Jesaja 44 part II + III

part II   —   deel II
so far so good — but now comes a tricky (=corrupted) section :

 
series : “new body” [chapter 43-53]
 

the theme still is “the witnesses speaking with souls on a darkened earth” —
therefore next section can impossibly be about “people who make a wooden idol-deity”  :
who of the poor souls would give a *** about that in their present oppressed situation ,
after having seen live demons …???

 
 
14-15-16-17-18
… de Originelen vertellen hen de geschiedenis van hun huidige situatie :
to·to-cut-of for·him cedars and·he-is-taking juniper and·oak and·he-is-making-rigid for·him
in·trees-of wildwood he-planted laurel and·downpour he-is-making-grow-great and·he-becomes
for·human to·to-mconsume-of and·he-is-taking from·them and·he-is-warming-himself indeed
he-is-igniting and·he-bakes bread indeed he-is-contriving El and·he-is-worshiping he-makesdo·him
carving and·he-is-falling-on-knees-and-face to·him half-of·him he-burns by fire on half-of·him flesh
he-is-eating he-is-roasting roast and·he-is-being-satisfied indeed he-is-warming-himself and·he-is-saying aha ! I-am-warm I-see light and·remainder-of·him to·El he-makesdo to·carving-of·him
he-is-falling-on-knees-and-face to·him and·he-is-worshiping and·he-is-praying to·him and·he-is-saying rescue-you·me ! that El-of·me you not they-know and·not they-are-understanding that
he-plastered from·to-see-of eyes-of·them from·to-use-intelligence-of hearts-of·them
He heweth him down cedars, and taketh the cypress and the oak, which he strengtheneth for himself
among the trees of the forest: he planteth an ash, and the rain doth nourish [it]. Then shall it be for a
man to burn: for he will take thereof, and warm himself; yea, he kindleth [it], and baketh bread; yea,
he maketh a god, and worshippeth [it]; he maketh it a graven image, and falleth down thereto.

He burneth part thereof in the fire; with part thereof he eateth flesh; he roasteth roast, and is
satisfied: yea, he warmeth [himself], and saith, Aha, I am warm, I have seen the fire: And the residue
thereof he maketh a god, [even] his graven image: he falleth down unto it, and worshippeth [it], and
prayeth unto it, and saith, Deliver me; for thou [art] my god.
They have not known nor understood:
for he hath shut their eyes, that they cannot see; [and] their hearts, that they cannot understand.

 • context : … the Originals explain to them the history of their present situation :

 

a seal of Tutânkhámen : showing him as leopard
(meaning ‘mixture’ , compare the leopard-beast) ,
trampling the Semite people – read : us adm-souls ;
his title is difficult to interpret but may read as
“the one having all transformed aspects (=the beetle)
to be the one of light” (per cartouche on the right) ,
where both depictions below the cartouche is the
glyph for ‘gold’ – namely as aspects of our Originals ,
which gives him ‘(matrix type-) life’ , ÂNKH ;

line ,                                                                                                                                   [14-17 was totally corrupted]

 • [=’alright —
  we admit that we selected any possible useful root out of lines 14, 15, 16 and 17 ,
  trying to ignore what terms Esau needed to can form his corrupted version ;
  first : the ancient Egyptians and Sumerians knew very well who were ‘their deities’ ,
  but wé don’t : our simple mindset immediately imagines what Esau depicted here ,
  as some heathen tribe in dark Africa carrying a wooden statue – but that isn’t the theme !
  2) see Introduction (the Jacob page) about the huge problem ‘our mixed type body’
  (and how we posed there that “a part of them was burned”) ,
  and the chapter “our Originals in the cooking pot”, see index
  (and compare how the national symbol of ancient Egypt was the dung beetle) ;  
  line :]

“(..+because..) – [=she] [=’soul’] (was) cut off – [=from] (..her deity [=’Original’]..) (u=el) ,
and taken – [=into?] – the strong [=’skeleton’] – (..carving ?..) [=’this body’] – for [=her] ;
[=as] (..the grievous idol ?..) (ots=atsb) – [=she] (was) planted in ,             [=’skipped : rain + great’]

 
15 (..because..) (..their [=’souls’] deities [=’Original’]..) (adm=el) – (were) being – burned ,        +
and – (..the adm-soul ?..) (aph=nphsh?) – (..fled for ?..) – the heat ;
[=when] he [=Adam] baked – [+her] (..deity..) (lchm=el)       +                                                [=’see line 19’]
(in order) to make – the carving [=’this type body’] – [=for] [=her] [=’soul’] :       +

——————-
16 half of [=them] [=’Originals’] – (were) burned (-srph) – by – the fire ,          [=’same as line 19 !’]
[=as] – half of – [+their] flesh – (which was) devoured – [=by] the roasting ;      +

                                                                                                                                                                      [16 + 17 were 1 line ?]
17 and – [=from] (that burned-) residue of – the deities [=’Originals’]       +
(was) made – the carving [=’this body’] – (..for the adm-soul..) ;     
          (..[=yet] [=she] says : – … [=our] deity [=God] … – made us ? (athe=osh?)..) ;

——————
18 (..+because..) [=she] [=’soul’] (did) not – know        +
[=nor] understood – that – her eyes – (had been) plastered-over – for to (can) see ,
[+as] the heart – (plastered-over-) from (having) [any-] insight ;        +

Hij hakt voor zichzelf ceders om ,
neemt een cipres of een eik, en kweekt die voor zichzelf op tussen be bomen van
het woud; hij plant een olm en de regen maakt die groot. Ze dienen de mens tot
brandhout, hij neemt ervan en warmt zich erbij, hij steekt het ook aan en bakt brood .
Ook maakt hij er een god van en buigt zich ervoor, hij maakt er een gesneden beeld
van en knielt ervoor neer. De helft ervan verbrandt hij in het vuur. Bij die helft eet hij
vlees, braadt een braadstuk en wordt verzadigd. Ook warmt hij zich en zegt : ha ,
ik word warm, ik zie vuur ! Van de rest ervan maakt hij een god, zijn gesneden beeld .
Hij knielt ervoor neer, buigt zich, bidt het aan en zegt : red mij, want u bent mijn god .
Zij weten niet en begrijpen niet, want hun ogen zijn dichtgesmeerd, zodat zij niet zien ,
En hun harten, zodat zij niet begrijpen .

 • [=’okee  —                                                                                                                   [14-17 was totaal corrupt]
  we geven toe dat we iedere mogelijke wortel hebben geselecteerd uit de zinnen 14-17 ,
  proberend om de termen welke Esau voor zijn corruptie nodig had , te ontwijken ;
  als eerste : de oude Egyptenaren en Sumeriërs wisten heel goed wie ‘de goden’ waren ,
  maar WIJ niet : ons luie verstand stelt zich onmiddellijk voor wat Esau hier toonde ,
  als een heidense stam in donker Afrika die een houten beeld op hun schouder dragen –
  maar dat is het thema helemaal niet !
  2) zie Introductie (Jacob pagina) voor het grote probleem als ‘ons vermengd lichaam’
  (en vergelijk hoe we daar stelden ‘dat een gedeelte van hen verbrand werd) ,
  en het hoofdstuk “onze Originelen in de kookpot”, zie index
  (en vergelijk hoe het symbool van oud-Egypte KHEPER was , de mestkever) ;
  zin :]

“(..+omdat..) [=zij] [=’ziel’] afgesneden werd [=van] (..haar godheid [=’Origineel’]..) (u=el) ,
en [=in?] het sterke [=’skelet’] gesneden beeld voor [=haar] werd gebracht ,
[=als] (..het idool ?..) (ots=atsb) waar [=zij] in geplant werd ,                      [=’gewist : regen + groot’]

 
15 (..omdat..) (..haar [=’ziel’] godheden [=’Origineel’]..) (adm=el) aan het verbranden waren ,       +
en (..de adm-ziel ?..) (aph=nphsh) (..vluchtte ?..) voor de hitte ;
[=toen] hij [=Adam] [+hun] godheden gebakken had ,                                                                  [=’zie zin 19’]
(om zo) het gesneden beeld [=’dit lichaam’] [=voor] [=hen] [=’ziel’] te maken :       +

——————-
16 de helft van [=hen] [=’Originelen’] werd verbrand [=door] het vuur ,             [=’zelfde als zin 19’]
[=als] de helft van [+hun] vlees dat werd verslonden [=vanwege] het roosteren ;       +

                                                                                                                                                                     [16 + 17 waren 1 zin ?]
17 en [=van] (dat verbrande-) residu van de godheden [=’Originelen’]       +
werd het gesneden beeld [=’dit lichaam’] (..voor de adm-ziel..) gemaakt ;
       (..[=maar toch] zegt [=zij] : .. – [=onze] godheid [=God] … – heeft ons gemaakt ? (athe=osh?) ..) ;

 
18 (..+omdat..) [=zij] [=’ziel’] niet wist       +
en niet begreep dat haar ogen dichtgesmeerd zijn om te kunnen zien ,
[+als] het hart (dat dichtgesmeerd is-) van [enig-] begrijpen ;   

 
19-20-21-22
… maar nu zien de zielen de Originelen (van de 144,000) vóor zich :
and·not he-is-recalling to heart-of·him and·not knowledge and·not understanding
to·to-say-of half-of·him I-burned by fire and·indeed I-baked over embers-of·him bread
I-am-roasting flesh and·I-am-eating and·rest-of·him to·abhorrence I-am-making to·decaying-
block-of wood I-am-falling-on-knees-and-face one-grazing ash heart he-is-deluded
he-turns-aside·him and·not he-is-rescuing soul-of·him and·not he-is-saying ?·not falsehood
in·right-hand-of·me remember-you ! these Jacob and·ishral that servant-of·me you I-formed·you servant to·me you ishral not you-shall-be-oblivious·me I-wiped-out as·the·dense-haze
transgressions-of·you and·as·the·cloud sins-of·you return-you ! to·me that I-redeemed·you
And none considereth in his heart,
neither [is there] knowledge nor understanding to say, I have burned part of it in the fire;
yea, also I have baked bread upon the coals thereof; I have roasted flesh, and eaten [it]:
and shall I make the residue thereof an abomination? shall I fall down to the stock of a tree?
He feedeth on ashes: a deceived heart hath turned him aside, that he cannot deliver his soul,
nor say, [Is there] not a lie in my right hand? Remember these, O Jacob and Israel; for thou [art]
my servant: I have formed thee; thou [art] my servant: O Israel, thou shalt not be forgotten of me.
I have blotted out, as a thick cloud, thy transgressions, and, as a cloud, thy sins: return unto me;
for I have redeemed thee.
‘deceived’ , H2048 hathal ‘to mock, deceive’, unusual ;
‘turn aside’, H5186 natah ‘bend, stretch [out], distort, turn aside, deviate’ (double of -hthl ?) ;

 • context : … but now the souls see the Originals (of the 144,000) right in frónt of them :

line ,
“(..therefore..) [=she] [=’soul’] (did) – not – return (-shb) – to – [=her] (..deity [=’Original’]..) (lb=el) ,
(..because..) (she had) not – the knowledge – [=nor] the insight      +

 
(..about..) (amr=ol) – half of [=them] – (having been) burned – by – fire ,
[=as] (..the deities..) (gchli=el) – (having been) baked – [=by] roasting – [+their] flesh ,
and (that-) the residue – (had been) made – [+into] the abhorrence [=’this body’] ;       +

——————–

 • [=’context of next 20 is tricky :
  the theme is now “our present body” and has to go to “new body” in next 21 ;
  this line can have the intention to say “to be delivered during her life on this earth”
  (instead of only ‘after death’) – yet it cannot relate to the common opinion of ‘rapture’
  because according to God that won’t happen anyway ;
  line :]

20 (..+because..)       +
[+he] [=’this body’] fed – (..the adm-soul ?..) (aphr=nphsh) – [+through?] a deceitful – heart ,
and – the adm-soul – (would) [=never] – (be) delivered (from) him [=’heart’] ,   
[=yet] [=she] – never – said (-to herself) :
(is) (..this..) – not – a wrong (-situation) ? [=’inverted situation’] ;  

———————
21 (..+but now..)      +
you remember – them [=’the Originals they see’]         +                               [=’no ‘Jacob + Ishral’]
(..whom..) [=he] [=IEUE] formed – [=as] the servant – [=for] – (..your adm-soul..) (ishrl=nphsh) ,
(..as..) (la=k) – the ones you (had) forgotten [-about] ;

 
22 [=they] [=’Originals’] (will) wipe out – your transgression [=’by living in this type body’] ,
and=as – (..the ones of [eden-] life ?..) (chth=chi?) – (..you (will) dwell in ?..) (shb=ishb?) ,
that=because –  (..+IEUE..) – redeems you ;

Niemand neemt het ter harte ,
er is geen kennis en geen inzicht om te zeggen : de helft ervan heb ik verbrand in het vuur ,
ook heb ik brood gebakken op de houtskool ervan, ik heb vlees gebraden en gegeten –
en zou ik van het overgebleven hout iets gruwelijks maken, zou ik knielen voor een stuk hout ?
Hij voedt zich met as, het bedrogen hart heeft hem op een dwaalspoor gebracht , zodat hij zijn
ziel niet redden kan en niet kan zeggen : is er geen bedrog in mijn rechterhand ?
Denk aan deze dingen, Jakob, Israël, want u bent mijn dienaar . Ik heb u geformeerd, u bent
mijn dienaar, Israël, u zult door mij niet vergeten worden . Ik delg uw overtredingen uit als
een nevel , en uw zonden als een wolk. Keer tot mij terug , want ik heb u verlost .

 • [=’vervolg :]

“(..daarom..) keerde [=zij] [=’ziel’] niet terug naar [=haar] (..godheid [=’Origineel’]..) (lb=el) ,
(..want..) (zij had) niet de kennis [=noch] het inzicht        +

 
(..dat..) (amr=ki) de helft van [=hen] door het vuur verbrand werd ,
[=als] (..de godheden..) (gchli=el) die gebakken werden [=door] [+hun] vlees te roosteren ,
en (dat-) het residu [+tot] de gruwel [=’dit lichaam’] gemaakt werd ;        +

———————

 • [=’zie Engels voor context van deze zin 20 ;
  zin :]

20 (..+omdat..)       +
[+hij] [=’lichaam’] (..de adm-ziel ?..) (aphr=nphsh) voedde [+dmv.] een bedrieglijk hart ,
en de adm-ziel zou [=nooit] bevrijd worden (van) hem [=’hart’] ,                   [=’behalve na dood’]
[=en toch] heeft zij [=nooit] (tegen zichzelf-) gezegd :
is (..dit..) niet een verkeerde (-situatie) ? [=’omgekeerde situatie’] ;

——————–
21 (..+maar nu..)       +
herinnert u zich hen [=’Originelen die zij zien’]        +                                         [=’geen ‘Jacob + Ishral’]
(..die..) [=hij] [=IEUE] vormde [=als] de dienaar [=voor] (..uw adm-ziel..) (ishrl=nphsh) ,
(..als..) (la=k) degenen die u had vergeten ;

 
22 [=zij] [=’Originelen’] zullen uw overtreding [=’door in dit lichaam te wonen’] uitwissen ,
[=als] (..degenen van [eden-] leven ?..) (chth=chi?) (..waar u in zult verblijven ?..) (ishb=shb) ,
[=want] (..+IEUE..) verlost u ;

 
part III   —   deel III

 
23-24-25
hoofdstuk wisseling : … de uiteindelijke verlossing was het werk van Christus :
jubilate-you ! heavens that he-did ieue raise-a-shout-you ! nether-parts-of earth
burst-forth-you ! mountains jubilation wildwood and·every-of tree in·him that
he-redeemed ieue Jacob and·in·ishral he-shall-show-his-beauty thus he-says ieue
one-redeeming-of·you and·one-forming-of·you from·belly I ieue one-makingdo all
one-stretching-out heavens to·alone-of·me one-stamping the·earth who ? K with·me
Q from·with·me one-annulling signs-of inventors and·ones-divining he-is-making-rave
one-causing-to-turn-away wise-ones backward and·knowledge-of·them he-is-making-silly
Sing, O ye heavens; for the LORD hath done [it]: shout, ye lower parts of the earth: break forth
into singing, ye mountains, O forest, and every tree therein: for the LORD hath redeemed Jacob,
and glorified himself in Israel. Thus saith the LORD, thy redeemer, and he that formed thee from
the womb, I [am] the LORD that maketh all [things]; that stretcheth forth the heavens alone;
that spreadeth abroad the earth by myself; That frustrateth the tokens of the liars, and maketh
diviners mad; that turneth wise [men] backward, and maketh their knowledge foolish;

‘frustrateth’ , H6565 parar ‘to break, frustrate [=breaking of covenant]’ ;
‘liars’ , H907 bad ‘babbler, boaster’ 3x ;

 • chapter change : … ultimately the redemption was the work of Christ :

line ,

 • [=’first line 23 still appears valid ;
  line :]

“jubilate you ! – (you) heavens – (about-) (..what..) (ki=me) – IEUE – (has) done ,
shout of joy , (you) (..restored..) – [eden-] land ,
burst forth – [in] jubilation , (you) mountains [-of her] ,
(you) forest – and every – tree – in it ;      +

 
that=because – IEUE – (has) redeemed – Jacob [=’all to-be saved souls’] ,
and – he [=IEUE] (will) show his beauty – in (his restored people-) [eden-] Ishral ;

———————–

 • [=’start of corrupted line :
  the theme is still “redeemed people” so it makes sense the theme now is Christ ,
  also because next chapter 45 will be about “Christ replacing Adam” – and see line 25
  (so here the ‘made the earth’ etc was Esau’s doing) ;
  note how line 25 about “make his knowledge foolish” juxtaposes to next 26 ;
  line :]                                                                                                   [24 and 25 belonged together]

24 thus – says – IEUE :
[+they] (were) delivered       +                                                                        [=’skipped rest of line’]
[+by] (..he..) [=Christ] – who – (is) with me ,         (or : from me)          +

 
25
the one [=Christ] (who) anulled – the (..boastful ?..) – signs [=of Adam] ,
[=as] (the one having made) the diviner [=Adam] – mad ;
the one (who) turned – the wise one [=’said of Adam’] – (into-) the back (-ground) ,
[=as] (the one having made) – [=his] knowledge – foolish ;          +

Zing vrolijk, hemel, want de Heer heeft het gedaan !
Juich, diepten van de aarde ! Breek uit, bergen, in gejuich, bossen en elke boom daarin !
Want de Heer heeft Jakob verlost en zich verheerlijkt in Israël .
Zo zegt de Heer , uw verlosser, uw formeerder van de moederschoot af :
ik ben de Heer, die alles doet : die de hemel uitspant , ik alleen ,
die de aarde uitspreidt door mijzelf ;
die de tekenen van hen die leugens verzinnen verbreekt , die de waarzeggers waanzinnig maakt ;
die de wijzen doet terugdeinzen , die hun kennis tot dwaasheid maakt ;

 • [=’eerste zin 23 lijkt nog geldig ;
  zin :]

“juich , (u) hemelen (over-) (..wat..) (ki=me) IEUE heeft gedaan ,
roep het uit van vreugde , (u) (..gerestaureerd..) [eden-] land ,
barst uit in gejuich , (u) bergen [-van haar] ,
(u) woud en iedere boom daarin ! ;

 
[=want] IEUE heeft Jacob gered ,                          [=’alle adm-zielen die gered worden’]
en hij [=IEUE] zal zijn schoonheid tonen in zijn (herstelde mensen-) [eden-] Ishral ;

——————–
[=’begin van corrupte sectie :
het thema is nog steeds “verloste mensen” dus moet het thema nu Christus zijn ,
ook omdat volgend hfdst.45 gaat over “Christus die Adam vervangt” – en zie zin 25 ;
zie Engels :]
24 zo zegt IEUE :
[+zij] zijn gered       +                                                        [=’rest van zin verwijderd = corrupt’]
[+door] (..hem..) [=Christus] die met mij is ,         (of : van mij)         +

                                                                                                                      [24 en 25 hoorden bijelkaar]
25
degene [=Christus] die (..de trotse ?..) tekenen [=van Adam] annuleerde ,
[=als] (degene die) de waarzegger [=Adam] waanzinnig gemaakt heeft ;
degene die de wijze [=’gezegd over Adam’] (naar-) de achter (-grond) verdreef ,
[=als] (degene die) [=zijn] kundigheid en kennis tot dwaasheid gemaakt heeft ;          +

 
26-27-28
slot : … vervolg :
one-confirming word-of servant-of·him and·counsel-of messengers-of·him 
he-is-performing the·one-saying to·Jerusalem she-shall-be-indwelt and·to·cities-of
Judah they-shall-be-built and·deserted-places-of·her I-shall-raise-up the·one-saying
to·the·sinkhole be-drained-you ! and·streams-of·you I-shall-dry-up the·one-saying
to·Cyrus one-being-shepherd-of·me and·all-of desire-of·me he-shall-perform
and·to·to-say-of to·Jerusalem she-shall-be-built and·temple she-shall-be-founded
That confirmeth the word of his servant, and performeth the counsel of his messengers;
that saith to Jerusalem, Thou shalt be inhabited; and to the cities of Judah, Ye shall be built,
and I will raise up the decayed places thereof: That saith to the deep, Be dry, and I will dry up
thy rivers: That saith of Cyrus, [He is] my shepherd, and shall perform all my pleasure:
even saying to Jerusalem, Thou shalt be built; and to the temple, Thy foundation shall be laid.
‘pleasure’ , H2656 chephets ‘desire, delight, etc’ ;
‘perform’ , H7999 shalam ‘to repay, make restitution, recompence’ ;

 • closing : … continued :

line ,

 • [=’note how this section follows upon ‘the burning’ !
  and see also the chapter “how the godhead became human” ;
  this 26-28 : Esau tried to turn the theme into “rebuilding Jerusalem in 400 BC”,
  therefore 27 and 28 are an attempt because the lines are simply too corrupted ;
  line :]

“(..+because..)      +
the words [in right direction] of – [=my] servant [=Christ] – (will have been) established ,      
and=as – the counsel of – (..their king..) (mlk=mlk) ,     +                                  (or: my son ?)
(which will have been) performed ;         +                                                                  [=’literally : repaid’]

 
the one (who) said – to=about – (.. [eden-] Ishral [=’Originals’]..) (irshlm=ishrl)       +
(that) (… he would make them to return ?..) (ishb=shb) ,
[=as] [he-] bringing back (?) – (..my people..) (oir=om) ;

———————
27  [=’if not added as corruption , then an attempt :
      (..the one who said.. – he would go ? (chrbi=bo?) – to the land [=’earth’] ? (tsule=arts?)
      to save ? (aubish=iash?) – .. my people [=’souls on earth’] ?..) ;                                                                

———————
28 the one (who) said – [=he] – (will be) [+their] shepherd ,                                         [28 : attempt]
[=by] (making) restitution – for all – (..the adm-souls ?..) (chphts=nphsh) ,
(…………) – (………..) – (………..) – (…………) .                                                                                 [<< impossible]

Die het woord van zijn knecht gestand doet ,
en de raad van zijn boden volbrengt ; die tegen Jeruzalem zegt : u zult bewoond worden ,
en tegen de steden van Juda : u zult herbouwd worden , en : ik doe hun puinhopen herrijzen ;
die tegen de diepte zegt : word droog , uw rivieren zal ik doen opdrogen ; die over Kores zegt :
Hij is mijn herder , en hij zal al mijn welbehagen volbrengen , door tegen Jeruzalem te zeggen :
word gebouwd , en tegen de tempel : word gegrondvest .

 • [=’merk op hoe deze sectie volgt op ‘het verbranden’ !
  en zie ook het hoofdstuk “hoe de godheid mens werd” ;
  deze 26-28 : Esau probeerde een thema “de herbouw van Jerusalem in 400 BC” ,
  daarom zijn 27 en 28 een poging want de zinnen zijn simpelweg te gecorrumpeerd ;
  zin :]

“(..+omdat..)        +
de woorden [in goede richting] van [=mijn] dienaar [=Christus] bevestigd zullen zijn ,
[=als] de raad van (..hun koning..) (mlk=mlk)       +                                                 (of: mijn zoon ?)
die uitgevoerd zal zijn ,       +                                                                               [=’letterlijk : terugbetaald’]

 
degene die zei [=over] (..[eden-] Ishral [=’Originelen’]..) (irshlm=ishrl)        +
(dat) (..hij hen terug zou doen keren ?..) (ishb=shb) ,
[=als] het [door hem-] doen terugkeren van (?) (..mijn mensen..) (oir-om) ;

———————
27 [=’indien niet toegevoegd als corruptie , dan een poging :
     (..degene die zei – dat hij – .. naar het land [=’deze aarde’] ? (tsule=arts) – .. zou gaan ? (chrbi=bo)
     om – ..mijn mensen [=’zielen op aarde’] ? – ..te verlossen ? (aubish=iash?) ..) ;

———————
28 degene die zei dat [=hij] [+hun] herder zou zijn ,                                                               [28 : poging]
[=door] restitutie te doen voor alle (..adm-zielen ?..) (chphts=nphsh) ,
(…………) – (………..) – (………..) – (…………) .                                                                                 [<< onmogelijk]

 


april 2020   —   submitted   —   first version  (lacking the now part III, was too difficult)
20.10oct.2020   —   submitted as second version , and definitive : it won’t get better ;
totally revised , including (former) tree-god section part II ;