Jes. 45: Adam in ere hersteld ,
nu de titel ‘Koresh’ dragend
[2020]

 

chapter context :
Koresh , as restored Adam

 

Hoofdstuk context :
…hoewel Cyrus inderdaad de koning was (500 v.Chr.) die het huis Judah terugstuurde ,
gaat het in dit hoofdstuk NIET over deze letterlijke Perzische koning —
daarvoor zijn de gebruikte attributen te overstijgend (zie Introductie) ;
de letterlijke Cyrus stuurde het huis terug ,
als voorafschaduwing van hoe Adam onze Originelen vrij zal zetten ;

 

let op de juxtapositie , halverwege dit hoofdstuk , van onze Originelen
tegenover de geesten-lichamen welke Adam gemaakt heeft (voor Canaan-zielen) ;

 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 45

1
thus he-says ieue to·anointed-one-of·him to·Cyrus whom I-hold-fast
in·right-hand-of·him to·to-hold-sway-of to·faces-of·him nations and·waists-of kings
I-shall-unloose to·to-open-of to·faces-of·him double-doors and·gates not they-shall-be-closed
Thus saith the LORD to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden,
to subdue nations before him; and I will loose the loins of kings,
to open before him the two leaved gates; and the gates shall not be shut;

 • ‘cyrus’ , H3566 koresh ; in previous chapter 44 he is ‘the shepherd’ related to the
  new temple tob e built ; 2) opposed to Cush [kuwsh] , or un-doing Cush
  (like negative (-qd) becomes (-qsh) ‘sacred’ ? – kuwr ‘furnace’, see -qiyr ;
  kiyr , same 1x ; – karah ‘to dig’ , kar ‘battering-ram’ ; kor ‘a measure’;
 • ‘subdue’ , H7286 radad ‘tread in pieces, subdue’ 4x , unclear ; -radid ‘a veil’ from
  ‘to spread out’ ; rud ‘to roam’; -rad-ah ‘dominion’, many, and see interl . ;
 • ‘loins’ , H4975 mothen ‘loins’; (matt-eh, muth, mot?) ; mattan ‘gift’, several ; mattena ‘gift’,
  Aram. , -mattan-ah ‘gift’, several ; (mathom ‘soundness, wholeness’, 1x in Is.) ;
 • context : main theme : Koresh as ‘restored Adam’ : the attributes connected with ‘Cyrus’
  supersede any literal king in 500 BC ; though indeed Cyrus sent the house Judah back ,
  it was a shadow of how Adam will send back our Originals (mentioned in this chapter) ;
  kingly rule : not ‘kings’ ; virtually the same root ;
  double-door : now in eden’s possession again (compare the ‘who closes the double-door’
  chapter , in index) , since in next lines God breaks down the doors of their matrix-land ;
  loins : what we would call “pillar (or backbone) of the community”, as seat of power ,

zin context : zie boven ,
line,
“thus / he says – IEUE / to=over his anointed one / , to=over Cyrus        [=’restored Adam’] / ,
whose – (in=as) right hand of him – I (will) hold fast / ,
to=for to have dominion of=over / the nations – to=in front of him / :
I shall unloosen –  the loins [=’seat of masculine power’] of / kingly rule   [=’eden’s’] / ,
to=by to open / the double-door  [=’now of eden’] – to=in front of him / ,
and the gate / shall – not – be closed / ;

(Kores, het werktuig van God)
Zo zegt de Heer tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand ,
om de volken vóor hem neer te werpen, en de lendenen van koningen zal ik ontgorden ;
om deuren voor hem te openen , poorten zullen niet gesloten worden :  

“zo zegt IEUE over zijn gezalfde , over Koresh      [=’Adam in ere hersteld’] ,
die ik zal vastgrijpen bij zijn rechterhand ,
om heerschappij te hebben over de volken vóor hem :
ik zal de lendenen [=’zetel van mannelijke kracht’] van koninklijk regeren [=’van eden’] vrijzetten ,
door de dubbele-deur [=’nu van eden’] te openen vóor hem ,
en de [eden-] poort zal niet gesloten worden ;

 
2-3
I to·faces-of·you I-shall-go and·ones-being-honored I-shall-level doors-of copper
I-shall-break-down and·bars-of iron I-shall-hack-down and·I-give to·you treasures-of
darkness and·buried-goods-of concealments so-that you-shall-know that I ieue
the·one-calling in·name-of·you Elohim-of ishral Israel
I will go before thee, and make the crooked places straight: I will break in pieces
the gates of brass, and cut in sunder the bars of iron: And I will give thee the treasures
of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know
that I, the LORD, which call [thee] by thy name, [am] the God of Israel.

