
ieue be-gracious-you·us ! to·you we-are-expectant become-you ! arm-of·them  
to·the·mornings indeed salvation-of·us in·time-of distress from·sound-of clamor
they-wander peoples from·exaltation-of·you they-are-scattered nations and·he-is-gathered
loot-of·you gathering-of the·beetle as·prowling-of arching-caterpillars one-prowling in·him 
O LORD, be gracious unto us; we have waited for thee: be thou their arm every morning,
our salvation also in the time of trouble. At the noise of the tumult the people fled;
at the lifting up of thyself the nations were scattered. And your spoil shall be gathered [like]
the gathering of the caterpiller: as the running to and fro of locusts shall he run upon them. 

 • ‘caterpillar’ ,  H2625 chas-il , said ‘kind of grashopper’ ; must be ‘wealth’ cluster (-chl) ;
 • ‘to and fro’ , H4944 mashaqaq ‘to and fro’ 1x, said from shaqaq ‘rush’ but vague ;
  shaqaq  ‘thirsty, longing, quenched, rush’; shaqa ‘quench, sink down’ , shaq-ah ‘drink ;
 • ‘running’, here (-shuqq) no -shuqq but 7783 shuq ‘overflow’ ; shuq ‘street’ ;
 • context : .. so that the 144,000 will attack her :
  … “locusts” is such an unclean theme that it can never be related to God ;

line ,

 • [=’this section is juxtaposed with next 7-8 where the angels cry because
  in 7-8 there are no sons crossing over , yet ;
  line :]

"IEUE , (be) gracious (to) us ! ,                                        [=’Isaiah identifies with the 144,000’]  
we (are) waiting – [=for] you :
become you ! – their arm [=’God’s strength’] – [=so] the [eden-] morning (..+will be..) ,
yea , [+as] our salvation – [=so] the time of – (..tsiun..) (tsir=tsiun)] (..+will be..) :       +

 
[+then] the peoples [=’spirits’] – (will) flee – [=at] the roaring – sound ,
[+as] the nations [=’of spirits’] – (which will be) scattered – [=when] you (will) arise ,
and – your booty – (will be) gathered ,      
[+as] (..the [stolen-] wealth..) – (which will be) collected ,      +

———————-
[=by] (… the attacking…) – (… skilfull-men…) [=’the 144,000’] (gbim=gbrm) ,
[+as] (…the ones (who will) rush?…) – [=upon] [=them] [=’spirits’] ;              [=’no ‘locusts’]

Heer, wees ons genadig ,
op u hebben wij gewacht . Wees elke morgen hun arm ; ja, ons heil in tijd van
benauwdheid . Voor het daverend geluid zullen de volken vluchten ; als U zich verhoogt ,
zullen de heidenvolken overal verspreid worden . Dan zal uw buit verzameld worden ,
zoals zwermsprinkhanen zich verzamelen ; zoals sprinkhanen erop afstormen ,
stormt men erop af .

 • [=’deze sectie wordt gesteld tegenover 7-8 waar de engelen huilen
  omdat er in 7-8 nog geen zonen oversteken ;
  zin :]

“IEUE , wees ons genadig ! ,                                    [=’Jesaja identificeert zich met de 144,000’]
wij wachten hoopvol [=op] u :
wees [=onze] arm [=’God’s kracht’] [=opdat] de [eden-] morgen (..+zal zijn..) ,
ja , [+als] onze verlossing [=opdat] de tijd van (..tsiun..) (tsir=tsiun) (..+zal zijn..) ;

 
[+dan] zullen de mensen [=’geesten’] vluchten [=voor] het daverend geluid ,
[+als] de naties [=’geesten’] die verstrooid zullen worden [=wanneer] u opstaat ,
en uw buit verzameld zal worden ,
[+als] (..de [gestolen-] rijkdom..) die bijeengebracht zal worden ,   +

———————
[door] (… de aanvallende…) (… meesterlijke-mannen…) [=’de 144,000’] (gbim=gbrm) ,
[+als] (degenen die) op [=hen] [=’geesten’] (… af zullen stormen…) ;      [=’geen ‘sprinkhaan’]

 
5-6
… en het nieuwe eden huis (in het noorden) wordt gegrondvest :
being-impregnable ieue that one-tabernacling height he-fills tziun judgment
and·righteousness and·he-becomes faithfulness-of times-of·you safeguard-of salvations
wisdom-of and·knowledge fear-of ieue she treasure-of·him 
The LORD is exalted; for he dwelleth on high: he hath filled Zion with judgment and
righteousness. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, 
[and] strength of salvation: the fear of the LORD [is] his treasure 

