Jes. 34: oordeel over Edom
als ‘dit zonnestelsel’ :
de geestenwereld
definitief verslagen
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 


visual of edom (wiki)
chapter context :
continued : named : judgment over Edom
as ‘this solarplane’ – the ultimate defeat
of the world of spirits ;
theme :
per previous chapter as their land within
their worldtree ; to envision Edom as ‘land’
is less strange when realizing that even in
óur reality exists something called
‘the heliospheric sheet’ —

note : very readable , second version and
definitive , having added line 10-end ,
and narrowed theme to ‘the solarplane’ ;
submission of entire chapter : 13/10/ 2020
chapter was partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… per vorig hoofdstuk als hun land in hun wereldboom ;
om Edom als ‘land’ voor te stellen wordt minder vreemd wanneer zelfs
in ónze werkelijkheid iets bestaat dat ‘de Parkerspiraal’ wordt genoemd ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ,
na toevoeging zin 10-eind , en thema blijvend bij ‘dit zonnestelsel’ ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 13/10/ 2020
hoofdstuk was gedeeltelijk gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 34

1-2-3
vervolg : … de aankondiging van het oordeel over dit zonnestelsel :
draw-near-you ! nations to·to-hear-of and·folkstems be-attentive-you ! she-shall-hear
the·earth and·fullness-of·her habitance and·all-of offsprings-of·her that wrath to·ieue
on all-of the·nations and·fury on all-of host-of·them he-dooms·them he-gives·them
to·the·slaughter and·ones-wounded-of·them they-shall-be-flung-away and·corpses-of·them
he-shall-ascend stink-of·them and·they-shall-be-melted mountains from·blood-of·them
Come near, ye nations, to hear; and hearken, ye people: let the earth hear, and all that is therein;
the world, and all things that come forth of it. For the indignation of the LORD [is] upon all nations,
and [his] fury upon all their armies: he hath utterly destroyed them, he hath delivered them to the
slaughter. Their slain also shall be cast out, and their stink shall come up out of their carcasses,

and the mountains shall be melted with their blood.

‘fury’ , H7110 qetseph ‘fury, wrath’ ; -qatsaph ‘anger ;
      proper: to crack-off’ ; provocation ;
‘destroy’, H2763 charam ‘destroy, ban, proper: seclude’ ; 
‘melted’, H4549 masas ‘to liquify ; to melt, drop, drench’;
interpretation :
… to right the in spells often used ÁT’EB + land ,
as “the land(s) / of the solarplane / by the hand of hail” ;
(rpt)
 • context : continued : … announcing the judgment of this solarplane :

line ,

 • [=’now is expanded upon “the mast and banner of their ship” in chapter 33 ;
  the region should contain all within the outer circle of the picture above ,
  as the heliopause containing the solarplane ;
  line :]

“draw near , (you) nations [=’of all types of spirits’] – [=for] to hear ! ,
[=as] (you) the people [=’spirits’] – (who should be) attentive ! ;
the [matrix-] land –  and all that is therein ,      +
[+as] the [matrix-] world – and all – her offspring [=’spirits’] , (shall) hear (-it) :         

 
2 the wrath [=’for provocation’] – [=of] IEUE – (is) [=upon] – all – the nations [=’of spirits’] ,
[=as] the fury (-chm) – [=against] – whole – their host [=’dimension’] ;
he (will) destroy them , giving them over – to the slaughter (-hrg) ;      [=’-hrg = Armageddon’]

 
3 their slain – (will be) flung away , and – the stench (of) – their corpses – (shall) ascend ,
and – (..the [matrix-] land..) (erim=arts) – (shall be) drenched – [=with] their blood ;

(Het oordeel over Edom)
Kom naar voren, heidenvolken, om te luisteren ! Sla er acht op, natiën !
Laat de aarde luisteren en al wat zij bevat, de wereld, en alles wat daarop uitspruit !
Want de grote toorn van de Heere richt zich tegen alle heidenvolken,
zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen met de ban geslagen ,
hen overgegeven ter slachting . Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden,
en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen.
De bergen zullen wegsmelten door hun bloed.

