Jes. 45: Christus wordt koning
omdat hij zowel de Originelen
en hun zielen op aarde redde ;
de zonen begrijpen dit en
worden gered – dan volgt Jacob
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 
series : “new body” [chapter 43-53]
 

  chapter context :
continued , named : Christ becomes king
because he saved both the Originals and
their souls on earth ; the sons understand this
and are saved – then follows Jacob ;
theme :
after the end of previous 44 where the counsel
of Christ was mentioned , this chapter must
start with ‘him leaving to earth’
(so nothing to do with ‘Cyrus’ here !) ;
remark :
chapter 44 , 45 and next 46 form 1 consistent
unity ; and though we are sure of part II and III
here , it is difficult to restore part I because of
corruption / unclearness of the theme here ;
but compare the similarity with Rev.3 (below)

note : very readable , third version and
definitive ; after cleanup mistakes of march ;
very tricky chapter by context and goal ;
having set us partly on the wrong foot till now ;
submission of entire chapter : 22/10/ 2020

chapter was 80-90% corrupted

 

Hoofdstuk context :
… na het eind van vorig 44 waar het raadsbesluit van Christus genoemd werd ,
moet dit hoofdstuk beginnen met ‘zijn actie’ : als ‘het gaan naar deze aarde’
(en heeft dus niets met Esau’s vervloekte corruptie ‘Cyrus’ te maken) ;

 

… hoofdstuk 44 , 45 en volgende 46 vormen éen consistent geheel ;
en hoewel we zeker zijn van deel III en II hier , is deel I is moeilijk te restaureren
vanwege onduidelijkheid / corruptie — daarom werden we gedwongen om
een ‘algemene interpretatie’ te maken (als het eerste hoofdstuk tot nu toe) ;
… maar vergelijk de grote overeenkomst met Openbaring 3 : 7-13 (zie Engels) ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als derde en definitieve versie ; na opruiming van fouten uit maart 2020 ,
vanwege Esau’s nieuw soort corruptie die ons gedeeltelijk op het verkeerde been hebben gezet ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 22/10/ 2020
hoofdstuk was 80-90% gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 
 
the similarities between this Isaiah 45 and Rev. 3 : 7-13‘Philadelphia’
#1
…IF the theme here in 1-6 about “opening and closing a gate” is no corruption ,
it can only refer to Revelation 3:7 “he that openeth, and no man shutteth ;
and shutteth, and no man openeth”, and note how that double expression
also shows here – though corrupted – in lines 1 and 2 of interlinear ;
… per context (here) ‘the door’ is a dimensional one (crossing over to this earth) ,
and that He holds the key (in Rev.3) must be “eden’s rule” because that is
what the concept ‘David’ represents ;
#2
… “and [I will write upon him] my new name” (Rev.3:12) , while the same is said
in line 3 here ! (and this theme doesn’t appear corrupted here) ;
the ‘change of name’ means “a changing situation”;
#3
… the “thou hast kept the word of the endurance of me” (Rev.3:10) is given as reason ,
but G3450 can be both “me, us”, while here in line 13 the call is “make straight the words”
(since that is the condition for the sons) ; and that ‘(the words of) the prophets’ is intended
shows in Rev.3:10 , where ‘the synagogue’ is Esau who has corrupted prophets ;
(Philadelphia seems all to be about ‘texts’, comp. line 12 “writing the names”) ;
#4
… in the same line 10 , after ‘kept the word’ is “and not rejected my (or ‘our’) name” ,
where – in the spiritual world – the ‘name’ is “the character of someone”, which is linked
back (in Rev.) to ‘the word’, so , “have not rejected the character of our word (message)” ,
which we understand as “the NT is in line with the prophets” ;
is this why in this chapter the rejection theme is mentioned (Originals VS this body) ..? ;

does the understanding of ‘Philadelphia’ mean that she is (now) fulfilled ?
… it’s difficult to identify whát those ‘7 churches’ are  – groups or timeframes , or both ,
(compare how ‘Laodicea’ is mentioned as the next one , representing Jacob) ;
we can only hope that it’s fulfilled now – by having been properly reconnected …
 

