Jes. 43: de 144,000 verkrijgen
hun Origineel (‘lichaam’)
en worden de twee getuigen :
Jacob gered en allen verblijven
in het nieuwe paradijs
+ lees de profeten góed !
(prachtig hoofdstuk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[cruciaal in 2020]

 
series : “new body” [chapter 43-53]
 


female Original (as visual)
(tenor com)
chapter context :
continued ; named : the 144,000 receive their
Original (‘new body’) and become the 2 witnesses :
Jacob is saved and all dwell in the new paradise
+ read the prophets the góod way !
(marvellous chapter)              [crucial in 2020]
theme :
after previous chapter – about declaring the sun –
this chapter runs on so it’s a PROMISE :

note : very readable , third version and
definitive ; after cleanup mistakes of march 2020 ;
most was good but not good enough , due to the
quick theme changes (having been corrupted) –
now it runs like a train !
submission of entire chapter : 18/10/ 2020
chapter was ingenously corrupted

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig 32 —
na vorig hoofdstuk – over het verklaren van de zon –
loopt dit hoofdstuk door dus is het een BELOFTE :

 
opmerking :
goed leesbaar ; als derde en definitieve versie ; na opruiming van fouten uit maart 2020 ;
het meeste was goed – maar niet goed genoeg – vanwege de snelle themawisselingen
(die natuurlijk gecorrumpeerd waren) : nu loopt het als een trein !
– gehele hoofdstuk geplaatst op 18/10/ 2020
hoofdstuk was op een doortrapte manier gecorrumpeerd

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 43

1-2
… vervolg : God spreekt tot ‘onze Originelen’ (ons nieuwe lichaam) die gevangen zijn :
and·now thus he-says ieue one-creating-of·you Jacob and·one-forming-of·you
ishral must-not-be you-are-fearing that I-redeemed·you I-called in·name-of·you
to·me you that you-are-passing in·the·waters with·you I and·in·the·streams
not they-shall-overflow·you that you-are-going through fire
not you-shall-be-scorched and·blaze not she-shall-consume in·you
But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee,
O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called [thee] by thy name;
thou [art] mine. When thou passest through the waters, I [will be] with thee;
and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire,
thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.

 • context : continued : .. God speaks to ‘our Originals’ (our new body) who are imprisoned :

line ,

 • [=’note the “I created you”, which is constantly repeated in this chapter ,
  as opposed to óur bodies (termed ‘sackcloth’) which Adam made ;
  2) our Originals are imprisoned in Mystery-Babylon – see other chapters ;
  line :]

“now – thus – says – IEUE ,      +
(being) the one (who has) created you , (you) [=my people] ,                                [=’our Originals’]
[=as] the one (who) formed you , (you) [eden-] Ishral :                                                [=’as their title’]
(it) must not be – (that) you fear , that=because – I (will) redeem you , [=’out of the matrix’]
I called – (-you) in=by your name , you – (are) [=from] me [=’are mine’] :

 
that=when – you (will) [dimensionally-] cross – the [=sea] [=’matrix-dimension’] ,         +
I – (will be) with you ,
[=as] the [matrix-] streams – (which will) not – overflow you ;                             
that=when – you (will be) going – through – the [matrix-] fire , you (will) – not – be burned ,
[=as] the [matrix-] flame – (which will) not – devour – you ;

(Israël kostbaar in het oog van God)
Maar nu, zo zegt de Heer, uw schepper , Jacob, uw formeerder, Israël :
Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij .
Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn , door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken .

 • [=’let op het “ik heb u geschapen” wat constant herhaald wordt in dit hoofdstuk ,
  tegengesteld aan ónze lichamen (‘het boetekleed’) dat Adam maakte ;
  2) onze Originelen zijn gevangen in Mystery-Babylon – zie andere hoofdstukken ;
  zin :] 

“nu , zo zegt IEUE ,       +
die u geschapen heeft , (u) [=mijn mensen] ,                                                         [=’onze Originelen’]
[=als] degene die u heeft gevormd , (u) [eden-] Ishral :                                                    [=’hun titel’] 
(het) moet niet zijn dat u bang bent , want ik zal u verlossen ,                          [=’uit de matrix’]
ik heb (-u) [=bij] uw naam geroepen , u bent van mij :

 
[=wanneer] u [=de zee] [=’matrix-dimensie’] zult oversteken [-dimensioneel] , zal ik met u zijn ,
[=als] de [matrix-] rivieren die u niet zullen overspoelen ;                                    
[=wanneer] u door het [matrix-] vuur zult gaan , zult u niet verbranden ,
[=als] de vuurvlam die u niet zal verslinden ;

 
3-4
… om hen (en onze zielen) te redden worden andere ‘in hun plaats gegeven’ :
that I ieue Elohim-of·you holy-one-of ishral one-saving-of·you I-give shelter-of·you
Egypt Cush and·Seba instead-of·you from·which you-are-precious in·eyes-of·me
you-are-glorified and·I I-love·you and·I-shall-give human instead-of·you
and·folkstems instead-of soul-of·you
For I [am] the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt [for] thy ransom,
Ethiopia and Seba for thee. Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable,

and I have loved thee: therefore will I give men for thee, and people for thy life.