 • [=’nu wordt er verdergegaan op “de mast en het zeil” van vorig 33 ;
  deze regio zou alles binnen de buitenste cirkel van de afbeelding moeten zijn ,
  als de heliopauze die het zonnestelsel bevat ;
  zin :]

“kom dichterbij , (u) naties [=’van alle soorten geesten’] , om te luisteren ! ,
[=als] (u) de mensen [=’geesten’] die er acht op moeten slaan ! ;
het [matrix-] land en wat daarin is ,      +
[+als] als de [matrix-] wereld en al haar nakomelingen [=’geesten’] ,      +                      
zullen (-het) horen :

 
2 want de woede [=vanwege provoceren] van IEUE is [=tegen] alle naties [=’van geesten’] ,
[=als] de toorn [=tegen] heel hun host [=’dimensie’] ;
hij zal hen vernietigen , hen overgeven ter slachting (-hrg) ;             [=’-hrg = Armageddon’]

 
hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden , en van hun lijken zal de stank opstijgen ,
en (..het [matrix-] land..) (erim=arts) zal met hun bloed doordrenkt zijn ;

 
4
… daarna wordt hun dimensie afgebroken :                        (de schalen in Openbaring)
and·they-are-putrefied all-of host-of the·heavens and·they-are-rolled-up as·the·scroll
the·heavens and·all-of host-of·them he-shall-decay as·to-decay-of leaf from·vine
and·as·one-decaying from·fig-tree
And all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together
as a scroll: and all their host shall fall down, as the leaf falleth off from the vine,
and as a falling [fig] from the fig tree.
‘dissolved’, H4743 maqaq ‘to melt away, to rot away, to fade away’ ;
‘fall down’, H5034 nabel ‘to wither, to fade away’, root ‘foolish’ (-nabal) ;

 • context : … next , their dimension is torn down :                  (the vials in Revelation)

line ,
“[=then] – all of – the host [=’dimension’] – (being) the [matrix-] heaven – (will) disappear ,
[=for] – the [matrix-] heaven – (will be) rolled up – [=like] a scroll (-sphr) ,

 
[=as] all – their host [=’dimension’] – (which will) fade away [=’as the foolishness’] ,  
[=like] – a leaf  – withers – from a vine , [=or] from a fig tree ;       [=’read : from worldtree’]

Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan .
De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen ,
zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom .

 • [=’zie Engels :]

“[=dan] zal de hele host [=’dimensie’] die de [matrix-] hemel is , verdwijnen ,
[=want] de [matrix-] hemel zal opgerold worden als een [boek-] rol ,

 
[=als] hun hele host [=’dimensie’] die zal vervagen [=’als de dommigheid’] ,  
[=zoals] een blad dat valt van een wijnstok ,       +
[=of] van een vijgenboom ;                                                                           [=’lees : van de wereldboom’]

 
5-6
… en dat gebeurt wanneer deze áarde (aan hen !) opgeofferd wordt :
that she-is-satiated in·the·heavens sword-of·me behold ! on Edom she-shall-descend
and·on people-of doom-of·me for·judgment sword to·ieue she-is-full blood
she-lubricates-herself from·fat from·blood-of butting-lambs and·he-goats from·fat-of
kidneys-of rams that sacrifice to·ieue in·Bozrah and·slaughter great in·land-of Edom
For my sword shall be bathed in heaven: behold, it shall come down upon Idumea, and upon
the people of my curse, to judgment. The sword of the LORD is filled with blood, it is made fat
with fatness, [and] with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams:
for the LORD hath a sacrifice in Bozrah, and a great slaughter in the land of Idumea.
‘curse’ , H2764 cherem ‘devoted, set apart, banned’ ; -charam ‘disfigured, destroyed’ ;
‘goats’ , H6260 attud ‘male goat’ ; -athod ‘to make ready, to destine’ 2x ;
context : … and that will happen when this earth will be sacrificed (to them !) :
line ,
that=when – the sword of me – (will be) saturated – in the [matrix-] heaven ,
behold ! , she (shall) come down – on=upon – Edom [=’solarplane’]
[=as] – [+my] judgment – upon – the disfigured (-chrm) – (type-) people [=’spirits’] ;