Jesaja 45

 
part I     —    deel I
 
 
1-2-3-4-5-6
vervolg : deel I : … Christus wordt de koning van alle adm-zielen [interpretatie] :
thus he-says ieue to·anointed-one-of·him to·Cyrus whom I-hold-fast in·right-hand-of·him
to·to-hold-sway-of to·faces-of·him nations and·waists-of kings I-shall-unloose to·to-open-of
to·faces-of·him double-doors and·gates not they-shall-be-closed I to·faces-of·you I-shall-go
and·ones-being-honored I-shall-level doors-of copper I-shall-break-down and·bars-of iron
I-shall-hack-down and·I-give to·you treasures-of darkness and·buried-goods-of concealments
so-that you-shall-know that I ieue the·one-calling in·name-of·you Elohim-of ishral on-account-of servant-of·me Jacob and·ishral chosen-one-of·me and·I-am-calling to·you in·name-of·you I-am-entitling·you and·not you-know·me I ieue and·there-is-no further except·me there-is-no Elohim
I-am-belting·you and·not you-know·me so-that they-shall-know from·sunrise-of sun and·from·west·ward that limit apart-from·me I ieue and·there-is-no further
Thus saith the LORD to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations
before him; and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaved gates; and the

gates shall not be shut; I will go before thee, and make the crooked places straight: I will break
in pieces the gates of brass, and cut in sunder the bars of iron: And I will give thee the treasures
of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the LORD, which
call [thee] by thy name, [am] the God of Israel. For Jacob my servant’s sake, and Israel mine elect,
I have even called thee by thy name: I have surnamed thee, though thou hast not known me. I [am]
the LORD, and [there is] none else, [there is] no God beside me: I girded thee, though thou hast not
known me. That they may know from the rising of the sun, and from the west, that [there is] none
beside me. I [am] the LORD, and [there is] none else.

 • context : cont. : part I : … Christ becomes king of all adm-souls [interpretation] :
 • [lines 1-6 : our contextual interpretation – because of curruption / unclarity]
  1) door of copper / iron : both metals represent the matrix ;
  it may have read “crossing the gate to the land (=earth)” but perhaps that’s too much ;
  2) for “the ones of the sunrise (=real east)” see chapter 46 ;
  we tried to leave as much as possible of the original terminology intact ;
  line :]

“thus – says – IEUE – [=about] his anointed one [=Christ] :                              [=’no ‘Cyrus’ here’]
        he is the one who opens [the gate-] and no one closes ,
        and closing and no one opens ;                                                                 [<< literally from Rev 3:10]
2      because he will have crossed through the [matrix-] door of copper ,          [=’go to earth’]
        as going through the gate of iron ;                                                         [<< possible specification ?]
3      to make to return my people who dwell in darkness ,                       [=’adm-souls on earth’]
        and my chosen ones [=’Originals’] who are in concealment ;      [=’imprisoned in matrix’]
        therefore I IEUE name [=his] name : their king ,
        as the deity of – (the restored people-) [eden-] Ishral ;            [=’who will live in paradise’]
4      …
5      …                                                                                                                                     [additions as corruption ?]
6      for I will restore the ones of the sunrise [=’Originals’] to the ones of the west [=’souls’] :
        I will perform it for I am IEUE and there-is no other deity besides me ;
                                                                                                              [=’last line is intended as “supreme deity”]         
(Kores, het werktuig van God)
Zo zegt de Heer tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand ,
om de volken vóor hem neer te werpen, en de lendenen van koningen zal ik ontgorden ;
om deuren voor hem te openen , poorten zullen niet gesloten worden : zelf zal ik voor u uit
gaan, het oneffene zal ik rechtmaken, bronzen deuren zal ik openbreken, en ijzeren grendels
stukbreken . En ik zal u geven schatten die in het duister zijn , verborgen rijkdommen ,

opdat u zult weten dat ik de Heer ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël .Ter wille
van Jakob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam ; ik gaf u een erenaam,
hoewel u mij niet kende . Ik ben de Heer, en niemand anders, buiten mij is er geen God.

Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende , opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt
tot waar zij ondergaat , dat er buiten mij niets is . Ik ben de Heer, en niemand anders .