 • context : .. to save them (and our souls) , others ‘are given in their place’ :

line ,

 • [=’below line 4 : two type groups show here – they themselves versus Adam ,
  and “their cores – as you and our souls” versus corrúpted adm-souls (like Egyptians etc) ;
  2) since the Originals were stripped , they will be restored (‘glorified’) ;
  3) Egypt+Cush+Sheba : added by Esau – for the theme is ‘people’, not ‘regions’,
  while line 4 starts with ‘since’, indicating that line 4 was originally part of 3 ;
  line :]

that=because        +
I (am) – IEUE – your deity , the holy one of – [eden-] Ishral , the one saving you ;      +

———————
[deleted : ‘Egypt + Cush + Sheba’ = corrupted]                                                 [line 3 belonged to 4]
——————–

4 [=since] – you (are) precious – in my eyes – you (will be) glorified [=’restored’] ,       +
[=because] I – love you :
[=therefore] I (shall) give [=‘substitute’] – the adm-man [=Adam] (-adm) – instead of you ,    +
and the other bloodline-souls – instead of – the adamite-souls [=’God’s souls’] of you ;

Want ik ben de Heer,
uw God, de Heilige van Israël , uw Heiland . Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven ,
Cusj en seba in uw plaats . Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt
en heb ík u liefgehad . Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken
in plaats van uw ziel .

 • [=’zie Engels :]

“[=want] ik ben IEUE , uw godheid , de heilige van [eden-] Ishral , die u verlost ;      +
——————–
[verwijderd : ‘Egypte + Cush + Sheba’ = corrupt]                                                           [3 hoorde bij 4]
——————–

4 [=sinds] u kostbaar bent in mijn ogen , zult u worden verheerlijkt [=’hersteld’] ,
[=omdat] ik u liefheb :
dus zal ik de adm-man [=Adam] (-adm) geven in uw plaats ,
en de andere bloedlijn-zielen in plaats van de adm-zielen [=’God’s zielen’] van u ;

 
5-6-7
… want de Originelen krijgen hun ‘innerlijk’ terug : de adm-zielen (van de 144,000) :
must-not-be you-are-fearing that with·you I from·sunrise I-shall-bring seed-of·you
and·from·west I-shall-convene·you I-shall-say to·the·north give-you ! and·to·south
must-not-be you-are-detaining bring-you ! sons-of·me from·afar and·daughters-of·me
from·end-of the·earth every-of the·one-being-called in·name-of·me and·for·glory-of·me
I-created·him I-formed·him indeed I-madedo·him
Fear not: for I [am] with thee: I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west;
I will say to the north, Give up; and to the south, Keep not back: bring my sons from far,
and my daughters from the ends of the earth; [Even] every one that is called by my name:
for I have created him for my glory, I have formed him; yea, I have made him.

 • context : .. because the Originals get their ‘core’ back : the adm-souls (of the 144,000) :

line ,

 • [=’even in March 2020 version this section was unclear – now shows that Esau
  added ‘north and south’ as his corruption which play no role here ;
  2) the “called by my name” was per Jeremiah nót the same as “(a mere) accepted Christ” ;
  line :]   

“(it) must not be – (that) you fear , that=because – I (will be) – with you :
I (will) bring [+you] – [=to] the sunrise ,      +                                      [=’Heaven’s influential sphere’]
[=for] I (will) gather – your descendants [=’souls !’] – from the west :           +    [=’from earth’]

———————
I (will) say – to (.. the land..) [=’this earth’] (tsphun=arts) : give [+them] ! ,                 [=’us souls’]
[=as] to (..the fortress..) [=’same’] : you (will) – [+not] detain [+them] (-anymore) ;

 
[+then] my sons – (will) come – from far [=’out from this earth’] ,
(together-) [=with] my daughters – from the extreme (far-away) – land ,          
[+as] each – one (who is) called – in=by my name ;
and=because – I (will) (re-) create [=you] – for my glory ,     +   [=’REUNITE with the adm-soul’]
I (will) (re-) shape [=you] , indeed – I (will) (re-) make [=you] ;                      [=’soul within Original’]

Wees niet bevreesd , want ik ben met u .
Vanwaar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat
zal ik u bijeenbrengen . Ik zal zeggen tegen het noorden : geef ! en tegen het zuiden :
weerhoud niet ! Breng mijn zonen van ver , en mijn dochters van het einde der aarde .
Ieder die genoemd is naar mijn naam , die heb ik tot mijn eer geschapen ,
die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt .

 • [=’voor alle corrupties : zie Engels :]

“het moet niet zijn dat u bang bent , want ik ben met u :
ik zal [+u] naar de zonsopgang brengen ,      +                                 [=’de invloedssfeer van de Hemel’]
[+want] ik zal uw nakomelingen [=’zielen !’] uit het westen verzamelen ;     [=’van deze aarde’]

——————  
ik zal tegen (..het land..) [=’deze aarde’] (tsphun=arts) zeggen : geef [+hen] ! ,          [=’wij zielen’]
[=als] tegen (..de vesting..) [=’hetzelfde’] : u zult [+hen] – [+niet] (-langer) – vasthouden ;

 
[+dan] zullen mijn zonen van ver komen [=’uit deze aarde’] ,
(samen-) [=met] mijn dochters van het extreem (-verderop gelegen) land ,    
[+als] ieder die genoemd is naar mijn naam ;                                                                          [=’zie opmerking’]
want ik zal [=u] (her-) scheppen voor mijn eer ,                                [=’nu VERENIGD met de adm-ziel’]
ik zal [=u] (her-) formeren , ja, ik zal [=u] (her-) maken ;                                  [=’ziel binnenin Origineel’]

 
8-9-10
… nu de 144,000 Originelen hun zielen verkregen , gaan zij naar de aarde :
bring-forth-you ! people blind and·eyes there-is and·deaf-ones and·ears to·them
all-of the·nations they-are-convened together and·they-are-being-gathered folkstems
who ? in·them he-shall-tell this and·former-things they-shall-announce·us they-shall-give
testimonies-of·them and·they-shall-justify-themselves and·they-shall-hear and·they-shall-say
truth you witnesses-of·me averment-of ieue and·servant-of·me whom I-chose so-that
you-shall-know and·you-shall-believe to·me and·you-shall-understand that I he to·faces-of·me
not he-was-formed El and·after·me not he-shall-become
Bring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears.
Let all the nations be gathered together, and let the people be assembled: who among them
can declare this, and shew us former things? let them bring forth their witnesses, that they may
be justified: or let them hear, and say, [It is] truth. Ye [are] my witnesses, saith the LORD,
and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that
I [am] he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.

 • context : … now the 144,000 Originals received their souls , they go to earth :

line ,

 • [=’a most unusual way of narrating – because God still addresses the Originals !
  (we missed this in previous submission – sorry) ;
  restored context of line 8 , 9 and 10 ; is good now ;
  in line 9 the “saving” is crucial , not the mere ‘hearing and admitting it’ ! ;
  line :]

“[+then] you (will) go forth – [+to] the people [=’who are on the now Dark earth’] ,        +
[+as] the blind [+ones] – (having) [+no] – eyes ,           [=’and·eyes there-is[+no] [+to·them’]
and=as the deaf ones – (having) [+no] – ears [-to them] ;             [=’must have same syntax’]

 
9 [=you] (will) gather – together – all – (..my people..) ,          [=’to be the saved adm-souls’]
[=as] (..the adm-souls..) – (which) [=you] (will) assemble ;
(..because..) (mi=ki) – [=you] (will) tell – these (-things) – [=to] them ,
[=as] reporting [+to] [=them] the important things :        +

 
[=you] (will) give – [=your] testimony ,         +                                        [=’being 144,000 witnesses’]
and they (will be) justified – and (..saved..) (shmo=iash) – [=when] they (will) say : [+I] believe ;

 
10 [+because] you [=’as 144,000’] – (will be) my witnesses – , (is) the declaration of – IEUE ,
[=as] my servants – (whom) I chose ;     +

——————-

 • [=below : we studied it long time : the “I am IEUE and there is-no other deity but me”
  is the usual expression (and may be valid here) – but the problem is “formed”
  (and see line 21 !) , combined with the intro of line 10 about the witnesses now
  being the subject (and compare next line 11) ;
  line :] 

so that – [=they] [=’souls on earth’] (will) know – and believe – [=you] ,        +
[=when] [=they] understand – that – [=you] – in front [+of them] – (are) the deities – [+I] formed ,
and [that-] [=they] (will) be – (..alike..) (la=km) – (after) [=you] ;          +                        [=’alike you’]

(Israël is getuige van God)
Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de doven, al hebben zij oren, uittrekken .
Laten alle heidenvolkeren samenkomen en de volken zich verzamelen .
Wie onder hen kan dit verkondigen ? Of laten zij ons de dingen van vroeger doen horen.
Laten zij hun getuigen naar voren brengen, opdat zij in het gelijk gesteld worden ,
en men zal horen en zeggen : het is de waarheid !
U bent mijn getuigen , spreekt de Heer , en mijn dienaar die ik verkozen heb ,
opdat u het weet en mij gelooft , en begrijpt dat ik dezelfde ben :
vóor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn .

 • [=’een erg ongebruikelijke manier van vertellen – want God adresseert nog steeds de Originelen !
  (we hebben dat niet goed gezien in vorige versie – sorry) ;
  herstelde context van zin 8, 9 en 10 nu ;
  zin :]

“[+dan] zult u voortgaan [+naar] de mensen [=’die nu op de verdonkerde aarde zijn’] ,       +
[=als] zij die blind zijn (want) [+geen] ogen hebbend ;                                                       [=’zie Engels’]
[=als] zij die doof zijn (want) geen oren hebbend ;                                                                          [=’idem’]

 
9 [=u] zult al (..mijn mensen..) verzamelen ,                                   [=’om alle geredde-zielen te zijn’]
[=als] (..de adm-zielen..) die [=u] bijeen zult brengen ;
(..omdat..) (mi=ki) [=u] deze dingen [=tot] hen zult zeggen ,
[=als] de belangrijke dingen rapport-erend [+aan] [=hen] :         +

 
[=u] zult [=uw] getuigenis geven ,      +                                                           [=’als de 144,000 getuigen’]
en zij zullen gerechtvaardigd en (..verlost..) (shmo=iash) worden         +
[=indien] zij zullen zeggen : [+ik] geloof ;

 
10 [+want] u [=’als 144,000’] zult mijn getuigen zijn , is de verklaring van IEUE ,
[=als] mijn dienaren die ik gekozen heb ;        +

———————

 • [=’zie Engels :]

opdat [=zij] [=’zielen op aarde’] [het] zullen weten en [=u] geloven ,      +
[=wanneer] [=zij] begrijpen dat [=u] die vóor [+hen] staat de goden zijn die [+ik] heb gevormd ,
en [dat-] [=zij] zullen zijn (..zoals..) (la=km) (na) [=u] ;         +                                                   [=’zoals u’]

 
11-12-13
… de getuigen zullen geen vréemden voor de gebroken mensen zijn :
I I ieue and·there-is-no from·apart-from·me one-saving I I-tell and·I-save
and·I-announce and·there-is-no in·you alien-one and·you witnesses-of·me averment-of
ieue and·I El moreover from·day I he and·there-is-no from·hand-of·me one-rescuing
I-shall-contrive and·who ? he-shall-reverse·her
I, [even] I, [am] the LORD; and beside me [there is] no saviour.
I have declared, and have saved, and I have shewed, when [there was] no strange
[god] among you: therefore ye [are] my witnesses, saith the LORD, that I [am] God.
Yea, before the day [was] I [am] he; and [there is] none that can deliver out of my hand:
I will work, and who shall let it?

 • context : … the witnesses will not be strángers to the broken people :

line ,

 • [=’interesting theme here – the souls on earth must have seen so many supernatural
  things and beings (spirits) by now and be so confused , that ‘recognition’ is important .. ? ;
  line :]

“(..because..) (anki=ki) – I (am) IEUE ,      
and – beside me – there-is-no – one (who) saves ;       +

 
12 [=you] (will) tell (-ngd) [+them] – [=how] [=yóu] (were) saved ,
[=as] reporting [+to them] – [=that] you (are) – no – strangers [-to them] ,    +          [=’see note !’]
[=but] (that-) you – (are) my witnesses ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and (-that) I – (am) [+their] deity :      +                                                                           
[below : likely restored]
———————

13 yea – [=in] (that) day [=’of saving’] – I (will be) – (..their deity..) (eua=el) ,
[=as] [+their] maker – rescuing [+them] – who – (will) return [=’to eden’] ;        +

Ik , ik ben de Heer ,
buiten mij is er geen heiland . ‘ik heb verkondigd en ik heb verlost , en ik heb het doen
horen , en er was geen vreemde god onder u . U bent mijn getuigen , spreekt de Heer ,
dat ik God ben . Ook voor de dag was, ben ik, en er is niemand die uit mijn hand kan redden .
Ik zal werken, en wie zal het keren ?