 • ‘hidden riches’ , H4301 matmon ‘hidden treasures’ from -taman ‘to hide’ ,
  into Teman , ‘double’ and ‘double-south’ ; Djed-pillar related ;
 • context : walking in front : we saw how God will do the same to the [nervous] Originals ;
  bars (of iron) : same term as “the bars of the matrix-land” (see Nahum chapters) ;
  treasures : a bit unclear – doesn’t Adam knów already the eden-treasures he stole..?
 • zin context : voor u uit lopen : we zagen al hoe God “vóor de Originelen uit loopt” ;
  grendels : van het matrix-land , zie Nahum hoofdstukken ;
  rijkdommen : onduidelijk – Adam wéet toch van de door hem gestolen eden-schatten ?

line,
“I – shall walk – to=in front of you / ,
and=for the esteemed ones [=’matrix-constructs’] / I shall level out / ,
the doors of / bronze [‘serpent-way’] / I shall break down / ,
and the bars of / iron [=’securing the matrix-land’] / I shall hew down / ;
and I give – to you – the treasures of – [matrix-] darkness / ,
and hidden riches of / the secret places /
so that / you shall know / that / I (am) – IEUE / ,
the one naming – (in=as) your name / : ‘the deity of – Ishral’       [=as ’restored Adam’] / ;

zelf zal ik voor u uit gaan, het oneffene zal ik rechtmaken,
bronzen deuren zal ik openbreken, en ijzeren grendels stukbreken .
En ik zal u geven schatten die in het duister zijn , verborgen rijkdommen ,
opdat u zult weten dat ik de Heer ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël .

“ik zelf zal voor u uit wandelen ,
want de aanzienlijken [=’matrix-constructen’] zal ik nivelleren ,
de bronzen [‘serpent-manier’] deuren zal ik openbreken ,
en de ijzeren grendels [=’het matrix-land beschermend’] zal ik stukbreken ;
en ik geef u de schatten van de [matrix-] duisternis ,
en de verborgen rijkdommen van de geheime plaatsen ,
opdat u zult weten dat ik IEUE ben ,
die u noemt bij uw naam : ‘de godheid van Ishral’    [=’als Adam in ere hersteld’] ;

 
4-5
on-account-of servant-of·me Jacob and·Israel chosen-one-of·me and·I-am-calling to·you
in·name-of·you I-am-entitling·you and·not you-know·me I ieue and·there-is-no further
except·me there-is-no Elohim I-am-belting·you and·not you-know·me
For Jacob my servant’s sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name:
I have surnamed thee, though thou hast not known me. I [am] the LORD, and [there is] none else, [there is] no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me

 • context : Ishral as our Originals : since the theme returns in this chapter we remain by these ;
  even + really : bit wobbly but must bet he context (KJV inserted ‘though’) ;
  girded : repeat of line 1 , the loins as “seat of masculine power” , here securing that ;
  we looked if this can be linked to Inanna who had to give her ‘girdle of birthstones’
  to the gatekeeper , but the story has too little information to go by ; (glyph SHENT’ ?) ;
 • zin context : Ishral als ‘onze Originelen’ : dit thema komt nog terug dus we blijven hierbij ;
  zelfs + niet goed : ietwat krom maar moet de bedoeling zijn ;
  gorden : herhaling van zin 1 , waar de lendenen “de zetel van mannelijke kracht” zijn ,
  welke hier wordt gezekerd ;

line,
“on account of – my servant – Jacob [‘all believers’] and Ishral  [=’our Originals’] / my selected / ,
I am naming – to you – (in=by) your name / , as the title I give you / ,
and=even – you – (do) – not – [really] know me (now) / ;
I (am) – IEUE – and there-is-no – (other) / , there-is-no – deity – except me / ,
I (will be) girding you [=’securing the seat of power’] – and=even – you – (do) – not – [really] know me / ;

Ter wille van Jakob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam ;
ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende .
Ik ben de Heer, en niemand anders, buiten mij is er geen God.
Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende .

“ter wille van mijn dienaar Jakob [=’alle gelovigen’] en mijn uitverkoren Ishral [=’onze Originelen’] ,
noem ik u bij uw naam als de titel die ik aan u geef ,
zelfs al kent u mij (nog) niet (goed) ;
ik ben IEUE en er-is-geen (ander) , er-is-geen godheid afgezien van mij ,
ik zal u gorden [=’de zetel van kracht zekeren’] zelfs al kent u mij (nog) niet (goed) ;

 
6
so-that they-shall-know m·mzrch from·sunrise-of sun and·from·west·ward
that limit apart-from·me I ieue and·there-is-no further
That they may know from the rising of the sun, and from the west,
that [there is] none beside me. I [am] the LORD, and [there is] none else.
‘beside’ , H1107 bilade ‘not+untill ; beside, without, save for’ ;
line,
“so that – they shall know – from= the sunrise [=’real east’, toward Heaven] of – the sun   +
and from=toward the west  – that – (there is) ceasing / without me / :
I (am) – IEUE – and there-is-no – (other) / ;

opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat ,
dat er buiten mij niets is . Ik ben de Heer, en niemand anders .