 • [=’dit is het eerste hoofdstuk waarin we een contextuele interpretatie moeten gebruiken
  vanwege onduidelijkheid / corruptie ; zie Engels ;
  we hebben zoveel mogelijk van de gebruikte terminologie intact gelaten ;
  [zin 1-6 : onze interpretatie]
  zin :]

“zo zegt IEUE [=over] zijn gezalfde [=Christus] :                                                                 [=’geen ‘Cyrus’ hier’]
       hij is degene die [de poort-] opent en niemand sluit ,
       en sluit en niemand opent ;                                                                                               [=’letterlijk als Op.3:10’]
2     omdat hij de [matrix-] deur van koper zal zijn gepasseerd ,                                    [=’naar deze aarde’]
       als gaand door de deur van ijzer ;                                                                            [<< mogelijke specificatie ?]
3    om mijn mensen terug te brengen die in het duister verblijven ,                           [=’zielen op aarde’]
       en mijn uitverkorenen [=’Originelen’] die verborgen zijn ;                                [=’gevangen in matrix’]
       daarom zal ik [=zijn] naam noemen : hun koning ,
       als de godheid van (de herstelde mensen-) [eden-] Ishral ;         
4    …
5    …                                                                                                                                              [toevoegingen als corruptie ?]
6    want ik zal hen van de zonsopgang [=’Originelen’] herstellen tot hen uit het westen [=’zielen’] :
       ik zal het uitvoeren want ik ben IEUE en er-is geen andere godheid buiten mij ;
                                                                                                                             [=’laatste zin is bedoeld als ‘supreme deity’]

 
7-8-9-10
… nu ‘de tegenstelling tussen mensen op aarde – en de Originelen’ :
one-forming light and·one-creating darkness one-makingdo well-being and·one-creating
evil I ieue one-makingdo all-of these drip-you ! heavens from·above and·skies they-shall-distil
righteousness she-shall-open earth and·they-shall-be-fruitful salvation and·righteousness
she-shall-sprout together I ieue I-create·him woe ! one-contending with one-forming-of·him earthenware with shards-of ground ?·he-shall-say clay to·one-forming-of·him what ? you-are-
makingdo and·contrivance-of·you there-is-no hands to·him woe ! one-saying to·father what ?
you-are-generating and·to·woman what ? you-are-travailing
I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these
[things]. Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness:
let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together;
I the LORD have created it. Woe unto him that striveth with his Maker! [Let] the potsherd [strive]
with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, What makest thou?
or thy work, He hath no hands ? Woe unto him that saith unto [his] father, What begettest thou?
or to the woman, What hast thou brought forth?

 • context : … now ‘the juxtaposition between people on earth – and our Originals’ :

line ,

 • [=’this 7-10 is important for to can understand the néxt sections ,
  where the (144,000) sons leave earth because they have understood this theme ,
  and chapter 46 where this theme will be clarified ! ;
  2) the ‘creating + forming’ is about “the Originals”, see proof + context later in chapter ,
  3) line 9 : addition as corruption , not just per context but also see later in chapter ;
  line :]

“(..+because..) I (will) (re-) fashion – (..the deities..) (aur=el) ,        +
[=as] (re-) creating – (my people-) [eden-] Ishral ;      
[+they] (will be) made – [+as] the [-eden] good ones ,
[+as] (..the beautiful ones?..) – [+I] (will have) (re-) created ;                                   [=’to match ‘good’]
I – IEUE – (will) make – all of – them :        +                                                   [goto 9 ! = juxtaposing lines]
——————–
8 [corrupt]
——————–     [entire section : restored]

(therefore,)
9 woe ! – (to-) the ones contending – with – [=their] [=’Originals’] maker [=God] ,
[+as] the earthen vessels [=’many believers’]        +
[contending-] with – (..their [=’Originals’]..creator..) (chrsh=bura) :        +

 
[+when] the ones of clay [=’many believers’] – say : (..+IEUE..) – formed [=us] ,           [=’our body’]
[+as] the work of – his – hands ;
10 (..but..) (eui=ki) – [+they] (were) generated – [=by] [+their] (own-) [physical-] father ,
[=as] (having been) brought forth – [=by] [+their] (own-) (..mother..) ;                         [=’see ch. 46 !’]
Ik formeer het licht en schep de duisternis ,
ik maak de vrede en schep het onheil ; ik, de Heer, doe al deze dingen .
Druip, hemel van boven, en laten de wolken gerechtigheid uitgieten, laat de aarde zich openen.
Laten de wolken heil voortbrengen, en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen.
Ík, de Heer, heb het geschapen .Wee hem die het tegen zijn formeerder opneemt – een potscherf
tussen de aarden scherven. Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: wat maakt u ?

Of zal uw werk zeggen : Hij heeft geen handen ? Wee hem die tegen zijn vader zegt :
wat verwekt u ? Of tegen diens vrouw: wat baart u ?

