Jes. 46: onze zielen gevangen
in ons huidige dieren-lichaam :
‘wie van u vraagt mij
om uw originele lichaam? ,
en ik zal het geven’
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from previous 45 :
beautiful and interesting chapter :
after 45 , the the theme is ‘physicality’,
and here is clearly said that the burden
of adm-souls is their ANIMAL-type-BODY ;
God says
he HIMSELF will appear in this animal-body
(read: at Golgotha) to save us souls ;

note : very readable , 2nd submitted version ;
chapter now runs logically ;
note #2: deeply corrupter chapter by Esau ,
after the manner of Isaiah 40 + 41 ;

 


a female Original (as a visual)
as the original body (for the soul)
which God created – and see Is. 43
(pic : tenor com)

talk between the soul (the female voice)
and her body (the male voice)
(credits : in link ; see log 15 april 2020)
which we relate to the theme of this chapter

Hoofdstuk context :
waardevol hoofdstuk ;
na hoofdstuk 45 , is het thema hier “lichamelijkheid” ,
en hier wordt duidelijk gezegd dat ons huidige lichaam “een DIERLIJK type lichaam is” ;
God zegt , dat hij ZELF zal verschijnen in dit dieren-lichaam (lees : in Golgotha)
om zo onze zielen te redden ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie :
zwaar gecorrumpeerd hoofdstuk door Esau , op de manier als Jesaja 40 en 41 ;

 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 46

1-2
vervolg : inleiding :  … wij adm-zielen gevangen in ons dieren-lichaam :
he-bows Bel one-stooping Nebo they-become grief-fetishes-of·them
to·the·animal and·to·the·beast things-being-carried-of·you things-being-ladened
load for·faint-one they-stoop they-bow together not they-are-able to-escape-of
load and·soul-of·them in·the·captivity she-goes
Bel boweth down, Nebo stoopeth, their idols were upon the beasts, and upon the cattle:
your carriages [were] heavy loaden; [they are] a burden to the weary [beast]. They stoop, they
bow down together; they could not deliver the burden, but themselves are gone into captivity.

 • context : continued : introduction :  .. we adm-souls imprisoned in our animal-body :
  … a chapter has to ‘run well’,
  and be consistent , as “a logical whole” of the presented theme :
  previous chapter ended with “physicality (of the saved souls)”,
  this chapter tells FROM WHAT adm-souls need to be saved :
  heavily corrupted chapter :
  … in similar way as 40 and 41 ;

line ,
“(… the men…) [=’on earth’] – (are) bowed down ,
(…the women…) – (…stoop?…) ,                                                                       [<< as likely restoration]
[+for] their idol [=’this body’] – are – to=like the animal (!) ,
and=as the beast – (which was) given to them – (being) the burden to bear ,
[+as] the burden – for the faint ones [=’adm-souls’] ;

 • [context of section : restored]

together – they [=’adm-souls’] (…stoop?…) [+and] (are) bowed down ,
they (are) – not – able – to escape – the burden ,
and=for their adm-soul – (has) gone – in=into captivity ;         [=’imprisoned in this body !’]

(De dwaasheid van afgoderij)
Bel is gekromd, Nebo neergebogen,
hun afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten ;
uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide [dieren] .
Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd .
Ze hebben de last niet kunnen redden, maar zijn zelf [let.: hun ziel] in gevangenschap gegaan.

 • [=’na het eind van vorig hoofdstuk (over ‘lichamelijkheid’) ,
  vertelt dit hoofdstuk WAARVAN de adm-ziel gered moet worden :]

“(…de mannen…) [=’op aarde’] zijn neergebogen ,
(…de vrouwen…) zijn (…gekromd?…) ,                                                 [<<waarschijnlijke restauratie]
[+want] hun idool [=’dit lichaam’] is zoals het dier (!) ,
[=als] het beest (dat) hen gegeven werd , die een last is om te (moeten) dragen ,
[+als] de zware last voor hen die vermoeid zijn [=’adm-zielen’] ;

 • [context van sectie : gerestaureerd]

samen (zijn) zij [=’adm-zielen’] neergebogen [+en] (…gekromd?…) ,
zij kunnen niet aan de zware last ontsnappen ,
[=want] hun adm-ziel is in gevangenschap gegaan ;             [=’gevangen in dit lichaam !’]