 
6 the sword – to=from IEUE – (will be) full (of) – blood ,
she (shall) grease herself – from the fat      +
[=and] the blood of – butting-rams – and male goats ,                            [=’animal-based spirits’]
(and) from the fat – kidneys of – rams :        +  

 

 • [=’below : the context makes Sense – considered that their realm uses this earth
  as hostage against God (=because of earth being their prison-planet for adm-souls) ;
  line :]

that=when – IEUE – (will) sacrifice (up) – Bozrah [=’this earth’ ; “the sacrifice” as humans’] ,
[=then] (will be) the – great – slaughter – in the land of – Edom [=’solarplane’] ;

Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel .
Zie, het zal neerdalen op Edom, op het volk dat ik geslagen heb met de ban , als een oordeel .
Het zwaard van de Heer zit vol bloed, het is verzadigd van vet, van het bloed van de lammeren
en bokken, van het niervet van rammen. Want de Heer richt een offer aan in Bozra ,
een grote slachting in het land Edom .

“[=wanneer] mijn zwaard verzadigd zal zijn in de [matrix-] hemel ,
zie , ze zal neerkomen op Edom [=’zonnestelsel’] ,
[=als] [=mijn] oordeel over de misvormde (-type) mensen [=’geesten’] ;

 
6 het zwaard van IEUE zal vol bloed zijn ,
zij zal zich vettig maken door het vet en bloed van de (bokken) en geiten ,   
en van het vet van de nieren van de rammen :                           [=’geesten gebaseerd op dieren’]

 

 • [=’beneden : de context is zinnig – immers , hun dimensie gebruikt deze aarde
  als gijzelaar tegenover God (=omdat de aarde de gevangenis is voor adm-zielen) ;
  zin :]

[=wanneer] IEUE zal Bozrah opofferen ,                           [=’deze aarde’ ; “het offer” als mensen’]
[=dan] (zal) de grote slachting zijn in het land Edom [=’zonnestelsel’] ;

 
7-8
… nog meer soorten geesten worden geoordeeld :
and·they-go-down uruses with·them and·young-bulls with sturdy-ones and·she-is-soaked
land-of·them from·blood and·soil-of·them from·fat he-shall-be-greased that day-of
vengeance to·ieue year-of repayments for·contention-of tziun
And the unicorns shall come down with them, and the bullocks with the bulls; and their
land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness. For [it is] the day 
of the LORD’S vengeance, [and] the year of recompences for the controversy of Zion.
‘unicorns’, H7214 reem ‘wild ox’ 9x ; Akk. ramû ‘to lay down, cast, place; to set in place’ ;
‘bulls’, H47 abbir ‘strong one , mighty one ; context also ‘horse, stallion’ ; rather negative ;

 • context : … even more types of spirits are judged :

line ,

 • [=’we had the chapter where “their carcasses will lay in the false-east (-qdm)”,
  does ‘the land’ (after ‘to descend’) refer to that region – or still to the solarplane ? ;
  line :]

“the wild oxes – (shall) descend – with them [=’goats etc’] ,              [=’down to the false-east ?’]
and the young bulls – with – the sturdy ones ,
and – the land – (shall be) soaked – from=with blood , and the soil – greased – from [+their] fat ;

 
8 that=because – the day of – vengeance – to=for IEUE     +
(will be) the year of – payback – for the controversy [=’legal case’] of – tsiun [=’eden residence’] ;

Met hen zullen de wilde ossen neervallen,
en de jonge stieren met de sterke stieren . Hun land zal doordrenkt zijn van bloed
en hun stoffige grond verzadigd van vet .Want het zal zijn de dag van de wraak van de Heer ,
het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion.