 • [=’deze 7-10 is belangrijk om de vólgende secties te kunnen begrijpen ,
  waar de (144,000) de aarde verlaten omdat zij het thema hebben begrepen ,
  en zie hoofdstuk 46 waar dit thema zal worden verduidelijkt ! ;
  2) het ‘formeren + scheppen’ slaat op ‘de Originelen’ , zie context en bewijs verderop ;
  3) zin 9 : toevoeging als corruptie , niet alleen per context maar zie ook verderop ;
  zin :]

“(..+omdat..) ik (..de godheden..) (aur=el) zal (her-) scheppen ,      +
[=als] het (her-) formeren van (mijn mensen-) [eden-] Ishral ;
[+zij] zullen gemaakt zijn als zij die [eden-] goed zijn ,
[+als] (..zij die prachtig zijn ?..) die ik zal hebben herschapen ;                    [=’vgl. ‘goed’]
ik , IEUE , zal ieder van hen maken :        +                                     [ga naar 9 = tegenstelling]
—————–
8 [corrupt]
—————–

(daarom,)
9 wee ! degenen die met [=hun] [=’Originelen’] maker [=God] twisten ,
[+als] de lemen kruiken [=’veel gelovigen’]       +
met (..hun [=’Originelen’] schepper..) (chrsh=bura) [-twistend] :      +

 
[+wanneer] degenen van klei [=’gelovigen’] zeggen : (..+IEUE..) heeft [=ons] gevormd ,
[+als] het werk van zijn handen ;                                                                             [=’ons lichaam’]
10 (..maar..) (eui=ki) [+zij] werden verwekt [=door] [=hun] (eigen-) [fysieke-] vader ,
[=als] voortgebracht [=door] [=hun] (eigen-) moeder ;                          [=’zie hfdst. 46 !’]

 
part II   —   deel II                                                                     [90-95% restored – Oct/2020]

 
11-12-13
… eerst over de 144,000 die ‘ons huidige type lichaam’ verwérpen :
thus he-says ieue holy-one-of ishral and·one-forming-of·him the·things-arriving
ask-you·me ! on sons-of·me and·on contrivance-of hands-of·me you-are-instructing·me
I I-madedo earth and·human on·her I-created I hands-of·me they-stretched-out
heavens and·all-of host-of·them I-instructed I I-rouse·him in·righteousness and·all-of
ways-of·him I-shall-make-straight he he-shall-build city-of·me and·deportation-of·me
he-shall-let-go not in·price and·not in·bribe he-says ieue-of hosts
Thus saith the LORD, the Holy One of Israel, and his Maker, Ask me of things to come
concerning my sons, and concerning the work of my hands command ye me.
I have made the earth, and created man upon it: I, [even] my hands, have stretched out
the heavens, and all their host have I commanded. I have raised him up in righteousness,
and I will direct all his ways: he shall build my city, and he shall let go my captives,
not for price nor reward, saith the LORD of hosts.

 • context : … first about the 144,000 who rejéct ‘our present type body’ :

line ,

 • [=’line 12 : even in previous submission (March) we couldn’t make sense of the repeating
  lines “create heaven and earth” – we thought it was about Adam making the matrix-sky ,
  since he made this body as well : only now showed that it was a crafty corruption ;
  2) the line MUST be the same as in line 18 because there it will be Jacob’s turn ;
  line :]

“thus – says – IEUE , the holy one of – [eden-] Ishral , the one (who will) form – (..you..) :
(..declare you !..) ! ,
(you) sons of me [=’as 144,000’] – the work – my hands – (..(will) make..) ;      +

 
12 (..because..) (anki=ki)       +                                                                    [below 12 : must be as in line 18]
[+I] (will) (re-) create – (the people-) [eden-] Ishral (shmim=ishrl) ,
[=as] – the deities [=’Originals’] – [+for you] – (whom) I (will) form ;                             [=’see note’]

 
13 I (will make) [=you] to rise up – [=as] the righteous ones ,        +
(..if..) (kl=am) – [=you] (will) make straight – [=my] (..words..) (drk=dbr) ;             [=’conditional’]
 
(..+then..)      +
[=you] (..+(will) become..) (eua=eie) – (..the sons of..) (abne=bn) – (..[eden-] Ishral..) (oir=ishrl) ,
(..when..) he [=Christ] (..(will) save you..) (slchth=iash) – (who are) the captive ones ,
not – for price – [=nor] payment , says – IEUE of – hosts ;                            [=’no physical death !’]
Zo zegt de Heer,
de heilige van Israël, zijn formeerder : zij hebben mij naar de toekomstige dingen gevraagd ,
aangaande mijn kinderen – zou u mij bevel geven aangaande het werk van mijn handen ?