 • [=’interessant thema hier – de zielen op aarde moeten zoveel bovennatuurlijke dingen
  en wezens (geesten) hebben gezien en zo verward zijn nu , dat ‘herkenning’ belangrijk is..? ;
  zin :]

“(..omdat..) (anki=ki) ik IEUE ben ,       +
en er buiten mij er-geen verlosser is ;

 
12  [=u] zult [=hen] vertellen (-ngd) [=hoe] [=ú] werd gered ,
[=als] rapport-erend [+aan hen] [=dat] u geen vreemden bent [+voor hen] ,   +        [=’zie note’]
[=maar] (dat-) u mijn getuigen bent ,
is de verklaring van IEUE ,
en (dat-) ik [+hun] godheid ben :        +                                                
[beneden : waarschijnlijk hersteld]
——————–

13 ja , [=op] die dag [=’van redding’] zal ik (..hun godheid zijn..) (eua=el) ,
[=als] [+hun] maker die [+hen] zal redden die terug zullen keren [=’naar eden’] ;        +

 
14-15-16-17
… en alle geredde zielen verkrijgen hun Origineel :
thus he-says ieue one-redeeming-of·you holy-one-of ishral on-account-of·you
I-send Babylon·ward and·I-bring-down fugitives all-of·them and·Chaldeans in·ships-of
jubilation-of·them I ieue holy-one-of·you one-creating-of ishral king-of·you thus he-says
ieue the·one-giving in·the·sea way and·in·waters strong-ones track the·one-bringing-forth
chariot and·horse army and·strong-one together they-shall-lie-down no they-shall-rise
they-are-extinguished as·the·flax they-are-quenched
Thus saith the LORD, your redeemer, the Holy One of Israel; For your sake I have sent
to Babylon, and have brought down all their nobles, and the Chaldeans, whose cry [is] in
the ships. I [am] the LORD, your Holy One, the creator of Israel, your King. Thus saith the LORD,
which maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters; Which bringeth forth
the chariot and horse, the army and the power; they shall lie down together,
they shall not rise: they are extinct, they are quenched as tow.

 • context : … and all saved souls receive their Original :
  …                                                                                                                                                  [14-17 was totally corrupt]

line ,

 • [=’line 14 : the “they will enter jubilantly” is in the chapter “buy from me without price” ;
  2) line 15 : like how it happened with the 144,000 in line 7 ;
  3) line 15 : can never start with a “thus says” again ; ‘Ishral’ is the people here ; 
  4) line 16 : ‘vessels’ as ‘Originals’ is valid – but line was very corrupted ;
  we was put off-track here in previous submission ;
  line :]

“thus – says – IEUE , the one (who will) rescue you , the holy one of – [eden-] Ishral :
 
I (will make) – (..my people..) (lmon=om) – (.. to return ?..) – (..to tsiun..) (bbln=tsun) ,
and=as (..the adm-souls..) (kshdm=nphsh) – (who will) (..enter (+her] ?..) (b-an=bo) – jubilantly ;

———————–
15 (+for) [=they] – (will) (..become..) (ieue=eie) – the holy ones ,
[+as] (..my people..) (mlk=om)[eden-] Ishral – [+I] (will) [re-] create :      +                 [=’as in line 7 !’]

                                                                                                                                                          [15 + 16 belonged together]
16 (..when..) (ke=ki) – I – IEUE       +
(will) give – (..their vessels [=’Originals’] ?..) (drk=kl) – [=to] (..the people..) [=’souls’] (im=om) ,
and (..they become ?..) (mim=eie) – the strong ones (?) – (………….) ;

———————
17 [+then] (..the redeemed ones ?..) (chil-gal) – (will) go forth – (..into the [eden-] land ?..) ,
[+as] (..dwelling..) (shkb=ishb) – together – (..upon their adm-ground ?..) (ishkb=adme?) ,
       (…and none – (will make) them afraid ?..) ;                                                            [=’as common expression’]

Zo zegt de Heer,
uw verlosser, de heilige van Israël : ter wille van u heb ik iemand naar Babylon gezonden
en ik heb hen allen vluchtend doen afdalen , namelijk de Chaldeeën, in de schepen waarover
zij voorheen juichten. Ik ben de Heer, uw Heilige, de schepper van Israël, uw koning.
Zo zegt de Heer, die een weg maakte in de zee en een pad in machtige wateren ,
die strijdwagens en paarden deed uitrukken , leger en macht , zij liggen tezamen neer ,
zij zullen niet meer opstaan , uitgedoofd zijn zij, uitgeblust als een vlaspit .