 • [=’zie Engels :]

“de wilde ossen zullen met hen [=’bokken etc’] afdalen ,                            [=’naar het valse-oosten ?’]
en de jonge stieren met de (..sterke stieren..) ,
en het land zal doordrenkt zijn met bloed , en de grond verzadigd van [+hun] vet ;

 
8 [=want] de dag van de wraak van IEUE      +
zal het jaar van de afrekening zijn – vanwege de controverse [=over] tsiun [=’eden-residentie’] ;

 
part II   —   deel II

 
9-10
… en het matrix-land zal voor altijd een woestenij blijven :
and·they-are-turned watercourses-of·her to·pitch and·soil-of·her to·sulphur and·she-
becomes land-of·her to·pitch consuming night and·by-day not she-shall-be-quenched
for·eon he-shall-ascend smoke-of·her from·generation to·generation she-shall-be-deserted
for·permanence-of permanences there-is-no one-passing in·her
And the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone,
and the land thereof shall become burning pitch. It shall not be quenched night nor day;
the smoke thereof shall go up for ever: from generation to generation it shall lie waste;
none shall pass through it for ever and ever.
‘pitch’ , H2203 zepheth ‘pitch’ 2x ; (-za) eden-power+to separate ? ; (Akk. kupru) ;
‘brimstone’, H1614 gophrit ‘brimstone’ 9x ; like -gopher (wood) an unknown root ;
      dual-essence + to separate ; (compare essence as in vine -gephen) ;

 • context : … and the matrix-land will be forever a wasteland :

line ,

 • [=’the same will happen with the land (=Chaldea) of Tyre (=Mystery-Babylon) ,
  It is not 100% clear if this is about that land or about the entire solarplane-land ;
  2) we haven’t found yet a workable concept for ‘pitch’ and ‘brimstone’ ;
  line :]

“[=then] – her [=’matrix-land’] streams – (will be) changed – [=into] (..pitch ?..) ,
and her soil – (will) be – [=like] – (..brimstone ?..) ;                       [=’like with the Tyre land’]

 
10 she (will) – not – (be) extinguished – night – and=nor day ,
[+and] the smoke of her – (shall) ascend – for ever ;
she (shall be) a wasteland – from generation – to generation ,
[+and] there-(will be)-no – one crossing – her – for ever and ever ;      +         [=’go to 11 b)’]

Zijn beken zullen veranderd worden in pek ,
en zijn stof in zwavel ; ja, zijn land zal worden tot brandend pek. ’s Nachts en ook overdag
zal het niet geblust worden, voor eeuwig zal zijn rook opstijgen. Van generatie op generatie
zal het verwoest blijven , tot in alle eeuwigheden zal niemand erdoorheen trekken .

 • [=’zie Engels :]

“[=dan] zullen haar [=’matrix-land’] waterstromen veranderd worden in (..teer ?..) ,
en haar grond zal zijn als (..brandend pek ?..) ;                                   [=’zoals met het Tyrus land’]

 
10 zij zal niet geblust worden , ’s nachts noch overdag ,
[+en] voor eeuwig zal haar rook opstijgen ;
van generatie op generatie zal zij een woestenij blijven ,
[+en] tot in eeuwigheden zal-er niemand [=door] haar heen trekken ;   +   [=’ga naar 11b)’]

 
11-12
… want zij zal (dimensioneel-) ‘woest en ledig’ blijven :
and·they-tenant·her pelican and·hedgehog and·eagle-owl and·raven they-shall-roost in·her
and·he-stretches-out over·her measuring-tape-of chaos and·plumb-stones-of vacancy
notables-of·her and·there-is-no there kingdom they-shall-proclaim and·all-of chiefs-of·her
they-shall-become limit
But the cormorant and the bittern shall possess it; the owl also and the raven shall dwell in it:
and he shall stretch out upon it the line of confusion, and the stones of emptiness. They shall call
the nobles thereof to the kingdom, but none [shall be] there, and all her princes shall be nothing.
‘pelican’, H6893 qaath ‘bird’ ; q-cluster is negative , -qa is ‘vomit’ ;
‘hedgehog’, qphud ; -qoph was ‘ape’ as foreign term, qph-d must be similar ;
‘owl’, unclear ; ya-nshph , nshph ‘to blow’,
‘raven’, -oreb , from Horus ;