Ik heb de aarde gemaakt, en ik heb de mens daarop geschapen . Ik ben het, mijn handen
hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger geef ik mijn bevelen .
Ík heb Kores doen opstaan in gerechtigheid, en al zijn wegen zal ik rechtmaken. Hij zal mijn
stad bouwen en hij zal mijn ballingen vrijlaten, zonder betaling en zonder geschenk ,
zegt de Heer van de legermachten .

 • [=’zie Engels :]

“zo zegt IEUE , de heilige van [eden-] Ishral , degene die (..u..) zal formeren :
(..verklaart u !..) ! ,       +
(u) zonen van mij [=’144,000’] het werk dat mijn handen (..zullen maken..) ;     +

 
12 (..omdat..) (anki=ki)       +                                                                  [12 beneden : MOET zijn als zin 18]
[+ik] (de mensen-) [eden-] Ishral (shmim=ishrl) zal (her-) scheppen ,
[=als] (eua=k) de godheden [=’Originelen’] [+voor u] die ik zal vormen ;                  [=’zie Engels’]

 
13 ik zal [=u] doen oprijzen [=als] de rechtvaardigen ,      +
(..indien..) (ki=am) [=u] [=mijn] (..woorden..) (drk=dbr) recht zult maken ;    [=’voorwaardelijk’]

 
(..+dan..)        +
(..zult..) (eua=eie) [=u] (..de zonen van..) (abne=bn) (..[eden-] Ishral..) (oir=ishrl) (worden) ,
(..wanneer..) hij [=Christus] u , die de gevangenen bent , (..zal verlossen..) (slchth=iash) ,
zonder prijs en zonder betaling , zegt IEUE van de legermachten ;          [=’geen fysieke dood !’]

 
14-15-16-17
… de 144,000 verlaten de aarde – onder hun leider Christus :

thus he-says ieue labor-of Egypt and·merchandise-of Cush and·Sabeans mortals-of
measure on·you they-shall-pass-over and·to·you they-shall-become behind·you
they-shall-go in·the·manacles they-shall-pass and·to·you they-shall-bow-down to·you
they-shall-pray yea in·you El and·there-is-no further limit Elohim surely you El
one-concealing-himself Elohim-of ishral one-saving they-are-ashamed and·moreover
they-are-confounded all-of·them together they-go in·the·confounding artificers-of
forms ishral he-is-saved in·ieue salvation-of eons not you-shall-be-ashamed and·not
you-shall-be-confounded unto eons-of future
Thus saith the LORD, The labour of Egypt, and merchandise of Ethiopia and of the Sabeans,
men of stature, shall come over unto thee, and they shall be thine: they shall come after thee;
in chains they shall come over, and they shall fall down unto thee, they shall make supplication
unto thee, [saying], Surely God [is] in thee; and [there is] none else, [there is] no God.
Verily thou [art] a God that hidest thyself, O God of Israel, the Saviour.
16 They shall be ashamed, and also confounded, all of them: they shall go to confusion
together [that are] makers of idols.
17 [But] Israel shall be saved in the LORD with an everlasting salvation: ye shall not be
ashamed nor confounded world without end.
idols’ H6736 tsir ‘form’ 1x = corrupt ;

 • context : … the 144,000 leave this earth – under their leader Christ :

line ,

 • [=’first line 14 : the same theme still runs so no “thus says IEUE” here ,
  you see how Esau triéd to make a new theme by adding Egypt + Cush (see bold) ;
  line 15 : no reason for ‘hidest’ , was his attempt to hide the subject ;
  in 16 Esau used the deflective word ‘form’ instead of ‘carving’ (as in line 20 and ch.44) ;
  line :]

“(..then..) (ke=ki)                                                                                                          [skipped : entire section’]
[=you] (will) go – behind [=him] [=Christ]                 (‘follow him’)
[=when] – [=you] (will) cross over [-dimensionally] ,
and – you (will) bow down – to [=him] – and (..say..) – to [=him] :
indeed – you (are) – the deity – (..as..) – (..our king..) (alm=mlk) :       +          [=’king = his title’]

 
15 (..because..) (akn=ki) – you (are) – the deity – (..(who) saved us..) (sthr=iash) ,
[us-] [+as] (..the sons of..) – [eden-] Ishral – (..(who have) returned..) (iash=shb) ;

 
16 [=we] (were) ashamed        +
and [also-] disgraced – (..because of..) (km=ol) – (..the carving [=’this type body’] [+for us]..) ,
                                                                                                                                              
[16 + 17 belonged together] 
17 (+but) [=we] (will) – not – (be) in shame – [=nor] – (be) in disgrace ,        +
[=as] (..the deities [=’Originals’]..) (olm=el) , forever ;                                             [=’see next section’]

Zo zegt de Heer :
de arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cusjieten, en de Sabeeërs ,
mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u zijn . Zij zullen u navolgen ,

in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen, zij zullen u smeken en zeggen:
voorzeker, God is bij u, en niemand anders; er is geen andere God.

