hoofdstuk context :                                    referentie : Ez. 35 en 36 ; Jes. 63 ;
de eerste helft loopt goed ;
daarna komt een moeilijke opsomming van ‘dieren’ ,
welke deze aarde zullen bewonen nadat de atmosfeer is verwijderd
(of beter , wanneer de eden aspecten uit de atmosfeer zijn verwijderd) ;

 

… maar dan loopt het hoofdstuk uit de hand –
gezien de laatste twee zinnen vermoeden we een bewuste corruptie van dat gedeelte ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Jesaja 34

 
1-2-3
draw-near-you ! nations to·to-hear-of and·folkstems be-attentive-you ! she-shall-hear
the·earth and·fullness-of·her habitance and·all-of offsprings-of·her
that wrath to·ieue on all-of the·nations and·fury on all-of host-of·them
he-dooms·them he-gives·them to·the·slaughter
and·ones-wounded-of·them they-shall-be-flung-away and·corpses-of·them he-shall-ascend
stink-of·them and·they-shall-be-melted mountains from·blood-of·them
Come near, ye nations, to hear; and hearken, ye people:
let the earth hear, and all that is therein; the world, and all things that come forth of it.
For the indignation of the LORD [is] upon all nations, and [his] fury upon all their armies:
he hath utterly destroyed them, he hath delivered them to the slaughter.
Their slain also shall be cast out, and their stink shall come up out of their carcases,
and the mountains shall be melted with their blood.

‘fury’ , H7110 qetseph ‘fury, indignition, wrath’ ; qatsaph ‘anger ; proper: to crack-off’ ; provocation ;
‘utterly destroyed’, H2763 charam ‘destroy, to ban, proper: to seclude’ ;
‘melted’, H4549 masas ‘proper: to liquify ; to melt, to drop, go faint, to drench’ ;

 • context : other-bloodline people ; different as usual term for ‘people’ ; the ‘other bloodline’
  is used to describe ‘Jacob and Esau in the same womb’, and the term is also connected
  with Edom in Ez. 35 and 36 ; above as ‘folkstems’ ;
  army : we can only interpret that the bloodline-people are ‘the enemy army , themsélves’ ;
 • zin context : andere-bloedlijn-mensen ; andere term dan ‘mensen’ – de term wordt gebruikt bij
  “Jacob en Esau in de moederschoot”, en is gelinkt aan Edom ook in Ez. 35 en 36 ;
  leger : we kunnen allen maar interpreteren dat ‘de andere bloedlijn’ dat leger ZELF is ;

“draw near / , (you) nations [=of earth] / of=for to hear / ,
and (you) other-bloodline people / be attentive ! / ,
the land [=earth] / and her fulness / , (being) the world / and all / her offspring / , shall hear /:
that=because / the wrath [=for provocation] / to=from IEUE / (is) on=upon / all / nations / ,
and=as the fury (chm) / (being) on / whole of / their host [=them ás army] / ,
he (will) destroy them [=by seclusion] / , giving them over / to the slaughter / ;
“and their slain / shall be flung away / , and – the stench (of) – their corpses – shall ascend / ,
and – the mountains – shall be drenched – from=with their blood / ;
(Het oordeel over Edom)
Kom naar voren, heidenvolken, om te luisteren ! Sla er acht op, natiën !
Laat de aarde luisteren en al wat zij bevat, de wereld, en alles wat daarop uitspruit !
Want de grote toorn van de Heere richt zich tegen alle heidenvolken,
zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen met de ban geslagen ,
hen overgegeven ter slachting . Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden,
en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen.
De bergen zullen wegsmelten door hun bloed.