“opdat zij zullen weten , vanwaar de zon opkomt [=’het echte oosten’] tot waar zij ondergaat ,
dat er stilstand is zonder mij : Ik ben IEUE , en er-is-geen (ander) ;  

 
7-8
(dan die lastige zin…..) ,
one-forming light and·one-creating darkness one-makingdo well-being and·one-creating
evil I ieue one-makingdo all-of these drip-you ! heavens from·above and·skies they-shall-distil
righteousness she-shall-open earth and·they-shall-be-fruitful salvation and·righteousness
she-shall-sprout together I ieue I-create·him
I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil:
I the LORD do all these [things]. Drop down, ye heavens, from above, and let the skies
pour down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation,
and let righteousness spring up together; I the LORD have created it.

 • context : that most tricky line  — even now the context is wobbly , though acceptable ;
  also , this line is so sensitive that it can easy have been tampered with ;
  we simply refuse to read “I create good and evil” – this isn’t their Dualistic realm ;
  creating : term only used for God , but possibly also for Adam [as eden-term] ;
  perhaps swapped by Esau , having read “creating  light… etc” ;
 • zin context : voer voor atheisten , deze zin – wij weigeren om te lezen “Ik schep goed en kwaad”,
  want dit gaat niet over hun Dualistische dimensie ;
  scheppen : een zo gevoelige zin mag bewerkt zijn door Esau : de term ‘scheppen’ wordt
  exclusief gebruikt voor God – maar wellicht ook voor Adam [als eden-term] ;
  mogelijk zijn beide termen (maken en formeren) omgedraaid door Esau , waar het
  origineel las “Ik schep het licht …etc” ;

line,
“the one [=IEUE] forming – the light – and=by the one [=Adam] (now) creating [matrix-] darkness / ,
the one [=IEUE] making – [eden-] peace – and=by the one [=Adam] (now) creating – evil / :
I – IEUE – (am) the one makingdo – all – these / ;
drip you / heavens / from above / and the skies / shall flow down / righteousness / ,
the land [=’new eden’] – shall open up / and shall be fruitful / ,
salvation / and righteousness / shall sprout up – together / ,
I – IEUE – (will) create it / ;

Ik formeer het licht en schep de duisternis , ik maak de vrede en schep het onheil ;
Ik, de Heer, doe al deze dingen .
Druip, hemel van boven, en laten de wolken gerechtigheid uitgieten, laat de aarde zich openen.
Laten de wolken heil voortbrengen, en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen.
Ík, de Heer, heb het geschapen .

“degene [=IEUE] die het licht vormt door degene [=Adam] die [matrix-] duisternis schept ,
degene die [eden-] vrede maakt door degene [=Adam] die het kwaad schept ;
ik , IEUE ben degene die dit alles doet ;
druip , hemel van boven , en laat de atmosfeer gerechtigheid uitgieten ,
laat de aarde  [=’nieuw eden’] zich openen en vrucht voortbrengen ,
redding en gerechtigheid zullen samen opkomen ,
ik , IEUE zal dit scheppen ;

 
B)

 
9-10
hoofdstuk wisseling : de huidige situatie van Adam :
woe ! one-contending ath with one-forming-of·him earthenware ath with shards-of
ground ?·he-shall-say clay to·one-forming-of·him what ? you-are-makingdo
and·contrivance-of·you there-is-no hands to·him woe ! one-saying to·father what ?
you-are-generating and·to·woman what ? you-are-travailing
Woe unto him that striveth with his Maker! [Let] the potsherd [strive] with the potsherds
of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, What makest thou? or thy work,
He hath no hands? Woe unto him that saith unto [his] father, What begettest thou?
or to the woman, What hast thou brought forth?
‘with’ , H853 eth , demonstrative pronoun , not the same as ‘with’ ; is ‘a suggestion’ in interl. ;

 • context : chapter change – Adam’s present situation :
  earthenware of adm-ground : indeed a major clue that the subject here is Adam ;
  the “woe !” is virtually an irreversable curse – we had the chapter where he therefore
  will die (by hands of spirits) but that isn’t the theme of this chapter ;
  2) we’re not quite sure of the réason why Adam would say this – selfpride ? ,
 • zin context : aardewerk van de adm-grond : een clue dat het over Adam gaat ;
  het “wee !” is een practisch onomkeerbare vervloeking – we hadden een hoofdstuk
  dat hij daarom zal sterven (door de handen van geesten) maar dat is niet het thema hier ;
  2) wellicht is eigendunk de reden waarom Adam zoiets zegt ;

line,
“woe / the one [=Adam, ‘since his fall’] contending // the one forming him    [=IEUE] / ,
the earthenware // (being) the earthenware of – the adm-ground  [=’eden’] / ;
shall – the mortar – say – to the one forming him ? : what – are you making / ,
and you (as) the made work / : there-is-no – hands – to him ?  [=IEUE] / ;
woe / the one saying / to the father / : what – (do) you engender ? / ,
and to the woman / what / (do) you bring forth  ? / ;