(De Verborgene openbaart Zich)
Voorwaar, U bent een God Die zich verborgen houdt , de God van Israël, de Heiland .
Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden, tezamen zullen zij met smaad weggaan ,
de makers van afgodsbeelden. Israël echter wordt door de Heer verlost: een eeuwige verlossing .
U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit !

 • [=’voor alle corrupties , zie Engels :]

“(..dan..) (ke=ki)                                                                                                             [=’verwijderd : zie interl. ‘]
zult [=u] achter [=hem] [=Christus] gaan       (‘hem volgen’)
[=wanneer] [=u] [dimensioneel-] zult oversteken
en u zult voor [=hem] buigen en tot [=hem] (..zeggen..) :
werkelijk , u bent de godheid (..als..) (..onze koning..) (alm=mlk) :     +                  [=’als zijn titel’]

 
15 (..omdat..) (akn=ki) u de godheid bent (..die ons heeft verlost..) (sthr=iash) ,
[ons-] [+als] (..de zonen van..) [eden-] Ishral (..die zijn teruggekeerd..) (iash=shb) ;

 
16 [=wij] waren beschaamd        +
en [ook-] vernederd (..vanwege..) (km=ol) (..het gesneden beeld [=’dit lichaam’] [+voor ons]..) ,

                                                                                                                                             [16 + 17 hoorden bij elkaar]
17 (+maar) [=wij] zullen niet beschaamd staan [=noch] vernederd zijn ,        +
[=als] (..de godheden [=’Originelen’]..) (olm=el) , voor eeuwig ;                [=’zie volgende sectie’]  

 
18-19-20
… na de zonen is het nu de beurt aan Jacob (=alle zielen die gered worden) :
that thus he-says ieue one-creating the·heavens he the·Elohim one-forming the·earth
and·one-making-of·her he he-established·her not chaos he-created·her to·to-dwell-of
he-formed·her I ieue and·there-is-no further
19 not in·the·concealment I-spoke in·placeri-of earth-of darkness not 1 I-said to·seed-of
Jacob chaos seek-you·me ! I ieue one-speaking righteousness one-telling upright-things
20 be-convened-you ! and·come-you ! come-close-you ! together renegades-of 2 the·nations
they-know the·ones-carrying wood-of carving-of·them 3 and·ones-praying to El not he-is-saving
For thus saith the LORD that created the heavens; God himself that formed the earth and made it;
he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited: I [am] the LORD;
and [there is] none else.
19 I have not spoken in secret, in a dark place of the earth: I said not unto the seed of Jacob,
Seek ye me in vain: I the LORD speak righteousness, I declare things that are right. 20 Assemble
yourselves and come; draw near together, ye [that are] escaped of the nations: they have no
knowledge that set up the wood of their graven image, and pray unto a god [that] cannot save.

 • context : … after the sons now it must be Jacob’s turn (=all to-be saved souls) :

line ,

 • [=’it must have read “deities other-ones” since context requires this ;
  line :]

that=because – thus – says – IEUE :
(..+then..) [+I] (will) (re-) create – (the people-) [eden-] Ishral (shmim=ishrl) ,
[=as] (eua=k) – (..+the óther..) – deities [=’Originals’] – (whom) I (will) form ;

                                                                                                                             [below : likely restored]
[+for] (..Jacob..) (kunn=iaqb) – (will be) – (..saved..) (osh=iash) ,
[+as] (..the adm-souls..) – (which will) dwell – (..in..) [=them] ;
(+and) I , IEUE , (..(will) be..) (ain=eie) – (..their deity..) (oud=el) ;         +

———————

 • [below 19 + 20 :
  see bold line 1 (interl.) , Esau added that entire section to divert the theme ,
  turning the line into a totally superfluous “I God don’t lie” (same corruption is in 21) ,
  therefore he switched ‘Jacob’ to have a subject after his ‘I said to’ ;
  he added line 2 to suggest his wooden-deity theme (and see previous chapter 44) ;
  bold line 3 : the same is said in another chapter (the body will die) and should
  juxtapose with the sons , previously ,  ‘without price’ ;
  line :]