 • [=’zie Engels voor alle corrupties :]                                                                           [14-17 : was totaal corrupt]

“zo zegt IEUE , degene die u verlost , de heilige van [eden-] Ishral :
 
ik zal (..mijn mensen..) (lmon=om) (..terug doen keren ?..) (..naar tsiun..) (bbln=tsun) ,
[=als] (..de adm-zielen..) (kshdm=nphsh) die (haar) juichend (..binnen zullen gaan ?..) (b-an=bo) ;

——————–
15 [+want] zij (zullen) de heiligen (..worden..) (ieue=eie) ,
[+als] (..mijn mensen..) (mlk=om) [eden-] Ishral die [+ik] zal [her-] scheppen :     +               [=’zie zin 7 !’]
                                                                                                                                                                                        [15 hoorde bij 16]
16 (..wanneer..) (ke=ki) ik , IEUE ,       +
(..hun kruiken [=’Originelen’]..) (drk=kl) [=aan] (..de mensen..) [=’zielen’] (im=om) zal geven ,
en zij (..degenen worden ?..) (mim=eie) die sterk zijn (?) – (………) ;

——————–
17 [+dan] zullen (..zij die gered zijn ?..) (chil=gal) voortgaan (..in het [eden-] land ?..) ,
[+als] samen (..verblijvend..) (shkb=ishb) (..op hun adm-grond ?..) (ishkb=adme?) ,
       (..en niemand – zal hen angst aanjagen ?..) ;                                                    [=’gebruikelijke uitdrukking’]

 
 
18-19-20-21
.. de situatie van alle geredde zielen in het nieuwe paradijs :
must-not-be you-are-being-mindful former-things and·preceding-things must-not-be
you-are-considering behold·me ! doing new-thing now she-is-sprouting ?·not
you-are-knowing·her indeed I-am-placing in·the·wilderness way in·desolation streams
she-shall-glorify·me animal-of the·field jackals and·daughters-of ostrich that
I-give in·the·wilderness waters streams in·desolation to·to-give-to-drink-of people-of·me
chosen-one-of·me people this I-formed for·me praise-of·me they-shall-recount 
Remember ye not the former things, neither consider the things of old.
Behold, I will do a new thing; now it shall spring forth; shall ye not know it?
I will even make a way in the wilderness, [and] rivers in the desert. The beast of the field
shall honour me, the dragons and the owls: because I give waters in the wilderness,
[and] rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen.
This people have I formed for myself; they shall shew forth my praise.

 • context : .. the situation of all saved souls in the new paradise :

line ,

 • [=’Esau obscured 19 to not have the link “former things + new + tsiun” ;
  2) for the same reason he added ‘jackals + ostrich daughters’ (=negative) ;
  line :]

“[=they] [=’all saved-souls’] (will) – not (-al) – remember – the former things [=’on earth’] ,
[=nor] – [even-] think about – [+their] previous (-situation) ;        +

                                                                                                                                                          [18 belonged to 19]   
19 (..because..) (ni=ki) – [+I] (will have) made – (-something-) new ,
[=as] (oth=ath) – (..the [eden-] land..) (tsmch=arts) – I placed – in the wilderness [=’north’] ,
      (..which is their adm-ground ?… – in the desolate place ?..) ;

———————-
20 [+and] (..all..) (..my sons..) – and daughters – (will) glorify me ,
that=because – I give – [eden-] waters – in the wilderness – [and] streams – in the desolate place ,
to=in (order) to give – my – people – (..[eden-] Ishral..) (bchir=ishrl) – to drink ;         +

                                                                                                                                                                            [same here]
21 [+as] these – people – I formed – for me , (who will) declare – my praise ;
Denk niet aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden . Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen .
Zult u dat niet weten ? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis .
De dieren van het veld zullen mij eren – jakhalzen en struisvogels – want ik zal water geven
in de woestijn , in de wildernis rivieren , om mijn volk, mijn uitverkorene, te drinken te geven .
Dit volk heb ik mij geformeerd . Zij zullen mijn lof vertellen .

 • [=’zie Engels :]

“[=zij] zullen zich de dingen van vroeger [=’op aarde’] niet (-al) herinneren , 
[=noch] [terug-] denken aan de dingen van het verleden ;         +

                                                                                                                                                                [18 hoorde bij 19]
19 (..omdat..) (ni=ki) [+ik] (-iets) nieuws gemaakt zal hebben ,
[=als] (oth=ath) (..het [eden-] land..) dat ik plaatste in de wildernis [=’noorden’] ,
       (…dat hun adm-grond is ?… – op de desolate plaats ?..) ;