Wee hem die het tegen zijn formeerder opneemt – een potscherf tussen de aarden scherven.
Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: wat maakt u ?
Of zal uw werk zeggen : Hij heeft geen handen ?
Wee hem die tegen zijn vader zegt : wat verwekt u ? Of tegen diens vrouw: wat baart u ?

“wee hem [=Adam, ‘sinds zijn val’] die het opneemt tegen zijn formeerder  [=IEUE] ,
het aardewerk als het aardewerk van de adm-grond  [=’eden’] ;
zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen : wat maakt u ? ,
en u als het gemaakte werk zeggen : hij heeft geen handen ? ;
wee hem die tegen zijn vader zegt : wat verwekt u ? ,
en tegen de vrouw : wat brengt u voort ? ;

 
11-12-13
thus he-says ieue holy-one-of ishral and·one-forming-of·him the·things-arriving
ask-you·me ! on sons-of·me and·on contrivance-of hands-of·me you-are-instructing·me
I I-madedo earth u·adm and·human on·her I-created I hands-of·me they-stretched-out
heavens and·all-of host-of·them I-instructed I I-rouse·him in·righteousness and·all-of
ways-of·him I-shall-make-straight he he-shall-build city-of·me and·deportation-of·me
he-shall-let-go not in·price and·not in·bribe he-says ieue-of hosts
Thus saith the LORD, the Holy One of Israel, and his Maker, Ask me of things to come
concerning my sons, and concerning the work of my hands command ye me.
I have made the earth, and created man upon it: I, [even] my hands, have stretched out
the heavens, and all their host have I commanded. I have raised him up in righteousness,
and I will direct all his ways: he shall build my city, and he shall let go my captives,
not for price nor reward, saith the LORD of hosts.

 • ‘command (me)’ , H6680 tsav-ah ‘to command, etc’ ; -tsevach-ah ‘cry [of distress]’,
  stanza rather requires ‘cry out’ to ask , as command ;
 • context : Adam as the son : we think too light of that – but he still was created
  in God’s image ; repeating here the ‘build my city’ of Is. 44 ; “son” as singular here ;
  our Originals : we had the chapter “they will be freed without price” , where next lines
  in this chapter will address them again ;
  command / cry out : the ‘command me’ suggested (on purpose?) following previous
  verses but most unlikely – per context ;
 • zin context : Adam als de zoon : wij denken daar te licht over – maar Adam was nog steeds
  gemaakt “naar het beeld van God”; hier is het “bouwen van mijn stad” een herhaling
  van Jes. 44 ; ‘zoon’ dus als enkelvoud ;
  onze Originelen : we hadden het hoofdstuk waar zij “bevrijdt worden zonder prijs” ,
  en in de volgende zinnen worden zij weer geadresseerd ;

line,
“thus / IEUE – the holy one of – Ishral / says / , and=as the one forming him [=Adam] / :
ask you [=’we’] me / the things to come / on=concerning / my son   [=Adam] / ,
and on=concerning / the work of my hands [=Adam] / cry you out to me / :
I – myself – made – the land [=’eden paradise’] – and – I – created – the adm-man – on her / ,
my hands – stretched out – the heavens – and all – the host [=’eden-dimension’] – I ordained / ;
[+now,] I (will) stir him [=Adam] / in=into righteousness / and all / his ways / I shall make straight / ,
he – shall build / my city / , and=for – he shall let go – my captives   [=our Originals] ,   +
not – in=for a price – and not – in=for a reward / , says – IEUE of – hosts / ;

Zo zegt de Heer, de heilige van Israël, zijn formeerder :
Zij hebben mij naar de toekomstige dingen gevraagd, aangaande mijn kinderen –
zou u mij bevel geven aangaande het werk van mijn handen ?
Ik heb de aarde gemaakt, en ik heb de mens daarop geschapen .
Ik ben het, mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger
geef ik mijn bevelen .
Ík heb Kores doen opstaan in gerechtigheid, en al zijn wegen zal ik rechtmaken.
Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn ballingen vrijlaten, zonder betaling en zonder geschenk,
zegt de Heer van de legermachten .