 • context : … because she will remain (dimensionally-) ‘without form and void’ :

stones as ‘planets’ : it was tempting to read ‘stones’ (-abn) as ‘planets’
but that isn’t mainainable in the context of “the solarplane as land” = corrupt ;
line ,  
[deleted : 11a]
reason : in line 14-15 agáin will appear many creatures which dwell in this deserted land ,
therefore we consider this 11a Esau’s addition to conceal the theme  —
 
11 b (..because..)       +
the line [=’dimensional angle’] of – [dimensional-] chaos – (will be) stretched out – [=over] her ,
[=as] the [dimensional-] void – (..[matrix-] land..) (abn=arts) :        +                 [=’comp. Gen.1:2’]

 
12 [+and] [=she] [=’land’] (shall be) named :
the banned one (chr=chrm) – [=where] – is-no – kingdom ,
[=for] all – her [dimensional-] [=gates] (shri=shor) – (have) ceased to exist ;

Kauw en nachtuil zullen het in bezit nemen ,
ransuil en raaf zullen daar wonen . Hij zal er het meetlint van de woestheid over uitspannen
en het paslood van de leegte . Zijn edelen – maar zijn er niet – zal men tot het koningschap
roepen : met al zijn vorsten is het gedaan .

[verwijderd : 11a]
reden : in zin 14-15 zullen alwéer veel dieren verschijnen die in deze woestijn verblijven ,
daarom houden we deze 11a voor Esau’s corruptie om het thema te verbergen  —
 
11 b (..omdat..)       +
het paslood [=’dimensionele-vector’] van [dimens.-] chaos over haar uitgestrekt zal worden ,
[=als] [+over] het [dimensioneel-] verlaten (.. [matrix-] land..) (abn=arts) ;      [=’vgl. Gen.1:2’]

 
12 [+en] [=zij] [=’land’] zal genoemd worden :
de verworpene [=waar] geen koninkrijk is ,
want al haar [dimensionele-] [=poorten] (shri=shor) hebben opgehouden te bestaan ;

 
13-14-15
… en alleen nog onreine ‘gestripte geesten’ zullen er verblijven :
and·she-comes-up citadels-of·her briars sting-nettle and·thistle in·fortresses-of·her
and·she-becomes homestead-of jackals court for·daughters-of ostrich and·they-encounter
desert-creatures desert-howlers and·hairy-goat on associate-of·him he-shall-call yea
there she-lulls hoot-owl and·she-finds for·her resting-place there she-nests scops-owl
and·she-shall-lay-eggs and·she-hatches and·she-broods-over in·shadow-of·her yea there
they-are-convened black-kites each associate-of·her
And thorns shall come up in her palaces, nettles and brambles in the fortresses thereof:
and it shall be an habitation of dragons, [and] a court for owls. The wild beasts of the desert
shall also meet with the wild beasts of the island, and the satyr shall cry to his fellow;
the screech owl also shall rest there, and find for herself a place of rest. There shall the great
owl make her nest, and lay, and hatch, and gather under her shadow: there shall the vultures
also be gathered, every one with her mate.
‘owls’, H3284 yaan-ah ‘ostrich’, unlikely ; ya+an ; -anah ‘to respond’ ; unclear ;
‘island’, H338 i , unknown ; apparently ‘they howl’ ; island-cluster ,
‘screech owl’, H3917 liyliyth ; female night-demon ; from ‘night’, as matrix-day ;
‘great owl’, H7091 qippoz , 1x , unknown ; perhaps close to -qaphats ‘draw together, to shut’ ;
‘vulture’, H1772 day-ah ‘vulture’? 2x ; -daah ‘fly swift, swoop’ ;
‘gather’, H1716 dagar , hatch ? brood ? ‘to sit on eggs’ 2x ; unclear ; no other root ;

