Jes. 47: Mystery-Babylon :
haar grote misdaad
+ oordeel aangezegd
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from previous 46 :
now “the evil dimension” is described
which opposes us , ruling this earth :
as Mystery-Babylon , their HQ ,
here described as ‘daughter’ (=a construct) ,
and compare the whore in Revelation ;
though she thinks she will never be discovered
by adm-souls on earth , she will ,
and that will be her demise :
her Great Crime was “placing our now
unaware souls on this prison-planet” ;

note : readable , 2nd submitted version ;
corrupted chapter by Esau ,
after the manner of Isaiah 40 + 41 ,
and understandable why , considered the theme

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig 46 —
nu wordt “de kwade dimensie” beschreven die ons tegenwerkt , heersend over deze aarde ,
namelijk als Mystery-Babylon , hun hoofdkwartier ,
hier voorgesteld als ‘dochter’ (=een construct) , en vergelijk de hoer in Openbaring ;
hoewel zij denkt nooit ontdekt te zullen worden door adm-zielen op aarde ,
komt haar ondergang wanneer zielen dat wél doen –
haar Grote Misdaad was door onze , nu onbewuste zielen , op deze gevangenis-planeet te zetten ;

 
opmerking :
leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na veel opruimen van ballast ;
jammer genoeg redelijk gecorrumpeerd door Esau , op de manier als Jesaja 40 en 41 ,
wat de leesbaarheid niet ten goede komt
(maar goed – natúurlijk heeft hij dit onderwerp gecorrumpeerd…) ;

 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 47

1
vervolg : … nu over het hoofdkwartier in hun kwade dimensie , heersend over aarde :
go-down-you ! and·sit-you ! on soil virgin-of daughter-of Babylon sit-you !
to·the·earth there-is-no throne daughter-of Chaldeans that
not you-shall-anymore they-shall-call to·you tender and·delicate
Come down, and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon, sit on the ground: [there is]
no throne, O daughter of the Chaldeans: for thou shalt no more be called tender and delicate

 • ‘chaldeans’ H3778 kashdiym ; in Hab.1 her inhabitants invade this earth , soon ,
  as ‘the hasty and bitter nation’ ; in Ez.23 the whoring eden-land  sent messengers
  to Chaldea [=GEB-land above eden] ; ‘images of the Chaldeans’ who are ‘princes’ ;
  Jer. 51 ‘Chaldea robbed Jerusalem [in eden]’ ; ‘land Chaldea’ above eden , Is. 23 ;
 • context : continued : .. now about the HQ of their evil dimension , ruling earth :
  … like “the whore Mystery-Babylon” in Revelation ,
  here also the city is termed “daughter”, representing a construct ;
 • Chaldea :
  … a land located in the centre of (and probably just below) the solarplane ,
  in other prophet chapters this land is termed ‘Philistia’ – in hieroglyphs as GEB ;
  that she “will descend” is also in other prophets ,
  since now she is north of (darkened-) eden , but eden will arise again – abóve her
  (compare the description of ‘Gog’, who “will fall upon the field below”) ;

line ,
“descend you ! [=to the field below where she is now] , and dwell – on=upon – the soil ,     +
(you) virgin – daughter – [Mystery-] Babylon ,                      [=’the city, now upon the Chaldea-land’] 
dwell you (there) ! – [=you (who) are (ain=eie)] – the throne – [+as] the daughter of  – Chaldea ,
that=because – you – (shall) not – again – (be) named – gentle – and delicate ;

(De ondergang van Babel)
Daal af en zit neer in het stof, maagd, dochter van Babel ;
zit neer op de grond, er is geen troon meer, dochter van de Chaldeeën .
Want men zal u niet meer noemen : weekhartig en teergevoelig .