“zo zegt IEUE , de heilige van Israël , die hem [=Adam] geformeerd heeft :
vraagt u  [=’wij’] mij ! de toekomstige dingen , aangaande mijn zoon  [=Adam] ,
en aangaande het werk van mijn handen  [=Adam] , roep uit naar mij ! : 
ik zelf heb het land [=’eden paradijs’] gemaakt , en ik heb de adm-man daarop geschapen ,
mijn handen hebben de hemel uitgespannen en heel zijn host [=’eden-dimensie’] heb ik verordend ;
nu zal ik hem [=Adam] opschudden tot gerechtigheid , en al zijn wegen zal ik rechtmaken ,
hij zal mijn stad bouwen , want hij zal mijn ballingen [=’onze Originelen’] vrijlaten  –
zonder betaling en zonder geschenk ,
zegt IEUE van de legermachten  [=’eden-dimensie’] ;

 
14
thus he-says ieue labor-of Egypt and·merchandise-of Cush and·Sabeans anshi mortals-of
measure on·you they-shall-pass-over and·to·you they-shall-become behind·you they-shall-go
in·the·manacles they-shall-pass and·to·you they-shall-bow-down to·you they-shall-spray
in·you El and·there-is-no further limit Elohim
Thus saith the LORD, The labour of Egypt, and merchandise of Ethiopia and of the Sabeans,
men of stature, shall come over unto thee, and they shall be thine: they shall come after thee;
in chains they shall come over, and they shall fall down unto thee, they shall make supplication
unto thee, [saying], Surely God [is] in thee; and [there is] none else, [there is] no God.
‘sabeans’ , H5436 sebaim 1x ; Seba (Cushites) ; saba ‘drink heavy’ ; mis. of – sheba ?
‘chains’, H2131 ziq-ah or zeq ‘firebrand, fiery spark’, proper : flash or fire leaping forth ;

 • context : Adam creating the Sabean-spirits : no other way to read ;
  it’s unclear whether the many “shall..” was added by mistake (when Cyrus of 500BC
  was envisioned) , or a deliberate messup of Esau wánting to suggest that ;
  Rg-Veda : bring praise to Yama (Adam) : we mentioned in Introduction book X ,
  writing “Yama making everything for the gods – therefore bring him praise with harp
  and song”, in the chapter of “Yama sitting under the tree (of life) with the gods” ;
 • zin context : Adam die de Sabeeën-geesten maakt : het is onduidelijk of de vele “zullen…”
  per ongeluk zijn toegevoegd (wanneer gedacht dat het om Cyrus van 500 v.Chr. ging) ,
  of dat Esau ze heeft toegevoegd om juist dat te suggeréren ;
  Rg-Veda : breng hulde aan Yama (Adam) : zie quote in Introductie , uit boek X –
  precies hetzelfde wordt beschreven in deze zinnen ! ,

line,
“thus / IEUE / says / : the produce of / Egypt       [=’whole region north of eden’]   +
and=by (means of) the merchandise of / Cush     [= ‘Thebes region of that’] / ,
(are) (and=as) the Sabeans / , (being) the men [=’individuals’] of / great stature / :
they come over – on=to you [=’Adam’] / and=for – they came into being – to=bý you / ,
they wander – after you / in=as firebrands / , coming over – and – bowing down – to you / ,
they pray – to you – in=as – the deity – you (are) / ,
and=as (if) there is no – (other) – deity / , no one / ;

Zo zegt de Heer : de arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cusjieten,
en de Sabeeërs , mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u zijn .
Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen,
zij zullen u smeken en zeggen: voorzeker, God is bij u, en niemand anders; er is geen andere God.

“zo zegt IEUE : het product van de Egypte    [=’hele regio ten noorden van eden’]   +
door middel van de handelswaar van Cush  [=’Thebes regio’] ,
zijn de Sabeeërs , als de mannen [‘individuen’] van grote statuur :
zij komen over naar u  [=Adam] toe , want zij zijn ontstaan dóor u ,
zij volgen u als vurige vonken , over komend en zich voor u neer buigend ,
zij bidden tot u als de godheid die u bent ,
alsof er-geen andere godheid is – niemand ;

 
15-16
surely you El one-concealing-himself Elohim-of ishral one-saving they-are-ashamed
and·moreover they-are-confounded all-of·them together they-go in·the·confounding
artificers-of forms
Verily thou [art] a God that hidest thyself, O God of Israel, the Saviour.
They shall be ashamed, and also confounded, all of them:
they shall go to confusion together [that are] makers of idols.