 • context : … and only unclean ‘stripped spirits’ will dwell there :

line ,

 • [=’the “bulls and rams” previously mentioned being slaughtered
  are “the mixed-bodies them spirits acquired for themselves” (surrounding their core) ,
  but here their cores must be described , their natures ;
  adder + eggs : compare Is. 59 ; we (hR) make the note that even now (Oct.’20) we still
  read “a type beings” in those verses , and suggest a concept alike ‘the Nazca woman’
  (which we neither can verify – but it is a helpful visual) ;
  line :]                                                                                                  [13-15 : unverifiable section]

“thorns – (will) come up – [+in] her citadels ,
[+and] thornbushes – and thistles – in her fortified places ;

 
she [=’the matrix-land’] (will) be – the abode of – (..jackals ?..) ,
and the dwellingplace – for – the daughters of – (..the ostriches ?..) ;           
(..the desert-creatures ?..) – (will) join – (..the howling animals ?..) ,
and (..the he-goats ?..) – (shall) call – [=unto] – their associates ;  
                                   
 
indeed , there – (..the night-creatures ?..) – (will) settle ,        +  
[=as] aquiring  – [=their] – restingplace ;                 
(..the adder ?..) – (will) nest – there – (..and (will) lay eggs ?..) ,        [=’comp. Is. 59 : 5-8’]
(..hatching ?..) – (..and brooding + them ?..) – in her shadow ;             
indeed – there – (..the flying ones ?..) – (will) gather , [=each] – (with) [=their] associate ;

In zijn paleizen zullen dorens opschieten ,
netels en distels in zijn vestingen . Het zal een woonplaats voor jakhalzen zijn ,
een rustplaats voor struisvogels . Wilde woestijndieren zullen daar hyena’s tegenkomen ,
de bok zal naar zijn metgezel roepen ; ja, daar zal het nachtelijk ongedierte tot rust komen
en voor zichzelf een rustplaats vinden . Daar zal de pijlslang nestelen, eieren leggen ,
uitbroeden en haar jongen koesteren in haar schaduw ; ja, daar verzamelen zich de wouwen ,
de ene bij de andere .

 • [=’de “stieren en rammen” hiervoor genoemd , die geslacht werden ,
  zijn “de vermengde lichamen welke de geesten hadden verworven voor zichzelf”
  (om hun wezen te omhullen) , maar hier moeten hun wezens zelf worden beschreven ;
  adder + eieren : zie Engels ;
  zin :]                                                                                           [13-15 niet-controleerbare sectie]

“dorens zullen opkomen [+in] haar citadellen ,
[+en] netels en distels in haar vestingen ;

 
zij [=’matrix-land’] zal de verblijfplaats zijn voor (..jakhalzen ?..) ,
en de woonplaats voor de dochters van (..de struisvogels ?..) ;
(..de woestijn-dieren ?..) zullen zich voegen bij (..de jankende dieren ?..) ,
en (..de bokken ?..) zullen naar hun metgezellen roepen ;

 
ja , daar zal (..het nachtelijk ongedierte ?..) verblijven ,        +
[=als] hun rustplaats verkrijgend ;
(..de adder ?..) zal daar nestelen (..en eieren leggen ?..) ,                     [=’vgl. Is. 59 : 5-8’]
(..en hen uitbroeden en koesteren ?..) in haar schaduw ;
ja , daar zullen (..de vliegende wezens ?..) zich verzamelen , [=ieder] met [=hun] metgezel ;