 • context : .. and the new eden house (in the north) is founded :

line ,
"[+then] IEUE – (will be) exalted – that=when – [=he will] encamp – [at] the height [=’wilderness’]
[+and] he (will) fill – tsiun [=’eden-residence’] – [+with] right judgment – and righteousness ;

 
6 it (will) be – the stability of – your times ,
[+through] the riches of – wisdom , salvation  and knowledge :
(because those are-) his treasure , (namely as-) the awe of – IEUE ;

De Heer is hoogverheven, want hij woont in de hoogte .
Hij heeft Sion vervuld met recht en gerechtigheid .
Hij zal zijn de vastheid van uw tijden , een rijkdom aan heil, wijsheid en kennis ;
de vreze des Heren zal een schat zijn.

“[+dan] zal IEUE hoogverheven zijn [=wanneer] hij verblijven zal op de hoogte [=’wildernis’] ,
[+en] hij zal tsiun [=’eden-residentie’] vullen met recht en gerechtigheid ;

 
6 het zal de stabiliteit van uw tijden zijn ,
[+vanwege] de rijkdommen van wijsheid , redding en kennis :
(want die zijn-) zijn waardevolle schat , (namelijk als-) de ontzagwekkendheid van IEUE ;

 
part II   —   deel II

 
7-8
… de engelen huilen – omdat er geen zielen op weg gaan naar eden :
behold ! lion-subjector-of·them they-cry outside messengers-of peace bitterly 
they-are-lamenting they-are-desolated highways he-ceased one-passing-of path  
he-annulled covenant he-rejected cities not he-accounted mortal 
Behold, their valiant ones shall cry without: the ambassadors of peace shall weep bitterly 
The highways lie waste, the wayfaring man ceaseth: he hath broken the covenant ,
he hath despised the cities, he regardeth no man. 
‘valiant ones’ , H691 erel ‘brave’ 1x ; ari ‘lion’ 78x ;
‘highways’ , H2351 chuts ‘outside, without, streets etc’ (ts-term) , dimensional-side ,
‘waste’ , H7673 shabath ‘rest, cease’ , eden’s ;

 • context : .. the angels weep – because there are no souls on their way to eden :

line ,

 • [=’in prophets , “the covenant” always refers to ‘the return of eden-paradise’ ;
  line :]

"behold ! ,
[=his] [=IEUE’s] (..valiant ones ?…) – (are) crying – outside [=’other dimensional-side’] ,
[+as] the angels of – [eden-] peace – (who) lament – bitterly :
[+because] the highway – (is) desolate ,                                                          [=’way from earth to eden’]
[=no] – one [=’adm-soul’] (is) [dimensionally-] crossing – the path ;         [=’to the other reality’]

 
[+because] [=they] [=’adm-souls on earth’] – (have) broken – the covenant [=’to return to eden’] ,   
[+since] [=they] rejected – (the existence of-) (..tsiun..) ,             
[+as] the mortals [=’adm-souls’] – (who have) nót – considered (-that) ;                                [=’sic !’]

Zie ,
hun allersterksten schreeuwen het uit daarbuiten , de vredeboden wenen bitter .
De gebaande wegen zijn verlaten , de gebruiker van de weg ontbreekt .
Hij verbreekt het verbond, hij versmaadt de getuigen, hij acht geen sterveling .

 • [=’in profeten refereert “het verbond” altijd aan ‘de terugkeer van het eden-paradijs’ ;
  zin :]

“zie ! ,
[=zijn] [=IEUE’s] (…dapperen ?…) huilen daarbuiten [=’andere-dimensionele-zijde’] ,
[+als] de engelen van [eden-] vrede die bitter wenen :
[+want] de hoofdweg is desolaat [=’uitgestorven’] ,                                   [=’weg van aarde naar eden’]
niemand [=’adm-ziel’] steekt [dimensioneel] het pad over ;                  [=’naar de andere dimensie’]

 
[+omdat] [=zij] [=’adm-zielen op aarde’] het verbond hebben gebroken [=’terugkeer naar eden’] ,
[+want] [=zij] hebben (het bestaan van) [=tsiun] verworpen ,      
[+als] de stervelingen [=’adm-zielen’] die (-dat) niet hebben overwogen ;                                    [=’sic !’]