 • context : concealing himself : is the only way we can read ;
  see the juxtaposition of Sabeans with ‘our Originals’    
  in next lines 17-18 ;
  craftmanship forms : similar to glyph H’EM , to right,
  in glyphs only used (and regularly) as H’EM-BA ,
  “the Ba-spirit. [as] the craftmanship” : the Ba-bird as
  the spirit-body is which Canaanite-souls received
  (this inhabitable spirit-body here as Sabeans) ;

rpt
 • zin context : Adam zich vermommend als God :
  is de enigste manier waarop wij de zin kunnen lezen ;
  vergelijk de Sabeeërs tegenover ‘onze Originelen’ in volgende zinnen 17-18 ;
  ambachtelijke vormen : als H’EM-BA “de Ba-geest. [als] het vakmanschap”, zie Engels ,

line,
“indeed – you [=Adam] (are) – a deity – concealing himself – (as) the saving – deity of – Ishral / ;
they [=’Sabeans’] (will be) put to shame – and moreover / , all of them – (will be) confused / ,
together – they (will) walk [around] – in=as the confused – ‘craftsmanship forms’ / ;

(De Verborgene openbaart Zich)
Voorwaar, U bent een God Die zich verborgen houdt , de God van Israël, de Heiland .
Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden,
tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden .

“inderdaad , u [=Adam] bent een godheid die zich vermómt als de reddende godheid van Ishral ;
zij [=’Sabeeërs’] zullen beschaamd gemaakt worden ,
meer nog , zij zullen allen in de war zijn ,
tezamen zullen zij [rond-] lopen als de zenuwachtige ‘ambachtelijke vormen’ ;

 
C)

 
17-18
hoofdstuk wisseling : eerst geadresseerd aan onze Originelen :
ishral he-is-saved in·ieue salvation-of eons not you-shall-be-ashamed and·not
you-shall-be-confounded unto eons-of future that thus he-says ieue one-creating
the·heavens he the·Elohim one-forming the·earth and·one-making-of·her he he-established·her
not chaos he-created·her to·to-dwell-of he-formed·her I ieue and·there-is-no further
[But] Israel shall be saved in the LORD with an everlasting salvation: ye shall not be ashamed
nor confounded world without end. For thus saith the LORD that created the heavens;
God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain,
he formed it to be inhabited: I [am] the LORD; and [there is] none else

 • context : chapter change – first addressed to our Originals ;
  Originals : because only next lines will be about Jacob ; note also the “not be nervous” ,
  we had the chapter that “God will walk in front of them so they won’t be nervous” ;
  Originals and created land : the theme would not fit were this addressed to ús ;
  deity as third person : perhaps used because they will be deities again (see index) ;
  we tried and it’s possible that “the created heavens and land” WERE the deity
  (instead of dimensional chaos) , but we’re not sure if that title is appropriate ;
  our Originals VS ‘Sabeans’ ? : the juxtaposition with previous line is strong here :
  mentioning how the Sabeans are ‘as craftsman-forms’ and ‘being nervous’,
  walking after Adam – who apparently made them …
 • zin context : onze Originelen : pas in volgende zinnen wordt ‘Jakob’ geadresseerd ;
  let ook op het “niet zenuwachtig zijn” waar we eerder hadden hoe “God voor de kudde
  uit zal lopen , zodat ze niet zenuwachtig zijn” ;
  Originelen en dimensionele chaos : de thema’s zouden niet passen bij ons ,
  godheid als derde persoon : wellicht gebruikt omdat zij ook weer goden worden (zie index) ;
  het is ook mogelijk dat “de gecreëerde hemelen en land” de ‘godheid’ ZELF waren –
  dan loopt de zin iets anders ; maar we zijn niet zeker of die titel passend zou zijn ;
  onze Originelen versus ‘Sabeeërs’ ? : de juxtapositie met vorige zinnen is wel heel sterk :
  de Sabeeërs waren “afbeeldingen” en waren “nerveus” , achter Adam aanlopend
  die hen , zo te zien , gemaakt had …

line,
“[+but] Ishral  [=’our Originals’] – (will be) saved – in=by IEUE / , (being) the – forever – salvation / ,
and yóu  – shall – nót – be ashamed – and nót – be confused – , even to – the forever – future / ;
that=because / thus / says / IEUE / ,
(being) he – the deity – creating  – the heavens / (and) forming – the land [=’eden’] / ,  +
and=as – he – the one making her – (and) establishing her / :
he – created – her – not – (as) the dimensional chaos   [=’she nów is’] / ,  +
[+but] he (has) formed her – to=for to be inhabited / ;
I (am) – IEUE / , and there is no – (other) / ;

Israël echter wordt door de Heer verlost : een eeuwige verlossing .
U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit !
Want zo zegt de Heer, die de hemel geschapen heeft,
die God die de aarde geformeerd en gemaakt heeft .
Hij heeft haar gegrondvest, hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn ,
maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen : ik ben de Heer, en niemand anders.