“daal af [=’naar het veld beneden van waar ze nu is’] en verblijf op de grond ,     +
(u) maagd-dochter [Mystery-] Babylon ,                                        [=’de stad, nu op het land Chaldea’]
verblijf (daar) , [=u] die de troon [=bent (ain=eie)] [+als] de dochter van Chaldea ,
want u zult niet nogmaals ‘aantrekkelijk en lieflijk’ genoemd worden ;

 
2-3
.. vervolg :                                                                            (gecorrumpeerd)
take-you ! millstones and·grind-you ! meal roll-back face-veil-of·you bare-you ! limb
expose-you ! leg cross-you ! streams she-shall-be-exposed nakedness-of·you even
she-shall-be-seen reproach-of·you vengeance I-shall-take and·not I-shall-interpose human
Take the millstones, and grind meal: uncover thy locks, make bare the leg, uncover the thigh,
pass over the rivers. Thy nakedness shall be uncovered, yea, thy shame shall be seen:
I will take vengeance, and I will not meet [thee as] a man.
‘millstones’ , H7347 rech-eh ‘millstone’ no further root , no Akk. , T’EB circle ? ;
‘meal’ , H7058 qemach ‘flour, meal’, -qam-ah ‘standing grain’ from -qum ‘high [place’]’ ,

 • ‘locks’ , H6777 tsamm-ah ‘veil’ only in S-of-s ; -tsam is ‘thirst’ cluster ; -tsamath ‘destroy
  [by thirst]’, tsamach ‘to sprout, grow’ [positive] ; -tsim-ah ‘thirst’ ;
 • ‘leg’ , H7640 shobel ‘skirt, train’ 1x ; -shebil ‘path’ [Jer.] , -shibbol [as flowing] ‘an ear of grain,
  [in rephaim valley]’ ; curbed path to north ? ;
 • ‘meet’ , H6293 paga ‘proper: to have an effect upon ; come between, entreat, etc’ ;
 • context : … continued :                                                          (corrupted)
  … not that anything here would be linked to Revelation ;

line ,
“(…remove you?…) – (…the millstone?…) – (……….) – (……….) ,           [=’millstone per Rg-Veda?’]
(…roll back? [remove?]…) – (…your dimensional-veil?…) ,  
(…………) – (………..) ,
(…………) – (…cross over [-dimensionally]?…) ;                               
[completely corrupted]

 • [=’above : impossible to can reconstruct ;
  we can only guess to what can have been the original terms here’]

———————–
your nakedness – (will be) exposed , indeed – your disgrace – (shall be) seen ,
I (will) take – vengeance , and – I (shall) – nót (let) – the adm-man [=Adam] – to interfere ;   +

Neem de handmolen en maal meel, neem uw sluier af, schort de rokken op,
maak de benen bloot, ga door de rivieren .
Uw schaamte zal ontbloot worden, ja, uw schande zal gezien worden .
Ik zal wraak nemen, en ik zal u niet als een mens aanvallen .

“(… verwijdert u?…) (…de molensteen?…) (……….) (……….) ,             [=’molensteen per Rg-Veda?’]
(…rol op? [verwijder?]…) (…uw dimensioneel-gordijn?…) ,
(………..) (………..) ,
(………..) (…steek over [dimensioneel]?…) ;                                     [totaal gecorrumpeerd]

 • [=’boven : onmogelijk om te kunnen restaureren ;
  we kunnen slechts gissen naar wat hier de originele termen waren’]

————————
uw naaktheid zal onthuld worden , inderdaad zal uw schande gezien worden ,
ik zal wraak nemen , en ik zal de adm-man [=Adam] niét tussenbeide laten komen ;    +

 
4-5
… vervolg :
one-redeeming-of·us ieue-of hosts name-of·him holy-one-of ishral
sit-you ! still and·enter-you ! in·the·darkness daughter-of Chaldeans
that not you-shall-anymore they-shall-call to·you mistress-of kingdoms
[As for] our redeemer, the LORD of hosts [is] his name, the Holy One of Israel.
Sit thou silent, and get thee into darkness, O daughter of the Chaldeans:
for thou shalt no more be called, The lady of kingdoms.

 • context : … continued :
  … we had to adapt first line because of continuency ;
  the ‘Ishral’ here as “the original eden-people” , because see next line 6 ;

line ,           
“[+for] [=I] , IEUE of – hosts , the holy one of – Ishral , [=will rescue] – [+my people] :
dwell you ! [=’Mystery-Babylon’] – in the (destroying) silence !  ,   +
and enter you ! – in=into (…utter darkness…) , (you) daughter of – Chaldea [=’GEB-land’] ,
that=because – you – (shall) not – again – (be) named : ‘the mistress of – [matrix-] kingdoms’ ;

Onze Verlosser, Heer van de legermachten is zijn naam, de heilige van Israël .
Zit neer in stilzwijgen, ga het duister in, dochter van de Chaldeeën ;
want men zal u niet meer noemen : gebiedster van de koninkrijken .