19 (..when..) (la=ki)        +
(..Jacob..) (mqum=iaqb) – (will be) concealed – [+in] – the darkened – land [=’this earth’] ,
(..then..) (la=ki)        +                                                                                   [=’skipped rest of line’]
                                                                                                                   
[19 + 20 belonged together]
20 (..the adm-souls..) – (will be) gathered ,       +
[+as] the ones (who will have) escaped – (out-) [+from] their carving [=’this body ; ch.44’] ;
(which) [=’body’] (which will) die (mthphllm=mth)        +
(..after..) – [=they] (will have) (..sworn (-allegiance)..) (iash=shb) [+to me] ;

Want zo zegt de Heer,
die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en gemaakt heeft .
Hij heeft haar gegrondvest, hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn ,
maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen : ik ben de Heer,
en niemand anders. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde .
Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd : zoek mij tevergeefs . Ik ben de Heer ,
die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is . Verzamel u, kom, treed tezamen
naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun houten
beelden ronddragen, of een god aanbidden die niet verlossen kan .

 • [=’zie Engels :]

“[=want] zo zegt IEUE :
(..+dan..) zal [+ik] (de mensen-) [eden-] Ishral (shmim=ishrl) (her-) scheppen ,
[=als] (eua=k) (..+de ándere..) godheden [=’Originelen’] die ik zal vormen ;

 
[+want] (..Jacob..) (kunn=iaqb) zal (..verlost worden..) (osh=iash) ,
[+als] (..de adm-zielen..) die (..in..) [=hen] zullen verblijven ;
(+en) ik , IEUE , (zal) (..hun godheid..) (oud=el) (..zijn..) (ain=eie) ;         +

——————-

 • [=’19 + 20 beneden : voor alle corrupties zie Engels :]

19 (..wanneer..) (la=ki)         +
(..Jacob..) (mqum=iaqb) verborgen zal zijn [+in] het verdonkerde land [=’deze aarde’] ,
(..dan..) (la=ki)         +                                                                     [=’rest van zin verwijderd’]
                                                                                                              
[19 + 20 hoorden bij elkaar]
20 zullen (..de adm-zielen..) verzameld worden ,         +
[=als] degenen die ontsnapt zullen zijn [+uit] hun gesneden beeld [=’dit lichaam ; hfdst.44’] ;
(..dat..) (..zal sterven..) (mthphllm=mth)          +
(..nadat..) [=zij] (trouw-) [+aan mij] (..zullen hebben gezworen..) (iash=shb)[=’zie Engels’]

 

part III   —   deel III

 
21-22
slotgedeelte : … alles zal precies gebeuren zoals tot nu toe beschreven :
tell-you ! and·bring-close-you ! indeed they-shall-be-consulted together who ?
he-announced this from·aforetime from·then he-told·her ?·not I ieue and·there-is-no
further Elohim from·apart-from·me El righteous and·one-saving there-is-no except·me
face-about-you ! to·me and·be-saved-you ! all-of limits-of earth that I El and·there-is-no further
Tell ye, and bring [them] near; yea, let them take counsel together: who hath declared this from
ancient time? [who] hath told it from that time? [have] not I the LORD? and [there is] no God else
beside me; a just God and a Saviour; [there is] none beside me.

22 Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I [am] God, and [there is] none else.

 • closing section : … all will happen exactly like it has been described until now :

line ,

 • [=’imagine if churches only knéw these lines … ;
  line :]

“(..this ?..) – (is) [=my] counsel – (which) (..will happen ?..) ,
(+and) (..I..) (ichdu=anki) (am) – (the one) who – reported – this – before (-hand) ,
[+as] – (having) declared it – from then ;

———————                                                                                         [below 3 lines was one verse ?]

 • [=’below : probably restored , because the theme runs on in 23 ;
  line :]

(..because..) (la=ki) – I (am) – IEUE , and there-is-no – deity – apart from me ,
(..+but ?..) – the righteous – and saving – (..deity ?..) [=Christ] (ain=el?) ,      + 

 
22 me=who (i=mi) – (will) have) saved – all – (..my people..) ;        +
Maak bekend en breng naar voren,
ja, beraadslaag samen : wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt ? Ben ik het niet, de Heer ? Buiten mij is er geen andere God, een Heiland ;
er is niemand behalve ik . Wend u tot mij, word behouden, alle einden der aarde ,
want ik ben God en niemand anders .