 
9
… de situatie van het vernietigde eden wordt nogmaals herhaald :
he-is-mournful she-is-enfeebled land he-is-abashed Lebanon he-withers he-became
the·Sharon as·the·gorge and·one-shaking Bashan and·Carmel 
The earth mourneth [and] languisheth: Lebanon is ashamed [and] hewn down: 
Sharon is like a wilderness; and Bashan and Carmel shake off [their fruits] 

 • ‘sharon’ , H8289 sharon ; we haven’t yet found a workable concept of it ;
 • ‘shake off’ H5287 naar ‘shake off, shake oneself, overthrow, shake free from’ ,
  the addition [fruits]  is illegally added to suggest a link with them ;
 • context : … the situation of destroyed eden repeated :

line ,
"[=they] [=’souls on earth’] (are) [+not] – mourning (about) – the languishing – [eden-] land , 
[+nor] (are) – [=they] ashamed (that) – (..the adm-ground..) – (is) withering ;

————————          

 • [=’above : ‘ground’ should juxtapose ‘land’ ;
  below : we think we identified the regions   —
  but as far we gathered now “Lebanon” must be juxtaposed to “Carmel”,
  where the first (representing masculine realm) went to the north (see Rg-Veda) ,
  but he will unite again with Carmel (‘cropland’) as representing the feminine realm ,
  compare Introduction V ;
  line :]

[+for] Sharon [=’roof of original eden-house?’] – became – the (darkened-) plain , 
and – (..Lebanon..) [=’whiteness forest’] – shook himself free – [=from] – Carmel ;

Het land treurt, verkommert .
De Libanon staat beschaamd , hij is verwelkt , Saron is geworden als de vlakte ,
en Basan en Karmel schudden hun bladeren af .

“[zij] [=’zielen op aarde’] treuren [+niet] over het [eden-] land (dat) verkommert ,
[+en] [=zij] zijn [+niet] beschaamd (dat) (..de adm-grond..) verwelkt ,

———————-

 • [=’zie Engels ; met excuus :]

[+want] de Sharon [=’dak van origineel eden-huis?’] is geworden tot het (verdonkerde-) plateau , 
en de Libanon [=’witheid woud’] heeft de Carmel van zich afgeschud ; 

 
10-11
… maar nu staat God op om die situatie (boven eden) te veranderen :
now I-shall-arise he-is-saying ieue now I-shall-be-exalted now I-shall-be-lifted-up  
you-shall-be-pregnant chaff you-shall-generate straw. spirit-of·you fire she-shall-devour·
you and·they-become peoples burnings-of lime thorns ones-being-grubbed-up in·the·fire
they-shall-be-ravaged
Now will I rise, saith the LORD; now will I be exalted; now will I lift up myself.  Ye shall
conceive chaff, ye shall bring forth stubble: your breath, [as] fire, shall devour you. And the
people shall be [as] the burnings of lime: [as] thorns cut up shall they be burned in the fire.
‘conceive’ , H2029 har-ah ‘to conceive’ ; why root -har ‘mountain’..?
‘stubble’ , H7179 qash ‘straw’ 17x ;  
context : … but now God arises to go change that situation (above eden) :
line ,
"[+but] now – I (shall) rise up , says – IEUE ,  
now – I (shall) arise ,                                                                                                 [=’to the place of new-eden’]
now – I (shall be) lifting up myself :                                                                  [=’abóve the matrix-height’]  
[=she] [=’matrix-height’] (has) conceived – chaff ,            [=’chaff as useless creational aspects’]
[+and] (has) brought forth – straw ,                                                                                                            [=’same’]
[=my] spirit – (being) (she) the fire – (shall) devour [=her] [=’matrix-height’] ;

 
12 and – the people [=’spirits’] – (will) become – [but] burned – lime ,
(..+because..) [+like] cut-off – thorns – they (will be) devoured – in=by the fire ; 

Nu zal ik opstaan , zegt de Heer ,
nu zal ik verhoogd worden , nu zal ik verheven worden . U gaat zwanger van stro ,
u zult stoppels baren ; uw adem is een vuur dat u verteren zal . De volken zullen verbrande
kalk worden , als afgekapte dorens zullen zij met vuur verbrand worden .