“[+want] [=ik] , IEUE van de legermachten [=‘dimensie’] ,      +
de heilige van Ishral [=’eden-mensen’] zal [=mijn mensen] redden :            [=’en zie zin 6’]
verblijft u ! [=’Mystery-Babylon’] in de (vernietigende) stilte ,     +
[+en] ga het (…volledig duister…) binnen , (u) dochter van de Chaldea  [=’GEB-land’] ,
want u zult niet nogmaals ‘de meesteres van [matrix-] koninkrijken’ genoemd worden ;

 
6-7
… want Mystery-Babylon heeft een specifieke misdaad gedaan :
I-was-wroth over people-of·me I-profaned allotment-of·me and·I-am-giving·them
in·hand-of·you not you-placed to·them compassions on old-one you-made-heavy
yoke-of·you exceedingly and·you-are-saying for·eon I-shall-bebc mistress further not
you-placed these on heart-of·you not you-are-mindful hereafter-of·her
I was wroth with my people, I have polluted mine inheritance, and given them into thine hand:
thou didst shew them no mercy; upon the ancient hast thou very heavily laid thy yoke.
And thou saidst, I shall be a lady for ever: [so] that thou didst not lay these [things] to thy heart,
neither didst remember the latter end of it.

‘wroth’ , H7107 qatsaph ‘furious, etc’ [crack-off] ; -qets ‘end [of time, object]’ + split-off ?
‘ancient’ , H2205 zaqen ‘old, the elders’ ,

 • context : .. because Mystery-Babylon carried out a specific crime :
  … much info in these two lines ,
  see other chapters for the themes addressed here ;

line ,   
(yes) I was furious [=’because paradise ended’]over=on – my people [=’eden-Originals’] ,
I (let) – my possession – (to be) polluted – and=by me giving them [=’Originals’] – in your hand ;
[+but] you – (have) not – ordained – compassion – to them ,
[+for] you made – your yoke – very – heavy – on=upon – the elder ones [=’eden-Originals’] ;

 • [=’namely by slaughtering and burning them ; as stripping them off ,
  causing our adm-soul to be relocated and imprisoned on this earth ,
  as an entity  (=the soul) who has no memory anymore where he came from ,
  and therefore – imprisoned in an apeframe – won’t search eden báck – that is the crime….  :]

 
and you said : (by doing that,) I (shall) be – the masterful-mistress – for ever ,
[+but] you – (have) not – placed – this (possibility) – to your heart ,    +       
(that) you (could be) remembered [=’by you and we  ’] – [in] the latter time [=’now’] ;

Ik was zeer toornig op mijn volk, ik ontheiligde mijn eigendom en ik gaf hen over in uw hand ,
maar u bewees ze geen barmhartigheid, ja, zelfs voor de oude maakte u uw juk zeer zwaar .
U zei : ik zal voor eeuwig gebiedster zijn .
Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen, u hebt niet aan het einde ervan gedacht.

(ja) ik was woedend [=’omdat het paradijs afgelopen was’] op mijn mensen [=’eden-Originelen’] ,
ik (liet) mijn eigendom ontheiligen door hen [=’eden-Originelen’] in uw hand te geven ,
[+maar] u hebt geen barmhartigheid voor hen verordend ,
[+want] u hebt uw juk zeer zwaar gemaakt voor hen die ouder waren [=’eden-Originelen’] ;

 • [=’namelijk door het slachten en verbranden van hen ,
  waardoor onze adm-ziel naar deze gevangenis-planeet werd gestuurd ,
  als een entiteit (=de ziel) die geen herinnering heeft waar hij vandaan kwam ,
  en daardoor – en opgesloten in een apenlichaam – eden niet meer terug zal zoeken :
  dát is de grote misdaad… :]

en u zei : (door dit te doen,) zal ik voor eeuwig de meesteres zijn ,
[+maar] u heeft dit [=’deze mogelijkheid’] niet ter harte genomen ,    +
(dat) u herinnerd zou worden [=’door u en wij’] in de laatste tijd [=’nu’] ;