———————
20 [+en] (..al..) (..mijn zonen..) en dochters zullen mij prijzen ,
 [=want] ik geef [eden-] wateren in de wildernis [en] rivieren in de desolate plaats ,
om mijn mensen (.. [eden-] Ishral..) (bchir=ishrl) te drinken te geven ;      +
                                                                                                                                                                               [hier ook]
21 [+als] deze mensen die ik mij geformeerd heb , die mijn lof zullen vertellen ;

 
part II   —   deel II

 
22-23-24-25
… terug naar vandaag : God wil dat zielen om bovenstaande vrágen :
and·not me you-called Jacob that you-were-wearied in·me ishral not you-brought
to·me flockling-of ascent-offerings-of·you and·sacrifices-of·you not you-glorified·me
not I-caused-to-serve·you in·present and·not I-wearied·you in·frankincense not
you-bought for·me in·the·silver reed and·fat-of sacrifices-of·you not you-satiated·me
yea you-caused-to-serve·me in·sins-of·you you-wearied·me in·depravities-of·you
I I he one-wiping-out transgressions-of·you on-account-of·me and·sins-of·you not
I-shall-remember
But thou hast not called upon me, O Jacob; but thou hast been weary of me, O Israel.
Thou hast not brought me the small cattle of thy burnt offerings; neither hast thou
honoured me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve with an offering,
nor wearied thee with incense. Thou hast bought me no sweet cane with money,
neither hast thou filled me with the fat of thy sacrifices: but thou hast made me
to serve with thy sins, thou hast wearied me with thine iniquities. I, [even] I,
[am] he that blotteth out thy transgressions for mine own sake,
and will not remember thy sins.
‘small cattle’ , H7716 sheh ‘lamb, flockling, etc’ ;
‘burnt offerings’ , H5930 ol-ah ‘[burnt] offering, step, stairs, go up, ascend’ ;

 • context : … back to today : God wants that souls ásk for all the above :

line ,

 • [=’the “you weary me” refers to christianity as the “I am already saved” theme ,
  which God compares to “robbing him” (see Hosea) ;
  though Christ is the mediator , still Gód is the one who forgives ,
  but God will ask something élse from souls in this section ;
  we deleted the ‘firstling + fat’ etcetera because the context is “our days” ;
  line :]

“(..therefore..) , call you ! – [+upon] me – [+for this] , (..my people..) ,
[+and] (do) – (..not..) (ki=la) – weary – me , Jacob [=’all to-be saved souls’] ;       +

 
23 you – bring – me – your ascent offerings ,   [=’praying etc’]        [=’skipped : ‘flockling’]
[=as] honouring me – [with] your sacrifices ;
[+but] I (have) – not – made you to serve – [=through] [ascent-] gifts ,    
and – neither – wearied you – in=with incense (-offerings) :            [=’ways of honouring’]

——————-
24 [+because]
your [ascent-] sacrifices – (are) not – satisfying to me :    [=’skipped : ‘cane + silver + fat’]
(..worse..) , you make me to serve (-yóu) – in=because of your sins [=’corrupt eden-life’] ,
and=as you wearying me – in=with your depravities ;

——————
25 (..because..) (anki=ki) – I myself – I (am) he       +
(who) anulls – your transgression [=’by splitting-off’] – for my sake ,
[=as] your sins  [=’corrupt eden-life’] – (which) I (will) – not – remember (-anymore) :      +        

U hebt mij echter niet aangeroepen ,
Jakob, maar u hebt zich tegen mij vermoeid, Israël. U hebt mij niet uw brandoffers gebracht
van kleinvee en met uw slachtoffers hebt u mij niet geëerd . Ik heb u mij niet laten dienen
met het graanoffer , en ik heb u niet vermoeid met wierook . U hebt voor mij met geld geen kalmoes gekocht, en met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd . Integendeel ,
u bent mij tot last geweest met uw zonden, en u hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden .
Ik, ik ben het die uw overtredingen uitdelgt omwille van mijzelf, en aan uw zonden denk ik niet.

 • [=’het “u vermoeit mij” slaat op de christenheid als het “ik ben al gered” thema ,
  wat God vergelijkt met “het beroven van hem” (zie Hosea) ;
  hoewel Christus de mediator is , is het nog steeds God die vergeeft ,
  maar God vraagt iets ánders van de zielen , in deze sectie ;
  we verwijderden ‘vet + kleinvee’ omdat de context “onze dagen” is ;
  zin :]

“(..daarom..) , roep mij [+aan] [+hiervoor] , (..mijn mensen..) ,
[+en] vermoei mij (..niet..) (ki=la) , (..Jacob?..) [=’adm-zielen de gered worden’] ;       +

 
23 u brengt mij uw opstijg-offers ,               [=’gebeden etc’]             [=’verwijderd : kleinvee’]
[=als] het eren van mij [met] uw offers ;
[+maar] ik heb niet gemaakt dat u zou moeten dienen door middel van giften ,
[=noch] heb ik u vermoeid met (-het offeren van) wierook :                 