 
3-4-5
… God belooft redding – door het kruis :  inleiding van het hoofdthema :
listen-you ! to·me house-of Jacob and·all-of remnant-of house-of ishral
the·ones-being-laden from belly the·ones-being-carried from womb and·unto
old-age I he and·unto grey-haired-age I I-shall-bear-burden I I-madedo and·I I-shall-bear
and·I I-shall-bear-burden and·I-shall-give-escape to·whom ? you-shall-liken·me
and·you-shall-make-equal and·you-shall-compare·me and·we-shall-be-alike
Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are borne
[by me] from the belly, which are carried from the womb: And [even] to [your] old age I [am] he;
and [even] to hoar hairs will I carry [you]: I have made, and I will bear; even I will carry, and will
deliver [you]. To whom will ye liken me, and make [me] equal, and compare me, that we may be like?

 • context : … God promises salvation – through the cross :  introduction of main theme :
  … the term “Originals”
  as “the original eden-body where the adm-soul cáme from – and will return to” ;
  old age + grey hairs :
  … similar corruption as Bel and Nebo in line 1 ;
  Esau linked his ‘old and grey’ to “the womb” in previous line – but that is Invalid ,
  since the line does not run on (it’s line 4 now) and there is no followup (of any ‘old’ theme) ;

line ,

 • [=’note the very careful buildup of the chapter :
  after previous “the burden as the animal” it is related to “the womb” here (=physicality) ,
  while the same time in the last line “the NEW body” is presented in this theme :]

“listen you – to me , (you) house – Jacob [=’all to-be saved adm-souls on earth’] ,
and=as – the whole – remnant of – the house – Ishral [=’the Originals of the souls’] ,
(being) the ones [=’adm-souls’] (who have been) carried – from=in – the womb [=’on earth !’] :
——————— [start of line 4:]
I – (will) save you – and=so that – you (will) return (shibe=shb) – unto – [=me] ,           [<< restored]
——————–

I (will) make – (that) [=you] (will) – [+not] – (have to) bear the burden [=’this body’] (anymore) ,
and=when I (myself) – (shall) bear the burden ,    +                                  [=’a reference to Golgotha !’]
and=then [=you] (will) escape :
who (of) – you [=’souls’] (will be) [=’wants to be’] in my image – and=as resembling me ? ,
and=for you (will) resemble me – and=as (being) in my image ;       [=’as in paradise !’]     [restored]

Luister naar mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël ,
u, die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder .
Tot uw ouderdom zal ik dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid zal ík u dragen ;
ík heb het gedaan en ík zal u opnemen , ík zal u dragen en redden .
Met wie wilt u mij vergelijken en met wie op éen lijn stellen ?
Met wie wilt u mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn ?

 • [=’merk op hoe zorgvuldig het thema wordt opgebouwd :
  na vorig “het beest als de last” wordt hier ‘de moederschoot’ genoemd (=lichamelijkheid) ,
  terwijl tegelijkertijd in de laatste zin “het NIEUWE lichaam” in het thema komt :]

“luister naar mij , (u) huis Jacob [=alle adm-zielen op aarde die gered worden’] ,
[=als] heel het overblijfsel van het huis Ishral [=’de Originelen = eden-lichamen van de zielen’] ,
degenen [=’adm-zielen’] die gedragen werden [=in] de moederschoot [=’op deze aarde !’] :
——————- [begin van zin 4:]
ik zal u verlossen [=zodat] u terug zult keren (shibe=shb) naar [=mij] ,                       [<<gerestaureerd]
——————-

ik zal maken (dat) u de last [=’dit lichaam’] niet (meer) hoeft te dragen ,
wanneer ik (zelf) de last zal dragen ,      +                                             [=’een referentie naar Golgotha !’]
dan zult u ontsnappen :
wie (van) u [=’zielen’] wil naar mijn beeld zijn , als het op mij lijken ? ,
[=want] u zult op mij lijken [=zoals] het zijn naar mijn beeld ;      [=’als in paradijs !’]   [gerestaureerd]

 
part II   —   deel II

 
6-7
… hoe ons “naar het beeld van God zijn” verloren is gegaan :
the·ones-squandering gold from·purse and·silver in·the·reed-scales
they-are-weighing they-are-hiring one-refing and·he-is-makingdo·him El
they-are-falling-knees-and-face indeed they-are-worshiping they-are-lifting·him
on shoulder they-are-bearing-burden·him and·they-are-leaving·him under·him
and·he-is-standing from·place-of·him not he-shall-remove-himself indeed he-shall-cry-out
to·him and·not he-shall-answer from·distress-of·him not he-shall-save·him
They lavish gold out of the bag, and weigh silver in the balance, [and] hire a goldsmith; and he
maketh it a god: they fall down, yea, they worship. They bear him upon the shoulder, they carry him,
and set him in his place, and he standeth; from his place shall he not remove:

yea, [one] shall cry unto him, yet can he not answer, nor save him out of his trouble.

 • context : … how our “being in the image of God” has got lost :
  … first line :
  referring back immediately to Is.40:19 :
  where Adam makes the bodies in his own image ,
  overlaying the image [blueprint] with gold , casting silver [chains? , -rthq]” ,

line ,

 • [=’about the theme how our Originals are slaughtered and burned ,
  see for example “our Originals in the cooking-pot” (prophet index)
  or the horrible “torture chapter” in Rg-Veda (index) :]

“the ones [=’spirits’] (..collecting?..) – the gold [=’aspects of our Originals’] – (…for the overlay?..) ,
and – weighing – the silver [=’also aspects’] – (… for the inside of it?…) ,        [=’compare Is.40:19’]
(have) their hired – refiner [=Adam]  ,   +
(who) makes it [=’silver and gold’] – [+into] a deity [=’a body for them’] ,
[+and] they [=’spirits’] bow down (to it) , indeed – they worship (it) [=’the body made for them’] ;

 

 • [=’however strange : below must be the correct version ,
  causing a strong juxtaposition — as introduction to the important sections , next :]

[+but] [=yóu] [=’adm-souls’] (were) brought – on=unto – [=the land] [=’this earth’] ,                 
[+and] [=you] bear the burden [=’this animal-body’]and=for [=you] wear (that) – instéad ,
and – from the place – [=you] (are) standing – [=you] (can) – not – (be) removed ;
indeed – you cry out – (…to me…) – and=but – [=you] (get) – no – answer ,
[+and] (are) – not – saved – from [=your] distress ;       +

Zij schudden goud uit hun beurs en wegen zilver op een weegschaal .
Zij huren een edelsmid , en die maakt er een god van .
Zij knielen, ook buigen zij zich ervoor neer .
Zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem en zetten hem op zijn plaats.
Daar staat hij en van zijn plaats wijkt hij ziet .
Ja, roept iemand tot hem, hij antwoordt niet, hij verlost hem niet uit benauwdheid .

 • [=’voor het thema hoe onze Originelen geslacht en verbrand worden
  zie o.a het profeten-hoofdstuk “onze Originelen in de kookpot” (index)
  of het gruwelijke “hoofdstuk van marteling” in Rg-Veda (index) :]

“degenen [=’geesten’]    +
die het goud [=’aspecten van Originelen’] (..verzamelen?..) (..voor de buitenkant?..) ,
en het zilver [=’aspecten’] wegen voor (.. de binnenkant ervan?..) ,         [=’vergelijk Is.40:19’]
hebben hun ingehuurde edelsmid [=Adam] ,
die het [=’zilver en goud’] maakt [+tot] een godheid [=’een lichaam voor hen’] ,
[+en] zij [=’geesten’] buigen ervoor neer , inderdaad aanbidden zij het [=’dat lichaam’] ;

 

 • [=’hoe vreemd ook : de volgende versie moet correct zijn ,
  een sterke tegenstelling veroorzakend – als introductie tot volgende sectie :]

[+maar] [=ú] [=’adm-zielen’] werd naar [=het land] [=’deze aarde’] gebracht ,
[+en] u draagt de last [=’dit dieren-lichaam’] [=want] dat draagt u in plaats ,
en van de plaats waar [=u] staat kunt [=u] niet verwijderd worden ;
inderdaad roept u uit (…naar mij…) maar u krijgt geen antwoord ,
[+en] word niet gered uit uw benauwdheid ;

 
8-9
… daarom : denk terug aan het Paradijs !                                                    (dubbele sectie)
remember-you ! this and·be-on-fire-you ! recall-you ! ones-transgressing on heart
remember-you ! former-things from·eon that I El and·there-is-no further Elohim
and·limit like·me : :
Remember this, and shew yourselves men: bring [it] again to mind, O ye transgressors.
Remember the former things of old: for I [am] God, and [there is] none else;
[I am] God, and [there is] none like me,
‘show you men’ , H377 iysh ‘be manly’ 1x ; (interl. used -ash ‘fire’) ;

 • context : … therefore , think back to the time of Paradise !                      (double section)
  … the “recall you” (-shb , ‘to return’) as corrupt addition ;
  second line deeply corrupted ;
 • syntax : a double section :
  … God uses yet another syntax ‘method’ in order that we understand the message :
  both lines here start with “remember you !” , meaning they belong together
  and therefore MUST contain the same context :
  though Esau tried to corrupt both , it was in vain –
  since also NEXT two lines (10 and 11) are written in the same method ,
  implying that the point made here requires a reaction in néxt section ;

line ,
“remember you ! – this – man (ashshu=ish)      +                                  [=’remember : go back in Time’]
 (who) transgressed [=’by to split-off’]on=in – [+his] heart ;           [=’Adam, in heart , in Paradise’]

 • [entire section restored]

remember you ! – the former things [=’or : the beginning’] – [=as] the olden time ,      [=’paradise’]
that=because – (yes) I (am) – the deity ,
and=but [=he] was (ain=eie) – [=my witness (oud=od)] ,     +
and indeed (aphs=aph) – a deity – like me ;       +                           [=’Adam was ‘in the image of God’]

Denk hieraan en wees flink ; neem het weer ter harte , overtreders .
Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af,
dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als ik ,  +

 • [=’zie Engels waarom deze versie :]

“herinnert u zich ! (aan) die [=man] (ashshu=ish)       +                           [=’herinner : denk terug aan’]
die de overtreding maakte [=’als afsplitsing’] [=in] zijn hart ;       [=’Adam , in hart , in het paradijs’]

 • [gehele sectie gerestaureerd]

herinnert u zich ! (aan) de vroegere dingen [=’of : het begin’] [=als] de oude tijd ,         [=’paradijs’]
[=want] (ja) ik ben de godheid ,
en=maar [=hij] was (ain=eie) [=mijn getuige (oud=od)] ,    +
en [=inderdaad (aphs=aph)] een godheid – zoals ik ;     +     [=’Adam was ‘naar het beeld van God’]

 
10-11
… nu het ántwoord dat van ons verlangd wordt :                                   (dubbele sectie)
one-telling from·beginning hereafter and·from·aforetime which not they-were-done
one-saying counsel-of·me she-shall-be-confirmed and·all-of desire-of·me I-shall-do
one-calling from·sunrise bird-of-prey from·land-of far-off man-of counsel-of·me indeed
I-spoke indeed I-shall-bring·her I-formed indeed I-shall-do·her
Declaring the end from the beginning, and from ancient times [the things] that are not [yet] done,
saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure: Calling a ravenous bird from the east,

the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken [it],
I will also bring it to pass; I have purposed [it], I will also do it.
‘ravenous bird’ , H5861 ayit ‘bird of prey’ 6x ; obvious corruption ;

 • context : … now the ánswer which we should give :                              (double section)
  … like we saw in many other chapters ,
  many themes will happen “when WE DECLARE the other reality” ,
  in this case ‘about our Originals’ ;

line ,
(when) one [=’of adm-souls’] (will) tell – the main point – after (the previous) (lines) ,
and=as [the thing of] ancient times – which – (has) not – (been) done (yet) ,
(when) one (will) say – my counsel [=’this text’] – (then) she [=’counsel’] (will be) confirmed ,    
and (then) all (what) I desired – I (shall) do :     +               [=’for the adm-soul to have her new body’]

 
(when) one (will) name – [=the people] [=’our Originals’] – from the sunrise [=’real east’] ,    +
from the land [=’eden’] – far away ,
(that) one [=’man, -ish’] – (will have) my counsel – (which) indeed – I spoke [right direction] (here) ,
(then) indeed – I (shall) bring to pass [=’make happen’] – (what) I formed ,                  [=’eden-body’]
(then) indeed – I (will) do it ;

Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn ,
van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben ;
die zegt : mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen ;
die een roofvogel roept uit het oosten, een man van mijn raad uit een ver land .
Ja, ik heb gesproken, ik zal het ook doen komen ;
ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen .

 • [=’het gaat om het “door ons verklaren van de andere werkelijkheid” (zie Engels boven) :]

(wanneer) er een is [=’adm-ziel’] die het hoofdpunt zal vertellen na voorgaande (zinnen) ,
[=als] [de zaak van] oudsher die (nog) niet gedaan is ,
(wanneer) diegene mijn raad [=’deze tekst’] zal zeggen , (dan) zal zij [=’die raad’] bevestigd zijn ,
en (dan) zal ik alles doen waar ik naar verlangd heb :     +     [=’dat de adm-ziel haar Origineel heeft’]

 
(wanneer) er een [=de mensen] [=’onze Originelen’] van de zonsopgang zal noemen ,
van het land [=’eden’] ver weg ,
diegene zal mijn raad hebben (die) ik inderdaad gesproken heb [in goede richting] (hier) ,
(dan) zal ik inderdaad laten gebeuren wat ik gevormd heb ,             [=’eden-lichaam’]
(dan) zal ik dat inderdaad doen ;

 
12-13
slot : gezegd tegen hen die voorgaande hebben begrepen :
listen-you ! to·me sturdy-ones-of heart the·far-ones from·righteousness I-bring-near
righteousness-of·me not she-shall-be-far-off and·salvation-of·me not she-shall-delay
and·I-give in·Zion salvation for·Israel beauty-of·me
Hearken unto me, ye stouthearted, that [are] far from righteousness:
I bring near my righteousness; it shall not be far off, and my salvation shall not tarry:
and I will place salvation in Zion for Israel my glory.

 • context : closing : .. said to the ones who have understood the previous :
  … comforting and actual ;

line ,
“listen you – to me , (you) ones (who are) brave of – heart ,
[+as] the ones far away [=’adm-souls on this earth’] – from righteousness [=’new paradise’] :
I make – my righteousness [=’new paradise’] – to approach ,    
she (shall) – not – remain distant , and=as my salvation – (which will) not – tarry ;
and=then I (will) place – the saved ones – in tsiun [=’eden-residence’] ,
for=as Ishral [=’soul having Original again’] – (who is) my beauty .

Luister naar mij, onbuigzamen van hart, u die ver bent van gerechtigheid :
ik breng mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn, en mijn heil zal niet uitblijven ,
maar ik zal heil geven in Sion, aan Israël mijn luister .

“luister naar mij , (u) die dapper van hart bent ,
[+als] degenen [=’adm-zielen op aarde’] die ver weg zijn van rechtvaardigheid [=’paradijs’] :
ik breng mijn gerechtigheid [=’paradijs’] nabij ,
zij zal niet ver weg blijven , [=als] mijn heil dat niet uit zal blijven ;
[=dan] zal ik degenen die gered zijn in tsiun [=’eden-residentie’] plaatsen ,
[=als] Ishral [=’zielen die hun Origineel hebben’] die mijn luister is .

 


 
04.06.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
15.04.2020   —   submitted as 2nd version – now definitive , after context restoration