“[+maar] nu zal ik oprijzen , zegt IEUE ,           
nu zal ik opstaan ,                                                                                         [=’naar de plaats van nieuw-eden’]
 nu zal ik mijzelf opheffen :                                                                                   [=’bóven de matrix-hoogte’]
[=zij] [=’de matrix-hoogte’] was zwanger van stro ,           [=’waardeloze creationele aspecten’]
[+en] heeft stoppels voortgebracht ;                                                                                                        [=’idem’]
[=mijn] geest – [+als] het vuur – zal haar [=’matrix-hoogte’] verteren ,  

 
12 en de mensen [=’geesten’] zullen worden als verbrande kalk ,
(..+want..) [+als] afgekapte dorens zullen zij door het vuur worden verslonden ;

 
13-14
… en God staat op , wanneer adm-zielen gaan lúisteren : de oproep :
hear-you ! far-away-ones which I-did and·know-you ! near-ones
mastery-of·me they-are-afraid in·tsiun sinful-ones she-holds quivering
polluted-ones who ? he-shall-sojourn to·us fire-of one-devouring  
who ? he-shall-sojourn to·us glowings-of eon 
Hear, ye [that are] far off, what I have done; and, ye [that are] near, acknowledge my might 
The sinners in Zion are afraid; fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us
shall dwell with the devouring fire? who among us shall dwell with everlasting burnings? 
‘burnings’ , H4168 moqed ‘hearth’ 2x ; from yaqad ‘a burning (mass) , heat’; unclear root ;

 • context : … and God will arise , when adm-souls will start listening : the call :

line ,

 • [=’line 14 : compare Rg-Veda (see index)  where the spirit asks his deities
  to “not let those useless soldiers go search the other reality” ; line 14 can be valid ;
  line :]

hear ! – (you) ones [‘adm-souls’] (being) far away [=’on earth’] – (that) which – I (will) do ,
and=so (that) – the ones (who are) near [=’spirits’] – (will) know – my skilfullness ;

 
14 (..+because..) the sinners [=’spirits’] – in (..the [matrix-] land..) – (are) afraid ,
[+as] the fear – (having) a hold upon – the polluted ones :          + 

         
who – (is) he [=’you and we !’] (who will) travel – to Us – (who are) the devouring – fire ? ;
who – (is) he (who shall) travel – to Us – (who are) the forever – (..glow..) ? ;      +

De volken zullen verbrande kalk worden ,
als afgekapte dorens zullen zij met vuur verbrand worden .
Hoor, u die ver weg bent, wat Ik heb gedaan, en u die dichtbij bent, erken mijn macht !
De zondaars in Sion zijn angstig , huiver heeft de huichelaars aangegrepen :
Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur ?
Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed ?

 • [=’vervolg :]

“hoor ! , u [=’adm-zielen’] die ver weg bent [=’op aarde’] wat ik ga doen ,
[=zodat] degenen die dichtbij zijn [=’geesten’] mijn kundigheid zullen erkennen ; 

 

 • [=’zin 14 : vergelijk Rg-Veda (zie index) waar de geest zijn goden vraagt om die
  die ‘waardeloze soldaten niet de andere werkelijkheid te laten gaan zoeken’ ;
  zin :]

“(..+omdat..) de zondaars [=’geesten’] in (..het [matrix-] land..) bang zijn ,
[+als] de angst die hen die obsceen zijn , vasthoudt :        + 

 
wie is hij [=’u en wij !’] (die) afreist naar Ons [=’Trinity’] die het verzengende vuur zijn ? ;
wie is hij (die) afreist naar Ons die de eeuwige (..gloed..) zijn ? ;

 
15-16
de ‘voorwaarden’ voor de adm-ziel om op weg te kunnen gaan :
one-going righteousnesses and·one-speaking equities one-rejecting in·gain-of
extortions one-shaking palms-of·him from·to-uphold-of in·the·bribe one-contracting
ear-of·him from·to-hear-of bloods and·one-sealing-down eyes-of·him from·to-see-of in·evil 
he heights he-shall-tabernacle fastnesses-of crags impregnable-retreat-of·him bread-of·him
one-being-given waters-of·him ones-being-assured 
He that walketh righteously, and speaketh uprightly; he that despiseth the gain of oppressions, 
that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood,
and shutteth his eyes from seeing evil. He shall dwell on high: his place of defence [shall be]
the munitions of rocks: 
bread shall be given him; his waters [shall be] sure 
‘oppressions’ , H4642 maashaqq-ah ‘extortion’ 2x , from -ashaq ‘extort’ so +m-realm ;
‘shaketh’ , H5287 naar ‘shake, shake-off’ ;
‘bribe’ , H7810 shochad , shach-ah ‘swim’ 3x ; shach-at  ‘slaughtered’ 81x ;
‘place of defense’ (fastnesses)’ , H4679 metsad , ‘stronghold’, me+tsad ? -tsud ‘to hunt’ ; 
‘rocks’ , H5553 sela , the rock as Oreb , Horus’ tile , corruption here ;
‘munitions’ , H4869 misgab ‘stronghold’ , from -sagab ‘high, exalted’ ,