——————
24 [+omdat] ik niet tevreden ben met uw [opstijg-] offers :              [=’geen : ‘kalmoes, vet’]
(..erger..) , u laat mij (-ú) dienen vanwege uw zonden [=’corrupt eden-leven’] ,
[=als] u die mij vermoeit met uw ongerechtigheden ;

——————
25 (..omdat..) (anki=ki) ik zelf degene ben       +
die uw overtreding [=’door afsplitsing’] vergeeft omwille van mijzelf ,
[=als] uw zonde [=’corrupt eden-leven’] die ik mij niet (-meer) zal herinneren ;       + 

 
26-27-28
slot : … maar dan moeten wij wel de wáre boodschap in profeten zoeken :
remind-you·me ! we-shall-be-judged together recount-you ! you so-that you-shall-justify-
yourself father-of·you the·first he-sinned and·ones-being-intermediaries-of·you
they-transgressed in·me and·I-shall-profane chiefs-of holiness and·I-shall-give to·the·doom
Jacob and·ishral to·taunts
Put me in remembrance: let us plead together: declare thou, that thou mayest be justified.
Thy first father hath sinned, and thy teachers have transgressed against me. Therefore I have profaned the princes of the sanctuary, and have given Jacob to the curse, and Israel to reproaches.

 • ‘declare’ , H5608 saphar ‘to count, commune, account, declare, number, penknife ,
  reckon , scribe, show forth, speak, secretary’ ; into ‘scribe’ and ‘scroll’ ;
 • ‘teachers’ , H3887 luts ‘colour : interpreter’ ;
 • ‘curse’, H2764 cherem ‘ban ; expelled, accursed, forbidden thing, charam ‘disfigured, destroy’,
 • ‘reproaches’, H1421 gidduph ‘reproach, reviling’ 3x ; proper: to hack with words ; blaspheme’,
 • closing : … but then we do need to search the trúe message in prophets :

  weird : in the 1600ds when the dutch KJV was translated , the plague ran rampantly ;
  while these very days we have the fáke CoJona virus – yet a right version … ;  

line ,

 • [=’again a tricky end – but we think it’s good :
  1) originally : ‘we-shall-judge scroll together” and “so-that you you-shall-justify (-him)” ;
  2) because of the ‘judging’ (-mshph) and ‘righteous’ (-tsdq) in first line 26 ,
  last line 28 therefore must use the same terms (and theme !) ;
  3) perhaps it wrote “her translators” but ultimately the offence is against God ; 
  line :]

“remember mé ! ,         +
[+and] we (shall) judge – (..the [scripture-] scroll..) (-sphr) – together :             [=’God will point out’]
so that – you – yoursélf (will make) the right (-version) ;      +                   [=’the real text of prophets’]

 
27 [+because] your – previous – fathers – sinned [=’by corrupt eden-life’] ,                [=’KJV version’]
[=as] your translators – (who have) transgressed [=by splitting-off’]in=against me :

 
28 [=they] (let)        +
the (..right..) (qdsh=tsdq) – (..words [in right direction]..) (shr=dbr) – (to keep being) profaned ,
[=as] the banishment of – (..the just (-version)..) (gddph=mshph) of – (..the scroll..) (ishrl=sphr) .

Breng het mij in herinnering ,
laten wij samen een rechtszaak voeren ; vertelt u maar , opdat u in het gelijk gesteld wordt .
Uw eerste vader heeft gezondigd , en uw uitleggers van de wet zijn tegen mij in opstand gekomen .
Daarom zal ik de leiders van het heiligdom ontheiligen , Jakob prijsgeven aan de ban en Israël
aan beschimpingen .

 • [=’zie Engels :]

“herinner [uzelf aan-] mij ! ,       +
[+en] wij zullen samen (..de [schrift-] rol..) (-sphr) beoordelen :                    [=’God wijst het aan’]
opdat u zélf de rechtvaardige (-versie) zult maken ;        +                  [=’echte tekst van profeten’]

 
27 [+want] uw vroegere vaderen hebben gezondigd [=’corrupt eden-leven’] ,       [=’KJV-versie’]
[=als] uw vertalers die in overtreding waren [=’door afsplitsing’] [=tegen] mij :

 
28 [=zij] (lieten)        +
de (..rechtvaardige..) (qdsh=tsdq) (..woorden [in goede richting]..) (shr=dbr) ontheiligd blijven ,
[=als] de verbanning van (..de juiste (-versie)..) van (…de [schrift-] rol..) (ishrl=sphr) .

 


12.08.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
10.04.2020   —   submitted as 2nd version – now definitive , after several adaptions
18.10oct.2020   —   submitted as third version , and definitive [checked] ;
Esau’s ‘Babylon’ corruption set us on the wrong foot in those sections ;