 
8-9
… maar ze zal wél ontdekt worden – en dat wordt haar einde :
and·now hear-you ! this luxuriant-one the·one-dwelling to·trusting the·one-saying
in·heart-of·her I and·only·me further not I-shall-sit widow and·not
I-shall-know bereavement and·they-shall-come to·you two-of these moment in·day
one bereavement and·widowhood as·flawlessness-of·them they-come on·you
in·many-of enchantments-of·you in·staunchness-of charms-of·you exceedingly
Therefore hear now this, [thou that art] given to pleasures, that dwellest carelessly,
that sayest in thine heart, I [am], and none else beside me; I shall not sit [as] a widow,
neither shall I know the loss of children: But these two [things] shall come to thee in a moment
in one day, the loss of children, and widowhood: they shall come upon thee in their perfection
for the multitude of thy sorceries, [and] for the great abundance of thine enchantments.
‘given to pleasures’ , H5719 adin ‘voluptuous one’ 1x ; [eden cluster] , -adan ‘delight in’ 1x ;
‘perfection’ , H8537 thom ‘integrity’ [only 1x prophets, here] ; -thamam ‘finish, destroy’ ;

 • context : … but she WILL be discovered – and that will be her downfall :
  … the Babylon in Revelation is ofcourse ‘this world’ ,
  but the “Mystery Babylon” in those chapters is their HQ in their evil realm –
  and Mystery-Babylon has all the Legal rights , as long she is not found out
  (namely as real constructs in the other reality) by us adm-souls ;

line ,
and=so now – hear you ! – this , (you) (…mistress…) , dwelling – to=in safety ,
[+as] the one saying – in her heart : I (am) – (and) none – else ;
I (shall) – not – dwell – [+like] a widow ,     +                                   [=’having no Legal power’]
and I (shall) – not – experience – bereavement of children ;      [=’spirits’]
and=yet – these – two – (shall) come – to you – suddenly , in – one – day :
the bereavement of children – and widowhood    +
(will) come – as the destruction – on=upon you ,

 • [=’below : keeping adm-souls on earth blinded – until recently :]

in=because of – your – many – sorceries , in=as – the very – strong [=‘bone’] – spells ; 
Nu dan, hoor dit, genotzuchtige, die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt : ik ben het,
en niemand anders dan ik, ik zal niet als weduwe neerzitten, of verlies van kinderen kennen.
Maar deze beide dingen zullen u overkomen in een ogenblik, op éen dag :
verlies van kinderen en weduwschap . Ze zullen in volle omvang over u komen,
vanwege uw vele toverijen en uw zeer talrijke bezweringen .

“nu dan , hoor dit , (u) (…meesteres…) , die woont in veiligheid ,
die in haar hart zegt : ik besta , en niemand anders ;
ik zal niet als weduwe neerzitten ,    +                                        [=’geen Legale kracht hebbend’]
en zal geen verlies van kinderen kennen ;                                 [=’geesten’]
maar deze beide dingen zullen u plotseling overkomen , op éen dag :
verlies van kinderen en weduwschap zullen over u komen , als de vernietiging ,

 • [=’beneden : het verblinden van adm-zielen op deze aarde – tot voor kort :]

vanwege uw vele toverijen , als de zeer sterke [=‘botten’] occulte formules ;

 
10-11
… dus zij denkt dat ze veilig is : want adm-zielen zoeken de andere werkelijkheid niet :
and·you-are-trusting in·evil-of·you you-said there-is-no one-seeing·me wisdom-of·you
and·knowledge-of·you she she-turned-back·you and·you-are-saying in·heart-of·you I
and·only·me further and·he-comes on·you evil not you-shall-know to-early-seek-of·her
and·she-shall-fall on·you woe not you-shall-be-able to-find-shelter-of·her
and·she-shall-come on·you suddenly devastation not you-shall-know
For thou hast trusted in thy wickedness: thou hast said, None seeth me. Thy wisdom and thy
knowledge, it hath perverted thee; and thou hast said in thine heart, I [am], and none else

beside me. Therefore shall evil come upon thee; thou shalt not know from whence it riseth:
and mischief shall fall upon thee; thou shalt not be able to put it off:
and desolation shall come upon thee suddenly, [which] thou shalt not know.
‘riseth’ , H7837 shachar ‘dawn, morning’ [theirs, opposed to -bqr]  , shachath ‘pit’ etc ;

 • context : .. so she thinks she’s safe : because adm-souls don’t search the other reality :
  … taking the M out of Mystery Babylon …
  the traitor betrayed :
  … the above phrase (in other chapters) is the same theme
  as “Thoth (king of Mystery-Babylon) who will go down ,
  because he caused himself to be remembered” in another chapter  —
  that is , through hieroglyphs which described the other reality for US ; see hR introduction ;

line ,
and=so you are confident – in your evil ,   +                             [=’in the time this was written’]
saying : there-is-no – one seeing me ;                                         [=’from the adm-souls on earth’]
[+by] [=my] wisdom – and [=my] knowledge – [=they] [=’adm-souls’] (will) – [+not] – return , 
and=so you say – in your heart : I (exist) – (and) none – else ;

 • [=’the “will [+not] return” : to search eden , for the return is ‘the forever covenant’ :]

 
and=but – evil – (will) come – [=upon] you , [+and] you (shall) – not – know – (…to escape it?…) ,
and=as – the woe – falling – [=upon] you , [+and] you (shall) – not – (be) able – to pacify her ,
and=for – you (will) experience – the sudden – devastation – coming – on=upon you ;

Want u hebt op uw slechtheid vertrouwd. U hebt gezegd : niemand ziet mij .
Uw wijsheid, uw wetenschap, die heeft u afvallig gemaakt .
U zei in uw hart : ik ben het, en niemand anders dan ik .
Daarom zal er onheil over u komen . Wanneer het aan de dag treedt, zult u niet weten ;
rampspoed zal u treffen, u zult die niet kunnen afkopen ;
er zal plotseling verwoesting over u komen, zonder dat u een vermoeden hebt .

“[=dus] bent u zelfverzekerd in uw slechtheid ,     +           [=’in de tijd dat dit werd opgeschreven’]
zeggend : er-is niemand die mij ziet ;                                    [=’van de adm-zielen op aarde’]
[=door] [=mijn] wijsheid en [=mijn] kundigheid zullen [=zij] [=’adm-zielen’] [+niet] terugkeren ,
[=dus] zegt u in uw hart : ik besta , en niemand anders ;

 • [=’het “zullen [+niet] terugkeren” : eden zoekend , als “het eeuwige verbond” :]

 
maar onheil zal over u komen , [+en] u zult niet weten (.. er aan te ontsnappen?..) ,
[=als] de rampspoed die zal u treffen , [+en] u zult haar niet kunnen sussen ,
[=want] u zult de plotseling verwoesting die over u komt , ondergaan ;

 
part II   —   deel II

 
12-13
… Mystery-Babylon begint ‘het geheimenis van de wetteloosheid’ op aarde :
stand-you ! please ! in·charms-of·you and·in·many-of enchantments-of·you in·which
you-labored from·youths-of·you perhaps you-shall-be-able to-benefit-of perhaps
you-shall-terrify you-are-tired in·many-of counsels-of·you they-shall-stand please !
and·they-shall-save·you ones-soothsaying-of heavens the·ones-perceiving in·the·stars
ones-informing to·the·new-moons from·which they-are-coming on·you
Stand now with thine enchantments, and with the multitude of thy sorceries, wherein thou hast
laboured from thy youth; if so be thou shalt be able to profit, if so be thou mayest prevail.

Thou art wearied in the multitude of thy counsels. Let now the astrologers, the stargazers, the
monthly prognosticators, stand up, and save thee from [these things] that shall come upon thee.

‘astrologers’, H1895 habar ‘astrologers’ 1x ; no other root ;
‘prevail’ , H6206 arats ‘(cause) dread, terror, tremble’ ;

 • context : … Mystery-Babylon starts ‘the mystery of iniquity’ on earth :
  … as the concept in 2 Thes. 2 ;
 • the rise of Plato , the Mahabharata , etc :
  … not long after this chapter was written , this world indeed started to change –
  Plato (400 BC) rose and started our present “modern day thinking” ,
  yet he writes (but veiled) how he was in their matrix reality ,
  telling “how the colours there are more beautiful as on earth” etc ,
  while his talking about ‘Atlantis’ may very well have been Mystery-Babylon ;
  … another good example is the post-Vedic Mahabharata , created to diffuse the Rg-Veda ,
  as literally a disinformation campaign instigated by them gods (see index) ;
  2) syntax : “terror” (-arats) is a false juxtaposition of “profit”, as it seems to write ,
  therefore “land”(-erts) is a valid option for this interpretation now ;

line ,
“stand firm you – please ! , in=by (means of) your spells ,   +
and=as your many – sorceries – which – you exhausted yourself (with) – from your youth ,
perhaps – you (will be) able – (…to deceive?…) – (…the ones living…) – (… in the land? [earth]…) ;

 • [=’now , slowly on we need a SUBJECT                                                     [above : likely restored]
  against who they will direct their sorceries –
  (and that must show in these lines , because from 14 will start another theme) ;
  after previous section it makes sénse that “the inhabitants of earth” were intended
  (also because the double ‘perhaps’ sounded suspicious , and compare next :]

———————-

 • [=’the descriptions here may well suggest “a dimensional change” – for earth ,
  in the sense like how apostle Paul said “the mystery of lawlessness is already working” ;
  see also Plato and Mahabharata in note :]

you (go) wear (yourself) out – in=with – your – many – counsels :
they (should) stand firm – please ! – (your) (soothsayers) – of the heavens ,
the seers – in the stars , [+and] the ones knowing – the new moons ,
and (let) them save you – from [the things] which (will) – come – on=upon you ;      +

Blijf maar bij uw bezweringen en uw vele toverijen,
waarmee u zich vermoeid hebt vanaf uw jeugd .
Misschien kunt u er baat bij hebben, misschien zult u zich sterk maken .
Laten zij toch opstaan die de hemel waarnemen, die naar de sterren kijken,
die bij de nieuwe maan voorspellingen doen ;
laten zij u verlossen van de dingen die over u zullen komen !

“wees zelfverzekerd , alstublieft ! , door middel van uw occulte formules ,  +
[=als] uw vele toverijen waarmee u zich vermoeid hebt vanaf uw jeugd [=’begin’] ,
misschien zult u in staat zijn (…om degenen?… die op het land wonen?… te misleiden?…) ;

 • [=’nu is er langzamerhand een ONDERWERP nodig       [boven: waarschijnlijk hersteld]
  tegen wie zij hun toverijen gebruiken –
  (en dat moet in deze zinnen zijn , want in vers 14 begint een ander thema) ;
  na vorige sectie sláat het ergens op wanneer “de inwoners van de aarde” waren bedoeld
  (ook omdat het dubbele ‘misschien’ verdacht klonk ; en zie volgende :]

———————

 • [=’de omschrijvingen hier kunnen best “een dimensionele verandering” omschrijven ,
  namelijk “voor deze aarde” – in de context van wat de apostel Paulus beschreef
  als “het geheimenis van de wetteloosheid” (2 Thes.2) ; zie ook Plato , hierboven :]

ga uzelf vermoeien met uw vele overleggingen :
laat hen zelfverzekerd zijn , alstublieft ! , degenen die (uw) (waarzeggers) van de hemelen zijn ,
de zieners die naar de sterren kijken , [+en] zij die de nieuwe maan kennen ,
[+en] laten zij u verlossen van (de dingen) die over u zullen komen ! ;

 
14-15
slot : … de corrupte adm-zielen die Mystery-Babylon helpen worden vernietigd :
behold ! they-become as·straw fire she-burns·them not they-shall-rescue soul-of·them
from·hand-of blaze there-is-no ember to·to-warm-of light to·to-sit-of in-front-of·him
so they-became to·you whom you-labored ones-being-merchants-of·you from·youths-of·you
man to·passage-of·him they-strayed there-is-no one-saving-of·you
Behold, they shall be as stubble; the fire shall burn them; they shall not deliver themselves from
the power of the flame: [there shall] not [be] a coal to warm at, [nor] fire to sit before it.
Thus shall they be unto thee with whom thou hast laboured, [even] thy merchants,
from thy youth: they shall wander every one to his quarter; none shall save thee.
‘burn’ , H8313 saraph ‘to burn’ , seraph cluster ; very unusual ;
‘coal’ , H1513 gechel ‘coals’, used for (being) under the cooking-pot of Babylon  [index] ,
‘quarter’, H5676 eber ‘beyond, other side’ ;