 
16-17
slot : … het moment waarop de eden-dimensie definitief gewonnen heeft :
inquire-you ! from·on scroll-of ieue and·read-you ! one from·them not she-is-deranged
each associate-of·her not they-miss that mouth-of·me he he-instructs and·spirit-of·him
he he-convenes-them and·he he-casts for·them lot and·hand-of·him she-apportions
to·them in·measuring-tape until eon they-shall-tenant·her for·generation and·generation
they-shall-roost in·her
Seek ye out of the book of the LORD, and read: no one of these shall fail, none shall 
want her mate: for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them.
And he hath cast the lot for them, and his hand hath divided it unto them by line:
they shall possess it for ever, from generation to generation shall they dwell therein.
‘fail’ , H5737 adar ‘to lack, miss, fail, dig’ ; [=drk ‘way’, dbr ‘word’?] ;
‘want’ , H6485 paqad ‘to visit [to judge] , direct , etc’ ;

 • closing : … the moment when the eden-dimension ultimately has won :

line ,                                                                                  [16 : was corrupt]

 • [=’16 below : restoring backwards (=often required) :
  the “my mouth” requires “spoke” – as common expression , requiring “word” in
  the preceding section ; combined with “to visit” we came to this line ;
  line :]

“investigate you ! [=’you + we’] – the [scripture-] scroll of – IEUE , and read :
 
(..for..) (achth=ol) – (..my words..) (adr=dbr) – (..(will) come to pass..) (ene=eie) ,       +
(..when..) (..I (will) visit [=’to judge’]..) (-phqd) – (..their evil..) (tath=ra) – [+upon them] ;
that=because – my mouth – (..(has) spoken..) (-it) ,
(…………) – (………..) :          +                                             [=”and my arm (rch=zra) – will perform it”?’]

——————-

 • [=’below 17 : several chapters hint at “a mutually agreed end-date”
  as a moment when will be decided which dimension has “won” – eden’s or theirs ;
  here shows how ‘the dimensional vector’ is the key of that war ;
  line :]

17 he [=IEUE] – (will) cast – the lot – [=over] them [=’spirits’] ,                                [=’accusatory’]
[=when] his hand – (will) apportion – the measuring-line [=dimensional-vector] – to them :
they [=’spirits’] (shall) possess her [=’the now void matrix-land’] – forever ,
[+as] residing – in her – [=from] generation – [=to] generation .

Zoek het na in het boek van de Heere en lees :
niet éen van hen zal er ontbreken , zij zullen elkaar niet missen , want mijn mond heeft het
zelf geboden en Zijn geest zelf zal hen bijeenbrengen . Want hij heeft voor hen het lot geworpen ,
zijn hand heeft hun het land toebedeeld met het meetlint. Tot in eeuwigheid zullen zij
het bezitten , van generatie op generatie zullen zij er wonen .

 • [=’16 beneden : achterwaarts restaurerend (=is vaak nodig) :
  het “mijn mond” heeft “gesproken” nodig – als algemene expressie ; daarom “woord”
  in de voorgaande sectie , en gecombineerd met ‘bezoeken’ kwamen we tot deze zin ;
  zin :]                                                                                          [16 : was corrupt]

“onderzoekt u ! [=’u + wij’] de [schrift-] rol van IEUE , en lees :
 
(..want..) (achth=ol) (..mijn woorden..) (adr=dbr) (..zullen gebeuren..) (ene=eie)        +
(..wanneer..) (ik) (..hun kwaad..) (rath=ra) [+op hen] zal bezoeken [=’om te oordelen’] (-phqd) ;
[=omdat] mijn mond (..(-het) heeft gesproken..) ,
(…………) – (………..) :          +                                                  [=”en mijn arm (rch=zra) – het zal uitvoeren”?’]

——————–

 • [=’zie Engels :]

17 hij [=IEUE] zal het lot [=over] hen [=’geesten’] werpen ,                                                [=’accusatief’]
[=wanneer] zijn hand hen het meetlint [=’dimensionele-vector’] zal toebedelen :
zij [=’geesten’] zullen haar [=’nu lege matrix-land’] voor eeuwig bezitten ,
[+als] in haar verblijvend van generatie op generatie .  

 

05.10.19   —  submitted   —   first version   —   hetreport
08.04.2020   —   submitted as 2nd version (lacking line 10 to end) ;
13.10oct.2020   —   submitted as completed second version , and definitive ;