 • context : .. the ‘conditions’ for the adm-soul to can start the journey :

line ,

 • [=’the lines can hardly describe “those living a holy life” (trust us – is impossible) ;
  we tried some interpretations for ‘bribe’ and ‘blood’ but intention is a bit unsure ;
  line :]

"(it) (will be) the one walking – (by) the right perception ,                       [=’per prophets’ context’]
and=as – (having) the upright – [=concept] [in right direction] (-dbr) ;
the one rejecting – the gain of – extortion ,                                                  [=’the “I am already saved”?’] 
the one shaking-off – his handpalm – from to uphold – the bribe ;              [=’idem , per context’]

———————

 • [=’below line : just the “don’t want to see evil” appeared ‘too general’ for us ;
  line :]

the one (whose) – ear – is [+not] closed – to hear – (..the good ones ..) [=’words’] (dmm=tbm) ,          
[=as] the one – [+not] – shutting – his eyes – from seeing – the evil ones [=’words’]

 
16 he [=’that soul’] – (will) encamp – (upon) the height [=’the wilderness as new-eden ; m-rm’] ,
[+as] – (… the safe?…) – stronghold – (which will be) his secure place ; 
his bread – (will be) given [+to him] – [+and] the water (for) him – (will be) assured ;

Hij die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt ,
die winstbejag door afpersing verwerpt , die zijn handen afwerend schudt om geen
geschenken aan te nemen , die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen ,
die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien –  die zal wonen op de hoogten ; bergvestingen
op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn , zijn brood wordt hem gegeven ,
van water is hij verzekerd . 

 • [=’deze zinnen kunnen onmogelijk “een heilig leven leiden” beschrijven (=lukt niet) ;
  we probeerden interpretaties voor ‘omkoping’ en ‘bloed’ maar blijft wat onduidelijk ;
  zin :]

“het zal degene zijn (die) wandelt in de juiste (-perceptie) ,          [=’per “profeten context’]
[=als] de ware [=concept] [in goede richting] (-dbr) hebbend ;
degene die onrechtmatig profijt door afpersing verwerpt ,           [=’het “ik ben al gered”?’]
[+als] zijn handen afwerend van het aannemen van omkoping ;        [=’idem , per context’]

———————

 • [=’zin hierna : het slechts “geen kwaad willen zien” leek ons ‘te algemeen’ ;
  zin :]

degene wiens oor [+niet] dichtgestopt is [+om] (..de goeden ?..) [=’woorden’] (dmm=tb) te horen ,
[=als] degene die zijn ogen [+niet] sluit [=om] de slechten [=’woorden’] te zien ;           

 
16 hij zal bivakkeren op de hoogte [=’wildernis als plaats van nieuw-eden ; m-rum’] ,
[+als] (… de veilige?…) vesting die zijn toevluchtplaats is ;
zijn brood zal hem worden gegeven en van water zal hij verzekerd zijn ;

 
part III   —   deel III

 
17-18-19-20
slotgedeelte : … een overdenking als terugblik over onze dagen :
king in·loveliness-of·him they-shall-perceive eyes-of·you they-shall-see land-of afar-ones
heart-of·you he-shall-soliloquize dread where ? one-being-scribe where ? one-weighing
where ? one-being-scribe the·towers people one-being-impudent not you-shall-see people
deep-ones-of lip from·to-hear-of one-being-derided-of tongue there-is-no understanding
perceive-you ! tsiun town-of appointment-of·us eyes-of·you they-shall-see Jerusalem
homestead tranquil tent no he-shall-be-shunted no he-shall-be-shifted pegs-of·him
to·permanence and·all-of lines-of·him no they-shall-be-pulled-away 
Thine eyes shall see the king in his beauty: they shall behold the land that is very far off. 
Thine heart shall meditate terror. Where [is] the scribe? where [is] the receiver? where [is]
he that counted the towers? Thou shalt not see a fierce people, a people of a deeper speech
than thou canst perceive; of a stammering tongue, [that thou canst] not understand.
Look upon Zion, the city of our solemnities: thine eyes shall see Jerusalem a quiet habitation, 
a tabernacle [that] shall not be taken down; not one of the stakes thereof
shall ever be removed, neither shall any of the cords thereof be broken 

 • ‘beauty’ , H3308 yophi ‘beauty’ 19x but rather negative ; unclear what term ;
 • ‘scribe’ , used here as -sphr , so scripture-roll  ; H5608 saphar ‘to count, recount, relate’ ,
  speak out, (calculate) , declare, speak, etc" 161x ; sphr ‘scroll [=scripture]’ ;
 • ‘receiver’ , H8254 shaqal ‘to weigh’ [weigh out for] 22x ; but as previous shuq ‘to rush’? ;                                 
 • ‘towers’ as -mgdl , what is that doing here ? (-mgdl as glyph MÃKTAR) ;
 • ‘fierce’ , H3267 yaaz ‘obstinate, barbarous’ 1x ; just -oz ‘power [consciousness]’ ? ;
 • ‘stammering’ , H3932 laag ‘mock, ridicule’19x , here changed in ‘stammering’ ;
 • context : closing section : … a retrospect contemplation about our days :

line ,

 • [=’tricky section : we decided it must be “a reflection upon what happened in our days”,
  as “describing hów the sons became to dwell upon the high place”
  (we tried other versions , like “at the height they now look to earth (‘far away’)
  which is overrun by spirits”, but that wasn’t maintainable) ;
  2) the “deep lip” is always glyphs / spirits ;                                                        [17-20 : was difficult]
  line :]

“[=because] – your eyes – (hád) perceived – (the existence of-) (..tsiun..) ,           [=’per line 8’]
[+as] (having) looked to – the far away – [eden-] land ;       +
1                                                                                                                                                            
[18 below : attempt]
18 [+but] your heart – (had) meditated – a dreadful thing :
(..there-(had)-not-been..) (aie=ain) – a scribe [=’translating scripture-scroll ; -sphr’]      +
(..who..) (aie=mi) – (had) described (-sphr) – (..the nations [=’of spirits’]..) (mgdl=gm)     +
(having) (..rushed upon..) (shql=shq) – [+her] [=’land’] ;       +                                              [=’per line 9’]

 
19 (..+because..)
you (had) seen – (..the sayings..) (om=amr) [=’read : hieroglyphs etc’]       +
[+of] a people –  (having) a deep – lip ,                                                              
(having) an incomprehensible – language [=’tongue’] – (for to) hear ,                        
[+but] (which) (..you had..) (ain=eie) – understood ;                                        [=’referring back to 18’]

——————–
[+therefore] you (would) behold – tsiun – [+as] [+your] appointed – residence ,     [=’line 16’]
[+as] your eyes – (which would) see – (..the [eden-] land..) , (being) the tranquil – habitation ; 

 
(..+as..) the tent [=’house / booth’] – (which would) not – (be) taken down (-anymore) :
 
its pegs – (would) not – (be) pulled out [-no more] , to=but (be) permanent ,
and – [=none] of – all of – its lines – (would be) pulled away [-no more] ;

Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in zijn schoonheid .
Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien . Uw hart zal de verschrikking overdenken :
waar is de schrijver ? Waar is de betaalmeester ? Waar is hij die de torens telt ?
Het onbeschaamde volk zult u niet meer zien , het volk met zo’n onbegrijpelijke taal
dat je het niet begrijpen kunt , met die bespottelijke tongval ; het is niet te verstaan .
Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten . Uw ogen zullen Jeruzalem zien ,
een veilige woonplaats , een tent die niet afgebroken zal worden , waarvan de pinnen
voor altijd niet uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken
zal worden .

 • [=’lastige sectie : we besloten dat het een “reflectie op onze dagen” moet zijn,
  als beschrijvend hóe de zonen nu verblijven op de hoogte
  (we probeerden andere versies als “ze kijken nu naar de aarde (‘ver weg’)
  die overrompeld is door geesten” , maar die versie was niet houdbaar)
  2) het “een onbegrijpelijke tong” is altijd glyphs / geesten ;                       [17-20 : was moeilijk]
  zin :]

“[=want] uw ogen hádden (het bestaan van-) (..tsiun..) geschouwd ,                              [=’per zin 8’]
[+als] het hebben gezien van het [eden-] land ver weg ;       +

 
18 [+maar] uw hart overdacht iets verschrikkelijks :                                                        [zin 18 : poging]
(..er-was-geen..) (aie=ain) scriba [=’vertalen van schrift-rol ; -sphr’] (..geweest..)      +
(..die..) (aie=mi) had beschreven (-sphr) (hoe) (..de naties [=’van geesten’]..) (mgdl=gm)      +
[+haar] [=’land’] (waren) (..binnengevallen..) (shql=shq) ;       +                                             [=’per zin 9’]

 
19 (..+omdat..) u (..de uitspraken..) (om=amr) [=’hieroglyphen etcetera’]     +
[+van] de mensen [+met] een diepe lip had gezien ,
die een onbegrijpelijke taal [=’tong’] hebben om te horen ,
[+maar] (die) (..u hebt..) (ain=eie) begrepen ;                                                              [=’terugslaand op 18’]

———————-
[+daardoor] zou u tsiun aanschouwen [+als] de bestemde residentie voor [=u] , [=’per zin 16’]
[+als] uw ogen die (..het [eden-] land..) zouden zien , dat de veilige woonplaats zou zijn ;

 
(..+als..) de tent [=’huis’] die niet (meer-) afgebroken zou worden :
zijn pinnen zouden niet [-meer] uitgetrokken worden , [=maar] permanent zijn ,
en [=geen] van zijn scheerlijnen zou [-meer] weggetrokken worden ;

 
21-22
… over de matrix-boot (als construct) : 
but rather there noble-one ieue to·us place-of streams waterways broad-ones-of sides 
no she-shall-go in·him ship-of rower and·boat noble not he-shall-cross·him that ieue
one-judging-of·us ieue one-making-statute-of·us ieue king-of·us he he-shall-save·us 
But there the glorious LORD [will be] unto us a place of broad rivers [and] streams; 
wherein shall go no galley with oars, neither shall gallant ship pass thereby. For the
LORD [is] our judge, the LORD [is] our lawgiver, the LORD [is] our king; he will save us.  
‘rather’ , H518 im ‘conditional clause, but rather, if…then, etc’ ,
‘glorious’ , H117 addir ‘majestic, mighty, nobles’ , but matrix-term ; storm-god Adar ;                   
       Akk. adâry ‘to be dark, dark, gloom’ ; addir as stately or mighty one , master ;
‘broad’ , H7342 rachab ‘spacious, [dimensionally-] wide’ ; nót the same as rahab ;
‘streams’ , H2975 yeor ‘the Nile’ ; 
‘sides’ , H3027 yad ‘hand’ ;
‘galley’ , H590 oni ‘ship, ships, fleet’ ,
‘ship’ , H6716 tsiy ‘ship’ , Tyre ,
‘gallant’ , same addir ! ;

interpretation of this 21-22 :
… in Introduction V we said how the matrix-boat                             
came from the West-dimension and ‘sailed’ towards           
the east – inbetween the dualistic realm (see to right) ;
we suspect that this is the intention of this section ;

 • context : … about their matrix-boat (as construct) :

see report-Introduction V

line ,                                                                                                                             [21+22 : was tricky]
"(…because…) – our – (..[eden-] land..) – (will) (..be..) (ieue=eie)       +
[+at] the high place [=’wilderness north’] – [+by] the [eden-] watercourse [-towards it] ,

 
[+and] no – rowing – [matrix-] ship – (will) go – [=inbetween]       +
the [dimensional-] wide – banks (?) – (..of the middle-region ?..) [=’of dual-realm?’] (-anymore) ,
[+as] the mighty [=’matrix-gloom’] – boat [=‘for Tyre’] – (which would) cross it [-dimensionally] ;

 
that=because – IEUE – (will) judge [=him] [=’matrix-ship’] ,
IEUE – our king – makes the laws , (and) (will) (..execute..) (iash=osh) (-it) :        +

Want de Heer zal daar in zijn macht bij ons zijn .
Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen ,
geen statig schip zal er passeren . De Heer is immers onze rechter, de Heer is onze wetgever ,
De Heer is onze koning : hij zal ons verlossen.  