 • context : closing : .. the corrupt adm-souls who aid Mystery-Babylon are destroyed :
  … they are juxtaposed here to the 144,000 in next chapter 48 ;
 • the corrupt adm-souls as ‘trading fór Mystery-Babylon’ :
  … a while ago we had a chapter about this same group ;
  they can not be corrupt adm-souls on earth after they have died ,
  but must be born from the eden-mother who is now in their region
  and births both ‘genuine adm-souls’ (who will go to earth)
  as well as corrupted adm-souls (of which a part become ‘traders’?) ;
  we had a chapter “where once 40 , now only 20” ,
  referring to the fewer numbers of genuine adm-souls being born ; see next ;
 • a nasty group because of ‘their link with eden’ :
  … the text here writes that “they wander astray “and “trade for you”,
  apart from Adam they must have then some kind of legal right
  (namely as adm-soul , even they are corrupt ones) ;
 • the ‘seers’ in Rg-Veda :
  … called there ‘the Kavi’ , as a group which had gone astray
  but which were reaccepted again (this is the adm-soul theme) ,
  and they invoke eden-aspects through sacred chanting ,
  also chant at events like the stripping-down of our Originals , etc ; see index ;

line ,
“behold , they [=’soothsayers , seers etc’] (are) – (but) chaff ,         [=’chaff is always ‘spirits’]
[+and] the fire – (will) burn (-srph) them ,
they (shall) – not – rescue – their (corrupt) adm-soul – from (…the bright?…) – (flame?) ,

 • [=’interlinear : “no one shall rescue their soul from the hand of (….etc…)”,
  so it cán have written “from the hand of the 144,000” (compare Zech.9 13-15) ,
  as introduction to next chapter 48 , about both houses :]

———————-
(………….) – (…………) – (…………) – (………..) – (…………) – (…………) ;              [context lost / corrupted]

 • [=’impossible to restore ; the “sitting in front of coals” is nonsense ,
  while next line below requests “that they are destroyed” here :]

———————
[+as] thus – (will) become – (who) trade [=’soothsayers invoking eden-aspects’]to=for you ,   +
(with) whom – you [=’Mystery-Babylon’] (have) worked (together with) – from=since your youth ;
[+as] the men [=’each’] – wandering-astray – beyond [=’the matrix ; obr=ebr] ,
[+and] there-(will be)-no – one (of them) (who will) save you .

Zie, zij zijn als stoppels, vuur verbrandt hen,
zij kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen.
Het is geen kolengloed om zich er bij te warmen, geen vuur om erbij te zitten .
Zó zijn zij voor u met wie u zich hebt vermoeid, zij met wie u vanaf uw jeugd zaken gedaan hebt ;
ieder dwaalt zijn eigen kant uit, niemand zal u verlossen .

 • [=’zie Engels voor ‘de zieners’ :]

“zie , zij [=’tovenaars, zieners etc’] zijn (slechts) kaf ,                  [=’kaf is altijd ‘geesten’]
[+en] het vuur zal hen verbranden , 
zij zullen hun (corrupte) adm-ziel niet redden uit (…de heldere?…) (vlam?) ,

 • [=’interlinear : “zullen hun adm-ziel niet redden uit de hand van (…etc…)”,
  dus er kán gestaan hebben “uit de hand van de 144,000” (en vgl Zach.9 13-15) ,
  als introductie tot volgend hoofdstuk 48 , over beide huizen :]

———————-
(…………) – (…………) (………..) (………..) (………..) ;                          [verloren context / gecorrumpeerd]

 • [=’onmogelijk te herstellen ; het “zitten voor een kolengloed” is nonsens ,
  terwijl volgende zin verlangt “dat zij vernietigd zijn” hier :]

———————
zullen degenen worden die handel voeren voor u [=’zieners die eden-aspecten oproepen’] ,
(met) wie u [=’Mystery-Babylon’] hebt (samen-) gewerkt vanaf uw jeugd ,
[+als] de mannen [=’ieder’] die het verkeerd hebben , daarginds [=’matrix’] ,
[+en] er-zal niemand (van hen) zijn die u zal verlossen .

 


 
09.06.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
16.04.2020   —   submitted as 2nd version – now definitive , after cleaning up