 • [=’stel u voor indien de kerken deze zinnen zouden wéten … ;
  zin :]

“(..dit ?..) – (is) [=mijn] raadbesluit – (..+dat zal gebeuren ?..) ,
(+en) (..ik..) (ichdu=anki) ben degene die dit van tevoren rapport-eert ,
[+als] het verklarend in die tijd ;

——————–                                                                         [3 zinnen beneden was een vers ?]

 • [=’beneden : waarschijnlijk hersteld , want het thema loopt door in 23 ;
  zin :]

(..omdat..) (la=ki) ik IEUE ben , en er is geen andere godheid buiten mij ,
(..+dan ?..) de rechtvaardige en reddende (..godheid ?..) [=Christus] (ain=el?) ,      +      

 
22 mij=die (i=mi) al (..mijn mensen..) zal hebben verlost ;         +                                      

 
23-24-25
slot :
in·me I-swore he-went-forth from·mouth-of·me righteousness word and·not he-shall-turn-
back that to·me she-shall-bow every-of knee she-shall-swear every-of tongue yea in·ieue
to·me he-says righteousnesses and·strength unto·him he-shall-come and·they-shall-be-ashamed
all-of the·ones-being-heated in·him in·ieue they-shall-be-justified and·they-shall-praise all-of
seed-of ishral
I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth [in] righteousness, and shall not
return, That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. Surely, shall [one] say,
in the LORD have I righteousness and strength: [even] to him shall [men] come; and all that
are incensed against him shall be ashamed. In the LORD shall all the seed of Israel be justified,
and shall glory.

 • closing :

line ,

 • [=’below 23 : theme runs on ;
  we think Esau added ‘mouth’ and ‘word’ to hide the ‘oath theme’ (see another chapter) ;
  line :]

“(..+because..) – [=they] [=’sons + Jacob’] (will) swear (-allegiance) – to me ,
(+and) (will be) (..saved..) (shb=iash) – [+as] the righteous ones ;
[=when] every – knee – [=’of them’] (will) bow – to me ,
(+and) every – tongue – (will) swear (-allegiance) ;       +

 
24 (..+because..) (ak=ki) – (..+all of..) – [=them] (will) say :
in IEUE – (is) [=my] rigteousness – and strength , (..+therefore..) [=I] (will) come – unto him ;
and [+none] – (of) the ones (who will be) (..saved..) – (will be) put to shame ;

 
25 [+for] they (will be) justified – in IEUE ,
and (will) praise [+him] – [+as] all of – (..his [restored-] people..) (zro=om)[eden-] Ishral .

Ik heb gezworen bij mijzelf
– uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren –
dat voor mij elke knie zich zal buigen , elke tong bij mij zal zweren . Voorzeker, in de Heer –
zal men van mij zeggen – zijn rechtvaardige daden en kracht , tot hem zal men komen .
Maar zij zullen beschaamd worden , allen die tegen hem in woede ontstoken zijn . Echter in
de Heer zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.

 • [=’23 beneden : thema loopt door ; Esau moet ‘mond + woord’ hebben toegevoegd
  om het thema ‘de eed’ te verdoezelen (zie een ander hoofdstuk) ;
  zin :]

“(..+want..) [=zij] [=’zonen + Jacob’] zullen (trouw-) aan mij zweren ,
(+en) (..verlost worden..) (shb=iash) [+als] de rechtvaardigen ;
[=wanneer] iedere knie [=’van hen’] zich voor mij zal buigen ,
(+en) iedere tong (trouw-) zal zweren ;         +

 
24 (..+omdat..) (ak=ki) (..+ieder van..) [=hen] zal zeggen :
in IEUE is [=mijn] rechtvaardiging en kracht , (..+daarom..) zal ik tot hem komen ;
en [+geen] van degenen die (..verlost zullen worden..) zal beschaamd worden ;

 
25 [+want] zij zullen gerechtvaardigd zijn in IEUE ,
en [+hem] prijzen [+als] al (..zijn [herstelde-] mensen..) (zro=om) [eden-] Ishral .

 

04.06.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
14.04.2020   —   submitted as 2nd version – after serious adaptions
21.10oct.2020   —   submitted as 3nd version , and definitive ; the unusual type corruptions
          (see 44) we spotted only now ; though part II and II appears congruent this time
          (first the sons saved , then Jacob , then the closing section) ,
          part I may eventually alter a bit – because the theme is very difficult to follow ;