“kom dichterbij , (u) volken [=van deze aarde] , om te luisteren ,
en (u) , mensen van-de-andere-bloedlijn , wees attent ! ,
het land [=aarde] en wat daarin is , als de wereld en wat daarop voorkomt , zal luisteren :
want de woede [=vanwege provoceren] van IEUE is tegen alle volken ,
als de toorn tegen hun hele leger [=zij ZIJN het leger] ,
hij zal hen vernietigen , hen overgevend ter slachting ;    +
en hun gevallenen zullen weggeworpen worden , en van hun lijken zal de stank opstijgen ,
en de bergen zullen zullen met hun bloed doordrenkt zijn ;

 
4
and·they-are-putrefied all-of host-of the·heavens and·they-are-rolled-up as·the·scroll
the·heavens and·all-of host-of·them he-shall-decay as·to-decay-of leaf from·vine
and·as·one-decaying from·fig-tree
And all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll:
and all their host shall fall down, as the leaf falleth off from the vine,
and as a falling [fig] from the fig tree.

‘dissolved’, H4743 maqaq ‘to melt away, to rot away, to fade away’ ;
‘fall down’, H5034 nabel ‘to wither, to fade away’, root ‘foolish’ (Nabal) ;

 • context : ‘host’ as mixed-dimension ; previous ‘host’ were “the armies”, but here as characterization
  of the atmosphere ; we had to use the different terms (sky, atmosphere) for context ;
  leaf from a vine : the expression can’t be without reason – please compare how this earth
  sits upon the one pole of their boat (picture at top of page) , and that the pole can be ‘an axis’
  here as ‘fig tree’ ; in Ez. 35 also ‘a gate’ is related to this pole (and compare the beings walking
  to or from earth ón that pole , same picture) ; note the ‘foolish’ mixed dimension ;
 • zin context : ‘host’ als vermengde dimensie ; in vorige zinnen sloeg het woord op ‘legers’,
  maar hier op het karakter van de atmosfeer ;
  blad van een wijnstok : de uitdrukking wordt niet zomaar gebruikt – vergelijk de afbeelding
  (in de top van pagina) hoe deze aarde ‘als een blad’ aan een boeg van hun boot hangt ;
  de ‘vijgenboom’ kan best die boeg zelf zijn , als ‘dimensionele-as’ (en vergelijk hoe de wezens
  naar deze aarde lopen ; de gemengde-dimensie wordt hier als ‘onzinnigheid’ geschetst ;

and – all of – the host [=mixed dimension] – (being) the atmosphere – (will) fade away [=from q-axis?] / ,
and=for – the sky – (will be) rolled out – as a scroll (sphr) / ,
and=so all / their host [=mixed dimension] – shall fade away [=as the foolishness] / ,   +
as – a leaf – withers – from a vine (gphn) / , and=or as one withering / from a fig tree / ;
Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan .
De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen ,
zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom .

“en de hele ‘host’ [=gemengde dimensie] als de atmosfeer zal vervagen ,
want de hemel [=van de atmosfeer] zal uitgerold worden als een [boek-] rol ,
en hun hele ‘host’ [=gemengde dimensie] zal vervagen [=als de onzinnigheid] ,   +
zoals een blad verdort van een wijnstok , of als een die verdort van een vijgenboom ;

 
5-6
that she-is-satiated in·the·heavens sword-of·me behold ! on Edom she-shall-descend
and·on people-of doom-of·me for·judgment
sword to·ieue she-is-full blood she-lubricates-herself from·fat from·blood-of
butting-lambs and·he-goats from·fat-of kidneys-of rams that sacrifice to·ieue in·Bozrah
and·slaughter great in·land-of Edom
For my sword shall be bathed in heaven: behold, it shall come down upon Idumea,
and upon the people of my curse, to judgment.
The sword of the LORD is filled with blood, it is made fat with fatness, [and] with the blood of
lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams: for the LORD hath a sacrifice in Bozrah,
and a great slaughter in the land of Idumea.

 • ‘goats’ , H6260 attud ‘male goat’ ; -athod ‘to make ready, to destine’ 2x ;
 • ‘bozrah’, H1224 botsr-ah ; (-m-btsr) is ‘the fortification north’ ; 1219 batsar ‘to clip off’ ,
  ‘to fortify, to make inaccessible, to fence, to gather (grapes)’, SA protection ?
  bitstsaron ‘stronghold’ ; 2) in Zech.9 “the prisoners of hope are IN the fortress” (btsrn)
  Botsrah is a city , as opposed to Edom ; alternatively ‘their type jerusalem’ ?
  Is. 63 also links Bozrah to Edom as this earth ;
  3) bots ‘mire’ 1x ; as ‘mixed dimension’ (the mire of Tyre) ; buts ‘linen’ ; bitsah ‘swamp’ ;
  batsa ‘cut off violently for gain, greed, etc’ ; batsiyr ‘vintage, grape gathering’ ;
 • context : the ‘sky rolled out’ and Bozrah : the whole point is that
  this earth is within a ‘bent’ dimension (rolled-up around her) ;
  Bozrah as “fortress” , combined with “clay” representing    
  a mixed dimension – as by Tyre – makes SA a candidate ,
  and we had already SA-TA “the land as protection” ;
  the SA is “a bundle of reeds , bound together on one side”,
  very much as ‘the bent dimension around this earth’ ;
  goats and rams : probably denoting ‘non-adamite beings’ ;

pinterest
 • zin context : de ‘uitgerolde atmosfeer’ en Bozrah ;
  het hele punt is dat deze aarde IN een ‘gebogen dimensie’ 
  om haar heen zit (als opgerold om haar heen) ; Bozrah als
  ‘vesting’ , gecombineerd met ‘klei’ – dat een gemengde
  dimensie representeert , zoals bij Tyrus – maakt SA een
  goed candidaat voor ‘Bozrah’ ; we hadden al SA-TA(n) ,
  “het land als verdediging”, waar het SA symbool een
  rietbundel voorstelt , gebogen en gebonden aan éen kant ;
  zoals de gebogen dimensie om deze aarde kan zijn ;

“that=because / the sword of me – (is) saturated / in heaven [=as the sky of earth ?] / ,
behold ! / , she shall come down – on=upon – Edom [=this mixed earth] / ,  +
and on=upon / the by me banned – people / , for=as the judgment / ;
the sword / to=from IEUE / is full (of) – blood / , she greases herself / from the fat /   +
(and) from the blood of / butting-rams / and male goats [=non-adamite souls ?] / ,
(and) from the fat of / the kidneys of / rams [=dual-physicality] / :
that (will be) / the sacrifice / to IEUE / in Botsrah [=prison-matrix around this earth (?)] / ,
and=as the – great – slaughter / in the land of / Edom [=this earth] / ;
Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zie, het zal neerdalen op Edom,
op het volk dat ik geslagen heb met de ban, als een oordeel . Het zwaard van de Heer zit vol bloed, het is verzadigd van vet, van het bloed van de lammeren en bokken, van het niervet van rammen.
Want de Heer richt een offer aan in Bozra, een grote slachting in het land Edom .

“want mijn zwaard zal verzadigd zijn in de hemel [=atmosfeer van deze aarde ?] ,
zie , ze zal neerkomen op Edom [=deze huidige aarde] ,
en op de mensen die ik geslagen heb met de ban , als het oordeel ;
het zwaard van IEUE is vol bloed ,
ze is verzadigd van het vet en bloed van de (storm-) rammen en geiten [=non-adam-zielen ?] ,
en van het vet van de nieren van de rammen [=dualistische lichamelijkheid] :
dat zal het offer voor IEUE zijn in Bozrah [=de gevangenis-matrix rondom deze aarde (?)] ,
als de grote slachting in het land Edom [=deze aarde] ;

7-8
and·they-go-down uruses with·them and·young-bulls with sturdy-ones and·she-is-soaked
land-of·them from·blood and·soil-of·them from·fat he-shall-be-greased
that day-of vengeance to·ieue year-of repayments for·contention-of tziun
And the unicorns shall come down with them, and the bullocks with the bulls;
and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness.
For [it is] the day of the LORD’S vengeance, [and] the year of recompences for the controversy of Zion.

 • ‘unicorns’, H7214 reem ‘wild ox’ 9x ; Akk. ramû ‘to lay down, cast, place; to set in place, imbue;
  to lean on; to impose; to throw down; to release, let go; to walk along; to pour out; to lead
  away’; -ramku ‘priest, spell, incantation, sorcery’ ; râmu ‘to love’ ; rêû ‘shepherd’ ;
  2) remênû , epithet of Marduk’ ; ramu ‘to give a gift’, rim ‘to send’,
  3) term ‘horns of wild ox’ is used to bring the people out of Egypt’, as well as Joseph attribute
  (also gathering peoples) , but only as ‘horns óf that ox’ ; from -rum cluster ‘rise up, be high’ ,
  and Raam-ah , new-adamite-throne Isis ;
 • ‘bulls’, H47 abbir ‘strong one , mighty one ; by context also ‘horse, stallion’ ; rather negative ;
  into -obr ‘cross over [dimensionally]’ ;
 • context : animals : they are destroyed like in previous line the armies were ; following upon
  ‘the goats and rams’ these may be “spirit-bodies which those non-adamite souls got” ,
  since the root -rum is included ; the ‘bulls’ have the same root as ‘Pharaoh’ ,
  but we fail to find any context further ;

“and – the wild oxes [=a class of born spirits ?] – (shall) come down [=to earth] / ,
(and) with them / and=as the young bulls [=?, ‘invaders’] / with / the strong ones [=?] / ,
and – their land – shall be drenched – from=with blood / , and their soil / greased – from the fat / ;
that=because / (it will be) the day of / vengeance / to=for IEUE / ,
(being) the year of / the payback / for the controversy [=legal case] of / tsiun [=eden residence] / ;
Met hen zullen de wilde ossen neervallen, en de jonge stieren met de sterke stieren .
Hun land zal doordrenkt zijn van bloed en hun stoffige grond verzadigd van vet .Want het zal zijn de dag van de wraak van de Heer, het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion.

“en de wilde ossen zullen neerkomen [=op deze aarde] ,
en met hen de jonge stieren [‘inbrekers’] met de sterken ,
en hun land zal doordrenkt zijn van bloed , en hun grond verzadigd van vet ;
want het de dag zijn van de wraak van IEUE ,
als het jaar van de afrekening voor de controversie [=rechtszaak] van Tsiun [=eden-residentie] ;

 
9-10
and·they-are-turned watercourses-of·her to·pitch and·soil-of·her to·sulphur
and·she-becomes land-of·her to·pitch consuming
night and·by-day not she-shall-be-quenched for·eon he-shall-ascend smoke-of·her
from·generation to·generation she-shall-be-deserted for·permanence-of permanences
there-is-no one-passing in·her
And the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone,
and the land thereof shall become burning pitch. It shall not be quenched night nor day;
the smoke thereof shall go up for ever: from generation to generation it shall lie waste;
none shall pass through it for ever and ever.

 • ‘pitch’ , H2203 zepheth ‘pitch’2x ; eden-power+to separate ? ; (Akk. kupru) ; -zaaph ‘enraged’,
  word used for smearing the basket where Moses was in ;
 • ‘brimstone’, H1614 gophrit ‘brimstone’ 9x ; into ‘sulpher’ ; like -gopher (wood) an unknown root ;
  eden-dual-essence + to separate ;
 • context : flammable brimstone : the next lines show that there will be life still , so we ‘softened’
  the context a bit – for it is clear enough that this won’t be eden-life no more ;
  crossing-over : it seems there still will be people (next lines) – so we take it as ‘crossing over
  from outside’, compare again the walking beings in pic at top of page ;
 • zin context : sulfaat : volgende zinnen zeggen dat er nog steeds leven zal zijn , dus we hebben de
  context iets zachter gemaakt ; het is duidelijk genoeg dat het eden-leven verdwenen is ;
  oversteken : er zijn ook nog steeds ‘mensen’ (volgende zinnen) , dus interpreteren we dit
  als “oversteken náar haar , van buiten”, en vergelijk de wezens in diagram in top van pagina ;

“and – her streams [=of this earth] – (will be) changed – to (pitch?) / ,
and her soil – (will) be – / to=as – flammable –  brimstone [=sulphate mineral] / ,
she shall – not – be extinguished – night – and day / , for ever / shall ascend / the smoke of her / ;
she shall be waste – from generation – to=upon generation / ,
there-is-no / one crossing-over [=dimensionally] – in=to her – for continuing time / ;
Zijn beken zullen veranderd worden in pek , en zijn stof in zwavel ;
ja, zijn land zal worden tot brandend pek. ’s Nachts en ook overdag zal het niet geblust worden,
voor eeuwig zal zijn rook opstijgen. Van generatie op generatie zal het verwoest blijven ,
tot in alle eeuwigheden zal niemand erdoorheen trekken .

“en haar [=deze aarde] waterstromen zullen veranderd worden in (pek ?) ,
en haar grond zal zijn als ontvlambaar sulfaat als mineraal ,
ze zal niet geblust worden , ’s nachts noch overdag , voor eeuwig zal haar rook opstijgen ;
van generatie op generatie zal zij een verlatenheid blijven ,
tot in eeuwigheden zal niemand [dimensioneel-] oversteken naar haar ;

 

B)

 
11-12
verschillende dieren –
and·they-tenant·her pelican and·hedgehog and·eagle-owl and·raven they-shall-roost in·her
and·he-stretches-out over·her measuring-tape-of chaos and·plumb-stones-of vacancy
notables-of·her and·there-is-no there kingdom they-shall-proclaim and·all-of
chiefs-of·her they-shall-become limit
But the cormorant and the bittern shall possess it; the owl also and the raven shall dwell in it:
and he shall stretch out upon it the line of confusion, and the stones of emptiness.
They shall call the nobles thereof to the kingdom, but none [shall be] there, and all
her princes shall be nothing.

‘pelican’, H6893 qaath ‘bird’ ; q-cluster is negative , -qa is ‘vomit’ ;
‘hedgehog’, unlikely ; -qoph was ‘ape’ as foreign term, qph-d must be similar ;
‘owl’, unclear ; ya-nshph , nshph ‘to blow’,
‘raven’, -oreb , from Horus ;
‘confusion and emptyness’, terms used in Genesis 1 , before creating eden ; dimensional term ;

 • context : animals : there is simply too little context available to make any educated guess ;
  line and stone : the stone (should be singular) as this earth , the line as the dimensional-axis
  (compare again the boat vs earth situation) , since the same terms ‘empty and void’ are used
  as in Genesis ; the dimensional axis theme may be related to ‘casting the lot’ ;

no kingdom there : our best guess ;
“and – (the unclean animal) – and (the ape-like animal?)  – (will) possess her / ,
and (the animal) / and the raven / shall settle / in her / ;
and=for – the line [axis] of – [dimensional-] chaos – (is) stretched out – in=over her / ,
(to be) and=as the stone of – [dimensional-] voidness / ;
and –  they shall be named – “the notables (of) there-is-no kingdom there” / ,                  (?)
and=for all / her princes – shall (have) – ceased to exist / ;
Kauw en nachtuil zullen het in bezit nemen, ransuil en raaf zullen daar wonen .
Hij zal er het meetlint van de woestheid over uitspannen en het paslood van de leegte .
Zijn edelen – maar zijn er niet – zal men tot het koningschap roepen :
met al zijn vorsten is het gedaan .

“en (het onreine dier) en (de aap-achtige ?) zullen haar in bezit nemen ,
en (het dier) en de raaf zullen in haar verblijven ;
want het meetlint [=dimensionele-as] van [dimensionele-] chaos is over haar uitgestrekt ,
als de steen [=deze aarde] van [dimensionele-]  leegheid ;
en “de notabelen van er-is-geen koninkrijk daar” zullen zij genoemd worden ,                  (?)
want al haar prinsen zullen opgehouden hebben te bestaan ;

 
13-14
begin gecorrumpeerde sectie :
and·she-comes-up citadels-of·her briars sting-nettle and·thistle in·fortresses-of·her
and·she-becomes homestead-of jackals court for·daughters-of ostrich
and·they-encounter desert-creatures desert-howlers and·hairy-goat on
associate-of·him he-shall-call yea there she-lulls hoot-owl and·she-finds for·her
resting-place
And thorns shall come up in her palaces, nettles and brambles in the fortresses thereof:
and it shall be an habitation of dragons, [and] a court for owls.
The wild beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of the island, and the satyr
shall cry to his fellow; the screech owl also shall rest there, and find for herself
a place of rest.

context : start of corrupted lines ;
‘owls’, H3284 yaan-ah ‘ostrich’, unlikely ; ya+an ; -anah ‘to respond’ ; corrupted form of ‘a dove’ ?
‘island’, H338 i , unknown ; appereantly ‘they howl’ ; island-cluster ,
‘screech owl’, H3917 liyliyth ; female night-demon ; from ‘night’, as matrix-day ;
“and – thorns – ascend – (in) her citadels / , thornbush / and thistles / in her fortified places / ,
and she becomes / an abode of / (jackals) / , a dwellingplace / for – the daughters of / ——— / ;
and – them that dwell in the dry place – join / ——— / ,
and (the satyr?) – shall call – on=onto – his associate / ;        [start of corrupted lines]
indeed / there / (the night-creature) – (will) rest – and=as – she finds – a restingplace – for her / ;
In zijn paleizen zullen dorens opschieten, netels en distels in zijn vestingen .
Het zal een woonplaats voor jakhalzen zijn, een rustplaats voor struisvogels .
Wilde woestijndieren zullen daar hyena’s tegenkomen , de bok zal naar zijn metgezel roepen ;
ja, daar zal het nachtelijk ongedierte tot rust komen en voor zichzelf een rustplaats vinden .

“in haar citadellen zullen dorens opschieten , netels en distels in haar verdedigde plaatsen ,
en zij wordt een woonplaats voor (jakhalzen) , een rustplaats voor de dochters van (……..) ;
en zij die verblijven in de droge plaats ontmoeten (………) ,
en (de satyr?) zal naar zijn metgezel roepen ;
ja , daar zal (………) rusten , en voor haarzelf een rustplaats vinden ;

 
15
there she-nests scops-owl and·she-shall-lay-eggs and·she-hatches and·she-broods-over
in·shadow-of·her yea there they-are-convened black-kites each associate-of·her
There shall the great owl make her nest, and lay, and hatch, and gather
under her shadow: there shall the vultures also be gathered, every one with her mate.

‘great owl’, H7091 qippoz , 1x , unknown ; perhaps close to -qaphats ‘to draw together, to shut’ ;
‘vulture’, H1772 day-ah ‘vulture’? 2x ; -daah ‘fly swift, swoop’ ;
‘gather’, H1716 dagar , hatch ? brood ? ‘to sit on eggs’ 2x ; unclear ; no other root ;

 • context : impossible line ;
  there are simply too many difficulties to restore ány Sensible line ; the many animals mentioned
  suggest a build-up towards this line : and compare how strange néxt lines 16-17 sound now ..?
  considered line 16-17 , this here looks like a deliberate corruption of esau ;
  (we had untill now but 1 similar case of this type corruption – at the end of a chapter ,
  dealing about the cherub wheel as eye) ;
 • zin context : onmogelijke zin ;
  er zijn gewoon té veel moeilijkheden met iedere term om zelfs maar een plausibele zin
  te restaureren ; daar komt bij dat al de genoemde ‘dieren’ toe lijken te werken naar déze zin ,
  en hoe vreemd klinken dan de volgende zinnen 16-17 ..?
  Juist vanwege zin 16-17 lijkt deze sectie op een bewuste corrumpering door esau ;

“(the adder?) – (will) nest – there / (and she shall lay eggs ?) / ,
(and she hatches ?) / (and broods + her eggs ?) / in her shadow [=protection ?] / ;         [corrupted]
indeed / there / (the vultures?) – (will) gather / , each / (with) her associate / ;
Daar zal de pijlslang nestelen, eieren leggen, uitbroeden en haar jongen koesteren in haar schaduw;
ja, daar verzamelen zich de wouwen, de ene bij de andere .

— [weggelaten] —

 

C)

 
16-17
inquire-you ! from·on scroll-of ieue and·read-you ! one from·them not
she-is-deranged each associate-of·her not they-miss that mouth-of·me he he-instructs
and·spirit-of·him he he-convenes-them
and·he he-casts for·them lot and·hand-of·him she-apportions to·them in·measuring-tape
until eon they-shall-tenant·her for·generation and·generation they-shall-roost in·her
Seek ye out of the book of the LORD, and read: no one of
these shall fail, none shall want her mate: for my mouth it hath commanded,
and his spirit it hath gathered them. And he hath cast the lot for them,
and his hand hath divided it unto them by line:
they shall possess it for ever, from generation to generation shall they dwell therein.

 • context : the problem is here the switch from first person to third ;
  next , that ‘the spirit’ is “she” , as Miss – clear in Ez.1 ;
  and third that “the bubbling-up of words” (for prophets) IS through Miss , hence it always
  writes “he – IEUE – says” ; yet here is absolutely unclear who is doing what ;
  (though ‘casting the lot’ appears to be a practice from théir realm , because Plato mentions
  the ‘goddesses of destiny (casting lots)’, to whom is this task then here..? ) ;
 • zin context : probleem hier is de verandering van eerste naar derde persoon ;
  vervolgens dat ‘de geest’ een “zij” is , als Miss ; en het derde probleem dat het
  “opbubbelen van woorden” (voor profeten) altijd door Miss is – maar hier is onduidelijk
  wie nu wat doet ;

“investigate you ! / according to / the [scripture-] scroll of / IEUE / , and read [name] you ! / ,
not – one – from them [=words] – fails [or ‘lacks’] / ,
each (one) [=word] – (does) not – contradict – her associate [=word] / ;
that=because / my mouth / orders (them) / and (he, she?) the spirit – assembles [gathers?] them / ;
and [for,as?] he (she?) [=who?] – casts – the lot – for them [=’he the lot is cast’ ?] / ,
and [=by?] his [=he the ?] hand / (he?) apportions – in=as the measuring-line [axis] – to them / ,
they [=the strange animals?] shall possess her [=earth] – even to – forever / ,
they shall reside – in her – for generation – and=after generation / ;                                   [corrupted]
Zoek het na in het boek van de Heere en lees :
niet éen van hen zal er ontbreken , zij zullen elkaar niet missen , want mijn mond heeft het
zelf geboden en Zijn geest zelf zal hen bijeenbrengen . Want hij heeft voor hen het lot geworpen ,
zijn hand heeft hun het land toebedeeld met het meetlint. Tot in eeuwigheid zullen zij
het bezitten , van generatie op generatie zullen zij er wonen .

“onderzoekt u ! , volgens de [boek-] rol van IEUE , en lees ! , 
niet éen van hen [=woorden] is verkeerd [of: ‘ontbreekt’] ,
ieder [=woord] spreekt de andere niet tegen ,
want mijn mond gebiedt (hen) , en (zij, hij?) de geest verzamelt ze [=stelt samen?] ,
— [weggelaten] —

 


05.10.19   —  submitted   —   first version   —   hetreport