 • [=’zie Engels :]                                                                                                         [21+22 : was lastig]

“(..omdat..) ons (..[eden-] land..) zal (..zijn..) (ieue=eie)      +
[+op] de hoge plaats [=’wildernis, noord’] [+door] de [eden-] waterstroom [-ernaar toe] ,

 
[+en] geen roeiend [matrix-] schip zal (-nog langer) gaan      +
[=tussen] de [dimensioneel-] wijde oevers (?) (..van de tussenregio ?..) [=’van dual-dimensie ?’] ,
[+als] de machtige [=’matrix-doem’] boot [=’voor Tyrus’] die het [dimensioneel-] oversteekt ;

 
[=omdat] IEUE [=hem] [=’schip’] zal oordelen ,
IEUE onze koning maakt de wetten , (en) zal (-het) (..uitvoeren..) (iash=osh) :      

 
23-24
slot : … de vernietiging van hun matrix construct :
they-are-abandoned lines-of·you no they-shall-hold-fast base-of mast-of·them
no they-spread banner then he-is-apportioned further loot increasingly lame-ones
they-plunder plunder and·no he-shall-say tabernacler I-am-ill the·people the·one-
dwelling in·her being-lifted-of depravity 
 Thy tacklings are loosed; they could not well strengthen their mast, they could not spread
the sail: then is the prey of a great spoil divided; the lame take the prey. And the inhabitant
shall not say, I am sick: the people that dwell therein [shall be] forgiven [their] iniquity. 
‘tacklings’ , H2256 chebel ‘bands, cord, region’ , -chob ‘bosom’ 1x ,
       cheb+el , chaba ‘hidden’ 33x , chab-ah ‘hide’ 5x ;
‘mast’ , H8650 toren ‘mast, beacon, pole’ 3x ,
       perhaps -oren ‘fir, cedar’ 1x ; teren ‘two’ 4x ;
‘lame’ , H6455 pisseach ‘lame one’, why ? ;

interpretation of 23-24 : mast :
… to right the dimensional axis ÂHÂ , here as 
“the axis / to make to stand upright” (-S prefix) , 
the cords holding the axis in place are visible ;
banner : as “the blue and scarlet dome over
Mystery-Babylon”, see also Introduction V ;

(rpt)

 

 • closing : … the destruction of their matrix construct :

line ,
"[=he] [=IEUE] (will) unloosen – [=his] [=’matrix-ship’] – (hidden-) cords ,
[+so] they [=’cords’] (will) not – hold fast – [=his] mast [=’worldtree !’] – (..anymore..) (kn=od) ,
[+and] [=his] banner [=’dome over Mystery-Babylon’] – (will) no (-longer) – (be) spread out ;

 
then – abundant – further – loot – (is) appointed , 
[+and] (..the sons ?..) – (will) loot – the [stolen-] booty ;                                             [=’see line 4’]

——————–                                                                                                                            [below : restored ?]
[=as] the ones (who) tabernacle – [+at] (..the [eden-] height..) – (who will) say :
the people [=’spirits’] – (who) dwelt – in [=him] [=’boat, likely’]       +
(will) [+not] lift – (..their boat..) (on=ani) – up (-anymore) .

Uw touwen hangen slap ,
ze houden hun mast niet op zijn plaats , ze spannen het zeil niet uit . Dan wordt er een rijke
buit verdeeld , zelfs verlamden roven buit . Geen inwoner zal zeggen : ik ben ziek .
Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen .

 • [=’zie Engels :]

“[=hij] [=IEUE] zal [=zijn] [=’matrix boot’] touwen losmaken ,
[+opdat] zij [=’touwen’] niet (..langer..) (kn=od) [=zijn] mast [=’wereldboom !’] vasthouden ,
[+en] [=zijn] vlag [=’koepel over Mystery-Babylon’] niet (-langer) uitgespreid zal zijn ;

 
dan zal rijke buit aangewezen worden ,
[+en] (..de zonen ?..) zullen de [gestolen-] buit roven ;                                                  [=’zie zin 4’]

———————                                                                                                                     [beneden : hersteld ?]
[=als] degenen die verblijven [+op] (..de [eden-] hoogte..) , die zullen zeggen :
de mensen [=’geesten’] die in [=hem] [=’boot’] woonden       +
zullen (..hun boot..) (on=ani) [+niet] (-meer) omhoogheffen . 

 


05-06.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
2) around 5 april 2020 part I and II but III remained too tricky ;
12.10oct.2020   —   submitted as completed second version ;