“maar Ishral [=’onze Originelen’] zal door IEUE worden verlost , als de eeuwige verlossing ,
en ú zult niét beschaamd zijn en niet zenuwachtig zijn , tot in eeuwige toekomst ;
want zo zegt IEUE , als de godheid die de hemel geschapen heeft ,  +
de aarde geformeerd en gemaakt heeft :
hij heeft haar gegrondvest , hij heeft haar niet geschapen als dimensionele chaos ,
maar hij heeft haar geformeerd om bewoond te worden ;
ik ben IEUE , en er-is-geen (ander) ;

 
19-20
nu geadresseerd aan ons :
not in·the·concealment I-spoke in·placeri-of earth-of darkness not I-said to·seed-of
Jacob chaos seek-you·me ! I ieue one-speaking righteousness one-telling upright-things
be-convened-you ! and·come-you ! come-close-you ! together renegades-of the·nations not
they-know the·ones-carrying wood-of carving-of·them and·ones-spraying to El not he-is-saving
I have not spoken in secret, in a dark place of the earth: I said not unto the seed of Jacob,
Seek ye me in vain: I the LORD speak righteousness, I declare things that are right. Assemble
yourselves and come; draw near together, ye [that are] escaped of the nations: they have no
knowledge that set up the wood of their graven image, and pray unto a god [that] cannot save.

 • context : now adressed to us :
  cryptic manner : we considered this term (cryptic) in order to refer back to ‘spoken’ ,
  rather as referring forward and having the colour “speak in secret” ;
  chaotic manner : term is only [chaos] but added for context ;
  telling upright things : though it does write ‘to tell [serpent-way]’ we didn’t add this ,
  since the line in itself will get confusing ; possible swap by Esau for the neutral ‘saying’ ;
 • zin context : cryptisch : gekozen om terug te laten slaan op ‘gesproken’ , in plaats van het
  te verbinden met “duistere plaats” – dan de kleur “in verborgenheid gesproken” krijgend ;
  chaotische manier : er staat alleen [chaos] , maar toegevoegd voor de kleur ;
  oprechte dingen : gekozen bij gebrek aan beter ; verder is het “vertelt” in deze zin
  [serpent-manier] maar dat maakt de context van de hele zin ongeloofwaardig ;
  het is mogelijk dat Esau de term verwisselde voor het meer neutrale “zeggen” ;

line,
“I (have) – not – spoken [in right direction] – in a crýptic manner   +
in – a dark – place of – the land [=‘earth’] / ;
I – (have) not – said – to the descendants of – Jacob [=’representing all believers’] / :
seek me – ‘in a chaotic manner’ / ;
I – IEUE – (am) the one speaking [right direction] – the right way / , the one telling / upright things / ;
assemble yourselves  [=’believers’] together – and come  / ,
draw near [‘serpent-way’] – together / , you escaped ones [=’believers’] (out) of   +
the nations [=’on earth’] – (who) do – not – (have) comprehension / ,
(being) the ones carrying around – their – wooden – engraved image / ,
and=as the ones praying – to – a deity – (who) (will) not – save them / ;

Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde .
Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd : zoek mij tevergeefs .
Ik ben de Heer, die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is .
Verzamel u, kom, treed tezamen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken.
Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen, 
of een god aanbidden die niet verlossen kan .

“ik heb niet crýptisch gesproken [in goede richting] in een duistere plaats in het land [=’aarde’] ;
ik heb niet gezegd tegen het nageslacht van Jakob [=’alle gelovigen vertegenwoordigend’] :
zoek mij ‘op een chaotische manier’ ;
ik , IEUE , ben degene die op de juiste manier spreekt [in goede richting] ,  +
degene die oprechte dingen vertelt ;
verzamel u  [=’gelovigen’] en kom , kom samen dichterbij ,
u die bent ontkomen aan volken [=’op aarde’] die geen kenvermogen hebben ,
als degenen die hun houten afbeelding ronddragen , 
en bidden tot een godheid die hen niet verlossen zal ;

 
21-22
tell-you ! and·bring-close-you ! indeed they-shall-be-consulted together who ?
he-announced this from·aforetime from·then he-told·her ?·not I ieue and·there-is-no
further Elohim from·apart-from·me El righteous and·one-saving there-is-no except·me
face-about-you ! to·me and·be-saved-you ! all-of limits-of earth that I El and·there-is-no further
Tell ye, and bring [them] near; yea, let them take counsel together: who hath declared this
from ancient time? [who] hath told it from that time? [have] not I the LORD? and [there is]
no God else beside me; a just God and a Saviour; [there is] none beside me. Look unto me,
and be ye saved, all the ends of the earth: for I [am] God, and [there is] none else.

 • context : previous times : as “the time when this was said to Isaiah” , for the negative root
  (-qdm) is used , not as “olden times” when eden still existed ;
  report(-ed) and told : not by accident ‘report’ is used ; though a bit confusing
  is the next term ‘told’ , as [‘serpent-way’]  ,
 • zin context : vroeger tijden : als “toen dit tegen Jesaja werd gezegd” , de negatieve wortel
  (-qdm) is gebruikt ; niet het “oude tijden” toen eden nog bestond ;

line,
“tell you  [=’believers’] / and come near !      [=both ‘serpent-way’] / ,
moreover / , they shall take counsel / together / :
who / reported / this / from=in previous times (qdm) / , (having) told it – back then ? / ,
(is it) not – I – IEUE ? / ,
and=for there is-no – (other) – deity / apart from me / ,
there is-no – deity – (being) righteous – and=as the one saving – except me / :
turn you [and look] – to me – [+from] all – ends of – the land [=’earth’] – and be saved / ,
that=because / I (am) – the deity – and there-is-no – (other) / ;

Maak bekend en breng naar voren,
ja, beraadslaag samen : wie heeft dit van oudsher doen horen?
Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt ? Ben ik het niet, de Heer ?
Buiten mij is er geen andere God, een Heiland ; er is niemand behalve ik .
Wend u tot mij, word behouden, alle einden der aarde , want ik ben God en niemand anders .

“vertel !  [=’gelovigen op aarde’] , en kom naar voren     [=beide ‘serpent-manier’] ,
meer nog , laat hen samen beraadslagen :
wie heeft dit in vroeger tijden gerapporteerd , en het toen al gezegd ? ,
ben ik het niet , IEUE ? ,
want er-is-geen (andere) godheid , buiten mij ,
er-is-geen godheid die rechtvaardig is als degene die redt , behalve ik :
wend u tot mij , van alle einden van het land [=’aarde’] , en wordt gered ,
want ik ben de godheid en er-is-geen (andere) ;

 
23-24-25
in·me I-swore he-went-forth from·mouth-of·me righteousness word and·not
he-shall-turn-back that to·me she-shall-bow every-of knee she-shall-swear
every-of tongue yea in·ieue to·me he-says righteousnesses and·strength unto·him
he-shall-come and·they-shall-be-ashamed all-of the·ones-being-heated in·him
in·ieue they-shall-be-justified and·they-shall-praise all-of seed-of ishral
I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth [in] righteousness,
and shall not return, That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear.
Surely, shall [one] say, in the LORD have I righteousness and strength: [even] to him
shall [men] come; and all that are incensed against him shall be ashamed.
In the LORD shall all the seed of Israel be justified, and shall glory.

 • context : returning word : in a previous chapter we saw how the word dóes return
  (as the cycle of rain) , but probably that is in creational sense – here as ‘legal point’ ;
  have pride : used term is rather negative , we chose this colour ;
  line syntax : descendants : only in last line is clear who is the ‘he’ ; unusual buildup ;
 • zin context : terugkerend woord : in een vorig hoofdstuk keerde het woord wél terug
  (als de cyclus van regen) , maar daar waarschijnlijk als ‘de schepping onderhoudend’ ,
  hier als ‘legaal concept’ ;
  trots op zijn : nogal negatieve wortel , we kozen deze kleur ;
  vers syntax : nakomeling : pas in laatste zin is duidelijk wie de ‘hij’ is ;
  de opbouw van de zin is ongebruikelijk ;

line,
“I swore – in=by me / : the – word [in right direction] – (that) went out – from my mouth   +
(is) righteousness – and – it [‘word’] shall – not – return / ,
that / to me – every – knee – shall bow – (and) every – tongue – shall swear / ;
indeed / he [=’a descendant of Ishral’] (will) say – to me / :
in=by IEUE – righteousness – and strength – shall come – unto him    [=’to the descendant’] / ,
and – all – the ones being heated – in=against him – shall be (made to) shame / ;
[closing line:]
all – the descendants of – Ishral – shall be justified – in IEUE / and they shall have pride (in it) / .

Ik heb gezworen bij mijzelf
– uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren –
dat voor mij elke knie zich zal buigen , elke tong bij mij zal zweren .
Voorzeker, in de Heer – zal men van mij zeggen –
zijn rechtvaardige daden en kracht , tot hem zal men komen .
Maar zij zullen beschaamd worden , allen die tegen hem in woede ontstoken zijn .
Echter in de Heer zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.

“ik heb bij mijzelf gezworen : het woord [in goede richting] (dat) van mijn mond is uitgegaan  +
(is) gerechtigheid en het [‘woord’] zal niet terugkeren ,
dat voor mij elke knie zich zal buigen (en) iedere tong zal betuigen ;
inderdaad zal hij [=’een nakomeling van Ishral’] tegen mij zeggen :
door IEUE zullen rechtvaardigheid en kracht tot hem komen   [‘tot de nakomeling’] ,
en allen die tegen hem in woede ontstoken zijn zullen tot schaamte gemaakt worden ;

[slotzin:]
alle nakomelingen van Ishral zullen in IEUE gerechtvaardigd worden , en (daar) trots op zijn .

 


 
04.06.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport